להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,פרשת השבוע-"בלק"

פרשת "בלק"-מאמר מגידים/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו רבי שלמה איפרג{ן}  זצוק"ל-השב"ח  לבורא עול"ם.

א"

"וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי"

ראה,-"ו"  תפארת  ישראל  הינו יר"א,-בסוד יחוד  א"{חכמה}-חותמת במלך המשיח י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא פ"ז  בגימטריא הנב"ל,-סוד  נ"  לה"ב{אור הבינה}-הממתק  ומבשם  המלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י אלהי"ם,-סוד הגבורות},-ועל ידי כך  בל"ק- {ב}המה  {ק}{ל}וקלת  בסוד   ב"יעור  ה"קדושה מ"ן  ה"בית זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחטת על גבי מזבח הנקמה,-וידעת מלך המשיח באמצעות  ק"  קלל"ות  בגימטריא  מא"ה  קללו"ת   ישח"ט  גמגימא  אמון מנוא וסמא"ל נשפים מן כח הקללה,-כנאמר  על  ה{ג}וא{ל}   "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע",-הרי  והכ"ה  אר"ץ,-הרי הכאה בסוד  גילוי{בתורת הקבלה}-והמשיח מגלה{אר"ץ}-סוד יחוד   א"{א"אלפך חכמה}-אשר חתום  בפנימיות  צ"{המשיח}-שהינו ממתק בכך  הגבורות{אות  ר" בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י אלהי"ם,-מלכות}-ובכח המיתוק והבישום סוד יחוד  א-ר-ץ  הקליפות{הטמאות}נשברות,-

וזה הנאמר  ו"{תפארת ישראל} הכ"ה,-בסוד  באמצעות יחוד   ה"{בינה}-וש{כ}ינ{ה}  הקדושה-הארת גדלות מוחין  {ג}וא{ל} ישראל זוכה במוחין בשב"ט,-בגימטריא  ד"ט  ש"  בסוד  ט"  כפול  ד"   בגימטריא  ל"ו   חבר   אות  ש"  ומקובל  של"ו,-זה מלך המשיח   ל"ו"   אות   ש"  בגימטריא שלו"ש  מאו"ת   אותיות של"ו  ש"ם  או"ת,-הרי באמצעות האותיות{צירו"ף  בסוד  ציפו"ר}-ק"ן{חכמת}-הצירופים{ציפורים,-צדיקים}-המשי"ח   מגלה  פי"ו   בגימטריא  שמוני"ם   י"ו  בגימטריא  מב"י  שמיני,-סוד {מ}שיח  {ב}ן  {י}וסף,-הרי  ה{ג}וא{ל}  הינו משי"ח  הכולל  ב"ן{משה,-תפארת ישראל  ב" כפול  נ"  בגימטריא  מא"ה,-בעל מוחין בינה}-ואת  ב"  המשיחים   מב"ד{מ-שיח  ב-ן   ד-וד}  ומב"י{מ-שיח  ב-ן  י-וסף},וראה  י{ו"ס}ף,-זה סוד יחוד נשמות דוד ויוסף,-שם  פ"י  בגימטריא   צ"  זה יוס"ף  הצדי"ק,-ושם  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד,-הראשון אשר עתיד להתגלות הינו בן יוסף שהינו חיצוני {סוד  ו"  קצוו"ת}והמשיח  בן דוד  הינו פנימי{י"  קצוות},-

וזה יחוד  י{ו"ס}ף  בגימטריא עו"ף,-ועל ב"  המשיחים שהינם  אח"ד  נאמ"ר   "כי עוף השמים יוליך את הקול",-הרי  כ"י  בגימטריא  ל"  חבר  אותיות כ"י ומקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל,-סוד {ה}גוא{ל}  בעל מוחין גדלות הנקרא  עו"ף,-בסוד  ע"  כפול  ו"  בגימטריא כ"ת,-{כ}תר {ת}ורה החותם  פ" בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  יו"ם  חכמה{שמן}וחסדים {יו"ם} בפנימיות המלכות,-שהינה עייפ"ה{שורה בגלות},-ומלך המשיח ישחט המזיק עייפו"תא  שהינו מזיק דסיטרא אחרא,-יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,-הינו חותם עצלות וקרירות בפנימיות ישראל עם קדושה,-וידעת המשיח{עו"ף}-בסוד בכח  ע"  פנים של התורה{תפארת}ה{ג}וא{ל}  ממתק ומבשם  פ"ו  בגימטריא אלהי"ם{המלכות}וזה יחוד ע-וף שמגלה  השמי"ם  בגימטריא נשמ"ה  סוד השמ"ן{חכמה}המשפיע משנ"ה{תורה  חדשה},-שהינו  יולי"ך,-מורה הלכות{מפי השמים,-תפארת המשיח},-{י"ו}-ליך  ה{ג}וא{ל}  עליו  נאמר  י"ו  קרנות על חד"ו{משה}-אור  האלוקות לפנימיות כל"י  הנבראים{ישראל},-וזה יחוד  י"ו-ליך  אותיות    כ"ו   יל"י,-

וראה סודות גנוזים   כ"ו  בגימטריא יהו-ה  דבק במלכות   כ{י}  גמ{ל}  על{י},-שם  יל"י  המצביע  על  כי  ה"  יתברך ויתהלל  הינו קדמון לכל קדמון ואין מבלתו והינו יחיד ומיוחד אין לא דמות ולא צורה ואין הוא נתפס במחשבת הבריאה,-ועל ידי זה השם  שמשפיע המשי"ח מגולה שם יי"ל  המורה כי נתעלה אותה הכח {משיח}על כל מלאכי עליון,-וזה סוד  א"ת{השכינה}-שורש נשמות ישראל הינה מזינה את צבא השמים{מלאכים}והמשי"ח  יולי"ך  א"ת{צבא המלאכים}לקבל  או"ר  בגימטריא ר"ז  מן ה"קול"{תפארת ישראל,-מוחין התורה,מאור הגוא"ל},-ועל כך נאמר משיח הינו חכ"{ם  ה}רזי"ם,-באמצעות שם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא גאול"ה  המשיח מוש"ך הארות הבונות  שורשי הנשמות החדשות ושורשי המלאכים,-ויש להבין מלאכים נבנים{נוצרים}על ידי חידושי תורת המשי"ח שהינו מעובר מן  מוחין   ש"ר  המלאכי"ם  הוא מטטר"ון  הגדו"ל והנור"א ומטטרו"ן  בגימטירא  שד"י,-{ש}ומר {ד}לתות  {י}שראל,-זה סוד {מ}טטרון {ש}ר  {ה}פנים  הינו משה רבינ"ו  הנקרא שומ"ר  שכינ"ה  בגימטריא שומר שפ"ה,-וזה סוד  ברו"ח  שפתי"ו  ימית רשע,-

הרי ברו"ח השכינ"ה{סוד חידושי התורה}-היא תכרית   ו-ימי"ת{תמית}   שפתי"ו  של הרשע,ויש לדעת   {ש}פתיו  {י}מית  {ר}שע,-ראשי תיבו"ת  שי"ר,-זה סוד הנאמר על משה רבינו  "אז  ישי"ר  משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה",-הרי א"{ז  י}שיר  משה את שיר  י"ז  בגימטריא טו"ב  בגימטריא אהו"ה,-מוחין הדעת המגולה{סוד היחודים},-תורת המשיח הבנויה מן ניגונים{יחודים}ועל כן מדרגת נשמתו יחידה על שם היחודים המגלה בתורתו הקדושה,-בזכות השירים{ניגונים}-סוד צירופי אותיות קדושות הרש"ע,-ז"ה  סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשר"ף  בא"ש הלהב"ה,-זרע עמלק  נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-ויש להבין ברו"ח   בגימטריא  ב"ר  חב"ד,-סוד המשיח  ב"ר  מלא אות רי"ש  ומקובל  רשב"י  צרף  חב"ד  ומקובל חב"ד  רשב"י,-הרי על ידי {ח}כמה  {ב}ינה {ד}עת  של {ר}בי {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי סוד רזי"ן דרזי"ן  המשי"ח  יישח"ט  מלכות רומי הרשע"ה,-שורש השטנ"ה,וזה סוד הנאמר  המשיח הינו ב"ן{תפארת}בעל  ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה  אותיות אמ"א{בינה}-והינו  בעל ידיעה בחכמה ציפו"ר{צירוף}וחכמ"ה{ק"ן  בתורת הקבלה}-והרי לך סוד ק"ן  ציפו"ר,-

חכמת הצירו"ף המשמידה  גמגימא אמון מנוא וסמא"ל  יורדים לגיהנם ונשרפים מלהבות התורה,-תורת היחידה,וזה הנאמר עתידה רומי הטמא  לחזות בכל אשר עשה ישראל{המשיח}-לאמר"י  אותיות  רמיא"ל,-זה המלאך הטמא רומ"אל,-ומלך המשיח יכחידו באמצעות שם ע"ב  בגימטריא חס"ד  בגימטריא ס"ו{ד}  {נ}שמה  ,-שם  נ"ד   בגימטריא  הי  ואו הא  יוד ,-בזה השם המשיח עושה שימוש למיתוק ובישום הגבורות למען תינצל נפשו מן הדין  הקשה אשר מלווה לחכמתו הנועדה להשמיד שורש כל טומאה,-זרע עמלק  נכחד בגאולה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ב"

"ויאמר מואב על זקני מדין  עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור"

ראה,-"ויאמר",-בסוד  י"ו{משיח ישראל}-משה אבינו עליו  נאמר  י"ו  קרנות על חדו"  הינו מגלה יחוד  אמ"ר,-שם החכמה בתורת הקבלה,-אותיות  א"  ר"ם,-הרי  א"לף  אורות  סוד ספירת אלפי"ם{חכמה בתורת הקבלה}-בכ"ך  המשי"ח   חותם מוחין ר"ם,-בסוד   ר"יש  ם"ם  בגימטריא    י"   שפ"ר,-סוד  י"ש{בינה}בפנימיות המלכות{פ"ר}-על שם פ"ר  ניצוצות  דינים השורים  בשורשה,-ועל ידי   המשי"ח אותיות משה ח"י   י"ש  מיתוק ובישום למלכות  הקדושה,-בכך  מוא"ב  בסוד  מ" או"ב,-דע"ת  בגימטריא ער"ב ר"ב,-סמא"ל הטמא  יורד השאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-ובעום ההוא ה{ג}וא{ל}  חותם ע"ל  המלכות מוחין  ע"ל  בסוד  ע"ין  ל"מד  אותיות  נע"ל מד"י,-זה נשמת  {מ}שה   {ד}וד  [י]וסף  הנקראים  נע"ל  בגימטריא  ק"ן{החכמה}-הנעולה{גנוזה}-הגוזרת מנעו"לא דמגניז"א{מידת הדין והגבורה הקשה}-על ראש הרשעי"ם{אומות העולם הגויים הארורים}-זר"ע עמל"ק  נשח"ט  על גב"י מזבח הנקמ"ה,-

ובכך  מגולה  בפנימיות הנבראים{ישראל}-מוחין  זקנ"י  בסוד   ק"ן   י"ז  בגימטריא ק"ן   טו"ב  בגימטריא  ק"ן  אהו"ה  סוד  שם  קנ"א  הו"ה,-וידעת שם קנ"א  בגימטריא  אלף הה יוד  הה,-ובזה השם הארת בינ"ה  המשי"ח  שוחט סמא"ל הרשע,-מלכות הסיטרא  אחרא,וידת  סוד  מדי"ן,- {נ"}   {מ}שה  {י}וסף  {ד}וד,-יחוד תפארת{משה}יסוד{יוסף}ומלכות{דוד} אשר  אור הבינה{נ"} סביבתינו{סוב"ב  ומקיפם},וגם   {ס}ביבתינ{ו}    בגימטריא  דע"ת   ס"ו   בגימטריא דע"ת  ב"ן  דו"ד  בגימטריא  גלג"ל  דע"ת,-זה מוחין המשיח אותיות מש"ה  ח"י  והינו מהוה  דעת  בסוד יחוד  ע"ד   החכמ"ה  הנחתם בפנימיות המלכו{ת}-אשר בכך זוכה  ל"אור  ע"ב  אמת"  בגימטריא  ר"ז  חס"ד   אמ"ת   בגימטריא  אות  ת",-זה שם ע"ב,-ע" כפול  ב"  בגימטריא ק"ם,-מאור החכמה{קימ"ה}-שהינו שורש כל האר"ה  בגימטריא יר"א,-וזה המשיח עליו נאמר והרי"ח  ב{יר"א}ת  ה",-

הרי  יר"א   {הגואל}חותם בפנימיות ה"בת"{מלכות}סוד אות  ה"   יחוד  רא"י-ה,החכמה העליונה המשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא השחטים על גבי מזבח הנקמה,וביום ההוא ישראל זוכים בגימטריא עו"ז,-סוד  ע"  כפול  ו" בגימטריא כ"ת  {כ}תר  {ת}ורה  שהינ"ו  משפי"ע  אות ז"ין בגימטריא  ס"ז  בסוד   ס" כפול  ז"  בגימטריא   כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה,-ובכך  מקובל בפנימיות המשיח  מוחין  כ"ת  כ"ת   בגימטריא    קש"ת   ם",-זה מצביע {הקש"ת}-על דיני{ם}  [ק]שים [ג]בורות קשו"ת ,-סוד שם  קמ"ג  בגימטריא א"לף  ה"א  י"וד  ה"א,-השם המפורש  שופ"ר מש"ה  המשמיד ושורף  מלכות הסיטרא אחרא,-זר"ע עמלק  וישמעא"ל  הטמאים  מוכחדים  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך ישראל זוכים ל-קה"ל  בסוד    ל" כפול  ה"  בגימטריא  ק"ן  חבר אות  ק"   ומקובל  שם  קק"ן  בגימטריא נ"ר,-סוד  {נ}שמה  {ר}וח,-אותיות  פנימיות  מש"ה  ח"ו  בגימטריא  חס"ד  מש"ה,-סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  אשר  מ-שה  חותם אות  ם"{בינה}-בפנימיות המלכות {ש"ה},-בגימטריא  {ש}לו"ש  [מ]או"ת  ו[ח]מ"ש  ,-ראשי תיבו"ת  שמ"ח,-

זה יחוד  ש"  בגימטריא שלו"ש  מאו"ת  אותיות של"ו    ש"ם  או"ת,-מאור הצירופים  בפנימיות  מ"ח{הגואל},-וגם  מ" כפול   ח  בגימטריא   ש"כ  ניצוצות דינים  אשר המשיח באמצעות אות  ש"  בגימטריא {מ}וש"ל  [א]שת"[ו],-אותיות  או"ם,-זה השם המפורש המצביע על צדיק יסוד עולם{המשיח}-בכח זה השם ממתק ומבשם המלכות ומשמיד  ק"ן  צ-רעות,הרי  ה-צ"{משיח}באמצעות ק"ן{החכמה}-משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא  הינם רעו"ת,-יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים למוחין  כלח"ך,-וזה  סוד  ב"  יחודים והתבונן ולמד  נפלאות  ה"  ליריאיו,כ"ל-ח"ך,-זה יחוד חכמה{ח"ך}בתורת הקבלה אשר באמצעות  יסוד{כ"ל}-משפיע  ל"  כלי"ם   י" חכמה  י"  בינה  י" דעת{חב"ד}ל{כ}לי המלכות,-וזה יחוד   כ-ל  ח"ך,וגם  כ"ל  ח"ך  בגימטריא  נכ"ח   חבר אות  ו"{סוד תפארת}ומקובל חנו"ך,-

זה סוד  מטטרו"ן  קודש הקודשים ש"ר  המלאכי"ם  הנקרא  חנו"ך  בן יר"ד,-והינו מעבר ה{ג}וא{ל}  בשם   ח"ן  כ",-וידעת שם  נ"ח  בגימטריא  יוד הי ואו  הה ובזה השם המשיח  מוצא  חן בעיני יהוה ,-בסוד מושך  אומ"ץ  אורו"ת הנגלים מן הפסוק  {מ}לך  {א}והב  {צ}דקה  {ו}משפט  ואת  המוחי"ן  חותם בפנימיות  כ"לי  המלכות אשר בכך זוכה ל-כ"ף  בגימטריא מא"ה  ברכו"ת בכל יו"ם{בינה}-עולם החירות והגאולה משמידה ושורפת סמא"ל הטמא זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"וישלח  מלאכים אל בלעם בן בעור  פתורה"

ראה,וישלח"  בסוד  ו"  ילח"ש{זה המשיח}-עליו  נאמר  {מ}שיח {י}שלח  {מ}הרה,-הרי ישל"ח  אותיות ילח"ש   בגימטריא  שמ"ח  בגימטריא    שלי"ח,-ה{ג}וא{ל}  סוד   ש"ל   נעליך מעל רגליך,-ו"של"  בסוד   ש"ין   ל"מד  אותות די"ן  של"ם,-ובזה הדין משיח ישחט  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק יורד השאולה ונמח"ה,וידעת בכך ישראל מתוך הדינים והגבורות אשר יכרתו סמא"ל  בכך ה[ג]וא{ל} חותם בפנימיות הכלים{ישראל}-מוחין של"ם,-בסוד  ש"ל   ם,-מתוך  הדי"ן  של"ם מגולה  אות  ם"{הארת בינה}-שהינה מעברת המשיח במוחין מלאכי"ם  בגימטריא פל"אל,-המשיח הינו פל"א,-על שם בפנימיותו  מאור אל"ף{אור החכמה,-ספירת אלפים בתורת הקבלה}-ובזה החכמה מעט"ר  ישרא{ל}  באות  ל"  י" חכמה י"  בינה  י" דעת וזה סוד  אש"רי    ל",-

האיש הזוכה ל-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  אשר משברת ומשמיד כל הקליפות הטמאות ,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-ועל כך נאמר  א"ל{זה המשיח בסוד א"לף  ל"מד  בגימטריא ע"ד   פל"א  אותיות  ע" פדא"ל,-באמצעות  ע"  שמות קדושה  מעלה התפילה   {א}"ל   [פ]וד"ה  [י]שראל,-ראשית יתבות  פא"י,-{פ}ותח  {א}ת  {י}דך  שם קדוש המשמיד בלע"ם ,-זה כח השטנה בפנימיות  הבריאה,-בלע"ם בסוד  על"ב    ם",-זה הרשעים{אומות העולם הגויים הארורים}המבזים תלמידי חכמים{ישראל קדושים},-ומלך המשי"ח חכ"ם הרזי"ם  ימית"ם  על יד"י מ"ב   ע"ל   בגימטריא  מא"ה   מ"ב{סוד  בינה}-המגלה שם  מ"ב בגימטריא  יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב] ובזה השם משיח ישחט  סמא"ל  הטמ"א  הנאחז  בעו"ר{כלי הבשר},ובכך ה{ג}וא{ל}  מעניק  לישראל פתור"ה  בסוד  ר"ו   תפ"ה,-המלכות שם תפ"ה בגימטריא  תהלים  זוכה למוחין ר"ו",-וזה סוד  ב"  יחודים,-אות  ו"{תפארת ישראל}-ממתקת המלכות{אות ר"  בגימטריא שם א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם,-גבורות}-,

וגם  ר"ו  בסוד  ר" כפול  ו"  בגימטריא אל"ף  מאתי"ם  בגימטריא  פנא"ל  אמ"ת,-סוד פנא"ל  בגימטרי שם  קס"א   בגימטריא  א"לף  ה"י   י"וד  ה"י,-וזה השם מעטר ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  בחכמ"ה  עליו"נה   בגימטריא מא"ה  יונ"ה,-סוד מאה ברכות בפנימיות המלכות בכל יו"ם,-בכך זוכה למוחין  י"ום,-סוד  ע"שר  ספירות{י"}אשר באמצעות  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{המשיח}- מעוברת  מן  נ"ו{בגימטריא יום},-זה  סוד  נ"  כפול   ו"  בגימטריא  ש"    בגימטריא שלוש  מאו"ת  אותיות   שמו"ת   א"ל   שו"ש,-הרי המלכות{הנקראת  שו"ש}-זוכה באמצעות   א"ל{תפארת}-לשמו"ת{יחודים והשבעות,-ידיעת חכמת הצירוף}מוחין  נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד-אור הנבואה,-ובכך  שו"ש  זוכה להקרא  שוש"-נ"ה.

ד"

"ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה"

הבט,-"ו"  תפארת ישראל  מעברת  ע"ת{המלכות}במוחין   בינ{ה},-וזה יחוד  ו-ע"ת-ה אשר משפיע ל-כל"ה  בגימטריא  נ"ה,-רוח  הנבואה {נ}צח {ה}וד  המגלים בפנימיותה  מוחין  נ"א,-סוד  נ"ון   א"לף  אותיות   נ"  פנוא"ל  בגימטריא  חמישי"ם  פנוא"ל  בגימטריא    נ"  משי"ח   קס"א   ו",-זה סוד שם קס"א  בגימטריא א"לף  ה"י   י"וד  ה"י,-וזה השם מעטר ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  בחכמ"ה  עליו"נה  הנקראת  משי"ח  בגימטריא   כ"ח   ש"ל,-  בגימטריא   שכ"ל    ו"   נשמ"ה     בגימטריא מול"ך   ש"ש   נ"ה     אותיות  מל"ך  שושנ"ה,-זה יחוד חכמה{מל"ך הגאולה}-ומלכות{שושנ"ה}-אשר באמצעות  ש"ש{יסוד}זוכה ל-נ"ה{נ"צח  ה"וד}-רוח נבואה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  מנו"א  יורדים באולנ ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-וביום ההו"א   ישראל  זוכים  למוחין  {נא  ארה  לי} אותיות   הנאריא"ל,-זה מלא"ך קדוש"ה גדולה  ,-וידעת  הנאריאל  בגימטריא  א"ף  ארי"ה,-

זה  מוחין גבורות המשי"ח{סוד   א"ף}-השורה בפנימיות חימ"ה  בגימטריא  חנ"ה,-זה המשיח   בעל מוחין  בינ{ה} אשר  המאציל יתברך ויתברך  "חוקק"  בגימטריא רו"ח   נ"ח  בגימטריא  שם  יוד הי ואו הה  בפנימיות ה[ג]וא{ל},-וזה שם  {ח}כמת {נ}סתר  אותיות פנימיות  סת"ר   כת"ם,-יחוד  {כ}תר  [ת]פארת  {מ}לכות  אשר  הגואל  בכך חותם {ס}וף  {ת}וך  {ר}אש,-גדלות מוחין אור אריך אנפין  במלכות הקדושה,-וזה אור"ך{סוד החכמה} המשמיד ומוחה סמא"ל הרשע זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום   ההוא  ה-שכינה  בגימטריא  שפ"ה,-סוד יחוד פ"ה{כבוד השכינה}-מעוברת מן  ש"  בגימטריא של"ו  ש"ם  או"ת,-מוחין יסוד{אות}החכמה החותם במלכ{ו"ת}  מוחין  א"{א"אלפך חכמה},-וזה יחוד  א-ות הכונס ל"שם"{מלכות}ומעטר אותה בכתר של"ם,-חבר אות  ו"  ומקובל שלו"ם המעבר אות  ה"{מלכות},-וראה  השלו"ם  בגימטריא ספריא"ל  אותיות  פרי"  סא"ל,-זה המשיח{פר"י,-בסוד בפנימיות כח הנשמה המאירה,-מוחין יחידה}-שהינו  סא"ל בפנימיות המשיח  המלאכים  {א}סתריאל  {א}דריאל   {ס}נדלפון  המנהיגים את העולמות{העלמות}-רזי התורה  מכח העליון {הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם}המשפיע להם{למלאכים}-חיותם,-בסוד  מעברים  המשיח  בשם  יח"ו   ת"ם,-

זה השם המפור"ש  סוד יח"ו,- המורה  על  כח  יהוה יתברך ויתברך בתרשישים  בסוד  תר"י  שש,זה המלאכים  הינם מוחין  תר"י  בגימטריא   י"  קש"ר,-עשר ספירות בלימ"ה  בגימטריא פ"ז העטרה על {ר}אש  [מ]שי"[ח],-חותמים בגואל רמ"ח  אורות,ורמ"ח,-יחוד   מ"{בינה}-אשר בפנימיות   ח"  בגימטריא   שמ"ן  ו"ה{זה הגואל הארת פנים בפנים,-תפארת ו"  ומלכות  ה"}בכך הינו ממתק ומבשם המלכות{אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם,-הגבורות}-ועל ידי כך יניקת הנחש  נפסקת מושמד ונעקר סמא"ל הטמא באמצעות חרב הנקמו"ת,-סוד   מ"ה תקו"ן  בגימטריא תקו"ן  גוא"ל  בגימטריא   י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  תקו"ן  בגימטריא תקו"ן אדם{תפארת}בגימטריא תקו"ן גאול"ה  בגימטריא  תקו"ן  ג"  אלו"ה,-סוד  עתיק יומין אריך אנפין וזעיר אנפין המתקנים{מחדשים}חידושי{תיקוני}תור"ה{תפארת}-ובכך המלכות זוכה ל{ג}או{ל}ה ,-בסוד  הז"ה   בגימטריא  י"ז  בגימטריא ט"וב  בגימטריא אהו"ה{דעת דקדושה}  מעוטר הע"ם{ישראל קדושים},-וידעת  הע"ם  בסוד  ע"  פנים של התורה סוד שם מ"ה  בגימטריא ה{ג}וא{ל}  החותם שם י"וד וא"ו  ה"א  וא"ו  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים.

ה"

"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם"

ראה,-"וי"לכו בסוד  י"ו{זה משה רבינו}הינו מור"ה  הלכות מן השמים,בסוד  ת"ו  כלה,-באמצעות יחודים{ת"ו הנגינה}המ-{לכה}זוכה לשם מ"ה בגימטריא י"וד ה"א וא"ו ה"א   בגימטריא גאול"ה בגימטריא  אד"ם בגימטריא הגוא"ל,-המעברה במוחין זקנ"י   אותיות  ק"{ן   ז}"י  שם  ז"ן  בגימטריא ויו הי יוד  הה  סוד  החכמה העלונה המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-זר"ע עמלק נשחט ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,-וזה הנאמר  מוא"ב,-זה המשיח  מ"ו- אב  בפנימיות מוחין {א}לפא {ב}יתא צירופים  המעטרו  בשם  מ"ו   מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר  מ"ו  ומקובל מור"ם בגימטריא  פר"ו,-הרי על ידי ההארת גדלות המוחין המשיח מפר"ה  את המלכות,-סוד יחוד תפארת{אות ו"}-אשר  ממתק ומבשם המלכות{פ"ר  ניצוצות דינים},-ועל ידי המיתוק זוכה המלכות למוחין    ב"ו   א"ם   בגימטריא   או"ם  נשמה,-

זה סוד צדיק יסוד עולם,-שם או"ם  בתורת הקבלה  או"ם  בגימטריא  מ"ז  מ" כפול  ז" בגימטריא  פ"ר  חבר   או"ם     ומקובל   מאו"ר   פ"  בגימטריא   מאו"ר  שמוני"ם  בגימטריא  א"ם  רוש"ם  יוני"ם    בגימטריא    {א}י"ן  [ש]ופ"ר   [י]ו"ם,-ראשי תיבות אי"ש,-זה הצדיק{משיח}- בסוד  י"ש   א"{חכמה}בפנימיותו,-והינו מהוה שופ"ר  אי"ן  סוף יתברך לא מוש"ג  החותם באמצעות{תפארת}-יו"ם  אורות במלכות,וידית יו"ם  בגימטריא נ"ו,-סוד  נ" כפול  ו" בגימטריא ש"  בגימטריא  שלוש מאו"ת   אותות מוש"ל אשת"ו,-המשיח הינו  מ"ו-של  אשת"ו,-לשון משיל מן השכינה הקדושה הקליפות הטמאות  -סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-והבט סוד  "[ש]ל [נ]עליך [מ]על [ר]גלי[ך]",-אותיות  נשמר"ך  אותיות  כר"ם  שמ"ן,-

זה סוד החכמה  העליונ"ה  {כ}ר"ם  [ש]מ"ן   הממתק ומבשם ש"ך  ניצוצות,ו-המשיח  בגימטריא  הבישו"ם  בגימטריא מש"ה ח"י  מעטר הכל"ה  על ידי הלכ"ה  בגימטריא  שם  הנ"ה  בגימטריא   נ"י   בגימטריא אות  ס"   חבר  נ"י  ומקובל  י"  נ"ס,-הרי עתיד  מלך המשיח להכות אומות העולם הגויים הארורים   ב-י"  מכו"ת אשר ישברו ויעקרו  סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה זרע עמלק הנשר"ף  מן אש להבות התורה,-ומכ"ה  בסוד נ"ס  נ"ון  ס"מך  בגימטריא   ק"{ו    ק"כ}  בגימטריא  מא"ה  קכ"ו,-זה השם המפור"ש  כו"ק –המורה  השם  מש"ה  עם  הדינים  סוד יחוד בינה{ק"כ צירופי אלקים }ותפארת{כ"ו  בגימטריא יהוה}המצביע ומלמדך  המלכות הקדושה דבוקה עם הבינה  והינם בכח זה היחוד שוחטים ומוחים הבש"ר-,

זה שם סמא"ל הטמא  מלכות הסיטרא אחרא יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה –הינו  נקרא זה הרשע ק"ץ כל בשר  ובגאולה  העתידה מלך המשיח מצרף אות  ו"{תפארת}ובכך מקובל  {ק}ץ {כ}ל  בשר{ו},-אותיות שם  כק"ו המכרית  זר"ע עמלק –"{ק}סמי[ם]  ביד[ם]",-בסוד אותיות  קם"ם   בגימטריא  ק"ף,-סוד הכישופים  רגליה יורדות מות,מכאן מלמדך כל המכשף נוטל זאת האות ומשביעה על מנת שכישופיו יראו פעולה,-והמשי"ח  ישב"ר  רגל האות  ק"  על ידי  אות   ן"{בינה}-ולעתיד  ק"   תהפך  ר"  ו-ן"  צורת  ק" ,- חבר כל האותיות ומקובל  קר"ן,-שם המלכות הקדושה-בפנימיותה גדלות מוחין,-מאור ה{ג}או{ל}ה,וזה יחוד  ק-ר"ן  סוד המשיח,"קרן"  בגימטריא   נ"ר  מא"ה  בגימטריא  ו"   נמ"ר{זה המשיח}-הכונס לממלכ{ה}  ובכך מקובל מנור"ה{מאיר"ה}-יחוד תפארת ומלכות  סוד  מ"ן{ העלאת  מ"יין  נ"וקבין  תפילה}המושכת  אור"ה{תפארת},-בגימטריא הר"ז"  בגימטריא  ה"ר   שב"ע   אותיות  ע"ב   שר"ה  בגימטריא  ש"ר  החס"ד –זה המשיח אותיות משה חי  הממתק ומבשם המלכות  ושוחט  סמא"ל הטמא הנשרף באש צירופי המילה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"ויאמר אלהים לינו פה הלילה"

ראה,-"ויאמר"   בגימטריא  נור"א,-זה המשיח סוד  ק"ו אמצע{נור"א}והינו ממתק ומבשם אלהים{מלכות הקדושה,-גבורות},-ועל כך נאמר    {ו}יאמר  {א}להים  לינ{ו}-חבר האותיות ומקובל שם או"ם,-סוד השם המפורש המצביע על {צ}דיק [י]סוד עול[ם]-אותות  ימ"ץ  בגימטריא  נ"ץ   אותיות נ"ון   צ"דיק   בגימטריא {ק"ו}  צד[י"ק],-זה יחוד  שם  יק-וק  יתברך ויתברך{תפארת}המעטר  צ"{המשיח}-אשר מעבר  אות ד"{השכינה},-וזה   יק"וק   צ-ד"  זה  אור  הגאולה  אשר בכח היחוד משיח צ"ד  ומשמיד    אי"ש צי"ד  זה סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,-וראה  אי"ש צי"ד{סיטרא אחרא}  מלך המשיח באמצעות מוחין  האמ"א  שד"י  בגימטריא   אי"ש  צי"ד,-להראותך  המלא"ך קודש הקודשים מטטרו"ן בגימטריא שד"י  בגימטריא  ס" רומ"ח  בגימטריא   רומ"ח  נ"י,-סוד {נ}צח  {י}סוד  הינו  מעבר המשיח  בנצ"ח{ון}-סוד  נ"ו,-

נ" כפול  ו"  בגימטריא  ש" בגימטריא שלו"ש מאו"ת  בגימטריא  שמו"ת  א"ש   ל"ו,-בצירופי אותיות   הנקראים י{ס"ו}ד  בגימטריא    י"ד  ב"ן   דו"ד  אותות  דו"ד  נדי"ב,-המלכות{דוד}-באמצעות שמות קודש{סוד האבות הנקראים נדיבים}-הם  הכח בפנימיות הצירופים בכך ה{ג}וא{ל}  לומ"ד    בגימטריא  עד-"ו",-אור חכמת המלאכי"ם{ק"ן הציפורים-צירופים}ובזאת החכמה  ה[ג]או{ל}ה  תבו"א  ב"אבות",-סוד ת"ו   א"ב,-{א}לפא {ב}יתא מנגינ{ו"ת}  המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,ועל כך נאמר  המשיח הינו שד"י   בפנימיותו  י"ש   ד"  מלאכ"י  גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל  אשר שוחטים  הי{צר ה}ר"ע זה המזיק  "צרה"   נשרף מאש חידושי התורה,-וביום ההוא ה[ג]וא{ל}  הינו חותם  פ"ה  בסוד פ" כפול  ה"  בגימטריא  ת"  חבר שם  פ"ה  ומקובל מוחין  תפ"ה  בגימטריא תהלים  בפנימיות הכלים{נבראים ,-ישראל קדושים}-שהינם זוכי"ם בגימטריא עו"ז  התורה המכחידה ומוחה  "לילה"-זה לילית זונה גויה ראשה נער"ף  על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ז"

"ויאמר  מי האנשים האלה עמך"

ראה,-ויאמ"ר  בגימטריא  נז"ר  זה המשיח עליו נאמר "נזר אלוקיו על ראשו",-וסוד נז"ר,-יחוד ה{ג}או{ל}ה   נ"  ר"ז   אותיות  ז"ן   ר",-המשיח באמצעות שם ז"ן  בגימטריא  ויו הי יוד הה,-בעל החכמה העליונה הינו   מהוה  בישו"ם בגימטריא משי"ח  עבור עיבור  המלכות{אות  ר"  בגימטריא  א" א"ל אל"ה אלה"י  אלהי"ם,-סוד בגבורות},-ועל ידי מ"י  בגימטריא  נ"{בינה}משיח מגלה ר"ז,-יחוד  נ-ר"ז  אותיות  נז"ר,-סוד   נ"ר    ז"  בגימטריא    שב"ע   נ"ר  אותיות  נע"ר   ש"ב,-זה מטטרו"ן הקדוש  הינו  נע"ר  בסוד  ע"  פנים  של  התורה וחותם  נ"ר  בסוד  נ"ון  ר"יש  בגימטריא ק"ו  שי"ר  בגימטריא יוש"ר  מא"ה  אותיות  רוש"ם  יא"ה,-מאה ברכות{מוחין בינה} המעברים המלכות{אי"ה  מקום כבודו להעריצו}-ב"איה" בגימטריא    י"ו,-זה מלך המשי"ח{י"ו קרנות על חד"ו,-משה}-החותם  א"  {החכמה}במלכות{אות  י",-סוד נקודה}ובכך זוכה למוחין  בינ{ה},-

וזה יחוד א-י-ה  יחוד ה[ג]או{ל}ה המשמיד ומוחז סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה  ונשרפים בא"ש הלהב"ה,-ועל כך נאמר  האנשי"ם,-בסוד   אנ"י   מש"ה  בגימטריא מא"ה אש"ה,-חותם המשיח מא"ה ברכות בפנימיות ה"אשה"{שכינה} בכל יום,-וכח הברכות משמיד ומוחה  אי"ן   ש"ם,-זה הרשעים אומות העולם הגויים  הארורים נשחטים בכח חידושי התורה,-הנקראת   האל"ה  בגימטריא אל"י   בגימטריא א"ם{בינה},-וגם אל"י  סוד  יחוד  א"{חכמה}ו-ל"י{בינה}-המעברים המלכות{נקודה}-ב{י}ספירות בלימה  בגימטריא פ"{ז ע}טר"ה-סוד ע"ז,-הגבורות הנולדות{מגולות}מן התורה המשמידות  ומוחות  ע" כפול  ז"  בגימטריא פת"י,-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,

וביום ההוא ישראל זוכים  למוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש  חבר אות   פ"  ומקובל   קפ"ד   ש"ו,וידעת זה סוד המשיח  שם  קפ"ד סוד ריבוע דע"ב: יוד, יוד הי, יוד הי ויו, יוד הי ויו הי  [בגימ' קפ"ד, וגם נקרא אחוריים] , ובזה השם  ה{ג}וא{ל}   פק"ד  על מלאכ"י עליו"ן לשחו"ט  ולמחות  גמגימא סמא"ל ואמון מנו"א  נשרפים מא"ש  המדור"ה  אורות מלהיטי"ם{לוהטים}המכלים רוחות הטומ"אה,ועל ידי כך  עמ"ך  בגימטריא ע"ס,-{ע}סר  [ס]פירות אותיות פנימיות  ס"ר  פירו"ת  בסוד  ס"מך  ר"יש  בגימטריא  ק"כ   שי"ר   בגימטריא  ש"ר   ק"ל    אותיות קש"ר    ל"   י"  חכמה י" בינה  י"  דעת{ל" כלים  אותיות כללי"ם}-סוד  חב"ד מגולה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים בכך זוכים ל"מנוחה"  בסוד  מוחין  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{תפארת}שהינו  חותם  נ"ח  בגימטריא שם  יוד הי ואו הה-חכמה עליונה בסוד למצוא ח"ן  בעיני יהוה בפנימיות הממלכ"ה  הקדוש"ה,-וז-ה חירו"ת  אותיות  תור"ה חי"ה.

ח"

"ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי"

הבט,-"ויאמר" בגימטריא   נ"   או"ר    אותיות  נ"ו   א"ר,-סוד  נ" כפול  ו" בגימטריא  ש"  חבר  א"ר  ומקובל רא"ש,-סוד {ח}כמה [ב]ינה {ד}עת  מוחין המשי"ח אותיות משה חי ובאמצעותו שוחט ועוקר  בלע"ם,-בסוד משיח בול"ע  ע"ם,-את  אומות העולם ומכחידם  על ידי שמו[ת   ק]דושה,-סוד  ת"ק   שמות בגימטריא חמ"ש  מאו"ת  בגימטריא  מ"ט  שמו"ת  בגימטריא  ט"  שפו"ת,-הרי בפנימיות המשיח  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אותם חותם  במלכות{ש"ם}-והרי לך  י" ספירות בלי"מה  בגימטריא פ"ז העטר"ה  המ{ג"ל}ה  ת"ו  המנגינה{סוד יחוד}-החכמה  עליונ"ה  בגימטריא   מא"{ה  י}ונ"ה  -מוחין  י"ה  סו{ד}  {נ}שמה  שם  נ"ד  בגימטריא הי ואו  הא  יוד השוחט  את  בל"ק  החלף אות ק" באות כ"  ומקובל  "כלב",-זה סמא"ל  הרש"ע יורד  לגיהנם  ונשרף מאת חידושי התורה,-סוד המשיח הינו ב"ן  צפ"ור  בגימטריא   שמוני"ם {בצנ}ו"ר,-

הרי   המשיח  נצ"ב{בסוד קו אמצע הנקרא יציבות}-ומשפיע  ר"ו  בסוד  ר"  כפול  ו" בגימטריא אל"ף  מאתי"ם  בגימטריא פנא"ל  אמ"ת  בגימטריא  קס"א  אמ"ת,-שם  קס"א בגימטריא   א"לף  ה"י  י"וד  ה"י  וזה השם מגלה אמ"ת,-בגימטריא  א"ם   ע"ב  או"ר   אמ"ת  בגימטריא  א"ם  חס"ד  ר"ז  אמ"ת,-מוחין בינ"ה   המשמיד מלך "מואב"-סמא"ל הטמא נשרף ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמה,ובכך ישראל זוכים בגימטריא עו"ז התורה,-מוחין  ג"ם   ו",-יחוד תפארת{ו"}ומלכות{ג"ם}המשמידים המלא"ך  גמ-גימא  מלאך טומ"אה ראשו נכרת בכח התורה הקדושה,וידעת  מוא"ב{בטומאה}עולה  בגימטריא   יחוד  קדוש  סוד  ג"ם  ו",-להראותך זה כנגד זה עשה האלקים יתברך ויתברך,וביום ההוא מלך המשי"ח  אותיות משה ח"י   של"ח  אל"י  בסוד  ילח"ש   א"ל  שמות {צירופים}קדושים  אשר ימחו וישחטו מלכות הסיטרא אחרא,-זר"ע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"

"ויבא אלהים אל בלעם  לילה ויאמר לו אם  לקרא  לך באו  האנשים קום לך אתם"

ראה,-"ויבא"  בגימטריא גו"י,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"ע  הנשחט ב{ג}או{ל}ה השלמה על ידי  אלהים{יתברך}-סוד יחוד  א"  מילה,-אור החכמה{א"}-החותם מ"י  בגימטריא נ"{מוחין בינה} {ל}ממלכ{ה},-ובכך   ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה} משפיע  א"ל המשי"ח  אל"ף  למ"ד  בגימטריא ע"ד  פל"א  אותיות  ע"  פדא"ל,-{ש}בעים [ש]מות קדוש[ה]   סוד  שם  שה"ש,-זה יחוד  בינ{ה}  אשר באמצעות יסוד{ש"ש}-מעברת המלכות  במוחין  תפארת{קש"רה  ש"   בגימטריא שה"ש},-ויש להבין תפארת עבור  בינה{זכר משפיע}הינו נקבה{מקבלת}ועבור מלכות{נקבה מקבלת }תפארת  הינו {זכר מעבר},-ולכן נאמר  קשר"ה  ש",-תפארת קשרה  את  האות ש"  בגימטריא שלוש מאות  אותיות מוש"ל  אשת"ו{במלכות} ,ויש לדעת מוש"ל  אותות שלו"ם{תפארת}חותם א"ש  ת"ו  סוד המנגינה{יחוד,-כח השכל הז"ך  ,-א"ש  הנשמה}השורפת ומשמידה סמא"ל   הטמא  הינו ב"לע-ם" בסוד  דע"ת בגימטריא ער"ב  ר"ב  בגימטריא   עד"ר  אתויות  ר"ע-ד,

הינו מקטרג ומעיד רעות על ישראל ומלך המשיח ישחט וימחה סמא"ל גמגימא וארמון מנוא נשרפים מלהבו התורה,-בסוד   ויאמר   ל{ו}  {אם},-חבר האותיות המסומנות ומקובל שם  או"ם,-צדיק יסוד עולם בפנימיות השמות המפורשים,סוד היחוד   א"לף  מ"ו  אותות  מופל"א,-זה המשיח  הינו בעל מוחין  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר פל"א  ומקובל   רפא"ל  ם",-הרי המלא"ך רפא"ל  בגימטריא   {ש}מ"ן  [י]"ום  רל"[א],-אותיות אי"ש,-חותם במשיח את האות  צ"{אי"ש   בתורת הקבלה},-וגם  {ש}מן  {י}ום  {ר}לא,-אותיות שי"ר,-הרי  שי"ר משי"ח  בגימטריא   אותיות  שמ"ש  יר"ח,-הינו חותם יחוד  ודבקות תפארת{שמ"ש}ומלכות{יר"ח}אשר בכך  הנבראים{ישראל}זוכים להארת רי"ח{חכמה}

עליונה  סוד  יחוד   ר"יש  י"וד  ח"ת  אותיות  [ת"ו ]  יש"[י]   {ח}ד"[ר] –"חירות",-וזה כח  השי"ר  אתויות  ח"יה  כש"ר  אותיות   כ"ח  היש"ר,-מוחין המשיח  הכולל  בפנימיותו  {ח}סד  {ד}ין  {ר}חמים  והינם   יחיד"ה  {אח"ד } –בגימטריא י"ג  מידות הרחמים,בסוד    {ח}סד  {ד}ין {ר}חמי{ם}  אותיות   ח"ד  ר"ם  בגימטריא  י"ב  ר"ם  סוד  א-{ח"ד}  שם  ח"ד  בגימטריא  י"ב  חבר  אות  א"  מן  {א}-חד  והרי לך י"ג  מידות הרחמי"ם  בגימטריא רי"ח  פ"ה  אותיות  פר"ח  י"ה  זה יחוד  חכמה{רי"ח}ומלכות{פ"ה}-המגלים הארת משי"ח {פר"ח}-סוד חכמה בינ"ה   המב"רר  רפ"ח  ניצוצות  קדושה  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים בא"ש המדור"ה,

וביום ההוא  המשיח באמצעות   אות  ל"  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת חותם קר"א  בגימטריא  א"ש  שורפת על סמא"ל הטמ"א ועל כך נאמר  ובוא"ו  אנשי"ם  בגימטריא  א"ש   ס"ם,-בסוד א"ש{גבורות}המשמידות  {ס"מ}אל שהינו אי"ן ש"ם,-שורש הכפירה  בעולם,-וידעת המשיח"  אותיות מש"ה ח"י באמצעות קו"ם   ל"ך  אותיות   כ"ו   מק"ל    בגימטריא    ע"  כק"ו,-סוד שם כק"ו  המורה על שם  עם דינים   בגימטריא  ס"דנ  ומלמד אשר המלכות  דבקה בבינה  והינם שוחטים הבשר,-זה קץ כל בשר  סמא"ל הרשע מלכו רומי הטמאה,וידעת  סד"ן זה סוד  ס"  ד"ן,-ס"  בגימטריא  ש"ם  יש"י  הינו חותם שם  נ"ד  בגימטריא   הי ואו הא יוד בפנימיות הנפ"ש{מלכות}ובכך ניצלת מן הדי"ן,-וזה שם{מלכות}אשר יש"י  בגימטריא  שלו"ש   או"ם   כ"ת,-סוד  צדיק  יסוד עולם{המשיח}-שם או"ם  בתורת הקבלה  המהוה {כ}תר   {ת}ורה  אור  שלו"ש  בגימטריא   של"ו   של"ו  ש"ם   או"ת,זה סוד האדם התחתון{משיח-נשמה}והאדם העליון{המשיח-נשמה לנשמה סוד יחידה}-והינם יחי"ד  ח"י עולמים,נשמה  לנשמה  מאוחדות ללא  הפרד"ה  חס ושלום  וזאת הנשמה עליה נאמר  יחי"ד   ח"י בגימטריא  כ"ח   יח"ד  בגימטריא דו"ם   בגימטריא  מ"י  בגימטריא  נ" ,-

סוד {ח}מישים   [ש]ער[י]   [ב]ינ"[ה]-אותיות חשיב"ה  סוד  שב"ח   י"ה,-בסוד  ש"ב   חי"ה  ,-המשיח בעל מוחין חי"ה {מלא"ך}-ש"ב,-בסוד חותם ת{ש}ו{ב}ה  אורו"ת  בפנימיות המלכות,-וזה המוחין משמידים  ועוקרים סמא"ל הרשע זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,ובכך ישראל זוכים בגימטריא עו"ז,-בסוד  ז"ו  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמי"ם  בגימטריא   פר"ח  י"ה{חכמה בינה} מגלה למענ"ם  בגימטריא     מ"   נק"ם,-חרב הנקמות העוקר ומחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-ויש לדעת  מ"  נק"ם{זה המשיח} אותות משה חי הינו מעלה מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין{סוד התפילה}ובכך מושך  חכמה{ק"ם}בתורת  הקבלה,-

והדינים והגבורות המלווים  קבלת חכמת  המשיח שורפים כוחות הטומאה ומשברים שורש כל ר"ע,וביום ההוא  אמ"ת  וצד"ק  ישרו"ר  בישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מיחלים  בזכות  ש"ר  רי"ו  בגימטריא  ש"ר גבור"ה  אותיות  ש"ר  גבו"ה,-זה מטטרו"ן  ש"ר  המלאכי"ם הממתק ומשבם המלכות{אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל  אל"ה  אלה"י אלה"ים}-והשב"ח  לאלקי ישרא"ל השומר ישראל מן המרומי"ם    בגימטריא   מ"   פורי"ם,-זה המשי"ח  חבר אות  מ"  בגימטריא  ח"י  שפ"ה  בגימטריא  ח"י  שכינ"ה  בגימטריא  כ"ח  שס"ה,-סוד {ש}ס"ה [א]ורות  עי"ן לא ראתה  המוחים זר"ע עמל"ק  יורד לגיהנם ונשר"ף מ-א"ש  הלהב"ה,-תורת ישראל אמ"{ת}  {י}חידה,-סוד  ת"י  בגימטריא קוד"ש  הכונה  לממלכ{ה}  והרי לך סוד יחוד קדוש"ה.

י"

"ותרא האתון את מלאך  ה"

ראה,ותר"א  בגימטריא  או"ר   או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ר"ז  ר"ז  חס"ד  אמ"ת  בגימטריא דת"י  חס"ד אמ"ת,-זה המשיח  אותיות משה חי סוד {ד}עת  {ת}פארת  {י}סוד  והינו יישחט האתו"ן,-זה סמא"ל הרשע יורד לגיהנם  ונשרף מא" חידושי התורה,-זר"ע עמלק נמחה ב[ג]או{ל}ה השלמה,ויש לך לדעת  אשר המשיח  הינו מהוה או"ת   נ"ה,-יחוד  החכמה{אות  א"}אשר באמצעות   אות   ו"{תפארת}משפיע למלכו{ת}   מוחין נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד  -רוח הנבוא"ה  המשמידה גמגימא אמון מנוא וסמא"ל  עולים בעש"ן  המדור"ה,וביום ההוא ישראל זוכים למוחין  מלא"ך  ה"  בסוד כ"א מל"ה  בגימטריא אהי"ה   מ-לה,אור הבינה{אות  ם"}באחדות  {ל}ממלכ{ה}  חותם  ל" כפול  ה" בגימטריא ק"ן  החכמ"ה  אותיות קנ"ה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא י"וד ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא הגוא"ל המגלה  קנ"ה  בגימטריא מא"ה  נ"ה  -משפיע מאה ברכות לפנימיות המלכות בכ"ל יום ובכ"ל שע"ה,-בסוד באמצעות שע"ה  כרובים{מלאכים}הש"ע{משיח}-סוד ש"ע נהורי"ן בגימטריא נה"ר  ס"ו  בגימטריא נה"[ר] ב"[ן]  דו"[ד],-סופי תיבות  נד"ר  בסוד  נ"ד   בגימטריא  הי ואו הא יוד  זה חכמה המעברת המשיח בכך אות ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י אלהי"ם{גבורות המלכות מתמתקות ומתבשמות}-,

וזה יחוד  נ"ד-ר   חותם    ד"   נ"ר  זה  מלאכ"י  גמר"א  חבר  אות   ן"  ומקובל מלאכ"י ארגמ"ן  בגימטריא  נ"ד   ר"ם,-סוד נ"ר{המלאכים}הממתקים ד"ם{גבורת המלכות},-סוד  נ"ד   ר"ם    אותיות נ"ר    ד"ם,-אשר באמצעות העלאת מ"ן  סוד {מ}יין  {נ}וקבין-תפילה  בכ"ך  {ר"ד},-ישראל מורידים ומשילים מעצמם מידת הדין ,וגם  {ר"ד}-זה חנו"ך בן י{ר"ד}-אשר יורד מטטרו"ן  מלא"ך  ה" צבאו"ת  ומסוכ"ך על ישראל באמצעות  י"  ספירו"ת  בלימ"ה  בגימטריא פ"{ז}  אורו[ת]  {משי"ח} –והינו חותם בפנימיות ישראל  זי"ת  שמ"ח,-מוחין משיח בן דוד הנקרא  זי"ת  בגימטריא   או"ר  ט"וב  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא ר"ז  טו"ב  ע"ב אמ"ת  בגימטריא  {ר}"ז  [א]הו"ה [ח]ס"ד  [א]מ"ת,-ראשי תיבות  רח"אא בגימטריא חר"ב{החכמה}המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  נשרפים  באש חידושי התורה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"א

"כי   ה"  אלהיך מתהלך בקרב  מחניך"

הבט,-כ"י  בגימטריא אות  ל"   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  אשר  ה"{בינה}חותם בפנימיות  אלהי"ך  אותיות  כ"  אלי"ה,-זה אליהו הנביא אשר מעבר במלך המשיח  מוחין כ"א  יל"ה,-וזה השם המפורש  יל"ה  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת} בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא גאול"ה  מור"ה    ל-ד"  מידות כולם רחמים והחמישי{כח} המשיח"י  כוללם,-וידעת המשיחי  אותיות יח"י  מש"ה בגימטריא כ"ח מש"ה  אותיות  מ"ח  שכ"ה,-הרי מוחין משה{אות  ו"}הינו שכ"ה{משכך ומבשם הגבורות במלכות}-וזה סוד   אלי"ה{בקטנות-גלות}בגאולה השלמה מהוה אליה-ו בגימטריא י"ז  ל"ה  אותיות  יז"ל   ה", -

זה סוד שם  יז"ל  המורה  כי שם  ה" נשגב על עשרה גלגלים ומושל  ב-ז"  רקיעים  אשר בו כסאו וצבאו,וידעת  יז"ל  בגימטריא אהו"ה    ל"  בגימטריא  ל"  טו"ב    אותיות  ט"ל   ב"ו",-במלך המשיח{אות ו"}חכמה  {ב}ראשית  סוד מזל"{א  ק}דיש"א-מוחין  א"ק,-{א}דם  {ק}דמון  שהינו מגלה  ט"ל  בגימטריא   י"וד  ה"א  וא"ו   בפנימיות הממלכ{ה"א}  והרי לך שם  י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא   המשיח  אותיות  שי"חה   ם"  בסוד  שמ"י  ח"ה,-זה המלאכים {ש}מעא"ל  {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל   המגלים למלך המשיח  סוד  ח"ה  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהבה  בגימטריא  י"ג  מידות הרחמים  בגימטריא  פר"ח  י"ה אותיות   ח"י  פר"ה,-זה המשיח הינו פר"[ה א]דומ"ה  סוד  ה"א  בגימטריא  אות  ו"  חבר  ה"א  ומקובל שם או"ה,-המשיח הינו יחוד   החכמה{אות  א"}אשר  מעבר השכינ{ה}  באמצעות אות  ו"{תפארת},-וזה יחוד  א"וה  בגימטריא  ז"ה   בגימטריא  י"ב  צירופי יהוה  המשמידים ועוקרים מלכות הסיטרא אחר"א ,-ועל כך נאמר ה{ג}וא{ל} עתיד לחתום בפנימיות ישראל מוחין  מחני"ך  בגימטריא  נח"ל   ם",-סוד  {נ}וחל  {ח}סד {ל}אלפים,-

אור החכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}-שהינו חס"ד בגימטריא סו"{ד}   {נ}שמה  שם  נ"ד  בגימטריא  הי ואו הא יוד  שבאמצעות זה הש"ם  מש"ה  מציל הנפש{מלכות}מן הדי"ן  הקשה,-וכידוע אור החכמה העליונה{שם ע"ב}משבר ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא-שורש כל  קליפה,ובכך   נח"ל   ם"  בגימטריא  ע"  ח"ן,-סוד שבעים פנים של התורה{המשיח} עתיד לגלות  לישראל אשר בכל עת וגם בשעת גלות שם נ"ח   בגימטריא  יוד הי ואו  הה  בזכותו  מוצאים ח"ן  בעיני  יהוה יתהלל ויתהלל  הינו   {מ}לך  {א}והב  {צ}דקה  {ו}משפט,-ראשי  תיבות אומ"ץ,-סוד המשיח  אות  צ"  המצביע   "חקוק"  בגימטריא רו"ח  או"ם  בפנימיותו,-זה השם המפורש המצביע מלך המשיח הינו  צדיק יסוד עולם,-הרי באות  צ"  הינו מגלה  י"  סוד{ספירות}אשר מעברים העולם{מלכות}בשכ"{ל}   {ז"ך}  ,-שם  כז"ל  בגימטריא  ז"ן   בגימטריא  ויו הי יוד  הה- המלמד  על  י"  עלא"ה   סוד  החכמ"ה  הקדומ"ה  אות   ו"  סוד  מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}בעל שכ"ל  ד"ק בגימטריא  ג"  א"ק,-{א}דם  {ק}דמון {ג}ואל.

י"ב

"ויעמד מלאך  ה" במשעול הכרמים"

ראה,-"ויעמוד" בגימטריא  כ"ב  עמ"ד,-זה המשיח בעל הארת החכמה{כללות כ"ב  צירופי האותיות}-סוד התפילה{עמיד"ה  בתורת הקבלה} אשר  באמצעותה ה{ג}וא{ל} מג"ן  ישראל,-זה יחוד  מ"{בינה}אשר חותמת באמצעות  המשיח שם ג"ן  בגימטריא הי יוד הא  וו  {ב}פנימיות [י]שראל [ע]ם [ק]דושי[ם]-אויתות עקבי"ם,-להראתך ישראל שורים בעקבים{גלות}ומלך המשי"ח אותיות משה ח"י  סודו  ק"ב  עי"ם  בגימטריא  אלהינו עי"ם,-הינו על ידי מוחין  אלהינ"ו  אותיות  נ"  אלהינו   "חוקק"  בגימטריא רו"ח  קדושה  סוד {ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין  בפנימיות שורש ישראל קדושים עליונים,-ולכן המשיח נקרא מלא"ך  ה"  אותיות  כ"א  מל"ה  בגימטריא ק"ן{חכמה}-סוד  כ"א  בגימטריא אהיה{בינה}-החותם  מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה בפנימיות  הממלכ{ה}  ובזה היחוד   כ"א  מל-ה  בגימטריא  מול"ך  המשי"ח  על ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה  זוכי"ם  בגימטריא עו"ז,-

וידעת סוד מ"ולך   מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם   חבר כ"ל סוד  מלכ"ר  בגימטריא  נמ"ר,-זה המשיח  אשר  שוחט ועוקר  "במשעול"-סוד בי"ת  שוע"ל  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה על ידי אש חידושי התורה,וידעת   ה{ג}וא{ל}   הינו  ל"ב  שומ"ע,-תפארת ישראל {ל"ב} אשר  מהוה   ש"ם   ע"ו    ע"  כפול  ו"  בגימטריא כ"ת  -{כ}תר  {ת}ורה  נחתם במלכות{ש"ם}נקרת בתורת הקבלה,-וגם חבר שם וכ"ת ומקובל   ש"  כת"ם,-יחוד  {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  אשר מעוטרים  באות  ש"  בגימטריא שלוש מאו"ת  אותיות   {א}ו"ת  [מ]שול"[ש]-אותיות אמ"ש,-

{א}ור  {מ}וחין {ש}לם   חכמה  בינה  דעת   המרוממים השכינ"ה  בזכות הכרמי"ם  אותיות כ"ה  רמי"ם,-הש{כ}ינ{ה}  זוכה להארת הספירות העליונות{רמי"ם  בגימטריא  נ" ר"ם}-חמישי{ם} שער[י] בינ"[ה]-סוד שם  המפורש  מי"ה  המורה כי ציור  ה" ואותיותיו נודע  רק למשה רבינו וזה סוד  {ג}וא{ל}  ראשון  הוא  {ג}וא{ל}   אחרון  זה משה אשר באמצעות  גלג"ל  בגימטריא  ב"ן  דו"ד  בגימטירא  ב"ן  חב"ד,-משה הינו  ב"ן{תפארת}ומעובר מן {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת אותם חותם במלכות{דוד}-ובכח זה יחוד הגאולה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה.,

י"ג

"ויוסף מלאך ה" עבור ויעמד במקום צר"

ראה,-"ו"-תפארת ישראל הינו  בעל מוחין  יוס"ף  בגימטריא   פ"{י}  ב"[ן]  דו"[ד] סופי תיבות  די"ן,-סוד יחוד  חכמה{י"}החותם  שם  נ"ד  בגימטריא הי ואו הא יוד  ספנימיות המלכות{ד"ן}ובכך הינה מתמתקת ומתבשמת  ונקראת   מלא"-{כ"}  {ה},-סוד הש{כ}ינ{ה}  אשר בפנימיותה  מוחין  מל"א  בגימטריא   ע"א  בסוד    ע"ין  א"לף   סוד המלאך  ענפיא"ל  אותיות  פ"ן   עניא"ל,-זה המלאך הממונה על הלבנ"ה{מלכות}והינו  חותם   ע"   פנ"י   א"ל,-שבעים  פנים של התורה  העליונה {סוד לבנ"ה  במלך המשיח אות {ו"}וזה עניין  ה"לבונה",-אור החכמה העליונה אשר זה המלאך מעבר{מלמד}את {ג}וא{ל}  ישראל,-

וראה יחוד לבונ"ה עמוק פלא גדול מי ימצ"א בודאי מ"י  בגימטריא  נ" שערי בינה מקור כל רזין דרזין וברכה חותם  {א}ור {מ}וחין {צ}לם בפנימיות  הגואל   בעל   י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא  פ"ז  בגימטריא הנב"ל{נגינה,-יחודים}המגלים למען{המשיח}-ל"ב   נ"ה  ,-יחוד תפארת{לב} ו-{נ}צח  {ה}וד –רוח הנבואה המשמידה ועוקרת סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה ונשחטת על גבי מזבח הנקמה,-וידעת  לבונ"ה  בגימטריא  הנח"ל המשיח  חותם שם  נ"ח  בגימטריא   יוד הי ואו  הה בממ{ל}כ{ה} ובכך  מ"וצא-ת  ח"ן בעיני  יהוה,-בסוד מגולה בפנימיותה   סוד  אומ"ץ –{מ}לך  {א}והב  {צ}דקה  {ו}משפט בודאי  מוצ"{א"ת} המלכות הנקראת  {א"ת}  בתורת הקבלה מוחין   מ"ו    צ"  בסוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר   צ"  ומקובל   צמ"ר,-

זה המשי"ח  שהינו  צ"  ר"ם ומשמיד ועוקר מצ"ר{ים}-זה סמא"ל הטמא מלכות רוי הרשעה זר"ע עמלק נכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וגם  מ"ו    צ"  בגימטריא   תשעי"ם   מ"ו  אותיות  מו"ם   תשע"י"  סוד   כת"ר{י"}וחכמה{תשע}   שהינם חותמים במשי"ח שם מו"ם המורה כי תחילת מעשה  ה"  ברחמים וסוף ברחמים וכל בריותיו משבחים אותו ומגדלים אותו ומכירים ויודעים כי הוא אל זן ומפרנס הכל ומשבחים אותו כולם ובתוכם מלכי ישראל וכל לאומי ושרים וכל שופטי הארץ  ובראש"ם  מל"{ך  ה}משי"ח   שהינו בעל   כ"ה  סוד הש{כ}ינ{ה} המשיח מעבר   בכ"ה  אורות  בגימטריא  עשרים וחמש  אותיות  ע"ח  שרשים,-וידעת  ע"ח  בסוד  ע"ין  ח"ת  אותיות  ע"  {חנ}י"ת,-הרי  המשיח חותם בפנימיות השכינה    ע" פנים של התור"ה  סוד  ח"ן   ת"י  בגימטריא קוד"ש  ח"ן בגימטריא    משי"ח   ו"  ד"ק-הארת סתימא{חכמה עליונה}-אשר בכך השכינה מתעטרת  במוחין   נ"ח  בגימטריא יוד הי  ואו הה –והינה  מוצא"ת  בסוד  צמא"ת  ו"-יחוד תפארת ומלכות-דבקות והארת פנים המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נעקר על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ד

"ויפתח  ה" את  פי  האתון"

ראה,-"ויפתח"  בגימטריא שמוני"ם  חיו"ת,-סוד מלאכי עליון  שמונים מספר"ם  והינם מהוים שמ"ן  י"ום ,-חכמה{שמ"ן}דחסדים{יו"ם}בפנימיות המשי"ח   אותיות משה חי",-ודעת  יחוד   ויפתח סוד גדול ונורא והבט,-י"ו{תפארת ישראל}-מהוה פת"ח אשר באמצעותו  ה{ג}וא{ל}  מושך   פת"ח  אורו"ת,-וחותם  במלכות{אות  ה"}חבר   פת"ח  ואות  ה"  ומקובל    ח"  תפ"ה  בגימטריא   ו"  נשמ"ה  תהלים,-זה יחוד מלכות{תהלים}ותפארת{ו"}-באחדו-ת"ם  נשמת משי"ח  הנקראת ת"ם  מ{ג}ול{ה},וראה  נשמ"ה  בסוד   השמ"ן,-חכמה עליונה אשר מעברת המלכות  ולכן נאמר      א"{ת}  {פי}    אותיות   יפ"ת   א",-המלכות מקבלת אור החכמה הנקרא יפ"ה  ועל ידי כך  הינה  יפ"{ת  מ}רא"ה-בפנימיותה מוחין ת"ם{תפארת}-המעברה במאור  אל"ף{חכמה ספירת אלפים בתורת הקבלה},-וזה המוחין משמיד ועוקר סמא"ל  הטמא הינ{ו}  אתו"[ן]   [ה]נשחט  [ע]ל גבי מזבח הנקמ"ה,-

סוד המשיח אותיות משה חי אשר בפנימיותו  ענו"ה{מוחין בינ"ה  כך נקרא בתורת הקבלה}סוד יחוד  ע"ו    נ"ה,-ע" כפול  ו" בגימטרי כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה {זה המשיח}-אשר מגלה   נ"ה,-{נ}צח {ה}וד-אור הנבואה  בגימטריא {ר"ז}  ה{נ}בוא"ה-סוד  {נ}ז"ר   [א]לוקי"[ו]  [ע]ל  [ר]אש"[ו]-אותיות  נע"ר   וא"ו  בגימטריא  נע"ר  אהב"ה  בגימטריא  נע"ר   אח"ד   בגימטריא  נע"{ר   י"ג},-זה סוד מטטרו"ן  {מ}לא"ך  [גד]ו[ל] ונור"[א]  -הנקרא גם  מגדא"ל{מגדיאל}ראש ישיבה של מעלה,-קדוש"ה  עילא"ה  המעבר המשיח בשם   רי"ג  בגימטריא  שם ב"ן דההי"ן , ובזה השם {מ}שיח [י]שחט [מ]לכות רומי  הרשעה  זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין מי"ם{אור החסדים}וגם  {מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה,-הרי בזה השם המשיח ילח"ש{ילמד}ישראל חידושי תורה  בסוד מש{יח}  ישל{ח}   מהר{ה} –סוד שם  יחח"ה בגימטריא  י-הו-י השם המפור"ש  שהינו  שופ"ר{פירוש}משה  רבינו  בעל התור"ה עין לא ראתה אוזן לא שמעה ופה לא הג"ה חידושי תורה כפי שמשיח צדקנו {י}למדנ"[ו]-כנאמר על משה  "יו  קרנות  על חדו",- אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ו

"ותאמר  לבלעם מה עשיתי  לך"

הבט,-"ותאמר"  בסוד יחוד  ת"ו  ,-מוחין תפארת{ו"}מעבר המלכו{ת}-באור אמ"ר,-שם החכמה בתורת הקבלה,-בסוד  א"   ר"ם,-זה יחוד א"ם{בינה}הממתקת ומבשמת אות ר"  בגימטריא א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם{גבורות המלכות}-ובכח  בישו"ם  בגימטריא משי"ח  בכך   נשחט ונעקר  "לב-לעם",{ל"ב בלעם}-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה ונשרף באש  הלהבה,-ביום ההוא שם מ"ה  בגימטריא י"וד  ה"א וא"ו  ה"א   בגימטריא הגוא"ל בגימטריא אד"ם{תפארת}מעארת עולם עשי-תי{עשה}במאור  ת"י בגימטריא קוד"ש,-וראה  ת"י  יחוד חכמה {אות  י"}ומלכו{ת},-יחוד  ת"י  שהינו  ל"ך  בגימטריא   נ"   חב"ר  ל"ך  ושם ת"י  ומקובל כלני"ת,-זה שם המלכות אשר  נחתמת ביחוד ה{ג}או{ל}ה,-כלני"ת  בגימטריא   י"  כת"ף,-סוד   {כ}תר  {ת}ורה  {פ}ורה,-זה  המשיח החותם  י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא  פ"ז  בגימטריא   הנב"ל,-

סוד ל"ב{תפארת}אשר באמצעות נ"ה,-{נ}צח {ה}וד-רוח הנבואה  משמיד ומוחה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם וראשם נערף   על  יד"י    נער-ף   בגימטריא   נע"ר  שמוני"ם  בגימטריא רוש"ם   ענני"ם,-הרי המלאך  מטטרו"ן  בגימטריא   ס"  רומ"ח  בגימטריא  מ"ן  רוח"י  אותיות  ר"-מוחין  אותיות   מו"{ח   נ}ר"י   מעבר המשיח  בשם  נ"ח  בגימטריא  יוד הי  ואו  הה,-וזה השם  סוד מציאת  ח"ן  אותיות  חת"ם  נ"ץ   א"י,-הגואל  הינו  נ"ץ בסוד  נ"ון  צדיק  בגימטריא  {ק"ו}  צד[י"ק]-והינו מעוטר  בשם  י-קו-ק   המעבר  המוחין במאור  {א}דנ{י}  סוד בינ"ה   א"לף   י"וד  אותיות  פודיא"ל,-

זה  מלא"ך החירו"ת  והגאולה כשמו  פוד"י-אל   הינו  פוד"{ה  י}שראל   על ידי השפעת י"ה{חכמה ובינה}-המעברת המשיח  הוא  נ"ץ  א"י   המשמיד   נאצ"י{אל}-זה המלא"ך  הרש"ע,-סמא"ל  בשמו הלא נודע  יורד לשאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמה,-וזה סוד  אשר השכינה  הקדושה בעת תשחט סמא"ל הטמא  {ו}תאמר   {ל}בלעם  {מ}ה   {ע}שיתי   ל"ך,-ראשי תיבות  עול"ם{שם המלכות הקדושה}-שמח"ה  ומראה לסמא"ל  הנשר"ף  מאש  הלהבה אשר  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא אד"ם{תפארת}באמצעותו  השכינה   עשי"תי{גיליתי רזי הקבלה המעשית}-בכדי לעשות ל"ך{זר"ע עמלק הרשע} נקמה.       

ט"ז

"ויהי  בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל"

ראה,-"ויהי"-תפארת  ישראל  מלך  המשי"ח  שבפנימיותו  מוחין  בבק"ר  בגימטריא רק"ד  חבר אות ו"{תפארת}ומקובל רקו"ד,-סוד  ק"ו   ר"ד,-אור אין סוף{יתברך}-אשר באמצעות חנו"ך בן  י{ר"ד}-ש"ר  המלאכי"ם  מטטרו"ן  {ה}גדול  {ו}הנורא  חותם  זויו"ג{הארת פנים,-גדלות מוחין}  תפארת{ו"}מלכות{ה"}בפנימיות  {י}שרא{ל}-סוד  ל"י  אור הבינ"ה  בגימטריא ל"י   אות  ם"  אשר כונסת  לרא"ש"{תפארת}-סוד  ו"  ובכך  אותיות  מל"י  בחיבורם  לאות ו"  מקובל מלו"י  בגימטריא אלהים{מלכות}-וזה סוד חר"ב  ה{ג}או{ל}ה  הנקראת  מלו"י,-בגימטריא פ"ו  בגימטריא מו"ם ,-

שם המפורש   {מ}עתה   {ו}עד  {ע}ולםאשר על יד"ו{אות  יו"ד}-חכמה בסוד כ"ח{בינה}-החותם  מ"ה  בגימטריא  שם י"וד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא גאול"ה-זה האור משמידה ומוחה בל"ק  בלע"ם  בסוד  משיח הינו   ע"ד   קלל"ם{בגימטריא  בלק  בלעם},והרי לך ה{ג}וא{ל}   באמצעות   קלל"ם  בגימטריא  קס"ם  אותיות  ס"  ק"ם  בגימטריא {ש}"ם  [י]ש"י  [ק]"ם  -ראשי תיבו"ת סוד השם המפורש  שק"י,-הנולד{מגולה}מן הפסוק  {ש}מע  {ק}ולנו  {י}הוה,-בכך   ע"ד{משיח}מוש"ך  לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים} מאור   ש{ם}   יש{י}   ק{ם}-סופ"י תיבו"ת   מי"ם  בגימטריא  פ"י   הכונס  לממלכ{ה}  בכך מקובל   פ"י    ה",-כתר"  עליו"ן  שהינו  יפ"ה ,-מוחין החכמה הקדום  בגימטריא קימ"ה  בגימטריא קנ"ה  המשמיד ועוקר  סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{נ"ק}מ{ה}  סוד חכמה דקדושה-חידושי  תורת {ג}וא{ל}  ישראל  החותם "קנה  אורות"  בגימטריא ז"ה  קרנו"ת  בפנימיות  המלכות הקדושה,-

ועל משה נאמר  "יו  קרנו"ת  על חדו",-וראה  י"ו   בגימטריא    אי"ה   בגימטריא  ז"ה   ד",-יחוד תפארת{ז"ה}-ומלכות{ד"}המקבלת עיבור קרנו"ת  בגימטריא מא"{ה  נר}ו"ת  {ברכות  המוחין}בכל יום מן  נה"ר{בינ"ה}-עולם "החירות"  בגימטריא  גבור"ת  האח"ד  גבור"ת  האהב"ה  גבורת  ה"   י"ג ,- מידות הרחמים  בסוד   גבור"ת   ה"   י"ג    אותיות  גבו"ר  תג  י"ה זה המשי"ח  אותיות משה ח"י   בפנימיותו   ת{ג}  {י}ה-סוד  י"ג  מידות רחמים  בגימטריא  י"   פר"ח{עשר ספירות בלי"מה}באמצעותם   מב"רר   רפ"ח  ניצוצות  קדושה,-וגם   י"  פר"ח  בגימטריא  רי"ח  שמוני"ם    אותיות   שי"ח  רימוני"ם  אותיות שינ"י  רומחי"ם  אותיות    ו"  נשרי"ם  חיים   אותיות  {י}רו"ם  [ש]מ"ן   [י]"חי   אותיות    נר"י  חמישי"ם   ו",-זה סוד שער החמישים בפנימיות המשיח אשר  אור  נר"י  בסוד  יחוד  נ"{בינה}המעבר המשיח אותיות משה ח"י  בשם המפורש –ר"י סוד  ר"יש   י"וד  אותיות  יש"י  דו"ר    בגימטריא שכר"י   בגימטריא  ש"ר  שלושים    אותיות   [ש]"ר    [ש]מ"ש  [י]ל"ו,-ראשי תיבות  יש"י,-

אור  בגימטריא ר"{ז ה}משי"ח-מוחין הנבואה סוד  ז"ה  בגימטריא י"ב צירופי יהוה בפנימיות השמ"ש{תפארת ישראל,-יחוד   ש"-חכמה  במלכות –ש"ם}-יחוד שמ"ש  בגימטריא קש"רם-את הספירות ה{ג}וא{ל} {ל}כדי דבקות [ע]ליונה וחזק"ה-סוד מוחין ע"ל בגימטריא מא"ה  בגימטריא מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{השכל הז"ך,-{מ}טטרון  {ש}ר  {ה}פנים-בפנימיותו  כל פנימיות התורה}-וזה חר"ב המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-וזה "ב-מות  בעל"-לשון בועל נשמות ישראל  סמא"ל הטמא נשר"ף ועולה באש המדור"ה  מוין ה{ג}או{ל}ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ז

"וילך שפי"

ראה,-"וילך"  אותיות כל"י   ו",-זה סוד יחוד תפארת{אות  ו"}-ומלכות{כל"י}-{כ}הן {ל}וי [י]שראל אשר זוכ"ה  למוחין  נו"י  בגימטריא ויל"ך,-וידעת  נו"י  בסוד  נ" כפול  ו"  בגימטריא  ש"  חבר אות   י"  ומקובל  ש"י,-סוד "להנחיל לאוהבי יש",-הרי  להנחיל  בסוד  נוח"ל  חסד לאלפים-ספירת אלפים אור החכמה מעבר המלכות  במוחין אהב"ה  בגימטריא  ח"ה  בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג מידות הרחמים,-אור עליו"ן  אותיות  ע"ו   נוריא"ל  סוד  ע" כפול  ו"  בגימטריא  {כ}תר  {ת}ורה  אשר  המלא"ך נוריא"ל  בגימטריא א"ף  גבור"ה   אותיות פא"ר  גבו"ה  בגימטריא אור"ג  פ"ז  אותות זו"ג  פא"ר,-מוחין עטרות המשי"ח  סוד  פ"ז   פ"  כפול  ז"  בגימטריא תיק"ן  ה{ג}וא{ל} באמצעות   ת"י   ק"ן  בגימטריא   ק"{ן  קוד}"ש  -נקו"ד  מאורו"ת  את  המלכות הקדושה אשר בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-

וביום ההוא ישראל זוכים בגימטריא ע"וז   ע" כפול  ו"  בגימטריא {כ}תר  {ת}ורה המעברם במאור  ז"  בגימטריא שב"ע  בסוד  ע"   ש"ב,-שבעים פנים של התורה סוד י{ש}ו{ב}  דע"ת  הנקרא   י"ו-קרנות על חדו{משה רבינו}-שהינו  פ"י ש"  בגימטריא ש"ץ,-{ש}ליח {צ}בור  אותיות פנימיות   רי"ו  חל"ב    אותיות ל"ו"  י"   חר"ב,-המשיח בעל   רי"ו בגימטריא  גבורה וחלב{אור החסדים  בתורת הקבלה}-וזה סוד ה-עיבו"ר  אותיות   ע"ב  רי"ו  חסדי[ם] גבור[ה],-שם  מ"ה  בגימטריא אדם{תפארת}בגימטריא   י"וד  ה"א  ו"או   ה"א  בגימטריא  גאו"לה  בגימטריא  הגוא"ל בגימטריא   הו"ד    ג"ל   אותיות    דג"ל   ו"ה,-זה סוד המשיח הינו ד"ג{צדיק}ובפנימיות  מאור החכמה  "גל"  עיני וראיתי  נפלאות מתורתך-סוד ג"ד,-מזלא  עתיקא המעבר ה{ג}וא{ל}  ב-ג"  כפול  ד" בגימטריא י"ב צירופי יהוה הקושרים מלכות{ה}ותפארת{ו}-באחדות אמיצ"ה בוד   אמ"ץ   י"ה  בגימטריא  נ"צ   ו"-המשיח  הינו מ"ון  צ"דיק  בגימטריא ק"ו צדיק{בעל הארת אין סוף יתברך לא מושג}-  החותם  י"  קו"ץ  ד"ק,-הארת  כת"ר{קו"ץ  י"}-שהינו חכמה דקיק"ה  בגימטריא דיר"ה בסוד י"ה {מכמה ובינה}-ד"ר בפנימיותו  ר"ד,-חנוך בן  י{ר"ד}-

ובפנימיותו   י"  ספירות  אשר עמי"ם  בגימטריא   י"  ע"ף,-מרומם  השכינ"ה  על ידי  ע"ץ{בגימטריא  י"  ע"ף}שמות קדושה,-כנאמר  כ"י  האדם ע"ץ  השדה,-הרי  האד"ם  בגימטריא דו"ם  חבר  כ"י  ומקובל   בגימטריא   י"  סו"ד,-זה מטטרון הינו  עד"ו"{בגימטריא  י"  ס"וד}-של תפארת{המשיח}-שהינו  זוכה למוחין ע"ץ  -ע"י{ן  צ}"דיק-"נץ"-בפנימיות שם  ע{ין}  צ{ד}יק   שם   המפורש בסוד  דני,-  המורה על שורש שם השם  יה-ו  והוא סו{ד ק}דושה שלישית-מוחין ד"ק{מוחין סתימ"א}המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע  עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן.

י"ח

 "ויקר אלהים אל בלעם"

ראה,-"ויקר"   בגימטריא  מא"ה  רי"ו  אותיות   אוי"ר    מ"ה,-זה סוד אויר קדמון-בסוד קוד"ם  נו"ן  בגימטריא   ק"ו  קוד"ם,-אור אין סוף יתבר"ך{לא  מושג}האויר{מוחין הסתום}-אשר מעבר בפנימיותו{של הגואל} חרב מ"ה  בגימטריא אדם{תפארת ישראל}-בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא גאו"לה  בגימטריא  ז"ה  ג"ל  בגימטריא  ט"ל   ז" בגימטריא   ט"{ל  שב}"ע ,-משה רבינו הנקרא  ע"ט  בסוד  ע"  כפול  ט"  בגימטריא  כת"רי,-בפנימיותו  י"  כת"ר  אשר  מ"ו-לבש  בשור"שו,-וידעת  מ"ו   מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{השכל הנעלם}-חותם יחו"ד  ל"ב   ש"  בגימטריא ש{לו}ש מ[א]ו"ת  כ[בו]"ד –אותיות   ו"  בוא"ל,-הרי  המשי"ח אותיות  מש"ה חי  זוכ"ה  למוחין בוא"ל בגימטריא ט"ל  בגימטריא י"וד  ה"א  וא"ו  -השם המפורש הנחתם בממלכ{הא}  והרי לך שם י"וד ה"א  וא"ו  ה"א,-סוד  השם אשר מהוה חר"ב  הנקמ"ה  גבורה קדושה  סוד המלא"ך  בוא"ל  {רפאל המגולה בפרצו"ף גבורה}-,

וידעת  ב"ו" –אל   בסוד   הבורא יתברך משפיע למלך המשיח חכמה {ב}ראשית  אשר  "חוקקת"  בגימטריא  רו"ח   {א}ו"ר  [ע]"ב  [א]מ"ת,-ראשי תיבות  ע"אא,-סוד {א}הבת {ע}ולם {א}הבתינו  במלך המשי"ח  שהינו  א"ל  -,א"לף  ל"מד  בגימטריא  ע"  פדא"ל,-מהוה ע"  פנים  של התור"ה{הנקראת  פדא"ל}-סוד   מוחין  פ"  אל"ד,-זה שם קדוש  ונורא שם אל"ד-המורה כי המשיח יתעלה למעלה וחבורו ג" כוחות חסד ותפארת בתפארת עליון בבינה וציורו ששם צורות עטרת תפארת "לאחד"  נתהוו  בסוד  ח"  אל"ד   בגימטריא   נשמ"ה   אל"י       בגימטריא  פא"י   מש"ה ,-יחוד מלכות{פ"ותח  א"ת   י"דך}-המעוברת מן מש"ה{תפארת}-וזה פא"י  מש"ה  בגימטריא  נפש"ו",-מלכות{נפש}-ותפארת{אות  ו"},-וזה יחודי הגאולה    החותמים בפנימיות ישראל צדיקים קדושים   נ"א   שפ"ה   בגימטריא  נ"א  שכינ"ה{בגימטריא פא"י משה},-והשכלת  נ"ון  א"לף   בגימטריא   נ"  פנוא"ל   בגימטריא {ק}[ס]"א   נ"[ו]  ,-שם  קס"א  בגימטריא  א"לף  ה"י   י"וד   ה"י  וזה השם חותם שם קס"ו  ריבוע דס"ג: יוד, יוד הי, יוד הי ואו, יוד הי ואו הי  [בגימ' קס"ו],

זה סוד  האר"ת  אחורים{ריבוע}-סוד עיבו"ר  המשי"ח  אשר בכח השמות{צירופים}משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,וידעת  קס"ו  בגימטריא  מא"ה   ב"ן  דו"ד,-בזכות{זכ"ו}-ת   השם  כז"ו   בגימטריא ג"ל,-אור החכמה הגוז"ר  גבורות ודינים קדושים על ראשי  הרשעים,-סמא"ל הטמא זר"ע עמל"ק  המולק"ה ונשר"ף  מן אור היחיד"ה  תורת מש{י"ח}  ב"ן  ד[ו"ד]-הינו  סוד   "יחוד"  בגימטריא  חב"ד  דו"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  הנחתם בפנימיות המלכות{דו"ד}-בכך  כח הסיטרא אחרא נשבר ונמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה בלע"ם,-עתידים  אומות העולם הגויים  הארורים  אשר גבורות נגזרים  ב"ם    ע"ל  ראש  הטמאים    באמצעות המשי"ח הינו שם   מ"ב  ובאמצעותו {של  הגואל }ישראל זוכים למוחין ע"ל,-

וידעת שם מ"ב  בגימטריא  המלא דמלא: יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב],- הינו סוד השפע"ת    ע"ין  ל"מד   אותיות   מד"י  נע"ל,-סוד  {מ}שה  {י}וסף  {ד}וד  המהוים  מנעול"א  דמגניז"א,-גילוי נקודת הגבורות הקשות הכורתים ועורפים סמא"ל הטמא  נכחד ונמח"ה  מן א"ש הלהב"ה המדו"ר  אבדו"ן ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה    {מ}שה  {י}וסף  {ד}וד  סוד יחוד  מד"י  בגימטריא שם נ"ד   בגימטריא השם המפורש   הי ואו הא יוד   המציל  הנפש{שורשי נשמות ישראל צדיקים קדושים}-מן הדין הקשה,וגם  נ"ד  סוד   יחוד  בינה{שע"ר  ן"}שהינה מעברת אות  ד"{מלכות}-בשם  ד"ן  בסוד   ד"  כפול  נ"  בגימטריא   ר"  חבר האותיות ומקובל  נד"ר  אותיות   נ"ון  ד"לת  ר"יש   אותיות   תל"ד שי"ר  נו"ן,-הרי בינה ת-לד  הינה יולדת המלכו{ת}  אות  ת"  באמצעות שי"ר{יחודים}-אשר מקורם מן נו"ן  בגימטריא ק"ו  {אור אין סוף יתבר"ך לא מושג},-וזה מוחין ה[ג]או{ל}ה-מאור סתו"ם  ראש דלא  ידו"ע-משיח ישראל בפנימיותו  או"ר אי"ן  סו"ף  בעזרת  הבורא יראה  במהר"ה  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

י"ט

"וישם  ה"  דבר בפי  בלעם"

ראה,-"וישם" זה יחוד  תפארת{י"ו}ומלכות{ש"ם}-המעוטרים במוחין  בינ{ה} אשר על יד"ה  בגימטריא  ט"י  בסוד   ט"ט   י"וד  בגימטריא   י"  יחו"ד  -עשר ספירות בלימה  בגימטריא  פ"ז  בגימטריא  ה{נב}"ל  מגולה במלכות-סוד שם  ב"ן  בגימטריא  יוד  הה וו  הה,-ובזכות    י"  יחו"ד   בגימטריא  חי"ך{שם החכמה בתורת הקבלה}המעבר  המלכות באמצעות כ"ח{בינה}-אשר  על ידי ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{תפארת}חותמת  כ"ף  בגימטריא מא"ה ברכות בכל יום בפנימיות השכינ"ה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-וזה סוד  דב"ר  פ"י  בגימטריא פר"י   ו"{תפארת}שהינו פר"י{נשמה בתורת הקבלה}חותם  י"  פר"ו{מפרה המלכות בעשר ספירות בלימה}-אשר ממתקים ומבשים  פ"ר  דינים וגבורות  באמצעות  י"ו  קרנות על חדו{-תפארת ישראל}וזה  בישו"ם  בגימטריא משי"ח  מוחה ומכחיד  בלע"ם חבר אותות ו"י  ומקובל  עלובי"ם,-אומות העולם  הגויים  הארורי"ם,-בה-מו"ת   בסוד  {ב}יעור  {ק}דושה {מ}ן  {ה}בית  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה   {ע}ולים [ב]עש"[ן]  המדורה,-וביום ההוא  ישראל זוכים למוחין  ענ"ב,-

זה צדיק יסוד עולם  המיחד  ע" פנים של התורה  במלכות{שם ב"ן בגימטריא  יוד  הה וו  הה},וגם  ענ"ב בסוד אור החכמה{ע"ב  בגימטריא  חס"ד  בגימטריא סו"ד נשמה בגימטריא  יי"ן  נשמ"ה  בגימטריא  ע"  נשמ"ה  אותיות   מ"ן   שע"ה,-סוד  {מ}יין  {נ}וקבין-העלאת תפילה בכך המשיח גוזר  שע"ה מלאכ"י  גבורה דקדושה}-סוד  בינה{אות   נ"}-עולם השרפי"ם  אותיות שרפ"י  מ"ה   אותות  פר"י  מש"ה{שע"ה כרובים הינם מהוים נשמת משה רבינו} והינו באמצעותם  יר"ם  שפ"ה  בגימטריא  יר"ם שכינ"ה  אותות  כר"ם  יש"י    נ"ה,-על ידי בירור המחשבה{כר"ם}-המשיח אותיות משה ח"י  מגלה  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-רוח הנבואה בפנימיות המלכות{יש"י},-וזה היחוד  משמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא ראשם נער"ף  בכח  או"ר הגאול"ה  בגימטריא ר"ז הגאול"ה   בגימטריא  המלא"ך   טירזא"ל בגימטריא  מט"ר   ו"  נשמ"ה  אותיות {ש}"ם  [ט]"  מ[נ]ור"ה,-

זה סוד יחוד מטטרו"ן מלאך קודש הקודשים  המעבר המלכות{ש"ם}-במוחין  מ"נורה  בגימטריא  צור"ה{תפארת ישראל,-מלך המשיח}המשמיד ועוקר ה-שט"ן  הרשע   אותיות {ש}ר"ש   [ע]"  טנ"[ה],-על ידי נשמת ה{ג}וא{ל} - {ש}ע"ה  [מ]לאכ"ים  [ש]רפי"ם-ראשי תיבו"ת  שמ"ש{תפארת}בסוד   {ש}עה  {מ}לאכים   {ש}רפ{ים}  מהוים  שמשי"ם  בגימטריא  נ"   שמ"ש  בגימטריא  שמ"ן   שלוש מאו"ת  עבור  של"ו  ש"ם או"ת,-הינם כותבים עבור{עיבור} המשיח תורת ה{ג}או{ל}ה  וכל השב"ח לבורא עולם אשר על ידי חסדיו המרובים      מוחה זכ"ר עמלק הרש"ע,-ישראל נ{ג}א{ל}ים וכל השב"ח למרומי"ם,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"

"ויוסף מלאך  ה"  עבור ויעמד המקום צר"

ראה,-"ו"-תפארת ישראל{מלך המשיח}-הינו חותם   י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא  פ"ז  עטרו"ת ל"סו"  בגימטריא גלג"ל  בגימטריא ב"ן דו"ד  בגימטריא ב"[ן ח]ב"ד,ויש לדעת אשר  ב"ן{תפארת  ב" כפול  נ"  בגימטריא מאה בגימטריא מ"ו  בסוד מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם }-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מעבר  דו"ד{מלכות}המוחין  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת הנקרא   ג"ל  ג"ל  בגימטריא  שלו"ש  ס"ג,וזה מצביע על  שם  ס"ג  בגימטריא י"וד  ה"י  וא"ו  ה"י,-אור בינ"ה  אשר באמצעות שלו"ש  אבות  אברהם יצחק ויעקוב חותם   יחוד   ש"  של"ו   בגימטריא [ש]לו"ש  [מ]או"ת  [ש]ל"ו-ראשי תיבות  שמ"ש{תפארת  התורה}-בפנימיות המלכות,ועל כך נקרא תפארת  מוש"ל  אשת"ו",-

הרי השכינ"ה{אש"ה}-אות  ו"{מזדוג,-מעברה}ובכך מולידה{המלכות}מוחין  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{בינה}עליו נאמר   "של"  בסוד  ש"ין  ל"מד  אותיות די"ן  של"ם,-ובינה למרות היותה רחמים דינים וגבורות קשים מתעוררים  ממהות"ה  בסוד מהו"ת  מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}-שתפארת עבורו חר"ב הגאולה השוחטת ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא נשחטים על גבי מזבח  הנקמה,-זר"ע עמל"ק  נמחה  בעת ה{ג}וא{ל} נגל"ה  בגימטריא  פ"ג,-זה יחוד   פ"ה  ג"ימל בגימטריא {ש}מונים [מ]גיל[ה],-אויתות מש"ה שהינו  יג"ל,-בסוד   "חוקק"  בגימטריא רו"ח  {י}חיד  {ג}אה [ל]עמך  בפנימיות ישראל,-זה רו"ח  יחי"ד   בגימטריא   כ"וד  נשמה  אותיות ש"ם  ד"  כונ"ה,-

סוד יחוד  כ"ו  בגימטריא יהוה{יתברך ויתברך,-תפארת}-אשר באמצעות נשמ"ה{משה,-נ"   מש"ה}-אשר מעלה מ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין-סוד התפילה בכך מושך  ש"ן,-  ש"ין  י"וד  אותיות  י"  דישו"ן  אותיות      ו"   יש"י   ד"ן,-אור המשיח  דוד בן יש"י  סוד  {ו"}-בגימטריא  ש"ש   בגימטריא  קש"ר,-מוחין האבות  סוד שם  נ"ד   בגימטריא  הי ואו הא יוד אשר באמצעוו המשיח ממתק ומשם המלכות מן גבורות,-ובזה הש"ם   ה[ג]וא{ל}     גוזר  די"ן   יש"ו{ע}-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו [ע]ולם   וכורת ראשם של סמא"ל גמגימא  ואמון מנו"א  זר"ע עמל"ק  נשח"ט על גבי מזבח הנקמ"ה,וביום ההוא  ה{ג}וא{ל}  אשר זכ"ה   לאות   כ"ף  ז"ה  בגימטריא  מא"ה י"ב   בגימטריא    ב"   נא"ה,-חכמה {ב}ראשית על ידה חותם יחוד  נא"ה  בגימטריא נ"ו ,-נ" כפול   ו"  בגימטריא  ש"  בגימטריא שלוש מאו"ת  אותוית  ל"ו" שמ"{ות  א}"ש,-

ועל ידי צירופי האותיות  משיח יעשה אות{ו"ת}  בסוד מוחין ת"ו{נגינה-יחידה}-המשמידה  את הסיטרא אחר"א,וידעת ישראל ביום ההוא  הינם זוכים למדרגת  "ויעמד המקום"  אותיות  מקו"ה   עמודי"ם,-הרי זוכים לטהר"ת הנפ"ש  סוד מקו"ה,-בפנימיותם  ק"ו-מה   בגימטריא  נ"ון  אד"ם  בגימטריא  ס"  אדו"ן   בגימטריא  {א}דו"ן  [ש]"ם  [י]ש"י,-ראשי תיבות  אי"ש,-זה צדי{ק ה}אמת-בעל מוחין ק"ה   בגימטריא   מא"ה   ה"  בגימטריא   ו"  אד"ם,-סוד   ד"  או"ם,-זה סוד עמו"ד  או"ר  אותיות  מאו"ר    ע"ד   ו",-תפארת ישראל מלך המשיח{אות ו"}-שהינו צדיק יסו{ד ע}ולם-  אותיות   {י"}  סול"[ם]   ע"[ד]-סוד נשמת  {מ}שה  {י}וסף  {ד}וד   מוחין  מד"י  בגימטריא   נ"ד  בגימטריא   הי  ואו הא יוד   הממתק הנפש{מלכות}מן הגבורות{קושיות}-ומשמיד ומוחה  צ"ר,-זה במא"ל הטמא צרות מוחין{קטנות}יורד השאולה ונשר"ף מאש חידושי התור"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"א

"מן ארם ינחני בלק{וג"ו}לכה ארה לי יעקב"

ראה,-מ"ן,-בסוד {מ}יין  {נ}וקבין,-העלאת תפילה,-בכך ישרא"ל  בגימטריא א"ש  ר"ם בסוד ש"ר  א"ם,-המשיח{ש"ילה  ש"ירה}-המעובר מן מוחין א"ם,-סוד א"{לף  מ"}ם,-מאור  מפ"ל,-{מ}וחין {פ}ה  {לב},-יחוד בינה{מ"ח}ל"ב{תפארת}פ"ה{מלכות}-וזה יחוד ה[ג]או{ל}ה  החותם   מפ"ל  בגימטריא ע"ף  סוד  ע"ין  פ"ה  בגימטריא ע"ס  פ"ה,-{ע}שר  [ס]פירות בלימ"ה  בפנימיות ה"פה"{מלכות}-אשר משמידה ועוקרת בל"ק הרשע סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,וביום ההוא ישראל זוכים בגימטריא ע"וז  ,-בגימטריא  שבעי"ם  ז"ו אותיות  "וזעם שבי",-וידעת אשר המשיח אותיות משה חי  סודו השם המפורש הנקרא וזע"ם-ומצביע בכח כוחות מחנות לבנה בי"ב שבטי ישראל  והתפארת  ובפנימיותם חקוקים בשם כי הכל ממנו{המאציל העליון יתברך ויתברך}וחבורו זה {השם וזע"ם}מורה בכל בניין וציורו שבעה כוחות{ז" מידות תפארת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות}המורים בדב"ר{זה המלכות הנקראת דב"ר  ה"  ושורה בדבקות פנים בפנים,-גדלות מוחין עם התפארת},

וגם  וזע"ם  בגימטריא   ארבעי"ם עו"ז   בגימטריא או"ר  ע"ב  נע"ז,-בסוד משיח באמצעות   ע"  פנים של התורה{הארת החכמה}-ז"ן בסוד חותם בפנימיות המלכות המתעברת מן שם ז"ן בגימטריא  ויו הי יוד הה  {ה}חכמ"[ה] [ה]רשומ"[ה]-סוד שם  ה"ההה  בגימטריא  י"י   בחיבור מקובל   י-ה-י-ה,וזה השם המשמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמל"ק  יורד לגיהנם ונשרף מן להבות חידושי התורה,-וידעת משה רבינו עלי"ו  השלום  הנקרא  ע"ל   י"ו  בגימטריא מא"ה י"ו,-זה סוד  א"ם  י-הו  יחוד בינה{א"ם}ותפארת{י-הו-}הכונסים  לממלכ{ה}-והרי לך שם י-הוה שהינו  מגלה    מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}-שהי"ה  הוא{בינה}-ש{יהי"ה},-ובשם יהי"ה  תבו"א   מוחין אבו"ת  לגלו"י  בגימטריא גומ"ל,-זה המשיח אשר ישמיד ויעקור  עו"ג הטמא,-מלכות רומי הרשעה הנכחדת ב{ג}או{ל}ה השלמה,-

וידעת  גומ"ל{המשיח} בגימטריא עו"ג{הנחש}להראותך הקדושה{ג"ומל}כנגד הטומאה{עו"ג}זה כנגד זה עשה האלקים יתברך ויתברך בעל כל הכוחות כולם,-וביום הגאולה   לכ"ה בסוד כל"ה{השכינה}בגימטריא  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד-זוכה למוחין נבואה  הנקרא אר"ה  בגימטריא ר"ו  בסוד ר" כפול  ו"  בגימטריא אל"ף מאתי"ם  בגימטריא פנא"ל אמ"ת,-ו"פנאל"  בגימטריא  שם ק"סא  בגימטריא א"לף  ה"י  י"וד  ה"י וזה השם המפורש מקו"ר  הנבוא"ה  סוד אמ"ת,-יחוד  מ"{בינה}-המעברת א"ת{השכינה}-במדרגת  ל"י,-סוד ל"מד  י"וד  אותיות   ילו"ד   מ"ד,-

הרי בזכות העלאת  מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין,תפילות ישראל  בכך נמשך  {מ}יין  {ד}זכורין-סוד נשמת המשיח  {מ}שה {י}וסף {ד}וד ,וזה    ילו"ד  מ"ד    בגימטריא  י"  חול"ם  בגימטריא   ע"  יחו",-זה סוד  ע" פנים של המשיח{סוד שבעי"ם  אותיות  שמ"י  ע"ב  בגימטריא שמ"י חס"ד}אשר בכך ה{ג}וא{ל}  חותם שם יח"ו המורה על  כוחו של  יהוה יתברך ויתברך בתרשישים   אותיות י" ברי"ת  שמ"ש{תפארת ישראל}-אשר מעברת המלכות{אות ר"  בגימטריא א" א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם,-סוד הגבורות}במאור  חכמה {ב}ראשית{אות י"} ובכך מתמתקת ומתבשמת המלכות  וזוכה למוחין ת"י בגימטריא קו"דש  חבר אות  ב"  ומקובל בקוד"ש  הינו{המלכות}שור"ה  בקוד"ש בגימטריא י"ש אלהינו{מאור האמונה השלמה},-הרי ש"ר  ו"ה{המשיח}-מייחד  תפארת{ו"}ומלכות{ה"}-וזה יחוד  ב-ר-ית  יחוד  הגאול"ה  המשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מן להבות התור"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ב

"מה אקב  לא קמה אל"

ראה,-"מה"  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא הגוא"ל,-זה המשיח אותיות משה ח"י  ובפנימיותו  א"קב  בגימטריא   א"  אלהינ"ו    בגימטריא  לה"ב   ס"ו   בגימטריא  {ל}ה"ב  [ב]"ן  [ד]ו"ד,-ראשי תיבות  לב"ד,-נוטריקון  ד"  ל"ב  בגימטריא ל"ב ארב"ע  בגימטריא  ע"ד  רל"א,-הרי המשיח אותיות משה ח"י הינו ע"ד  והינו בעל מוחין רל"א  צירופים,-סוד ישראל  אותיות י"ש רל"א,-יחוד בינה{י"ד}ותפארת{רל"א}המגלה הארת החכמה{אות א"}בפנימיות הממלכה{קמ"ה},-הרי בעת שרתה המלכות בגלות  "לא קמה"  אלא שכבה{בסוד קטנות מוחין}וכעת  "לא קמה" –הרי המלא"ך  הקמא"ל  חבר אות  ו"{תפארת}-ומקובל ה-קמוא"ל  באמצעותו גואל ישראל משה החכמה הנקראת קימ"ה,-וזה  קמ"ה,-יחוד  ק"{חכמה}ותפארת{מ"ה}ודגם  ק-מה   בגימטריא    אד"ם  מא"ה  בגימטריא גוא"ל  מא"ה  בגימטריא   מא"ה  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א,-

הרי המשיח באמצעות השם המפורש משפיע למלכות בכל יום מאה ברכו"ת-סוד  ב"ו"-כתר,-משה   כו"תב   ר",-על ידי כתיבת  התורה הינו ממתק ומבשם אות ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י  אלהי"ם{גבורות המלכות},-וידעת  {כ"ו}-תב ,-משה מעבר ה"בת"{מלכות}בשם  כ"ו בגימטריא י-הו-ה סוד כ"ב  ת"ו,-אור המנגינה{יחודים}-המשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע עמלק נמחה  בעת תורת משיח ב{נ"ג}לה,-אותיות  ג"ן  להב,-בזכות בינה{ל"הב  בגימטריא  ל"ז  חבר אותיות ב"ה ומקובל  ל"  זה"ב,-סוד גבורה דקדושה,-זה"ב,-בינה אור  שמא"ל}בכך המלכות זוכה לעיבור   ז"ה   ל"ב   בגימטריא   י"ב   כבו"ד,-

סוד יחוד  תפארת{י"ב  צירופי  יהוה}ומלכות{כב"וד},-ועל ידי כך  מגולה במלכות   כ"ח  בד"י{בגימטריא  י"ב כבו"ד},-סוד  כ"י  בגימטריא  ל"  חבר כ"י  ומקובל כל"י,-{כ}הן [ל]וי  {י}שראל,-המלכות בפנימיותה מוחין  חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת,-ה"חוקק"  בגימטריא רו"ח קדושה סוד שם הי יוד הא ואו  בממלכה{מלכות}-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  בגימטריא  השע"ה,-סוד  שע"ה  מלאכים המהוים נשמת ה{ג}וא{ל},-סוד כרובי"ם  בגימטריא כר"ם  ח"י,-אור המחשבה{כר"ם}-בפנימיות המשי"ח אויתות מש"ה ח"י  כ"י  רמ"ח  אורות תורתו  הקדושה מהו"ה.

כ"ג

"כי מראש צורים אראנו"

ראה,-כ"י בגימטריא  ל"  חבר כ"י  ומקובל כ"לי  -{כ}הן {ל}וי {י}שראל-סוד המלכות שהינה  כ"ל-י  בגימטריא   נ"י,-זוכה  ל{נ}צח  {י}סוד,-סוד המלאכי"ם נצחיא"ל  ויסודיא"ל  החותמים במלכות אור הבינה –"מ"-ראש,-הבינה הינו רא"ש ,-סוד א"ש{הנשמה} הממתק ומבשמת  אות ר"  בגימטריא א"  א"ל אלה"  אלה"י אלהי"ם{גבורות המלכות},-וזה נעשה באמצעות  מ"  אצבעו"ת,-הארת החכמה-אש"ר,-אור החכמה{א"}-הנחתם בתפארת ישראל{ש"ר,-ש"יל  ר"ינה},-וידעת  ש"ר  אותיות  ש"ין  ר"יש   אתוות ש"רש  יי"ן,-הינו מגלה החכמה{יי"ן  בגימטריא ס"וד  בגימטריא ע"  פנים של  התורה}במלכות שהינו  ש{ר}ש,-על ידי ייסוד{שש"}מתמתקת ומתבשמת אות ר"  בגימטריא  א"  א"ל  א"לה אלה"י  אלהי"ם,-וזה ה"בישום" בגימטריא משיח  הינו  סוד  יבוש"ם,-אותיות  י"  בוש"ם,-עשר ספירות בלימה{הנקראים בשמים}-והבט אשר   י-בוש"ם   אותיות   שמ"י   ב"ו",-

הרי הבורא יתברך מעבר המשיח ב-שמ"י,-{ש}מעא"ל  {מ}טטרון  {י}הואל,-השם המפורש שהינו  נקרא  ב"ו",-בסוד  ב" כפול  ו"  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}המשמידים ועוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים על גבי מדורת ה{ג}או{ל}ה,-זר"ע עמלק נשח"ט בכח צירופ{י} [ש]מות [ק]דושים  ,-אותיות שק"י  בסוד {ש}מע  {ק}ולנו  {א}דני,-וידעת  מרא{ש צ}ורי"ם  ,-סוד  ש"ץ-{ש}ליח {צ}בור{זה משה רבינו,}-אותיות פנימיות  חר"ב יל"ו  בגימטריא  חר"ב מ"ו    אותיות חרב"ו   ם",-הרי בינה {אות ם"}מעברת המשיח במוחין מ"ו,-מ" כפול ו"  בגימטריא ר"ם{תפארת}-שהינו  רוח"ב{מהוה הארת החכמה}סוד  ר"ב   ח"ו,-בפנימיות  משה {ר"ב}ינו  מוחין   ח"ו  בגימטריא חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת המשמיד סמא"ל הרש"ע  נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא בעת משיח נ{ג"ל}ה   תורת ה{ג}וא{ל} הנקראת  צורי"ם{סוד תורת ציורים-עניין ציורי האותיות}אשר רק למשי"ח ידיע"ה  בזא"ת התורה בזאת התורה  אראנ"ו,-בגימטריא רבו"ן,-המשיח יגלה עבור ישראל יחוד רבו"ן בסוד ב"ו"   נ"ר,-נ"ון  ר"יש  אותיות שי"ר נו"ן{הארת בינה}-אשר  מעוברת מן    ק"ו  יש"ר{אור אין סוף יתברך לא מושך},-

ומשיח הינו ק"ו יש"ר בסוד ישרו"ק  התורה,-בסוד  ישרו"-ק  בגימטריא  יוש"ר  מא"ה  אותיות אוי"ר  מש"ה,-בכח תורת ה{ג}וא{ל} האויר הקדמון{השכל הז"ך}מגולה,-וזה א{ו"י}ר  בסוד  י"ו קרנות על חד"ו{משה}-שהינו  ירו"ם  אש"ה,-על ידי רזי"ן דרזי"ן {עי"ן לא} ראת"ה,-זה מוחין נעיל"א{אורות מנעול"א}-המשמידות ומכריתות  הרשעים,-אומות העולם הגויים  הארורים,-ב"ה-מות  נשרפים מא"ש ה{ג}ח{ל}ים,וזה אראנ"ו,-עתידים אומות העולם-"ערב רב"  בגימטריא דע"ת{דטומאה}לחוש ירא"ה  ופח"ד ע"ד אשר נשמתם  תקר"ע  מן כלי בשר"ם-יש"ר  כלבי"ם לגיהנם זועקי"ם  מן מלקו"ת הלהב"ה,-סוד תורת ה{ג}וא{ל} המכלה רוחות הטומ"אה{הסיטרא אחרא} נאבדי"ת  בזכו"ת  {צ}ורים  אר{אנו},-אותיות  ו"  צא"ן בגימטריא  ז"  נ"ץ בגימטריא   נ"ץ  שב"ע  אותיות ש"ץ  נב"ע,-{ש}ליח  {צ}בור,-משה רבינו מלך המשי"ח הינו נ{ו}-ב"ע  אור החכמה שם ע"ב  בגימטריא חס"ד המשבר ומכחיד כל קליפה דסיטרא אחר"א,-אמן ואמן כן יהי רצון ה" .     

כ"ד

"מי מנה עפר יעקב ומספר  את רבע ישראל"

ראה,-מ"י  בגימטריא נ"  בגימטריא  חמישי"ם  אותיות   י"  שמחי"ם  בגימטריא כ"ח שמ"ם,-זה האבות הקדושים אשר  כ"ח  {סוד הארת בינה}מעברים בפנימיות  משי"ח  ן,הרי המשיח באמצעות אור האבות זוכה לשם המפורש סוד נ"ח  בגימטריא יוד הי ואו הה ובזה השם  הינו  בעל   ל"  מוצ"א,-מוחין אומ"צל,-{מ}לך {א}והב  {צ}דקה {ו}משפט  אשר באמצעות   או"ר    ל"  סוד    ו"  רל"א,-בפנימיות המשיח{אות  ו"  תפארת ישראל}מוחין רל"א צירופים,-ציפורים{סוד נשמות הצדיקים}-המהוים מוחין המשיח הנקרא ק"{ן  צ}יפו"ר-המעבר  ה"נץ"{גואל}-במאור  נ"ון  צ"דיק  בגימטריא ק,ו צדיק,-אור אין סוף יתברך לא מוש"ג],-וזה האור  אויתות אור"ב  בסוד א"ב   ר"ו,-{א}לפא {ב}יתא צירופים שהינם מעטרים המשיח במדרגת  ר" כפול ו"  בגימטריא אל"ף  מאתי"ם   בגימטריא  פנא"ל  אמ"ת   בגימטריא  קס"א  אמ"ת,-זה שם קס"א בגימטריא א"לף  ה"י  י"וד ה"י,-

הארת בינה אשר באמצעות אמ"ת{תפארת}-סוד יחוד  א"ם –ת  בגימטריא א"ם  או"ר ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  א"ם ר"ז  חס"{ד  אמ}"ת,-במשיח  "אדם"  בגימטריא  גוא"ל   ה"  בגימטריא  י"וד  ה"א וא"ו  ה"א  הינו בזה החרב משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע  עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ועל כך נאמר  עפ"ר  סמא"ל הטמא רוח הטומאה עולה בעש"ן להבות חידושי  התורה,-סוד  מנ"ה,-זה המשיח{אותיות משה ח"י}-מעלה  מ"ן   ה",-{מ}יין {נ}וקבין{תפילה}-ובכך מייחד מוחין בינ{ה}  בפנימיות המלכות  הזוכה ל-ע"  פנים   של התורה{תפארת}ומתמתקת ומתבשמת על ידי כך מן  פ"ר  ניצוצות דינים,-וזה  ע"-פר   משמיד  פר"עה{סמא"ל},-וביום ההו"א  יעק"ב  מעובר מן אות  ו"  וראה יעקו"ב בגימטריא  ק"ב פ"ו   בגימטריא אלהינו אלהים,-סוד יחוד בינה{אלהינו}ומלכות{אלהים}שהינם  באמצעות   "ומ"-ספר סוד ספ"ר  מ"ו,-מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם{מוחין תפארת}-מאירים בגדלות מוחין,-

סוד ספ"ר בגימטריא רק"ם,-זה יחוד  הארת החכמה{ק"ם}המבשם המלכות{אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל אל"ה אלהי אלהי"ם,}ועל ידי כך המשיח מעוטר בכתר   רק"ם,-נוטריקון  ר"יש  ק"ם אותיות קשרי"ם{אור האבות כך נקראים בתורת הקבלה}-שהינם מהוים שי"ר ק"ם,-וזה  סוד י"ש  רק"ם{מוחין בינה   "לאוהבי הנחיל יש"}-זה שיר ה{ג}או{ל}ה אשר מקים ה-השכינה   בגימטריא שפ"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמה ומשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים מן להבות המדור"ה,-וביום ההוא  א"ת{השכינה}מזדווגת{מעוברת}מן ישרא"ל{מוחין תפארת},-י"ש  רל"א,-בסוד שי"ר{בינה}באמצעות  א"ל{תפארת}סוד  אי"ש   ר"ל{חבר אות  ו",-סוד משיח}ומקובל אי"ש    רל"ו   בגימטריא "גדול אדונינו ורב כח",-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ה

"וישא משלו ויאמר"

הבט,-"וישא"  אותיות  א"ש   י"ו  אותיות   ו"  אי"ש,-סוד תפארת ישראל המשיח אותות משה ח"י  והינו  אי"ש,-בסוד  א"לף  יש,-בפנימיות מאור החכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}המעבר בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין בינ"ה{"לאוהבי הנחיל י"ש},-ובזה המוחין  ו"  אי"ש{משה}משמיד ועוקר   אפ"ל   יש"ו{ע}-י"מח  ש"מו ו"זכרו ע"ולמים סמא"ל הרשע נשח"ט על גבי מזבח הנקמה,-וידעת אשר ביום ה{ג}או{ל}ה ישראל זוכי"ם בגימטריא עו"ז משל"ו,-זה של"ו{מלך המשיח}-משה בגימטריא שיל"ה ומעבר המלכות  באות  ם"  בגימטריא ארבעי"ם אותיות  עיב"ר   א"ם בפנימיות ישראל,-וראה עיב"ר א"ם   אותיות   ב"רא  עי"ם,-המשיח הינו  ב"ר-א חכמ"ה  אותיות כ"ה  א"ב רמ"ח  אותיות  כ"ב א"ר  מ"ח  אותיות מרכ"ב{ה}  א"ח ,-סוד חכמת הצירופים{מעשה המרכבה}  אשר באמצעות תורתו  חותם {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין   בצדיקים ישראל קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מיחלים,-

וסודי הסודות בזה המאמר אשר נכתב  באור החכמה הסתומה,-"עיב-ראם",-זה המלא"ך רא"ם,-סוד {ר}פאל  {א}וריאל  {מ}יכאל החותמים בפנימיות המשיח  מאור   ע"בי  בסוד ב"י{במשיח}-י"ב צירופי  יהוה{תפארת}המגלים  שם ע"ב בגימטריא חס"ד  המשמיד ומכלה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,וגם רא"ם  עב"י  אותיות אב"י   רע"ם,-המשיח  סוד יחוד   אב"י,-אור החכמה {א"אלפך חכמה} המעבר ה{ג}וא{ל} ב-י"ב צירופי יהוה{תפארת}-שהינם   סוד שם יב"א  בגימטריא   י"ג מידות הרחמים  הנקראים רע"ם  בסוד   ר"יש   ע"ם  אותיות שערי"ם,-אותיות ש"ע   יר"ם,-הרי באמצעות מוחין רע"ם  המשיח[[ש"ע  נהורין  בגימטריא ש"ע  נה"ר ס"ו  בגימטריא ש"ע  נה"ר  ב"ן דוד-אור הגואל] מרומם התפילה{סוד מ"ן  ,-{מ}יין  {נ}וקבין},-

וראה מ-{יי"ן}-אור החכמה  יי"ן בגימטריא סו"ד  בגימטריא  ע"  פנים של  התורה  המעבר  "נוקבין"{הנקבה,-סוד המלכות המעוברת}מן ן"{בינה}-בכך  השערי"ם  אותות  יר"ם שע"ה,-אותיות עי"ר  מש"ה אותיות  ע"  רשימ"ה,-אותיות   שמיע"ה  ר",-בינה{עולם השמיעה  בתורת הקבלה סוד י"ה שמ"ע,-חכמה ובינה}ממתקת ומבשמת מלכות{אות  ר"  בגימטריא א" א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם,-גבורות},-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה  סוד "ויאמר",-י"ו{תפארת,-י"ו קרנות על חדו},-משה החותם  מוחין  אמ"ר{חכמה בתורת הקבלה},-הארת   א" ר"ם,-הרי החכמה{א"} מעברת "רם"{תפארת}-ובאמצעות   המלא"ך  רא"ם  אות  ר"{מלכות}מעוברת מן  א"ם{בינה},-וזה יחוד  השלו"ם  בגימטריא ספריא"ל  אותיות פר"י סא"ל   בגימטריא    ע"   רפא"ל,-שבעים פנים של התורה בפנימיות המלכות{רפא"ל,-הנקראת המלכות הקדושה  רפוא"ה,-סוד גאולתה}.

כ"ו

"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"

ראה,-כ"י  בגימטריא אות   ל"  חבר  כ"י  ומקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל,-גדלות מוחין אשר באמצעות  א"ל{אור תפארת}בעל מוחין ל"א  מושג אין סוף יתברך המעברה,-הינה שוחטת ועוקרת  נח"ש,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה היורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה, -וידעת המלכות  באמצעות  יחוד   ח"ן  ש"  בגימטריא משי"ח  תכחיד  ממשלת הטומאה-הסיטרא אחרא הארורה,-ויחוד   ש"  ח"ן בגימטריא  ח"ן שלושי"ם  בגימטריא  נו"ן   נשמ"ה  שלו"ש  בגימטריא ק"ו  נשמה שלוש,-זה אור אין סוף יתברך לא  מושג{ק"ו}-אשר מעבר  שלו"ש{האבות הקדושים}במוחין נשמ"ה,-והינם חותמים ב{ג}וא{ל}-נ"  מש"ה  שם  נ"ח  בגימטריא יוד הי ואו  הה  סוד למצוא חן בעיני יהוה,-הרי זה אור החכמה{עינים}-סוד יחוד  ב"יעקב   בגימטריא  {ע}"ד  [ש]ע"ר   [מ]א"ה,-

ראשי תיבות  שמ"ע,-נוטריקון  ש"ם  ע",-יחוד המלכות{ש"ם}במוחין   ע"  בגימטריא  שבעי"ם  אותיות שמ"י  ע"ב   בגימטריא שמ"י חס"ד  אותיתו ס"ד משי"ח{תפארת ישראל}-המעבר המלכות ב"שס יחדם"{אותיות ס,ד משיח}חבר אות  ו"  ומקובל  ש"ס  יח"וד  ם",-{ש}ש  {ס}דרים הממתקים ומבשמים ד"ם{גבורות המלכות}-ומגלים בממלכה  "יחוד"  בגימטריא  יח"י בגימטריא כ"ח  אלקים  חיים הבורא יתברך ויתהלל המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון   מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק  נכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא לא "קסם",-זה המזיק הטמא קס"ם  בגימטריא מא"{ה ס}"ם,-{בינה דסיטרא אחרא}-הנשרפת  באש חידושי התורה של משיח ישראל אשר באמצעות שם  ס"ה  בגימטריא  אדני יתברך   המשיח אויתתו משה חי שוחט  מ{ס}כ{ה},-זה עבודה זר"ה,-גמגימא ואמון מנוא עולים בעש"ן המדור"ה,-

וביום ההוא זוכי"ם  הנבראים  למוחין בישרא"ל  בסוד  משיח  ביש"ר  א"ל,-על ידי גלוי רשב"י  א"ל,-הרי לך  תורת  {ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי  עתידים באמצעותה ישראל לדעת דרכי הנהגותיו של הא"ל  יתבר"ך ויה"לל  בעל כל הכוחות כולם,-והבן "בישראל"-זה יחוד קדוש ונורא,-י"ב צירופי יהוה{תפארת} אשר מהוים  רא"ש{בפנימיותם מוחין בינה}-שהינו  באמצעות  ל"מד  בגימטריא ע"ד{תפארת}  "דם" המלכות{גבורות}מתמתקות ומתבשמות ועוקרות  מלכות רומי הרשעה נאבדית ונמחית העת {ג}וא{ל}  נרא"ה,-בגימטריא נר"ו,-בסוד בפנימיות הגואל מוחין בינ"ה{אות  נ"}עתיד לגלות  ר"  כפול  ו"  בגימטריא אל"ף  מאתי"ם  בגימטריא  מפ"ל  ב"ת י"ם,-סוד המלכות{ב"ת  י"ם}אשר בזכות אור המשיח אותות משה ח"י הנקרא {מ}וחין  {פ}ה {ל}ב  זוכה  לאור ת"י בגימטריא קוד"ש  סוד ש"ם  מ"ב  הגדול והנורא,-וזה ב"ת י"ם{מלכות}בגאולה מעוברת מן   מ"ב  ת"י בגימטריא מ"ב קוד"ש  סוד  מ"{בינה}-"בקודש" שורה בהארת פנים בפנים{גדלות מוחין} עם מלכות ישראל הקדושה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ז

"הן עם כלביא יקום"

ראה,-ה"ן בסוד  נ"ה,-{נ}צח {הו}ד  רוח הנבוא"ה בגימטריא  חו[ק"ק  ה]נבוא"ה-סוד מוחין  ה"קק  בגימטריא  ה"ר,-יחוד בינ{ה}  ומלכות{אות  ר" בגימטריא א" א"ל א"לה א"להי אלהים}ובזה היחוד   ע"ם  מגולה,- ו"עם"  בגימטריא קו"ד,-סוד ק"ו אור אין סוף יתברך ויתהלל החותם במלכות{אות  ד"}-מוחין ארב"ע{בגימטריא  ד"},-וידעת ארב"ע  בגימטריא רג"ע{זה המשיח}-ר"יש  ג"ימל  ע"ין   אותיות  שי"ר  יי"ן עגלים,זה סוד שי"ר  יי"ן בגימטריא  סו"ד  בגימטריא  ע"  פנים של התורה{סוד  גילוים}חותם במלכות,וגם   יל"י  גשרי"ם  ע"ן,-סוד  כ{י}  גמ{ל} על{י},-המלכות מעוברת מן   ג"  שרי"ם,-סוד האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקוב  שהינם  ע"ן בסוד ע"ין  נ"ון    אותיות  ענני"   נ"ו,-נ" כפול  ו"  בגימטריא שלוש מאות  אותות של"ו ש"ם  א"ות,-

זה אור המשי"ח אותיות משה ח"י  ו"משה" בגימטריא שיל"ה{של"ו},-הינו חותם אמ"ת  של"ו   ש"  במלכות ובכך   מו{ש"ל  א}שת"ו,-בסוד המשיח  מעטר השכינה ב{א}וכל  {ש}ינה  {ל}ינה,-סוד   אוכ"ל אותות כ"ו  א"ל  בגימטריא יהוה  א"ל אותיות  ה"  יהוא"ל{זה מוחין  אליה"ו  הנביא זכור לטוב  המלא"ך יהוא"ל  אותיות אליה"ו  קודש הקודשים}-אשר חותם  המשיח באמצעותו   שינ"ה,-סוד  י"  שנ"ה{עשר ספירות בלימ"ה בגימטריא פ"ז עטרות המשיח}-סוד  לינ"ה  בגימטריא  מנ"ה,-מוחין בינ"ה{אות  ם"}המאיר המלכות ברוח  {נ}בוא{ה},-סוד  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד  המשמידה ועוקרת  "כלביא"-זה הכלבים  הטמאים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נעקר ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-

וביום ההוא ישראל זוכים –למוחין המשיח הנקרא יקו"ם  בסוד קוי"ם אותיות י"ו ק"ם,-כנאמר על משה  י"ו  קרנות על "חדו"  בגימטריא ח"י{זה שם החכמה בתורת הקבלה הנקראת גם  ק"ימ"ה סוד  י"ה ק"ם לשחוט סמא"ל הרשע,}ובזה החכמה  ה"קוים" בגמטריא  י"  ק"ן{הספירות העליונה  י" מספרם}מ{ניק}ים  המלכות במאור  מי"ם,-סוד המשיח ,-{מ}שיח {י}שלח {מ}הרה,-הרי באמצעות  ה{ג}וא{ל} שהינו  ילח"ש{מיחד ומשביע}   ילח"ש  בגימטריא חמ"ש  מלאכים סו"ד  ארגמ"ן,-{א}וריאל  {ר}פאל  {ג}בריאל  {מ}יכאל  {נ}וריאל  בכך סמאל גמגימא ואמון מנוא נשרפים באש הגיהנם להבות התור"ה מכלים רוחות הטומאה{הסיטרא אחרא,-זרע עמלק שורש כל ר"ע},-כנאמר  "ואת רוח הטומאה{מלכות רומי}אעביר{בסוד בער"ה}מן האר"ץ{מלכות הקדושה,-ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מיחלים},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ח

"וירא בלעם כי טוב בעיני ה" לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים",

הבט,-"וירא"  בסוד אוי"ר,-זה מוחין המשיח סוד אוי"ר  קדמון{השכל הז"ך}-סוד יחוד   ז"ה  כ"ף  בגימטריא מא"ה  ז"ה בגימטריא  י"ב מא"ה,-תפארת{י"ב  צירופי יהוה}מעובר מן הא"ם {בינה}והינו {תפארת המשיח} מגלה בכך שם מ"ב  יא"ה,-סוד שם מ"ב  המלא דמלא: יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב], -שהינו  משמיד ועוקר בלע"ם,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ומשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-בסוד היחוד  קנ"ה מ"ה,-הרי המשיח אותיתו משה ח"י{הוא הגואל}בעל קנ"ה  אותתו הק"ן{חכמה עליונה} סוד ציפור,-צירוף,-וזה ק"ן ציפור חכמת הציפורים{צירופים}-נשמות הצדיקים ישראל קדושים סוד שם מ"ה בגימטריא גאול"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  שהינו כ"י טו"ב{משה}-בסוד כ"י בגימטריא אות  ל"  חבר כי ומקובל שם כל"י,-

סוד  {כ}הן {ל}וי {י}שראל{המלכות}זוכה לאור טו"ב,-זה יחוד החכמה [ב]ראשית אשר מעברת הממלכה  במוחין ט"ו בגימטריא י"ה{חכמה בינה},-וגם  טו"ב  בגימטריא בי"ה  חבר אותיתו ט"ו ומקובל ט"ו-ביה{זה משה רבינו עליו השלום}שבאמצעות י"ה{חכמה ובינה} חותם  ט"וב  אורות בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה מיחלים,-וביום ההוא  המשיח מגלה בעינ"י ה" בגימטריא  ענ"ב  כ"ה,-זה סוד החכמה העליונה נשמות צדיקים האמת{ענבי"ם נקראים בתורת הקבלה}-בסוד  ע"  בני"ם,-שבעים שמות קדושה  המעברים הש{כ}ינ{ה}-במוחין החכמה{ב" עיני"ם  אותיתו  ע"ב   יי"ן   ם"  בגימטריא  ס"ודם   חס"ד},-וזה ה"חסד"  בגימטריא סו{ד}  {נ}שמה,-זה המשיח החותם שם   נ"ד   בגימטריא  הי ואו הא יוד בפנימיות הממלכה בכדי להנצל הנפש{מלכות}מן הגבורות הגדולות המלוות לחכמת ה{ג}וא{ל},-וזה הגבורות משמידות ועוקרות  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-וביום ההוא  [לבר"ך א}ת ישרא"ל,-המשיח חותם מוחין  המלאך  ברכא"ל  ,-

אשר שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ר}ופא {כ}ל {ב}שר {ו}מפליא {ל}עשות,ראשי תיבות ברכא"ל,-זה סוד המשיח הינו  כ"ב  רל"א,-בפנימיותו רכ"ב{המרכבה}-סוד רל"א צירופים בגימטריא שמוני"ם  ציו"ר בגימטריא ציו"ר שמ"ן  יו"ם  ,-חכמה{שמ"ן}ויום{חסדים}-ס{וד ח}כמת הציו"ר,-שם חד"ו,-אור המשיח  אותיות משה ח"י כנאמר על משה "יו קרנות על חד"ו,-בגימטריא ח"י{אור החכמה}-שהינו מוחין הל"ך,-לשון חותם הלכות בפנימיות ה"כלה"{שכינה}-והלכות המשיח הסוד  כל"ה בגימטריא  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-נכתבים ברוח הנבואה,-הלכ{ה} מ[ן] [ה]שמי"ם,-סוד שם המפורש  הנ"ה  בגימטריא נ"י,-{נ}צח {י}סוד,-משה  {ספירת נצ"ח}חותם  י"  סו"ד   בגימטריא  דו"ד   ב"ן  דו"ד,-אור ה{ג}וא{ל} בפנימיות ישראל,-ועל ידי כך זוכים למוחין כפע"ם  נוטריקון  כ"ף  ע"ם  בגימטריא  מא"ה  ע"ם בגימטריא מא"ה שע"ר  מא"ה  בגימטריא שע"ר מאתי"ם  אותיות  אמ"ת  שערי"ם  אשר באמצעותם המשיח אותיתו משה ח"י משמיד ועוקר  "נחשים",-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע עמלק נכח"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ט

"ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך"

ראה,-"וע"תה  בסוד המשיח בפנימיות ע" כפול  ו" בגימטריא כ,ת,-{כ}תר {ת}ורה  החותם   או"ר ע"ב אמ"ת{בגימטריא ת"}בפנימיות הממלכ{ה},-וזה יחוד ו"ע-ת-ה יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחט על גבי מזבח הנקמה,-ובים ההוא המלכות{ישראל}-זוכים למוחין  הננ"י  בגימטריא מא{ה}   {י}ה,-זה סוד הבינה{א"ם}אשר באמצעות המשיח חותמת שם ה"יה{המפורש}בסוד מ"ה ש{היה}  הוא ש"י{היה},-ובזה השם גמגימא אמון מנוא וסמא"ל רוחות הטומאה עולים בלהבות המדורה זר"ע עמל"ק נעק"ר ונמחה,-והמשיח אותיתו משה חי עתיד לחותם בפנימיות הכלים{נבראים }-ישראל צדיקים קדושים  מאור הול"ך  בגימטריא נו"ה  בסוד  נ"ו,-נ" כפול  ו"  בגימטריא אות  ש"  חבר נ"וה ומקובל  ו"  שנ"ה{אור התפארת}-סוד  נו"ה  ש"   בגימטריא נו"ה שלוש מאו"ת  אותיות   תו"  משולש  נאו"ה,-אור האבות אברהם יצחק  ויעקוב  המעברים המלכות  במוחיען נאו"ה  סוד    ו"  נא"ה,-יחיד"ה בסוד פל"א  נו"ה  אותיתו  הפנוא"ל,-

זה יחוד  נ" כפול  ו"  בגימטריא אות  ש" חבר פ"ה ומקובל שפ"ה  וצרף אל ומקובל א"ל שפ"ה בגימטריא א"ל שכינ"ה  אותיתו א"ן השכל"י,-מוחין הז"ך והר"ם{משיח}-סוד השכל"י  אותיות  כ"ף שיל"ה בגימטריא מא"ה שיל"ה בגימטריא מש"ה  יל"ו  אותיות  י"  השלו"ם  בגימטריא  {י"ה}-ספרי-אל  אור חכמה ובינה ספר האויתו {נשמות,-אותות}המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מן חידושי התורה,-וביום ההוא ישראל בפנימיותם מוחין  איעצך  בגימטריא א"ל ע"ץ,סוד  כ"י  ה{אדם}  ע"ץ השדה,-יחוד המלכות{שד"ה}-אשר מעוברת מן אור החכמה{ע"ץ-יה  אותיות עיצ"ה}באמצעות אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א ו"או ה"א בגימטריא הגוא"ל]-המגלה לישראל  מוחין  א"לף  ל"מד  בגימטריא קפ"ה אור החסדים  ק"-פה  בגימטריא מא"ה פ"ה,-יחוד בינה מא"ה-אויתות הא"ם]המעברת  פ"ה{מלכות סוד כבו"ד}-בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה מפעמי"ם בקר"-בה  בסוד חותמים בפנימיותוותה אור  בק"ר,-חסד אברה"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"

"וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין"

ראה,-"וישא"  אותיות  ו" אי"ש,-זה המשיח הינו אי"{ש צ}דיק,-סוד ש"ץ-{ש}ליח {צ}בור,-והינו משל"ו  בעל שלו"ם,-זה של"ו{המשיח} בפנימיותו מוחין  ם"{בינה}-הנקראת שלו"ם,בסוד יחוד  ש"ל-מ"ו    אותיות  שמ"ו    ל" בגימטריא שמ"ו שלושים אותיות שמ"י שמ"ש לו"ו,-זה השם המפורש  לו"ו  המורה במאמר  כ"ה הנשבע  ב"י" החכמה וציורו{צירופיו}מורה אשר  חקו"ק בגימטריא רו"ח  י"ב מזלות ישראל בפנימיותו,-זה המשיח אותיות משה חי והינו בעל מוחין  ת"ו  מז"ל עתיקא קדישא,-סוד  הניגונים{יחודים,-תוי"ם}החותמים אותיות  מ"זל  בפנימיות המלכות שבכך זוכ"ה למוחין ויאמ"ר  בסוד  א"   ירו"ם  ה"שכינה"  בגימטריא שפ"ה וישמיד ויכחיד רומ"אי,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורד השאולה ונשחט על ידי חרב ה{ג}או{ל}ה,-

ועל כך נאמר "ב[ל]ע{ם} בנ[ו] ב[ע]ו[ר]"-סוד המלאך  רו"עמל,-זה קליפת עמ"ל  ,-מלכות רומ"י,-הנשרפת ומושמת ב{ג}או{ל}ה השלמה,-ובכך ישראל צדיקים קדושים  זוכים למוחין ונא"ם  אותיתו אומ"ן,-סוד   א"ום-  ן",-זה השם המפורש  הנקרא או"ם,-ומצביע על צדיק יסוד עולם{המשיח}המעבר המלכות באות  ן"{בינה},-וגם אומ"ן  בגימטריא  זמ"ן,-סוד יחוד  ישראל אשר באמצעות העלאת  מ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין מושכים  ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות לפנימיות הכלים ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא-יצרים רעים נכרתים ומושמדים,וביום ההוא משיח ישראל חותם  שת"ם העי"ן  בגימטריא  מש"ה  נ"ס  ע"ת,-סוד יחוד  בינה{נ"ס}המעברת המלכות{ע"ת}במוחין תפארת{משה}-אור  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ל"א

"אראנו  ולא עתה אשורנו ולא קרוב"

הבט,-"אראנו" בגימטריא רבו"ן,-זה  יחוד  ר"ב  נ"ו,-סוד נ" כפול  ו"  בגימטריא אות ש"  חבר   ר"ב ומקובל  ב"ר   ש"  בגימטריא  {ב}"ר  [ש]לוש מאו"[ת],-"שבת",-סוד מוחין ה{ג}וא{ל}-יחוד  ב"ת{המלכות}באות  ש"{אור האבות}-המשמיד ועוקר "בשר",-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ק"ץ כל בש"ר  היורד שאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים  בגימטריא עו"ז בגימטריא  ע"  אח"ד  בגימטריא  ע" אהב"ה  בגימטריא  ע"  י"ג  בגימטריא  פ"ג,-זה המשיח פ"ה  ג"ימל  בגימטריא  שמוני"ם מגילה  בגימטריא שמ"ן  יו"ם מגילה,-חכמה{שמ"ן} דיחבדים{יום}אשר בכל ה{ג}וא{ל} חותם   מגיל"ה סוד   י"ג   מל"ה בפנימיות ישראל עם קדושה,-זה י"ג מידות הרחמי"ם  בגימטריא  פר"ח  י"ה  אותיות רי"ח  פ"ה  בסוד פ"י   ה"   ר"ח,-אור החכמה {פ"י  ה"  אותיות  יפ"ה,-כך נקראת חכמה בתורת הקבלה}המעברת השכינה במוחין ר"ח  בסוד  ר"  כפול   ח"  בגימטריא  אל"ף ש"ש מאות  אותיות  אמ"ת  שו"ש  פל"א,-

זה יחוד  שו"ש{מלכות}הזוכה למוחין אל"ף{חכמה,-ספירת אלפים בתורת הקבלה}-ובאמצעות תפארת{אמ"ת},-אשר בכך {י}ג  {מ}ידות {ה}רחמים  מחברות ל"שוש"  שם ימ"ה  בגימטריא  נ"ה-ומקובל "שושנה",-שם המלכות בגדלות מוחין המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מאש חידושי התורה,-וביום ההוא ישראל בפנימיותם   אשורנ"ו בגימטריא אב"י נש"ר  אותיות  א"ב  נשר"י,-{א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות אשר באמצעותם המשיח{נ"  ש"ר}חותם   י"ש   נ"ר,-מוחין  בינה {סוד   לאוהבי הנחיל  י"ש}במלכות{הנקראת  נ"ר}וזוכה בכך   ל-י"  ספירות בלימ"ה בגימטריא פ"ז עטרות ה{ג}או{ל}ה שהינם סוד  ו"לא,-בסוד  ל"ו"  לתפארת אות  א"  {חכמה}-אשר באמצעותה חותם קרו"ב אותיות ק"ו   ר"ב,-אור אין סוף יתברך לא  מושג{ק"ו}בפנימיות המלכות{ר"ב},-

על שם ריבוי האורות המתעברת מכוחם},-וגם קרו"ב  בסוד   בוק"ר,-סוד החסדים{אור} אשר בכל המלכות מתמתקת ומתבשמת וזה היחוד משמיד ומוחה זר"ע עמלק  נכחד  מן  אור  המשי"ח  בגימטריא   ר"ז  מש"ה  ח"י  אותיות  שח"ה  רזי"ם,-סוד האבות{אות ש"}החותמים  ח"ה בגימטריא אח"ד הגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרימים בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ב

"ראשית גוים עמלק"

הבט,-ראשי"ת  בסוד ראש   ת"י  בגימטריא  רא"ש  קוד"ש,-זה המשיח  אותיות משה ח"י  והינו בעל החכמה שיר"ת   א",-וזה  הנאמר "אז ישיר משה ובני ישראל את ה-שירה  הזאת ליהוה",-וזאת השיר"ה{יחודים} משמידה ועוקרת "גוים",-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא עמל"ק נשבר  בזכות המשיח הינו בעל    ל"מד  עמ"ק  בגימטריא  ע"ד   עמ"ק  ,-תפארת ישראל{ע"ד-הגואל}-הינו בעל  עומ"ק  המחשבה,-סוד יחוד ע"ו   ק"ם,-ע" כפול  ו" בגימטריא כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה  מושך אור החכמה{הנקרא קימ"ה בתורת הקבלה בסוד  י"ה   ק"ם}להכרית עמל"ק  שורש  כ"ל ר"ע,-וזה הנאמר {ר}אשית {ג}וים {ע}מלק,-ראשי  תיבות רג"ע,-זה המשי"ח  אשר  ראשית  הכחדתם של הגוים עמל"ק הוא יעקרם באמצעות  מוחין "רגע"  מן מקומם  עקב גורעים הם מן אמונתם של ישראל צדיקים קדושים  לגאולה שלמה זוכ"ים,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ג

"וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב"

ראה,-"וישב"  בסוד  י"ו  ש"ב,-זה משה רבינו{י"ו קרנות על חדו"}-ובפנימיותו ש"ב-בסוד  ש"  כפול  ב"  בגימטריא  שש   מאו"ת  אותיות אות שמ"ש{תפארת ישראל}-אשר באמצעות יסוד{אות}-מעבר המשיח המלכות  ב-י"  סו"ד   בגימטריא דוד   בן דו"ד בגימטריא  ב"ן   י"ד   י"ד  בסוד המשיח הינו ב"ן{תפארת ישראל}-בעל ב" כפול  נ" בגימטריא מא"ה  וחותם  י"ד  י"ד   בגימטריא  כ"ח{בינה}בפנימיות המלכות,-ובזה המוחין  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא הינם שטי"ם{שוטים}-רוחות מוא"ב  חבר אות  י"  מן שט{י}ם ומקובל "אויב-ם"{אויבים} יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח המקמה,-וביום ההוא ה{ג}וא{ל} חותם בפנימיות המלכות שם  א"  יבו"ם,-

זה השם המפורש   ו"   יב"ם,-המורה כי הטרות{אורות חב"ד  ח-כמה ב-ינה ד-עת}מכח התפארת דבקים זה בזה{שורים בהארת פנים-גדלות מוחין}בפנימיות המלכות והכל כח יחיד בסוד נשמת יחידה  בגימטריא  כ"ח  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  הכונסים למלכות{והרי  י" ספירות בלימ"ה}בגימטריא פ"ז  בגימטריא הנב"ל{סוד היחודים}המצביע על מלכות  הכוללת הכל ולכן שם  כל"ה בתורת הקבלה לשון מכלילה כל ההארות  בגימטריא  ו"  תורה{סוד תפארת}המשפיע לשכינה   י" ספירות עליונות המעברות את בטנה  במוחין  ט"ב –נ"ה  סוד {נ}צח {ה}וד-רוח הנבואה המגלה ט" כפול ב" בגימטריא ח"י  בגימטריא חד"ו{זה משה עליו נאמר "יו קרנות על חדו"-לשון יחודים וחדות השכל האלוקי}בפנימיות משה א"ב הנבואה  הוא המשמיד ועוקר סמא"ל הרשע יורד השאולה ונשרף מן להבות חידושי התורה,-זר"ע ע{מל"ק}-נמחה,וביום ההוא ישראל זוכים  "א{ל ב}נות"-סוד  ל"ב בגימטריא כבו"ד  החכמ"ה  החותם הממלכ{ה}   בנו"ת חבר אות  ה"  ומקובל "הבנות" דקדושה,-סוד הגאולה אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצון  ה". 

תם ונשלם פרשת "בלק"-מאמר מגידים/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו רבי שלמה איפרג{ן}  זצוק"ל-השב"ח  לבורא עול"ם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech