להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר -"נעשה אדם נאמר בעבורך "{מפי אליהו הנביא}

מאמר-"נעשה אדם נאמר בעבורך "{מפי אליהו  הנביא}מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{רגל"אט}   

"נעשה  אדם  נאמר בעבורך"

ראה,"נעשה",-בסוד   נ"  בינ"ה אשר באמצעות  ע"{פנים}-סוד  ענפי"ם{שמות קודש}-מגלה  אד"ם,-זה שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל  שהינו   נאמ"ר,-סוד נמ"ר  ובפנימיותו  אות  א"{החכמה},-כנאמר  "א"אלפך חכמה,-והרי ידעת ודאי   הנאמר "יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר ",-הרי ה{ג}וא{ל}  משיח נקרא נמ"ר בסוד   בפנימיותו  ר"ם   ן"{בינה}-החותמת זיווג{יחוד} בן תפארת למלכות{שם ו"ה},-ובכך מקובל מנור"ה  קדושה,-סוד מוחין הגואל,-לשון מנור"ה  אותיות מ"ן  אורה,-בכח החכמה המשיח מעלה מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין ומושך   שפ"ע לכל  העולמות עליונים ותחתונים,-וזה עושה הנמ"ר{משיח} באמצעות  הו"י   שם  קדוש   בגימטריא    כ"א  בגימטריא    אהי"ה{אור בינה}-אשר בעת גילויו  בכ"ך   ע"ז,-סוד  הגבורות הקשות מתעוררות  בפנימיות המלכות,-וזה סוד "בעבורך",-הרי המלכות בעת עיבורה{סוד העיבור}-זוכה למוחין  ב",-חכמה {ב}ראשית,-אשר תפארת   ב"-עבו"רך,-מעבר המלכות  בעבו"ר{החכמה,-אות  ב"}-שהינה ר"ך,-חותמת בישום ומיתוק דינים בממלכ"ה{ריכו"ך},-

וראה בעת הינך כותב   "נעשה {א}דם   {נ}אמר  {ב}עבורך,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  נב"א,-סוד "נביא לבב חכמה",-הרי לול"ב,-סוד הצדיק{ל"ב,-תפארת}ובפנימיותו  עיבור ל"ב  צדיקים,-כלומר הצדיקים עוברים באמצעות המשיח,-הינם עוברי"ם,-אותיות  עו"ר  מ"בי,-הרי  {מ}שיח {ב}ן  {י}וסף   בפנימיותו  עו"ר{זה משה},-עליו נאמר  "כי קרן עור פניו",-הרי  כ"י  בגימטריא   אות  ל"  חבר כ"י  ומקובל שם כל"י,-זה  יוס"ף ו"פניו"{הפנימיות  המקויימת במשיח}-מקורה  ן"{אותיות קר-נ   אות},-וזה משה שהינו עו"ר  הפוך אותיות ומקובל  "רוע"-ה   הנאמן,-כלומר הינו  בכח האמונה ממתק הר"וע{גבורה}-באמצעות אות  ה"{בינה}-המבשמת וממתקת הדינים,-וידעת בינה אף על פי שדינים מתעוררים מפנימיותה הינה במהותה רחמים גמורים,-וראה  כתוב  נעשה  אד{ם}  נאמ{ר}   בעבור{ך},-חבר האותיות  ומקובל  כר"ם{סוד המחשבה  בתורת הקבלה},-ועל כך נאמר "כולם במחשבה עשית",-

הרי באמצעות מחשבה,-אותיות שב"ח  מ"ה  בגימטריא   שם  י"וד  ה"א  וא"ו  וא"ו,-בכך כולם{הכלים,-נבראים},-"עשית",-יזכו לדעת חכמת הייחודים{קבלה  מעשית},-אשר באמצעותה משיגים   קבלה שמעי"ת{נבואית}-דבקות בבורא יתברך,-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה   "כולם במחשבה אתברירו",-הרי  "אתברירו" זה אותיות ביאו"ר תורה,-והמשיח באמצעות  מחשבה,-  בגימטריא   י"   מש"ה  בגימטריא  שנ"ה{ספירת החכמה}-בגימטריא  ש"   נ"ה,-אור האבות{אות ש"}-אשר מגלים ביאור התורה למשיח באמצעות נ"-צח  ה"-וד{משל לרגליים בתורת הקבלה-המגלים אור הנבואה},-זה סוד יחוד ש-נה  שבמידה ומחבר אות  ם"  מן מ-שה   ל"שנה"-הרי  לך  "נשמה"   אותיות השמ"ן,-חכמה עליונה בפנימיות ה{ג}וא{ל} בכך   מבאר   כולם{סוד הכלים,-נבראים},-

הרי לך רזי"ן דרזי"ן  תורת המשיח הינה נשמות הנבראים,-כו"לם{כלים}-אשר עליהם נאמר  "מבשרי  אחזה אלוקי",-הרי בגאולה השלמה  "מבשרי",-{כלי הנברא}-הינו סוד תמונ"ה   אחז"ה,-הרי  מן  בשר"י החכמה  אות  א"  סוד  "א"אלפך חכמה מעניקה "חזה",-יכולת חיזו"י{נבואית}-לנביאים,-וזה סוד משה  אשר עליו נאמר תמונת  ה"  יביט,-הרי הכלים הינם  תמונ"ה{כח מדמה}-סוד הצימצום,-נוטריקו"ן  צדיקי"ם-מוציאים   מן המש"ל{הציורי,-כך הכלי שהינו כח דמיון}-את הנמש"ל,-ועל כך נאמר ביד נביאים אדמה,-הרי מן ייסוד האדמ"ה{עפ"ר,-כלי הנברא,-שהינו כח מדמה,-צימצום המקויים רק עבור התחתונים השורים בעולמות הפירוד בי"ע{בריאה יצירה עשיה},-אך בעולם האצילות{עולם הייחוד} הכלים נבלעים באור האלוקות אין סוף יתברך לא מושג,-בכך הנביאים מגלים הנמשל-סוד הנבוא"ה,-

סוד מש"ה  הנקרא  "ביד"  בגימטריא  י"ו,-כנאמר  על משה "יו קרנות על חדו",-הרי משה רבינו בחדות השיכלית{אלוקית}-המקוימת בפנימיותו  מהוה קרנו"ת,-בסוד  קר"ע  אונו"ת,-הינו באמונה מעל הדעת,-והינו כעוק"ר הדעת{אונה}  ובכך משבר כח המסך והצימצום,-וזה סוד המשיח,-"יחיד חי עולמים",-הרי הינו יחיד בעולם  וכל הכלים{נבראים}  הינם  "כולם במחשבה"{בפנימיות המשיח},-שהינו "עשית"{בעבור הגואל הינם כלים באמצעותם מביא לגילוי מחשבתו,-סוד תיקון הבריאה}ומשה הינו מחשבה פנימית-גדלות מוחין,-והכלים מחשבה חיצונית,-קטנות מוחין,זה סוד  "יחיד חי עולמים",-

המשיח הינו יחיד  ח"י,-ומחייה העולמים{כלים},-וזה  סו"ף  מעשה{עשיית הכלים,-הענקת חיות לנבראים}-נעשה במחשב"ה תחילה{נשמת המשיח,-שהינה מעברת כל העולמות,-מחשבות חיצוניות{נבראים} המהוהים ענפים רוחנים לשורש,-המחשבה הכללית,-נשמת המשיח},ונקרא הגואל  נשמה כללית  על שם כולל הכלים באלוקות האין סוף יתברך לא מושג ובולע הוא הגופים{כלים}בכח הארה דהארה  עצומה השורה בפנימיותו,-וזה סוד הייחוד,-עולם אצילות-לשון הכלים הינם אצלו  אות,-לשון מהוים  אותיות אלוקיות ,אמן ואמן כן יהי רצון ה" ונחזה בגאולה השלמה במהרה.

תם ונשלם מאמר-"נעשה אדם נאמר בעבורך "{מפי אליהו  הנביא}מאת רבי גל טופז לבית איפרגן

OnLineTech