להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא-פרשת "אמור"-פנימיות התורה

פרשת השבוע זוהר תנינא-"אמור"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

א"

 

"ויאמר   ה" אל משה אמור אל הכהנים"

 

פירוש:הבט,ויאמר-בסוד אמירה{חסדים בתורת הקבלה}  אשר מהוים שם א"ל ,וידעת א"ל  פעם ג"  בגימטריא  מג"ן ,זה סוד אשר  משה רבינו הוא מלך המשי"ח בכח שמות הקודש המהוים עבורו{עיבורו} מג"ן בכך משפי"ע  אמו"ר-סוד א"ם  א"ור,זה בינ"העליונ"ה  הנקראת  "הכהנים"{סוד המכוונים ייחודים},ובכח היחוד  ישראל צדיקים קדושים  משיגים   {ה"}   {א}ל   {מ}שה  -מדרגת  "מאה"-גדלות מוחין הגאולה.

  

ב"

 

"ולאחותו הבתולה הקרובה אליו{וג"ו}"

 

פירוש:ראה, "ולאחותו"  זה סוד   ל"ו  א"ח   ת"ו,  זה נשמות הצדיקים{ל"ו} המהוים עבור משה הנקרא  א"ח  בגימטריא אות  ט"  בתורת הקבלה אות האור הגנוז  את   ת"ו{הנגינה}-סוד הייחודים אשר בכוחם להבי"א {ג}או{ל}ה  הנקראת  "הבתולה" אותיות  ת"ו   להב"ה,וכידוע  ת"ו{חכמה}  מלווה בעת קבלתו בדינים{להבה}אשר באמצעותם  משי"ח ישראל  "קרובה"-

 

מנהל קרבות כנג"ד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה –הנקראת  רקוב"ה, וביום ההו"א המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בסוד שהינו  בעל מוחין אלי"ו  אותיות    ל"י  וא"ו  בגימטריא  אח"ד  בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמים{רמחים}-בכך הינו מכחיד הסיטרא אחרא וחותם גאולה לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א.

 

ג"

 

"לא יקרחה קרחה  בראשם"

פירוש:הבט,"לא"-זה אין סוף יתבר"ך החותם  "יקרחה"-אותיות   ח"ה  יק"ר  בפנימיות משיח ישראל,  ו-ח"ה בגימטריא  אהב"ה בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג  מידות הרחמים אשר מרוממים השכינ"ה אור יק"ר חותמים בפנימיותה,ובזה האור עתידים רבים מן זר"ע עמל"ק  הנקראים  "קרחה"-לשון  קרו"ר  ח"ה-אומות העולם החותמים קור{קרח} בישראל ומרחיקים אותם מקיום מצוות התורה הקדושה,

 

בזה דין הקר"ח הנור"א{המלווה לקבלת חכמת המשיח} יומת"ו אלפי"ם  בגאולה השלמ"ה,ועל כך נאמר  "בראשם"  שזה אותיות  בא"ר  ש"ם,סוד המלכות{נקראת ש"ם בתורת הקבלה}אשר אומרת למשיח ישראל  {ב}ידך  {א}פקיד  {ר}וחי, כלומר השכינה הינה רוחו של המשי"ח אשר באמצעות אות   יד"ך{יוד} משפיע עבורה{עיבורה}  "אפקיד"לשון  פיקדון{זרע היילודה-נשמות מעבר השכינה-היא בת זוג"ו  הדורשת חירות מן הסיטרא אחרא}.

 

ד"

"כי אם  בתולה  מעמיו  יקח אשה"

פירוש:הבט,  כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר  המילים  "כי אם"  ומקובל  י"  מלא"ך,זה המשיח אותיות מש"ה  ח"י  והינו מלא"ך צבאות  ה", בודאי  צ"  הוא המשיח ואו"ר  ה"אבות"  בפנימיותו  מעניקים לו מוחין א"ם{בינה עליונה} אשר באמצעותה השכינ"ה-בתול"ה  זוכה  ל-ב"ת   עול"ה{גאולה}- הנקראת  "מעמיו"  בגימטריא  פו"י  ע"ם, זה המשיח  {פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל{עם} אשר בכך זוכים ל"חק"-סוד התורה הקדושה אשר מעניקה עבורם{עיבורם}-"אשה"-אותיות"האש"{מאור הנשמה} המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ה"

 

"ולא יחלל זרעו בעמיו  כי אני ה" מקדשו"

פירוש:ראה, ול"א  זה סוד אור אין סוף יתברך "לא" מושג החותם בתפארת ישראל{ו"}-הוא המשי"ח  את סוד ה"יחלל"  אותיות חלי"ל,זה אור הייחודים{כח הנשמה} הנקראת  לי"ל  ח" בגימטריא שמונ"ה אותיות  ו" נשמ"ה,ובזאת הנשמה המשיח מהוה זרע"ו-לשון זור"ע  מוחי"ן הנקראים "בעמיו" שזה אותיות  ע"ב   מ"י   ו",

 

וידעת אשר  ע"ב בגימטריא  חס"ד  אשר מקבל אור מן מ"י בגימטריא   נ" {בינה}  החותמת   באות  ח"{תפארת} אור החכמה  {ס"ד}-וזה סוד הייחוד של ה{ג}או{ל}ה,בכך   כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר כ"י ומקובל  כל"י-{כ}הן  {ל}וי {י}שראל-זה המלכות  מדרגת  אנ"י {השורה בגלות}מקבלת  "מקדשו"  אותיות "קדושים",זה אור האבות  אברהם יצחק ויעקוב אשר בחכמתם עוקרים ומכחידים סמא"ל הרשע  שורש הסיטרא אחר"א הנשר"ף מאש הלה"בה{חידושי תורת המשיח המזכה ישראל בגאולה שלמה}.

  

ו"

"דבר אל אהרן  לאמר איש  מזרעך  לדורותם  אשר יהיה בו מום  לא יקרב"{וג"ו}

פירוש:הבט,"דבר"-זה סוד גבורה   בתורת הקבלה, חבר שם א"ל  ומקובל "גבורהאל", זה  מלא"ך  ה"  יתבר"ך  אשר  דיבר אל אהרן מטעם  בינ"ה  אשר הינה שורש הגבורה אף על פי שהינה רחמים{דינים מתעוררים ממנה},וזה המלא"ך   ד{ב}ר  א{ל}  א{ה}רן חותם  "הלב"-סוד  תפארת ישרא"ל  כ"ח האמונה באהר"ן,אשר סודו  גבו"ר הא"ל ,אהרן  הינו  אי"ש{צדיק} אשר מהוה  איש חס"ד  גם עבור  בעלי הגבורה{דינים} ולכן עק"ב  חמלת"ו  נאמר עליו    "לאמר  איש"  שזה  אותיות  רשמ"י  אריאל,

 

רואה אתה שכל המלאכים  מעניקים עבורו{עיבורו}  מוחין  אשר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בזה האו"ר   חותם מזרע"ך   בגימטריא     צ"   מז"ר-סוד  המזו"ר{רפואה}לישראל מעניק בכח צדקותו  ,וביום ההוא   "לדורותם"-ישראל  זוכים   "לדור  ת"ם-בעל האמונה השלמ"ה  בזכות המשי"ח  הכולל נשמת אהר"ן, ושמו מצבי"ע   אהר"ן אותיות   א"  נה"ר,החכמה  אות  א" בסוד {א}-אלפך חכמה  באמצעות  נה"ר{בינה} חותמת   נ"ר   ה"   {נ}שמה  {ר}וח  בפנימיות המלכות{ה"},

 

ואהרן הוא   נ"ר  המהוה  רא"ש   חב"ד   {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  עבור ישראל  אשר  בזכותו  "מום לא יקרב"-זה סמא"ל הטמא אשר אהרן יישחוט סמא"ל  אשר בגלות ניהל  "קרב" רוחני כנגד ישראל, אך בגאולה השלמה  "יקרב"-סמא"ל בסוד  ירק"ב בא"ש הגיהנ"ם כנאמר בנבואה  ואת רוח הטומאה{סמא"ל} אעביר{אבער} מן האר"ץ.

 

ז"

"אמר אלהים  לדרתיכם  כל איש אשר יקרב{וג"ו}וטמאתו עליו ונכרתה הנפש  ההיא מלפני"

פירוש:הבט,"אמר"-זה מדרגת החכמה בתורת הקבלה בסוד  ר"ם   א",משיח ישראל הינו מרומם המלכות{אלהים}באמצעות  א" –סוד פל"א,וידעת המלכות זוכה לגאולה בזכות הגבורות{דינים} התעוררים בכח משיכת החכמה לפנימיותה,והרי קבלת החכמה מלווה בדינים  בסוד "לדרתיכם"  שזה אותיות  כת"ר  יל"ד  מ"ם,זה המשיח הנקרא  יל"ד  בתור הקבלה ומוטר בכת"ר  האות  מ"ם  בגימטריא אות  פ" בגימטריא שמוני"ם אותיות  שמ"ן{חכמה}  ויו"ם{חסדים},וזה הכת"ר משיח גוזר כר"ת{כריתה}והכחדה  על  "וטומאתו"-

 

זה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחר"א שהינה  נמחת ונכר"תה ב{ג}או{ל}ה השלמה  על ישי המשיח אשר גוזר בה דינים בכח שם קדוש "ההיא"-אותיות  אהי"ה   בגימטריא שם כ"א{מוחין בינה} הנקרא  מלפנ"י  בסוד  ל"  פנים   י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת   המכלים החיצוניים{זרע עמלק נקראים},וביום ההוא   "כל איש"  אותיות    א"ל  יכ"ש, משיח{א"ל}בכח  יכ"ש- {י}חודך   {כ}בבת {ש}מרם-מוחין הייחודים  ,

 

בכך משפי"ע חירות לישראל עם קדושים שהינם "שמרם"-שומרים מצוות התורה כבב"ת  עינם,בסוד  בכח כ"ב  אותיות התורה מעטרים השכינה{ב"ת}ב"כבוד"  בגימטריא   ל"ב  נתיבות החכמ"ה  אותיות כ"ח  מ"ה   בגימטריא  אד"ם בגימטריא ש"ם  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  -תפארת ישרא"ל {גאולה}.

 

ח"

 

"ובת כהן  כי תהיה  לאיש זר  היא בתרומת  הקדשים לא תאכל"

 

פירוש:ראה,"ובת"-זה סוד ייחוד תפארת {ו"}ולמכות{בת},וידעת אשר תפארת מהוה כה"ן  עבור  עיבור{מלכות},בסוד   אות  נ"{בינה} הכונסת לפנימיות{כ"ה}-זה שם הש{כ}ינ{ה} בתורת הקבלה  באמצעות   המשי"ח –הינו פא"ר הדע"ת הקדושה,וזה "כי  תהיה"  אותיות   כה"ת  הי"ה,המשיח  עליו נאמר {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה {חכמה בינה}  אשר נחתמים בממלכ{ה}-סוד ייחוד ה{ג}או{ל}ה שהינ"ה  ל" כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת השורים בפנימיות אי"ש-צדיק בתורת הקבלה,

 

והאי"ש  הינו המשי"ח   המהוה  י"ש  פל"א, כלומר המוחין בפנימיותו סוד ספירת אל"ף{חכמה בתורה} ובזה המוחין המשיח מכחיד ועוקר   "זר"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,ובכך  הי"א   השכי"נה  מקבלת  אות  ו"  בגימטריא אי"ה החותם הב  כבוד"ו{חכמת האלקים המוחה הייצר הרע},וזה סוד  אי"ה מקום כבודו להעריצ"ו, אי"ה{תפארת}מהוה מקו"ם{קו אמצע בתורת הקבלה}אשר בפנימיותו  "כבוד"ו בגימטריא כבו"ד  ל"ב  נתיבות החכמה  המשפיעים  "להעריצו"-רצון קדוש בממלכ{ה} הנקראת "בתרומת",

 

אותיות  תרומ"ת  ב",הרי חכמה {ב}ראשית  מרוממ"ת המלכות הנקראת  {בית}  הזוכה למוחין ת"י בגימטריא קוד"ש,ועל כך נאמר  ל"א{אין סוף} חותם תאכ"ל  אותיות  כ"א  ת"ל-אור שם אהי"ה בגימטריא כ"א{בינה}ומזה המוחין ת"ל{בנין} המלכות הקדוש"ה  נבנ"ה{זוכה לגאולה שלמ"ה}.

ט"

"ובת כהן  כי תהיה אלמנה  וגרושה  וזרע אין לה"

 

פירוש:הבט,"ובת"-סוד תפארת ומלכות{הארת פנים בפנים}-הנקראת כה"ן,זה סוד אות  כ" במלוי  כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם-מוחין בינ"ה אשר חותם נ"ה-אור הנבואה  {נ}צח {ה}וד  בפנימיות כ"י בגימטריא אות ל" חבר כ"י ומקובל כ"לי המלכות {כ}הן {ל}וי {י}שראל אשר בכך  מכחידה ועוקרת בזכות אורות מעלה את  "אלמנה וגרושה"-אלמנ"ה לשון  הול"ם   ומונ"ע  א"ל –

 

זה סמא"ל הטמא הנשחט ונמחה ב{ג}או{ל}ה השלמה עקב שמהוה  "וגרושה"-גורם לגירוש השכינה{אמונה} מפנימיות ישראל עם קדושה, ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יכחיד"ו  באמצעות  ו" זר"ע-לשון זרי"עה של מוחין וא"ו בגימטריא אהב"ה בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג מידות הרחמים המבערים כל קליפה דסיטרא אחרא,ועל כ"ך נאמר שביום ההו"א  אי"ן סוף יתבר"ך  משפי"ע  חירו"ת  ל"ה-זה הממ{ל}כ{ה}.

 

י"

 

"שור או כשב  או עז  כי יולד  והיה שבעת ימים  תחת אימו"

 

פירוש:ראה,"שור"-לשון יוש"ר,זה משיח בן יוס"ף המהוה מאור התור"ה סוד {ב}ינה   {כ}ונה  {ש}ירה –שם קדו"ש  אשר ממתק ומבשם  "עז"-זה השינים העזי"ם השורים במלכות הקדושה בעת הגלות,והמשי"ח  נקרא  "יולד"  בסוד  אות  ו"-תפארת ישראל חותמת במשיח{יל"ד}  שם  "והיה"-אותיות  י-ה-ו-י,זה השם המפורש אותיות שופר מש"ה  המשפי"ע  ל"כי"  בגימטריא  אות  ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י  הנבראים מוחין   "שבעת ימים"-סוד השבוע"ה{קדושה} המעניקה לישראל מי"ם{חסדים},

 

אשר מכחידים סמא"ל הטמא-הינו בעל עזו"ת  פני"ם{גאוה},ובכך  המלכות השורה בעת גלות בהארת תח"ת{אחורים-דינים וגבורות}זוכה למאור פני"ם-סוד אימ"ו בגימטריא או"ן-לשון  חוז"ק  וברכ"ה,בסוד    או"ן  במלוי אות אל"ף  מקובל  פנוא"ל-שזה אותיות  פנ"י   א"ל-מוחין הפנים{חסדים} הנקראים א"ל בתורת הקבלה,וזה מהות ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

י"א

"ושור  או שה  אותו ואת בנו  לא תשחטו  ביום אחד"

פירוש:הבט,"ושור"-זה אותיות  ו"  שו"ר,זה תפארת ישראל{ו"}אשר מהוה מוחין עבור  שו"ר{ייסוד},וידעת אשר הייסוד הוא המשפיע ל"שה"-מלכות  את מדרג"ת  ו"א,זה סוד  אור החכמה אות  א" בסוד {א}אלפך חכמה,אשר באמצעות תפארת{ו"}חותם  הארת  "אותו" בגימטריא    א"ב   ת"י   בגימטריא קוד"ש   בפנימיות   ישראל  שהינם "ואת"-

 

בסוד או"ת האמונ"ה,וביום ה{ג}או{ל}ה המשי"ח באמצעות הארת ל"א מוש"ג{אין סוף}  יור"ה לצב"א השמים  "תשחטו"  ותכחידו סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם  מלכות רומ"י רשעים גמורי"ם,ובכך ביו"ם-סוד שם מ"ב –אור אצליות באמצעות י"ו-זה משה עליו נאמר י"ו קרנות על חד"ו  יחתום אח"ד{איחוד בעם ישראל עם נאה"ב}.

 

י"ב

"ולא תחללו את שם קדשי  ונקדשתי בתוך בני ישראל"

פירוש:ראה,"ולא"-זה סוד הייחוד תפארת{ו}אשר בפנימיות  אור "לא מושג" שבאמצעותו   "תחללו"-אות  ו"  תח"לל  את המנגינ"ה{ייחודים}השוחטים ועוקרים  סמא"ל הרשע המסית ישראל ואומרם תחלל"ו שבת קוד"ש ובכך מורידם מן האמונה באלקי ישראל א"ל האהב"ה,וביום ההוא  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  חותם  אות  ת" בגימטריא ארב"ע מאו"ת  אותיות רבו"ע אמ"ת-סוד מוחין אחורים{רבוע דינים}-הארת אמ"ת{חכמה} המשמידה זר"ע עמל"ק הנשר"ף באש הלה"בה,ובכך "ונקדשתי"-ישראל מקדישים ליב"ם לאלקים חיי"ם-שהינו בתו"ך בסוד חותם שם כ"ו בגימטריא יהוה יתהלל במלכות{בת}אשר בכך זוכים בנ"י ישראל ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה.

 

 י"ג

"אלה מועדי  ה" מקראי קדש   אשר תקראו אותם במועדם"

פירוש:ראה, "אלה" זה סוד אות א"-חכמה המשפיע לממ{ל}כ{ה}  אור"מועדי" אותיות עמודי"ם,זה סוד  ע"  פנים של התורה אשר באמצעותם ישראל מודי"ם ומשבחי"ם אלקי ישרא"ל א"ל האהב"ה,ובכך   "מקראי קודש" אותיות  מ"י אי"ש קדום",זה משיח ישראל בעל חכמ"ת קד"ם  חותם צד"קה{צדיקות}בנבראים ישראל צדיקים קדושים  הנקראים "במועדם"-לשון בטרם הגאולה מעדו באמונתם,

 

אך בעת הגאולה  הינם  במוע"דם-סוד   שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד{האמונה השלמה}זוכים לכך בזכות שהינם מודי"ם{נושאים תפילה}-סוד  הקריא"ה  הנקראת אות"ם{אמת},וזה מזכה ישראל במוחין מאו"ת-{בינה}בתורת הקבלה{ספירות מאות}-אשר מקדיש"ה עבורם{עיבורם}-{מ}אור [ה]נשמ"ה-שם  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש שופ"ר מש"ה המפר"ש לה"ם מהלכ"י ה{ג}או{ל}ה.

 

י"ד

"ששת ימים תעשה מלאכה  וביום השביעי שבת{וג"ו}"

 

פירוש:הבט,"ששת ימים"-זה תפארת ישראל בעל ש"ש אורות  המשפיע ל"תעשה"עולם העשיה{מלכות}מוחין  "מלאכה"-סוד המלאכי"ם,ומלאכ"ה זה אותיות  מלאכ"י   מ"ה   בגימטריא אד"ם  בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,זה השם המפורש אותיות שופר מש"ה  הנקרא  "השביעי"-לשון שבועה{סוד ההשבעות וייחודי המלאכים}אשר באמצעותם המשי"ח אותיות מש"ה ח"י מכחיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרש"עה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

 

ובכך ישראל זוכים{מזדככים}במאו"ר שב"ת,זה סוד אות  ש"{האבות} הכונסים למכות{בת}וחותמים חירות{שבת}לנבראים אשר זוכים לשפ"ע ט"ל,בסוד "מלאכה"  אותיות  מל"א  כ"ה, השכינה מלא"ה באורות אשר יש ביכולתה להעבירם{לעברם בנברא}-וזה {ס}{ו}ד ה{ג}או{ל}{ה}-אותיות סגול"ה-קו אמצע  תפארת בתורת הקבלה.

 

ט"ו

"וקראת  לשבת ענג  לקדש ה" מכבד{וג"ו}"

פירוש:ראה,"וקראת"  זה אותיות קש"ר  א"ות,בסוד האבות הינם קשרי"ם{ייחודים}אשר באמצעות הייסוד{אות}מעברים אות  ל"{מוחין בינה} הנקרא שב"ת-לשון משי"ב ישראל לאמונה השלמ"ה בפנימיות הממלכה,ובכך אור החכמה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א-זה אור המשי"ח הנקרא ענ"ג-חותם   ע" פנים של התורה{תפארת}באמצעות ייסוד{אות}לתו"ך  ה"גן"{מלכות}אשר זוכ"ה למדרגת מכב"ד,

 

זה מיתוק ובישום הדינים השורים במלכות בעת הגלות בכח אות ם"{בינה},וגם  זה אור הבינ"ה  מכחיד ה"מכביד"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנעקרת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בזכות הארת פנים דפנים המביאה לביטול אור אחורים{גבורות} אשר מזה המדרגה{אחורים}-החיצונים יונקים,וביום ההוא המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בכח שם  מ"ב-אור אצילות   הינו יימח"ה   "דב"{זה סמא"ל  הרשע}.

 

ט"ז

"ובחדש הראשון  בארבעה עשר יום לחדש"

פירוש:הבט, "ובחדש"-אותיות  ב"  חדו"ש,זה סוד אות  ב"-אור החכמה {ב}ראשית אשר באמצעותה המשי"ח מחד"ש דבר"י תור"ה אשר  מושכים  הארת "הראשון" אותיות או"ר  שנ"ה,ו"אור"  בגימטריא  ר"ז{חכמה}  למלכות אשר בכך מכחיד"ה הסיטרא אחרא,וביום ההו"א  המשי"ח בעל מוחין אהו"ה בגימטריא י"ז  בגימטריאטו"ב  חותם  "בארבעה" אותיות  ע"ב  בא"ר   ה" בפנימיות ישראל צדיקים קדושים זוכים ל"חסד"  בגימטריא ע"ב  אשר עליו נאמר  {ב}ידך  {א}פקיד  {ר}וחי,בודא"י "אפקיד"  אותיות  פא"י  ד"ק,

 

בסוד   {פ}ותח  {א}ת  {י}דך{חסדים} אשר בזכות חכמה "דקה"{עתיק יומין} המשיח הוא מהוה "עשר"  ספירות  משפיע בכך יו"ם{חסד} למלכות השורה ב"לחש"-לשון חולש"ה{גלות},ובכח {ד"}  לחש"{השבעות}-בסוד  גמר"א  -זה המלאכים {ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריא"ל  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י שוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

י"ז


"צאנה  וראנה  בנות ציון  במלך שלמה  בעטרה שעטרה לו אמו"

פירוש:הבט,"צאנה" זה אותיות  "הצאן"-זה ישראל  אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה זוכים ל"וארנה"  אותיות   אור"נה  נוטריקו"ן  או"ר   נ"ה,זה סוד הנבואה  {נ}צח  {ה}וד אשר בכך המשיח אותיות מש"ה ח"י  חותם  ר"ז  בגימטריא או"ר  בפנימיות המלכות הקדוש"ה  שהקראת בנו"ת  ציו"ן,מקבלת ההארות{ספירות}מן ציו"ן אותיות  נ"ץ  י"ו,תפארת ישראל{משה}  עליו נאמר "יו קרנות על חדו", וזה סוד "במלך",בסוד המשיח  משפיע שם מ"ב- אור אצילות  ל"ך{מלכות},

 

אשר בכך זוכה את ל-כ"ל  בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה שעוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה וחותמים בישראל "שלמה"-לשון שלמות ושלו"ם{סוד קו אמצע}המהוה"בעטרה"  אותיות ע"ב  טה"רה, וידעת שם ע"ב בגימטריא חס"ד הינו מטה"ר ישראל מן הטמ"א-סמא"ל הנשחט על  מזב"ח הנקמה,וביום ההוא  המשיח  סודו   שעטר"ה  אותיות שע"ר  ט" חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד חותם בממלכ{ה}-והרי עש"ר אורות סודם  "אמו"-מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם  חבר אות  א" ומקובל מדרגת אמ"ר-אור החכמה העוקר הסיטרא אחרא ומוחה זכר עמלק ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

י"ח

"כי תבאו  אל הארץ{וג"ו}והבאתם את עמר  ראשית  קצירכם  אל הכהן"

פירוש:ראה,  כ"י בגימטריא  אות  ל"  חבר  כ"י ומקובל כל"י-זה המלכות {כ}הן {ל}וי {י}שראל המקבלת אור  "תבאו"  אותיות "אבות"-אברהם יצחק ויעקוב המעברים אותה

בהארת החכמה-א"ב  א"ות,בסוד  א"{חכמה}"באות"-הנקראת אבו"ת,והאות סוד תפארת ישראל הכולל האורות{אבות} וחותמם  במלכות{הארץ}אשר בכך מכחידה ועוקרת עמ"ר-לשון הערמומי –זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,וב{ג}או{ל}ה השלמה הנקרא  "ראשית"{חכמה}-סוד אור הכת"ר החותם במשיח  "קצירכם"בגימטריא  סי"ר  ק"ץ,-זה אור הייחודי"ם   הנקרא סי"ר  ומכחיד  ה"רע"{בגימטריא סי"ר},להרותך זה כנגז זה בגאולה העתידה,

 

ולכן נאמר  "אל הכהן" שזה אותיות  אונ"ה  כל"ה,-מאור החכמה{אונה}מכרית הקליפה דסיטרא אחרא ומזכה המלכות{כלה} בשער נ"{גימטריא כ"ל}-סוד  ה{ג}או{ל}ה-הנקרא   ע"  ר"ם-שבעים פנים של התורה הקדושה תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה{בסוד נשמה לנשמה-נשמת משי"ח אור היחידה לשון מייחד המלכות בספירות העליונות לה ובכך מזככה ומקדשה}.

 

י"ט

"והניף את העמר לפני  ה"

פירוש:הבט,"והניף" אותיות  ו"  פינ"ה,זה תפארת{ו}המהוה  פנ"י  ה", וידעת "והניף"-לשון תנופ"ה{הרמה}-נוטריקו"ן תנ"ו פ"ה,זה מוחין הנבואה השורה בפנימיות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ובכך מכחיד הוא את הסיטרא אחרא הנקראים  "העמר"  בסוד  עי"ן  מ"ר{רע  עין},ומלך המשיח בכח  "לפני  ה" בסוד  אות  ל" י" חכמה  י" בינה י"  דעת   משפיע הארת פנימיות –{ג}או{ל}ה לעם ישראל המהוה קדושה עליונ"ה.

  

כ"

"וספרתם  לכם   ממחרת השבת {וג"ו}שבע שבתות תמימות תהיינה"

פירוש:ראה,"וספרתם"-זה סוד  ו"  ספירות הנכללות בתפארת,חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,והם מהוות חר"ב הגאול"ה  הנקראת לכ"ם  אותיות מל"ך,בסוד אות ם"{בינה} הכונסת למ{ל"כ}ות   בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה נעקרת ממקומה,וביום ההוא מדרגת"ממחרת"אותיות  מ"ם  חירות-מוחין בינ"ה –סוד אות מ"ם בגימטריא   פ"  חבר   חר"ת    ומקובל   ת"  פר"ח  מ{ג}ו{ל}ה בפנימיות ישראל הזוכים לגאולה, ויש לדעת אות ת" בגימטריא  ארב"ע מאות אותיות או"ר ע"ב אמת, ו-ע"ב בגימטריא חס"ד המברר  רפ"ח ניצוצות אשר בגמ"ר הבירור המשי"ח הנקרא פר"ח  מ{ג}ו{ל}ה, והרי פ"רח בסוד  פ"ה  ר"ך,

 

המשיח בזכות תפילותיו ממתק ומבשם המלכות ומרכ"ך הדינים{גבורות} השורים בה בעת הגלות,ועל כך נאמר  "תמימות"-זה האמונה השלמה  המהפכת חוש"ך לאו"ר ,בסוד "שבתות",המשיח בכח מוחין חכמה{שבת}-סוד ת"ו{ייחודים}  חותם {מ}מחרת {ה}שבת שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א-השם המפורש הפורס אורות על כל הנבראים {ישראל}אשר בכך משיגים תיקונים{הארות},וידעת זה האורות שוחטי"ם סמא"ל הטמא

בע"ת שהמשי"ח אור"ו יפציע"ה-לשון יפצ"ח יפצ"ע  וישב"ר את מלכות רומי הרשע"ה.

 

כ"א

"ממושבתיכם  תביאו לכם תנופה"

פירוש:הבט,"ממושבתיכם"  אותיות  מ"ב  שמות מכים",זה סוד אור אצילות-שם מ"ב אשר המשיח באמצעותו  מכ"ה ומוח"ה הסיטרא אחרא ארורים{אומות העולם}, וביום ההוא "תביאו"-זה סוד  י" אבו"ת-עשר ספירות אשר נחתמים במשיח ישראל באמצעות האבות אברהם יצחק ויעקוב בכך הינו לכ"ם אותיות מל"ך מהו"ה בסוד  הינו בעל  מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה המקנים לו   מדרגת  ע"כ  בגימטריא צ",וזה יחוד {מ}{ל}ך  בגימטריא   ע"כ  בגימטריא  צ"  בעל רוח נבוא"ה הנקראת תנופ"ה- אותיות    ה"  פינות,זה מוחין בינ"ה המכחיד ועוקר זר"ע עמל"ק ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

כ"ב

"והקרבתם   על הלחם שבעת כבשים"

פירוש:הבט,"וה"קרבתם-לשון בתקרבות וייחוד,בסוד דבקות תפארת במלכות סוד  ו"ה{הארת פנים בפנים}אשר חותמת מוחין ע"ל בגימטריא  מא"ה אותיות הא"ם –מוחין בינ"ה במלכות הנקרא הלח"ם-על שם הלחימה{דינים}המקויימים בה, ובזכות אור הבינה זוכה לחמל"ה{מיתוק ובישום הגבורות},וזה המיתוק מכחיד ומוחה הכבשי"ם-לשון כובשי"ם,זה סמא"ל הטמא וגמגימא הנעקים מעל פני נאדמה בזכות אור המשי"ח אותיות מש"ה ח"י הנ{ג"ל}ה,וביום ההו"א  משיח משפי"ע  "שבעת" בסוד שע"ת  ב",זה חכמה {ב}ראשי{ת} הנחתמת במלכות{שע"ה}-{ש}תים {ע}שר {ה}שבטים,

 

ובכך מ{ג}ו{ל}ה למענ"ה מוחין ה{ג}או{ל}ה  הנקרא גלג"ל בגימטריא בן דוד  בגימטריא  ס"ו, להראותך בשנת תש{ס"ו} משיח הח"ל בגילויו עד להבאת ישראל לחירות   והכר"ת  מאור עולם הב"א,ה"עולם"{מלכות}מדרגת הב"א  אותיות הא"ב-סוד {א}לפא {ב}יתא צירופי חכמה המשמידים הסיטרא אחר"א בכך הנבראים יעלו תפילותם{ייחודים}בע"ת שאורו של משי"ח יקב"ל הפקוד"ה למחות זר"ע ע{מלק} הרשע.

כ"ג

"בחדש השביעי   באחד לחדש  יהיה לכם שבתון  זכרון תרועה"

פירוש:ראה,"בחדש" בסוד חידו"ש  בי"ת,זה המלכות{בית} אשר מחודשת{נבנית} באמצעות  "השביעי"-לשון השבעות וייחודים  אשר מבצע תפארת הנקרא  "באחד", בסוד  א"ב{החכמה}  חותם  ח" כפול ד"  בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמה בתפארת{ח"ד} נקרא בתורת הקבלה, וזה סוד הייחוד  המשפי"ע   ד" לח"ש-אור המרכב"ה  {ג"בריאל  מ"יכאל  ר"פאל  א"וריאל}לישראל צדיקים קדושים להם יהי"ה גאולה שלמה , סוד   ל"  כלים  {בגימטריא יהי"ה}, י" חכמה  י" בינה   י" דעת המשברים ועוקרים מלכות רומי הטמאה,ובכך זכרו"ן אותיות זכר" נ"{בינה}-חותמת אור הפנימיות{כרו"ז השכינה}המשפי"ע  תרוע"ה-{שמחה  וחירות}לישראל עם קדוש נור"א.

 

כ"ד

"תקעו בחדש שופר  בכסה ליום חננו"

פירוש:הבט,"תקעו"-זה הספירות העליונות שהינם תקועות ולא משפיעות לישראל עקב שהינם לא שומרים מצוות התורה,וההשפעה  לא שלמה{סוד הגלות}ובעל הגאולה  הנקראת    "בחדש"-לשון תבוא בחידושי תורה של מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י, בכך   "שופר"-יהיה שפו"ר  אותיות שפ"ע  או"ר{הספירות}לפנימיות המלכות הנקראת בכס"ה-לשון שורה בעת זו בכיסוי{גלות}אך בזכות כח האורות המכס"ה-

 

סוד סמא"ל אותיות מסמ"א א"ל{מסתיר אור האלוקות}הינו יישחט ויעק"ר על ידי המשי"ח הנקרא   ליו"ם,וסודו  ל"  יו"ם,י" חכמה  י" בינה  י"  דעת החותמים חסדים{יו"ם} למלכות אשר עתידה להקרא ב{ג}או{ל}ה השלמה "חננו"-על שם שקיבלה חנינה וחירות  מזרע עמל"ק הרש"ע הנמח"ה  כל"א הי"ה.

 

כ"ה

"זכרון תרועה מקרא קודש"

פירוש:ראה "זכרון"-אותיות כרו"ז נ",-זה השכינה העליונה{בינה} הזנ"ה את התרוע"ה{תפארת}במוחין  "מקרא"  ,בסוד  {א}דם  {ק}דמון  {ר"ם},ובזה המוחין המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  חותם קוד"ש בגימטריא ת"י  במלכות הטהור"ה,וזה שמה על שם שזוכה ל-ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד המכחידים ומוחים מלכות הסיטרא הטמא"ה-סמא"ל הר"שע .

 

כ"ו

"ותנח התבה בחדש  השביעי{וג"ו} על הרי  אררט"

פירוש:הבט,"ותנח" בסוד ת"ו נ"ח,על כך נאמר  ונ"ח מצא ח"ן, כלומר נ"ח-סוד{ח}כמת {נ}סתר מהוה  {א}ור  {מ}וחין  {צ}לם  עבור  {ח"ן}-זה המשיח החונ"ן דעת שלמ"ה  למלכות הנקראת תב"ה,ובזכות המוחין של משיח סוד "בחדש"-לשון חותם במלכות אות  ב"-חכמה  {ב}ראשית  הבונה{מחדשת} עבור{עיבור} הנבראים ישראל צדיקים קדושים דעת עליונ"ה המכחידה ועוקרת אחיזת הקליפות-הסיטרא אחרא הנקראים  "הרי אררט"-לשון ארורי"ם, והינם סוד כל"ב   טמ"א הנקרא סמא"ל  המזיל רי"ר בגמטריא ארר"ט, ומלך המשי"ח מש"ה ח"י יישח"ט סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא יורדת השאולה ונשרפת באש להב"ת חידושי התורה תורת משיח ב{ג}או{ל}ה השל"מה.

 

כ"ז

"בחדש השביעי באחד לחדש"{וג"ו}

פירוש:הבט,"בחדש"-זה סוד חכמה {ב}ראשית  המעברת נשמה {חדש}ה במלך המשי"ח  הנקרא  "השביעי"  אותיות  ע"ב   יש"י,וידעת ע"ב בגימטריא חס"ד  בסוד המשיח חוס"ה   ומוג"ן באמצעות מוחין  גמר"א  סוד  ד"  מלאכים  {ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל   שהינם "באחד"-הוא המשיח,ובאחדותם  המלכות זוכה לאות ל"{כלים}-י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת  ה"מחדשים"{המלכות}-סוד ה{ג}או{ל}ה-גילוי דע"ת  חדש"ה  דע"ת משיח שמ"ה, וזה הנאמר  {ב}חדש  {ה}שביעי  {ב}אחד {ל}חדש חבר האותיות  המסומנות ומקובל   ל"ב   ב"ה,-תפארת{לב} חותם במלכות{ה}אות  ב"{החכמה} ובכך "להבה"  שורפת ומכחידה  סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה.

 

כ"ח

"ביום של ראש השנה יוצא יצחק בלבדו"

פירוש:הבט,"ביום"-בסוד   האותיות  מ"ב  י"ו,זה אור אצילות שם מ"ב  החותם במשי"ח-סוד  י"ו, כנאמר על משה אבינו "יו קרנות על חדו",זה סוד   "של ראש" אותיות   ש"ר  אש"ל,-{א}ור   {ש}ומר   {ל}ב, זה מוחין משי"ח-הנקרא ש"ר-{ש}ילה {ר}ינה  אשר  מהוה  "ראש"-חכמה בינה דעת{חב"ד} עבור{עיבור}-המלכות{שנה} לשון שינונים{גבורות,דינים}השורים בה,ומלך המשיח באמצעות ה"אור"  בגימטריא ר"ז  ממתק ומבשם המלכות, כנאמר   "יוצא"  אותיות  י"ו  צ"א,

 

ה{ג}וא{ל} מביא לגילוי{יציא"ה בתורת הקבלה}את  "ביום של"  אותיות  מ"ב שיל"ו,-דעת הקדושה הנקראת   יצח"ק  בגימטריא  ח"ק   מא"ה,-אותיות   ק"  חמא"ה,זה שם קדוש ונורא  סוד אות   ח"  בגימטריא  שמונ"ה אותיות  ו"  נשמ"ה{משיח} אשר הינו בעל מוחין הא"ם{אותיות מא"ה}-בינ"ה, הממתקת ומבשמת המלכות{אות ק"},וזה סוד ייחוד ה{ג}או{ל}ה-הנעשה בכ"ח  כ"ב אותיות התורה{משיח},וראה  {י}וצא  {י}צחק {ב}לבדו מקובל   יב"י   בגימטריא  כ"ב.

 

כ"ט

"אך  בעשור לחדש  השביעי הזה יום הכפורים הוא ועניתם  את נפשותיכם"

פירוש:הבט,  א"ך בסוד שם כ"א בגימטריא שם אהי"ה סוד מוחין בינ"ה הנקרא בעשו"ר,בינה חותמת שם ע"ב בגימטריא חס"ד בפנימיות המשיח{שור}-על שם שחותם  אור יש"ר{רחמים} במלכות הקדושה הנקראת  "לחדש"-על שם שמחודשת על ידי משיח בכח   ד" לח"ש,סוד  ד" מלאכים  גמר"א-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל המחדשים דברי תורה עבור{עיבור} המשיח במוחיו היחידה,

 

ובכך משיח משפיע בעשו"ר-סוד עש"ר ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד עבור ישרא"ל הנקראים "השביעי"-לשון שבעים הם מן הגלות וזועקים  ל"יום הכפורים"-אור הבינ"ה{גאולה}, וידעת  כפורי"ם  אותיות כ"ף  פורי"ם, בסוד כ"ף בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}  חוםת  פו"י  ר"ם-אור המשיח בפנימיות הנבראים , והרי  שם פו"י בסוד משיח {פ}ודה  {ו}מציל ישרא"ל באמצעות מוחין ר"ם  המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא הנקרא  "ועניתם את נפשותיכם"-לשון    גוז"ר עניות ודלות רוחנית בפנימיות הנפש{ישראל},וב{ג}או{ל}ה השלמה נעקר ונמח"ה על מזב"ח הנקמ"ה.

 

ל"

"שבת שבתון  הוא לכם  ועניתם  את נפשותיכם"

פירוש:הבט,"שבת"-לשון תשוב"ה{בינה}-סוד שבתו"ן  נוטריקו"ן   שב"ת  או"ן, הרי ישראל מקבלים או"ן וגבורה  בזכות מוחין שב"ת-השוב"ה ומעלה ניצוצות קדושה וזה סוד ה{ג}או{ל}ה,ומשיח זה ייעוד"ו{העלאת ניצוצות}בכח שם הו"א  בגימטריא ז"ה בגימטריא   י"ב   צירופי יהוה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  חותם דע"ת קדוש"ה בפנימיות ישרא"ל ובכ"ך  עוקר "ועניתם"-זה סמא"ל הרשע הגוזר עינויים על האד"ם{ישראל} ועינוי רוחני{חוסר אמונה},

 

כנאמר על המשיח "יבוא עני ורוכב על חמור", הרי יבו"א{זה משיח} אשר באמצעות "עני"-סמא"ל  הנשחט ב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח מושך  "ורוכב"{ברכות}  הנקראת ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם-מוחין בינ"ה  המוחה  חמו"ר   אותיות  ח"  מרו"ר{דעת דסיטרא אחרא},ובכך נפשותיכם בגימטריא  ס"וי  נפשת, בסוד  ס"ו בגימטריא בן דוד בגימטריא גלג"ל  בשנת תש{ס"ו}  החל למשו"ך  י" ספירות בלימ"ה  לפנימיות נפשו"ת{ג}או{ל}ה{ישראל},

 

וגם   סו"י  נפשת זה אותיות  ס"י  נפשות, וידעת ס"י בגימטריא אות  ע"{פנים של התורה} הגואלת נפשות מן הסיטרא אחרא הנעקרת מעל פני האדמה בעת {ג}וא{ל}  צד"ק  נ{גל}ה  בשנת גלג"ל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא בן דו"ד  הח"ל הפעולות{ייחודים} להבאת חירות לע"ם  ישרא"ל בחי"ר  המאצי"ל יתה"לל ויתעל"ה.

 

ל"א

"ולקחתם  לכם ביום הראשון  פרי עץ הדר"

פירוש:הבט,"ולקחתם" אותיות  ק"ל  חותם,וידעת ק"ל-זה סוד מיתוק דינים{לקלי"ם-רפים}בסוד ה"מלך"  -זה המשיח  לכ"ם{ישראל} משפי"ע   מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה אשר ב"עמל"  רב באמצעותם משיח מבשם הגבורות,ובכך ביו"ם  סוד  י"ב מ"ו,זה י"ב צירופי יהוה סוד  מ"  כפול ו" בגימטריא  "רם"{אור המשיח}מולידים פר"י{נשמה}קדושה  אשר מעניקה   "עץ"{עיצות} לישראל הזקוקים לגאול"ה-סוד הד"ר  {ה}וא [ל]כל [ח]סידיו,

 

כלומר  הד"ר  {תפארת}משפיע למלכות{חלה} את מדרגת ח"ה  בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמים העוקרים ומכחידים סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.ובכך ה"ראשון,-זה אותיות רא"ש נ"{סוד החכמה}-המהוה רא"ש בינ"ה  {כ"ו}נסת למלכות באמצעות שם כ"ו בגימטריא יהוה{תפארת}החותם  נ"ס-סוד אות   נ"{שער בינה} המהוה סמ"ך  בגימטריא ק"כ צירופי אלקים המשמידים הסיטרא אחר"א.

 

ל"ב

"קול ה" יחולל אילות"

פירוש:ראה,"קול"-זה תפארת ישראל  בעל מוחין  ה"{בינה},והמשיח באמצעות זה המוחין   מהוה "יחולל"-בסוד    ו"  חלי"ל{מבצע ניגונים-ייחודים}החותמים {ג}או{ל}ה שלמה לעם ישרא"ל,וידעת  "יחולל" בגימטריא    ס"ו  ח"י,  ס"ו בגימטריא  בן דוד בגימטריא   גלג"ל{התבונה}  בשנת תש{ס"ו} החל לחתום ח"י{הארת חכמה} אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א-השם המפורש  אותיות שופר מש"ה  בפנימיות אילו"ת{זה ישראל},וסודם   ל"י   או"ת  בגימטריא  מאו"ת, זה מוחין בינה{ספירת מאו"ת}אשר באמצעות ייסוד{אות} ישראל זוכים לבינה{ם} אשר מכידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

ל"ג

"בסכת תשבו  שבעת ימים"

פירוש:הבט,  "בסכת" –זה סוד   האותיות  ס"ב  כ"ת,אור סב"א תבונ"ה המעניק למשיח ישראל כ"ת-{כ}תר {ת}ורה שבאמצעותו חותם  "תשבו"-יישוב דעת  לישראל שהינם שבע"ת  ימי"ם,-לשון  שבעי"ם  וחשים מאויימים מאומות העולם הגויים,ובכח יישוב הדעת-לשון דעת הקודש תשוב לפקוד פנימיות ישראל , בכך הסיטרא אחרא נכרתת ונמחית,וראה סוד המשיח הינו "שבעת ימים" אותיות   ע"ב  ת"י שמי"ם,וידעת שם ע"ב בגימטריא חס"ד{משיח}בכך חותם הוא ת"י בגימטריא קוד"ש עבור{עיבור} ישראל הנקראים ב{ג}או{ל}ה שמי"ם-לשון שמים ליבם{תשובה} לאלק"י ישראל אל האהב"ה.

 

ל"ד

"כה אמר  ה" זכרתי לך חסד נעוריך"

פירוש:ראה,כ"ה-זה השכינה הקדושה אשר בפנימיותה  מדרגת  אמ"ר-אור החכמה בתורת הקבלה, בסוד  א"  ר"ם,כנאמר {א}אלפך חכמ"ה,ובאמצעות בינ"ה"החכמה משפיע זכרת"י   אותיות זכ"ר   ת"י,זה תפארת{זכר} בעל מוחין תי"  בגימטריא קוד"ש

אשר מעניק חס"ד  ל"ך{מלכות}  ובכך מכחיד ועוקר  "נעוריך"-זה סמא"ל הטמא הינו מנער האמונה מפנימיות ישראל, וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  עי"ן  אור"ך-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בעל עי"ן אור"ך{חכמה בתורת הקבלה} ישמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי שורש כל טומא"ה.

 

ל"ה

"שבעה ימים תקריבו  אשה לה"

פירוש:הבט,"שבעה" זה סוד  אות  ע"  פנים של התורה "שבה"  אל המלכות,ובזה המוחין {משיח}המלכות תקריב"ו-זוכה לקרבת אלקים חיים,כנאמר  אש"ה{השכינה הקדושה} דבקה   ל"ה"{בינה}-וזה סוד ייחוד ה{ג}או{ל}ה.

 

ל"ו

"ולקחתם  לכם ביום הראשון  פרי עץ הדר"

פירוש:ראה,"ולקחתם" זה אותיות  קו"ל   ח"   ת"ם,זה המשי{ח}  בגימטריא{ח} עולה שמונ"ה אותיות ו" נשמ"ה,זה סוד "קול"{תפארת} החותם  מדרגת ת"ם-אמונה שלמה בפנימיות ישרא"ל  הנקראים "לכם"-לשון מייחלים ל"מלך"{הגואל}אשר יגאלם מן הגלות הא{חרונ}ה-לשון "חרוף אף"{מדרגת הדינים השורה במלכות בעת הגלות},וביום ההוא  הראשו"ן אותיות רא"ש   נ"{חכמה} באמצעות  כ"ח{בינה} המשפיע מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יהוה{תפארת}יתבר"ך ,ישראל הנקראים פר"י-לשון רפים וחלשים באמונה זוכים לפריי"ה ורבי"ה{דעת קדושה} סוד ע"ץ אותיות ע"ין צ"דיק,

 

זה המשיח המשפיע או"ר  בגימטריא ר"ז  התור"ה –הד"ר ושוח"ט ומכחיד ה"רודה"הוא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה היורדת לשחיטה  באמצעות חרב ה{ג}או{ל}ה-רז"י התור"ה הקדושה תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה,בסוד מדרגת המשיח{יחידה} היא המשפיע אמ"ת{קו אמצע} לישראל אשר בכך זוכים ל"קץ" הגלות ול-ו"  קצוות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד  דקדוש"ה.

 

ל"ז

"צו את בני ישראל  ויקחו אליך שמן זית  זך כתית למאור"

פירוש:הבט,צ"ו-זה המשיח הינו צ"דיק ובפנימיותו אות  ו"{תפארת},ובכך הצווים{מוחין}אשר בפנימיותו  מרומ"ם א"ת{השכינה}הנקראת "בני ישראל"-על שם שבונה האמונה  בישראל עם קדושה,ועל כך נאמר   "ויקחו"  אותיות  חו"ק  י"ו,זה ייחוד מלכות{חוק} בתפארת{י"ו},כנאמר על משה רבינו יו" קרנות על חד"ו,הרי בכח ח"דו בגימטריא ח"י{חכמה} המשיח משפיע שמ"ן אותיות ש"ם  נ"{שער חמישים}-אותיות שמחי"ם{נשמות חדשות} אשר סודם   ז"ית"  על שם חוקקים  ת"י  בגימטריא קו"דש בפנימיות הנבראים,  בכך    צ"ו-דסיטרא אחרא{לשון עצ"ב}סמא"ל הטמא נכחד ונעק"ר ב{ג}או{ל}ה השלמה,וזה סוד הגאולה תבוא  ב"כתית" –{כ}תר {ת}ורה{גילוי משיח}על ידי דברי "קודש"  בגימטריא ת"י הנאמרים במדרגת  "למאור" שזה אותיות מאו"ר  א"ל-דברי נבואה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ישמי"ע בע"ת גילויו בפנימיות ישראל עם קדוש"ה.

ל"ח 

"מחוץ לפרכת  העדת באהל מועד יערך  אתו אהרן מערב עד הבקר"

פירוש:הבט,"מחוץ"-זה סוד אות  ם"{בינה} המהוה מצ"ח{רצון קדוש} עבור{עיבור}אות ו"  תפארת},ובזה הרצו"ן{צנור} הנבואה ה{ג}וא{ל}  חותם לפרכ"ת אותיות פל"א כת"ר {מאור קדושה} בישראל  הזוכים בכך  ל"העדת"  אותיות "הדעת"{קו אמצע} המכחידה ועוקרת "מערב"-לשון ערב ר"ב סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה, ובכך המשיח מוע"ד-בסוד חותם מ"ו -מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם{מוחין}-סוד עד"ות{חכמה} המוחה כל קליפה דסיטרא אחרא,ובעים ההוא יער"ך-המשיח בעל עי"ן ר"ך{ימתק ויבשם דינים בכח תורתו}וישפיע "הבקר"-אור החסדים,כך ישראל נ{ג}א{ל}ים.

ל"ט 

"ויצא בן אשה  ישראלית  והוא בן איש מצרי"

פירוש:הבט,"ויצא"  אותיות   י"ו צ"א-זה גילוי אור תפארת{משיח}עליו נאמר "יו קרנות על חדו",המשיח נקרא ב"ן  על שם הינו בעל  ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיתו מוחין הא"ם{בינה} אשר משפיע באמצעות בנ"ה{סוד ב"ן י"ה}למלכות{אשה} את מדרגת  "ישראלית" אותיות   ת"י  ישרא"ל,זה שלמות מוחין-סוד ת"י בגימטריא קוד"ש  העוקר ומשמיד ה"איש המצרי"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה המצע"ר ישר"אל,וביום  ההו"א  אות  ו"  באמצעות הו"א-באיחודם "והוא" בגימטריא י"ב  ה"א-סוד שם  {ב}רוך {א}תה {י}הו"ה  חותמים חירות לממלכ{ה} וזה ייחוד ה{ג}אול]ה  השלמ"ה.

 

מ"

"אל בני ישראל  תדבר לאמר  איש איש יקלל  אלהיו  ונשא חטאו"

פירוש:הבט,"אל"-זה משיח סוד חס"דחבר א"ל ומקובל המלאך חסדא"ל  אשר באמצעותו ה{ג}וא[ל] חותם בנ"י{בנין}-גדלות מוחין{ישראל} בפנימיות הנבראים שהינםשורים ב"תדבר"-מדב"ר{גלות},אך בכ"ך מוחין הקודש מדרגת מדב"ר-סוד תפארת ישראל  שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  העוקר ומשמיד  "יקלל אלהיו"-זה  סמא"ל הטמ"א  א"ז ז"ר אשר מקולל ב{ג}או{ל}ה השלמה ונשח"ט על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,וביום ההו"א שם אהו"ה בגימטריא טו"ב בגימטריא י"ז-זה המשיח הנקרא אי"ש אי"ש המראה על צדי"ק ייסוד עולם{שלמות}בסוד גלג"ל בגימטריא ס"ו בגימטריא  ב"ן דו"ד  בשנת תש{ס"ו} הח"ל  "ונשא"-לשון נוש"א השכינ"ה ומעלה אותה{מפרידה} מן "חטאו"-זה שורש הטומאה{הסיטרא אחרא},ובכך המלכות זוכ"ה לגאול"ה{נגאלת} מן  יניקת החיצונים{הסיטרא אחרא},וביום ההוא משיח חותם  {א}ל {ב}ני  {י}שראל-שם א"בי –{ב}ורך  {א}תה {י}הוה-סוד הייחו"ד

הם זוכי"ם להכרת אחדות הא"ל יתבר"ך כנאמר שמ"ע ישראל אדני אלקוינו אדני אח"ד אמ"ן ואמ"ן.

 

 

 

 

 

OnLineTech