להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


נבואת אותות המשיח/מאת רבי שמשון מאוסטרופולי/נמסר לרגלא"ט נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן בצינור הנבואה.


וראה חסיד המתחסד עם קונו,את הנאמר חלק ב דף ז בספר הזוהר, נכתב כך,ואנוכי רבי שמשון מאוסטרופולי קיבלתי רשות לרדת ולשכון בכלי נפשך לגלות רזין טמירין מהיכלו של ממ"ה:

ומהדר גאונו - סוד המשיח,הנה לך ומהד"ר בגמטריא ז"ה דו"ר ג"ל,להראותך בדורך הרגלא"ט יזכו עם ישראל לחזות בפני משיח משה הנקרא הד"ר,בגמטריא ט"ר,סוד ב" אותיות משמך רגלא"ט/ט"ר גא"ל,וזה הד"ר גא"ל את ישראל בזכות גאונ"ו,ראשית המשיח הינו גאו"ן בתורה,עקב אות ו",אור הדעת,מעובר בפנימיות נפשו,וזה גאונ"ו,סוד המלכות/ג"ן,זוכה למוחין ו"או,בגמטריא י"ג/אהב"ה,סוד מ"זלא ק"דישא,ר"ת משיח ישמ"ח ק"ם באור חכמ"ה,בגמטריא ז"ה כו"ח משי"ח ג"ל מבא"ר ק"ם/שמ"י ג"ל כ"ח חוז"ה יקר"א ל"י הקב"ה יתברך ויתהלל,


והנה לך נביא אמת נביא קדוש הרגלא"ט,הקב"ה קורא למשה רבינו לנבואה בסוד קר"א,והינ"ך כהנ"י נבי"א אמ"ת ומשי"ח גדו"ל,ומהד"ר גאונ"ך,בגמטריא אהי"ה גו"ן/דינים המתעוררים מבינה מצד אור עתיק יומין דגבורות,בכך אשמיד ואמחה בקרוב ממשלות הסטרא אחרא סמא"ל הטמא נאב"ד ונעק"ר
ב"מ-הר"ה ע"י שם מ"ב הגדול והנורא, זה נאום יאהדונהי יהוה, , "בקומו לערוץ הארץ" - כשיקום ויתגלה בארץ הגליל/להראותך בקומ"ו בגמטריא יקד"ם,מלא מ"ם,ומקובל משיח יפק"ד בקרו"ב על האדמ"ה ותרע"ד רעיד"ה עי"ן לא ראת"ה,וכללות אויבי ישראל פחד וחלחלה תיפול על פניהם,


ידע"ו הרגלא"ט בידו צו"רה ע"ל,סוד תפארת/צורה דיחידה,צורה דמחשב"ה,החותם במלכות ע"ל ברכות/ובע"ל כת"ר תורה,ובכך האר"ץ/מלכות,רא"ה צ",נשמת ה"ג"וא"ל","כש"יקום ויתגלה בארץ הגליל",הנה המשיח סיים לבר"ר ש"ך ניצוצות קדושים זה נאום יאהדונהי יהוה מהמרומים,ובכך יקו"ם בגדלות מוחין,וכללות היקו"ם יזכה לחזות בכוח"ו הנבוא"י תורת"ו העליונ"ה,הנה על"ה יונ"ה ב"ן אמיתי,בגמטריא עלה נביא"י יונ"ה ת"ם,להראות יונה ב"ן אמיתי ניצוץ המשי"ח,בסוד "ובינה נאם קדשי" חתמתי בקו"ל דיבור"ו,ר"ת ב"ד,זה המלאך גבריא"ל/ג"ל יבא"ר התור"ה ,בכך ישמיד וימחה זר"ע עמלק והער"ב ר"ב השורים בישראל,יומתו מיתה קש"ה זר"ע לא יישאר עימלק"ו וירד"ו לגיהנם, זה נאום יאהדונהי יהוה,


וביום הז"ה המשי"ח ויתגל"ה- וג"ל הקוד"ש,הקב"ה גל"ה קודש"ו/קו"ל חדו"ש תורה חדשה מאת"י,יונה ב"ן אמיתי תצ"א,"בארץ הגליל",בגמטריא ז"ה ג"ל ג"ל צד"ק ביא"ר פנימיות התור"ה,כיוון ז"ה ב"ן דו"ד צד"ק ביא"ר בכך יבע"ר ויעקו"ר אומות העולם רשעי עלמא,בכח גילוי רזי תורה הער"ב ר"ב מומתים ב"מ-הר"ה,והרגלא"ט "מפני שהוא המקום הראשון שנחרב בארץ הקודש",בכח פני"ם התורה,יגזור שוא"ה על רשעי עלמ"א,ובכך ישראל צדיקים עובדי ה" יזכו להשוא"ה צור"ה באור האלוה"י/בהו"ה אוריא"ל,המלאך אוריא"ל העולה רזיא"ל+בהו"ה, יחתום ל"ב רזי"א הו"ה,בצדיקים המעיינים בתורת הרגלא"ט ישמ"ח ליבכ"ם צדיקים,


הנה י"ש מ"ח צדי"ק בע"ל חמישי"ם/ממשיח"י צדי"ק ע"ב חשמל"י הנבו"אה ,מגלים לישראל אור "גאולה," בגמטריא ז"ה ג"ל, ועולה י"ב ג"ל/עש"ר אגל"א,נוטריקון א"תה ג"בור ל"עולם א"דני ר"אש ע"ליון ש"ילה, , ולכן יתגלה שם לפני כל מקום "ולכן" - כ"ן ל"ו , לרגלא"ט שם כ"ו ,בגמטריא יהוה,הרי יתגל"ה -ג"ל הקדו"ש, "ומשם יעורר קרבות לכל העולם",ומתורת השמות,סוד ומש"ם בגמטריא שפ"ו,וזה השם של משיח בן דוד ,כתבתי אנוכי באיגרת לפסח שכתבתי בחיי,ולחכם יעיין שם,ויחזה,שם שפ"ו בגמטריא רבי יוסי הגלילי/כך כתבי באיגרת פסח,ובזה מאמר אותות המשיח מגלה ,"רבי יוסי הגלילי" בגמטריא רב"י אלהי"ם גל"ה יל"י/רבי אלהי"ם נגל"ה/ "אלהים החמישים רבי גל" מזכה ישראל בגילוי שכינ"ה,ממשיח"י רב"י ג"ל ז"ה ג"ל אלה"י,


חותם תורת רבי"א/ביא"ר סוד רב"י פל"א/י"ב רפא"ל,תפארת ישראל י"ב צירופי שמות יהוה,כונס למלכות/רפאל,והוא המשי"ח הרגלא"ט סודות רזי הקבלה העליונ"ה,והנה נשמת היחידה "יעורר קרוב האותיות",חכמת הצירופים,"לכל העולם",ויגלה נשמת כל"ל ויסיר העלם,וכללות ישראל הצדיקים יחז"ו בדב"רי נבואות דבר"י אלקי"ם חיים זה נאום יאהדונהי יהוה מהמרומי"ם,ועל כך נאמר "בסוף ארבעים ימים שהעמוד יקום מהארץ לשמיים",הנה בסוף ארבעים ימים,בגמטריא עדי"ם פר"ס אופ"ל מושמדת ונעקרת נבלעת בעומקות האדמה ,זכר לא יישאר מאיתה זה נאום יאהדונהי יהוה,אז יתחיל "שהעמוד יקום מהארץ לשמיים",שהעמו"ד/ש"ע מוד"ה,ועולה צר"ף מוד"ה/צפו"ר מד"ה,


אור המשי"ח יקו"ם בגדלות מוחין ,כח החכמ"ה מ"ה אר"ץ , בגמטריא ז"ה ג"ל אר"ץ,יאיר תורת השמות,"לעיני כל העולם",וזה והמשי"ח יתגל"ה,בבחינת "שם גל הקדוש יחוה" הגאולה,בסוד ג"ל ג"ל שי"ח קדוש"ה,להראות י"ש חוז"ה ב"ן דו"ד הקדו"ש, והוא חוז"ה י"ש הקדו"ש ג"ל ג"ל הוא משיח ונביא הש"ם האמיתי, זה נאום יאהדונהי יהו"ה,"יתעורר מצד מזרח",הנה יתעור"ר רוח היחידה בחינת ר"ז מ"ח,והרגלא"ט הינך זמ"ר שר"ש נקמ"ה -בכך מכלה ומוחה,את סמא"ל הטמא נאבד בגאולה השלמ"ה,


למש"ה נית"ן הזכו"ת,בגמטריא ג"ל או"ר ע"ב האמ"ת,-להביאה,ובכך ישראל יזכו ה"ר ע"ב גוא"ל אמ"ת,"כוכב אחד",להראות המלכות/כ"ב אורות,תכיל בפנימיותה שם כ"ו בגמטריא יהוה/אות ו",וראשו כ" בגמטריא י"י,שם יאהדונהי,סוד אח"ד,"מתלהט בכל הצבעים",הנה ישמיד ויכלה בכח גחלים מתלהטות כללות הצבועים מצד הערב רב הרשעים הכופרים ר"ל באלקים חיים ,ישתבח שמו לנצח וע"ד,"ושבעה כוכבים אחרים שמסביב לאותו כוכב",זה ארצות ערב המקיפות ישראל/כוכ"ב,"ויערכו נגדו/ישראל קרב","בזיקים של אש",הנה חוזים דמקום הנקר מחנה זיקים יהיה יעד לתקיפות חזקות,והמשיח יעשה בכח יחודים קרבות חזקים כנגד ז" המדינות,בכל הכיוונים ר"ל ישראל תותקף,

והנה "שלוש פעמים ביום"/שלושים פעם ביום ישמעו קולות שב"ר,"עד שבעים יום" המלחמה הקשה תערך,ורבים/רבנים מהערב רב ואוייבי ישראל יומתו בזאת המלחמה זה נאום יאהדונהי יהוה,"וכל בני העולם יראו" ויפחדו מכוחו של המשיח הרגלא"ט, איך בהבל פיו ימית הרשעים זה נאום יאהדונהי יהוה מהמרומים,"והכוכב ההוא/משיח ישראל,"יערוך נגדם" דז" ארצות הסובבות הכוכב/ישראל,"קרב בזיקים של א"ש,בכח המלאך בזקיאל מלאך הנבואות,הרגלא"ט משיח ה" דיבור"ו יקב"ע בסוד נשמת יעקב בק"י ע" פנים של התורה,את המציאו"ת,המשי"ח בעת מוצי"א או"ת מפי"ו,בכך המציאות תחק"ק על פי הגיית האות,


"ויכה בהם",והמשיח הינו ע"ד,"שיבלע אותם" את אויבי ישראל/ז" ארצות סובבות",יבלעו בעומקות האדמה,"בכל ערב וערב",בכל ארצות ערב שמו של הרגלא"ט משי"ח יוד"ע שהשמיד תורת האיסלאם מפיו של נביא השקר הנוא"ף מוחמ"ד חומ"ד הנשים י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולם,"וביום יוציא אותם",את חידושי תורתו יוציא המשיח בכל יום ויום לישראל,"ויערכו קרב מול כל העולם",ללמד חידושי תורתו של המשיח הינם כוחותיו הרוחניים,בסוד במחשבה יתבררו כולם,המשיח הרגלא"ט יביס אויבי ישראל בכח יחודי מחשבתו/אור הבינה דנשמ"ה/מש"ה ד"ן למיתה והכחד"ה ,את ממשלות הסטרא אחרא, נאבד"ות ונמחו"ת זכר לא יישאר מאיתם ,זה נאום יאהדונהי יהו"ה,


"וכן בכל יום",זה המשיח מייחד,עד שבעי"ם יום/שמ"י ע"ב יו"ם,בכח הגיית שמות ע"ב,הרגלא"ט יבקש להאיר אור יו"ם דחסדים, לישראל צדיקים,ולסוף שבעים יום ייגנז הכוכב ההוא,המשיח לא יחזו בפניו עקב מכיל הארה דעתיק יומין פרצוף חסדים,האור הגנוז/ויברר קליפת נוג"ה ויביא לתיקון ז" כלים דמלכים קדושים/אורות דמנעולא ר"ל,"וייגנז המשיח עד תריסר חודשים",הנה תר"י משיחים בכח שם ס"ר/תר"י ס"ר, העולה שם המפור"ש,בכך המלכות אות ה",תקח אותיות ס"ר,ותגזור "הרס" וחורבן על היכלות הטומאה,"ויחזור עמוד האש ההוא/בחינת אור החכמה,שם אהוה בגמטריא טו"ב,נשמת משה,


"לתוך הרקיע",לייחד יחודים בכדי להציל את הראויים להצלה מתוך בני ישראל,"ומשם יקבל תוקף ועטרת מלכות",אור היחידה ליחידה,"וכשירד ייראה העמוד א"ש ההוא כמקודם",שם אהו"ה בגמטריא טו"ב,הנה יחזו ישראל במשה שהינו בעל נשמת קדום/האדם הקדמון,"לעיני כל העולם",הנה אור העינים/דחכמת משה,כללות הבריאה תביט בבהלה לעבר המשיח מש"ה,"ויתגלה לאחר מכן המשיח",ראשית ישמעו על המשיח מבלי לחזות בפניו,ורק לאחר מכן יחזו בו,"ויתכנסו נגדו –"עמים רבים"/"ערבים"-"מערבים",הן העולם הנוצרי והן העולם המוסלמי ר"ל יבקשו לעשות מלחמה נגד משי"ח משה,בבחינת יוצאים נגד ה" ומשיח"ו,אך המשי"ח כוחו חזק" ויצחק למ"ו,ישחט וימול אוייביו,"ויעורר מלחמות בכל העולם",


המשיח משה הינו בעל תוקף,ודייקא יתקיף וישמיד וירדוף אויביו,"ובזמן ההוא",בעת שם אהו"ה כבר מאיר בעולם על פי קבלה שיש לנו,"יעורר הקב"ה את גבורתו,סוד השכינה/א"ת,לכל עמי העולם הרשעים שיומתו ממידת הדין דמלכות הקדושה,"ומלך המשיח יוודע בכל העולם",זה משה הוא ש"ם הרגלא"ט,הוא משיח האמ"ת ולא ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים דכל עולמם הנצרות אומרים וידוי לנשמתו הטמא"ה,"וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר כדי לערוך קרב עימו",הנוצרים והמוסלמים יתאחדו כנגד המשי"ח מש"ה,ועד רבה ישמ"ח מש"ה לראותם מתאחדים,בכך יהיה ביכולתו להשמידם ולהאבידם עדי ע"ד,


"וכמה מפריצי היהודים יתהפכו לחזור נגדו",פריצי לשון פרוצות,דאוהבים הערב ר"ב,קו שמאל דמתוך ישראל,ובהם המשיח יעשה נקמה קשה ביותר ולא ישאיר מהערב רב דישראל,הללו הערבים ומחזקים ר"ל את הערבים הטמאים,ועורבים לצדיקים הכשרים,עתיד המשיח משה לעקור את נפשם לנצח ויורדים לגיהנם ולא עולים לעד זה נאום יאהדונהי יה וה אדנ"י,"אז יוחשך כל העולם חמישה עשר יום",יוחש"ך בהיפוך כ"ח יש"ו י"מח ש"מו ו"זכרו,ומשיח הרגלא"ט ימית את האיפיפיור הטמא דכת הנצרות,וייפול על פני הגויים אבלות ,והמשיח הרגלא"ט בכח שם י"ה/חמישה עשר,יימית את האיש דעשה עצמו אלקים אחרים זה נאום יאהדונהי יהוה מהמרומים,


"ורבים מעם ישראל יהיו מתים בחושך ההוא",הללו דמצדדים באומות העולם והולכים בחוקות גויים,הם יומתו יחד עם הגויים הרשעים,וזה "כי הנה החושך יכסה ארץ",בחינת החו"ש הבהמתי יכסה אורו של משיח,והחו-ש"ך,סוד ש"ך ניצוצות דדינים קשים,בחינת מו"ט אפל/חשיכה,זה שם הייצר הרע סמא"ל,ו"מוט אפל" בגמטריא אטו"ם,ויכסה הארץ,עד יבוא שיל"ה בגמטריא מש"ה,


ובכח שמות הבורא,יאיר האור ויגלה מתוך השבירה את המציאות החדשה,וזה תורה חדש"ה מאתי תצ"א,מלא אות י"וד במילת "מאתי",והחלף אות ת" לכדי אות ט",ומקובל י"די אטו"ם/ידו"ד אטו"ם,להראות המשיח יוביל את ישראל לעבר גילוי אטו"ם,סוד יד"ו החזק"ה של הקב"ה והאדמ"ה ביום הז"ה תרע"ד,וזה למבין בלום פיך מלדב"ר נאום יאהדונהי יהו"ה,תם ונשלם השב"ח לאל בורא עולם,שמשו"ן מאוסטרופול"י,וחייב לעלות בעליונים מ"גלים ר"זין ע"לאין,ר"ת רע"ם,נוטריקון ר"עיא מ"הימנא הרגלא"ט זה המאמר הנבואי עבור"ך ועבור אוהביך" נאום יאהדונהי יהוה.אמן ואמןתם ונשלם-נבואות אותות המשיח/מאת רבי שמשון מאוסטרופולי/נמסר לרגלא"ט נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן בצינור הנבואה.

OnLineTech