להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,פרשת השבוע-"בהעלתך"

זוהר תנינא-פרשת בהעלתך/מאת הרגלא"ט,-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל]

א"

"דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרות"

פירוש:הבט,דב"ר ,-סוד הגבורה,-אותיות    ד"   ב"ר,-זה המלאכים גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {נ}וריאל,-שהינם  בכח הנבואי  באמצעות המלאך דברא"ל-המביא את דבר הא"ל{מלאך הנבואה}-פנו אל   אהר"ן,-שאותיות שמו מצביעות  א"ר   נ"ה,-כלומר  באמצעות {נ}צח  {הו}ד-רגלים בתורת הקבלה{בכך אהרן שמע דבר  ה" יתברך},-שאומרו  להשפי"ע בכח התורה{אות  ו"}-חסדים{אמר"ת,-לשון אמירה},ועל ידי כך    מר"ת  א"ם,-זה לילית  הגויה,-מלכות הסיטרא אחרא שהינה מריר"ה{לשון גוזרת קטנות מוחין},-נשחטת ונעברת מן העולם,-וביום ההו"א  המשיח אותיות משה ח"י    נאמר  "בהעלתך"-לשון בכח תפילותיך  ותיקוניך{חידושי תורתך}-"תעלה"-השכינה{הנקר-את}באמצעות הנרו"ת,-סוד הספירות שהינך ממשיכם לפנימיות הנבראים ישראל  צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,-ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ב"

"וזה מעשה המנורה"

פירוש:הבט, אות    ו"   תפארת  ישראל{משה}-באמצעות ז"ה{מדרגת נבואתו}משפיע מוחין בעולם המעשה,-ויש להבין  מוחין בסוד   "וזה"  -בגימטריא ח"י{שם החכמה בתורת הקבלה},-בכך המשי"ח אותות מש"ה  ח"י-לשון מושה המאור מן עולם העליון ובאמצעותו מחייה  כל הדרגין{עולמות}-שהינם המנור"ה,-בסוד בזכות מ"ן  או"רה,-סוד {מ}יין  {נ}וקבין{העלאת תפילה}-התחתונים מושכים  אור"ה  ושמחה{מוחין בינה},-סוד אות ש"{האבות}-אשר על ידי   אות  חמ"ה{תפארת משה}-הוא  ח"  מ"ה,-בגימטריא אדם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאול"ה בגימטריא הגוא"ל,-

בכך שוחט את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה{זרע עמלק נמחה בעת גואל נגלה},-וידעת "וזה  מעשה  המנורה"-בגימטריא  "תשלט",-כלומר המשיח בכח ש"ת מידות{חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד}  חותם ט"ל  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  בפנימיות המלכות הקדושה,-אות ה"  בתורת הקבלה,-ובכך מקובל שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א,-שם מ"ה סוד חידוש תורה,-לשון התורה מחדשת{מעברת}הנבראים בקדושה ובטהרה-סוד הנשמה הנקראת מנור"ה  בגימטריא  צור"ה-המצביע על צל"ם עליון שעתידים הנבראים{ישראל}-לזכות{למוחין זכי"ם}על ידי תפילתם.

ג"

"קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם"

פירוש:הבט,-"קח",-זה אותיות ח"ק{תפארת ישראל}-שהינו ח"ק ומשפט,-לשון מחוק"ק  בגימטריא    רומ"ח,-סוד תורת  רמ"ח אורות הכונסים בפנימיות המלכות{בכח אות ו"}-,בכך המשיח הינו המרומ"ם  בגימטריא ו" מפר"ה,-בכח שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א מפרה השכינה{א"ת}-במוחין הלוי"ם,-אותיות  י"ו  מל"ה,-אור האמונה השלמה,-ובכך ממתק ומבשם פ"ר דינים מן הממלכה,ונאמר על משה "יו קרנות על חדו",-ו"חדו",-בגימטריא ח"י{שם החכמה  }ובזכות{זכות המחשבה}-

משה הינ"ו  חותם   מתו"ך בגימטריא סת"ו,-{ס}פר  {תו}רה  -פנימיות רז"י הקבלה {סוד הגאולה}-תוך בני ישראל,-וזה על ידי שמושפע עבורם{עיבורם}-אות ם"{בינה}-שבכך  "ו"{משה}-חותם  טהר"ת,-סוד ט" אורו"ת,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומזכה ישראל ב"אותם",-מוחין מאו"ת,-נוטריקון   מ"   או"ת-המצביע על בינה בתורת  הקבלה אשר ספירות מאות סודה,-ובכך אמ"ת{קו אמצע ח"ק ומשפט},-רומ"ח  המשיח{אות  ו"}-הוא המשמיד ועוקר מלכות הסיטרא אחרא סמא"ל הטמא היורד לגיהנם ונשר"ף מן אש הלהב"ה.

ג"

"וכה תעשה להם לטהרם{וג"ו}והעבירו תער על כל בשרם"

פרוש:הבט,-וכ"ה,-זה סוד יחוד תפארת{ו"}-והש{כ}ינ{ה}-ובכך   אות  ת"  בגימטריא ארבע מאות  בגימטריא או"ר  ע"ב  אמ"ת   בגימטריא    "באמת  זרע",-סוד מוחין קדוש  חותם  ע" פנים{ענפים}של התורה בפנימיות המלכות{ש"ה}-וזה יחוד  ת-ע-ש"ה,ובכך  ישראל צדיקים קדושים זוכים  "להם"  שזה אותיות  מל"ה{האמונה השלמה}המשמידה ועוקרת בשר"ם,-אותיות ב"  שר"ם של הסיטרא אחרא {זר"ע עמלק}-הם  סמא"ל וגמגימא נשחטים ונעקרים  על מזבח הנקמה בעת {ג}וא{ל}  ב{נג}לה,-ובכח מוחין המשיח סוד ג"לג"ל בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד,-תע"ר{סוד הגבורות הקדושות}הם המוחים ומכחידים   "על -כל בשרם"  שזה אותיות שר"ם  כל"ב,-

הרי לך זה סמא"ל הטמא וכל מלאכי הסיטרא אחרא-אשר נכרתים  ונמחים בזכות חידושי התורה  או"ר בגימטריא ר"ז   המשי"ח-העוקרם סמוך לגאולה,-וזה "והעבירו",-ידוע אשר מלאך בעת ממשלתו עוברת מן העולם הדבר נחשב עבורו כמית"ה,-וזה   אות "ו"{תפארת ישראל,-משה}-"העבירו"-לשון יבעירם את ה"רעת"-הגורמים רעות,-בכח    מוחין ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-משה גוזר מיתה  כולל"ת  על הסיטרא אחרא ובכך  שבר"ם  את   ב"-שרם  והבן.

ד"

"והניף  אהרן את הלוים תנופה לפני ה"

פירוש:הבט,-"והניף"-זה אותיות   פנ"י  ו"ה,-זה סוד היחוד בן תפארת{אות ו}-למכות{אות ה"},-ובכך ישראל זוכים  להנפ"ה-לשון מנפים מפנימיותם  הר"ע-הוא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק הנמחה ונעק"ר בכ"ח תורת ישראל נקדושה,-וזה סוד  אהר"ן   בגימטריא  נר"ו,-זה המשיח  נ"בואה  ר"חו"קה,-לשון ריח"ו{כנאמר על המשיח והריחו ביראת  ה"}-בכך ה{ג}וא{ל} מקבל נבואתו,-בסוד מור"ח ודאי"ן  בגימטריא  שכ"ה,-לשון המשיח משכ"ך ממתק ומשם ש"ך ניצוצות דינים באמצעות  מוחין הבינ"ה-ובכ"ך  ש"ך גבורות הינם שכ"ה-נשכחו{נתבטלו},-וזה סוד הבירורים-תנופ"ה,-לשון מנפים ומפרידים  הטומאה{אומות העולם הארורים,-ושורפים אותם-בא הבער"ה,-כלומר על  ידי המשיח המבא"ר{מחדש}-דברי תורתו –

זאת התורה מ{ג}ו{ל}ה בליווי גבורות ודינים אשר גוזרים מיתה והשמדה על סמא"ל הטמא-הוא  כח הסיטרא אחרא,-ויש לדעת   הלוי"ם,-לשון הינם מושכים החכמה  ומהוים ה"מלוי"-בגימטריא  אלהים{סוד הגבורה}-המוחה זרע עמלק  הרשע,-וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים  ל"תנופה",-בסוד  תנ"ו  פ"ה{גילוי רוח הנבואה}-הנקרא {ל}פנ"[י]  ה"  בגימטריא  קע"ה,-ובעת שהינך מחבר   ל"י  בגימטריא  מ"  לשם  קע"ה  מקובל  מעק"ה,-וזה סוד הפרס"א  בתורת הקבלה,-בחינת התיקון הנעשה על ידי העמ"ק,-חכמה עמוק"ה,-בגימטריא  ו"  מעק"ה{חכמת המשיח אותיות משה ח"י-שהינו מושך     ע"  פנים של התור"ה  סוד  קמ"ה{אור השכל}-המרו"ם השכינ"ה לעבר הגאולה,-כלומר אות  ל",-  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  {מעברת}השכינה במוחין העוקרים כל עקמומיות  לב-זה היצר הרע,-

סמא"ל הטמא נכחד ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-וראה  אות   נ"  במילה  {נ}קמה  הינה ממלאת  אות  עי-{ן},-ובכך בעת מחליף  אות  נ"  במילה  {נ}קמה   באות  ע"  מקובל  מעק"ה,-סוד התיקון של המלכות יעשה בנקמה{גבורה קשה} בגויים ,-אומות העולם הגויים אשר עתידים רבים מהם למות בעת {ג}וא{ל}  בנ{ג}{ל}ה  -בשנת  גלג"ל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד  המשיח החל לפעול בפנימיות ה"חלה"-זה שם המלכות בתורת הקבלה,-אשר המשיח מעניק אות  ח" בגימטריא שמונ"ה  בגימטריא  ו"  משנ"ה  בגימטריא  ו"  נשמ"ה    לממ{ל}כ{ה}.

ה"

"זאת אשר ללוים"

פירוש:הבט,-זא"ת,-זה השכינה{את}בפנימיותה ז" מידות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות}-ובכך זוכה היא המלכות ל"אשר"{מוחין בינה בתורת הקבלה},-אשר בכך המשיח הינו    א"  ש"ר{בפנימיתו מאור החכמה,-כנאמר  א-אלפך חכמה},-בכך הינו מכה ומשמיד סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-וזה ללוי"ם  בגימטריא סיו"ם,-כלומר המשי"ח  חותם  ס"ו   בגימטריא  גלג"ל{מוחין החכמה}-בגימטריא  בן דו"ד{אור  המשיח}-בפנימיות ה"ים"{מלכות}-ובכך ישראל צדיקים קדושים זוכים  ל{ז}את  {אשר}  {ל}לוי{ם},-חבר האותיות המסומנות ומקובל רא"ש  מז"ל,-בפנימיותם  מז"ל  עתיקא קדישא,ו-מז"ל  בגימטריא  ע"ז,-זה הגבורות והדינים הקשעם הנולדים{מגולים} מתן  תורת{עו"ז}-המשיח,-ובכח אותם דינים סמא"ל הטמא נשחט ונעקר לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"וידבר ה" אל משה במדבר סיני"

פירוש:הבט,-"וידבר"  בסוד  דב"ר   י"ו,-זה משה עליו נאמר   "יו קרנות על חדו",-ו"חדו" בגימטריא  ח"י{סוד החכמה}-אשר הינה גוזרת דב"ר{גבורות ודינים}-על הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמה,-שהינה   סוד     ה"  א"ל   בגימטריא  ל"ו  בגימטריא  לא"ה,-הרי העולם העליון{לאה}-מעבר תפארת בנשמות ל"ו  צדיקי אמת הנקראים מש"ה  עקב שהשיגו ידיעה במוחין הש"ם{מעשה המרכבה},-ועתידים אותם הצדיקים לעטר מלך המשיח אותיות משה ח"י   ב-ע"ב  בגימטריא חס"ד  שמות השם המפורש שהינו  "במדבר",-משפיע באמצעות ספירת החכמה,-חכמה {ב}ראשית את  אור הנבואה המדב"ר  אל משה,-ובזה האור  אותיות אור"ה  בגימטריא  הר"ז,-המשיח  הינו  ב"ר  ד"ם,-

גוזר  {ד}יני{ם}   שמקורם מן  יי"ן  בגימטריא   סו"ד  בגימטריא  ע"  פנים{ענפים}של התורה הקדושה על סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,-זרע עמלק הנמחה בעת {ג}וא{ל} בנ{גל}ה,-בשנת   גלג"ל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד  בסוד שנת תש{ס"ו}  מביא  חירו"ת  אותיות תור"ה ח"יה  לישראל צדיקים קדושים אותם המשיח מרי"ם בזכות מאור התורה{חידושי קבלה}-לשון חידושים{מלבושים}-רוחנים שמקורם בקבלה מעולמות עליונים{בכך המשיח חותם בנבראים עיבורי נשמה חדשה},-וזה סוד עיבור"י לשון ביאו"רי  תורת המשיח  הם מעברים{מושכים} על הנבראים {ישראל}  רוח חדש"ה,-בסוד   ח"ד   בגימטריא  י"ב צירופי יהוה{תפארת}-משפיע  למלכות{ש"ה},-באמצעות   ש{נ}ה-זה תפארת בעל מוחין בינ"ה.

ז"

"ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו"

פירוש:הבט,-"ויעשו"-זה  ישוע"-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים,-סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה-"ישוע",-בגימטריא עשי"ו,-כח הטומא בבריאה,-וב{ג}או{ל}ה השלמה   הפס"ח   בסוד  פ"ה  ס"ח,-זה המשיח  הינו ח"ס{מגן}על המלכות בכח  פ"ה אורות,-כנאמר   למשה  "פה אל  פה אדבר בו",-כלומר  פ"ה  אורות זה אותיות   פא"ה  ותור"ה,-זה אור האבות{הנקראים פאות},-בסוד  פ"  אות{מוחין  בינה} המעבר המשיח בתור"ה,-סוד תו"  אורה{יחודים והשבעות}-שהינם נקראים במועד"ו-בגימטריא   ח"  עמו"ד,-שזה אותיות  מו"ח  ע"ד,-זה המשיח הינו בעל מדרגת  ע"ד  בגימטריא למ"ד  כלים,-

י"  חכמה   י" בינה  י"  דעת{ל"}-ובאמצעותם גוזר  "דם"{השמדה והכחדה-של סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת שאולה},-וביום ההוא   הפיס"ח-זה סמא"ל הוא בעל מומים נמחה על ידי שריפתו באש הנקמ"ה,-ובכך בנ"י,-בסוד  ני"ב{נבואה}-מ{גל}ה  לישראל צדיקים קדושים,-את מוחין ישראל אותיות ל"י רא"ש  בגימטריא  א"ש  ר"ם{כח הנשמה}אשר  ש"ר  א"ם{המשיח}חותם א"ר   ש"ם{במלכות חותם אור בגימטריא ר"ז}-וזה סוד ביאת גואל,-לשון  י"ב צירופי יהוה הכונסים לא"ת{השכינה}-בכח שם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ח"

"איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה"

פירוש:איש אי"ש  בגימטריא   ישי   ש"ב,-הרי מלך המשיח הינו דוד בן ישי,-והינו ש"ב-לשון חותם תשובה{מוחין בינה}בפנימיות   כ"י  בגימטריא אות  ל",-ובחיסור שם כ"י מקובל כל"י,-זה {כ}הן {ל}וי {י}שראל,-וידעת אשר בכך זוכים ישראל למוחין{זכים}-סוד שם יהי"ה,-כנאמר  מ"ה  ש"היה  הוא ש-יהיה,-כלומר אות ש"  מאור האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקוב,-ב{ג}או{ל}ה השלמה ירא"ה וישמיד ה"טמא"-זה סמא"ל  הרשע מלכות רומי ,-זרע עמלק יורד שאולה ונמחה,-וביום ההוא שם אה"וה בגימטריא י"ז  בגימטריא טו"ב  סוד   ל"-נפש {י"  חכמה  י"  בינה י" דעת}-מוחין חב"ד   יחתם בפנימיות  נפשות ישראל,-

כלומר יזכו ל-נ"  שפו"ת{אור הבינה}-שהינו  ו"א  בגימטריא  ז"  במלוי זי"ן{סוד  ז" הבלים,-בינה בתורת הקבלה},-וזה הבל  הינו  הל"ב  של המשיח  אותיות מש"ה ח"י,-הרי הב"ל גלגול  משה  רבינו,-כנאמר בדר"ך  שזה אותיות דבר"ך-זה הב"ל  המ{ג}ו{ל}ה בדיבור משה-הוא רחוק"ה,-סוד ריח"ו  גו"זר  השמדה והכחדה  על  ה"קורח"-ודעתו-עדתו,{זה סמא"ל הרשע,-דעת דסיטרא אחרא הנשרף ומושמד בעת  הגאולה השלמה},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"

"בחדש  השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו"

פירוש:ראה,-בחד"ש,-זה סוד אשר עתיד המשיח אותיות משה חי לחדש חידושי תורה במדרגת חכמה {ב}ראשית,-כלומר חכמה  שהינה  ברי"ת  א"ש{כח הנשמה},-חידושים שהינם  השנ"י,-אותיות  י"  שנ"ה,-משפיעים גילוי רזים  סוד  י"  ספירות בלימ"ה,-כלומר האות ב"{חכמה}-תגלה ה"מילה"-אמונה השלמה בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים},-אשר על ידי תורת המשיח  "בארבעה"-הינם מעוברים במוחין א"ב –זה החכמה  המשפיע בפנימיותם  ע"ב  בגימטריא חס"ד,-לשון עתידים ישראל לחסות בצל"ם  טהרה וקדושה,-והנשמה תיולד מן אותיות תורת המשיח,-וזה עש"ר,-אותיות שע"ר,-המשיח  על ידי  פתיחת שערים{משיכת חכמה}-מגלה  גבורו"ת,-סוד  ג"  בארו"ת,-

זה האבות הקדושים  שהינם מבארים  למשיח את התורה ומגלים למוחין בפנימיותו   את  הערבי"ם{סוד העיבורים}-שהינו יעש"ו ,-משמיד ועוקר עשי"ו  הרשע מלכות רומי הטמאה,-זרע עמלק{דעת דסיטרא אחרא-סמא"ל ,-יורד שאולה ונשרף באש חידושי התורה,-תורת ישראל אמת יחידה},-כלומר האמת המ{ג}ו{ל}ה מן תורת ה{ג}וא{ל}  סודה  "גלגל"  בגימטריא  ב"ן  דוד{אור המשיח} הגוזר דינים וגבורות החותמים מיתה והכחדה על אומות העולם הארורים{גויים הינם בהמו"ת,-בסוד בה"ם  מו"ת,-נחתם},-וזה  הערבי"ם,-סוד   ע"  רבי"ם{שבעים מלאכי הסיטרא אחרא,-מושמידים ונעקים בעת בגואל מגלה תורתו},-וביום ההוא  שם אה"וה  בגימטריא י"ז  בגימטריא  {ט"ו}ב,-סוד ט"ו  בגימטריא אותיות י"ה{חכמה ובינה}  מחברים  טו"ב וי"ה   ומ{גל}ים את משיח ישראל   הוא "טוב-יה"{משה}-לעם  המיחלים ל{ג}או{ל}ה.

י"

"וביום הקים את המשכן כסה "

פירוש:ראה,-"וביום"  בגימטריא  כ"ד  ם",-זה מאור התורה {כ"ד ספרים}אשר בפנימיות המשיח  אותיות מש"ה ח"י,-כלומר משה הינו   ספר"י  כד"ם,-החלף אות כ"  באות ק"  ומקובל ספר"י  קד"ם,-בעל ידיעה בספירות הקדומות{גנוזות}שבאמצעותם מ{גל}ה   הקי"ם  אותיות קימ"ה,-אור החכמה  אשר אות  י"  מתפשטת לכדי אות ו"{תפארת}ובכך מקובל קומ"ה  שלמה,-סוד ק"ו{אור אין סוף יתברך}-המשפיע שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל,-לישראל עם טהר"ה,-כלומר מקבלים עיבור נשמה {הר"ות}-

מן  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-הכונסים לפנימיות המלכות,-סוד המשכ"ן,-אותיות   ע"  מש"ה,-כלומר  משה באמצעות השמיע"ה{מוחין בינה}-חותם ע" פנים{ענפים}של התורה במלכות,-ובכך מקובל  מ"  שע"ה,-בינה  ומלכות באחדות נפלא"ה,-י{ה}ו{ה},-גאולה,-העוקרת ומשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נכר"ת  {ב}עת  {ה}גוא"[ל]   נגל"[ה],-ועתיד להיות "בהלה"  גדולה בקרב הסיטרא אחרא הנשחטים על מזבח הנקמה,-ורבים מבני אדום וישמעא"ל יומתו בגבורות הקשות אשר מלך המשי"ח  בכ"ח  השמח"ה{מוחין בינה}עתיד לגלות בעולם,לשון ב"גלות"-מלכות אדום  היא תעל"ם וזכרה ימח"ה בכח אותם דיני"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"א

"על פי  ה" יחנו ועל פי  ה"

פירוש:ראה,-שם  ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-הינה משפיע באמצעות  פ"י בגימטריא   ה-צ"  {זה המשיח} את החכמה לפנימיות המלכות{סוד יחנ"ו}-המלכות הינה  מקבלת לפנימיותה שם ח"י{החכמה}-ובכך נו"ן בגימטריא  ק"ו  אין סוף מגלה עבורה{עיבורה}-סוד חידושי התורה,-לשון חידו"שי",-זה סוד ש"י עולמות השמורים-ורשומים לצדיקים לעולם הבא,-לשון בכך מבצעים עליות נשמה ומגלים סתרי תורה {העלם}-מן הב"א זה  {ה}יכל  אהב"ה,-

סוד  אהב"ה  בגימטריא אב"י-{ב}רוך  {א}תה {י}הוה,-כלומר  ברו"ך  אותיתו כרו"ב  {זה המשיח}הינו חותם שם כ"ו בגימטריא י-הו-ה   בפנימיות ר"ב{המלכות}-של"ה ריבוי אורות,-כלומר שיל"ה בגימטריא מש"ה חותם בפנימיות הארו"ת{מוחין}-הנקראים  פ"י  ה"   בגמטריא  צ"ה,-במלוי אות  צ"דיק  מקובל י" צדק"ה{עשר ספירות בלימה}-המשמידות ועוקרות סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק יורד שאול"ה ונמח"ה בא"ש חידושי תורת המשי"ח,-שהינו ממלא אות ח"ת בשמו והופך למשחי"ת עוקר ומכחיד הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

י"ב

"עשה לך שתי חצוצרות כסף"

פירוש:הבט,-עולם העשי"ה{מלכות} מקבל באמצעות  כ"ל{ספירת יסוד} מוחין  כ"ל בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה אשר מעבר המלכות  במדרגת שת"י,-סוד  ש"   ת"י,-זה אור האבות  {אות  ש"}-החותם  ת"י בגימטריא קוד"ש{בפנימיות ישראל צדיקים קדושים}-הינם חצוצרות  בגימטריא  כ"וח  פרו"ת,-כלומר זוכים ל-אור נשמ"ה   בגימטריא    נז"ר   מש"ה,-כנאמר על המשיח אותיות משה ח"י,-"נזר אלקים על ראשו",-כלומר  נ"זר   בסוד  נ"  ר"ז{מוחין בינה}-אשר מעבר המלכות{אלקים  יתברך מידת הגבורה}-באור  ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{גדלות מוחין}-סוד ראש"ו,-אותיות אוש"ר{גאולה},-וגם    {נ}ז"[ר]  {א}לקים ע[ל] ראש{ו}",-חבר האותיות המסומנות ומקובל  נורא"ל,-זה המלאך נורי"אל   בגימטריא   פ"י  ר"ז    בגימטריא  ז"  ר"ץ  חבר אות   י"  ומקובל    ז"  צי"ר,-זה משה רבנו הינו בעל סוד הציו"ר,-כנאמר על משה תמונת ה"  יבי"ט-לשון חותם הטב"ה ומאור הרחמים{כס"ף  בתורת הקבלה}בפנימיות המלכות ובכך ממתק ומבשם הגבורות,-ועל ידי כך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק  נמחה ונער ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

בסוד  ש"  מל"ה,-אורות  האבות  בה"ם  עתיד  שם מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא הגוא"ל  להביא לגילוי אות  ב"-חכמה {ב}ראשית  המשמידה הסיטרא אחרא,-וראה סודי הסודות  בעת כותב הינך   "עשה  {ל}ך  {ש}ת{י}    {ח}צוצרות כסף"  ומחבר האותיות המסומנות מקובל   שלי"ח  בגימטריא  מש"ח   חבר אות  י"  וראה משי"ח  על ידי   י"   לח"ש,-סוד  {מ}שיח  {י}שלח-ילחש   {מ}הרה,-בכח היחודים וההשבעות  תבוא"  תורת  אבו"ת ל{ג}י{ל}ויה וזה התורה  עוקרת ומשמידה מכלה ושורפת סמא"ל גמגימג"א  ואמון מנוא היורדים לגיהנם ונשרפים באש חידושי תורת המשי"ח מש"ה ח"י  ובכח החכמה חותם {ג}או{ל}ה.

י"ג

"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה "

פירוש:הבט,"ויהי"  בגימטריא  א"ל,-זה ה"  יתבר"ך  הממלא אות  א"לף,-ובכך א"ל משפיע חכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}-עבור{עיבור}-מש"ה,-וזה המוחין סוד "בנסוע"-שזה אותיות  נס"ו   ע"ב,-כלומר המשיח בכח שם ע"ב בגימטריא חס"ד עתיד ב{ג}או{ל}ה שלמה לעשות נסים{מופתים}-ואותות בכ"ח האותיות  של תורתו,-הרי "ויאמר"-זה אותיות  א"  ירו"ם,-כלומר המשי"ח  הינו  יר"ם המלכות בזכות אות ו"{תפארת תורת המשיח}-שהינה עתידה ב{ג}או{ל}ה השלמה להכת"ב  במדרגת החכמ"ה[בסוד  "א"-אלפך חכמה],-ונאמר  "תורה חדשה  מאתי  תצא" ,-הרי  תור"ה שהינה  חד"ש"ה  -סוד  ש"{אור האבות}-הינם משפיעים באמצעות תורת המשיח ח"ד  בגימטריא  י"ב צירופי יהוה הכונסים למלכות{אות  ה"}-וזה יחוד חד-ש-ה ,-

ובכח היחוד מאת"י   זה סוד    י"  אמ"ת,-עשר ספירות בלי"מה"-שם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א{קו אמצע,-תפארת-אמת בתורת הקבלה}-הינו תצ"א-יביא  לגילוי{יציאה בתורת הקבלה}-של המוחין הגדולים  המשמידים ומוחים סמא"ל הרשע  זר"ע עמלק נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בגימטריא  השע"ה-סוד ק"ץ  ה{ג}או{ל}ה  כב"ר נמצ"א,-בסוד    כ"ב   נ"ר   אמ"ץ,-זה המשיח בפנימיותו  נ"ר-{נ}שמה {ר}וח-{א}ור    {מ}וחין  {צ}דיקים{סוד עיבור נשמות הצדיקים במשיח},-ובכך מ{גל}ה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בגימטריא  ש"ם  חי"ה,-מאור הנבואה המ{ג}ו{ל}ה  מפנימיות  {כ}"ב  אותיו[ת] התור"[ה]  ובכח אותם אותיות עתידים ב{ג}או{ל}ה השלמה ישראל  להגי"ד-ברוח החכמה{הנקראת הגד"ה  בתורת הקבלה}-שי"ר   כה"ת-{כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  י"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ד

"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם"

פירוש:הבט,-"זכרנו"  אותיות  נז"ר   כ"ו,-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י  ועליו נאמר  "נזר אלקים על ראשו",-כלומר   נז"ר-זה המשיח  ז"ן{מעבר}-המלכות{אות  ר" }בשם כ"ו בגימטריא  י-הו-ה{מוחין תפארת}-המרומם השכינ"ה  בכח  א"ת  אותיות התורה,-וזה סוד  ה"דגה"  אותיות  ה"גד"ה-שם   החכמה בתורת הקבלה שהינו "חקוקה"  בגימטריא רוח"-ה{בפנימיות המשיח,-הוא   צ"דיק  סוד  ד"ג},-בגימטריא ז"  במלוי  זי"ן הבלים{מוחין בינה}-משפיעים  למוחין ה{ג}וא{ל} סוד אש"ר,-

זה החכמה{א"}-אשר באמצעותה המשיח אותיות משה ח"י   ש"ר{מייחד}-המלכות בעולמות מעלה,-כלומר מעלתו של המשיח הינם  ידיעתו בהעלמו"ת{רזי התורה}-שמקורם מן עולם  הבי{נ}ה,-חבר  אות  נ"   ורז"י  ומקובל  י"  נז"ר,-זה המשי"ח   סוד   י"ז   נ"ר,-וי"ז  בגימטריא טו"ב  בגימטריא שם אהו"ה {דעת קדושה]החותמת  נ"ר{מוחין}במלכות הנקראת נאכ"ל-על שם שנאכלת באש{הגלות}-הנקראת  "במצרים",-לשון המלכות שורה במצרי"ם  שזה אותיות  צ"ב  מרי"ם,-וצ"ב  בגימטריא פח"ד{סוד גבורות קשות}-אשר פוגמות במלכות הקדוש"ה והטהורה{מרי"ם  בגימטריא  פר"י  ,-כח הנשמה בתורת הקבלה},-

וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה   המשי"ח   הינו   ח"נם,-בסוד  אות  ח"  בגימטריא   ו"  נשמ"ה  מעלה  מ"ן,-סוד {מ}יין  {נ}וקבין ומושך בזכות{זכות המוחין}-  אות  ח"ן,-זה  {ח}כמת  {נ}סתר,-אשר כידוע מדרגת החכמה משמידה ועוקרת כל קליפה דסיטרא אחרא,-ובזה החכמ"ה  אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא  ג"-אלו"ה  סמא"ל הרשע יישחט על מזב"ח הנקמה,-מלכות רומי הטמאה,-זר"ע עמל"ק  נכחד ונעק"ר,-עפ"ר  יהי"ה  לרגל"י ישרא"ל עם קדושים צדיקים טהורי"ם יש להם חלק לעולם  הב"א.

ט"ו

"והמן כזרע גד הוא"

פירוש:ראה,-"ו"-תפארת ישראל  הינו בעל מוחין מ"ה  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא אד"ם,-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י,-ובכך הינו חותם אות    ן"{שערים} בפנימיות המלכות,-וזה סוד יחוד   ו-מ"ה-ן,-ובכח זה היחוד ה{ג}וא{ל}  יישחט   קליפת  המ"ן הרשע,-זהו סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה-זר"ע עמלר הנשר"ף במדור"ה-סוד הגבורות הקשות המחריבות את הסיטרא אחרא,-וזה הנאמר "כזר-ע",-בכח   שבעים פנים של  התורה  מלך המשי"ח  הוא  ג"ד   אותיות ד"ג-ציק יסוד  עולם,-בכל יחתום  מוחין הו"א  בגימטריא  ו"ו  בגימטריא   י"ב  צירופי יהוה  אשר חותמים  ג"ד  בגימטריא  ז"  במלוי  ז"ין  הבלים{אור הבינה}-במלכות-ובכך מזכים ישראל צדיקים קדושים{במוחין ג"אול"ה},-וראה  כתוב  והמ{ן}  כזר{ע} ג{ד} ,-

וחבר האותיות המסומנות מקובל  עד"ן,-זה החכמה{ע"}בפנימיות המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י ובכוחה הינו ד"ן  וממית סמא"ל הטמא  הנשח"ט ונעק"ר בעת  ה{ג}וא{ל}  מ{ג}ו{ל}ה  בכח  "גלגל"  בגימטריא  בן דו"ד  בגימטריא  ס"ו  בסוד  בשנת  תש{ס"ו}  החל  להבי"א  {ג}או{ל}ה לעמ"ו,-כלומר באמצעות   ראש ישיבה של מ"על"ה  הוא מטטרו"ן בגימטריא שד"י,-{ש}ומר  {ד}לתות  {י}שראל,-המשיח  חותם  שם  מ"ו,-סוד  מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם{אור}-בישרא"ל המשמידים ארורי"ם,-זה סמא"ל  גמגימ"א  ואמון  מנו"א  הנכחדים ונעקרים לעולמי עולמים.

ט"ז

"שטו העם ולקטו "

פירוש:הבט,-שט"ו  בסוד  אות  ש"{האבות}המשפיעים  ט"ו  בגימטריא  י"ה{חכמה ובינה}-למלכות{הע"ם}-באמצעות  אות  ו"{תפארת משה}-שהינו  לקט"ו,-לוק"ט  הארות וחותמם בממלכה,-והרי  "לקטו",-אותיות קו"לט{זה משה}-המהוה קו"ל   ט",-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד הכונסי"ם לפנימיות המלכות-ובכך סמא"ל הרשע מלכות רומ"י הטמאה –זרע עמלק נמח"ה ומושמד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וידעת  ש{ט"ו}  הע{ם}    {ו}קלט{ו},-חבר האותיות  המסומנות ומקובל מו"ט   ו"ו,-כלומר  מש"ה  באמצעות   מו"ט    ו"ו  בגימטריא  י"ב צירופי יהו"ה  חותם במט"ה{מלכות}-ט"  אורות,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד,-ובכ"ך   מעניקים  עבורה{עיבורה},-ט"   מ"ו,-

זה גנזי התורה{תורת המשיח},-אות ט"ט  בגימטריא ח"י{מדרגת חכמה}-המשמידה כל קליפה דסיטרא אחרא,-וחותמת  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים   מוחין   מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם,-חבר  מ"ו  ומקובל  מוחין רומ"ם   השכינ"ה-לעבר{התעברות}-באור  ה"גאולה"-בגמטריא שם מ"ה בגימטריא  הגוא"ל    בגימטריא אד"ם,-סוד  א"ם{בינה} אשר באמצעות  ד" מלאכ"י המר{כ"ב}ה   "חוקקת"  בגימטריא  חרו"ת  לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א.

י"ז

"ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרג"

פירוש:הבט,-"ואם"-זה יחוד  בינה{אם}ותפארת{ו"}-והינם  משפיעים  כ"כה  בגימטריא שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה  בגימטריא  אד"ם{מוחין קו אמצע}-לשכינ"ה{א"ת שמה בתורת הקבלה},-ובכ"ך  מקובל  עוש"ה,-סוד אחדות המלכות{שע"ה}-בתפארת{אות  ו"}-אשר הינה באמצעותו  מקבלת מוחין ל"י  בגימטריא אות  ם",-חבר אות  ו"  ושם  ל"י  ומקובל מלו"י,-בגימטריא אלהים{זה המלכות}-אשר נוסקת עד מדרגת  א"  מיל"ה{חכמה},-וזה הסוד אשר רק במלכות הארת החכמה מקובלת,-לשון החכמה מקבלת רק המלכות לפנימיותה,  -כנאמר "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא",כלומר  "בכל"-בגימטריא  ב"ן  בגימטריא  בהמ"ה  בגימטריא שם  יו"ד  ה"ה  ו"ו  ה"ה-זה המלכות הנקראת בי"תי,-בסוד הינה בית קיבול ובפנימיותה  י" ספירות,-אור החכמה  הנקרא   "נאמן"  בגימטריא   א"  ק"ם,-סוד "א"-אלפך חכמה,-ומשה רבינו מן המלכות  בכ"ל בית"י{בסוד תיבת אותיות}-נאמן הו"א{גילה האמונה השלמה-סוד היחוד},-הנקרא  ע"ב-די,

שם ע"ב בגימטריא חס"ד{חכמה עליונה}המושפעת למלכות{י"ד  בגימטריא דו"ד},-וזה הרגנ"י,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק{כח  הרג} ב{ג}או{ל}ה השלמה  סמא"ל הטמא נשח"ט על יד"י   בכ"ל  בית"י{סוד התיבות ,-חכמת הצירופים}-העוקרת  כל"ב  בית"י,-זה מלאך השטנ"ה,-הנקרא  ה"ב  ה"ב,-ובגאולה השלמה השינה הקדושה הנקראת  ב"ה  ב"ה  בגימטריא  י"ד  בגימטריא  אט"ד{גבורה קשה},-תמלו"ק ותעקור כח הסיטרא אחרא  באמצעות האורות המקבלת   משערי מעלה,-לשון השערות{דינים}-המלוים לקבלת החכמה בפנימיות המלכות,-הם עתידים להרוג רבים מבני ישמעאל ואדם בעת ה{ג}וא{ל} נ{ג}{ל}ה   בכוחו הוא מאור ה"גלגל"  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דוד   בשנת  תש{ס"ו}  חותם חירו"ת  אותות תור"ה  ח"יה{בסוד נכתבת בנבואה,-מדרגת חי"ה}-לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א.

י"ח

"ויאמר ה" אל משה אספה לי שבעים איש "

פירוש:הבט,-"ויאמר"  זה אותיות  א"  ירו"ם,-סוד יר"מ-יה"ו,-הרי חכמה{אות  א"  בסוד  "א"-אלפך חכמה}-הינו משפיע  י"  ספירות בלי-"מה",-למש"ה{הנקרא רו"ם}-על שם זכה{למוחין ז"ך}-שם מ"ב בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-ובזה השם  מ{ג}ו{ל}ה  מדרגת  מה"ש-{מ}עולם  {ה}וא  {ש}מך,-סוד היחוד  הנקרא  א"ס-פה,-{א}ין {ס}וף יתברך אשר מכליל  פ"ה{המלכות}-אך  יחד עם זאת אין כל תפיסא ב"ו,-והינו חותם בממלכה באמצעות{מ"שה}-אות  ם"{בינה}-שהינה ל"י בגימטריא אות  ם",-הכונסת למלכות  באמצעות  תפארת{ו"}-ובכך בעת חיבר  מ"  ל"   ו"   י"   מקובל שם מלו"י בגימטריא  אלהי"ם{השכינה}-אשר זוכה ל-א"  מיל"ה{חכמה}-העוקרת ומשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה באמצעות  שבעים אי"ש,-סוד שבעים שמות{השבעות}-של  אי"ש    צ"  בתורת הקבלה-הוא מש"ה  הגוזר  י"   א"ש,-עשר מכות על מלכות רומי שורש כל ר"ע יורדת השאולה ונשרפת על מזבח הנקמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ט

"ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים"

פירוש:הבט,-"ויאצל",-זה אותיות  ו"{תפארת,-המשיח}הינו בעל מוחין אצילות{עולם היחוד},-ובכך הינו מעלה מ"ן,-סוד {מ}יין [נ]וקבין{העלאת תפילה},-לשון התפילה שלו אלוהית  ומושכת הרו"ח,-אותיות  או"ר  ח"ה  בגימטריא   אה"בה  בגימטריא אח"ד בגימטריא י"ג מידות הרחמים לפנימיות המלכות הקדושה,-הנקראך {ש}בעים {א}יש {ה}זקנים,-חבר האותיות המסומנות ומקובל אש"ה{סוד השכינה},-על ידי הארות  סוד  א" תורה{חכמת המשיח}- ,

ה"חורה"-זה סמא"ל הטמא  רו"ח השטות  מלכות רומי הרשעה זרע עמלק  נשחט ונעקר על גבי מזבח הנקמה,-כלומר המזב"ח-סוד  זה"ב מ"ח-זה חכמת ה{ג}וא{ל} המושכת דינים וגבורות{זהב  בתורת הקבלה}-לפנימיות הבריאה,-בכך ישראל צדיקים קדושים זוכים   למדרגת עלי"ו   בגימטריא   א"ם  יה"ו,-סוד הבינ"ה   החותמת  מוחין יה"ו  בפנימיות המלכות{אות  ה"}-ובכך השם י-הוה  בגימטריא כ"ו{סוד גדלות  מוחין}-משמיד הסיטרא אחרא,-ישראל זוגים ל"גאולה"  בגימטריא שם מ"ה  בגימטריא  אד"ם,-חירות עולם,-לשון התור"ה החי"ה,-תורת המשיח הכתובה במדרגת חיה מ{גל}ה לנבראים סודות התורה{העלם}.

כ"

"ויאמר  שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם  ה" במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו"

פירוש:ראה,-"ויאמר",-זה סוד תפארת ישראל{משה רבינו},-עליו נאמר  "יו קרנות על חדו",-ו"חדו"  בגימטריא ח"י {שם החכמה בתורת הקבלה}-בסוד אמ"ר,-אותיות א"  ר"ם{א"-אלפך חכמה},-וזה החכמה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בכך  שמע"ו,-אות  ו"{תפארת}-בעל שמיעה{מוחין בינה-אור הנבואה}-שהינו  נ"א{לשון תחנונים המשיח בכך מעלה התפילה,}-ובכך המלכות{הנקראת דבר"י},-סוד  דב"ר  אשר בפנימיותו  י"  ספירות  ,-זוכה היא לא"ם{בינה}-מקור ה{ג}או{ל}ה שם יה"יה,-כנאמר מ"ה  שהיה הוא  ש-יהיה,כלומר אות ש"{האבות}-עתידה להראות בעת הגואל נגל"ה  והינו נביאכ"ם  בגימטריא  נ"ס  אב"י,-הרי נ"ס זהו המשי"ח בעל מוחין  שער  ן"{בינה}-באמצעותו סומ"ך  נופלים,-סוד ב"ן נפל"י{המשיח,-אשר באמצעות התורה מחזיק באמונה השלמה}-והסתר פנים-לשון מגלה את הפנים  בנסתרות התורה,-על ידי  {ב}רוך  {א}תה  {י}הוה,-הינו מגלה הברכה בכל מדרגה  על ידי ברו"ך{אותיות ב"ר  כ"ו,-זה רוח הגואל שם יהוה בגימטריא כ"ו},-

וזה הנאמר במר"אה,-שם  מ"ב  הינו סוד הראי"ה{חכמה עליונה}-בכך מושמד ונעקר   סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ועל כך נאמר  אתוד"ע,-אותיות  א"  עדו"ת,-כלומר המשיח{בכח החכמה-אות  א"}-חותם עדו"ת  בגימטריא  למ"ד  ת"ו,-סוד הניגונים{יחודים,-תוים},-הנעשים באמצעות  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת{ל" כלים}-בפנימיות ישראל,-ובכך  נגזר  "דם"  על זרע עמלק הנכר"ת  על ידי מדרגת בחלו"ם,-שה אותיות בח"-הולם,כלומר המשיח בכח אות  ח"  בגימטריא שמונ"ה  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  הינו  הול"ם  ומכחיד הסיטרא אחרא על ידי אדב"ר{דיבורו,-הנעשה במידת המלכות-המקבלת הארות מן החכמה,-אות  א"}שהינה חתומה ב"ו{בפנימיות הגואל},-ו"בו"  בגימטריא  ח"{נשמה  ו"},-חבר  ב"ו  ואות  ח" ומקובל משיח שוחט את  ה"חוב"-זה היצר הרע,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"א

"פה  אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות"

פירוש:הבט,-פ"ה  אל  פ"ה  בגימטריא   פ"י  אל"ף,-ופי"  בגימטריא   צ"{זה משה}ובפנימיותו אור החכמה{ספירת אלפ-ים  בתורת הקבלה},-ועל ידי הראיה השכלית משה מקבל הנבואה,-בסוד אות  א"{חכמה}משפיע עבורו{עיבורו}-הדב"ר  בגימטריא  ט"   ב"ר,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אותם חותם ב"בר"{בן}-זה המלכות שם ב"ן  בגימטריא יו"ד  וו  הה  וו-והרי לך  עשר ספירות שלמות,-בסוד שלום{זה המשיח} בכך מגלה ה"תו"{ניגונים ויחודים}-לנבראים ישראל צדיקים קדושים לגאולה  השלמה מיחלים,-וזה  ומרא"ה,-אותיות או"ר  מ"ה   בגימטריא   ר"ז  מ"ה,-בגימטריא  ר"ז  אד"ם    בגימטריא  ר"ז גאולה   בגימטריא  זו"ג  הרל"א,-הרי לך הגאולה תבוא על ידי אחדות בן תפארת{ו}-למלכות{ה}-בסוד ו"ה,-וזה המשיח יחתום {יגלה}באמצעות  רל"א  צירופים{חכמת הצירוף},-

סוד שם ישראל  אותיות  י"ש רל"א,-ומן היחודים  שי"ר   א"ל  נולד,-על כך  נאמר א"ז  בגימטריא אות  ח"{זה המשיח}-הוא ישי"ר  בגימטריא כש"ר{בעל מוחין קו שמאל,-גבורה דקדושה}-בכך א"ת{השכינה}זוכה ל"השיר"-סוד אור ישר{רחמים},-וזה "ובני ישראל"-השירה,-לשון בפנימיותם  היוש"ר{מאור התורה}-בכח אות  ל"   י"  חכמה  י" בינה  י"  דעת{סוד חב"ד},-משבחים  יהוה{האמונה השלמה},-ועתידים  המשיח  והצדיקים סוד "ול"א  שזה אותיות  א"{המשיח},-ול"ו{צדיקי האמת}-באמצעות  בחידו"ת-אותיות יחוד ב"ת  להשפיע אורות המשמידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  -זרע עמלק נשר"ף בא"ש  הגיהנ"ם  כלא  ה"יה.

כ"ג

"ויצעק משה אל  ה"  לאמר אל נא רפא נא לה"

פירוש:ראה,-"ויצעק"  אותיות  קו"י  ע"ץ,-הר המשיח{הינו  ע"ץ-בסוד יוע"ץ המקבל מוחין מן  קוי"  פל"א-אור אין סוף יתברך  לא מושג}-המשפיע עבור{עיבור  }הגואל  ק"ו  י"{עשר ספירות}-שהינם מ{גל}ים  בפנימיותו  ש"ם   ה",-סוד אות  ש"{האבות}המשפיע ל{ג}וא{ל}  שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  בגימטריא  אד"ם,-ובכך  המשיח  עולה בתפילתו  ל-א"ל  ה",-סוד  לא"ה{עולם העליון}ומושך משם הארות  ל"ו  צדיקים,-והרי  ל"ו  בגימטריא לא"ה,-ובכח הצדיקים   הינו משפיע  ל"  כלים{חב"ד,-י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת}-לישראל שהינם בגלות{מ"ר-ה}-,

ולכן נאמר     "אל  נא"  בגימטריא  נב"ל{סוד הניגונים והיחודים}-בכך משה רבינו חותם  רפ"א  אותיות פא"ר  המחשבה{פ"  א"ר,-בינה}בפנימיות   נ"א   ל"ה,-זה המלכות הזוכה למוחין  נ"  לא"ה{בינה דקדושה},-וידעת   נ"  לא"ה  בגימטריא  פא"ה,-אשר בתורת הקבלה מלמד על האבות  אברה{ם} {י}צח[ק] [ו]יעק[ו]ב-שהינם יקומ"ו   ב{ג}או{ל}ה השלמה לשחוט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק באמצעות  מוחין החכמה{הנקרא קימ"ה}-בגימטריא  קנ"ה,-חבר אות  ם"  ומקובל  נקמ"ה  והשמדה בסמא"ל הרשע נשחט הוא על מזב"ח  השכינ"ה  הקדושה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

תם ונשלם זוהר תנינא-פרשת בהעלתך/מאת הרגלא"ט,-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל]

 

 

OnLineTech