להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר -" אורות בניהו בן יהוידע"{מקבצאל}

המאמר "אורות  בניהו בן יהוידע{מקבצא"ל}/,נכתב על ידי בניהו בן יהוידע ונמסר לרבי גל טופז לבית איפרגן נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל]באמצעות צינור הנבואה המאירה.

הנה ברוך הוא  וברוך שמו סייעני  להשלים המאמר "אורות  בניהו בן יהוידע{מקבצא"ל}" , ודע לך קורא ולומד יקר אשר זה המאמר בשלמותו נחתך{נאמר}על ידי הקדוש בניהו בן יהוידע ובחסדיו  המרובים של בורא עולם שולחו מן גנזי עליון  להכתיבני  סוד  י" תיקונים על הפסוק "ובניהו בן יהוידע בן איש חי{חיל }רב פעלים מקבצאל",וזה  התיקונים{חידושים}  המפורשים  על כל עניניהם ונתיביהם הנסתרים{סוד התגלות הרס"ג –{ר}בי {ס}עדיה {ג}און בתיקון{חידוש מספר  ה"},והתגלות הב"ן איש חי  הרב האלוקי,-המקובל יוסף חיים,-{תיקון מספר  ז"} מובא  בזה המאמר בעל הקדושה העליונה לא מדעתי נכתבו אותם ענינים אלא זה השכל האלוקי המפעם בקרבי,  וזה המאמר למתבונן  בעומקות ימצא בפנימיותו  רזי שמים ורזי הארץ ,כל תיקון מן העשר  תיקונים מפורש בכוחותיו והכוחות הנלמדים מזה המאמר  העליון נשגבים ועליונים עד מאד עד כדי שלא שכל אנושי בעל יכולת להבין זה המאמר ,  אלא זה השכל הנעלם סוד הנבואה  אשר מקורו מן עולם הבינה  והינו מוחין חמישים שערי בינה אשר בניהו בן יהוידע בעל ידיעה בנסתרות הגדולים הנראים ממנו,ואנא מן המעמיק והמשכיל  נהג במאמר בקדושה ועיין בתוכנו בטהרה  ובמידה ותמצא זכאי מן ההשגחה העליונה מראות ה"  יתברך בסוד הנאמר  "סוד ה"   ליריאיו ובריתו  ל{הודיע}ם"   יושפעו לך מן  נהר גן העדן - סוד הבינה הנקראת נהר ויוצאת מאור החכמה עדן נקרא בתורת הקבלה, וה"  יתהלל בעל כל הכוחות כולם יהיה עימך במסעך   ויעטר אותך  בכתר  התורה  חירות הנשמה, ושמות המלאכים הנגלים בזה המאמר{י" התיקונים} ישמרו על נפשך מכל פגע ר"ע,-והיצר הרע לא יקרב אל מפתן דלתך , וה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין עוד מלבדו כלל וכלל יהיה בקרב"ך והשכינה תעטו"ף פנימיותך באור האהבה,ואנוכי רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי העניו הגדול  הגאון החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל    מעיד בפני שמים וארץ אשר כל דבריו ותוכנו של זה המאמר  הינם נחתכ"ו{נאמרו}  בכח השם   חת"ך  העולה בגימטריא ,- ומשבי"ע , ומורה ומודיע קבל עם ועדה  אשר בניהו  בן יהוידע  ביצע ההשבעות  אשר גילו למענו הסודות הנוראיים אשר בפנימיותו של זה המאמר מרעיד הלבבות{אכי"ר}.

 תיקון א-חידוש

ראה ,סוד משיח ישראל הינו  שם  ואא  ולי,-בגימטריא  ב"ו  יל"ו,-סוד  הפסוק "מקבץ נדח{י}  עמ{ו}  ישרא{ל}",-הרי בכח זה המלא"ך יל"ו,-המשיח שם י"ו,-כנאמר על משה י"ו קרנות על חד"ו  בגימטריא  ח"י,-מחבר אות  ל",-ומקובל חי"ל,-זה סו"ד מקב"ץ-אל,-זה המלא"ך  מקבצא"ל  בסו"ד  ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל,- דע "ו"-זה סוד תפארת מלך המשי"ח,-אותיות משה ח"י שבכח זה הש"ם  בניה"ו,-סוד בינ"ה  הכונס לתפארת{אות ו"} רוכ"ש מוחין ב"ן,-אור היחידה,-כנאמר  יחיד חי עולמים,-הרי יחי"ד  הוא ה{ג}וא{ל} בסוד בכח היחודים מייחד כל עלמין{עולמות},-הינו  בעל נשמת  יהו-יד"ע סוד המלאך יהו-ידע{ם},-אותיות הש"ר{מלאך}יהודיעם,-הרי המשיח יד"ע{סוד הדעת בפנימיותו}-מקורו מן  ע"י,-סוד {ע}תיק {י}ומין נעתק מן  תפיסה,-אך בפנימיותו  י"דע  משה שהינו בעל מדרגת יהו-ידע    בגימטריא  יפ"ה,-

זה שם החכמה העליונה{חכמה סתימא}בתורת הקבלה,-ובזה השם עתיד ה{ג}וא{ל} שהינו אי"ש{שם הצדיק אמת }-לעשות חי"ל,-חותם   אות  ל",-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת בפנימיות היסוד{ח"י}-אשר משפיע כח  הנשמה{אות  ח"  בגימטריא שמונ"ה,-מוחין בינה}-למלכות{אות  י",-סוד הנקודה הכוללת כל העולמות},-ולכן נאמר   "ובני",-אותיות ב"ן  י"ו  בגימטריא  ב"  ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד    ב",-מהוה  {ב}-י"ת  קיבול  למוחין קו"דש  בגימטריא ת"י,-והקדושה נקראת ר"ב פעלים,-בכח ריבוי גילוי רזין דרזין{סוד המשיח מדרגת יחידה,-לשון הינו בעל ידיעה יחודית בגילוי הרזין  ולכן נקרא חכם הרזים,-לשון  חכם אף יותר מן הרזים  בסוד רזי"ן  דרזי"ן  חכם החכמים אור האורות ואף הרזים,-כח ההארות מתפעלים מן עומקות מחשבתו וזה סוד ר"ב פעלים,-הרי בכח ריבוי המוחין בפנימיותו  פועלים הרזים להבאת הגאולה בזכות אהב"ת הגואל,-סוד הרזים המיוחדים בפנימיות נשמת המשיח,-והמבין יבין מכיון שלא ניתן להרחיב בזה המקום הגבוה,-}-ובכך המשיח חותם פעלי"ם,-בגימטריא  פ"   מפ"ל,-סוד {מ}ח  {פ}ה  {ל}ב,-חכמה  בינה  ודעת  המגלים  תורה  בע"ל   פ"ה,-בפנימיות המלכות הנקראת מקבצאל,-

סוד מקב"ץ-אל,- אותיות   א-צל"ם   ק"ב,-הרי  ק"ב בגימטריא אלהינו,-החותם  {א}ור  {מ}וחין  {צ}דיקים  סוד  אות  א",-החכמה העליונה,-כנאמר  אצל-ם סוד אור אצילות-אשר משיח ישראל באמצעות עליות נשמה{יחודים והשבעות}מוש"ך את המוחין בכח ר"ב פעלים{קבלה מעשית,-פעולה וריבוי  צירופי שמות קדושה},-ובכך מזכה ישראל בגאולה שלמה,-סוד   {ר}ב   {פ}עלים  מקבצ{אל},-חבר האותיות ומקובל רפא"ל,-זה פרצו"ף  המשיח,-לשון בכח המלאך רפא"ל  המשיח ממתק ומבשם פ"ר-אל,{סוד הגבורות},-ומברר ניצוצות קדושה ומעלם לקדושה,-וזה ר"ב פעלים,-הרי באמצעות ר"יש  ב"ית    אותיות ת"י רשב"י  בגימטריא  רשב"י  קוד"ש,-סוד תורת {ר}בי {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי,-ה{ג}וא{ל} הינו  פעלי"ם,-בכח פ"ה{כח הרזין המביא לגילויים בתורה בעל פה,-בכך  עולי"ם הנשמות הקדושות,-וזה ר"ב  פעלים  אותיות  מפ"ל   עיב"ר,-המשיח נקרא מפ"ל,-סוד {מ}ח  {פ}ה  {ל}ב והינו בכח היחידה,-"עיבר"  ניצוצות הקדושה במוחין קודש סוד הגאולה.

תיקון  ב"-חידוש

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

ראה,-"ובניהו"  בגימטריא   י"ב  בינ"ה  בגימטריא  ז"ה  בינ"ה,-הרי  המשיח{בעל מדרגת נבואה ז"ה}-סוד י"ב צירופי יהוה  המקבלים המוחין{יחידה}-סוד בינ"ה  מן  עול{ם יהויד-ע},-זה המלאך יהודיע-"ם  מלאך קדוש ונור"א  אשר מבר ה{ג}וא{ל} במוחין  ב"ן{פנימיות התורה,-סוד גדלותנ  מוחין},-אות  ב",-חכמה {ב}ראשית,-עתיק  קדישא,-לשון קדושת העולם נעתקת מן התחתונים,-אך המשי"ח  הינו  "ו"{תפארת ישראל}-בעל מוחין  "ביניהו  בן"-בכך   יהו-ידע,-בעל ידיעה{האמונה השלמה}-אשר  ה" יתבר"ך חתם בפנימיותו  רו"ח  הגאול"ה   הנקראת   אי"ש  ח"י   אותיות   א"ח   יש"י,-הרי המלך המשיח נקרא דוד בן {ישי}-והינו משפיע  סוד א"ח  בגימטריא  ט" אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד לפנימיות המלכות{שהינו מקבלת חיות מן המוחין הקדושים},-והרי  י" ספירות בלימ"ה,-בלימ"ה  מא"ה,-

הרי אף לעולם הבינה,{אשר רוחש בו זיווג בן אמא לאבא חכמה ובינה}-אין ידיעה בעולם עתיק"א,-לשון נעתק מכל  ידיע"ה,-אך ב"ן  יהו-ידע{המשיח בעל ידיעה}-בזכו"ת   אי"ש  חי,-הינו בעל מדרגת יחיד{ח"י}עולמים הרי   הינו יחי"ד{נשמה יחודית}-בפנימיותה  עולמים{כל העולמות}-והינו  יהו-ידע{בעל ידיעה אשר התחתונים חשים תפיסה בכלי המשיח שהינו בשר ודם},-אך במוחין הפנים,-ל"א ידע,-זה המלא"ך  עדיא"ל אשר  חותם במלך המשיח מג"ן  הסוא"ה אשר בכך אין לקליפות כל אחיזה באור ה{ג}וא{ל},-וזה חי"אל,-המשיח בפנימיותו רוח אלקים שהינה  ר"ב פעלים,-סוד   פ"ר  בעלי"ם,-הרי מושך  הספירות העליונים{זכריים,-סוד זכר משפיע,-בעל-ים}לפנימיות המלכות{נקבה מקבלת}-ובכך מתמתקת ומתבשמת מן פ"ר הדינים,-אותיות נפרדי"ם  ומבוטל אחיזתם בשורש המלכות,-וזה  מקבצא"ל,-המשיח מקב"ץ- א"ל  עולמות  אשר הינם  ממתקים  המלכות דמלכות,-ובכך זוכה  ל"בן"{אור  תפארת}-שהינו א"יש{צדיק}-וחותם בפנימיות ח"י{סוד רזין דרזין,-רבי שמעון בר יו{ח}א{י}"}.

תיקון  ג"-חידוש

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל" 

ראה,-"ובניהו"  בגימטריא   ח"ן-יהו,-הרי  באמצעות נשמת  ב"ן יהוי-דע  המשי"ח זוכה למדרגת ע"ד{אור החכמה,-עדות בתורת הקבלה}-שהינו  {ח}כמת  {נ}סתר  המשפיע  יה-ו{חכמה בינה דעת}-לפנימיות המלכות{אות ה"}-והרי לך  יהו-ה  סוד השם המפורש,-הנקרא  אי"ש,-סוד  י"ש    א",-אור החכמה בסוד "א"אלפך חכמה,-סוד כ"ח  מ"ה  בגימטריא  {י}וד  {ה}וא  {ו}או {ה}א,-ובזה השם ה{ג}וא{ל}  מעני"ק מ"י  ענ"ק,-מעטר השכינה  ב-נ"  ענ"ק,-  בגימטריא   {ע}"ק   מא"ה,-סוד {ע}תיק  {ק}דישא,-מוחין נעתק המשפיע   למלכות  מא"ה{ברכות,-סוד בינה}-עולם  ח"י-רות  סוד תור"ה ח"יה בפנימיות ה"איש"{הוא ה{ג}וא{ל}-הנקרא  חי"ל,-בגימטריא  מ"ח   רב"  פעלים,-לשון את כל פעולותיו{מהותו}המשיח פועל,-בכח המוחין,-וראה פ"ו-על,-כלומר באמצעות מוחין ע"ל  בגימטריא  מא"ה{גדלות מוחין}-המשיח ממתק ומבשם שם פ"ו  בגימטריא אלהים יתברך ויתהלל{גבורה קדושה,-מלכות}-שהינה בכך מקבצא"ל,-מהוה   מק"ל  צב"א,-הרי  השכינה בכח האורות  מהוה מק"ל{שו"ט,-מידת הדין הקשה,-סוד צ" –ב"א,-אור  החכמה}-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-היורד השאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמה.

תיקון  ד"-חידוש

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

ראה,"ובניהו"  בגימטריא   י"ד   נה"י,-סוד המשיח  דו"ד  בגימטריא י"ד-אשר מקבל מוחין מן {נ}צח {ה}וד {י}סוד דאבא,-אור החכמ"ה-הנקרא  יהויד"ע  אותיות  ו"  ידיע"ה{תפארת-סוד ב"ן,ב"  כפול  נ"  בגימטריא מאה,-מוחין בינה}-אור ה{ג}או{ל}ה  -אשר  אי"ש   ח"י  בגימטריא  כ"ח  א"ש,-סוד הדינים והגבורות הקדושים המגולים בעת קבלת ה{חכ}מה,-סוד כ"ח  המשפי"ע  אות  ם"{בינה}-למלכות{אות  ה"},-זה סוד היחוד המגלה דינים השורפים ועוקרים  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-יור"דת השאולה ונשחטת על גבי  מזבח הנקמה,-וביום ההו"א,-ה{ג}וא{ל}  הינו חי"ל,-משפיע   למלכות   אות   ה"  מדר"גת  שכ"ה,-המשכחת ומבטלת ש"ך דינים,-וראה    חי"ל  בגימטריא  מ"ח,-סוד מ" כפול  ח" בגימטריא ש"כ,-חבר אות  ה" והרי שכ"ה  שמות קודש המבשמים המלכות בכ"ח אור החכמ"ה,-שהינו ר"ב,-

הרי החכמה נקראת  ר"ב,-סוד ר"יש   ב"ית   אותיות   רשב"י   ת"י    בגימטריא  קוד"ש  רשב"י,-תורת {ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי בכך תבוא"ו-אור האבו"ת  אשר מכחידים היצר הר"ע,-וזה סוד  מקבצא"ל,-סוד ק"ם  צ"ב  א"ל,  בגימטריא  ק"ם  פח"ד אל,-זה המשי"ח  שהינו והרי"ח בירא"ת  ה" באמצעות המלא"ך פחדא"ל,-ובכך  הינו באמצעות  בצ"ל,-סוד ל"ב   צ"  בגימטריא תשעי"ם  בגימטריא  ת"ן   ש"ע  {סוד ש"ע  נהורין}-מכחיד ומוחה  צל"ב   ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים מלכות הסיטרא אחרא  יורדת לגיהנם ונאכל"ת  על ידי מדור"ת  הגחלי"ם{שם דין קשה בתורת הקבלה,-"גחלים",-בכח  הדינים   המשיח  גל"ה  חיי"ם  בגימטריא  חכ"ם,-סוד  כ"ח    ם"  אור בינה המשמיד היצר הרע השורה בפנימיות  ל"ב הנברא{ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא}.

תיקון  ה"-חידוש  

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

הבט,-{ו}בניהו  {ב}ן  יהויד{ע}   {ב}ן  אי{ש},-  חבר ראשי התיבות ומקובל   ב-"ו"  שב"ע,-הרי בפנימיות המשיח   בו"ב   ש"ע,-סוד  ש"ע  נהורי"ן,-בגימטריא  ס"ו  נה"ר   בגימטריא  נה"ר  ב"ן  דו"ד{אור המשיח}-החותם בו"ב  בגימטריא  י"  ספירות בלימ"ה  בפנימיות המלכות  הינה  "יהו-ידע  בגימטריא   י"  יפ"ה,-בזכות  י"  עטרו"ת{אורות}-אשר מלך המשי"ח מקשט"ה,-הרי המשיח מקי"ש  לשון הכא"ה{מכה,-במלכות}-מדרג"ת    ט"ה  בגימטריא   י"ד   בגימטריא   ד"וד{אור הגואל}-שהינו  מגלה  י"  בפנימיות ה-פ"ה{התחתון,-מלכות}-ובכך  חוק"ק  בגימטריא   רו"ח  ח"י  בגימטריא רל"ב  ,-סוד המלכות{אות  ר"}-הזוכה למדרגת  {ל}"ב  {נ}תיבו"ת  {ה}חכמ"[ה]-שם   נל"הה  בגימטריא  הפ"ה  בגימטריא  צ",-זה המשי"ח  אשר הינו ר"ב  פ-על-ים,-סוד על"י  ,-ל"י {המשיח}- ע"  פנים  של ה  התור"ה  אשר משפיעים  מוחין {ר"ב}ינו{זה משה}-סוד  ינ"ו   בגימטריא  ס"ו  בגימטריא ב"ן דוד,-משה הינו אור ב"ן,-ב"  כפול  נ"  בגימטריא מאה,-בינ"ה   ,-ו"מאה"  בגימטריא  מ"ו,-מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-תפארת]-החותם  מקבצא"ל  אורות במלכות{דוד},-וזה סוד הייחוד,-וראה מקבצא"ל  בגימטריא  רס"ג,-סוד המלכות{אות  ר"}-הזוכה לשם ס"ג  בגימטריא יו"ד  ה"י  וא"ו  ה"י{אור הבינה},-

וגם סודי הסודות  רס"ג  בגימטריא מקבצא"ל,-זה הצדיק עליון בצינור הנבוא"ה  מוס"ר  רזי"ן דרזי"ן,-הינו  {ר}בי  {ס}עדיה {ג}און,-והרי לך כיו"ם הינ"ו  בעל ידיעה אשר גלגול הנשמות  אמת הוא לאמיתה ומשיח מוש"ך נשמת"ו  מן ג"ן עד"ן עליו"ן שם  יודע נשמתו   ניצו"ץ  נשמת  בניה"ו  בן יהוי-דע ומכאן היתה גדולתו בתורה,-ולכן אמונת הגילגולים אמת לאמיתה  ושגג"ה{ביד הרס"ג}-עלתה –וכיום מודע ומוד"ה הוא  תורת הקבלה הינה אמ"ת יחידה,-בסוד המשיח בעל מדרגת יחידה,-סוד קו אמצע{אור תפארת}-הינו התור"ה ,-וזה סוד מקבצ"אל  בגימטריא   פל"א   ח"ד   ק"ם,זה סוד המשי"ח{סוד ח"ד,-המראה על אור עתיק,-לשון נעתק מרוב חדותו מתפיסת התחתונים}-והינו משפיע י"ב{בגימטריא ח"ד}צירופי יהוה שהינם  פל"א  החכמה{אות אל"ף,-ספירת אלפים בתורת הקבלה}-למלכות{שהינה קמ"ה}-בזכות קימה{אור עליון,-בפנימיות התורה}-עושה נקמ"ה ומשמידה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה  יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה.

תיקון  ו"-חידוש  

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

ראה,-"ובניהו" בגימטריא   בנ"י   י"ז   בגימטריא  בנ"י   טו"ב   בגימטריא  בנ"י  אהוה,-זה סוד הדעת הקדוש{שם אהו"ה}-אשר ה"בן"{זה משה,-סוד  פנימיות התורה}-משפיע בכך למלכות  יהוידע{אותיות ו"  ידיעה,-אור תפארת  סוד האות  וא"ו  בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג  בגימטריא אהב"ה}-סוד היחוד  הנקרא אי"ש,-סוד  י"ש   א,-אור החכמה{כנאמר   א"אלפך חכמה},-"כולם בחכמה עשית",-הרי כלים{נבראים}-סוד עולם העשייה  ב"חכמה  הנקראת   ח"י  בגימטריא  חו"ד  חבר אות  י"  ומקובל יחו"ד,-בכך המשי"ח  חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים{ר"ב,-ריבוי אורות}-הנקראים  פעלי"ם,-באמצעותם ישראל מעלים כח הבינה{אות פ"}-השורה עליהם,-וזה מקבצא"ל,- אותיות  ק"ב  אצל"ם  ,-הרי ישראל זוכים לאור אצלם{אצילות}-סוד ק"ב  בגימטריא אלהינו,-אור היחוד המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא מלכות הסיטרא אחרא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון  ז"-חידוש  

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

ראה,"ובניהו"  בעת ממלא הינך אות  "ואו",-מקובל  י"ו   נבואה,-והרי  משה רבינו עליו נאמר  "יו קרנות על חד"ו,-בגימטריא ח"י,-סוד האמונה השלמה  החותמת ב{ג}וא{ל}  מדרג"ת  אי"ש,-אותיות  י"  א"ש,-עשר ספירות בלימ"ה   המ{גל}ים החכמה העליונה,-וכידוע אופן קבלת החכמה מלווה בדינים קשים{א"ש}-המענישים את ראש הרשעים{אומות העולם הגוים}-הרוצים לינו"ק  מן החכמה,-והמשי"ח אותיות מש"ה ח"י   באמצעות  "יהוידע"   בגימטריא   י"  יפ"ה   בגימטריא   פ"   כ"ה,-סוד יחוד בינה{אות  פ"}וממל{כ"ה}-סוד המלכות   בכ"ך  משמיד סמא"ל הטמא יור"ד לגיהנ"ם ולא עולה,-וראה רזי"ן דרזי"ן  נאמר  "ובניהו  בן  יהוידע"-הינו   "בן  איש  חי",-זה הצדיק הב"ן  אי"ש  ח"י המקובל האלוקי יוס"ף חיים זצוק"ל  אשר זכ"ה לניצו"ץ נשמת  בניהו  בן יהוידע,-סוד מוחין יחידה,-אך בהתכסו"ת{כיסוי}ולא בהתגלות,-וזה סוד ב"ן  אי"ש  ח"י,-הרי  הרב יוס"ף חיי"ם  הינו אי"ש{צדיק בתורת הקבלה}-ועתיד בתחית המתים  לקבל  מלבו"ש  במדרג"ת   ח"י  בגימטריא שמונ"ה  עש"ר  אותיות   עוש"ר  נשמ"ה,-לשכון בהיכל המשיח{הנקרא עשי"ר,-סוד ספירת תפארת}-ולגלות עבורו{רז"י תורה}-כפי שמוס"ר  באמצעות זה הספ"ר ברשות  בניהו  בן יהוידע אשר מקום משכנם באותה ישיבה,-של מעלה,-

לשון הישיבה בעולם העליו"ן,-סוד השבת הצדיקים  לשאת תפילה על ישראל וזה מעלה מאין כמותה,-ותפילת הצדיקים האמיתים מעברת המשיח ברזי"ן דרזי"ן המקרב הגאולה ועוק"ר ממשת הסיטרא אחר"א נשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,וזה סוד המשיח הינו ר"ב  פעלים,-הינו  ר"ב  בסוד  ר"יש  ב"ית  אותיות רשב"י  ת"י  בגימטריא  קוד"ש רשב"י  ובפנימיותו  פועלים נשמות כל הצדיקים האמיתים ,-סוד ישיבה של מעלה,-הרי הנשמות  של הצדיקים   בסוד  יש"י-  ב"ה,-כונסים לפנימיות יש"י{מלך המשיח}-ומעניקים עבורו{עיבורו}  ב" כפול  ה"  בגימטריא  י"  ספירות  בלימ"ה  בגימטריא הנב"ל{סוד הניגונים,-יחודים} שהינם מקבצא"ל סוד   מ"ב ק"ץ א"ל,-הרי הצדיקים   הם הם  שם מ"ב הגדול והנור"א  סוד  מ"  כפול  ב"  בגימטריא   פ"  בגימטריא שמוני"ם אותיות   שמ"ם  נו"י  בגימטריא  נפ"ש   י"ו{סוד משה י"ו קרנות על חדו}-ובכך שוחטים  פ"ן  יש"ו,-{י}מש {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-מלכות הסיטרא אחרא נעקרת לעומי עולמים,-וזה ק"ץ.

תיקון  ח"-חידוש  

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

ראה,-"מקבצאל"  בגימטריא   ע"ג  ק"ץ,-זה סוד המשיח  הינו   ע"ין   בגימטריא   פ"ן,-חבר אות  ג"  ומקובל גפ"ן,-סוד המלכות{המקבלת  ג"  פ"נ-ים  סוד האבות הקדושים אברהם יציק ויעקוב}-ופני"ם  ד"  זה המשי"ח   סוד    ג-פ-ן  מלא אות  פ"ה  ומקובל   פ"ה  ג"ן,-הבינה{כונסת באמצעות האבות}אל פנימיות ה"גן"{מלכות},-זה המשיח,-והבט  ג"ן  בגימטריא  הי יוד הא וו  זה סוד להשתעשע נפשו{של המשיח}בג"ן אלקים דאיהו מלכות,-ובזה הש"ם  ג"ן,-סוד  ג"ימל  נ"ון    אותיות  גול"ם  ינו"ן{המשיח נראה},-וידעת גול"ם  בגימטריא  חכמ"ה  חבר ינו"ן  ומקובל  ינו"ן   החכ"ם,-הרי אור  החכמה משמיד ועוקר כל קליפה דסיטרא אחרא,-סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזב"ח  הנקמ"ה,-ועל כך נאמ"ר  המשי"ח  הינו ר"ב פעלים,- בגימטריא   ק"ם  עיב"ר,-  אותיות  ב"ר   עמק"י,-

המשיח בעל ע-ומק-ות המחשב"ה ומוש"ך אור  קו"ם,-סוד  ק"ו  אין סוף יתברך{לא מושג}-באמצעות  ם"{בינה}-אל פנימיות הממלכ"ה,-וזה האו"ר אותיות אור"ה חותם שמח"ה{ש"   חמ"ה,-אור האבות,-סוד  ש"ם    ח"ה  בגימטריא אהבה בגימטריא אחד  בגימטריא י"ג  מידות הרחמים בפנימיות ישראל עם קדושה},-וזה מקבצא"ל,-ניצוצות הקדושה בכח הארות תורת המשיח מקובצים  אל שערי מ{על}ה  סוד  ע"ל    מ"ה  בגימטריא  הק"ם,-זה המשי"ח   ובפנימיותו  ע"ל  בגימטריא  מ-א"-ה  סוד אות  א"  החכמה המעניקה עבורו{עיבורו}-שם מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא  גאול"ה,-רו"ח  {א"ל}-קי"ם   ק"ם להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה זרע עמלק ונשרפים מאש חידושי התור"ה.

תיקון  ט"-חידוש  

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

ראה,-"מקבצאל",-זה המלאך   מקבצ-א"ל,-סוד {א}לף  {ל}מד   בגימטריא  קפ"ה,-סוד יחו"ד חכמה {אות ק"}-ובינ"ה{פ"ה}אשר באחדות זיוג אבא ואמא  תפארת ישראל{המשיח}-הינו ר"ב פעלים,-בסוד  פ"ה עולה לאלהים,-בכוחות של המשיח לעלות התפילה{מ"ן,-מ-יין נ-וקבין}ובכ"ך למשו"ך  אור הכת"ר,-סוד הממל{כה}   הזוכר  למוחין  ת"ר  בגימטריא ש"ש  מאו"ת   בגימטריא   שמ"ש  או"ת,-תפארת באמצעות אות א"{חכמה,-א-אלפך חכמה}-מ{גל}ה  סוד  ת"ו,--וזה סוד יחוד  א-ו"ת,-אשר בכך מאיר פנים תפארת{הארת פנים שורה בגדלות מוחין},-כנאמר על משה  {כ}"י  [ק]רן עור פני"ו,-וכאשר הינו קו"רן-  נוטריקו"ן  בפנימיותו ק"ו-נ"ר,-סוד אין סוף יתברך {ק"ו}-החותם בו   {נ}שמה  {ר}וח  עליונ"ה{אלהים},-בכ"ך גוזר ק"כ  צירופי  אלקים{גבורות קדושים}המשמידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-יורדת לגיהנם ונשרפית מאש  חידושי התורה,-וביום ההוא   ישראל  {כ}ולם  {ק}דושים,

כלומר הכלים{נבראים}בפנימיותם נחתם אור האבות{הנקראים קדושים},-וגם  כול"ם  בחכמה עשית,-הרי בחכמ"ה,-אות  ב" חכמה {ב}ראשית סוד קוד"ש  בגימטריא ת"י  תשפי"ע ב{ג}או{ל}ה השלמה לפנימיות ישראל טהורי"ם  עשיה בקדושה,-לשון  העולם {עשייה}-שכעת  בעת גלות  מועטו  טוב  ומרביתו רע  יהפך לטוב שלם  וכל הר"ע יכר"ת וימח"ה,-סוד המלאכי"ם הנשרפי"ם  מן המ"ן,-סוד {מ}יין {נ}וקבין תפילת המשי"ח  הקורע"ת רקיעי"ם],-ולכן נקרא אי"ש,-בפנימיות{המשיח}   אות   י"{ספירות בלימה}-אשר מקיפים נשמתו ב"אש",-דינים קשים סוד  חירי"ק  הממע"ט  ומכניע ק"ו שמא"ל,-ובכ"ך המשי"ח  הינו  בע"ל חירו"ת,-מוחין בינ"ה המגן עליו מן הקליפה,-אשר ידעת חס ושלום לך לטעות אחיזת החיצונים רק פוגמת בזיווג התדיר של אותיות  ו"ה{תפארת ומלכות}אך אין הקליפות  ה" ירחם   נאחזות כלל וכלל  באותיות י"ה{חכמה ובינה},-ושם הזיוו"ג לא פסי"ק  והעולמות מקוימים בזכו"ת כך בכל עת,-ובגאולה השלמה זיווג  ו"ה הינו יחוד שלם  ואחדות{לא פסיק}-ושם יהוה   יתבר"ך  בזכות מחיית וכריתת  עמל"ק הרשע,-מ{גל}ה  ממלכ"ת  יהוד"ה,-משי"ח ישרא"ל בנ{ג"ל}ה,-בסוד  מוחין גלג"ל  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דוד  בשנת תש{ס"ו}-הח"ל להשפיע ל"חלה" {מלכות}אור בגימטריא ר"ז המשמיד היצ"ר  הר"ע.

תיקון  י"-חידוש  

" ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל"

הבט,-"ובניהו" אותיות ב"ן  יהוה{זה המשיח אותיות משה חי"}-והינו  ב{ן} {י}הויד{ע},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "עני",-כנאמר על משיח ישראל,-"יבוא עני ורוכב על חמור",-הרי ענ"י אותיות עי"ן{סוד החכמה},-וגם  עי"ן  בגימטריא   כ"   נ"ס,-אור {כ}תר אשר באמצעותו  ה{ג}וא{ל} מ{גל}ה  מוחין נ"ס  סוד  נ"ון  ס"מך    בגימטריא   ס"ומך   מא"ה,-הרי בינה{גדלות מוחין,-}משפיע מא"ה  בגימטריא מ"ו,-סוד מ" כפול ו"  בגימטריא ר"ם{השכל הנעלם,-אור האלוקי נבואי }למלכות{שהינה   נופלת,-בגלות},-ועל כך נאמר "סומך  ה"  לכל הנופלים",-הרי  ס"ו-מך  בגימטריא   ב"ן  דו"ד {המלכות}בפנימיותו  אות   ס"  בגימטריא שישי"ם  אויתות  יש"י  ש"ם    בגימטריא    כ"  שמש, -אותיות  ש"  שכ"ם  בגימטריא  "שש  ש"ס",-

סוד {ש}ש  {ס}דרים  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד אשר באמצעות יסוד{ש"ש}-מקבלת המלכות מוחין האבות{אות  ש",-בגימטריא שלוש מאו"ת  אותיות   א"ש   ו"   מושלו"ת,-הרי זוכה לאור הנשמה{ו"  א"ש}-שהינו מעניק עבורה{עיבורה}-מושלו"ת  אותיות שלו"ם  ת"ו,-סוד המנגינה{יחודים}-העוקרים ומוחים סמט"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק היורד השאול"ה ונכר"ת בכ"ח רז"י התור"ה,-וזה הנאמר משיח מקבצא"ל,-הינו באמצעות  מידת חס"ד   א"ל{המלא"ך  חסדא"ל}מקב"ץ  בסוד  ב"  קמ"ץ{סוד הניקוד}-את  ניצוצות הקדושות {ישראל צדיקים קדושים}ומבררם מן הקליפה דסיטרא אחרא,-וזה ר"ב פעלים,-בסוד  פעלי"ם  בגימטריא    ע"  נפ"ל  סוד   פ"  נע"ל,-אור המנעולא{דינים קשים}-אשר משמידים מלכות הסיטרא אחרא,-וגם  נפ"ל{סוד בן נפלי זה המשיח אשר מפיל עצמו  לעומקות הקליפה ובכ"ח  ידיעתו  ע"  פנים של התורה,-סוד השמות המפורשים,-לשון מפרישים  הטומאה ומזכי"ם ניצוצות הטהר"ה  בתשוב"ה,-

המשיח משיב בכ"ך ומקבצ"-אל העולם העליו"ן נשמות }אשר זוכו"ת להגא"ל  בכ"ח  פ"ה עולים,-הינם עולם{הניצוצות}-באמצעות תפילותיו{פי"ו}של המשי"ח}ומעידים עליו{על המשיח}-הינו  יהו-יד"ע,-בעל האמונה השלמה{ידיעה  בתורת הקבלה}-ובכח אמונתו  חותם  ב"איש"{זה הנשמות  השר"ו  ב"אש"  הדינים}-חי"-ים   בגימטריא חכ"ם,-כנאמר "כולם בחכמה עשית",-הרי בכח הקבלה המעשית{השבעות ויחודים"} ה{ג}וא{ל}-הוא ישרא"ל  בסוד שי"ר   א"ל{מייחד  ניצוצות}-ובונ"ה קומ"ה שלמה של תפיל"ה מן הניצוצות המעל"ה  מן שערי מט"ה,-וזה סוד משער"י מט"ה,-לשון תפילת המשי"ח  עולה מעומקות הקליפה וניצוצות הקדושה זה נשמות גדולים{בעלי גדלות מוחין} הנפלו בעת הנחש הסיתם והינם בעלי ידיע"ה בדרכ"י  הנחש",-ובעת  משיח ישראל מחלצ"ם הינם כותבים עבורו התור"ה,-וזה סוד כ"ל ישראל ערבים זה לז"ה,-ערבי"ם{זה ניצוצות הקדושה בעת משיח  חתם בהם חירות},-ובטרם לכ"ך היו עורבי"ם,-בסוד רו"ע-בהם{היצר לכד הנשמות},-אך כעת בעת זכו להגא"ל  הינ"ם  ערבי"ם,-

סוד  המשיח הינו {ר"ב}  פ[ע]ל[ים],-חבר האותיות ומקובל  ערבי"ם,-אותיות  ר"ב  עי"ם,-המשיח זוכה ל{ע}יהור {י}ניקה {מ}וחין  מ"רב"{נשמות רבות},-ולכן נקרא נשמה כללית{כוללת כל עלמין,-נשמות העליון גן עדן וצדיקי עליון,-ונשמות תחתונות גיהנ"ם  ונשמות  אשר חטאיהם נזקקים לתיקון}-והינו ק"ו אמצע{ממצע}בין העולמות אהוב בעליונים ואהוב בתחתוני"ם{היכן הנשמות  החוטאות זועקות בתחתונים במדור הגיהנם}ומבקשות ממלך המשיח בצ"ע  תיקוני"ם{יחודים}-ובקש מן צדיק עליו"ן  לעלות תפילתנו" למרו"ם,-ומי יית"ן שה" יתבר"ך  יביא {ג}או{ל}ה שלמ"ה  וכל העולמות יתבשמו ויתמתק"ו והיצ"ר הר"ע יישח"ט  על גבי מז"בח  הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".   

תם ונשלם המאמר "אורות  בניהו בן יהוידע{מקבצא"ל}/,נכתב על ידי בניהו בן יהוידע ונמסר לרבי גל טופז לבית איפרגן נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל]באמצעות צינור הנבואה המאירה,השבח לבורא עולם.

 

 

OnLineTech