להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


נבואות הגאולה-נחמן קטופא/מאת נחמן קטופא,נמסר לרב הרגלא"ט נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן זצוק"ל, בצינור הנבואה המאירה.


א

אומתא אימתא, מזעזע ברייתא, עבדא הדמדתא, ביה בני אמתא/ תבוא אומה נוראה, מחרדת הבריות 'ותעשה כריתה, בתוך בני האמה

והנה חסיד קדוש נאמר "תבוא אומה נוראה",בסוד תבוא "רומא הונאה",בחינת מלכות רומי דבזזה "פלא המנורה" דבית המקדש,ומלך המשיח הוא אתה הרגלא"ט , בעל נשמת רעיא מהימנא ,ימית ויעקור דשליט הרע דמלכות רומא, הוא גוז"ף אלויס רצינגר גלגולו של "יין רוגז פאולוס"/נר"ו גיי"ז פאולוס,והוא חוטא ב"משכב זכר" י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולם ,גוזף אלויס רצינגר יומת מיתה קשה קשה זה נאום יאהדונהי יהוה אדני,וכאשר המשיח משה תבו"א , בפנימיות אור אבו"ת,ובכך "אומה נוראה", היא א"ון רמא"ה, ונטלה מישראל הקדושה, את "מנורה" דקדושה,


והמשיח הרגלא"ט יעשה בעיר הסטרא אחרא רומא השמדה, תבלע בעומקות האדמה זה נאום יהוה יהוה יהוה,ו"מחרדת הבריות",בסוד נשמת המשיח י"ב תור"ה רמ"ח ד"ת דרעיא מהימנא,סוד י"ב צירופי שם יהוה,ביום דיאירו בבריאה,הזדעזע עלמא,והמשיח ייטול רמ"ח ד"עת ת"פארת,ועל ידי בירור המלכות,ימלא אות מ"ם ממילת רמ"ח, ויגלה ד"ת פר"ח,נוטריקון פ"לא ר"וח ח"כמה,באמצעותה הרגלא"ט מברר רפ"ח ניצוצות קדושה,וחרדת אומות העולם תראה בעולם,


עקב זעזועים יחזו בהם הבריות כולם,ובמיוחד מלכות רומי הרשעה הברי"ת המשולשת י"מח ש"מה ו"זכרה, תקר"ע ותעלם לנצח וע"ד ,זה נאום יאהדונהי יהוה,"ותעשה כריתה",בסוד משה רעיא מהימנא ,על ידי כת"ר י"ה הקדוש, הוא גוזר כרתות ישו"ע שר"י,ובתוך בנ"י האמ"ה,סוד ישמעאל שורש הנאיפה,יראוו הם ב"ן האימ"ה נכחד ונאבד, זה הנוצרי דעשה עצמו בן אלקים,כעת נשחט ונעקר ,ויפחדו המשיח יוצא להאבידם את ישמעאל ,על כל הדם אשר שפכו מישראל עם קדושה זה נאום יהוה,


ב.

בעלמה דנשא, יחרדין גרשא, גיברין חלשא, יהלמין קישא/בעולם חמיו ,יחרדון בני הגרושה, אנשים חלשים, ויכו את הקש


וראה חסיד קדוש "בעולם חמיו" בהיפוך עולם ביחו"ם,ובכללות הבריאה יהיה ניאוף נורא טרם נחזה כמותו,סוד ישמעאל הרשעים המהוים כח הנאיפה והזימה,"יחרדון בני הגרושה",להראותך "בני הגרושה" זה וש"ר הגניב"ה,יבקש לגנוב ולנגוס מישראל ,את שטחי מחייתם,והרבה צרות יעשו בני ישמעאל מטעם זה המלאך הנקרא ש"ר הגניבה,על שם בכל עת דבני אומות ערב ,גונבים שטחי ישראל ,זה השר שר ומהלל את כח השטנה ר"ל,והרגלא"ט בוצינא קדישא,ע"י חידושי תורת"ך משכת בג"ן י"ה,להראות המלכות/בג"ן פרשיות תורה חדשה התעטרה,מטעם י"ה/חכמה בינה,וע"י י" פעם ה", בגמטריא שער חמישים,בכך השכינה הקדושה כרתה והעבירה בנהר דינור דאש שורפת אש את ש"ר הגניב"ה דנשרף ונתאדה ,ועל כך עתידים ענפיו התחתונים בגאולה השלמה, למות מיתה איומה,


ישמעא"ל על שם ישמעו את זעקת בני ערב/ערב רב ,מקצה העולם ועד סופו,ודמם ימלא את כללות העולם,וזה "בעולם חמיו", מלא אות ב"ית,ומקובל ע"ב מלחמות/בע" לחימות,דיהיה כל השופר דמשיח משה,סוד ע" פנים דצירופי דתורה עילאה,מגלה מלחמות רבות בכללות העולמות,וע"י שם ע"ב , המשי"ח הרגלא"ט הוא מש"ה זה אתה,יזכה ישראל בנצחון ושמחה,ויוודע אלקי ישראל א"ל אהב"ה עשה לישראל החיל הזה הגדול והעצום נורא,אך הרבה מהערב רב בתוך ישראל ,דיהוו מרבית העם בימי טרום הגאולה השלמה,יאבדו ויכחדו,בזאת המלחמה יום הדין הגדול והנורא,עקב יצטרפו למלחמה נגדך ,מלכא משיח הרגלא"ט, נכדו של הסבא מימונא ראש כ"ד בתי דין של מעלה הוא רבי שלמה איפרגן ,המהוה רבי ומורי, של אנוכי נחמן קטופא בישיבה עילאה זה נאום יאהדונהי יהוה אדני,.


ג.

גברא ומתגברא, בחילא ברירא, דרמי בגירא, על מתילא דברא/יגברו ויתגברו, בחיל ברור, על המורים בחצים


ובני ישמעאל שהינם כלבים ארורים,הנה בני אדום יעשו כנגדם מלחמה,ואומה דישמעאל תאשים את אומת אדום,בכך דישראל יגברו ויתגברו על כללות העולמות,ויעשו אדום כנגד ישמעאל מלחמה קשה,והמשיח משה רבנו בזכות גילוי דינים דנוקבא במלכות,יעורר הקליפה כנגד הקליפה,ואדום כשמם ישפכו דם ישמעאל,וישמעאל כשמם ישמיעו זעקות א"ל ויעשו מלחמות דת בכללות העולם,"בחיל ברור",והבירור הגדול יעשה על ידי הללו אומות אדום וישמעאל ,יטבחו איש ברעהו,"על המורים בחצים",ואז יביטו לעבר ישראל ב" האומות הרשעיות,ויגידו כמורים באצבעותם דישראל היא האשמה,ומשה מלכא משיחא, נביא ה" גדול ונורא הוא הרגלא"ט נכדו של סבא מימונא שלמה איפרגן זה נאום יאהדונהי יהוה,


על ידי תיקן וחתם התיקון והבירור בשורש העליון,הרי הביס האומות בשורשם,וימיתם בענף המגושם,והמשיח באותו יום יילבש בגד נקמה ג"דול" ג"דול",בסוד שם י"וד ה"א ו"ו ה"א, בגמטריא ד"ם,וישלח חצים ,בסוד ימח"ץ המשיח משה הוא צמ"ח רב הקדושה, את אומות העולם הגויים,ע"י יעורר דינים קשים המלווים להארת החכמה המאירה בבריאה,והמשיח כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו,ויעשה המשיח הרבה בעיות וגזירות של "פלגי מים"/אסונות מים יכה את האומות הרשעיות,וחלחלה יהיה למשמע שמך הרגלא"ט משיח ה" זה נאום יאהדונהי יהוה.

ד.

דיקא בדוקא, ובגין עסק דקקא, רמסא ומעיקא, ואכלה ומדקא/הדיק בדייק, ובעבור לימוד התורה ,תרמוס ותעיק, אכלה ותידוקלהראותך "הדיק בדייק",סוד החיה הנקראת ישראל,והיא מודיעה לתחתונים י"ה בד"ק דיו"ק ישראל בקיום מצוות התורה,,ובעבור לימוד התורה,בכך ישראל יזכו למדרגת ה"ר מולד"ת/רו"ם תולד"ה,הארת הכתר דשם רו"ם,ותולדה בסוד המשיח עתיד להוליד רזין עלאין ,עד אומות העולם מתרעשים ומזדעזעים,ואומרים ישמעאל הרשעים,ישמע א"ל אותנו אוי לנו אוי לנפשנו עבדנו עבודה דתורה זרה של מוחמד נביא השקר בן תמורה שחומד נשים אוי לנו נאבדנו ,על ידי תורת ישראל,מי האמין למשמע אוזניים,זרוע המשיח היהודי הרגלא"ט ,הוא משה רבינו רעיא מהימנא ,גואל את עמו ישראל על ידי חידושי תורה ,זה נאום יאהדונהי יהוה,ומנגד האומה דאדום תתמלא אדמימות ובהלה,והרבה פגרים ישכבו בערי אדום,


בסוד עדשי"ם דמכר עשו ליעקב,והסוד ע"י שד"י, בגמטריא מטטרו"ן,שומר',סודו שוטר די"ן,בכך המשי"ח הרגלא"ט יעשה נקמה ומיתה ב"עם אדום",ויזעקו "עא דמום",בסוד רוח ע"רפל א"פלה נוטל את נשמות אדום הרשעים נבלעים בעומקות האדמ"ה,מלא אות מ"ם,ומקובל אפלה דממ"ה,להראות על האבידה הגדולה דתראה במלכות רומי ,בכך הבורא יתברך מבקש להפרע מהם מיום שנברא העולם זה נאום יאהדונהי יהוה.


ה.

הנה נאצא, וסעדה קצצא, טיסא בעיצא, ולעת קץ מתקצצא/הנה נאצה, והסעודה קצצה ,תעוף במהירות, אך בבוא קיצה תקוצץ גם היא


הנה נאצה,להראות בימים טרום הגאולה יהיה התגברות הנאצה והשנאה כנגד הכשרים ויראי ה",וילכו הצדיקים האמיתים מחיל לחיל, למרות הקשיים הגדולים מצד ב" ארצות ממילת נ"אצ"ה ,נוטריקון א"יראן צ"רפת ,וגם מצד "והסעודה קצצה",והנה המשיח ימחה זכר ארצות "איראן סעודיה וצרפת", ייכחדו וייעלמו על ידי מכות אש אדירות עין לא ראתה זה נאום יאהדונ הי יהוה,וכל זה עומד וקיים בימים טרום הגאולה,ומתוך ישראל יהיה נקמה גדולה בערב רב תקצצו בסעודה של תלמידי חכמים אמיתים העוסקים בתורה לשמה,

ובהללו דהתאכזרו לתלמידי חכמים אמיתים,ולא הביאו כבוד לצדיקים הנסתרים,הקב"ה יפרע ויעשה נקמה גדולה,כפליים יותר ממה שיעשה באומות העולם הרשעים,ובהללו רשעי עלמא דאומות העולם, לא יישאר מהם זכר,מכאן צא למד וראה מידת הנקמה דהקב"ה ילבש על עצמו חרב על חילול שמו,הם הצדיקים הגדולים של הדור,שמקצצים נפשם ומייסרים אותם עקב הביזויים שמופנים כלפיהם,והכל הקב"ה יביא לדין רשום בדם, זה נאום יאהדונהי יהוה,


"תעוף במהירות" ,בהיפוך עולה בגמטריא בר"ם עופו"ת הקוד"ש,להראות המשיח על ידי שם מ"ב ,בקדושה של תורתו , יקים "פרעות" בכל רחבי הבריאה,והמלחמה דגאולה שלמה תבוא בדין קשה עד אף עופות תחתונים ועופות עליונים/מלאכי הבריאה ומלאכי אצילות,ישירו ויזמרו מעוצמת הנקמה שהקב"ה יתעלה ויתעלה שמו לנצח ועד מגלה במשיח הרגלא"ט זה נאום יאהדונהי יהוה,"אך בבוא קיצה תקוצץ גם היא",והנה בבוא הק"ץ,הללו רשעי עלמא הערב רב ,שביקשו לקצץ בשכינה ר"ל כדור הפלגה,
מידה כנגד מידה,היא השכינה הקדושה,


סוד אות ה",תיטול אותיות יה"ו,בסוד שם יהוה יתברך,והנה "תקצץ ותכרית" במהרה על יד שם מ"ב אתוון את נפשות אומות העולם הגויים הארורים והערב רב מתוך ישראל,יבלעו בעומקות האדמה
,והיתה ליהודים אורה ושמחה של תורה זה נאום יאהדונהי יהוה חותם אמת גדול מפי נביאי ומשיחי,משה רבנו הוא הרגלא"ט רעיא מהימנא זה נאום יהוה.תם ונשלם השבח לא"ל בורא עולם,מאת נחמן קטופא מוקדש לרגלא"ט באהבה רבה מישיבה של מעלה.תם ונשלם-נבואות הגאולה-נחמן קטופא/מאת נחמן קטופא,נמסר לרב הרגלא"ט נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן זצוק"ל, בצינור הנבואה המאירה

 

OnLineTech