להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר-"כי ישרים דרכי ה" צדיקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם"

מאמר -"כי ישרים דרכי ה"  צדיקים ילכו  בם  ופשעים יכשלו בם{הושע  י"ד} /  מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

ד"ע   הצדיקי"ם  קרואי"ם   ישרי"ם   בסו"ד שתי עניני"ם  עמוקי"ם ,  א]  י"    שרי"ם ב"}  שירי"ם,  ואתחי"ל לבאר"  את   עני"ן א" ולא"חר מכן בעזר"ת  ה"  הטוב והמטי"ב סעי"ף  ב"  ינומ"ק , יש לדע"ת   י"  שרי"ם   אור עש"ר  ספירו"ת האר"ת חכמ"ה   בסוד  כ"ח   מ"ה  לשו"ן מהו"ת   מחודש"ת      מ"ח   ד"ש  או"ת הרי  החכמ"ה  ידיע"ת  כ"ב צירופ"ים חכמ"ה   אות  ח"  כמ"ה  בסוד  כמו"ת השכ"ל   המכי"ל  תבניו"ת  הצירופי"ם וזה"ו  מהו"ת   י"  שרי"ם   עש"ר  נקודו"ת המלובשו"ת  על  כ"ב  אותיו"ת  ומקובל ל"{ב}  [נ]ת[י]בו"ת  [ה]חכמ"ה –

בי"נה שעל"תה  לחכ"מה     ועני"ן   {ב"}   שירי"ם בסוד   תפילו"ת    - פ"ה   ל"ו   אות    ,הרי הפ"ה   גילו"י החכמ"ה בתור"ת  הקבל"ה מביא לגילו"י  החכמ"ה באמצעות  כ"ב אותיות דיב"ור  התפיל"ה   יוצא מכ"ך שהדיב"ור  חכמ"ה חיצוני"ת  והחכמ"ה דיב"ור  פנימ"י  המולב"ש  על הדיבור וזה   "קן ציפו"ר  הציפו"ר  בסוד צירו"ף כ"ב אותיות על יד"י   כ"ח הדיבו"ר הפנימ"י הלא הוא המחש"בה  לשו"ן  חשבו"ן אשר מבצעת"  כנגד האותי"ות מוסיפה וגורע"ת ע"ד בניי"ת  הדע"ת  -ידיע"ה ומיקו"ד בתוכ"ן האמיר"ה  וק"ן  לשו"ן  קניי"ן   הפ"ה קונ"ה המחשב"ה אשר רצונ"ו בה וזה -תוספ"ת- ובזמן אמירה נשמע"   יוצ"א  מ"ן  הפ"ה-גילו"י,

וגריע"ה   -לשו"ן  -חיסרו"ן-   אות  ח" דע"ת המיקו"ד על תוכנ"ה של מיל"ה  לא בנמצ"א וזה מחשבה ל"א מגול"ה כנאמר   מט"י לא מט"י פע"ם האר"ה  נגלי"ת ופע"ם אין עמיד"ה ותפיס"ה על הכונ"ה העומד"ת מאחורי המחשב"ה וזה מצ"ב  קפיא"ה   פ"ה  קופ"א-  עני"ן די"ן אשר הדיבו"ר  נעת"ק  עקב מקו"ר או"ר אשר אי"ן הפ"ה  יכ"ול להביא לביטוי"ו ולגילו"יו  בשל חיסרו"ן  בכלי"ם   הנשברי"ם בס"וד  רצו"א ושו"ב ברצון האד"ם   לבט"א החכמ"ה  א"ך ש"ב עקב  אי" ידיע"תו איך לגלו"ת הדברי"ם הנצרכי"ם ולכסו"ת תכני"ם לא" ראויי"ם  בסו"ד   אי"ן סוף יתבר"ך מדרגת  ל"א מוש"ג   המשפי"ע לאדם  ראי"ה אור החכמ"ה הגור"ם  לסנוו"ר   וא"י יכולת עיבו"ד  לשו"ן עבוד"ה–

גילוי החכמ"ה על יד"י  כ"ב אותיו"ת אשר אי"ן הבנ"ה בשורש"ם  בשער"י מעל"ה ומ"ה באי"ם לומ"ר למדב"ר בענינ"ם  ואשר רצונ"ו  לעמו"ד  על תוכנ"ם  הפנימ"י, והלל"ו   דרכ"י  ה" ודר"ך עליי"ה וקדוש"ה כאמצ"עי לרכו"ש חכמ"ה  מתוקנ"ת   וצדיקי"ם  לשו"ן  מדקדקי"ם ובוחני"ם הלך מחשבות"ם  ה"ם   ילכ"ו בסוד כ"ל  י"ו   יזכ"ו  לייסו"ד  החכמ"ה  כ"ל  י"ו בסוד המילי"ם  ל"י   כ"ו   אור מקיף המשפ"יע חכמה מתוקנ"ת  כ"ו  העולה בגימטריה הש"ם המפור"ש  ובאמצעות"ו  ב"ם  השם  מ"ב מגול"ה לדע"תם  סו"ד  ההיכלו"ת  התקדשו"ת וטהר"ת  הכלי"ם , 

אך  פשעי"ם   -הללו המושכי"ם חכמ"ה אסור"ה ממעלה למט"ה המלוו"ה בדיני"ם    יכשל"ו   ב"ם  הרי  מ"ב תורת ההיכלו"ת  התקדשות וטהר"ה   יכשל"ו לשו"ן ישכיל"ו  הבנ"ת  הדברי"ם  בדרך מוטעי"ת ולא יעמד"ו נכונה על שורש"  העניני"ם הרוחני"ם וזה  שכר"ם  יצא בהפסד"ם  הרי  שכר"ם בס"וד  בינ"ה  שכ"ר  -  מ"ם    יוצא  לשו"ן גילו"י   "[ב]הפסד[ם]" -  הפס"ד  מ"ב   -אשר דר"ך קדושת הש"ם נגל"ה נסתרו"ת  וסתרי" תור"ה  .

תם ונשלם מאמר -"כי ישרים דרכי ה"  צדיקים ילכו  בם  ופשעים יכשלו בם{הושע  י"ד}/  מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech