להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר-" ההנהגות ללומדי תורת הקבלה הקדושה"

 

 

מאמר  ההנהגו"ת-ללומדי  תורת הקבלה הקדושה / מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

 ד"ע   אשר  יש לשמו"ר   ולקיים  מצוות התור"ה  בטר"ם  לומדי"ם עניין הסוד ושור"ש הבריא"ה  המתהוות   י"ש  מאי"ן , קיום  מצוות התור"ה   רמ"ח   מצוות  עשייה ושס"ה מצוות לא  תעש"ה  תוחמי"ם  האד"ם בתבני"ת  הט"וב  המוחל"ט  וחס ושלום מונעי"ם נפילתו לתחום הקליפות  דסיטרא אחרא , ובווד"אי  ידע"ת  את  אשר נאמר על יד"י  ה"  יתבר"ך   "משחרי  ימצאוני" הרי המשחרי"ם  לפת"ח  התור"ה  או"ר תפארת  שם   י-ה-ו-ה  {יתברך} שמירת מצוות התור"ה  להם מובט"ח   המציאה" לשו"ן המצאות   בהכרת דרכי ההשגח"ה ,

ויש לדעת  האד"ם  הלומד הקבל"ה{תורה} וסודות הגנוזי"ם בפנימיות"ה  אוי לרעתו וצרתו ללא קיום המצוות המעשיות מכיו"ן שבכך נופ"ל  בנפש"ו  למדו"ר  הקליפו"ת שורש הסיטרא אחר"א , זה הנברא"  אשר מוש"ך אור החכמ"ה  ללא הכנ"ת  כל"י {עשית מצוות מעשיות}  שור"ש  האין סוף יתבר"ך אש"ר הינ"ו שורש כל החטאי"ם  והמצוות מקורם ב"ו   ואי"ן מושג לנבראי"ם שורש העניי"ן ואי"ך מקויים שני הפכי"ם  באור אין סוף יתברך  שהינם בעצ"ם אח"ד ללא פירו"ד,

עלי"ך  לחקוק היט"ב  אשר  התור"ה  הינ"ה הגדרה מדוייקת ומדוקדקת מע"ת  ה"  יתבר"ך אור אין סו"ף יתהלל בה מגדיר למוחי"ן הנברא מהו טוב{אמת} ורע{שקר} בעיני האלוקו"ת וצא הראה לפי זה הדבר מה גבוהה שורש התור"ה  אשר מהווה בתורת הקבלה  ספירת תפארת  השם המפורש  י ה וה{יתברך} וזה השם אחד מן הכינויים של בורא עולם  ואת זה השם באמצעות האדם להשיגו ,

ויש להבין אנו הנבראים גשמיים   ובלתי אפשר להגיע אליו{אל הבורא }אבל מלימוד מעשיו  אנו לומדים  עליו וידעת הרוצה למצוא את  האל רק בדרך התורה זה הדבר מתאפשר  ולכן כנסת ישראל   בחרו מילות התפילה מכיון שבזה הדרך עלייתה מבוצעת,  האדם בתפילתו הנושא אל האל יתברך איננו פונה לאף  כינוי  אלא לבורא עולם  בלבד השמות  והכינויים  מייצגים מדרגות  שונות של האלוהות{עשר הספירות} , וחשוב עד מאד לדעת את הסופי  ביד  הנבראים להשיג אך האין סוף אין אנו בעלי השגה וידיעה בו הוא משמש כגבול המגביל את הנבראים כסופיי"ם , ומכאן צא ולמד אשר חובה יש על הנברא  להשתמש במגשרים{שמותיו וכינויו המובאים בתורה } באותיות השפה  ובעת ליכודם  והתכוונות וייחוד השמות במחשבת הנברא  הוא נוש"ק לאי"ן סוף יתברך אך איננו כונס בו  ,

האין סוף יתברך   מערכת בידוד  וגישור עליונה וטוטאלית מצדה האחד  מספקת לנבראים  כל הטוב השפוע מן האל יתברך  ומצד האחר היא המקור החוצץ מבחינה אינטלקטואלית בין הנבראים לבין עצמות האל והאין סוף יתברך הוא שורשם של הדברים אך מהוה  מערכת מסוגרת שבזאת העת אין לנברא כל יכולת  להשיגה ,וכבר ידעת שהמגשרים-שמות וכינויו של ה" יתברך הינם אלוקות  והשפע"ה גמורה  וכך  לצורך זה העניין את הכינוי והשם יה-וה  יתברך שעליו אמר ה" יתהלל "ואת כבודי לא אתן לאחר"  הרי  וא"ת בסוד השכינה הקדושה אור האלוקות   שהינה "כבודי" בסוד   כ"ב  אותיות  והארת החכמה אות  יו"ד   ובצירופם  כ"ב +  יו"ד  מקובל ל"ב נתיבות החכמה הקדושה לא אתן   לאחר ,

הרי האדם המנסה להתוודות לאלקי ישראל האין סוף יתבר"ך לא בדרך התורה וקיום מצוותיה חס ושלום   נופל לאחוריים{שורש הדינים} היכלות הסיטרא אחר"א , וזה סכנה שאין לשערה כאשר הנברא מושך חכמה סודות ורזי הקבלה  -צפונות הבריאה ללא כל הכנת כל"י{עשיית מצוות} המגדירים לו הטוב{אמת} והרע{שקר} על פי הגדרת ה" יתבר"ך אשר העניק התורה ורק בה כתוב ההנהגה הנכונה בה האדם   שומר עצמו מגילוי מידת הדין והנפילה לשורש הדינים והחטאים {חס ושלום וה" יתברך יצילנו},

וכבר בוודאי ידעת אשר האדם העוסק בזאת החכמה ללא קיום התורה הנגלית {עשיית מצוות} והמנעות מוחלטת משס"ה מצוות לא תעש"ה חכמתו מקורה בקליפות  דסיטרא אחרא אשר מקורה זה העולם מלכות דשקר"א   מלכות השקר  וחכמתו לא אמת ואין משיג השגות   וה" יתבר"ך מטעה"ו לחשוב אשר שורה בחכמה בקדושה ובטהרה בעוד שאבד מן העול"ם  הזה והעולם הב"א כבר לא ייזכ"ה להכירו" ,

מכיון שהתור"ה הינה ע"ץ הדע"ת טוב ורע הרי  ע"ץ  לשו"ן עיצ"ה אלקי"ת  ודע"ת בסוד ידיעה ועדו"ת אשר ה" יתברך אין סוף מעיד שזה התורה ניתנה למשה בהר סינ"י   וד"ע  עץ טוב ור"ע  מכיון שרק באמצעות התור"ה  בסוד הוראה הנברא מקבל  אמת{טוב} ושקר{רע} אשר  על פי דבר ודעת  ה" יתברך והוא ואין מבלעדו  המגדיר לנו הטוב האמת והשקר –הרע  כפי שהינו באמת ולא כפי שהנברא השורה בבדיות ודמיונות תופס עולם המושגים  טוב ורע אמת ושקר על פי הנוחות הריגעית בה דברים  פועלים לטובתו או לרעתו, וזה סוד קיום התורה ומצוותיה מהווים הצל"ם  והמלבוש {לבוש} הרוחני של האדם לעולם הבא וכל מצווה תעשה{טוב} בונה איבר רוחני באדם וכל  עבירה {מצווה לא תעשה } מחסירה ופוגמת בצל"ם המיועד לנבר"א ,

וראה והבט האדם אשר מבצע חטאים ולומד השגות בתורת הקבלה אין הוא בין החיים מכיון שנותר ללא כל צל"ם ומלבוש מרוב הפגימות והארותיו שורשם מן היכלות השאול והייגון רובם הגדול  שקרים ודברי שדים ורוחות מזיקים  , התובנות הינם  ריקות מכיון שאין  בפנימיותם  מילוי אור התורה המשמש כגו"ף{רוחני} –כלי עליו עומד כ"ח השכלי"  דקדוש"ה  והטומאה ללא גו"ף {רוחני} והראש  -השגות רוחניות  משוייכים לקליפה הנקראים עולמות הפירוד בריאה יצירה ועשיה דסיטרא אחרא אשר הנברא נפל לפירוד ושקר וחכמות חיצוניות  בסוד- 

"כרם יין המשכר" קליפות רוחניות אשר הסיטו אותו כהוראה מן ה" יתברך מסולם ההתקדשות והחכמה האמיתית תורת הקבל"ה   אשר  הדרך היחידה להשכין אורה {אין סוף יתברך} טוב מוחלט ללא רע  רק באמצעות התורה  וקיום מצוותי"ה לשון צוו"ת  המחבר הנברא אל אור הבורא יתברך וזה סולם יעק"ב  אשר באמצעותו עולים  בהכרת וידיעת דרכי ההשגחה  וללא התורה האדם בעצם  מחשבותיו וחכמתו הכל קליפה דסיטרא אחרא חכמה לא מבוררת  והטוב{אמת} והרע{שקר} על פי דעת הנברא ולא דעת הבורא {דעת תור-ה"}כפי שנכתב בתורת ישראל  ,

וזה הרשעים אשר מבינים תורת הקבלה ומפרשים הכתוב ומתאימים תכניה על פי תפיסתם כפי שמתאימה ומכשירה את  רצונם אי עשיית מצוות התורה והללו טיפשים  משוייכים לקליפה ותורות חיצוניות יין משכ"ר  בסוד הכרם דבק בנפשם   וזה עונשם נכנסו ולא יצאו בשלום   והצדיקים נכנסים בשלום{דעת תורה וקיום מצוותיה מצוות רמ"ח עשייה ומצוות  שס"ה לא תעשה] ויוצאים בשלום דבקים ומדגישים חשיבות המצוות ושמירת ההלכות והשבת הקדושה  וד"ע אשר האדם  הלומד זאת התורה{קבלה} אך פרק עול  עשיית מצוות באופן מעשי  נכנס בשלום ולא יצא בשלום ,-

בתחילה נכנס בשלום{בדרכי התורה הקדושה} אך אחר שלא נמצא ראוי לבוא בשעריה   "לא יצא בשלו"ם  -כלומר התורה הדיחה והרחיקה את נפשו   והינו לא יצא בדרך התור"ה כמנהג הצדיק  שהינו {הצדיק}משל לאהו"ב{לומד התורה} הפוקד {התורה}  אהובתו, ובכל עת נגלית ביופיה  וכונס בשעריה ויוצא בכל עת שיחפוץ לכך   מכיון שאוהבת אותו עד מאד ,אך אצל הרשעים "לא יצא בשלום"  אלא יצא בחכמות חיצוניות דרכים הנוגדים  התורה הקדושה תורת ישראל והנקראים  "אחרים" לשון אחוריים –דינים וקליפות דסיטרא אחרא הדבקים אל נפש הרשעים,

וזה אזהרה אשר ה" יתברך  אמר  למשה   "ברח לך אל מקומך"  הרי  ברח לך אל מקומ"ך  בסוד המילה   -קיום" –ספירת תפארת שם   הוי"ה  {כינוי השם יתברך} –אור התורה וקיום מצוותיה ולא לך לבצע חקירה במקום אשר נאסר להביט -האין סוף יתברך והענקתי התורה ובה כתוב האמת {טוב} והשקר{רע} על פי  דעת עליונה {של ה" יתברך} ועשיית רמ"ח מצוות הן באופן רוחני{מחשבות להטיב} והן באופן גישמי{עשיית מצוות}  ומניעה והתרחקות מן שס"ה  המצוות לא תעשה הן הרוחניות{הירהורים רעים} והן בעשיי"ה  -עבירה על איסורים ועשיית חטאים ,

והשכל אשר על האדם הלומד תורת הקבלה בדר"ך האמת  ישנם שני דרגו"ת מדרגת התורה הנקראת  בשפת המקובלים זעיר  אנפי"ן{תפארת ישראל} ובזה הצדיקים חותמים וקושרים דעתם  וזה המדרגה שמירה על מצוות  היתר ואסור טהור וטמא והליכה בגדרים מדוקדקים קלה כבחמורה על פי מה שנכתב בתורת ישראל וזה דרך האמת ואינם חוקרים חס ושלום במדרגת   אריך עתיק אשר  כשמה   נעתקה מהשגת ושכל הנברא ושומר נפשו ירחק מזה החקירה וסוף החוקר בזה המקום   הרע והטוב  מתבלבלים  במחשבתו ומאבד חוקיות הבריאה  ומאבד את  הידיעה ידיעת התורה ואיך היא מגדירה הטוב{אמת} והרע{שקר} ומפתח דמיונות והשערות עד שפורק עול מלכות ה" יתברך ונופל לתהומות הכפירה והעבודה זרה לשון שמלמד  זרים  -

אומות העולם את עבודת ה" ותורתו דבר הנאסר בתכלית האיסור, וחקוק היטב במוחך אשר הרע  הינו זרועה מן מידת הגבורה  הנקראת פחד יצח"ק   והרע בעל אמיתות רבה   וה" יתברך הטביע אותו כחוק בבריאה  כרצועה המכה הרשעים המורדים בדרכי התורה כפי שהטביע הטוב כחוק בבריאה המטיב עם הצדיקים והללו דרכים הכרתם באמצעות התורה{מדרגת תפארת משה זעיר אנפין} זאת הדרך להכרת החוקיות טוב ורע אמת ושקר ולעמוד על ידיעתם  ,

 והר"ע הוא הנחש אשר פיתה את  חוה ללכת בעיצתו ונשמרתה,  ככתוב על משה רבינו  "וינס משה מפניו" הרי  משה באמצעות   י"ו   נ"ס התורה הקדושה וקיום מצוותיה  עמד בניסיונות וזכה להבין התורה הנקראת   י"ו  כנאמר "יו קרנות  על  חדו"   הרי  קרנו"ת  לשו"ן קריאה והענו"ת   משה קרא חוקי ומצוות התורה ונענה בסוד "והאיש משה עניו מאד" –ביטול עצמי ורצון  לקיים המצוות הכתובים בתוכנה ואשר ה" ציווה עליהם   וזה שלא נשמר  ולומד את התורה ללא קיום המצוות  המעשיות  סופו לייפול  למדרגת   א{י}"[ן]   [ס]{ו}ף  וזה סו"ד ה"  יתבר"ך     הוא הנח"ש  ככתוב   בצירוף וינ"ס   כנאמר   "וינס משה מפניו"  מפני הנחש הוא  אין סוף יתברך המהווה  שורש הייצר הרע   הוא  ה"  יתבר"ך,-

 וזה המקום  שורש כל המחשבות והחכמות  בין הטובות{אמת-ישראל }  ובין הרעות {אומות העולם-שקר} ומהם   הטעמי"ם אשר   ה" יתברך ויתהלל  קבע כפי שקבע לנכון וחתם הטוב{אמת}  והרע{שקר}בדרך הכתובה בתורת ישראל הקדושה  ופסק שלא תהיה תורה אחרת  מתורת משה הרי הטוב{אמת} והשקר{רע} קיומם  בעת אחרית הימים  יהיו על  פי הכתוב בתורת ישראל כנאמר  "ואת רוח הטומאה{דין} העביר מן הארץ" כלומר מן המלכות{נברא} הנקרא אר"ץ אך לא מן התורה הנקראת תפארת וגם באחרית הימים האיסורים והעונשים{מידת הדין-הייצר הרע } המובאת בתורה תענוש זאת רצועת הייצר הרע-גבורת יצחק הללו  רשעים על מנת להביאם לתיקונם  ,

וידעת  לא לסטות ממדרגת  התורה זעיר אנפין  תפארת ישראל  התלויה בעשיית מצוות  ובכך תמנע מלהגיע לשורש היצר  הרע רצון הקבלה  אשר הינו אי"ן סוף"  אשר בו מקויים גם שורש הייצר הטוב רצון נתינ"ה   ושניהם אחד  באחדות  מופלאה,    וד"ע  אשר בוודאי שאין סוף יתברך הינו השפעה גמורה וחס ושלום שמקויים בו איזשהו רצון קבלה ואין לך עוון פלילי גדול מכך  והרי הוא  שלם השלמות ללא כל חיסרון ומה יקבל וממי הרי הינו הכל ואין עוד מבלעדו  וזה בוודאי ילמדך שדוקא עקב שאין עוד מלבדו   כורך המציאות  שהנבראים  שורשם יהיה מקויים במהותו ואין לחקור בזה המקום  ושומר נפשו יירחק מכיון שמאבד עולם הזה ועולמו הבא  יימחה מן שעריו ובקיצו"ר   ידעת אשר שורש   הנתינה-

טוב{אמת} ושורש הקבלה-ייצר רע  הינם ענפים  המשתלשלים מן האין סוף יתברך המשתלשל מן  עצמות ה" יתברך  ולנו הנבראים נקבע  ונפסק מאת ה" יתברך  שהמדרגה  שנכירה לא תהיה גבוהה מן תפארת התורה  הטוב והרע ביצוע הטוב{אמת} והמנעות ובריחה מן הרע{שקר} על פי הציווים  אשר ה" יתברך מסרם למשה  בהר סיני ולא נסט"ה וניפול למדרגת אי"ן סוף שורש כל הרעות שם הטובות הינם  הרעות והרעות הינם טובות וראה מה  קרה לשבתי צבי ויש"ו  הנוצרי שם רשעים יירקב   י"ימח ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים   אשר נפלו למלכודת אשר  הנחש טמן עבורם והפילם  לתאוות  אי"ן סוף   עד שזה שבתי צבי  ויש"ו לא הבדילו מימינם ומשמאלם,-

וזה עקב  שנטשו את דרך המצוות וזה דרכם של כל לומדי הקבלה ללא עשיית מצוות  והם כתות כתות ועל כך נאמר  מי שיראתו"{קיום מצוות  התורה}קודמת לחכמתו חכמתו מקויימת{בסוד תפארת} ומי שחכמתו קודמת  ליראתו  חכמתו  מתבטל"ת והביטו"ל הינו לאין סוף יתברך אשר הרשע מתבטל ונופל לשורש התאוות אשר ה" יתברך שורשם ומהוום  ומקיים הרע  ומפיח בו ניצוץ חיותו   ולא יבוא לטוב וזה סוד האי"ן  סוף בשורשו די"ן קשה אש אוכלה א"ש ראש ושורש הנחש {רע}  השור"ף ומכלה הנשמ"ה והאי"ן סוף יתבר"ך את טובו מגל"ה  במדרגת תפארת{התורה} באמצעות עשיית מצוות מעשיות והמנעות  מן הרע  , יוצא מכך שככל שהינך נוסק כלפי רצונך להכיר את האין סוף יתברך  הינך מכיר כל הרע והתאוות  המקויימים   במחשבה והאין סוף לשו"ן  אין סוף לתאוות וליצרים הרעים אשר ה" יתבר"ך  מעניק להם חיותם בזאת המדרגת אי"ן סו"ף  ,

וככל שהינך נשאר בגדר עשיית  המצוות המעשיות  והתורה  -מדרגת תפארת  הינך רחוק מן הר"ע  ומכיר את הטו"ב השורה באין סוף המגולה בתפארת   ולא מעל ל"ה אשר שם הכל דיני"ם ורע למי שמבצע חקיר"ה  וזה שנאמר  הדבק במידותיו של ה" יתברך ולא בו מכיון שה" יתברך אש" אוכלה א"ש הוא  הרי  הייצר הר"ע   תוקף קשות ומכחיד האדם המנסה להכיר מדרגת האי"ן סוף יתבר"ך ללא קיום מצוות מעשיות  והמנעות ממצוות לא תעשה המושך חכמה אסורה ,אך באמצעות הדבקות במידותיו{התורה הקדושה} מדרגת  תפארת מש"ה  וקיו"ם המידות על פי הגדרים  טוב{אמת} ורע{שקר}על פי הנמסר למשה מהר סיני מדרגת אי"ן סו"ף בחלקה הטוב תחשו"ף פניה עבור"ך  דוקא במדרגת יהוה שהינה שם  למאציל יתברך {שורש אין סוף יתברך}, 

וידעת אשר הרוצה ללמוד הקבלה{ורזיה} יש עליו לבצע המצוות קלה כבחמורה ולולא כך תהיה רעתו מר"ה ואחרית"ו שמטמא עצמו ומטמא  סביבתו ומביא רעה על כל הסובבים לו  ונשמרת   לנפשך וה" יתברך יהיה עימך בדרכ"ך  בעת הינך מקיים התורה כהלכתה  והשבח למ"י שאמר והיה העול"ם בתפארה והקבלה דבר נפלא  אשר המאציל העליון בטובו  העניק לנבראיו בניו ישראל ואין רשות עד הגאולה השלמה ללמד אומות העולם זאת התורה והעושה זאת ככופר בכל התורה ואין בפנימיותו נשמה מן הקדושה,-

ומה עוד  לוכד נשמות יהודיות וטומנם עמוק  בתוך תוכי הקליפות  ולא מברר  ניצוצות קדושה אלא מוסיף רעה ואסונות   עקב הגברת מידת הדין הגוזר על ישראל הצדיקים  אשר כרתו ברית ונשבעו לא ללמד תורת הסוד לזרים  אשר לא נתחייבו בנפשם ובדמם ולא מלו עצמם ואינם שומרים גופם מן מאכלות אסורים ופוגמים ברית הייסוד פוגמים במחשבות  ומעיינים  בדברי מינות  וחכמות חיצוניות ועושים בכך  פשע נורא  וידעת אשר הללו  "-רבנים-" אשר חדשות לבקרים שומעים שמותם  ועומדים בראשי מרכזי הקבלה  ויוצאים ללמד זאת התורה ובראשם  מפורסמים אנשי בוהמהה{בהמה} טמאים מן אומות העולם מקדמים ענינם למען תאות כסף מוכרים אוצר יקר ערך והרי נאמר,- 

"יקרה היא מפנינים" תורת הקבלה   ועונשם של העושים זה הפשע הנפשע  אשר הקדושה  פלטה אותם מן מסגרות הקודש  והרחיקה את רוחם בשערי מעלה מן יכולת השגה אמיתית  ומספיק לחכם המביט בכתבים אשר מוציאים תחת ידם אוי לרמה הבזויה  ואין כל קבלה נראה על גבי דף הכתיבה עירבוב תורות זרות  פסדו קבלה  ועוד ענינים תמוהים   וטמאים אך ודאי הכל בזאת התורה חוץ מן  תורת הקבלה האמיתית  שיש לאמר בראש מורם  אין כל דרך להשיג ידיעתה  ללא קיום המצוות  בסוד  המצוות  -בפנימיותם  כח הגילוי הארות  נקרא  והמאציל יתברך ה" יתהלל ויתברך חתם בפנימיותם   ציווים  רוחנים וכאשר המקובל מקשר נפשו  בעשיית המצוות  המצוות מהוות כ-צוותים-

מעין צינורות  המכילים  הארות מן העולם העליון  אשר דרך  העשייה המעשית מתעורר העשייה הרוחנית שורש ההויה  בסוד  התעוררות תחתונה החותמת   התעוררות  השכל הנעלם בודאי נעלם מן הבורים והבזויים עמי הארץ אשר הכתירו עצמם בתוארי דוקטורים ורבנים  ומנת ידיעתם  תלמיד חדר רך בשנים בעל חכמה בהללו ענינים יותר מן מה שמוחם הקודח בתאוות  ליבם ירכוש בחייו כל עוד הנשמה הטמאה בפנימיותו מחייה  ומעוררת עצמותיו לטמא נוער נכסף לענינים  ב-רומו של עולם- אוי להם מיום הדין ולא זה סיסמא חסרת תוכן  וריקה  אלא  עצם השפלות ועשיית החטא  לימוד תורה לאומות העולם הבזויים זה עונשם וייצרם לוכדם ובעולם האמת אוי לאחריתם   הינם מעקבים הגאולה השלמה ובשל כך  רוחם נשרפת יורדת לגיהנם מצפצפת אך לא עולה,

מכיון שיש לדעת תשובות לשאלות ברזי התורה סוד הקבלה והלא יודע איך יענה למלאך השואל שאלות  חכמות והרי טעו לחשוב שיודעים רזי התורה אך לפתע מגלים הטמאים לא קבלה לימדנו אלא את נשמתנו לשטן מכרנו וה" יתברך יצילנו ויש להשמר מן הללו  כתות אשר ברובם הגדול מוטיבים מן תורת הקבלה הנוצרים והולכים בדרכו של האיש הנוצרי  י"ימח ש"מו ו"זכרו  ע"ולם ומוטל על כל הרוצה למצוא בפנימיות ליבו את רזי תורת האמת תורת ישראל קודש הקודשים ללמוד אצל רבנים ידועים ומקובלים  אשר קיבלו כח שכלם במסורה ובקבלה  מן משה רבינו  ועד  זמננו-

רב מוסר ותלמיד חכם מקבל וכך מעביר בסוד {מעבר}בסוד העיבור השכלי דור קדושה והכל לפי החוקים  האלוקים ולא על פי חוקי היצרים הרעים  אומות העולם אשר מצאו לעצמם  פינת חממה לגידול הקליפה הטמאה סמא"ל  הרשע וזה סוד הרבנים המזוייפים המוכרים התורה הם סמא"ל  בסוד מסמאים ומעוורים עיני העם להבחין בחכם האמת אשר יש קבלות לגבי השגותיו אשר מן צד האמת והקדושה מקורם ומעידים מן השמים על חכמתו וידעת  ג"  סימנים לחכם השלם  [ א]"  עניו וצנוע ואין מדבר גבוהות   {ב}"  רכש ידיעה בכל חדרי ומקצועות התורה  פרד"ס    פ"שט  ר"מז  ד"רוש  ס"וד    {ג"} מתרחק מן הפרסום ונמנע בכל תכלית ותוקף מן גביית כספים ותרומות עבור העיצות והלימוד  הנותן ומעניק  מן החכמה האלוקית אשר המאציל העליון ברחמיו הרבים חנן פנימיותו ,

והרי התורה אין כרוך מתן תרומה ונתינת כסף בכדי לעיין בתוכנה  ופתוחה היא לכל הרוצה לתקן נפשו הפגומה  ומזה שידוע החכם האמיתי  העונה לג" התנאים יש לרדוף  אחר חכמתו  "יקרה היא מפנינים" ומה טוב אושרנו ומתיקות לחיך  אשר זכינו לצדיקים קדושים בדור  כה רדוד ונמוך אשר פרק עול מצוות  ובחוצפתו הרבה  עושה לעצמו מנהיגי עדה אשר הינם שורש הסיטרא אחרא וה" יתברך  ירחם וייצילנו  וישלח לנו משיח צדקנו כי כל העם שגגה  והתשובה בידי יודע תעלומות מלך מלכי המלכים- אשרי העם שככה לו אשרי העם שאלקי ישראל  אלוהיו  ומנהיג בניו ישראל באהבה ובחמלה כה גדולה  ולא לחינם  נאמר "אין  סוף"  לטוב  המשפיע ליריאיו.

תם ונשלם מאמר  ההנהגו"ת ללומדי תורת הקבלה הקדושה/ מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech