להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר- הזיוו"ג ועניני"ו

מאמר-  הזיוו"ג  ועניני"ו/ מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

ד"ע  אשר דרכ"י   הזיוו"ג  רחבי"ם כקריע"ת  י"ם  סו"ף  הרי  קריע"ה  -לשו"ן האש"ה שהינ"ה  הרקיע"ה   -השכינ"ה  הקדוש"ה הנמצאת בגלו"ת בעת ז"ו , והגלו"ת   י"ם סו"ף הרי האש"ה  ימי"ם  כלילו"ת  לשו"ן  י"ם  עוש"ה בכד"י למצו"א  סו"ף  לייסור"יה וסבל"ה עק"ב היות"ה בודד"ה וחסר"ת  ב"ן ז"וג-זכ"ר  משפ"יע על  פי  סו"ד הקבל"ה   והזכ"ר  תפקוד"ו לזכו"ר לפקוד האש"ה  בכל ע"ת הן במחשבה דיבור ומעש"ה  מחשב"ה,,-

לקשו"ר  נשמ"תו בנשמ"תה   דיבו"ר  -קשר רו"ח  ברו"ח  עשיי"ה- קשר נפ"ש בנפ"ש, וכיו"ם  שועלי"ם קטני"ם מחבלים בכרמי"ם  , הרי  השועלי"ם הם הגברי"ם האמורי"ם למס"ד נשמת"ם  בנשמ"ת  אש"ה{היא השכינה} אך הינם  שועלי"ם   לשו"ן   שואלי"ם   י"ש  עולם? ואין יודעי"ם מה מטרת חייהם וחושבי"ם לבלו"ע כל תאוות הבריא"ה ,-

משום שמאמיני"ם שבצעירותם זה זמ"ן הגו"ף לגלות הנאות{חס ושלום}  וגולי"ם מן הקדושה א"ל הטומא"ה  -היא הקליפ"ה האשה חסרת המצפו"ן  בסוד חוס"ר  שעוש"ה באשה {שכינה} הקדוש"ה והיא הרוח הרע"ה{אשה} דסיטר"א אחר"א  בא"ה מצד צפו"ן  לשו"ן  צופנ"ת מטרותי"ה האמיתיות ולוכד"ת גברי"ם  בעלילו"ת, וזולו"ת הבוקע"ת מן זאת הדמו"ת –

אש"ה שעליה נאמר  "הרעה תפתח מהצפו"ן  כלומ"ר  הרע"ה זאת האש"ה הלוקח"ת זיוו"ג  לא ל"ה  תפת"ח לשו"ן  תופח"ת  על שכמ"ה ומרוצ"ה ממזימת"הלהרו"ס מוסריו"ת נשי"ם דקדוש"ה  וזאת עוש"ה על יד"י   מצפו"ן  ר"ע מחשבות כפיר"ה על ההשג"חה{חס ושלום} הנוטע"ת בלב הנשי"ם הקדושו"ת שומרות תורת ישרא"ל אשר זיווג"ם מתעק"ב  וכידו"ע עיקו"ב וסתימ"א{קושיה} הם שמות הסיטר"א אחר"א –

נשים רעו"ת אשר מעמידו"ת מאת ה" יתבר"ך  את הנשי"ם בעלות האמונ"ה במבח"ן  אהב"ה  -ראשי"ת לבור"א ואחר כ"ך לנבר"א –זיווג"ם האמור לבו"א בעתיד  הנגל"ה, אך מכיו"ן שהללו נשי"ם שורות בהסת"ר פני"ם לשו"ן החיצוניות הסותר"ת את הפנימיות אינ"ם יודעות הנזקי"ם אשר גורמות במעשים קלוקלים והאש"ה בעלת האמונ"ה  היא   נבהל"ת  מן רוע הקליפה –האשה גסת רו"ח גאוו"ה ויומרה אש"ר  ה"  יתבר"ך הפקיד בידי"ה  כ"לי הדי"ן והגבור"ה ולכ"ן  רק במעשי חס"ד ותור"ה האש"ה הצדיק"ה-

המנסה לשפר תכונת קבל"ה ולהפכ"ה להשפע"ה יש בכוח"ה לנצח ולהכחי"ד הקליפות הנדבקו"ת ויונקו"ת זיווגה המיוע"ד , וד"ע אשר זיוו"ג  מיוע"ד  לשו"ן  מועד ומעיד"ה, ולא נוע"ד זייוג מסויים לצאת מן הכ"ח{מחשבה} אל הפועל{עשייה} מטעם רצון ה" יתבר"ך הנעלם מידיע"ת בני האד"ם ובמידה והקליפ"ה צלחה בגבור"תה וממ"ש  חמדה לא ל"ה ברשו"תו היחידה   של  ה"  יתבר"ך בעל כל הכוחות כול"ם נעשה הדב"ר  והרי  כוחו"ת  הסיטרא אחר"א  הינם  כלי"ם  עבור הבור"א יתבר"ך לנסות הנבראי"ם את תכונת השפע"תם  והנשי"ם הרעו"ת  -

רועו"ת לצא"ן ולוכדו"ת בתכסיסי מבטי"ם  ולבו"ש זנותי מרקי"ע שחקי"ם את עינ"י הזכרי"ם   אשר אינ"ם זוכרי"ם את מה חיפש"ו ומה רצונ"ם עקב הקליפ"ה המשבש"ת כ"ח המוסר -הוא הנשמה הפועמ"ת בפנימיות"ם, ומוט"ב עד מאד לאשה המחפש"ת בליב"ה זיוו"ג איכות"י בעל טהרה וכבו"ד  להמתי"ן בסו"ד  למת"ן ולהקטי"ן חיכוכ"ה  בנשי"ם דסיטר"א אחר"א ובכ"ך בחוק דומה מוש"ך דומ"ה  זיווגה יבו"א בוודאי ללא כ"ל עכ"בה ממי שאמ"ר והיה העולם ה" יתבר"ך ויתהלל,

וזה סוד  דומה מוש"ך דומ"ה האשה הרשעי"ת  -אשה לילית  לשו"ן מיללת ומתפנק"ת  ומרא"ה חולשת"ה ובכ"ך קונ"ה לב הגב"ר המרגי"ש כבוד לו נתנ"ה וזה כח הסיטרא אחרא  -אשה המגלה חולש"ה ולאח"ר הזיוו"ג רוח ברו"ח{חתונה} ממית"ה ורומסת כב"וד בעל"ה וזה עונ"שו  של  ב"ן הבליע"ל  לשו"ן   בע"ל לא לו  ונה"ג  במוסריו"ת  שפל"ה  וזנ"ח זיווג"ו אמת ויד"ע אשר עדינ"ת הנפש הנוט"ש הינ"ה תואמ"ת עבור"ו אך העדי"ף לזנ"ות  עם דימיונ"ו וזה סוד  דומ"ה מושך דומ"ה  דסיטר"א אחר"א, הדומ"ה {הזכר} מוש"ך  בכ"ח שפילותו  והירהורי"ו הרעי"ם את הדומ"ה בסוד האשה הרע"ה שהינה קליפ"ה –

גישמיות עכור"ה חיצוניו"ת אשר סופה להעל"ם ולהכח"ד בעת ריקבו"ן הגו"ף באדמ"ה ולא היוותה יותר מדימי"ון לשו"ן אדמ"ה כל"י משחית ייצר ר"ע ונכו"ן לפרש ייצר  רע"ה –אשה זונ"ה , וכאש"ר מדברי"ם בהיכלו"ת הקדוש"ה האש"ה הינ"ה חז"קה –כ"ח השכי"נה וזה"ו  שאמר רב עויר"א:"בשכר  נשים צדקניות שהיו באותו הדו"ר  נגאלו  אבותינ"ו ממצרי"ם" {סוטה י"א, ב}" הרי" בזכו"ת לשו"ן זכו"ת שכרם{צניעותם}של הנשי"ם עדינ"ות הנפש בעלות מידו"ת טהר"ה ושמיר"ה על כבוד"ם  נגאל"ו  "אבותינ"ו שזה סוד  הבעלים דקדוש"ה זכרי"ם אשר לא נכנע"ו  לניסיונו"ת הקליפ"ה וזכ"ו להגא"ל-לקשור רוח  ברו"ח בנשות באשה דקדוש"ה ,

וד"ע  אשר בקדו"שה הסדר הפכ"י בתחיל"ה האשה מרא"ה קשיחו"ת  ודרישו"ת בכדי לשמ"ר כבוד השכינ"ה  כנאמר "כל כבודה של בת מלך פנימ"ה  הרי  פנימ"ה לשו"ן הפנמ"ה אשר רוצ"ה האש"ה להפני"ם שהגבר הזכר"י בעל רצו"ן לחתונ"ה ול"א לרעו"ת ולזנות בקליפ"ה  וז"ה כור"ך הקדוש"ה עד טק"ס הקידושי"ן לשו"ן שהבעל {זכר} מוטל עלי"ו להקדי"ש כל מהותו לשמ"ר כבוד האש"ה ולשמו"ר כבו"דה –

רצונותי"ה ולאח"ר האחדו"ת{נישואין} אופ"י הקדוש"ה להעני"ק חסדי"ם  ורחמי"ם וזה סוד הזיוו"ג והלא נוה"ג/ת כ"ך בחיפו"ש זיוו"ג/ה  השכ"ל לדעת זה הזיוו"ג טמ"א ולא מצד הקדוש"ה והטהר"ה ושומ"ר נפש"ו הרח"ק מה"ם ומשכמות"ם וזה יציא"ת  מצרי"ם בזכות נשי"ם הממתינו"ת לזיווג"ם זכרי"ם דקדוש"ה נגאל"ו ישרא"ל  ובזמן אמיר"ה  נשמ"ע  נגעל"ו ישרא"ל מלראות  זוהמת הזוגו"ת דסיטר"א אחר"א והעומדו"ת/עומדי"ם  בניסיונות  מאת ה" יתבר"ך אין מלבד"ו כלל וכלל בגבור"ה דקדושה וממתיני"ם לזיווג"ם עליה"ם נאמ"ר   ישוע"ת  ה" כהרף עי"ן כלומ"ר  ישוע"ת  ה" בסוד   י"ש   ע"ת    ו" והאש"ה היא  השכינ"ה הנקראת  ע"ת בתורת הקבלה  תזכ"ה לזיווג דקדוש"ה אות  ו"{זכר}בתורת הקבלה   וז"ה  "ישועת" בזמן אמירה נשמע –

י"ש או"ת- ואו"ת חתונ"ה ונישואי"ן בתורת הקבלה"  כהר"ף עי"ן הרי רוא"ה האש"ה זיווג"ה עי"ן בעי"ן –בסוד נשמ"ה לנשמ"ה – השב"ח לנשי"ם צדקניו"ת[בעלות מוסר] בזכות"ם נגאלנ"ו ממצרי"ם{נשים דסיטרא אחרא} ובזכות"ם נגא"ל בגאול"ה השל"מה –כ"ל השבח לבור"א עול"ם.

תם ונשלם מאמר-  הזיוו"ג  ועניני"ו/ מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech