להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר הקדוש"ה

מאמר הקדוש"ה / מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

הקדוש"ה עניין  מורכ"ב מיני רבים מי יימצ"א,התקדשו"ת לשו"ן   הקדש"ת  האד"ם מחשבותיו  בכ"ל רמ"ח איברי"ו   הרוחני"ם  לבור"א יתבר"ך ,ויש לאדם  ה"ן  בפר"ט  והן בכ"לל  לרתו"ם בסו"ד לתרו"ם  כל רצונו"ת  העליו"ן המקרבי"ם אות"ו להשגתו את המאצי"ל יתבר"ך בכד"י לברר  מידות"יו   ומ"ה  שהינ"ך יכו"ל  לעשו"ת היו"ם  אי"ן  לדחו"ת  למח"ר  וכידו"ע  היו"ם חס"ד  בתור"ת הקבל"ה ומח"ר  בס"וד  "ענ"י  ורוכב על חמור"   הרכיב"ה שהי"א כ"ח העיו"ן  כמש"ל לאד"ם אשר מחשבת"ו ממוקד"ת על  פרי"ט  -

הרי המחשב"ה כרוכבת ומלבש"ת   את עניי"ן  ההבט"ה  השיכל"י וכ"ך זה בדר"ך  האמונ"ה השלמ"ה  על האדם להשלי"ם  אמונ"ה  בה"  יתבר"ך  על יד"י הלבשת"ו  את מחשבותי"ו בפרטי"ם  העוטי"ם אופ"י  קדוש"ה והמחזקי"ם  נקודו"ת   האמונ"ה והחיו"ב    בתו"ך  עומ"ק נפש"ו  וז"ה עניי"ן האמו"נה  הישר"ה ,-

האד"ם  מבי"ט ביושר"ה ומנפ"ה ודוח"ה כל העומ"ד ומסכ"ן עמודי האמו"נה תור"ה ומוס"ר ישרא"ל  למרו"ת שלא פע"ם  לא שווי"ם  הם בנורמ"ה  המקובל"ת של התנהלו"ת  החבר"ה הקלוקלת  היונק"ת נורמו"ת  התנהגו"ת  מע"ץ הדע"ת ט"וב ור"ע הרי  הר"ע בע"ל  חוסר האמונ"ה ודר"ך  אר"ץ בסו"ד   קדוש"ה  ודרכ"י טהר"ה   הו"א יונק"ם מן הטו"ב, 

וז"ה  סוד  רש"ע וטו"ב ל"ו צדי"ק ור"ע  מכיו"ן שהרש"ע במעשי"ו  פוג"ם באמונ"ת הצדי"ק בכ"ך שמעב"ר רוח"ו בעלת החיסרונו"ת ומלביש"ה ברו"ח הצדי"ק וזה  קש"ר  נשיק"ה דסיטר"א אחר"א בסוד  יי"ן  קש"ה  חכמ"ה יי"ן בתור"ת  הקבל"ה  המציב"ה קושיו"ת  עבו"ר הצדי"ק בדרכ"ו להתקש"ר  עם קונ"ו בור"או  ה"  יתבר"ך  ,

ויש לדע"ת שהרש"ע טו"ב ל"ו מכיו"ן שהרש"ע נחש"ב כמקב"ל חיו"ת  אחוריי"ם של הצדי"ק כמש"ל  לאד"ם העומ"ד  ומאחורי"ו ניצ"ב  אד"ם  והאד"ם האחור"י  בע"ל יתרו"ן מכיו"ן שמוד"ע למתרח"ש בצד הגב"י של  האד"ם הניצב מלפני"ו בעוד האד"ם הראשונ"י  בעל  עיוורו"ן לזוי"ת ראייתו" האחורי"ת  המוסתר"ת מפני"ו{דעתו},

וז"ה מעני"ק יתרו"ן  לרש"ע אש"ר זה כ"ח ההזק"ה- פועלי"ם הם הרשעים בדרכי"ם לא ישרו"ת  עקיפות ונסתרו"ת וחיסרו"ן לשו"ן מחסירי"ם חלקי"ם מהראייה הכולל"ת שלעול"ם אין לעמו"ד על שלמו"תה חו"ץ מלנביאי"ם הקדושי"ם  אך להמונ"י הע"ם אי"ן כלי"ם לרכו"ש ההבנ"ה וכבר נאמ"ר  " הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו" הר"י  ה" יתבר"ך בע"ל הראיי"ה הנסתר"ת  הכולל"ת כל התרחשו"ת הבריא"ה  על נבראיה  מן הפר"ט הקט"ן וע"ד הגדו"ל   לל"א מוגב"לות וגבולות חס ושלו"ם, 

כנאמ"ר "היה הווה ויהיה" אך עבור"  הנבראי"ם  הנגלו"ת   בסו"ד גלו"ת הדע"ת שאי"ן מבחינ"ה בתמונ"ה הכולל"ת ולפיכ"ך על  האדם לרח"וק  ולהדי"רמקו"ם המצא"ו  ממקומ"ם  של  רשעי"ם אש"ר מרשיעי"ם  בסו"ד   מטמאי"ם  את  כ"ח חיות"ו   וחיוניו"תו   בדרכ"ו להכר"ת האור העליו"ן אור אהב"ה שלמ"ה ללא כ"ל  חיסרון בה נרא"ה המושפ"ע לו מ"ן הבור"א  יתברך וז"ה  צדיק  ורע ל"ו   , 

הרשע  אשר ר"ע ל"ו  מכיו"ן  שאדם  ללא אמונ"ה כבהמ"ה אומנם מאכילה משת"ה ובעלת תנומ"ה ומקו"ם  לינ"ה באמתחת"ה  אך  לעול"ם בהמ"ה מדרגת"ה  וזה סוד  מדרגו"ת תחתונו"ת  דסיטר"א אחר"א  אש"ר יודעו"ת מעלו"ת האמונ"ה והאמונ"ה לשו"ן ממונ"ה   על האד"ם  להחזי"ר  מידותי"ו לטוב"ה  ומעונינו"ת  לייטו"ל  השפ"ע הרוחנ"י  ללא  הכנ"ת כלי"ם-להטי"ב דרכם ולבצ"ע מצוות  בסוד השפע"ה  ומיעו"ט קבל"ה, 

ובז"ה  בוודאי  "צדיק ורע לו" הרי  ר"ע  לו  שרוא"ה עד כמ"ה בהמתיות טבוע"ה בנבראי"ם שכל שגר"ת חייה"ם מליני"ם על חיסרונ"ם  ולעיתי"ם מבכי"ם מר גורל"ם  וז"ה   כנאמר  "עושר השמור לבעליו לרעתו" כלומ"ר    לבעלי"ו  בסוד בעיל"ה  של הדע"ת בתכונו"ת  נפש הבהמ"ה וחוס"ר ערכיו"ת   וכבו"ד  לדרכי התור"ה היא המידו"ת הטובו"ת החקוקות בבריא"ה הרשעי"ם  עושר"ם בסוד  גאות"ם  ונבזות"ם שמור" לרעת"ו    והרע"ה חיסרו"ן ללא יכולת התמלאו"ת-

והרגש"   ריקנו"ת   שעוק"ר הרשעי"ם מן העול"ם  למדור"י השאו"ל והייגו"ן שם מקומ"ם  שאו"ל בסוד  שאלו"ת וקושיות שהעמיד"ו בפני הצדי"קים בזה העול"ם ובחוק דומ"ה מוש"ך דומ"ה  המחשב"ה דסיטרא אחרא התרצ"ה הקושי"ה לאח"ר ניתוק"ה מן כל"י{גוף} הנברא חוזר"ת למקו"ר  מחצבת"ה וייגו"ן  לשו"ן  מגונ"ים   מעשיה"ם  וחשי"ם מוגני"ם  בשפ"ע חיצוניות"ם   ועל כ"ך נאמר  "אדם מת וחצי תאוותו בידו" האד"ם  בסוד  הרש"ע  הנקר"א   אוד"ם דיני"ם בתורת הקבל"ה   מ"ת  ונפש"ו חצוי"ה    במדור  התאוו"ה   וכמש"ל לתאוו"ה  שאי"ן לספק"ה כ"ך בעול"ם הב"א  מחשב"תו  תאווה להרגש זי"ו השכינה ומתקנ"א במחשבו"ת הקדוש"ה ,- 

ואי"ן משיגה המילו"י  שהינ"ו  חיות"ה וזהו סו"ד הרשעי"ם  מהווי"ם  מחשב"ה חיצוני"ת  שענינה דברי הגשמ"ה{גישמיות } מעניני ז"ה העול"ם והצדיקי"ם  מחשבה  פנימי"ת {עניני רוח ועבודת ה" יתברך} והרי  כ"ל עוד הרש"ע שורה במחשב"ה חיצוני"ת  כאשר רוח"ו ינטו"ש  כל"י  האחסנ"ה{גופו}  המחשב"ה תחד"ל מקיומ"ה וזה  מדור  אבדו"ן  -כמש"ל לאדם  רג"ע  ח"י  ובע"ת פטירת"ו  כל"א הי"ה כלל   מקויים  בעולמ"ו  ועל כ"ך נאמר  "סוף מעשה במחשבה תחילה" כלומר  סופ"ם  של הרשעי"ם הכופרי"ם בדרכ"י ההשגח"ה  ומוסריות התור"ה עונש"ם   במחשבה  תחיל"ה,- 

לשו"ן  התחיל"ה ממחשבת"ם  אשר בע"ת  פטירת"ם  חדל"ה כגו"ן גופ"ם  מלהתקיי"ם  ועבר"ה מן  העול"ם לשו"ן העל"ם  -נכחד"ה  ונדחת"ה  וזה רו"ח{מחשבה}משוטט"ת   הנקראת  כ"ף  קל"ע על  ש"ם  שקלוע"ה   ומשועבד"ת  לשו"ן עבודת  כפיי"ה  להיכלו"ת  הגיהנ"ם  ויורדת ול"א עול"ה{מזדככת}ואבד"ה לעולמ"ים מכיו"ן  שכאש"ר המחשב"ה שרת"ה בכל"י הגוף הכל"י כל הווית"ה  הי"ה  ובע"ת שהכל"י נרקב ונטמ"ן באדמ"ה  בחוק דומ"ה מוש"ך דומ"ה כך המחשב"ה עונש"ה גם , 

ויש לדעת א"ף  ששורש" הנשמ"ה ושורש הגו"ף שוני"ם ה"ם רק לעינ"י  הנבר"א זה הדב"ר מקויים בתודע"ה ,א"ך  זה מעש"ה  פל"א מופל"א אי"ך  ניגודי"ם  גו"ף{כלי} האד"ם  ונפש[נשמתו] על א"ף  ריחוק"ם-  שורש"ם אח"ד מיוחד באחדו"ת ללא פירוד כלל וכלל ועל כך  נאמר  "כל  עוד הנר דולק ניתן לתקן" והסו"ד  נ"ר  נשמת{מחשבת} האד"ם והכל"י{גופו} באמצעותו  הנ"ר  דול"ק והוא מהווה גו"ף המחשב"ה   כמש"ל לפתי"ל {גוף} הנ"ר{מחשבה} והכ"ל אחד וכאש"ר הנ"ר  נכב"ה  הגו"ף  נמ"ס בא"ש הלהב"ה  וזה בוודאי  "סוף מעשה במחשבה תחילה"  הנר" ,-

הוא נדלק תחילה א"ך בעת שדול"ק  סו"ף הגו"ף  נקב"ע  והדי"ן שווה וצוד"ק לשניה"ם באותה  מיד"ה   וז"ה "דיין אמת"   אשר לצדיקי"ם שונ"ה עניין ההשגח"ה מכיו"ן  שמהווים  הם  מחשב"ה פנימי"ת   וגו"פם   משנ"י  בהוויתם בזה העול"ם  ועל כך אמ"ר  משה"   " הסנה בוער באש והסנה איננו אכל" הרי  הסנ"ה הוא הצדיק בע"ל  כ"ח הבעיר"ה  היא  הנשמ"ה ואיננ"ו  אכ"ל בסוד  שגופ"ו  אומנ"ם במותו  איננ"ו    א"ך  מחשבת"ו  בסוד אכיל"ה  בתורת הקבל"ה  קיומ"ה נמש"ך אחר הפטיר"ה להבדי"ל  מן  הרשעי"ם שזה סו"ד- ה"ם   א"ש  הבערו"ת  והטיפשו"ת כנאמר  "כסיל לא יבין זאת"   והשכינה שמה זא"ת  על ש"ם   א"ת   אותיות  התור"ה א"ך הרש"ע   כס"יל    ל"א   יבי"ן,- 

הרי חסר בינ"ה ועול"ם הבא  בינ"ה נקרא בתורת הקבל"ה  והוא איננו  זוכ"ה להכי"ר ואי"ן הוא בין העולם הב"א  וכנאמר  "רשעים על פתח גיהנום לא עושים תשובה "הרי הרשעי"ם שהינ"ם  מהווי"ם  מחשב"ה חיצוני"ת  כ"ח הדימיו"ן  הגישמ"י   שורים  על  פת"ח  גיהנם ול"א עושים  תשוב"ה וכידו"ע  עול"ם הבינ"ה נקרא בתורת הקבל"ה  עול"ם התשובה מכיו"ן שמחשב"ת  הצדיקי"ם  פנימיות המחשב"ה   שב"ה  להנו"ת  מזי"ו השכינ"ה וזה מענין  ה" יתבר"ך והשגחתו העליונ"ה הצדיקים{מחשבות פנימיות} חלק"ם בסוד עיבו"ר  יניק"ה ומוחי"ן  מולבשי"ם כמגידי"ם מלאכי"ם מסייעי"ם  לנבראי"ם לתק"ן דרכ"ם בעוד"ם בחיי"ם   א"ך בדר"ך כלליו"ת מעלי"ם בקדוש"ה{מחשבה} ולא מורידי"ם,-

והמחשב"ה   הקדוש"ה שעבר"ה מן זה העולם עול"ה בהנאת"ה בעת מכיר"ה היא  את  הטו"ב השמו"ר  לצדיקי"ם  וז"ה סו"ד  ש"י עולמו"ת  אשר כל מחשבה{צדיק} יור"ש בכניסת"ו  לאור הבינ"ה לאח"ר  השל"ת גופ"ו{כלי}  אחסונ"ו בזה העול"ם  והרשעי"ם "לא עושים תשובה  "  כלומר אי"ן בדעת"ם זה המוש"ג   ולכ"ן   לא עושי"ם  לשו"ן לא יצא"ו  מן  הכ"ח  זה העול"ם  כוחניות וגשמי"ות   אל  הפוע"ל   בסוד  המילים פ"ה  עול"ה  וחכמ"ה{נשמה}  פ"ה בתורת הקבלה גילו"יה  נקר"א,  והגילו"י  עול"ה לעול"ם הבא   ,

ועל כ"ך אמר  שלמ"ה המלך עליו השלו"ם   "הכל  הבל הבלי"ם   הב"ל בסוד  מחשב"ה   חצונית   {רשע}  שאי"ן לו  המשכיו"ת אלא קיומו בזה העול"ם והצדיקי"ם{מחשבה פנימית}  הבלי"ם   לשו"ן רבי"ם  מכיו"ן שייזכ"ו  להכי"ר פני"ם רבו"ת בדרכ"י ההשגח"ה  כנאמר  סוד  ה" ליריאיו בסוד  רואי"ו  להלל"ו  מחשבו"ת ורצונו"ת דקדוש"ה   לה"ם  ייסו"ד  הנשמ"ה כך קרוי"ה היא תעמו"ד ותמשי"ך קיומ"ה ולרשעי"ם  לעומת זאת   "אל נקמות הופיע" כלומ"ר ה" יתבר"ך  גוז"ר ברשעי"ם "נקמות"   בסוד  המילי"ם  ק"ם –

מ"ת הרש"ע  ק"ם לשו"ן מקויים בזה העול"ם ולול"א עושה תשוב"ה על מעשי"ו "מת" ונכחדת  מחשבת"ו המהווה קיומ"ו מעת"ה ועד עול"ם   הרי  ע"ת  שהינה השכינה היא המחשב"ה   מעיד"ה על רשעות"ו וזה סוד האד"ם הרשע המחשב"ה מעידה על מעשי"ו הרעי"ם  ויור"ד בסוד קבורה ומי"תה ואין עבורו עולם הב"א  אלא רק עול"ם ללא  הב"א ולא  ק"ם  לתחיית המתי"ם מכיו"ן  שהתחייה   הם הצדיק"ים   המתי"ם לחזו"ר לז"ה העול"ם ולסיי"ע בתיקו"ן מחשבות{נבראים} בעלי רצונות קדושי"ם א"ך על הרשעי"ם אשר נשמתם כה מזוהמת נאמר,- 

" לא טוב היות האדם לבדו"  כלומר ל"א  טוב שהינו  האד"ם  הר"ע  הוא   לבד"ו בסוד המילים  ל"ב  אב"ד  ירידת מחשבתו למדור  אבדו"ן וכליי"ה  ול"א תעל"ה והגיהנ"ם  כל"ה  ול"א ייגונ"ה וסבלה, זאת המחשב"ה{רשעים} המרד"ו  בתור"ה הקדוש"ה  נתינ"ה  קדוש"ה ורצון השפ"עה ה"  יכפר בעד"ם  כי כ"ל  העם שגג"ה {אכי"ר} .

תם ונשלם מאמר הקדוש"ה / מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

 

OnLineTech