להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר-"גיהנם וגן עדן נבואות וחידושי תורה"

מאמר - "גיהנ"ם  וג"ן  עדן נבואות וחידושי תורה"  /מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

יש"  לדעת  אש"ר  גן  הע"ד"ן  הינ"ו הג"ן  וסובבהו  עד"ן  בסוד  עד"ן  ג"ן חכמת הג"ן   -  והג"ן  שושנ"ה  בי"ן החוחי"ם  -  מלאכ"י  החבלה  ו-גיהנ"ם- בסוד המילי"ם   ה"  גני"ם   , הרי   חמש מלאכי"ם   סובבי"ם  המלכו"ת   בסו"ד י"ש  -  מ"ח    צירופ"י   אלקי"ם  השומרים מן הרשעי"ם  לכנו"ס בפנימיות הג"ן  כנאמר-

 " ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים" הרי   "ויגרש"  את  האד"ם כלומ"ר  השכינ"ה הקדושה  הנקראת  א"ת גירש"ה  האד"ם היינ"ק חכמ"ה עליונ"ה מקדם  לג"ן  עד"ן    לשו"ן   הר"י  קד"ם המצביעי"ם בתורת הקבל"ה  על היכלו"ת הגיהנ"ם   שורש הכישופי"ם  ע"ץ  הדעת טו"ב ור"ע  , 

ועונש"ו של האד"ם אשר  נתפ"תה אחר הנח"ש  הוא  "להט החרב המתהפכת" והלה"ט  לשו"ן  להיטו"ת   החכמ"ה  כ"ח הנשמ"ה  אשר   "חרב"  בסוד  נחר"ב  מעלי"ו ונתהפ"ך  לנפ"ש   בהמ"ה  וזהו  הנחש" בסוד  שח"ן  צרעת   הנשמ"ה  המורי"ד נשמו"ת חוטאו"ת  לגיהנ"ם  בס"וד  ג"ן  מו"ם שורש כל  חיסרונו"ת   רוחות רעו"ת ומשוטטות מזיקי"ם ומלאכ"י חבל"ה  השורים  מקד"ם לג"ן  והקד"ם  זה העול"ם  בסוד מוק"ד הגיהנ"ם   כנאמר"  כמאמר ריש לקיש: "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות" {סוטה, ג)" כלומר"- 

אי"ן אדם בז"ה העול"ם מכיו"ן שחט"א ונשמת"ו הקדוש"ה נלקח"ה כעונ"ש על פיתויו והליכת"ו אחר הייצר הר"ע והאד"ם הפ"ך  לב"ן  אד"ם  בסוד  ב"המה  נ"עה   ללא  דע"ת והשכלה ואינה מכירה בור"א עולם{ה" יתברך} וכל חייה בתענוגו"ת הגו"ף {ש}ינ"ה [א]כיל"ה  ו[נ]איפ"[ה]   -שנא"ה וזהו הנח"ש   שנא"ה ונטיר"ה  לאד"ם ומושכה"ו  לגיהנ"ם  ומקטרג בכד"י לקב"ל רשות מן  ה"  יתבר"ך  ליטו"ל הנשמ"ה ולהוריד"ה להיכלו"ת השאו"ל   והייגו"ן והגיהנ"ם  א"ש  שורפ"ת  הנפ"ש  המזוהמת ממנעמ"י החיי"ם ללא קדוש"ה וטהרה ולאד"ם שאין נמצא ושורה בליבו חמל"ה ואמונ"ה והאמונ"ה  ג"ן  העד"ן  וזה העול"ם הוא הגיהנ"ם  לשו"ן  מגנה את דר"ך האמונ"ה,-

זה היכלו"ת הייצר  הר"ע בסוד הכלי"ם{גופים} נחשי"ם נקראים בשפת המקובלים  המכילי"ם רוחו"ת  אומות העול"ם היורדי"ם ביו"ם ונאזקים בשרשראות ברז"ל  ובליל"ה בע"ת חשיכ"ה ובמוצאי שב"ת  עולה נשמת"ם אל פנ"י האדמה ועושים מלחמ"ה ומשטי"ם דע"ת נבראי"ם רבים  ובכ"ך  לוכדי"ם את הלא שומרי"ם כנאמר    "יצר הרע מניח אומות העולם ומתגרה בישראל" כלומ"ר  מניח"  וחותם   רוחו"ת רעות הנקראות אומו"ת העול"ם  בסוד  מאיימו"ת ונעלמו"ת ,-

והנבראים לא מודעי"ם  אשר נשלטי"ם  על ידי רו"ח שיגעו"ן  שפלה  העולה מן מעמקי"ם וזה סוד שאמר דו"ד המלך עלי"ו השלו"ם "ממעמקים קראיתך ה'  כלומ"ר ממעמקי"ם  מעומ"ק השאול"  והגיהנ"ם שם  "קראיתך"  ובזמן אמירה נשמע"   "נקרע" דוד המלך נקר"ע  בפנימיותו על ידי  מלאכ"י החבל"ה אשר ייסר"ו  וקרע"ו ליב"ו ופנימיות"ו ולכן אמר  "מאין יבוא עזרי?"  כלומ"ר מ"אין"  שהינו  אי"ן סוף  יתבר"ך  לא מושג בעל כ"ל הכוחו"ת  כולם"   הוא   יחתום בפנימיות"י  מדרגת  "יבוא"  בסוד   י"וד – ב"א וב"א  בהיפו"ך  א"ב  הארת החכמה אות  יו"ד המכחיד"ה כל הקליפו"ת ,

 ויש לדע"ת  שהיכלות   הגיהנ"ם  חיצוני"ם  לג"ן  עד"ן הגיהנ"ם זה העול"ם   החיצונ"י  ומקיף לג"ן עד"ן  והמפרי"ד  ושע"ר הכניס"ה לגן עד"ן   שמו   "להט החרב המתהפכ"ת בסוד המילים   מ"ת  -הפ"ך  -   או"ת  כאשר ה"  יתבר"ך  יושב על כס"א הדי"ן   שע"ר הרחמי"ם   רי"ח  מי"ם  חכמה דחסדי"ם מבוע"  של הארו"ת  ננע"ל  והכרובי"ם משגיחי"ם שהרשעי"ם  רוחות הטומא"ה קליפה קש"ה גו"ף האדם לא יינ"ק מן הקדוש"ה וזה   סוד   מ"ת  הפך אות  -  הרשעי"ם הקרואיים מתי"ם  כנאמר "רשעים בחייהם קרואים מתים" מהפכי"ם  מידת הרחמי"ם לדי"ן קש"ה    וכאשר"  ה" יתבר"ך יוש"ב על כס"א  הרחמי"ם ,

זה סוד   "צדיקים במיתתם קרואים חיים"  כלומ"ר   במיתתם"  נקראי"ם על ידי ההשגח"ה העליונ"ה להתעב"ר   בחיי"ם וזה סו"ד  הגילגולי"ם  בין הצדיקי"ם המעברי"ם בסוד מעבירי"ם חכמת"ם   -כח שכלם דקדוש"ה לצדיקי"ם חיים בזה העול"ם על מנ"ת שיהי"ה בידה"ם להבי"ס היכלו"ת הגיהנ"ם ראש הנח"ש הארו"ר   בסוד  מערע"ר האמונ"ה  , ויש לדע"ת  אשר רשב"י  הקדוש בספר הזוהר" הקדוש   מגל"ה  נסתרו"ת ואומר  אשר כל בני" העול"ם  יורדי"ם  לעול"ם   וזהו סוד עמוק  כ"ל  -הוא מלך המשי"ח  חמישים שערי בינה    כ"+ל"-נו"ן{בגימטריה},  והוא" בנ"י  העול"ם  לשו"ן  בני"ן העול"ם  לצדיקי"ם משפי"ע חסדי"ם   ולרשעי"ם חותם דיני"ם והרשעי"ם  בסוד   שערי"ם-

הם  חמישים שערי טומא"ה של העול"ם   ואין  הב"א מכיו"ן שהגיהנ"ם  בז"ה  בסוד  זה"ב  דין קש"ה ואחר פטיר"ת האד"ם   הרש"ע  נשמתו "יורדת לעול"ם   בסוד מחשב"ה  המתבטל"ת ומבוטל"ת  נכחדת כל"א היתה  כנאמ"ר נעלמ"ת  מלשו"ן  עולמות השאו"ל  מכי"ון שמלאכ"י הגיהנ"ם שואלי"ם   הי"ש נשמו"ת בזה המקו"ם  עקב שהנשמו"ת נשכחו"ת והנשמות מחשבו"ת  אבודו"ת בסוד נאבדו"ת ונשכחו"ת  וזה מדור אבדו"ן ולא עולים לעולם כ"ף  הקל"ע  בסו"ד   קליע"ת המחשב"ה במדו"ר  חשיכ"ה  -הנשמ"ה  חושב"ת ושוכח"ת מה הית"ה ושואל"ת מדוע נענש"ת ולא זוכרת מה שאל"ה והמלאכי"ם של הגיהנ"ם שואלי"ם  שאלו"ת וזה שאול"ה ואין עוני"ם מכיו"ן שהחשיכ"ה משכיחה התשוב"ה להללו רשעי"ם שלא עשו תשוב"ה בעודם בחיי"ם ,

ואומות העול"ם    גיהנ"ם  וג"ן  עדן  ישראל ישראל  שושנה   בי"ן  אומות העולם חוחי"ם {מלאכי חבלה} הכלואי"ם בגופי" בשר הטעי"ה לעי"ן  פר"י מזימתו לשו"ן זימתו של הייצר הר"ע  המטע"ה בני האדם במחשבות נאיפ"ה וכל הנבראי"ם  הינם  מחשב"ה  גויים ויהודי"ם גויים  בסוד  מחשב"ה חיצונית קליפ"ה – עניני זה העול"ם  אשר לעול"ם הבא מורד"ת להיכלות אבדון ושיכח"ה וזאת יש" לדע"ת עולם הב"א רוחניות גמור"ה והגיהנ"ם בעולם הז"ה לכ"ן המלאכי"ם  המחבלים מסיתים האנשי"ם מכיו"ן שמאמיני"ם שבעולם הגיהנ"ם ישלט"ו בנשמו"ת החוטאים  אך כאש"ר מתברר שהנשמ"ה –היא המחשבה החיצונית נשכח"ה וכל מהותה גישמיו"ת ובגיהנ"ם וגן עד"ן  בין טוב גמור בין רע רוחניות ואלוקות גמור"ה  אז המלאכים" שואלי"ם ,-

השאל"ה למה  כל העבו"דה  ומה פשר  העבוד"ה אשר ה"  יתבר"ך מטיל עלינ"ו  ולזה אי"ן מענ"ה ועל כך נאסרה החקיר"ה  ועל כך מלאכי הגיהנ"ם שואלים" "איה מקום כבודו להעריצו"  כלומר  מקו"ם הגיהנ"ם   כבוד"ו של ה" יתבר"ך  לא נוד"ע  ועל כך מדור השאול"ה  כך שמו ניתן ל"ו  על שם השאלות ללא תשוב"ה   לרשעי"ם אשר לא עולים לעולמי עולמי"ם  מחשב"ה ללא  תקו"ה  וכל העול"ם כנאמר  "סוף מעשה במחשבה תחילה" הרי סו"ף  מעשה זה מדור הרשעים אומות העולם המחשבה החיצונית אשר כל עניניה עניני גשמיות   וכאשר יוצאת מן הכלי{גוף} סופ"ה נקבע ואי"ן  עולה מהיכלות השריפה ואי"ן תיקו"ן  מכיו"ן שנותרה  שאל"ה ללא  תשוב"ה וסוף  מעש"ה  ,

הרי  כמעשייה ומשל לא באמת נתקיימ"ה    ,  אך לצדיקים ישרא"ל קדושים העושים תשוב"ה   "במחשבה תחילה" כלומר היכלות ג"ן העד"ן  נקראים  בתחיל"ה  מכיו"ן שגן העדן תענוג החכמ"ה הנברא בעל רצו"ן להכיר הבורא יתברך ויתהלל וזה העול"ם המחשבה רק בתחילתה בזה המסע המפול"א ובעול"ם הב"א  אורו"ת שלא הי"ה בכח המחשבה  להביא לגילויי"ם  נגלים לנשמת {מחשבת} הצדיק  וזה  מחשבה פנימי"ת נשמה לנשמה מחשב"ה עליונ"ה החוברת למחשב"ה  תחתונ"ה סוד גן עדן עליו"ן החובר לג"ן עדן תחתו"ן    ועד"ן בסוד המילים ד"ע   עי"ן  חכמה  עליונ"ה –

בסוד עליי"ה המאפשרת לנשמ"ה לעלות נשמו"ת הנמצאות בפי ההשגח"ה ראויות לעלו"ת ממדור השאו"ל ומדוב"ר על נשמות יהודיות אשר דבר תשובה הירהרו בטר"ם  נר"ם   נכבה  ועל כך אמר "כל עוד הנר דולק ניתן לתקן"  הרי כ"ל -  חמישים שערי בינה  כ"+ל"- נ"  הינ"ו  עו"ד  לשו"ן  מעי"ד  על כונ"ת{מחשבת} האדם  האם בליב"ו פעם הירהר התשוב"ה והנ"ר   {נ}פש  {ר}וח  נדל"ק   בסוד  מוא"ר באור  התור"ה  על ידי  נתינ"ה   הנעשית לתיקו"ן הבריא"ה  ובכ"ח הצדי"ק  והחכמ"ה שרכש  ,ה" יתברך מעניק ליראי"ו  נשמות גדולי ישרא"ל להעלות  מחשבו"ת  הזכאיות ,

וזהו סו"ד  השט"ן  הוא  המחשבה הגישמית בסוד  גשמי"  מו"ת    והוא  משו"טט ובוח"ן המחשבה החיצונית {קליפה} בסוד ב"ו  ח"ן  גורם לאדם להתאה"ב  בהבל"י זה העול"ם  ולשכו"ח עולם התורה הלא הוא עולם הב"א  והשט"ן  הוא מהוו"ה   ש"וט  נו"ן הוא  חרב הלה"ט  המתהפכ"ת  השומר על הג"ן והשמיר"ה היא הניסיו"ן  המנסה האד"ם וכאשר האדם כוש"ל השט"ן לשו"ן שיטו"ט משט"ה המחשב"ה ומכוונ"ה לעבר העולם התחתו"ן  והשאול"ה  בסוד שאל"ה  מה האמונ"ה ודרך התור"ה תתרו"ם לאד"ם והצדיקי"ם  הם משברי"ם  הנחש"  הוא השט"ן הוא הייצר הר"ע  ,-

ומכווני"ם מחשובתיהם  לעול"ם  הב"א  עולם העליו"ן עולם ההוראה הלימוד של עמ"קי הקבלה ובכך פותחי"ם שערי ג"ן עד"ן שערי תפיל"ה ונחמ"ה  ונועלי"ם הרשעי"ם אומות העולם  ומשכיחי"ם מחשבות רפאי"ם והירהורים רעים  בסו"ד  מחשבות נאבדו"ת אשר תירצו קושיו"ת ושאלות  ומיררו חיי הצדיקי"ם בהתמרדותם כנגד אלקי"ם חיים ובכך חתומי"ם במדור שאלו"ת  ויורדי"ם לשו"ן מצב רוח יירוד נשכחו ואין שואל האם א"י  פעם  שרו בזה העול"ם  ,  והשט"ן ראש"ו  נכר"ת  ונערף   וזה סוד  " לעתיד לבוא הקב"ה ישחט את היצר הרע {עיין בתלמוד הבבלי במסכת סוכה דף נב},

כלומר הייצר הר"ע מחשב"ה  השורה ועולה בלילות שע"ת הדי"ן ממעמקי  נפש הבהמ"ה תכח"ד ונאבד"ה בסוד שחיט"ה  כמשל  ל  "שחט חיט"ה  מה חיטה נקצרת  כך המחשב"ה הרע"ה   מדורי השאולה  יישחטו ייעלמ"ו ואז האדם יבי"ן כל הר"ע היה בעצ"ם אשלי"ה    בסוד     י"  שאל"ה   -  החכמ"ה  גן  עד"ן  אות  י" בתורת הקבל"ה מחשבה פנימית  היא הסיפקה הקושיות והשאלות  מדור"י השאול והגיהנ"ם בכדי לפתח באדם רצו"ן להעלות לשער"י מעל"ה והשער הראשו"ן הינו שער  רש"ע  מכיו"ן שמן הר"ע הט"וב  בא ליד"י הכרה וידיע"ה והכל אח"ד  ה" יתברך ויתהלל אין עוד מלבד"ו ברו"ך שם כבוד מלכותו  לעול"ם  וועד".

מאמר - "גיהנ"ם  וג"ן  עדן נבואות וחידושי תורה"  /מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech