להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> משיח ומהותו

המשי"ח  ומהות"ו/מאת    רבי גל טופז לבית איפרג"ן 

ד"ע  אש"ר  מלך  המשי"ח  בסוד חימ"וש    -גב"ורה עליונ"ה,  והחימו"ש שהינ"ו  מש"ה רבינ"ו   על  יד"י  החימו"ש –בסוד תורת החומ"ש- יכחי"ד ויעק"ור   מ"ח  יש"ו   ימ"ח    שמ"ו, ויש"ו  מהוה שור"ש  כל הרע"ות סוד  ממלכ"ת  אדו"ם בסוד האותיות א"ד  ומו"ם-חותם חיסרון באדם{ישראל},

 והמשי"ח יכ"ה זה השור"ש  ע"ד חורמ"ה כנאמר  " בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע" הרי   בשב"ט  פי"ו -   ושב"ט זה  מידת הדי"ן בסוד  שבטי"ם     פי"ו  , סוד  פ"ה   י"ו כנאמר "  י"ו   קרנו"ת   על חדו"   וכידו"ע קר"ן  מדרג"ת  משי"ח  כנאמר "וירד משה מן ההר ופניו קורנות", והר"י מש"ה מלך המשי"ח   הנקרא  ה"ר  בתורת הקבל"ה  מעל"ה  הוא  מ"ן -  מ"יין  נ"וקבין{תפילה} וזה  פני"ו     בסוד המילים    פנ-  י"ו שזה אותיות פ"ה  ינו"ן ,

  מלך המשי"ח בפנימיותו   או"ר  התור"ה ובוודא"י  קורנו"ת     בסוד המילים ק"ו  רינ"ה  או"ת ,   ורינה  נ"ר  י"ה  מדרגת חכמה בינ"ה  {יחידה} בשפת הקבל"ה שהינ"ה  שלהב"ת  נ"ר סוד   מידת הדי"ן בס[ו]ד  מ{ש}"יח  ד[י]י"ן   ידו"ן   -יש"ו-, וזה  האי"ש   ה-נוצר"י-    אותיות  -צי"ר   נו"ן – ,שורש עול"ם  הבינה דסיטר"א  אחר"א משי"ח  "שקר"   בסו"ד   "קושר"   כתרי"ם דטומאה   עבור מלכו"ת  הרשע"ה  ,  ומשי"ח מלכות הקדוש"ה   מש"ה  -רבינ"ו – סודו יבצ"ע  הוא יריבו"ת ומריבו"ת כנג"ד שלטון הרש"ע  ויצל"ח ויכבו"ש העול"ם בסוד העלמו"ת  -נשמו"ת הנבראי"ם הדבקים בכ"ח רז"י  תור"תו  מהו"ת נשמת"ו , זה ה-פרד"ס - הרוחני"  אותיות  -פ"ר  ס"ד- ,ופ"ר גבורה קשה עשיית מלחמה דקדוש"ה והלחימה בס"ד - והתכסו"ת,  משי"ח בתור"ת הנגל"ה  מגל"ה תור"ת הנסת"ר וזהו סו"ד  המהו"ת  בל"י{מה}  לשו"ן  מהות משי"ח שור"ש האמונ"ה כנאמר" "והיה צדק אזור מותניו והאמונה אזור חלציו" כלומר - ו" היה-  ,

סוד  {מ}ה  {ש}היה  {ה}וא שיהיה    משה   הי"ה  -השם שבו גאל בעב"ר   ומשה  יה"יה  השם בגאו"לה האחרונ"ה , כנאמר  אמור  לה"ם   בסוד מל"ה היא  האמונה  "{א}היה [א]שר  [א]היה",  מקוב"ל  ג"  פעם   א"    ובסוד האותיות   ג"ימל   א"לף  מקוב"ל    פ"ה    מ"י   גאל"  , הרי  גילו"י החכמ"ה  פ"ה בתורת הקבל"ה-  מ"י  בגימטריא אות  נ" עולם הבינ"ה באמצעו"ת  מש"ה גא"ל בעבר ישרא"ל, ובגאול"ה  השלמ"ה   יהי"ה   כדבר  הז"ה כנאמר   "אין  חדש תחת השמש"  ,הרי  אי"ן סוף יתבר"ך  באמצעות"ו  משה רבינ"ו גואל צד"ק  -ח"דש, לשו"ן יבצ"ע חידו"שי  תור"ה הנקרא"ת  שמ"ש  לשו"ן  המשמש"ת כשמ"ן  המאי"ר  אור השכ"ל  ושמ"ן חכמ"ה בתורת הקבל"ה,  וזה  מש"ה בכ"ך יכחי"ד בסוד  כ"ח   י"ד      אותיות ח"י   כ"ד  ספר"י  התור"ה את    ממלכת הרשע"ה  אד"ום  ויש"ו  העומ"ד בשורש"ה  הרוחנ"י ,

וד"ע אשר יש"ו קליפ"ה קש"ה   ומשי"ח שק"ר  בכ"ח  הייצר הר"ע  ישו"    אותיות  יש"  -  ו"  דסיטר"א אחר"א המבצעת לחימ"ה כנג"ד  אות  ו" דקדוש"ה  גואל צד"ק  ,  וא"ו  דסיטרא אחרא  בסוד   יב"בה   ובזמן אמירה נשמ"ע   י  ו"בה    בסוד המילים  ה"ב   י"ו   וי"ו,  תורה דסיטרא אחר"א  תורת היצר רע הוא המסית הוא מלאך המו"ת   ה"ב  לשו"ן  הבא"ה ונטיל"ת נשמות לשאו"ל כך נקרא ,   וכמנגד   אות  ו" דקדוש"ה   בסוד   ה"וי"ה  שם קדו"ש ונור"א   אשר  או"ת   ו" הקדוש"ה תשב"ר את אות  ו" דקליפ"ה א"ז הגאול"ה  בסוד ו"  גאל"   ה"  -  תפארת מש"ה  גאל  מלכות דו"ד  אות  ה"  שעליה נאמר  "לית לה מגרמא כלום",   הרי   כל"ו"ם   זה מה שי"ש ל"ה וחוץ מכ"ך אי"ן   , וכלו"ם בסוד "גרמא" שזה אותיות "גמרא"{תורת הנגלה}אשר אין בכוחה לגאול עם ישראל בעל הקדושה,והגאולה האחרונה בכח  "אהיה"{זה עולם הנסתר-בינה},כלומר תורת הקבלה –פנימיות התורה בסוד    כ"ל  ו"  תפארת דקדוש"ה{ו} החותם במלכות פנימיות המוחין באמצעות  ייסוד{כ"ל},בכך זוכה המלכות  להארת אי"ן סוף לא מוש"ג, וזה בודאי  אי"ן  לה  -האר"ת  אין סו"ף  למלכות ניתנה,  אך  באמצעו"ת  תפארת אות  ו"  משי"ח   ו-מבלעדי"ו -   בסוד המילים ל"ב  ע"ד   י"ו ,

 -זה  מלך המשי"ח הנקרא  ע"ד בסוד  ד"עת התורה ודע"ת התקשרות דבקות וידיע"ה –השגת ה" יתבר"ך   ,הוא מלך המשי"ח   י"ו   -התורה  הקדושה  ש"ם  ה" יתבר"ך  מהווה   מש"ה ,    והינ"ו  ל"ב בסוד ל"ו" -  ל"ב   לאות  ו" תפארת ישרא"ל  ל"ב נתיבו"ת  החכמ"ה במהות" נשמתו נחתם, ותהליך הגאולה  מן ההתחלה ועד סופה, וזה סוד  "אני ראשון  ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים"  כלומר  אנ"י  בסוד  אי"ן סוף יתברך לא מושג  {ר}אשון  ואני   אחרו"[ן] מהווה  נ"ר   -כח הדע"ת {ידיעה}  עבור  משי"ח הנקרא  "ומ-בלעדי"-   בסוד  לע"ד  ב"י-בסוד המשיח חתום בפנימיותו  י"ב הש{ב}ט{י}ם המהווים מיד"ת הדי"ן -אלקי"ם, בה"ם מ"ה אדם עולה בגימטריה הוא מלך המשיח יבצ"ע מלחמ"ה  ויכחי"ד  מלכות הרשע"ה ,כנאמר "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ",

הרי  השכינה הקדושה  א"ת שמה ,בזכות  מש"ה בכח תורת הקבלה-סוד התורה הנבואית אשר מקבל מן המאציל יתהלל  באמצעו"ת  הדי"ן שנחתם בשורש"{החכמה}  בה  אעבי"ר  לשו"ן בערה וכלי"ה את רוח  הטומא"ה  מ"ן הארץ , שהינ"ה מלכות הקדוש"ה, אר"ץ   בסו"ד  אוצ"ר- תורת ישרא"ל    הטהור"ה{אכי"ר}  .

 תם ונשלם המשי"ח  ומהות"ו/מאת  רבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}השבח לבורא עולם.

OnLineTech