להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא-פרשת קדושים

פרשת זוהר תנינא-"קדושים"-מכיל י"ח פרקים/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

א"

"דבר אל  כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו"

פירוש:הבט , דב"ר  בסוד גבורה בתורת הקבלה,וזאת הגבורה  בכך בני ישראל  רכשו  "עדת"  אותיות דע"ת,וראה אשר  דעת זה קדושה, כנאמר  ואמרת  אליה{ם}  קדושי{ם}  תהי{ו} – זה סוד   שם  מו"ם-{מ}עתה  {ו}עד   עול{ם},ובזה השם  מש"ה הוא  "ועד"  אותיות  ו"{תפארת ישראל}המהוה ע"ד  לתורה האלוקית, הינו   ע"ד  בגימטריא  למ"ד  מן האלקים יתהלל, ומעב"ר נשמות ישראל בדעת תורה,ובכך בני ישראל  משיגים מוחין   {ו}{א}מרת  {א}להם , בסוד  וא"ו  בגימטריא   "אחד"  ובגימטריא  "אהבה"-סוד  י"ג מידות הרחמים-אור ה{ג}או{ל}ה  שהינו    "כל  עדת"  אותיות  כ"ת  לע"ד, זה  {ד}ין   {כ}תר  {ת}ורה   {ל}ב  {ע}נוה  .

ב"

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו"

פירוש:ראה,  "איש"-זה משה שהינו {צ}דיק  {ע}ליון  בסוד "עץ" כנאמר   "כי האדם עץ השדה",הרי    "כי  האדם" בסוד האותיות  כ"א  מידה, זה שם אהיה בגימטריא  כ"א אשר מהוה מיד"ה{מודד} אור  עבור{עיבור}  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י,ומשה הינו  "עץ" השדה, לשון את כח הייעוץ בפנימיותו מקבל מן מדרגת ה"שדה"-ובכך  מעובר הוא באות  י"  {החכמה}ומקובל  "השדי"-בסוד   {ש}ומר  {ד}לתות  {י}שראל  {ה}",כלומר  המשיח הינו מהוה פל"א   י"ו-עץ,  כנאמר על משה רבינו "יו קרנות על חדו",  ו"חדו"  בגימטריא  ח"י,-

 

זה צדיק חי עולמים-לשון מחייה העולמות{נפש הנבראים}בייעוץ אשר מעניק,ככתוב   {א}יש  {א}מו  {ו}אביו חבר האותיות המסומנות ומקובל    "ואא"  בגמטריא   אות   ח"  בגימטריא  "שמונה"-זה סוד    ו"{תפארת ישראל מלך המשיח}שהינו "נשמה" הנקראת "תיראו"-לשון בעל ראייה{חכמה בתורת הקבלה}המקובל בזכות "יראה",כנאמר  מ"י שחכמתו קודמת ליראתו חכמתו לא מקויימת ומ"י שיראתו קודמת לחכמתו  חכמתו מקויימת{משה},וזה סוד משה סוד ה"קיום" של כל העולמות{יקום},

 

וזה  "ואת" שבתותי תשמורו,כלומר   "שבתותי"-לשון רבים  בסוד  "ו"{תפארת}ובת זוגתו{"את"}-השכינה בתורת הקבלה, ובמידה ותעשו זאת בני ישראל בכך   "תשמרו"-לשון  השכינה  "רושמת" אותכ"ם  ברוח קדושה החותמת ומעברת בפנימיותכם,וזה  ת"  רושם, אות ת"  בגימטריא  ארבע מאות  אותיות   או"ר  ע"ב  אמ"ת,  ו-ע"ב  בגימטריא חס"ד  אשר יעניק לכ"ם  {מ}ח  {ל}ב  {כ}ליות-"אמת"{בסוד  קדושים תהיו לאלקי ישראל},

 

ג" 

"איש אמו ואביו תיראו"

פירוש: הבט,  {א}יש   {א}מו   {ו}אביו   {ת}יראו, חבר האותיות המסומנות ומקובל  "אות  א",וזה סוד המשיח עליו נאמר {א}-אלפך חכמה,משיח בעל מדרגת חכמ"ה{אביו}ובינה{אמו},והוא  איש{צדיק}אשר בכך בפנימיותו  מוחין   "תיראו"-שזה אותיות  או"ר   ת"י  בגימטריא "קודש",ומקור  חכמת המשיח מן  האי"ן סוף יתברך בסוד  א{י}ש  א{מ}ו  ו{א}ביו  ת{י}ראו חבר האותיות המסומנות    אמ"יי   בגימטריא    א"ס-{א}ין  {ס}וף לא מושג,

 

 ובזה האור ה{ג}או{ל}-"ה"    {ת}{ל}ו{י}{ה}  ומקובל  "תהילה"-סוד השמח"ה  במלכות הקדושה שזוכה בכך  ל"תיראו" אותיות  א"י  תור"ה, זה בינ"ה {א"י}בסוד  {א}דנ{י}  החותמת  תורה{תפארת ישראל}במלכות"דן"{על שם הדינים השורים בפנימיותה},והתורה זה סוד מיתוק ובישום  הדינים,  וראה "ב{ישו}ם", סוד  שם  מ"ב-אור אצילות הקדוש המכחיד  ומוחה  יש"ו-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו-מלכות הסיטרא אחרא,.

  

ד"

"אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם"

 

פירוש:ראה,  אל  תפנ"ו  אל האלילים,כלומר מכאן רואים שיש לאלילים דמות-מכיון שניתן לבצע פנייה ממשית אליהם,והאלילים-זה סמא"ל הרשע ובת זוגתו לילית זונה גויה-מלכות הסיטרא אחרא,הינם מהוים הייצר הרע אשר פונה ללב הנברא{ישראל צדיקים קדושים}ומסיתים  לחטאים,וידעת "ו"אלהי  מסכה-זה סוד    ו"-דסיטרא אחרא{סמא"ל}-תור"ה זר"ה-לשון מקורה מן שורש הממזרות,

 

ו"אלהי"-סוד "אלה"-זה לילית  אשת זנונים{נואפת}-לשון חותמת הפניות{מחשבות זרות}בפנימיות ישראל,ולכן נאמר  "מסכה"-אותיות  ס"ם{א"ל}  ובת זוגתו  כ"ה-זה לילית המכ"ה ומצערת ישראל בגלות האחרונה,ומלך המשי"ח הינו  {ל}א  תעשו  {ל}כ{ם}- נקרא  "מלל"  בסוד   מלך  {מ}ה{ל}{ל}  המכחיד    {ס"מ}-אל הטמא  בגימטריא  "מלל", להראותך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בכח השם מ"לל מכחי"ד   ס"ם-אל,ובכך  ישראל בגאולה השלמה משיגים מוחין ל{א}  {ת}עשו  לכ{ם}-חבר האותיות  המסומנות ומקובל  "אמת"-סוד קו אמצע{תפארת ישראל}-בתורת הקבלה, אות  א"-אור החכמה בסוד  "א"אלפף חכמה,

 

 ו"גל עיני וראיתי  {נפל}-אות מתורתך",זה תורת משיח הוא בן  {נפל}י, וחותם בכח תורתו   נ{פלא}ות  -זה אות  א"לף  אותיות פל"א בגימטריא  שם  הקדוש   אי"ק,זה  סוד  {א}דם  {ק}דמון המשפיע אור החכמה{אות  י} בפנימיות הנבראים ישראל קדושים, ו"איק"-סוד  הבינ"ה הנקראת  שם  א"י בתורת הקבלה המשפי"ע  למלכות {אות  ק"}-המוחין אשר מזכה אותה ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה.

 

ה" 

"חדלו  לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא"

 

פירוש: הבט, חד"ל"ו  זה אותיות   ח"דו  בסוד הנאמר על משה רבינו על השלום  "יו קרנות על חדו",ומשה  יש בפנימיות כח הייחודים בזכות אות  ל" סוד הבינה{חדות הראיה },וידעת  ל"  בגימטריא  "עד"-זה משה  אשר  בכח הייחוד חותם  ע"  פנים של התורה  בפנימיות אות  ד"  לשון "דלות"{זה המלכות בעת הגלות },ובזכות  מ"ן-סוד {מ}יין  {נ}וקבין-אור תפילת משה והתפילה נקראת ה-"אדם"  בגימטריא שם  מ"ה  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-זה השם המפורש אותיות שופר מש"ה,

 

המשיח חותם "אשר"-זה בינ"ה   סוד  רא"ש   {ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת-ח"בד  בפנימיות ישראל עם קדושה, וראה  חב"ד זה אותיות   ב"   ח"ד, ומשה{ח"ד-נקרא בתורת הקבלה סוד התפארת}הינו חכמה {ב}ראשית בסוד  ח"  כפול  ד"  בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה, הרי לך משה מנתב החכמה אל המלכות, ולכן נקראת היא חכמה תחתונה-לשון מתחתנת{מזדווגת בחכמה העליונה},ובכך כח הנשמ"ה של המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י  גואל ישראל בזכות שם  באפ"ו, זה אור החכמה "אב"  הכונ"ס  למלכות שם  פ"ו  בגימטריא "אלהים",

 

 ואור החכמה עוקר ומכחיד סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחר"א ,ובכך  כ"י בגימטריא  ל"  חבר אותיות כ"י ומקובל-"כלי"-סוד {כ}הן {ל}וי  {י}שראל,זה הנבראים זוכים לגאולה   הנקראת  "ב"-מ"ה,  בסוד   מ"ה בגימטריא  אד"ם  -זה המשיח ובפנימיותו אות  ב-י"ת, סוד מהוה הוא המשיח בית למוחין  ת"י  בגימטריא  קו"דש,וזה המוחין  "נחשב"-זה אור המחשבה הנקרא "הוא" בגימטריא  ז"ה  בגימטריא  י"ב  צירופי יהוה יתהלל  המוחים זכר עמלק הרשע,.

 

ו"

"לא תעשק את רעך ולא תגזל  לא תלין פעולת שכיר  אתך עד בקר"

 

פירוש:הבט,  "לא"-זה סוד האין סוף יתבר"ך אש"ר  חותם בשכינ"ה הנקראת  ע"ת  בתורת הקבלה   את     מוחין   ע"  קש"ת,זה סוד תפארת ע"  פנים של התורה {משיח}אשר באמצעות   קש"ת{ייסוד}מעבר השכינה באור האלוקות הנקרא  "רעך", ועל כך אמר רבי עקיבא  "ואהבת לרעך כמוך" , כלומר אור האלוקות  נקרא "אהבה"  וחותם   אות  ל"  בסוד  ל"  כלים  חכמה  בינה ודעת בסוד    י"  י"  י"   בפנימיות  "רעך"-זה המלכות אשר הסיטרא אחרא  בזמן הגלות מצערת השכינה,ומלך המשיח בסוד  "כמוך"   בגימטריא    מו"ם-{מ}עתה  {ו}עד  {ע}ולם  בזה השם הוא יכחיד ויעקור סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,

 

ועל כך נאמר  ול"א בסוד לאות  ו"   ל"ו  אות   א"-מאור החכמה  שזה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא  יו"ד  הא"  וא"ו  ה"א  בגימטריא  "אדם", בזה   האור   מגלה המשיח  מדרגת    זי"ת  ג"ל,  סוד  המשיח  בפנימיות  אות  ז"   המידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד המעניקים בפנימיותו  מוחין  ת"י  בגימטריא קוד"ש, ובזה המוחין   "פעולת" המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  נעשי"ת-היא הבא"ת בסוד אהב"ת  הגאולה,ועל כך מוחין משיח הינו "שכיר" בסוד  אות  כ"  במלוי כ"ף  בגימטריא  מא"ה אותיות "האם"-אור הבינה שהינו שי"ר  הגואל ישראל, והרי שכי"ר זה אותיות  כ"  שי"ר,כלומר המשיח כשי"ר  בגימטריא  ש"ר     ל",

 

בפנימיותו   למ"ד  בגימטריא  "עד"-סוד חותם אמת התורה הנקרא "אתך"  שזה אותיות  כ"א   ת",  אור אהי"ה  בגימטריא כ"א המהוה מוחין השכינה "את" שמה בתורת הקבלה ,וזה "עד בקר" שזה אותיות  רק"ד  ע"ב, המשיח  באמצעות  ריקו"ד-זה סוד ייחוד חסד גבורה תפארת הנקרא ריקוד בתורת הקבלה]בכך משפי"ע  חס"ד-שם  ב"קר  בסוד   שי"ר   ק"ב  בגימטריא  אלהינו בפנימיות המלכות הנגאלת  על ידי הכחדת ועקירת סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשע"ה,והבט  שי"ר  ק"ב  זה אותיות זהות  ל-רשב"י   ק",  כלומר  {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי  הוא המשי"ח המשפי"ע למלכות-עליה נאמר רגליה יורדות מות{ק"}, וזה עושה באמצעות {ס}פ"ר [ה]זוה"ר [ש]כת"ב-בסוד  תיקון שס"ה  תיקון לא תעשה ורק למשיח ביגיעה גדולה יעלה בידו זה  התיקון{המשכת  מוחין חכמה בינה ודעת נקראים},.

 

ז"

"לא  תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול"

 

פירוש:הבט,ל"א   תקלל-זה סמא"ל  הטמ"א אשר נקרא קללה ונחש עקלתון, ומלך המשי"ח בכח   ת"  סא"ל    העולה בגימטריא  ל"א  תק"לל יישחט  בכך את סמא"ל הרשע,וידעת  המשי"ח סוד"ו    {א}ור  {ל}הבה  {ס}מיכה, זה אור החכמה  המלווה בדינים{להבה} אשר מכחידים הסיטרא אחרא בגאולה השלמה, ועל כך נאמר  סמיכ"ה שזה אותיות   י"ה  סמ"ך,חכמה{י} ובינה {ה}  משפיעים  אות  סמ"ך  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים העוקרים אומות העולם בגאולה השלמה,

 

וזה  "חרש"-לשון המשיח בכח תפילה חרישית  שזה אותיות  שחר"ית-סוד החסדים  מהפך  קטנות מוחין{עיוורון}המקויים בישראל לכדי  "מכשול"- לשון המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע,סוד הגדלות מוחין{גאולה},וגם מכשו"ל זה אותיות   כ"ף  שלום,וכ"ף בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם-מוחין בינה המשפיע "שלום"{תפארת} סוד אות  ם"  בפנימיות של"ו{שילה  בגימטריא  משה}  בפנימיות המלכות הקדושה. 

  

ח"

"לא תעשו עול במשפט{וג"ו}בצדק תשפט עמיתך"

 

פירוש:הבט, "לא"-זה אין סוף יתברך  לא מושג  המשפיע  "תעשו" בסוד שע"ת  ו"-תפארת  ישראל,  לפנימיות המלכות הנקראת  "עול"-מכיון שבעת הגלות  הינה שור"ה בהארת אחורים-דינים קשים,ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ומהוה הוא  "במשפט"  אותיות   מ"ב  שפ"ט, בפנימיותו  שם מ"ב  אשר באמצעותו  מעלה  התפילות לשער"י מעלה ומוש"ך שפ"ט  בסו"ד    ט"  שפ"ה-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד לפנימיות  המלכות-"בצדק" שמה, והרי לך  י" ספירות   "ב"-לימה,

 

כלומר המלכות  "מילה"  בכח הארת חכמה {ב}ראשית העוקרת ומכחידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה המהוה-"עמיתך"-לשון עימותים ומחלוקות זוכ"ה   ל"תשפט"-לשון מחשבה מופשט"ת  מכל גשמיות  בפנימיות ישראל עם קדושים, ועל כך נאמר  "המשיח יבו[א] ענ[י] ורוכ[ב] ע[ל] חמו{ר}" חבר האותיות המסומנות ומקובל    רבי"אל,זה סוד המלא"ך   בר"י    המעלה תפילות ישרא"ל בכח  ב"י  רל"א  צירופים,ויש להבין אשר  ב"י-זה  המשיח הוא חכמה תחתונה  המהוה   בי"ת  לאות  י"  הכונסת בפנימיותו  וזה סוד ייחוד ב"י",ובכך המלכות זוכ"ה למידת א"ל-סוד חס"ד המעבר המלכות בחכמ"ת  חסדא"ל-,

 

זה אור אות  ח"  בגימטריא  שמונ"ה אותיות ו"  נשמ"ה{תפארת ישראל}  המהוה  ס"ד   א"ל,וידעת  שזה אותיות  ד"  סא"ל בסוד   {ל}ב  {ס}ומך  {א}דם-זה המשי"ח בפנימיותו ל"ב  החכמה הנקרא   סומ"ך   בגימטריא    קכ"ו-זה שם  קדוש ונורא אשר  חותם  כ"ו בגימטריא  מוחין   י-ה-ו-ה-  יתהלל בפנימיות המלכות-אות  ק",.

 

ט"

"לא תלך רכיל בעמך"

 

פירוש:ראה,  "לא  תלך"  בגימטריא   א"ס  כ"ת, זה סוד    {א}ין  {ס}וף  יתברך  החותם  מוחין  ב-{כ}תר  {ת}ורה-זה תפארת ישראל {המשיח}שהינו כל"י  -{כ}הן  {ל}וי   {י}שראל  המעבר המלכות-אות  ר"  בתורת הקבלה,והבט   ר"כיל  זה סוד   ר"ך  ל"י, המשיח על ידי אור הבינה   שם  ל"י  בגימטריא אות  ם"  מ{ר"כ}ך  הדינים ומבשם מן המלכות, ובזה המדרגה המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י  יישח"ט ויעקור הסיטר"א אחר"א סמא"ל  הטמא-רכי"ל  נקרא   בגימטריא  כמ"ר-זה סוד הכמור"ה{מלכות אדום} אשר המשיח יימחה ויכחיד  זכ"רה,

 

וביום ההוא  ישראל זוכים ל"בעמך"   בגימטריא   ע"ב    ס", שם  ע"ב בגימטריא חס"ד-התפשטות מוחין  עליו נאמר   שהינו ס"ומך לכל הנופלים, כלומר בשנת תש{ס"ו}  ב"ן דוד  בגימטריא  ס"ו  הח"ל  להשפי"ע  זה החכמה בפנימיות ישראל -שהינם  נופלי"ם-לשון שורים  בנפילה  רוחנית}.

 

 

י"

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח  את עמיתך "

פירוש:ראה, "לא  תשנא"  בגימטריא   שנ"ת   ל"ב-,זה תפארת ישראל המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י  ובפנימיותו  ל"ב נתיבות החכמ"ה,וזה סוד  "תשנא"-אותיות   א"ש  ת"ן-{ת}פארת  {נ}צח, זה סוד הייחו"ד  אשר נקרא  "תוכחה"- בסוד  חיו"ת   כה",  בסוד האותיות  ח"י  או"ת  - כה",

 

 אור החכמה הנקרא ח"י  בכך מלך המשי"ח  המהוה או"ת  בסוד בפנימיותו אות  א"  אור  פל"א כנאמר  "א"אלפך חכמה,בזה האור מבצע ה{ג}וא{ל} ת"ו{ניגונים} אשר עליהם נאמר  תכ"ה שזה סוד  שם כה"ת-{כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  {יה}  הללויה,והשיר"ה של המשי"ח עוקרת ומכחידה  "עמיתך" זה סמא"ל  הטמא  עי"ן  מית"ך-מלאך המוות  ר"ע  עי"ן, וביום ההו"א מלך המשיח  יישחט"ו-וז סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

י"א

"את חוקותי תשמרו  בהמתך  לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים"

 

פירוש:הבט, השכינה נקר{את}   קר"ן  א"ת-לשון מקבלת הארת פנים{קורנת} מן  א"ת  אותיות התורה{תפארת} המהוה עבורה{עיבורה} "חוקותי"  בסוד   ו"  חו"ק  ת"י, כלומר המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י נקרא חו"ק  לשון  חו"קק  בגימטריא  רו"ח    ת"י  בגימטריא "קודש" בסוד רו"ח קוד"ש הכונסת למלכו{ת} ובכך זוכים ישראל צדיקים קדושים לגאולה,ועל כך נאמר  "תשמרו" חוקותי{מצוות התורה}ובכ"ך  האות  ת" בגימטריא  ארב"ע מאות  שזה אותיות  או"ר  ע"ב  אמ"ת  ,

 

 ו-ע"ב בגימטריא חס"ד  חותם בכ"ם רוש"ם  קדוש הממתק ומבשם  הדינים מן שורש המלכות,וזה סוד ה{ג}או{ל}ה   משיח  יישחט   "בהמתך"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  הנקראת "כלאים"-לשון כולאת נשמות ישרא"ל בגלות  ומסיתה אותם לחטאים, והמשיח הוא תרבי"ע שזה אותיות  עברי"ת-וזה סוד ה{ג}וא{ל}  מהוה השפ"ה העברית{עוברית}-בזה שפ"ת הקודש גואל מכחיד ועוקר זר"ע  עמל"ק  אשר בגלות  ק"ם   ע"ל  ישראל וציערם.

 

י"ב

"ובגד כלאים שעטנז  לא יעלה עליך"

 

פירוש:הבט, "ו"בגד  -זה תפארת אות  ו"  בפנימיותו אות  ב"-סוד חכמה {ב}ראשית אשר  באמצעותה משפיע ג"ד-סוד מז"ל  עתיק"א למלכות השורה בכלאי"ם-לשון כלואה בגלות, וידעת המשי"ח אותיות משה ח"י בזה המוחין  שוח"ט ומכחיד   שע"טנז  שזה אותיות  שט"ן  ע"ז-לשון עז פנים, כנאמר עו{ז} פני[ם] לגהנ[ם]  חבר האותיות המסומנות ומקובל   "זמם"-לשון  זימ"ה-כח הניאוף,

 

 ומלך המשי"ח  יימח"ה  שעטנ"ז  על ידי שה{ג}וא{ל}  מהוה     {ט"}- {ש"עה}- ובכך  {ז"ן}  המלכות באו"ר  האהב"ה –זה החכמ"ה  אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא ש"ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש אותיות שופר מש"ה העוקר כל קליפה דסיטרא אחר"א,ועל כך נאמר למלכות הקדושה  שביום ההוא- "לא יעלה עליך" זוהמת הנח"ש הקדמונ"י, אלא   ל"א  יעלה עליך  זה אותיות אל"י  על"ה עלי"ך-זה  ה"  יתבר"ך אשר  הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים אין מלבדו כלל וכלל ובעל כל הכוחות כולם ומלכותו ת{ג}ו{ל}ה בפנימיות ישראל עם קדושי"ם –ממלכת קדושי"ם.

 

י"ג

"וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"

 

פירוש:הבט, "וכי"  בסוד  המשי"ח  הוא  שם  כ"ו בגימטריא  י-הו-ה יתהלל  אשר מהוה  י" ספירות בלימ"ה,ובכח   "תבאו" שזה אותיות אבו"ת-סוד אברהם יצחק ויעקוב ה{ג}וא{ל}  משפי"ע   תבא"ו-אותיות  א"ב  ת"ו-סוד  {א}לפא  {ב}יתא  אותיות התורה{חכמת הצירופים}-סוד ה"תו"{ניגונים} העוקרים ומכחידים "ונטעתם"-זה סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות רומי הרשע המסיתה האדם{ישראל}לנטות  מדרך האמונה על ידי שמסתריה האות  ע"-שבעים פנים של התורה{כח האלוקות המגולה בבריאה},

 

 ומלך המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  באמצעות כ"ל{ייסוד} חותם ב{ג}או{ל}ה השלמה שע"ר    ן"{בגימטריא  כ"ל}, ובזה השער   ישראל זוכים ל"עץ"-סוד  עיצ"ה דקדושה-דעת תורה הנקראת  "מאכל"-אותיות מלא"ך  ה"-אור השכינה מ{ג}ו{ל}ה בפנימיותם  ומוחה הייצר הרע זרע עמל"ק נקרא.

 

 

י"ד

"לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו"

 

פירוש:הבט,"לא"-זה אין סוף יתבר"ך  המשפי"ע    "תאכלו"-שזה אותיות כ"א   ת"ל  ו"-סוד שם אהי"ה בגימטריא  כ"א  המהוה ת"ל{מוחין}עבור{עיבור} תפארת{אות ו"},ובזה המוחין המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יעקור  "הדם"-זה סמא"ל הרשע כח המדה{דימיון הרע}בפנימיות ה"אדם"{ישראל קדושים},

 

ועל כך נאמר  "לא תנחשו"-זה הנחשים סוד מלאכי החבלה  דסיטרא  אחרא  המכים ישראל בעת הגלות במכ"ת הדמיו"ן  אותיות   דמו"י  ן"-סוד בינה דסיטרא אחרא הסותרת  בינה דקדושה{תורת ישרא"ל תפארת רמ"ת מעלה},והמשיח  המלאכים הינם "תעוננו"-לשון עוינים  כלפיו  מכיון שלא מ{עונינ}ים  שישראל יזכ"ו בגאולה השלמה, ועל כך נאמר משיח יבוא עני ורוכב על חמור,

 

 בודאי "עני"-לשון ענ"ן  בסוד מידת גבורה קשה ועוינות אשר תופנ"ה כלפיו טר"ם גילויו על ידי אלקי ישרא"ל  "שהוא הנבחר" שזה אותיות  הו"א  בח"ר  שנ"ה, כלומר  "הוא"-סוד עולם הנסתר{בינה} מעניק בח"ר בסוד חר"ב  ה{ג}או{ל}ה  למשיח אשר באמצעות זאת החר"ב  המלכות זוכ"ה לשנ"ה אורות  לשון חרב שינו"ן{דינים}המכחידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה.

 

ט"ו

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"

 

פירוש:הבט, "מפני"-זה אותיות פני"ם-אור  פנימיות התורה סוד תורת הקבלה  בכך השכינה "שיבה"תשוב לישראל ב{ג}או{ל}ה השלמה,ובכח פנימיות התורה ישראל הוא המשי"ח מוש"ך  אור תקו"ם-לשון "קימה"{זה שם החכמה בתורת הקבלה}, וזה המוחין  הינו "והדרת"-ונקרא על שם מלך המשיח הנקרא "הדר",

 

 ועל כך נאמר "הדר  הוא לכל חסידיו"  כלומר "הדר"-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בפנימיות מוחין "הוא"{בינה}  ובכך  מעניק ה{ג}וא{ל}  אות  למד  בגימטריא  ע"ד-לשון עדות ודבר אמ"ת  על התורה תורת ישרא"ל  ומראה ל"חסידיו"-מגלה דברים חסויים ונסתרים במעמק"י המילים,וכעת ראה  כתוב   {ת}קום  {ו}הדרת  {פ}ני  {ז}קן  חבר האותיות המסומנות ומקובל  ת"ו   פ"ז  וכידוע בתורת הקבלה אות  ת" מוחלפת באות  ט"  ובכך מקובל שם הגואל הוא  טו"  פ"ז,  בפנימיות המשי"ח   ט"ו  בגימטריא  י"ה-חכמה ובינ"ה  המעניקים למלכות  אור יק"ר  מפ"ז.

 

ט"ז

"והתקדשתם והייתם קדושים"

 

פירוש:הבט, בכח אות  ו"-סוד תפארת ישראל הינכם "התקדשתם"-לשון ה" יתברך ויתהלל מקדיש לכם הגאולה השלמה, ובכך  האבות  ה"קדושים" אברהם יצחק ויעקוב חותמים בכם    מוחין  "והייתם"  בגימטריא  כת"ם   ו"ה, זה סוד {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות-סוד ייחוד  תפארת{ו}במלכות{ה}-וזה סוד הגאולה השלמ"ה, עליה נאמר   {ו}התקדשתם  {ו}הייתם  {ק}דושים חבר האותיות  המסומנות ומקובל  ק"וו   בגימטריא  יב"ק  בכך ישראל זוכים   ל-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה-  מ"אור  ה"משיח  שם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפורש שופר  מש"ה  נקרא.

 

י"ז

"ואיש  אשר יקח את אחותו{וג"ו}חסר הוא{וג"ו}

 

פירוש:הבט,"ואיש"-זה  המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י והינו אי"ש,-צדיק בתורת הקבלה כך נקרא,בסוד בפנימיותו    י"ש    א"-זה מאור החכמה כנאמר "א"-אלפך חכמה,לשון המשיח  הינו אלו"ף  בסוד  {י}שא  {י}הוה  {פ}ניו {א}ליך  {ו}ישם  {ל}ך  {ש}לום  חבר האותיות המסומנות ומקובל   יש"י  אלו"ף, כלומר  דו"ד בן יש"י-הוא מלך המשי"ח ובאמצעות אות  ו"-תפארת ישראל{משה} מקבל מוחין  פל"א בסוד אות   א"-ספירת אלפים{חכמה בתורת הקבלה},

 

 וזה המוחין עוקר ומכחיד  הסטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה   השלמה שהינה   "יקח"-בסוד    ח"י{אור החכמה} כונס  לאות  ק"-המלכות עליה נאמר  רגליה יורדות מות{כצורת האות ק" שהקליפות נאחזות  בה},וזה החכמה זרע עמל"ק נמח"ה,וביום ההוא "אחותו"- לשון תורת  יוח"אי  בסוד  רשב"י  רבי שמעון בר   {יוחאי}   תגרום לאיחו"י האמונה בפנימיות ישראל קדושים  שעד עתה   שרו ב"חסר"-לשון חוסר{הגלות},

 

ובכך  שם "הוא"-אור הבינ"ה  מקבלים  מלו"י  בגימטריא אלהים{גבורה קדושה} העוקרת סמא"ל הטמא –חיסרון נקרא על שם שמחסיר האמונה מפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש  להם חלק לעולם הב"א.

 

י"ח

"והייתם לי קדושים  כי קדוש  אני  ה" ואבדיל אתכם  מן העמים  להיות לי"

 

פירוש:ראה,  "והייתם"  בגימטריא  כת"ם  ו"ה,זה סוד הייחוד –{כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות   סוד אורות  "קדושים"-זה האבות אברהם יצחק ויעקוב  אשר באמצעות     כ"י   ו-ל"י  בחיבורם    י"  כל"י-עשר ספירות בלימ"ה שוחטים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנקראת  "ואבדיל"-לשון מבדילה  ומבצעת פירוד בין ישראל  לתורת ישראל הקדושה,

 

וביום ההו"א  המשי"ח  בעל מוחין שם אהו"ה    בגימטריא  י"ז  בגימטריא  טו"ב בכך   הוא יישח"ט "העמים"-זה אומות העולם הטמאים  המעמעמים ומסתירים בסוד סמא"ל   -שזה אותיות סמויים א"ל-סותרים  ומלבישים את האור האלוקי בהרבה הסתרות עד שחס ושלום  גוזרים  הסת"ר פנים-בסוד  הארת אחוריים  {דינים קשים}הסותרים הפנים{חסדים}-וזה מצב גלות,ומלך המשיח  יישחט אחורים ובזמן אמירה נשמע "חמורים"-זה סמא"ל הטמ"א וגמגימ"א הטמאי"ם מלאכי חבלה ב{ג}או{ל}ה השלמה יורדים לגהנם צווחים  ונשרפים בא"ש הלה"בה ולא עולים לעולמי עולמים,

 

 כנאמר"ואת רוח{סמא"ל}הטומאה{גמגימא}-לשון מגמגם-גורם לחוסר בהירות{באורות} אעביר{אבער את העיוור-קטנות מוחין עקב אחיזת הקליפות בכח דעת ישראל}מן האר"ץ{מלכות הקדושה}.

 

תם ונשלם פרשת זוהר  תנינא-"קדושים"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,השבח לבורא  עולם.

 

 

 

 

OnLineTech