להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר-"סוד החלימה"/מאת כ"ק הרגלא"ט

"מאמר -סוד החלימה"/מאת כ"ק הרגלא"ט

דע ולמד אשר החלו"ם בסוד ח"ית ל"מד ו"או מ"ם -ומקובל "מוח תלמיד או"ם,וידעת בזה הצירוף{שם א-ו-ם אשר הינו אחד מע"ב שמות הקודש},יש בכח החולם הינו התלמי"ד הלומד רחשי החלום לגלות ה"מוח" העליון,בסוד חלימ"ה עולה בגמטריא י-ה-י-ה-ו-ה-י-ה-ו-ה-י-ה-ו-ה,ובזה היחו"ד משיגים התקשרות להיכל החולי"ם ב"גן עד"ן גם היכ"ל חול"ם י"ה,בסוד אשר על ידי זאת הכונה יש בכח התלמיד{הינו החולם}להדבק נשמתו בהיכל{בסוד כלי המחשבה}המכיל אור י"ה{חכמה ובינה},-

סוד ניקוד ח-ו-ל-ם{עולם האצילות} העולה מו"ח י-י-י,וזה סוד נבואת מש"ה רבינו{הצירוף י-י-י},בגמטריא שער עש"ר ש"ר שבעי"ם,הרי החלום הינו שע"ר והיודעים לפענח סוד החלימה בכח תורת קבלת הנבואה מגלה עשר סמנים בכל חלום המראים על אמיתות החלום,ועשר הסימנים הינם הכלי היחיד אשר באמצעותם ניתן לקבוע אשר מדובר בחלום אמת,-

בסוד חלום אשר מקורו ממוחין אמ"ת,סוד ש"ר שבעים גם ש"ר משבי"ע,הרי היחוד{ י-ה-י-ה-ו-ה-י-ה-ו-ה-י-ה-ו-ה}יש בטרם שינה לאומרו בלחש בסוד ל"ב{החולם}ח"ש{האותיות}בעת עיניו נעצמו"ת{גם}חשות העוצמות,וזאת השבע"ה,בסוד נשמת החולם נקשרת בשב"ע ספירו"ת חג"ת נה"ימ בסוד ת"ג ח{ן}-[מ]י"ה {גם ת"גי מנח"ה,לשון מנוחה סוד מ"ן גם נ"ם,בכח השינה{נמנום} התפילה הנקראת מ"יין נ"וקבין עולה}וזה ג"ם תחינ"ה,הרי החולם נשמתו נח"-ה{ישנה}בסוד ונ"ח מצא ח"ן בעיני אלקים,הרי ונ"ח{נ"ח-בסוד יש"ן}ומצ"א ח"ן{יחודים}באמצעותם נקשרים לאלקים חיים{היכל החלומות}אשר הם המציאות,-

בסוד בעת החולם {חש החלום}זהו מציאות האמת בעוד בעולם התחתון כלי{בשרו}שורה במית"ה{רוח הטומאה}למט"ה שורה על גופו{גופ"ה חסרת רוח מחיה},ונשמתו חי"ה ,בסוד נ"חה,- העולה בגמטריא "חמישים אהבה",הרי שער החמישים זהו שע"ר החלימ"ה בסוד יוס"ף פותר החלומות,הרי יו"סף הינו משי"ח{בסוד משוחח}באמצעות החלומות ומשיג פתרו"ן{אור החסדים}עבור התחתונים,-

יוצא אשר בכח החלימה יוס"ף הצדי"ק ח"י{בעל שלמות}והכל בזכ"ות כ"וחו לפתו"ר חלומו"ת,בסוד הנוטריקון חלו"ם או"ת,גם או"ת מחו"ל,הרי על ידי יחודים{סוד הניגונים,מחול,}יוס"ף זכה ל"אות" בסוד ת"ו א",כנאמר א"אלפך חכמה,הרי יוס"ף הצדיק בעת כלי{בשרו}היה שורה במצב א"אל-פ{ו}ך,בסוד "שמיכת פו"ך"{שינה}העולה{בגמטריא}-"ישנתי פוך",בכך זכה לחכמה,הרי פ"י{ו} של יוסף יש"ן ,בסוד נשמתו זכתה לעיטור מוחין כ"ו העולה י-ה-ו-ה בזכות יכולתו לישו"ן,-

אשר בצירו"ף מקובל שיל"ו נ",ומלך המשיח נקרא שיל"ו גם י"ש ל"ו אות נ" העולה חמישי"ם,וזה השע"ר "חמישים" עולה בגמטריא "מח ישן",הרי לך מעלתו של מלך המשי"ח בעת הינו יש"ן ה"מח" בפנימיותו מגלה למענ"ו מציאו"ת האמת,-

בסוד תרחישי החלום הינם מש"ל של"ם המקוים בעולם העליון,וישנם ח"ן{יחודים}באמצעותם המשיח נ"ח{ישן},אך זאת השינה אין יותר עירנו"ת ממנ"ה,ועל יד"י חכמת הצירו"ף מגולה "חלום" בגמטריא י-י-י מו"ח{סוד הנבואה} זה הכל בחלימ"ה נעש"ה,-

כנאמר "החלומות שווא ידברו",הרי לך החלומו{ת} שו{א} ידבר{ו},ס"ת א-ו-ת,בכח ידיעת ח"ן היחודים החלומות בסוד חלי"ם מאו"ת,מגלים את נקודות האמת המוסתרות על ידי המלאך "שווא" בגמטריא באי"ש,זהו גבריאל המלאך,רק לצדיקים,בסוד האור הגנוז לצדיקים,הינו גנוז בכך שהינו שורה בחלום,-

בעת הנשמה נגנזת בעולמות העליונים בעת התחתונים חולמים,והצדיקים על ידי חכמת היחוד ממצב חו"ל{סוד כלי הבשר הישן}מגלים על ידי עליית הנשמה את ה"מים"{אור החסדים,}וזה גם סו"ד המשי"ח הינו יש"י,בסוד י" {ש"ין} י" עולה בגמטריא יש"ן כת"ר,הרי המשיח בעת יש"ן בכח ידיעתו פתירת החלומות על ידי ידיעת ח"ן היחודים מדבק מוחו באור הכתר,המאור הגנו"ז,-

בסוד בעת מתעור"ר ממצב גנו"ז{שינה}מגלה המאו"ר של התור"ה,וזה סוד הגאול"ה לגלות חשיבות החלום ע"ד מ"ה צפו"ן חכמ"ת הבור"א יתהלל ויתהלל,בסוד נ"ח בפנימיות התיב"ה,הרי הינו נ"ח{ויישן} בתו"ך התיב"ה,הרי כות"ב תיב"ה{של ח"ן יחודים}ובע"ת נרד"ם מגולים עבורו רזין דרזין,וזה הנבואה המאירה,בודאי בעת אור הבוקר מאיר לאחר שינת הלילה מגולה על ידי הצדיקים החולמים אור חדש בבריאה,אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

מאמר -סוד החלימה/מאת כ"ק הרגלא"ט

OnLineTech