להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר- "נביאי הבעל והשקר"
מאמ"ר-נביאי הבעל והשקר/ מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

ד"ע  אשר בתקופ"ת אחרי"ת הימי"ם רבי"ם הם האנשים שהטענ"ו לכ"ח הנבוא"ה והמשיחיות ויש לדע"ת אש"ר היכלו"ת הסיטר"א אחר"א אכ"ן חותמי"ם בה"ם בנביאי הבעל והשקר   יכולו"ת נבואיו"ת ידיע"ת התור"ה ורזי"ה וצא   רא"ה ולמ"ד בעניי"ן שבת"י צ"בי  ונת"ן העזת"י אש"ר ידע"ו את כ"ל התור"ה וסודות"יה ורבי"ם המגידי"ם הנגלו" לפניה"ם ומסר"ו לידיעת"ם רזי"ן דרזי"ן והוסי"ף על כ"ך הבע"ל דב"ר ונגל"ה א"ל רבבות הע"ם  אש"ר נתנבא"ו ללא" כ"ל ספ"ק ומוכנ"ים להשב"ע ע"ל ארו"ן הקוד"ש ששבת"י צב"י{שר"י}הו"א הגוא"ל המיוע"ד,

וז"ה האחרו"ן ביט"ל הלכו"ת פסוקו"ת וטע"ן  למ"ה שמש"ה רבינ"ו גדול הנביאי"ם ל"א הע"ז  לטע"ון כזה הדב"ר שהו"א הכת"ר הוא המשי"ח וידו"ע שמש"ה עני"ו  באד"ם הרי  בו  היה חקו"ק  עי"ן  י"ו השם המפור"ש שבעים פנים של התור"ה  י"ו שמ"ה והיה מבוט"ל בביטו"ל עצו"ם ונתכס"ה עד שנאמר ב"ו  משה  בוש"ש  לבוא" הרי  האו"ת  ל"  בו-"א" ,-

או"ר המוחי"ן  וז"ה בצירו"ף  א"  ל"    שם א"ל גדו"ל – חס"ד האיר במש"ה ועם כ"ל זא"ת  הי"ה מבוט"ל בסוד  מ"ב  ט"ל החתומי"ם בו וזה"ו סו"ד נבי"א האמ"ת נתכס"ה  בסוד מ"ב  ומוש"ך שפ"ע בנסת"ר  והשפ"ע הינ"ו  ט"ל המבט"ל כ"ח הנח"ש  ל"ט   וד"ע אשר נביאי הבע"ל כוח"ם בכישופי"ם ר"ב צא ורא"ה גאול"ת מצרי"ם וכל מ"ה אשר מש"ה עש"ה בקדו"שה הלל"ו טמאי"ם משכ"ו מן שורש"ם,

בסוד זה כנגד זה עש"ה   האלקי"ם  הרי  ז"ה נביא" האמ"ת  ה" יתבר"ך עש"ה כ"ח  נוג"ד לו הנקרא  ז"ה דסיטר"א אחר"א וראה  ז"ה כנגד{נוגד}ז"ה והל"ט כ"ח הכישו"ף נביא"י השק"ר  כ"ל ענינ"ם לבט"ל   ט"ל  כ"ח הקדושה נבי"אי האמ"ת  ואלקי"ם  יתבר"ך כ"ח מידת הדי"ן  בעל כל הכוחו"ת כול"ם, וצא ולמ"ד אשר נבי"א אמ"ת   מאמ"ת את אמונ"תו וידיעת"ו את ה" יתבר"ך  ראשי"ת בקיו"ם המצוות המעשיו"ת  לש"ם הכנ"ת כלי"ם להשרא"ת השכי"נה ולא"חר מכ"ן מוש"ך מוחי"ן{אורות}התור"ה בכד"י להמנ"ע מן אחיז"ת הקליפו"ת משיכ"ת חכמ"ה מעל"ה למט"ה האסו"רה, 

ונביא"י  הבע"ל לשו"ן בועלי"ם לא לה"ם  וטועני"ם אשר ח"ס ושלו"ם העולם הרוחנ"י   אי"ן דור"ש קיו"ם מצוות מעשיו"ת ומדוב"ר במשלי"ם רוחניי"ם  וכל נבואותיה"ם בעל"י רצו"ן קב"לה עצמ"י אשר להם י"ד ועניי"ן  בהשג"תם וד"ע אשר עבר"ם מפוקפ"ק ונושא עניני"ם החובקים חוסר מוס"ר בענינ"י החוק והחברה וצצי"ם משו"ם מקו"ם וטועני"ם שהתור"ה ניתנ"ה להם מי"ד אלקי"ם בעוד הללו שדי"ם אשר מתעתעי"ם בהם וזה סוד רוח אלקי"ם רעה מבעת"ם לשו"ן מעוותת ראיית"ם,-

היא חכמתם לראות אשר נפל"ו ושבויי"ם בידי הס"ם הוא בעל דב"ר המטמ"א נפש"ם ומעט"ר אותם בכת"ר טומאה הוא רוח שטו"ת המדברת ומלחששת עימ"ם וממתיקה עבורם סו"ד המעורב בשקר" וזה הנביא שקר  קוש"ר צלמ"ו בצל"ם זה הדמו"ת היא השד היא רוח השטו"ת ומאפש"ר לה לשכו"ן במלבושי"ו ובתמור"ה מעניקי"ם ל"ו מעמד כבוד ושרר"ה שנפשו כה חפצ"ה להשיג"ם בזה העולם עקב כשלונו"ת עבר שחווה בחיי"ו וכאשר עובר מן העו"לם אבד והש"ד לוק"ח הצל"ם הוא המלבוש של נביא השקר ול"א מחזיר"ו והשק"ר הוא הנביא מתבט"ל מן העולם וזה מדור אבדו"ן ,

ונבי"א האמ"ת מנב"א עניני"ם חברתי"ם ממשלתיים   עברו נקי ללא רב"ב  ובעל מוסר והתנהגו"ת נאות"ה ובכך יוצ"א בתקיפו"ת  כנג"ד מחריב"י ומשמיצ"י  ה" יתבר"ך ותור"תו  ואי"ן משאי"ר מקום לספקו"ת בקש"ר לאמונת"ו בתורת ישראל , וידע"ת אשר נביאי השק"ר אשר כוח"ם מן הרשע והאופ"ל לעול"ם אי"ן משמיצי"ם  ומגדפי"ם תורות זרו"ת ומ"ה עו"ד מהללים את הדמוי"ות הרוחני"ות בעלות הטומא"ה הנוראי"ת המשמשי"ם כנביאים בספר"י  התור"ה החיצוני"ת היא הסיטרא אחר"א  ורא"ה יש"ו  הנוצ"רי   ומוחמ"ד המוסלמ"י  יימח שמ"ם ,-

אש"ר כל כוח"ם טמא ב"ן טמאי"ם  ויונקי"ם כוח"ם מן נביא"י האמ"ת וסוחפי"ם המוני העם האר"ץ בדרכי מרמה ושפלו"ת ומבטלי"ם המצוו"ת והעבוד"ה העצמי"ת של הנברא" ומבטיחי"ם עול"ם הב"א ללא צור"ך בעבוד"ה ויגיע"ה וממרידי"ם ומסיתים ללא הפס"ק כנ"גד תורת ישרא"ל קודש הקודשי"ם  אמת  יחיד"ה , ומקווה אנוכ"י שהינ"ך עימי" וכנג"ד זה שבכ"ל דור יש נשמות אבותינ"ו הקדושי"ם יודע הינך  שכנגד"ם  נשמ"ות הרשעי"ם כבל{ע}"[ם]   וב{ל}["ק]    ה"ם עמל"ק  מהווי"ם גילגול"ם של נביא"י השק"ר בני זמננ"ו  וידיעת"ם רב"ה ומשיגי"ם באמצ"עות השב"עת  שד"ים אש"ר מדמי"ם כמגידי"ם דבר"י וחידוש"י סו"ד ,

והלל"ו  אח"רוני"ם חותמי"ם בהם דב"ר נבוא"ה שיקר"י וסתר"י  תור"ה   אש"ר אי"ן אמת בשורש"ם והנביא"ים בעלי שק"ר בעלי אהב"ה רב"ה לחשיפ"ה ומראי"ם ומתגאי"ם בכ"ח הטומ"אה היונקי"ם  מ"ן  בע"ל דב"ר  כנאמר "עוז פנים לגיהנם"  והללו  עו"ז  -לשו"ן חוז"ק דסיטר"א אחר"א  בדבריה"ם שובי"ם ומפילי"ם נפשות נפשות חללי"ם   ונכנסי"ם פנימ"ה א"ל הקוד"ש ומחללים ומטמאי"ם תורתינ"ו ואין זוע"ק לפש"ע הנור"א  עתידי"ם הללו נביאי בעל ושק"ר   הטועני"ם לכ"ח משיח"י  לעבו"ר מן העול"ם, 

וד"ע נביאי האמ"ת  נוהגי"ם  כא"ב הנביאי"ם  מ"ה השורש כ"ך הענ"ף  ומש"ה  עני"ו לשו"ן  מכוסה ולא נגל"ה  ואי"ן מדב"ר גבוהו"ת ונעל"ם עד שמלאכי שמי"ם שאל"ו היש איש בשם ז"ה וכ"ך דר"ך הנביאי"ם הקדושי"ם  נביאי האמ"ת הינ"ם נסתרי"ם  ול"א נראי"ם  ושומרי"ם גדרו"ת ומקיימי"ם המצוות קל"ה כבחמור"ה ודב"ר הנבוא"ה הנאמר מפיה"ם מקויי"ם ותפילת"ם ברו"ב המקרי"ם  איננה חוזר"ת ריק"ה אומנ"ם מוכיחי"ם הע"ם קשו"ת וחוסכי"ם ב-רכו"ת לשו"ן   אב"ל ד"ע הכ"ל בנסת"ר ולא בנגל"ה,-

וזה סוד הקדו"שה פנימי"ת ול"א ידוע"ה כנאמ"ר  ל"א כל מי שברצונ"ו ליטו"ל  ה" ייטו"ל  ומדוב"ר  במטל"ה עו"ל מלכות  ה" יתבר"ך  והללו נביא"י שקר" פורקי"ם עו"ל  עשיית המצוו"ת  באופן מעש"י ומראי"ם אותות ומופת"ים  אש"ר אי"ן חכמ"ה מתלוו"ת לה"ם  ורא"ה מש"ה רבינ"ו עלי"ו השלו"ם חכ"ם גדו"ל הי"ה  הרי  ה" לימדה"ו כל התור"ה  והנבוא"ה עיקר"ה שימש"ה בו לגילו"י רזי"ה והבאת"ה לעם זרע קדושה א"ך נביא"י השק"ר  אינ"ם חפצי"ם בסוד"ות התור"ה ואי"ן ידיעת"ם מרכזי"ת עומדת אצל"ם אל"א מדרג"ה העושים בה שימוש להראו"ת גאות"ם ,-

ומערבבי"ם פסוקי"ם  מתורתינ"ו תורת ישרא"ל הקדוש"ה בפסוקי"ם רחמנא ליצל"ן  דסיטרא אחר"א ספר"י  הקורא"ן והברי"ת החד"שה  ומצטטי"ם מדב"רי הטומא"ה של אות"ם נביא"ים יימח שמם מוחמ"ד לשו"ן חומ"ד  ויש"ו   בסו"ד י"מח ש"מו ו"זכרו  ומעריצי"ם מופתי"ם דסיטר"א אחר"א הללו עמ"י ארצו"ת אף יות"ר מאשר דבקי"ם ואוהבי"ם  סיפו"רי המופתי"ם של נביאנ"ו הקדושי"ם נביאי האמ"ת וד"ע נביא השק"ר חות"ם על עניני הסיטרא אחר"א ללא  שמ"ץ של ספ"ק,

וכ"ך גם עמ"י הארצו"ת המאמיני"ם בדרכ"ם המטמאת הנפש ומושכ"ת אות"ה לראש הנחש היכלות השאו"ל וגיהנ"ם תהום רבה   א"ך כאש"ר מדוב"ר בעניני" תורת ישרא"ל  ללא  עיכו"ב  מתרצי"ם קושיו"ת וטוענ"ים לא"י הוכחות לקיום המופתי"ם ומביאי"ם דברי מד"ע  הסותרי"ם דב"ר תורת ישרא"ל ועוד מינ"י רבי"ם  דרכיה"ם ע"ד שהד"ף ייכל"ה עצמ"ו ושורש"ם הרוחנ"י רעיונו"ת טמאי"ם מפת"ח ללא מעצורי"ם ,-

א"ך לא זה המקו"ם לייאו"ש וד"ע כאש"ר מל""ך  המשי"ח  אשר אמ"ת הו"א יופי"ע המו"ן הע"ם  ובראש"ם החכמי"ם חכמים בתור"ה והקב"לה משה רבינו של העידה הם יידע"ו ללא ספ"ק שהוא הנבח"ר ולמר"ות שהוא מכוס"ה כדר"ך כל נביאי הקדו"שה  ונטו"ל כל גישמיו"ת יבקשהו להנהיגם , ודע -גישמיו"ת חיצוניות ואהבה להראות כוחם לעיני המון העם  סוד נביאי הבעל והשק"ר ובע"ל לשו"ן בעלו"ת,-

רכו"ש כבוד ומעמ"ד אשר מבקשי"ם לעצמ"ם בסוד עג"ל הזה"ב הרי מתנבאי"ם הם נביאי השק"ר ממדרגת עג"ל וכידו"ע זה"ב מידת הגבורה הקש"ה שורש הסיטרא אחר"א  מש"ם הקליפ"ה יונק"ת כוח"ה והגישמיו"ת חותמ"ת בנביא"יה ,והקדוש"ה הנביאי"ם מתנבאי"ם  מן הזה"ב דקדוש"ה   בסוד המילים  ז"ה  ב"א   מדרגת החכמ"ה  הנקרא"ת  א"ב  בסוד  א"לפא ב"יתא צירופי"ם   אש"ר מכחידי"ם כל קליפ"ה היא הגישמיו"ת ענינ"י העול"ם הלז"ה  עול"ם השק"ר זה העול"ם,

ושומר נפש"ו יירח"ק מכוחותיה"ם של נביאי השקר ודברי תור"תם המעורב"ת בענינ"י סיטר"א אחר"א  המטמאי"ם הנפ"ש בכ"ל טומאה אפשר"ית וידבו"ק דעת"ו בספר"י הנביאים נביאי ישראל הקדוש"ה ותורת ה" יתבר"ך אלק"י ישרא"ל ויקיים מצוותי"ו  אשר ציווה לעמו באמצעות נביאי"ו נאמני"ו  ומבוטחנ"י שה" יתבר"ך יהיה עימ"ו וכ"ל אשר יעשה יצלי"ח  ויתקד"ש ויטה"ר דעת"ו  ונפש"ו עד אשר ישי"ג  ידיע"ת ה" יתבר"ך  ונזכ"ה לראו"ת משי"ח צדקנ"ו ללא כ"ל עכיב"ה  וא"ז יקויי"ם  הנבוא"ה "וביום ההוא העביר את רוח הטומאה מן הארץ" {אכי"ר}.

תם ונשלם מאמ"ר-נביאי הבעל והשקר מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech