להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית-השבעות המלאכים"-כרך ג"
 

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ג"  /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:שם

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

גאע"א ,-בגימטריא גב"ע,-זה המלאך הינו מלאך חס"ד  בגימטריא ע"ב-והינו נולד{מגולה}מן הפסוק {ג}בורת {א}להים {ע}מנו {א}ל,-הרי הינו מעניק גבורה בסוד אור גבוה,-מוחין  חכמה שהינו משפיע  א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן  על בעל השבוע,-{מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל שומרים ורושמים נשמת המשביע בשערי מעלה ובכך  אים פג"ע ונזק רע קרב  אל הנפש ההוגה בתורה,-אך במידה ואדם רשע בעל השבוע אז  המלאך  ג"ב-ע  ממלא אות עי"ן  בשמו ובכך חותם    ב"י  נג"ע,-מחלות ומיתות בבעל הלשון הטמאה אשר חילל אותיות קדושה.

שם  גאעאדני,-בגימטריא  נ"  עי"ט,-זה המלאך חותם במשיח ישראל משה" רבינו הנקרא עי"ט,-סוד עי"ן החכמה המשפיע עבור{עיבור} תפארת  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת,וראה שם המלאך הינו ג"אעאדני  אותיות  עד"ן גב"י,-הרי זה המלאך מפיע הארת אחורים דאבא{ג"ב  עד"ן}לפנימיות המשיח,-בזה השם המשיח אותיות משה ח"י מב"רר ניצוצות הקדושה שנפלו לתהום הסיטרא אחרא,-וידעת ג"אעאדני  בגימטריא גב"ע  ד"ן,- כלומר  זה השם  בסוד {ג}בורת   {א}להים   {ע"}  {אדני}-המשיח ד"ן הרשעים,-זה השם רשום ושמור ל{ג}וא{ל} ישראל ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון  האות  ה",-בינה עליונה  תצ"א לקרב כנגד הרשע ותעקור נפשו מן העולם הבא  ובכך  הרק"ב  יהוה עבור הרשע  הקב"ר שם גופתו רקב"ה.

שם   גבורה,-בגימטריא  ה"ר  ח"ג,-זה המלאך הינו מלאך האבות{הנקראים חגי"ם }בתורת הקבלה סוד חג"ת,-{ח}סד  {ג}בורה {ת}פארת,-בזה השם המשי"ח אותיות מש"ה ח"י מקבל  מידות האבות,-אברהם להשפיע חסד יצחק לעשות מלחמה בגויים  ויעקוב  -הינו תפארת אות  ו"   להעניק   ע" יב"ק{שבעים פנים של  התור  יחוד ברכה קדושה}-לישראל עם המייחלים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה.

שם  גבעביוס,-בגימטריא  גיו"ס   ע"ד,-זה  המלאך  משפיע למשביעו  אור החכמה {הנקראת עדו"ת}-בתורת הקבלה,-הינו המלאך אשר מלך המשיח אותיות משה ח"י{ונקרא  ע"ד} עתיד להשביעו ב{ג}או{ל}ה השלמה,-ורה הינו באמצעות המלאך יזכה{למוחין ז"ך}-הנקרא  גי"וס   בסוד  י"ג מידות הרחמים החתומים בפנימיות  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דוד  בגימטריא ג"לג"ל,-זה מוחין החכמה המגלגל  דינים מן קו ימין לקו שמאל ומן קו שמאל לקו אמצע ובכך משמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,-זרע עמלק יורד  שאולה בעת {ג}וא{ל}  נ{ג}{ל}ה  בשנת  גלג"ל  בגימטריא ס"ו  והחל  לחותם בכח זה השם בפנימיות החל"ה{מלכות}עדו"ת תורת ישראל הקדושה,-סוד חידושי משיח השוחט סמא"ל הטמא ועור"ף את ראש הסיטרא אחרא על מזב"ח הנקמ"ה,

וזה סוד שם המלאך  גבעביוס  העולה בגימטריא    יעו"ד ס"ג,-הינו חותם שם ס"ג  בגימטריא יוד  הי ואו  הי  בפנימיות המשי"ח  ובכך הגואל זוכה למוחין   י"ו-עד,-כנאמר על משה רבינו  יו" קרנות על חד"ו,-וזה  קרנות מספרם י"ו באמצעותם ה{ג}וא{ל}  מעלה  ק"  רנו"ת{יחודים}-לאלקי ישראל  השולח אש מן המרומים ושורף את מלכות רומי הטמ"אה  עפ"ר תהיה  בגאולה האחרונה,-לשון באה בחרון  א"ף  המשמיד  גמגימג"א ואמון מנוא,זה השם המשיח אותיות משה חי בעל היכולת להשביעו,-ועל כך נאמר הז"ר הקרב יומת,-כלומר בזה השם הז"ר,-זה הממז"ר  אותיות מו"ם  ז"ר{סמא"ל}-יוקרב  ויומת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם גבריאל,-זה המלאך קדוש ונורא,-סוד  ג"-בריאל,-הינו מהוה כח הגבורה של ג"  האבות אברהם יצחק ויעקו"ב,-ובזה השם גבריא"ל  סוד   המשיח אותיתו משה חי  טמון,-וראה  גבריא"ל  זה אותיות  ב"ר  יגא"ל  בגימטריא  ג"ל  איב"ר     בגימטריא  גל"א   בר"י,-זה המלאך  בר"י במלוי אות  ר"יש  בשמו מקובל המלאך רשב"י,-{ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר   {י}וחאי,-הינו  ב"ר  ובפנימיות י{ג}א{ל},-סוד  ג"ל  בעל שם  {א}דנ{י},-מוחין בינה שם א"י בתורת הקבלה,-ובזה השם סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק מושמד ונמחה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע  משביע זה  המלאך אז ג{בר}יאל   מחבר  אות  ו"{מאור התורה}-לשמו ומהוה  גבוריא"ל,-בסוד   ה"בור"{זה נפש הרשע}מלא נחשים ועקרבים,-גבריאל  ממית את נפש הרשע על ידי מזיקים ודיבוקים.

שם ג"גת,-בגימטריא  ת"ו,-זה המלאך מ{גל}ה  למשביעו שם מ"ה בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא שם  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א,-סוד השם המפורש אותיות שופר מש"ה{שופר  הניגונים,-תוים  ויחודים}-אשר באמצעותם חוזים  תו"י  פני"ם,-לשון המשביע באמצעות   התוי"ם{יחודים}-רוכש ידיעה בפנימיות רז"י הבריאה והתורה הקדושה,אך במידה ובעל השבועה הינו רשע אז המלאך גג"ת-הינו מחליף  אות  ת" בשמו לאות ט"  ומהוה    ג-ג"ט,-לשון מפריד נפש הטמא מן כלי גופו ומורידו לגיהנם שם מכים את לשונו על שחילל  שמות קודש  שבעקבותם נאמר על נפשו קדי"ש{מיתה}.

שם גגת"ם,-בגימטריא  מו"ת,-זה המלאך הינו טמא ומהיכלות הסיטרא אחרא,-עכו"ם{מכשפי אומות העולם}משביעים זה המלאך על מנת להזיק ולצער ישראל,-ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיתו משה ח"י  יישח,ט המלא"ך  מות{סמא"ל הטמא},-באמצעות המלאך  הקדוש  והנורא   ת"גגם,-מלאך הת"ג{כתר האותיות}-אשר באמצעותו    שם  {מ"ב}-חותם  אות  {א"}-חכמה במשביע סוד שם  מ"ג  הקדוש,-בסוד מ" כפול  ג"  בגימטריא ק"כ  צירופי אלקים{יתברך}-המשמידים הסיטרא אחרא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק בעת {ג}וא{ל}  נ{ג}{ל}ה  בכוחו  ג"לג"ל  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד{זה המשיח}-"דן דוב"{זה סמא"ל הרשע המומת ונעקר על ידי גבורה קשה הכורתת ראשו עלמזבח הנקמה},.

שם גדיא"ל,-זה המלאך  הינו דג"י-אל,-רק הצדיקים האמיתים {הנקראים דגים בתורת הקבלה}-בעלי רשו"ת להשביע"ו,-"גדיאל"  אותיתו  י"ד  גא"ל,-ו"יד"  בגימטריא דו"ד{המשיח}-הינו באמצעות אות א"{חכמה,-כנאמר  "א"-אלפך חכמה}-חותם  ג"ל{מאור הגילוי,-"גל עיני וראיתי נפלאות מתורתיך"}-בפנימיות המלכות הקדושה,-ובכך סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נשר"ף מאש חידושי תורת המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י,-בעל שם חכמ"ה אותיתו כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה,א  בגימטריא ג]או{ל}ה  בגימטריא  ה{ג}וא{ל} ,יש לדעת אשר גדיא"ל  בגימטריא   יוא"ל,-ובעת שכונס למכות {אות ה"  בתורת הקבלה},-הינו המלא"ך  יהוא"ל  אותיות אליה"ו,-

זה המלאך הקדוש אליהו הנביא זכו"ר לטו"ב,-לשון המלאך אליהו{שם יהוא"ל}בעת השבעתו מעיל לזכרון ולהטבה",-וזה המלאך יכרות וימחה את סמא"ל הטמא בעת   החירו"ת  אותיות תור"ה ח"יה{אור המשיח  בגימטריא  ר"ז המשיח   בגימטריא  נז"ר  שח   ה"}-זה הגואל נגלה,-ונז"ר,-כנאמר על המשיח   "נז{ר} אלקיו ע{ל} ראש[ו]"-חבר האותיות המסומנות ומקובל שם רל"ו  בגימטריא  "גדול אדונינו  ור"ב  כח",-במידה ורשע מבצע ההשבעה  אז המלאך גדיא"ל  מהפך אות  א" בשמו לאות ע" והינו גדיע"ל-לשון גוד"ע ומכרית נפש הטמא מן שערי העולם הבא,-מורידו לגיהנם וחותם בו נג"ע ר"ע.

שם גו"ע,-בגימטריא   ע"ט,-זה המלאך אשר  מהוה  ע"ט  בסוד  עי"ן  ט",-משפיע  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד למשביעו,-עתיד המשי"ח  סודו  עי"ן  ט",-ונקרא משה  {נ"  עי"ט}-בכח זה ההשבעה לגלות סתרי תורה  עי"ן  לא ראתה,-כלומר  המלא"ך עי"ן  בכח אות  ט"  שמושך מן  ל"א-בכך משפיע  ראת"ה,-אות  רי"ש  שזה אותיות שי"ר{סוד היחודים}-למשה  הינו בכך מרומם  את"ה{זה השכינה הקדושה-כח האלוקות המגולה בתורת הקבלה},-ובכך סמא"ל הרשע יישחט ויעקר מלכות רומי שור {כל רע}-זרע עמלק נשר"ף באש חידושי התור"ה,-במידה ואדם רשע מבצע השבוע אז המלאך גו"ע-חותם בו רע"ב ועניות עד שנופח את נפש הרשע ומורידו לכ"ף הקל"ע-שם מהוה עלוק"ה{כלב שחור בצבאו של סמא"ל הנורא}.

שם גוש,-בגימטריא  ש"ט,-חבר אות  ו"  ומקובל שו"ט,-זה מלאך גבורה קשה{דסיטרא אחרא},-בסוד מלוי אות שין בשמו הינו מהוה     ו"  שטנ"י-זה דעת דטומאה,-מכשפי {עכו"ם}-משביעים זה המלאך להזיק לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,-וידעת אשר מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י {ב}גאולה  {ה}שלמה בכח המלאך  ב"ה  בגימטריא   ז"  חבר שם    ב"ה ומקובל המלא"ך  זה"ב  בפנימיות המשיח{הינו בעל מידת א"ל}-בכך המלאך זהביא"ל  -מלאך הגבורה הקדושה{ישראל נקרא-על שם שחותם דינים ליש"ר-אל זה המשיח}והינו  יישחט ויעקור השט"ן{הוא סמא"ל הטמא}-מלכות רומי הרשעה זרע עמלק יורד השאולה ונשרף באש  הלהב"ה.

שם  ג"ח,-אותיות  ח"ג,-זה המלאך הינו מלא"ך האבו"ת  הנקראים  חג"ת{חסד גבורה תפארת}-{א}ברהם  {י}צחק {י}עקוב  בסוד שם יא"י ,- שמע  {י}שראל  {י}הוה  {א}להינו  -{י}הוה  אח{ד},-מקובל  יא"י  י"ד,-הרי  המשיח  דוד בגימטריא י"ד בכח שם יא"י  בגימטריא כ"א  בגימטריא שם אהי"ה  חותם  אור האבו"ת{סוד המלאך ח"ג}-סוד  ח"  כפול  ג"  בגימטריא  {כ}"ד  ספרי [ת]ור[ה]  באמצעות  כה"ת,-{כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,-בכך מזכ"ה ישראל ב{ג}או{ל}ה שלמה",-ומשמיד ושוחט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-הסיטרא  אחרא  זרע  עמלק המוכחד ונמח"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה המלאך אז ח"ג  הופך אותיות שמו ל"גח"-ומחבר נוחין בינ"ה שם מ"י  לשמו ומקובל מגי"ח  בגימטריא  נג"ח  ועוקר נפש הרשע מן שערי העולם הבא.

שם  גיחון פישון חדקל פרת,-בגימטריא   המלאך  תתרע"ה,-וכשמו הוא הינו תת"-רעה  מלאך עכו"ם{הסיטרא אחרא}-אשר המכשפים  משביעים שמו בכי להזיק לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,-וב{ג}או{ל}ה  המשיח אותיות מש"ה  ח"י   נוטל את שם המלא"ך   חדק"ל   בסוד מלאך החגמה  ח"ד-ק"ל,-ח"ד בגימטריא  י"ב    חבר  ק"ל  ומקובל  יבק"ל,-צרף אות א"{סוד החכמה} ומקובל המלא"ך יבקא"ל,-סוד {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה זה המלא"ך חותם בפנימיות המשי"ח,-ובכך סמא"ל הטמא והרשע,-מלכות הסיטרא אחרא מושמדים ונעקרים מן העולם הבא,-זרע עמלק נמחה ונשחט בעת {ג}וא{ל}  {נ}{ג}לה –

בסוד גלג"ל בגימטריא ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד   בשנת  תש{ס"ו}  החל ל{ג}או{ל} ה"חלה"{שכינה}-ומזכה אותה   ב-אות  ח" בגימטריא שמונה אותיות  ו"  נשמ"ה  "חוקק"  בגימטריא רו"ח {קדושה  ל"ה  }-וזה המלא"ך קדושא"ל  המקדיש למשיח קדושת א"ל  ובכך הינו שוק"דאל{מעמיק בסתרי התורה}-המוחים ועוקרים סמא"ל  גמגימא  ואמון מנוא נשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,-חרב ה{ג}וא{ל} מוחה זכרם  מ-עתה ו-עד עול-ם,-בסוד שם  מו"ם  הקדוש –מלכות הסיטרא אחרא  נעקרת לעולמים.

שם גלאושי,-בגימטריא ש"ן,-זה המלאך על ידי השבעתו המשיח אותיתו מש"ה ח"י והינו  אי"ש  ג"ל   ו",-בסוד –"גל עיני וראיתי נפלאותך מתורתיך"-זה דוד  בגימטריא י"ד  ,-מחבר שם ש"ן  לשם  י"ד ובכך מקובל י"ש  ד"ן,-ה{ג}וא{ל}  באמצעות מוחין  י"ש{בינה}-ש"י עולמות לצדיקים לעולם הבא,-"דן משמיד ומכלה   יש"ו גו"-אל דטומאה  בעל גאו"ה דסיטרא אחרא,-והר  יש"ו  ג"ו-אל בגימטריא    גו"י  שאול,-זה ישו"ע-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח אותיות מש"ה ח,י  {ג}וא{ל}  האמת  באמצעות ו"א  בגימטריא  ז"  במלוי זי"ן{הבלים דבינה-על פי תורת הקבלה}-הנקראים להבי"ם{להבות}שורף ומשמיד סמא"ל הטמא-שר"ו של עשי"ו בגימטריא ישו"ע-היורדים לגיהנם ונמחים מעל פני האדמ"ה.

שם גלפ"ז,-זה מלאך החכמה הנקרא ג"ל,-בסוד הנאמר על ידי דוד המלך "גל-עיני ואביטה נפלאות מתורתך",-כלומר דוד המלך{הוא המשיח}עתיד ב{ג}או{ל}ה השלמה להשביע זה המלא"ך ג"ל{חותם גילויים}-ובכך מושך המשיח חכמ"ה עליונה{הנקראת עינים},-סוד  פ"ז  עטרו"ת  שבאמצעותם  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך אז המלא"ך   ג"לפז מהפך אותיות שמו ל-פ"גזל  והינו גוז"ל  ונוט"ל נשמת הרשע,-מורידו לגיהנם ומכה"ו במכות א"ש עד עיורו"ן,.

שם גנמ"ר,-זה המלאכים {ג}בריאל {נ}וריאל {מ}יכאל {ר}פאל,-מלאכ"י המרכבה,-בסוד הינם מלמדים משביע שמם בידיעת סוד ההרכבות{חכמת הצירופים},-וראה גנמ"ר אותיות ג"ן  ר"ם,-זה {ג}בריאל {נ}וריאל-אור המלכות המקבלים השפע  מן  {ר}פאל  {מ}יכאל שהינם  נ"ר   -{נ}שמה {מ}אירה -עולם  בריאה יצירה המשפיע ל{ג"ן}-סוד הנפש  הקדושה{עולם עשיה},יש לדעת אשר מלאכי גנמ"ר  הינם שומרי{רושמי}נשמת המשיח בשערי מעלה,-והרי גנמ"ר  אותיות   ג"  נמ"ר,-סוד {ג}ואל  {מ}וסמך  {מ}אתים  {ר}בנים{ישיבה של מ"על"ה  ישיבת מטטרו"ן  הוא ר"ב  ע"ל    בסוד  עב"ר-עיבר   אות  ל"  ,

-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת-סוד חב"ד  בפנימיות המשיח},-שבזה החר"ב  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה-זרע עמל"ק יישח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמה,במידה ואדם רשע ישביע זה השם  גנמ"ר   אז המלאכים משנים סדר האותיות ל-נ"  מג"ר,-הינם ממגרים ומשמידים נפש הטמ"א  אשר רצ"ה לכנוס בישיבה של מעל"ה  אך   ע"  הל"ם,-שבעים מלאכי חבל"ה נשלחים לעבר"ו ומבערים את נפש"ו ומורידים לגיהנם שם חורכי"ם בשר"ו   בסוד  ב"  שר"ו,-זה סמאל ושטניא"ל  המכים  כלי  נפ"שו  בכדי להענישו  על חוצפת"ו.

שם  גס"ת  ,- זה המלא"ך הינו מלא"ך הגסו"ת ורעות הרוח{המכשפים הטמאי-עכו"ם},-משביעים זה הבמלא"ך על מנת לקלקל מידות ישראל{צדיקים קדושים},מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י  הינו באמצעות המלא"ך הקד'ו"ש   ג"-ס"ת  סוד  {ג}ואל  {ס}פר   {ת}ורה  ישמיד ויעקור זה המלאך הטמא גס"ת –אשר יונק כוחו מסמא"ל הטמא-אשר ישחט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על   י"די  תור"ת המשי"ח  בסוד  ת"ו  אורו"ת{סוד היחודים}-זה המשי"ח  וזה ת"ו-רת"ו  אותיות תור"ת  ת"ו{יחודים}-ובכך זר"ע עמל"ק  נעק"ר ונמח"ה מא"ש הלה"בה.

שם געאחפ,-זה המלאך  סוד  ג"ע-אח"פ,-{א}וזן  {ח}וטם  {פ}ה,-בסוד  משפיע הארות בינה{אוזנים,-בתורת הקבלה}-באמצעות החוט"ם{עולם יצירה}-לבעל השבוע"ה-אשר מגלה בכח זה השבועה סודות תורה בעל  פ"ה,במידה והמשביע הינו ר"שע  אז   ג"עאחפ  פותח אות  ע"ין  משמו ונהפך ל-נגע"יאח"ף,-חותם נגעים באוזנים בחוטם ובפה הרשע עד אשר צרע"ת  על הרשע יחתם וכל הבריאה תחז"ה בזוהמ"ה שבשר"ו מלא  צוא"ה רע"ה-טומאה.

שם געונם,-זה שם המלאך  נולד{מגולה}-מן הפסוק    {ג}ל  {ע}יני  {ו}אביטה  {נ}פלאות  {מ}תורתך,-הינו משפיע גילוי סודות התורה-חכמה עליונה לבעל השבועה,-אך במידה ורשע משביע זה המלא"ך  אז המלא"ך  געונ"ם מחליף אות ע"  בשם לאות ה"  ומקובל גהנו"ם,-ובכך עוקר נפש הטמא ומורידו לגיהנם-שם מחליף  אות  ה" לאות  ע"  וגוזר  "נגעים"-והשמדות על נפש הרשע שכנ"ס בשערי מעל"ה{לא לא}-זה סוד השבירה.

שם גקה"ט,-בגימטריא  היב"ק,-זה המלאך חותם {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה  בבעל השבועה,-סוד דבקות והתקשרות בבורא יתבר"ך אין מלבדו כ"לל  וכלל,-אך המידה ואדם רשע משביע זה השם אז המלא"ך  גקה"ט-מקה"ה עיני הרשע ומעוור"ו  ומחשיך עינו,-וגם מחליף  אות  ה"  באות  ע"  ובכך שמו  גקה"ט  בסו"ד קט"ע  ג"  איברים מן גוף הרש"ע אשר עשה שימוש  אסור בשמ"ו.

שם גקט"ן,-זה המלא"ך    בגימטריא  יב"קן,-הינו חותם בבעל השבועה {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה סוד מוחין ק"ן{חכמה עליונה}-המשמידה כל קליפה,-זה המלא"ך סוד המשיח אותיות מש"ה ח"י אשר נשמת"ו גנוז"ה {בק"ן} הצ[י]פור שזה אותיות  צירו"ף  היבק"ן{זה המלא"ך},-המלמד המשי"ח אותיות ש"ם ח"יה{בפנימיות זה המלא"ך,-חיה בתורת הקבלה}-את חכמת הצירופים,-אך במידה והמשביע הינו רשע ז"ה המלא"ך מהפך אותיות שמו לכדי נקב"י-ומנקב ומח"רר  נפ"ש הרש"ע,-מורידה השאולה ושם שורפ"ה  ביסורים קשים עין לא ראת"ה.

שם  גרזנא"ל,-זה המלא"ך  הינו סוד המשיח,-והרי גרזנא"ל  אותיות  נז"ר  ג"אל",-על המשיח אותיות מש"ה ח"י נאמר "נזר אלקיו על ראשו",-ונז"ר  אותיות   נ"  ר"ז{מוחין בינה}-זה המלא"ך משפיע לפנימיות המשי"ח אשר בכל משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע משביע זה השם אז  המלא"ך גרזנא"ל  הינו גרז"ן א"ל,-וחותך את נפש,ו מן העולם הבא.

שם גרשנא"ל,-בגימטריא  גש"ר  פל"א,-זה  המלא"ך הינו  ג"  ש"ר  סוד  שמ"י-{ש}מעא"ל  {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל  שהינם גש"ר באמצעותו  המשי"ח אותיות מש"ה ח,י הנקקרא פל,א מקבל מוחין אל"ף{מאור החכמה},-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,במידה ורשע משביע זה המלא"ך  אז הינו מהפך אות  א"  באות  ע"  ומקובל  נע"ל-גש"ר,-סוד המנעול"א{דין קשה}-העוקר ומשמי"ד נפש" הרש"ע אשר רצ"ה לכנו"ס בשערי ישיבה של  מעלה וסופו שמשפחתו יושבים עליו שבע"ה{ישיבה,-אבלות בתורת היהדות}.

המלאך  גש"ק-זה  המלאך  בסוד  ג"  ש"ק  סוד  {ג}ואל  ש"ק,-שם קדוש  המגולה מן"  {ש}מע  {ק}ולנו {י}הוה באמצעותו המשיח אותיות מש"ה ח"י מעלה  תפיל"תו בסוד  גימל ש"ק  אותיות  ג"  שקלי"ם,-כלומר זה המלאך מעלה התפילה להיכל   ג"  האבות{אברהם יצחק ויעקוב}-והינם שקלי"ם,-מהוים  מש"קל השוק"ל כח התפילה  אשר ישראל מעלים ובמידה וזכאים  ק"ץ ה{ג}או{ל}ה לכ"ך זוכי"ם,-לשון ישראל בכח המשיח זוכים{למוחין ז"ך-הנקרא יקיצ"ה}-גדלות מוחין,-והינו משמיד סמא"ל הרשע{הנקרא שינה,-קטנות מוחין},-זרע עמל"ק  הרשע נשח,ט ונעקר בעת המשי"ח בנגל"ה,-לשון בכח אות  ב"{חכמה בראשית}עוסק בתורת הנגל"ה ומכלה נסתרו"ן בכח הנבוא"ה המאיר"ה,-אך במידה ורשע בעל השבוע א"ז המלא"ך גש"ק  ממלא אות שי"ן בשמו ונהפך ל-ג"  נש"ק,-דין וגבורה קשה העוקרים ומוחים הטמא אשר בלשונו ביצע ההשב"עה אשר לא הור"שה ולכן הור"שע  ויור"ש גיהנ"ם בעל בש"ר   הנבל"ה{בסוד חילל בלשונו את  סוד הקדושה}.

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ג" אות  ג" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

 

OnLineTech