להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר -"הגאולה"

מאמר עולם הקבלה-"הגאולה"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נמסר על ידי הסב החכם המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

הגאול"ה  זהו  תהליך " בנייה" בסו"ד י" בינ"ה  הארת חכמ"ה   המולבש"ת באו"ר  הבינ"ה   וזה  אור  הגאול"ה וזהו  או"רו  של  משי"ח  שופ"ר  מש"ה הש"ם  המפו"רש   ע"ב שמו"ת והרי  ע"ין   הינ"ה   ב"ית  למשי"ח  והחכ"מה בסו"ד   ע"  יי"ן   סודות התור"ה  הדר"ך לעלי"יה  וקדוש"ה  ויש  לך לדע"ת שהגאול"ה תהלי"ך מורכ"ב   בסו"ד   כ"ב  -רו"ם אותיות  העול"ם  העליו"ן  החתומו"ת במוחי"ן והמוחי"ן   שהינ"ו    חות"ם  ה"  יתבר"ך לעבד"ו   מלך המשי"ח   באמצעות"ו המשי"ח  מבצ"ע בירורי"ם  לשו"ן  ביאורי"ם על התור"ה וסודותי"ה,

והביאורי"ם נעשי"ם  באורי"ם  ותומי"ם   רו"ח הנבוא"ה המנבא"ת לשו"ן הבא"ה  את  הרזי"ם ומקומ"ם הנכו"ן בסוד  כונ"ה  בהרכב"ה והר"כבה  הינ"ה   סוד  מע"שה  המרכב"ה בסוד  כרובי"ם    מלאכ"י השכינ"ה  וארו"ן הברי"ת   וארו"ן  אור  נו"ן  המאי"ר  לבר"י –אות  ובר"י  זה"ו   רשב"י    כאשר  אות  ר"יש ממולאת  ונשמ"ת  רשב"י   ש"ר   י"ב צירופ"י  גבולי אלכסון הנשבע בהם ומשביע פועלי"ם  והפ"ה   עול"ה  לאות  מ"ם  הרי גילו"י המלכו"ת   פ"ה  לשו"ן  הקבל"ה באמצעו"ת  מ"ם  בינ"ה עליו"נה ,

המשי"ח השבעו"ת   וקשיר"ת  אותיות  מלאכ"ת צירופי"ם  בסו"ד   מלאכי"ם  מצורפי"ם בכ"ך   מברר ניצוצו"ת  קדוש"ה  הנפל"ו לתהו"ם רב"ה  -לשו"ן    ריבו"י  ופירו"ד ומשי"ח   מייח"ד  יחודי"ם   כגו"ן מ"נ ש"ש י"מ ח"ה  ומבר"ר  ומבע"ר כ"ח הנשמ"ה   והכ"ח מחשב"ה והנשמ"ה בסו"ד  נו"ן   מש"ה  שער  בינ"ה  סו"ד כל התור"ה  הנמסר"ה  במסור"ה בסוד הנסיר"ה   המורכב מן המילים   נ"ס  - ירא"ה ומשי"ח  ירא"ה   פח"{ד}    [י]צח"ק –

הינ"ו י"ד  בסו"ד   די"ן    ונ"ס  הרמ"ה ומש"ה בה"ר סינ"י    י"י   - נ"ס -  הנשמ"ה  המאיר"ה כ"ח עול"ם הבריא"ה המאי"ר מן אור האצילו"ת עול"ם הגאול"ה   מכיו"ן שכל כונ"ה  שם מקו"רה   בסוד  ק"ו-  ר"ם   ק"ו  החכמ"ה המאי"ר למוחי"ן  המשי"ח  ר"ם  מלך ישר"אל המור"ם   מן הע"ם  , והגאול"ה סוד"ה תפיל"ה   על יד"י הרח"ה   המשי"ח  רוח"ו ירא"ה   המולי"דה   ראי"ה-

חכמ"ה ובכך אר"יה  -חס"ד  חת"ום בממ"לכה ויש להשכי"ל שמשי"ח צירופי"ו  בסו"ד ציו"ר-  פ"ו   אלהי"ם  בגימטר"יה  מידת הדי"ן והיוד"ע סוד הציו"ר  יודע סוד היפו"ך האותיות סוד  גדו"ל ונורא וב"ו שור"ש היציא"ה מן הגלו"ת  לגאול"ה והכל" או"ת  א"  ב"ה הלחימ"ה   אל"ף  בסו"ד   ל"-   א"ף  הארת חוט"ם  המשי"ח  אשר בפנימיו"תו  מוחי"ן הקדוש"ה   אות  ל"  בסו"ד  צל"ם  חתומ"ה והנחמ"ה   הינ"ה  ח"ן   ח"כמת  נ"סתר ומ"ה עולה אד"ם בגימטרי"ה וכאשר  המילי"ם התחבר"ו  השופ"ר  ישמי"ע  קול"ו  והקו"ל לשו"ן  הקל"ה  וחירו"ת בסוד  ח"י  אורו"ת משי"ח  יחיד  ח"י עולמי"ם ,-

דוד" המלך ח"י וקיי"ם  הרי  ח"י מכיו"ן  שעומד הגואל בדרג"ת חי"ה  ודו"ד  לשו"ן  וידו"י אשר  התפיל"ה ללא  פג"ם  חס ושלום" ומקובלת ללא עכב"ה מל"ך   {מ}וח- {ל}ב- {כ}ליות זה"ו סוד הגוא"ל המהפ"ך  מל"ך  לכלי"ם  מכל"ה רצו"ן הקבלה וממלי"ך רצו"ן דקדושה השפע"ה לשמ"ה בסוד  ל"-   מש"ה  מוחי"ן  מש"ה משם יונ"ק משי"ח  כ"ח  העמידה ואי"ן עמיד"ה אלא תפיל"ה   וקיי"ם  מלך הגאול"ה קיו"ם בסוד קוי"ם נקרא האר"ת אין סו"ף לא מושג המולבשת  בק"ו  שורש משי"ח נשמת"ו חצוב"ה  מזה המקום א"ך במקו"ם כה גבוהה אין רשו"ת לדבר ולבא"ר  ומשי"ח הינו  ה" יתבר"ך   משי"ח בסו"ד  י"- שמח"ה – הארת הגאול"ה לעם ישרא"ל -

וסודו" משחי"ת  לאומות העולם המצערי"ם ישרא"ל ומעבידים אותם בזמ"ן הגלו"ת   וכאשר האו"ת נגלית"  משי"ח  כל"י  קדוש"ה כ"הן  ל"וי  י"שראל  בע"ת  התקיע"ה של שופ"ר הנבוא"ה והשופ"ר  שו"ר  פ"ר סוד משיח בן יוס"ף{שור בתורת הקבלה} הכות"ב  סודות סתרי תורה פ"ר  בגבורה עליונה  ופא"ר   האות  א" משולבת במיל"ה שהינה האמונה וזהו סוד הגוא"ל גול"ה  ג{א}ולה  פ"ר {דין}-באומות העולם,פ{א}ר{רחמים} בישראל כ"ולם צדיקים יש להם חלק לעול"ם הב"א,  לעול"ם הב"א ונהפ"ך לישרא"ל לבדה ולא מחול"ק בסוד הגלו"ת לתורות זרו"ת הכופרו"ת במנהיגו"ת ה" ובמשיחו דו"ד  מש"ה, 

דו"ד –די"ן בגויים {כח הגבורה} מש"ה{כח הייסורים}- רחמים לישרא"ל   רשב"י{מוחין הגואל}, ויעק"ב – סוף הצירופים   והייחודי"ם  המעקבי"ם את הדיניי"ם  יעק"ב  בוק"ע הקליפה באמצעות  אותיות השם  ע"   יב"ק   {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה -וזה"ו  נשמו"ת הגוא"ל  בסוד  נשימו"תיו  מחייה הוא המתים הצדיקים הקדושים    הזורמי"ם בעורקי"ו.

תם ונשלם מאמר- "הגאולה"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נמסר בצינור הנבואה על ידי הסב הרב החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל השב"ח לבור"א  עול"ם.

 

 

OnLineTech