להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר -"המגידים וסודם"

מאמר  "המגידים וסודם"/ מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

ד"ע  המגידי"ם  הינ"ם  מלאכי"ם  שמימי"ם הבאי"ם להיו"ת  כל"י עז"ר  בסו"ד זר"ע החכ"מה  במוחי"ן  הקדוש"ה , י"ש להשכי"ל ולדע"ת אש"ר רבי"ם מן המלאכי"ם  נשמו"ת צדיקי"ם  זכר"ם  ברו"ך  מהווי"ם , המגידי"ם בס"וד  גדודי"ם  מכי"ון  של"א מופיעי"ם יחידי"ם אל"א מבצעי"ם חילופי"ם חדשו"ת לבקרי"ם  הרי חידושי  התור"ה  מגי"ד מסו"ג אח"ד  וביקורי"ם לשו"ן ביקור"ת על ממש"ל  וחבר"ה   מגי"ד  שונ"ה בתכלי"ת כפ"י המוב"א  לע"יל,

המגידי"ם  עול"ם אצילו"ת  מקו"ם  מושב"ם   שער יישו"ב בסו"ד  ש"ער   לשו"ן  סער"ה וסערו"ת המקדימי"ם  בזה האד"ם שזכ"ה לגילויים בטר"ם  משיבי"ם  ל"ו  או"ר הדע"ת הנעל"ם, ועלי"ך  לדע"ת   שתיים  עש"ר  מגידי"ם י"ש  ביו"ם  כנגד שעו"ת  היו"ם   ושתיים עש"ר מגידי"ם בשעו"ת הליל"ה  והינ"ם עומדי"ם כנג"ד  כ"ד  ספר"י  תור"ה,

וזה סוד  קול דממה דק"ה  הקו"ל   הינ"ו המגי"ד   המגל"ה  נסתרו"ת  עבור  ה"דג" בס"וד הצדי"ק  והדממ"ה     בסו"ד היו"ם דממה מן הדי"ן   וד"קה  לשו"ן דקדו"ק הדייני"ם  שע"ת  הדי"ן  הפורע"ת  חו"ב מן הרשעי"ם העושי"ם שימוש" להר"ע בסודו"ת תור"ה הגנוזי"ם ,  ויש  ונכו"ן  להעמיק אש"ר המגידי"ם    שמ"ם  גמדי"ם  בסוד ג"  מדי"ם  לשו"ן  ג"  מידות בה"ם  מגולי"ם לצדיקי"ם  חס"ד  גבור"ה  ותפאר"ת  התור"ה ומגי"ד התור"ה  בסו"ד   תוריא"ל    מלא"ך סודו"ת  התור"ה  המורכ"ב  מ"ן  המילים ת"ו   רי"ו   א"ל     והו"א  גנו"ז  בסוד שער  נו"ן  זו"ג  נו"ן  מע"ל הג[דוד]י"ם והו"א  לא  מ"ש   ומהוו"ה  ש"ם  ד"וד מוחי"ן דקדוש"ה המגלה למשי"ח הצד"ק [רז]י"ן  ד[רז]י"ן   -  ר"ז  ר"ז  ובהיפו"ך  ז"רז"ר ,

וזהו סוד " רבי אליעזר אומר: לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו." (בבא קמא, דף צב, ע"ב) " כלומ"ר    ל"א שהינ"ו אי"ן סוף יתבר"ך   חות"ם  במלא"ך   תוריא"ל מדרגת "לחינם"  בסוד  לח"ם  יי"ן    אור מלכו"ת  -לח"ם בס"וד לחימ"ה   ויי"ן  בינ"ה בסו"ד בני"ן הקדוש"ה   והל"ך  -לשו"ן התקדשו"ת וטהר"ה   העור"ב  שם מלך המשיח אשר שורש נשמת"ו  מן  היכ"ל   "ערבו"ת בסוד המילי"ם   עבו"ר  -  אות"  זעיר אנפין בתור"ת   הקבל"ה    סו"ד  המרכב"ה לזרזי"ר   בסו"ד   זריזו"ת המלא"ך הנקרא  חי"ת  א"ש ממלמל"ת  ולעו"לם אי"נה פוסק"ת  מדיבור"ה  ודיבור"ה כמש"ל  לדבור"ה  עוק"ץ  -

בסוד"  זור"ע האר"ה  במוחי"ן  משי"ח   ונעל"ם  כל"א הי"ה  בסוד  "חשמל"   לשו"ן   מל"ה –התגלו"ת   ו"חש"  בסוד  "חשיכ"ה   העלמות   וזה  רצו"א  ושו"ב  אשר  המגידי"ם   רצואי"ם  בעת שמשפיעי"ם רז"י התור"ה  ודבר נבוא"ה  א"ך  "שוב" לשו"ן  שבי"ב א"ש  -דיני"ם  הקודמי"ם לגילויי"ם  זה עניי"ן  קש"ה על הנבי"א וזה סוד  ארבע"ה  נכנסו לפרד"ס והכוונ"ה  למגידי"ם   הכונסי"ם למוחי"ן  הנביאי"ם   המגי"ד  פ"  -גילוי החכמ"ה   המגיד  ר" –המשפ"יע דיני"ם המתלווים לחכמ"ה  רי"ש  לשו"ן  חוסר יציבות   המגי"ד  ד"  בסו"ד  המלכו"ת דול"ה  החכמ"ה  המשולהבת בדיני"ם וחותמה בתוכ"ן הנבוא"ה    ושלושת"ם נכללים  במגי"ד   ס"  כנאמר " ילדה אשה אחת במצרים שישים רבוא בכרס אחת", -

כלומ"ר  השכינ"ה הנקרא"ת  אש"ה בתורת הקבל"ה   יל"ד-  ה"   ילד"ה ויל"ד משי"ח בשפת הקבלה מש"ה נקרא כנאמר " 'כי מן המים משיתיהו'"  הרי "משיתיה"ו    בסוד המילים   תי"ו  מש"ה ותי"ו   ניגו"ן  התור"ה  הקדוש"ה  מ"ן  מי"ם נקראת לשו"ן  הקבלה,  מ"ן  תפילה  וניגו"ן בסוד גו"ן  יי"ן   פנימיות ורז"י התור"ה ומי"ם   חס"ד  העול"ה   ע"ב שמות  ה" יתבר"ך  בגימטרי"ה ,  ומש"ה  הוא אות ס"  -  שישי"ם    בסוד   שמ"ש   י"י תפאר"ת   שמ"ש  וחכמ"ה  י"י   כח הנשמ"ה בתורת הקבל"ה   וז"ה  בכרס"   בסו"ד המילים   ס"  ברכ"ה   משה"  אות  ס"  הוא ברכ"ה  ,-

לשו"ן  הרכב"ה  וצירופי  אותיות התור"ה  זעי"ר אנפי"ן  בשפת הקבל"ה הדוב"ר שפ"ת  הגד"ה  -המגידי"ם  מלאכי"ם מגלי"ם  לעיני"ו  בסוד חכמה וענ"וה   רז"י תורת הקבל"ה  מהר -סינ"י-   בסוד המילים יי"ן  סמי"ך    -שישי"ם   מגידי"ם   החתומי"ם בתו"ך  היי"ן  של מש"ה –מוחי"ן  קדושי"ם וי"ש  לציי"ן  שהארבע"ה  הנכנסו לפרד"ס שלו"ש  כנסו  בשע"ר  פר"ד   בסוד   פ"ר - ד" גבור"ה  עליונ"ה חכמ"ה המלווה בדיני"ם בינה עליונה  א"ש מאכל"ת  כ"לי{דעת}הנבי"א והרביע"י  רבי  ע[קיב]"א   גילגו"ל  יעק"ב זכ"ה  למגי"ד  מש"ה   בסוד  דובר  ש"ם  ה" אמ"ת  לא מעורב בר"ע{דין} בתורת הקבל"ה ושמ"ו  י"חוד  ק"דושה  ב"רכה,-

והוא  עקיב"א כנס"  בשע"ר  מש"ה  שער  ה"פרדס" בסוד המילי"ם    ר"ד  פ"ס   וכידוע"  רבי עקיב"א  נפרד"  מן  פ"ס   המצבי"ע על אד"ם המדבר לשו"ן הרע כמבוא"ר בפרש"ת   יתר"ו ספר הזוה"ר הקדו"ש{ביאור הסולם} מאמר "ואתה תחזה  ברזא דשפוון" ושם נאמ"ר ציטוט"  אות  פ" שנכללה בסוד אות  ס" שפתיים גדולות זה הוא אדם המדבר לשון הרע ואינו מתבייש ואינו מפחד"  כלומר  מדב"ר לשו"ן הרע   בסוד   שע"ר הדיני"ם{רע} מגידי"ם  המערבבים דעת"ו ומבלבלי"ם נפשו ודבריה"ם חלק"ם אמת ורובם שקר ושומר נפש"ו  ירחק מה"ם   מכי"ון   שאינ"ו מתבייש ואינו  פוח"ד ,-

זה המגי"ד   בסוד המילים  מ"ה יגיד"ו    המגידי"ם   כאשר ייגל"ו שהכשי"ל הנבר"א  ועל כך נאמר   "בושת  פנ[י]{ם}  ל[ג]ן  ע[ד]ן" – זה  המגי"ד   ב"ו  שי"ת  מידות טובו"ת  אך עקב  מבנה"ו  חצי בקדושה חצי בטומא"ה   וכך  ה"  יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם  יצרה"ו   א"ש שלהב"ת השומ"ר הסודות מן הרשעי"ם סכנ"ה  לכנו"ס  בעת ז"ו  למעשה המרכב"ה,-

וזאת ד"ע שבטרם כל גילו"י אמ"ת זה המגי"ד וכתו"ת  תחתי"ו  ינסו  כוח"ך   כהוראה הניתנת לה"ם  מן ה" יתבר"ך   לבדו"ק ולהפחיד ליבך הראוי הינך לבו"א בהיכ"ל  מלך המלכי"ם  הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדי"ו  אין  אלקי"ם  וד"ע  מידת הדי"ן  אלקי"ם   יתבר"ך  כונסת בתוכ"ה  כל מלאכ"י השאול" והגיהנ"ם אש הלהב"ה מגידים שומרים נקראים  בפי ההשגחה  וכמנגדם מגידי"ם הקרוים פני"ם בסוד  בושת פני"ם  לגן עד"ן    ובוש"ת אותיות  תשוב"ה  מלאכי חסד המעניקי"ם ג"ן בסוד היגיו"ן דקדושה ועד"ן,- 

בסוד עידון והתקדשו"ת הנביא  בטר"ם יכנוס בשערי מעלה ומכינים נפשו וטהרת מחשבת"ו בכדי שיוכ"ל לעמוד במגידי החשמ"ל   הם   מלאכ"י הגיהני"ם בסוד מגינים על הקדוש"ה וזה סוד רבי עקיבא שעלי"ו אמר ה" יתבר"ך  למלאכי"ו השומרי"ם כבוד"ו  ואוהבים בבטל"ה את מל"ך עול"ם רם מעלה מי שאמר והיה העול"ם והוא מקומו של עולם ולא העולם  מקומ"ו  חס ושלו"ם " הניחו לנער, ראוי הוא להסתכל בצפונותי" וד"ע  הנע"ר  רב"י  עקיב"א   רכש אמונ"ו של  הו"א  יתברך אי"ן סוף לא מוש"ג אשר  הרש"ה  ל"ו   ל"הסתכל"  בסוד  המילה הסתכלו"ת  חכמה בתורת הקבל"ה  "בצפונותי" הם  המלאכי"ם   שבעים שמותיי" ,-

שבעי"ם פני"ם של התור"ה  בסוד  בי"ת  צפו"ן וזה כנאמר  "מהצפון  תפתח הרעה"  כלומ"ר הצפו"ן  בסוד  צופ"ן  התור"ה  וסוד המרכב"ה  בטר"ם  אנוכי  אלוקי  ישרא"ל אחתו"ם בך   כ"ב   סוד צירופי אותיות יש עלי"ך  לעבור  מגידי"ם  הנקראי"ם  רע"ה בסוד  דיני"ם ובמיד"ה ותימצ"א  ראו"י לבו"א בפנ"י אנוכי  מלך כ"ל עולמו"ת   והעלמו"ת מלאכ"י  "תפתח"  בסוד מגידי"ם  הפותחי"ם בפני"ך  רזי"ן דרזי"ן  תזכ"ה להכי"ר סודות תורתי,  

וזה  בסוד  מתנ"ה     המת"ן  ורא"ה את  כח"ך והעומ"ד את"ה  בא"ש  הניסיו"ן  מגיד"י הגיהנ"ם המגיני"ם  על התור"ה והרי "יקרה היא מפניני"ם   וכל חפציך לא ישו"ו ב"ה "   וד"ע   יקר"ה השכינ"ה זהו שמ"ה בתורת הקבל"ה   והיא  בתחיל"ה   מפניני"ם בסוד  מגידי"ם   מפני"ם  ומשליכי"ם הלא ראוי"ם לבוא בשער"יה  למדור"י השאול"ה א"ך העומדי"ם ונמצאי"ם  טהורי"ם וקדושים וכל חפצ"ם  להכיר"ה    "ישוו בה" ,-

ובזמ"ן אמירה נשמע  ישב"ו  לשון  יישוב הדע"ת של הנביא  ישי"ג  ב"ה  את סודות התורה הגנוזי"ם   ומדר"גת   "לא  ישוו"  אין סוף יתברך  לא מוש"ג  ואיננו בר השווא"ה חס ושלו"ם  והוא יחי"ד בעולמ"ו  את הגנת"ו והארת"ו  יירכו"ש  זה שעליו נאמר "נקי  כפיים ובר לבב"  כלומ"ר  נק"י בסוד זה הרכש חכמה  אות י" הנקראת  ק"ן בסוד קניי"ן  קנק"ן  יי"ן  בתורת הקבל"ה –

בעל ידיעה ברזי הבריאה   וגב"ר  בגבורת הל"ב על  מגידי"ם  הנקראי"ם  כפיי"ם  לשו"ן כופי"ם  דיני"ם  על הנבראי"ם   הוא  בר לב"ב   ול"ב  ספירת תפארת התור"ה והוא  ב"ן  לשו"ן  רכש הבנ"ה  בפנימיותה והן המגידי"ם  מקטרגי"ם   שערי הדי"ן הופכי"ם לסניגורי"ו  ומעידי"ם על גבורות"ו ועל נצחונ"ו  ובשם  עדות"ם  זוכ"ה  לאהב"ה ממדורי הגיהנם וממדורי {מגידי}גן עד"ן וזה סוד  יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא עול"ם הז"ה –

מגידי ושומרי השערים גיהנם נקראים   והעולם הב"א  -מגיד"י ג"ן עד"ן וכאש"ר הנבי"א זוכ"ה לאהבת" המגידי"ם שמאל{דינים}  וימין{חסד}  חוברי"ם ו"גן עדן"  בצירוף  - ד"ן  ענ"ג   -ה"  יתבר"ך חותם  ענ"ג  בסוד   ג"ן   ע"   שמותי"ו במוחי"ן הנבר"א   והנה ל"ך  ע" מגידי"ם שומרים נפש"ך  וזה   מלא"ך  ה"  המהווה ע" שמות ה" יתבר"ך  ישמר"ך בכ"ל דרכ"ך התקדשות"ך  והשגת טהרת"ך  להכר"ת הבורא יתבר"ך  שלעובד"ו נבראת  ואי"ן עבודה אל"א תורה  וכל השב"ח  לממלכ"ה.

תם ונשלם מאמר  "המגידים וסודם"/  מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech