להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,פרשת השבוע-"בהר"

 

זוהר תנינא פרשת השבוע-"בהר"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

א"

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל הארץ{וג"ו}ושבתה הארץ שבת   לה"

פירוש:הבט,דבר א"ל זה המלאך דברא"ל,-זה המלאך חותם החכמה{סוד דין,בתורת הקבלה דיבור}בפנימיות ישראל,ולכן נאמר   דבר"אל-לשון בדיבורך{בחכמה שהינך משפיע לישראל מטעם הבורא יתברך ויתהלל  הענק להם בהירו"ת},ועניין ההבהר"ה זה כבר חסדים,-סוד  "ואמרת"- בגימטריא  זמר"ת,-כלומר רואים אנו שהחכמה מוענקת באמצעות   מלאכים מזמרי"ם,

ובעת הזימרה הינם מזמרי"ם  ה"עלים"-זה כח הסיטרא אחרא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה-הנקראת  "שבתה"-לשון שובה וכולא נפשות ישראל צדיקים קדושים,וראה  אות ד"  בשם המלאך  דבר"ך  הינה בסדר ר"ץ באותיות האלפא ביתא לאות ג"  ובכך מקובל גברא"ל-לשון גבורת הא"ל –סוד המלאך גבריא"ל באמצעות דברא"ל{רוח הנבואה} אשר חותם במלך המשיח אותיות מש"ה ח"י בזה הרוח סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה נשחטת על  גבי מזב"ח הנקמ"ה,

וביום ההו"א שם אהו"ה  בגימטריא י"ז בגימטריא   טו"ב  בסוד אותיות ט"ו  בגימטריא י"ה  לחבר לשם טו"ב ומקובל נשמ"ת  טו"ב-יה{זה משה רבינו עליו השלום}-הינו חותם קו אמצע השלו"ם{תפארת }בפנימיות הנבראים  עליהם נאמר  "כי תבאו אל הארץ"-לשון רצון"תבוא"{אותיות אבות}יהיה טבו"ע{לשון טוב"יה}בפנימיותכם,ובכך שבת לה"  בסוד  האותיות ב"ת  של"ה,-המלכות{בת  }זוכה לאות ש"{האבות}הניתן ל"ה-בסוד  ל"  כפול  ה"  בגימטריא מקובל ק"ן{החכמה העליונה}-סוד הייחוד{גאולה}.

ב"

"שש שנים תזרע שדך{וג"ו}ובשנה השביעית  שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה"

פירוש:הבט,"שש שנים"-זה סוד תפארת,זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ובפנימיותו ש"ש מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,ובכח המידות  הינו משפיע  ת"זריע, בסוד ת"ו{סוד הניגון-ייחודים}המהוה  זרי"ע  אותיות    רז"י   ע"{פנים של התורה תורת ישראל הקדושה},והללו {ר}זי"ם  בגימטריא {אורי"ם}  מכחידים  "ארורים",-זה שד"ך-לשון ש"ד  מדי"ח{סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא},ועל כך נאמר "בשנה"-לשון  מידת הביישנות כנאמר  "בו{שת}  פנים לגן עדן",-זה המשיח הינו ביש"ן  בסוד בפנימיותו  י"ב  שנ"ה{צירופי יהוה יתהלל} החותמים "השביעית"-סוד הייחודים  אותיות    ע"  יש"י  תבה,-זה תורת המשי"ח  בפנימיות ישרא"ל,

ויש להבין אשר נאמר בוש"ת  פנים{לשון פנימיות הנבראים}-הם יזכ"ו לג"ן  עד"ן{לעדן המידות בזכות זכות התורה},ולכן  נאמ"ר  שב"ת שבתו"ן,-המילה שב"ת-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  החותם שבתו"ן-{ב}ינה   {ש}ירה   {ת}בונה {נ}תינה  {ו}אהבה  בפנימיות ישראל עם קדושה,ובכך השם יהי"ה    בגימטריא  אות  ל"  סוד מוחין חב"ד,י"  חכמה  י" בינה  י" דעת  יעקו"ר סמא"ל הטמא  מלכות הסיטרא אחר"א המסמ"א{סותרת האור האלוקי},

וביום ההוא המשי"ח אותיות מש"ה ח"י חותם לאר"ץ  בסוד המלא"ך  אצ"לר סודו עולם אצ"ל{אצילות} חותם  עבור{עיבור} המשי"ח  צל"ע בסוד  ע"  צ"ל-שבעים פנים של התורה{ומלמד"ו  ע"  שפו"ת החכמה הקדושה}ובזה החכמ"ה המשיח הוא ה{ג}וא{ל} ישפיע אצילות לפנימיות לב הנבראים ישראל זכאי"ם{לשון זכים }יש להם חלק בעולם הב"א,-להם חלק ולא לייצר הרע סמא"ל הטמא אשר עתיד הוא ליישח"ט על גבי מזבח הנקמ"ה.

ג"

"והעברת שופר תרועה בחדש  השביעי  בעשור לחדש"

פירוש:הבט,"והעברת"-לשון  התעברות{סוד העיבור}הנקרא שופ"ר,-זה מוחין בינ"ה עולם החירות אשר חותם במשי"ח-הינו תרו"עה  בסוד בפנימיות  ע"  ת"ו  או"רה,-סוד המנגינה{ייחודים}-אשר באמצעות פות"ח  שב{ע}ים שערי"ם,ויש להבי"ן  פ"ותח-לשון ממתק ומבשם מידת פ"ו בגימטריא אלהים{יתברך}-הגבורות השורות בפנימיות המלכות,על ידי הבישו"ם  הנבראים  זוכים "בחדש"-לשון נשמה חדש"ה אשר אות ב"-חכמה {ב}ראשית  עוקרת מפנימיותם זוהמ"ת הייצ"ר הרע{סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה},וביום השביע"י-לשון השבוע"ה{מלכות}כאשר זוכה לאור  כ"א  ש"ר-זה המשי"ח-{ש}ר  {ר}ינה ובפנימיותו מוחין שם אהי"ה  בגימטריא כ"א,

המלכות זוכה בעשו"ר-לשון עשירה בדע"ת,-לשון בעלת הכרה באות  ב"-סוד {ב}רכה,-זה מעשה המרכב"ה השוחט סמא"ל הטמא-הסתר הפנים של הגלות האחרונ"ה,ועל כך נאמר  "ב"-חדש  ו-"ל"-חדש,אות  ב"{פותחת התורה}  ואות  ל"{מסיימת התורה} בחיבורם ל"ב-תפארת ישרא"ל  הוא המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   יכחיד זרע  {עמ"ל}ק-לשון הגוזר עמ"ל ודח"ק  על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א.

ד"

"וקדשתם  את שנת החמשים שנה וקראתם  דרור בארץ לכל יושביה"

פירוש:ראה,"וקדשתם"-זה אותיות   ק"ד  שמו"ת,-זה סבוד הארת מוחין ד"ק-מוח סתימ"א,-זה המוחין  מהוה שורש נסת"ר  אשר משפיע הברכ"ה  בכ"ל   ע"ת   לא"ת,-שם השכינה בתורת הקבלה,בודאי בכ"ל זה סוד  כב"אל,-זה המלא"ך  אשר מהוה מוחין המשיח ומלמדו חכמת כ"ב צירופא"ל,-מלא"ך הצירופים{ציפורים-שפת נשמות הצדיקים},ובכך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מ{גל}ה  שנ"ת החמישים{שער בינה}-עולם החירות וה{ג}או{ל}ה  המ{ג}ו{ל}ה מן בן דוד בגימטריא ג"לגל  בגימטריא שם ס"ו,

להראותך בשנת תש{ס"ו}המשיח החל למשוך החכמה{סוד הגלגלים}שהינ"ם מהוים שנ"ה-לשון שינונים{דינים וגבורות קדושים} המוחים ומכחידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  שהינ"ה   "דרור בארץ"-אותיות  דו"ב  ארו"ר  צ"ר,-לשון סמא"ל הטמא הנקרא דו"ב בתורת הקבלה לשון חותם בדיו"ת{שקרים} בלב הנבראים ישראל צדיקים קדושים ובכך חותם בהם צ"ר-לשון מוחין צ"ר{קטנות מוחין},

זה הארו"ר-לשון המערער על תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה-ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יעוקרו וישחטו על מזב"ח הנקמ"ה.,וביום ההו"א "לכל"-סוד אות  ל"  י"  חכמה  י" בינה  י" דעת  יושפע"ו   באמצעות  כ"ל-בגימטריא שער   נ"{בינה} ל"יושביה" לישראל השבים בתשוב"ה לאלקי ישרא"ל אל האהב"ה השלמ"ה,.

 

ה"

"וכי  תאמרו מה נאכל בשנה השביעית{וג"ו}

פירוש:הבט,"וכי"-זה סוד הייחוד  בן י"ו{תפארת}-זהו משה רבינו עליו נאמר "יו  קרנות על חדו",-לבין   אות  כ"  במלוי כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה עליונה}אשר באחדותם חותמים  "תאמרו"-סוד   א"ת  רו"ם,-גאולת המלכות הנקראת א"ת,והמלכות זוכה ל{ג}או{ל}ה בזכות מוחין רו"ם  -סוד  שם מ"ה בגימטריא אד"ם{משה}בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-זהו שופר בינ"ה אשר יימחה ויעקור סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשע"ה,

ובכ"ך   מ"ה-בגימטריא אד"ם{תפארת}חותם מדרגת תאכ"ל-סוד  כ"א  ת"ל,שם אהיה בגימטריא כ"א הבונה{ת"ל}המלכות הקדושה בכח אות  "ב"-שנה,סוד חכמה {ב}ראשית{ספירת החכמה} החותמת  "השביעית"-זה סוד  ז" ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות בפנימיות ישראל צדיקים קדושים  יש להם חלק לעולם הב"א.

ו"

"וכי ימוך אחיך ומטה ידו  עמך והחזקת בו גר  ותושב  וחי אחיך עמך"  

פירוש:הבט,"וכי ימוך"-זה   בגימטריא     כ"ו   כו"ס,-זה סוד הייחוד בן שם יהוה יתברך{בגימטריא כ"ו}-אור התארת לבין המלכות הנקראת  כו"ס בגימטריא  פ"ו  בגימטריא אלהים{יתברך},ובזכות הייחודה  מדרגת אחי"ך-סוד אות  א"{חכמה}-כנאמר "א"אלפך חכמה ונקראת חי"ך  בתורה הקבלה בסוד הכ"ח{בינה} המביא לגילוי אור  י"{חכמה}בכך  משי"ח  ישרא"ל מ{ג}ו{ל}ה  "ומטה  ידו"-בסוד אות יו"ד  -אור המוחין העליון המשפיע למלכות הנראות{מטה} והזוכה בכך לאות  ו"{תפארת}בכך  עמ"ך-  בגימטריא  ע"ס-{ע}שר {ס}פירות  מושפעים לישראל צדיקים קדושים,

זה המוחין   מכחיד ועוקר   "והחזקת גר"-  סוד סמא"ל הטמא הגוע"ר  בישראל בעת הגלות  ומחזיקם בכליא"ה-בסוד כל"י  לא יא"ה{דעת דטומאה},ביום ההוא המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  וסודו   "ותושב"-בסוד  ו"{תפארת}-תשו"ב  לחותם בוש"ת  פנים לג"ן עד"ן בפנימיות ישראל,בכך זרע עמל"ק  נשח"ט,וזה סוד   וח{י}  אחי{ך} עמ{ך} סוד  ככ"י  בגימטריא שם מ"י  בגימטריא  שער   נ"{בינה}החותם ב"ן י"ה{תפארת} בפנימיות  הממלכ{ה}-בכך מזכ"ה אותה  ב{ג}או{ל}ה שלמה סוד  "גל עיני וריאיתי נפלאות מתורת"ך-סוד ח"י  אור החכמה בתורת הקבלה הקדוש"ה.

ז"

"אשרי  שומרי משפט עושה צדקה בכל עת"

פירוש:הבט,"אשרי"  זה סוד  ש"רי  א"ש,זה מלאכי גמר"א-{ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל   והינם  "שומרי משפט",בסוד רושמ"י  קו אמצע{אור התורה} הנקרא תפארת המשפ"ט  בפנימיות   "צדקה"-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,ונקרא צדק"ה  בסוד חותם אות  אות  צ"  מוחין ד"ק  בפנימיות הממלכ{ה},

וזה האות צ" במלוי   צדי"ק  מהוה י"ד  ק"ץ-אור ה{ג}או{ל}ה אשר בכח זה ה"אור" בגימטריא רז" המלכות זוכה{לזכות המחשבה הקדושה}ועוקרת ומשמידה "בכל עת"-את סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחר"א השפלה יורדת לגיהנם ולא עולנ נשחטת על גב"י חר"ב הנקמ"ה,

בסוד החרב{מלכות}בכח    נקמ"ה סוד  אור החכמה{ק"ן בתורת הקבלה}המשפיע עבורה{עיבורה} שם מ"ה{תפארת}בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בכך עושה  נקמות באומות העולם הגויים זר"ע עמלק נמח"ה זכרו לעולמי עולמים.

 

ח"

"פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד"

פירוש:ראה,פז"ר-זה סוד פ"ה ז"ר,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י והינו ר"ז  פ"ה-בסוד ר"ז בגימטריא או"ר  חבר שם   פ"ה     ומקובל  פ"ה  או"ר-יעקור ויכחיד סמא"ל הרשע בכח "נתן"-לשון נתינה והשפעת החכמה למכות הקדושה,וזה החכמה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אדם{תפארת} בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  חותם אות  ל"- י" חכמה  י" בינה י" דית בפנימיות ישראל קדושים המהוים "אביונים"-בסוד בעת הגלות  ליב"ם הינו ל"ב אב"ן{הייצר הרע שוכן בקרבם},

אך ב{ג}או{ל}ה  השלמה המשי"ח הנקרא אבי"ון בסוד   ינו"ן{שם המשיח} ובפנימיותו  נו"ן  בגימטריא ק"ו{אין סוף יתברך לא מושג-אור הגאולה},בכך המשיח אותיות משה ח"י  מלמד ישראל חכמת המ{ר"כ}בה  הגורמת לבישום ומיתוק  הדינים מן קשים לכדי רפים{רכי"ם},וזה הנאמר המלכות "עומדת" בסוד זוכה לעמו"ד ד"ת-סוד האמונה חותם בפנימיותה  מוחין המלאכי"ם הנקראים עומדי"ם-לשון מעניקים עמידה חזקה לישראל כנגד הסיטרא אחרא הטמאים, ועתידים הם זרע עמל"ק זוהמת הנחש להשח"ט ולהכח"ד במהלומ"ת הדינים שזאת החכמ"ה תגזור עליהם באחרית הימים,ובכך  המשיח  "לעד"-בסוד מהוה ע"ד  התורה הקדושה וחותם אות ל"-סוד  ל"ב  קדוש,ל"ב ניתבות החכמה{נ"  תיבות,סוד הנגינה, בפנימיות ישראל עם קדושה}אשר מהוים קרנ"ו,כנאמר על משה רבינו,"יו קרנות על חדו",

כלומר "קרנות"-ישראל מקבלים  פנים קורנות{גדלות מוחין-הגאולה}בזכות חד"ו-סוד חדות מוחין מש"ה  שהינו בעל אור  ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם-הארת בינ"ה מפעמ"ת בקרב"ו,-לשון מקרבת את המשי"ח לעולם ע"ל{החכמה},זה סוד החכמה שהינה ע"ל  הבינה ובאמצעות החכמה בינה מעברת המלכות{באור התפארת} וזה סוד שם י-הו-ה  יתה"לל{י"חוד  ב"רכה  ק"דושה-שם  יב"ק},אשר משיח יגלה ז"ה השם מפנימיות  אותיות התור"ה,{נשמות ישרא"ל עם נאהב"  יש להם חלק לעולם הב"א},

ועליהם נאמר  "תרום"-השכינה{שורש נשמות ישראל}- "בכבוד",-סוד אות  ב" המשפיע למענם כבו"ד בגימטריא ל"ב נתיבות החכמ"ה אותיות כ"ח{בינה}החותם שם מ"ה בגימטריא אד"ם{המשיח אותיות משה ח"י} בעל שם יו"ד ה"א ו"או  ה"א בגימטריא  מ"ה-לשון ללא {מ"ה}ות  סוד  ת"ו   מ"ה-ניגו"ן{ייחוד }הנשמ"ה.

ט"

"אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתיך לא אענך עוד",

פירוש:הבט,"אם"-זה הבינה  המשפיע "שלמים"-סוד הספירות לפנימיות המלכות  באמצעות,תפארת,כנאמר שלמי"ם אותיות של"ם{תפארת}חותם אור מ"י{בינה}בפנימיות ה-י"ם{מלכות}ובכך משיגה היא  "וכן"-אותיות כו"ן-לשון כונה קדושה{סוד היחודים }העוקרים ומוחים  "וענתיך"-לשון סמא"ל הרשע והטמא-"עונתיך"-שורש כל העונות השורים בבריאה,

וביום ההו"א   רבי"ם-זה סוד כל הנחלים{ספירות}הולכים לי"ם  והים אינו מלא" ,והספירות רבי"ם –בסוד חותמים ריבוי אורות בפנימיות המלכות שבכ"ך  זוכ"ה  ל"נגוזו"-סודות גנוזים{אור המשיח-אותיות משה ח"י}אשר זה האורות מוחים זכר עמלק הרש"ע-"אענך"-לשון מענ"ה ומכה ישראל בגלות,

ובכך המשיח חותם  "עוד"  בסוד אות  ו"{תפארת} המהוה עדות{החכמה}-לאמיתות  התורה-תורת ישרא"ל הנפלא"ה,בסוד משפיע אות  נ"{בינה} שהינה מעברת אותה{את המלכות}באור החכמה{פלא אות אל"ף-ספירת אלפי"ם בתורת הקבלה סוד החכמה},וזה האור מכחיד כל קליפה דסיטרא אחר"א-טומאת סמא"ל נעקר ב{ג}או{ל}ה השלמה

י"

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"

פירוש:הבט,"ובשנה"-זה אותיות  ב"ו-שנ"ה,הרי אות ב"-חכמה {ב}ראשית שורה  בפנימיות  אות ו"{תפארת ישראל}אשר משפיע למלכות{שנה}-לשון שינונים{מידת הגבורה}את מוחין השב"ת-סוד החסדים ובכך זוכה להארת פני"ם,וזה "השביעית"-לשון זוכה למדרגת שוב"ע,כנאמר אשר בזמן הגלות אדם מת וחצי תאוותו בידו,אך בעת ה{ג}או{ל}ה  שוב"ע  גשמי ייחתם בפנימיות הנבראים ויהיו רעבים{מעוברים}ברצון לרכוש  השבועה הרוחנית{התקשרות ודבקות במאור התורה}הנקרא יהיה  בגימטריא אות ל" ,י" חכמה י"  בינה  י" דעת,

ועל כך נאמר  מ"ה שהיה הוא ש-"יהיה",-זה המדרגה הינו אור המוחין  אות  ל"{בגימטריא יהי"ה}המשפיע שבתו"ן-בסוד שב"ת ואו"ן{גבורה}לישרא עם קדושה],בזה המוחין  {ג}או{ל}ת ישראל  תבוא ל{ג}י{ל}וי באמצעות ה"גלגל"  בגימטריא  "בן דוד"  בגימטריא ס"ו,

בסוד בשנת  תש{ס"ו}-משיכת החכמה בסוד גלגל"י  קוים  החל"ה  לפעול הפעול"ה ע"ד להבא"ת  חירו"ת  לישראל והכחדת והשמדת הסיטרא אחרא סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשר"ף חידושי התורה של מלך המשיח אותיות  מש"ה ח"י-לשון מחיי"ה המלכות הקדוש"ה בזכות כח המשנ"ה{תורתו}החותם נשמ"ה  חדש"ה בפנימיות הנבראים ישרא"ל צדיקים  הגיע זמ"ן גאולתם"-לשון לגלות   את האמונה הנקראת "תם"{של"ם באמונה-באלקי ישראל אל האהב"ה}.

 

י"א

"וספרת  לך שבע  שבתות שנים{וגו"}

פירוש:הבט,"וספרת"-בסוד  ספירה   ו",-זה תפארת ישראל ובפנימיותה  ו" ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,ובכח הצינורות{רצונות}החתומים באות ו"{מוחין המשיח}-עולם  כ"ל   בגימטריא  נ"{בינה} משפי"ע   "שנים"-בסוד י" שמ"ן-מאור החכמה למכות  הנקראת "שנים"-לשון שינונים,{על שם מידת הגבורה והדינים השורים בפנימיות בעת הגלות},

וביום ההוא המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בכח שב"ע-סוד אות ש" אור האבות נמעניקים עבורו{עיבורו} בשם ע"ב{הארת החכמה} וכידוע ע"ב בגימטריא חס"ד   החנו יחתום  ל"ך-סוד הלכ"ות התורה{תורת משיח}-לנבראים ישראל צדיקים קדושים אשר בזה ההלכות ירכש"ו הלכו"ת-סוד מוחין הליכ"ה  בסוד אותיות י"ה בגימטריא ט"ו{חכמה ובינה} המפרי"ם  ה"כלה"{מלכות}בבינ"ה  עליונ"ה.

י"ב

"והעברת  שופר  תרועה בחדש השביעי  בעשור לחודש"

פירוש:הבט,"והעברת"-לשון התעברות,זה סוד העיבור{של המשיח} במוחין "שופר"אור הבינ"ה החותם  תרוע"ה  אותיות   ע"  תור"ה{שבעים פנים } בפנימיות המלכות הנקראת "בחדש"-לשון מחודשת{נבנית}בכח אות ב"-מוחין {ב}ראשית סוד המלכות הנבנית מצד שמא"ל{החכמה},ובכך  תרועה דסיטרא אחרא בסוד ת"ו  רוע"ה-סוד הדעת דטומאה{סמא"ל הרשע מלכות רומ"י }-נעקר ומושמד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה הנקרא"ת "בעשור",

בסוד שם ע"ב בגימטריא חס"ד{זה החכמה}נחתם ב"שור"{משיח}והינו מעניק  אות ל"  בסוד למ"ד  בגימטריא ע"ד{אמת}למלכות {חודש}-לשון חדו"ש  התורה מלמדינו שבכך המלכות{פנימיות שורשם הרוחני של ישראל מקבל רוח חדשה},ועל כך אמר דוד המלך עליו השלום,"נשמה שנתת בי טהורה",בסוד  ט"  אור"ה,זה חכמה בינה דעת חסד גבורה  תפארת נצח הוד ייסוד המעניקים  טהר"ה{לשון פרייה-הריון וחידוש}למלכות{הזוכה בכך עקב נתינ"ה-סוד התפארת}שהינו זכר משפי"ע  עבור{עיבור}  הנקב"ה  ה"זרע"  סוד    ע"  רזי"ם{כח הנשמה}-סוד הגאולה השלמה.

י"ג

"והתנחלתם  אתותם  לבניכם  אחריכם לרשת  אחוזה{וג"ו}"

פירוש:הבט,"והתנחלתם",-זה סוד   נח"ל-{נ}פשנו {ח}יכתה  {ל}יהוה,הרי 

חיכת"ה זה אותיות  ח"י כה"ת,בסוד אור החכמה הנקרא {חי}-על שם שמעניק חיות למלכות הקדושה,-בכך   {כ}ל {ה}נשמה  {ת}הלל  י"ה,-המלכות משבחת את  אלקי ישראל באמצעות שיר אוחז"ה ,זה תפארת  ישראל שהינו  אוח"ז  הממלכ{ה}-לשון חותם בה הברכ"ה הנקרא"ת    אוח"ז  בגימטריא   וי"ו  בגימטריא כ"ב  אותיות התורה הקדושה{תורת ישראל} המבטלת  הארת   "אחריכם",-

לשון אחורים{דינים}וחותמת לישראל "אתותם"   בסוד  ת"ו  אמ"ת-סוד הניגונים{יחודים}המכחידים ועוקרים סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה,ובכך ישראל זוכים ל{ג}או{ל}ה שלמה בסוד "והתנחלתם"  אותיות מל"ת    נח"ת  ו"ה,-סוד יחוד תפארת{ו} במלכות{ה}-אור החירות אותיות תור"ה ח"יה,-מדרגת חי"ה-מוחין המשיח אותיות מש"ה ח"י  ונ{גל}ה}.

י"ד

"כי  לי  בני ישראל  עבדים  עבדי   הם"

פירוש:הבט, "כי   לי"  בסוד    מוחין אות  כ"ף  בגימטריא מאה אותיות הא"ם-סוד בינה עליו ישראל משבחים ואמרים יל"י,-כ{י}  גמ{ל}  על{י}  חסד"ו,כלומר ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  זוכים במוחין חס"ד  בגימטריא שם ע"ב{אור החכמה}אשר מכחיד ועוקר סמא"ל וגמגימא הטמאים הנקראים-עבדי"ם-אותיות ע"  בודי"ם,

זה ע" שרים של אומות העולם הרשעים אשר יונקים   מוחין חיצוני"-לשון  מצנ"ן ישראל מן טהרה וקדושה ומרחיקם מאלקי ישראל אל האהבה,וביום ההוא מלך המשיח אותיות משה ח"י  הנקרא "עבדי",בסוד באמצעות שם ע"ב בגימטריא חסד{מוחין החכמה} חותם  י"ד בגימטריא אט"ד{דינים קשים} על ראש זרע עמל"ק הנשחטים,

ובכך המלכות הקדושה הנקראת י"ד  בגימטריא דו"ד  זוכ"ה  לשם  ה"ם אותיות מ"ה בגימטריא אד"ם{תפארת} בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א החותם ומעניק עבורם{עיבורם}{ג}או{ל}ה   שלמה באמצעות שמשמיד הסיטרא אחר"א,ועל כך נאמר בנ"י  ישראל,לשון בניי"ן ישראל{דעת הקדושה} מ{ג}ו{ל}ה בכח שי"ר{בינה} החתום בפנימיות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בעל מדרגת א"ל{חסד בתורת הקבלה},

זה סוד המלא"ך חסדא"ל,-לשון המשיח חוסה  בתורת ישרא"ל וזוכ"ה לאורות גדולים באמצעות המלא"ך המעברו{את המשיח}במוחין אלקי"ם חיים,-וזה סוד בפנימיות המשיח  סול"ם המלאכי"ם-לשון מוחין המלאכים סו"לל למשי"ח את הדר"ך באמצעותה  שוח"ט ומבי"ס עוקר ומוח"ה מלכות רומי הרשעה, סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונכר"ת על גבי מזבח הנקמ"ה.

תם  ונשלם זוהר תנינא פרשת השבוע-"בהר"-מאמר מגידים-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 

OnLineTech