להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,פרשת השבוע-"שלח לך"

זוהר תנינא-פרשת שלח לך /מאת הרגלא"ט

א"

"שלח  לך אנשים ויתורו את ארץ כנען"

פירוש:הבט,-של"ח זה אותיות לח"ש,-וזה המשיח אשר בעת נושא תפילותו  לוח"ש{סוד היחודים},-וראה  לוח"ש,-בסוד אות   ל"  שהינה חוש עבורו,-וידעת  חו"ש אותיות שו"ח בגימטריא  שד"י  בגימטריא מטטרו"ן{המלאך}-בגימטריא  ס"  רומ"ח,-הרי לך באמצעות מטטרון,-בסוד  מט"ר   נ" –הינו מעבר המשיח ב-י"  חכמה  י" בינה י" דעת{ל"  כלים,-כללים},-ולכן המשיח אותיות משה חי  נקרא נשמה כוללת,-בסוד כולל"ת  בגימטריא סוכ"ת  מש"ה  הינה אות   ן"{בינה},-

כלומר סוכ"ת,-אותיות ס"ו בגימטריא ב"ן דוד –אור המשיח בעל  {כ}תר  {ת}ורה,-וזה הר"זים סוכ"ת,-לשון מכוסים ו{ג}וא{ל}  ישראל  באמצעות   ממת"ק   {כ"וס}-ת,-זה המלכות כו"ס בגימטריא אלהים{מידת הגבורה הקדושה}-המתבשמת ומתמתקת בכח אות ת" בגימטריא או"ר ע"ב אמ"ת,-וידוע שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-בסוד אות ד"{מלכות}-חוס"ה  בסוכ"ת{סוכה,-תפארת}והב"ן,ועל כך נאמר ל"ך{המשיח}מוחין כ"ל  בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה,-סוד עשיר{תפארת}אשר בפנימיותו בינ"ה,-אות  י"  ספירות בלימ"ה אשר בנ"ה  וחוקק אות  ה"{בינה}-בפנימיות ה"בן"{תפארת}-הינו אנשים,-בעל מדרגת  ש"ם אי"ן,-ה{מש}יח  הינו ש"ם  ובפנימיות  הארת אי"ן סוף יתבר"ך,-והש"ם  זה סוד  השם המפורש אותיות שופר מש"ה ונקרא הוא  "ויתורו"  אותיות  וי"ו  תור"ה,-והרי וי"ו  בגימטריא כ"ב  אותיות התורה בסוד ת"ו  או"רה{סוד היחודים},-בכך {ג}וא{ל} משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  -,

זרע עמלק נכחד ונשחט בעת משיח {נ}גל{ה}-בכח שם נ"ה,-{נ}צח {ה}ד  מאור הנבוא"ה החותם  או"ר  מ"ב  בגימטריא  גומ"ר,-סוד  גמ"ר  ו"  את התיקו"ן,-וזה סוד גמ"ר תיקו"ן,-אות  ג"{בינה}-באמצעות מוחין ר"ם{תפארת}-חותם מוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש  החכמה{הנקראת ק"ן  בתורת  הקבלה}-בפנימיות המלכות{אות  ן"},-וזה סוד ייחוד   ג-ו-מ"ר   ת"י-קון,ובכך השכינה{א"ת}-שמ"ה בתורת הקבלה זוכ"ה  לשם  ז"ו  בגימטריא    אהב"ה  בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג מידות הרחמים {ה"כ}-ונסים  למלכות שהינ"ה אר"ץ,-בסוד אות  א"{א"-אלפך חכמה}-חותמת במלכות  {ר"צ}-ון  קדוש  המשמיד ומוחה כנע"ן,-לשון המכניע האמונה בפנימיות האדם{ישראל טהורים},-וזה כנע"ן הוא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק הנשחט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמה על מזבח הנקמ"ה.

ב"

"וישלח אותם משה {וג"ו}כלם אנשים{וג"ו}

פירוש:ראה,-וישלח,- אותיות וילח"ש,-זה משה  רבינו  בסוד   י"ו-לחש,והרי נאמר על משה "יו קרנות על חדו",-בגימטריא ח"י {שם החכמה בתורת הקבלה},-והרי רואה אשר המשיח לוח"ש תפילתו,-בסוד תפילתו נאמר על ידי  ל{וח"ש},-סוד המלא"ך שו"ח  בגימטריא מטטרו"ן  המושך מוחין אות  ל"{י"  חכמה  י" בינה  י"  דעת}-עבור {עיבור}-המשיח הנעשה בעת תפילה,-לשון בעת תפילה הנערכת בכח הקבלה המעשית  בכך ה{ג}וא{ל}  מקבלת  אות"ם,-בסוד או"ת  ת"ם,-האמונה השלמ"ה  אות  ו"  אמת,-מאור תפארת  הנקרא ש"ם   ה",-אות ש"{האבות}משפיע באמצעות מטטרו"ן  בגימטריא  ריח"ו   מ"ן,-הארת חכמה מתוקנת הכונסת ל"כלם"{כלים}-חב"ד המשיח,-ובכך סמא"ך הטמא-הינו אנשי"ם,-בסוד אי"ן ש"ם,-

מלא"ך הכפירה נשח"ט ונכחד על גבי מזב"ח הנקמה,-וראה מלך המשיח שוח"ט  סמא"ל על ידי   {כ}לם {א}נשים,-שם כ"א בגימטריא אהי"ה{אור בינה}-בסוד   י"ב  או"ר    נ"ה,-י"ב צירופי יהוה{תפארת}-החותם או"ר  בגימטריא  ר"ז  סוד  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-מוחין נבואה,-וגם   ר"ז  בחיבור אותיות נ"ה  מקובל   "הנזר",-זה המשיח עליו נאמר  נז"ר אלוקיו על ראש"ו,-כלומר המשיח שומע א{לוק}יו,-סוד קו"ל  הנבואה במדרגת רא"ש אדם קדמון,-משיח בעל שם אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  המושך בכך הארת קדמו"ן,-קודם  נ"{אור החכמה},-סוד כ"ח  מ"ה   בגימטריא גאולה,-וזה המוחין משמיד סמא"ל וגמגימא רשעים יורדים השאולה ונשרפי"ם מן ה{ג}ח{ל}ים,-סוד  ג"ל   חיי"ם,-בגימטריא ג"ל חכ"ם   בגימטריא  כ"ח   מג"ל    השוחט סמא"ל,-זרע ע{מ"לק}-נכחד  בעת תורת משיח  נ{ג"ל}ה.

ג"

"אלה שמות האנשים אשר שלח משה "

פירוש:הבט,-"אלה",-סוד אות  א"  שהינה  ל"ה,-ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{שם החכמה בתורת הקבלה},-כנאמר  "א"-אלפך חכמה,-והרי ספירת אלפים{אור החכמה בתורת הקבלה},-וזה  ה"אור"  בגימטריא  ר"ז  שמו"ת  שזה אותיות  שוז"ר   מאו"ת,-וכידוע שזיר"ה   אותיות  ז"ה  שי"ר,-וז"ה  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}-אשר משה שי"ר  ב{ג}או{ל}ה השלמה{סוד היחודים}-בכח אותם צירופים  משמים האנשי"ם,-אותיות אי"ן ש"ם,-

זה מלכות רומי הטמא סמא"ל הטמא המושמד על גבי מז"בח הנקמה,-ובכך   מוחין אש"ר,-אותיות רא"ש{ח-כמה  ב-ינה  ד-עת}חותם של"ח אותיות לח"ש{סוד ההשבעות היחודים}-בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים},-בזכות{מוחין ז"ך}-זה מש"ה  ש"ם  ה"  בפנימיות  "חקוק"  בגימטריא רו"ח   ת"י  בגימטריא קוד"ש  זוכים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה,וראה סודי  הסודות  כתוב  {א}לה {ש}מות  {ה}אנשים   {א}שר   {ש}לח  {מ}שה  ומקובל  אמ"ש  אש"ה,-כלומר משה באמצעות אותיות אמ"ש,-{א}ור  {מ}וחין  {ש}לם{חב"ד}מעב"ר  השכינה{אש"ה}-ב"חירות",-אותיות תור"ה  חי"ה   בגימטריא  הי"ה  חרו"ת  בגימטריא  ח"ה  ת"וי  הר,-

זה סוד ח"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ד מידות הרחמים אשר משה סוד ה"ר סינ"י  אותיות סי"ר   נה"י,-{נ}צח  {ה}וד  {י}סו"ד  {ס}ומך {י}שראל משמי"ד   ועוק"ר     יס"ר   בגימטריא  ר"ע,-סמא"ל הטמא המייסר ישראל צדיקים קדושים,-וגם  משה הינו הר סינ"י  בגימטריא   ע"  רינ"ה,-שבעים פנים של התור"ה  החותמים רינ"ה{מוחין שמחה,-בינה}-בפנימיות ישראל,-וידעת   ע" רינה  משמיד ועוקר   רוח  סער"ה,-שהינו נוגד   ע"  רינה{בגימטריא  סער"ה},-להראותך  ע"  רינ"ה  בגימטריא  נ"  פר"ה,-זה מש"ה   רבינ"ו   ה"ר  פ"ן{פנימיות ההירהור}-גילוי האלוקות בפנימיות הנבראים בכך הינו משמי"ד   ס"  רע"ה,-זה סמ"ך  מ"ם,-הסיטרא אחרא,-סמא"ל וגמגימא מושמדים  על ידי להב"ה.

ד"

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע"

פירוש:הבט,-"ויקרא"   בגימטריא  רז"י  ק",-המשיח חותם רז"י  התורה בפנימיות המלכות{אות  ק"}-ובכך ממתקה ומבשמ"ה  על ידי שם  "ה",-מוחין בינ"ה  שהינו  "להושע"  אותיות  ש"   עול"ה,-זה אור האבות העולה לקבל מוחין החכמה ולאחר מכ"ן   משפי"ע    ל"ו  שע"ה,-סוד נשמות הצדיקים{ל"ו}-למלכות{שע"ה}-ובכך  ע"ש ,-זה סמא"ל הטמא נשחט על ידי חרב הנקמה  הנקראת ב"ן  נו"ן,-המשיח אותיות משה ח"י{הינו  ב"ן  בסוד  ב" כפול  נ" בגימטריא  מא"ה אותיות הא"ם}-והינו חותם נו"ן בגימטריא ק"ו{אין סוף}-במלכות  הנקראת יהוש"ע,-בסוד זוכה לישוע"ה{גאולה שלמה}-המכחידה  ישוע",-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים,-מלכות הטומאה,-זרע עמלק מושמד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וידעת אשר מלך המשיח סודו  {ו}יקרא  {מ}שה  {ל}הושע {ב}ן  {נ}ון  {י}הושע,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  י"ו  מלב"ן,-הרי לך המשיח אותיות  מ"שה  ח"י  אותיות  ש"ם  ח"יה   מלב"ן{מלבין  ומכפר}-על ישראל בכח י"ו  אורו"ת,-סוד  י"  כפול  ו" בגימטריא אות  ס",-חבר שם  י"ו  ומקובל שם קדוש ונורא  הנקרא ס"וי,-זה  משיח  {ב"ן  דוד  בגימטריא  ס"ו},-אשר בפנימיותו  י"  ספירות בלימ"ה המשמידים ועוקרים מלכות רומי הרשע"ה  יורדת השאולה ולא עול"ה.

ה"

"היש בה עץ אם אין"    

פירוש:ראה,-"היש"-סוד  {י"ש}  ש{י"}  עולמות לצדיקים לעולם הבא,-הנקרא יש"י,-הרי אור המשי"ח  אותיות   י"ש    ח"מה{תפארת ישראל בתורת הקבלה}-הינו מהוה עולם הב"א,-לשון עולה המשיח לעולם-סוד  אות  ל"  ומוש"ך מפנימיותה   חב"ד,-י"  חכמה  י" בינה  י" דעת{ל"  כלי"ם}-שהינם כ"ו-נסים באמצעות שם  כ"ו  בגימטריא יהו"ה{תפארת}במלכות{הנקראת ניסים}-על שם הניסים שעתיד ה{ג}וא{ל} לגלות ב"ה ב{ג}או{ל}ה השלמה,-הרי בכח מוחין ב"ה,-

סוד  ב" כפול  ה"  בגימטריא י"  ספירות בלימ"ה  הגואל הינו  פל"א  י"ו-ע"ץ,-בעל מדרגת החכמה  עליה נאמר כ"י  האדם{משיח}-ע"ץ  השד"ה,-חותם היעו"ץ{חכמה}-במלכות{שד"ה},-ובכך  "אמ אין"-זה המזיק הטמא  אמו"ן מנו"א  נשחט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה יורד השאולה ונשחט בכח הלהב"ה,-סוד חידושי תורת המשי"ח המוש"ך   חו"ד  יש"י,-סוד  "יו קרנות על חד"ו{של משה},-ו"חדו"  בגימטריא ח"י{אור החכמה}-המחייה יש"י{דוד בן ישי}-בכך המשיח מחיי"ה המלכו"ת   ומכ"ה הסיטרא אחרא,-זרע עמל"ק נמח"ה.

ו"

"ויעלו עד נחל אשכל"

פירוש:ראה,-"ויבאו"  אותיות  י"ו באו",-זה משה רבינו{י"ו קרנות על חדו}-ובפנימיותו מוחין  ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-החותם במשיח אות  ו"  בגימטריא "שש"-יסוד החכמה בתורת הקבלה,-לשון החכמה האלוקית{מהות}-יסוד  בסוד אות  י" הארת החכמה  שהינה סו"ד בגימטריא יי"ן  בגימטריא  ע"  פנים{ענפים}-של התורה  משפי"ע   ל"עד"{זה המשיח},-וע"ד  בגימטריא למ"ד{הרי המשיח הינו נביא}-הנקרא לומ"ד,-בסוד בכח ל"ו  נשמות צדיקים הינו ממתק ומבשם  ד"ם{דינים וגבורות}-מן המלכות{הינה אשכ"ל},-

בסוד א"ש{כח הנשמה} חוםת בפנימיותה כ"ל בגימטריא שער  ן"{בינה},-ודם אשכ"ל{על שם שכו"ל ואבלות בעת הגלות},-אך ב{ג}או{ל}ה בכח שם כ"א בגימטריא אהי"ה{מוחין בינה}-זוכה לחירו"ת  אותיות חי"ל  תור"ה,-וחי"ל  בגימטריא מו"ח{המשיח}-שהינו  מ"ו,-בסוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{שכל נעלם}-והינו משפי"ע   אות  ח"  בגימטריא  ו"  משנ"ה{סודות התורה}-המגולים  על ידי מש"נה  אותיות ש"ם   נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד,-רוח הנבואה המפעמ"ת בפנימיות ה{ג}וא{ל}  בעל  א"  שכ"ל,-מאור החכמ"ה  סוד  נח"ל,-{נ}וחל  {ח}סד  {ל}אלפים,-כלומר נוח"ל  אותיות    ח"ן  ל"ו,-בכח {ח}כמת  {נ}סתר אשר ל"ו  צדיקי אמת מעברים המוחין הפנימים  של המשיח ברזי"ם  בגימטריא   מ"ב אור"י,-שם  מ"ב,-אור אצילות,-

בכך משפיע חס"ד  אותיות ס"ד  ח"  בגימטריא  ד"ד  חבר אות  ח"  ומקובל  שם חד"ד,-כח החדות{סוד  ד"  מלאכי המרכ"בה,-גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל}-שהינ"ם  "לאלפים"  בגימטריא   צל"ם   א"ל,-חותמים במשיח צל"ם  עליון  סוד צ"ל   ם"{בינה}-שהינה   א"ל{אור חס-ד},-המשיח בכך חוסה {מוגן}על ידי ד"  מלאכ"י  השכינ"ה  המגינים על נשמתו מפני  אחיזת הקליפות דסיטרא אחרא,-וב{ג}או{ל}ה השלמה   מלאכ"י  גמר"א  בגימטריא  ד"  ר"ם,-שוחטים ומכחידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק יורד השאולה ונעקר כלא ה"יה.

ז"

"ויעלו בנגב ויבא עד חברון"

פירוש:ראה,-"ויעלו"  בגימטריא  כ"ב  ע"ל,-זה סוד מוחין רשימ"ה{אותיות  בינה}-אשר משפיעה    כ"ב   ע"ל  בגימטריא   ע"ב  כ"ל,-שם   ע"ב  בגימטריא חס"ד{אור החכמה}שהינו כ"ל{כולל}-אות ב",-חכמה {ב}ראשית,-ובכך  נג"ב{המלכות}-זוכ"ה  לאות ב"{חכמה} ה-{כ"ו}נסת באמצעות שם כ"ו  בגימטריא  יהו-ה  ל-ג"ן{מלכות},-זה סוד {ג}בריאל {נ}וריאל{מלאכי השכינה}-החותמים    ויב"א,-מוחין   י"ו{תפארת}-בפנימיות {ב}ית{המלכות}-בכך זוכה ל-ת"י  בגימטריא קוד"ש{האות  א",-חכמה},-סוד היחוד  וי-בא,

ובכך המשיח אותיתו משה ח"י הינו ע"ד  בגימטריא למ"ד  חבר ע"ד ומקובל     לע"ד   ד"ם   בגימטריא   מ"ח  ע"ל,-בזכות מטטרו"ן  בגימטריא  ס" רומ-ח בגימטריא  שד"י,-{ר}אש [י]שיבה [ש]למעל"ה,-בכך המשיח  בעל ידיעה בשי"ר  של רשב"י,-{ר}בי {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי,-סוד  מבש"ר  אחזה אלו"ה-סוד שיא רשב"י  שהינו ביש"ר,-סוד  י"ב  צירופי יהוה  בפנימיות   ש"ר{משיח}-{ש}ילה  {ש}ירה אשר שוחטת ועוקת סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-

זרע עמלק מושמד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך חברו"ן,-אותיות חבור  נו"ן  בגימטריא  ק"ו  חבו"ר,-המשיח באמצעות ק"ו{אין סוף  יתברך}-חותם  אות  ח"  בגימטריא שמונ"ה בגימטריא  ו"  נשמ"ה  בגימטריא  ו"  משנ"ה  בפנימיות ה"בור",-המלכות בעת הגלות{והבור מלא נחשים ועקרבים},-זה סמא"ל גמגימא  ואמון מנו"א  הנכרתים ונשחטים על ידי  ס"  מכות פולס"י דנור"א,-סוד    חבו"ר,-אות  ח"{משיח}-ביא"ור  תורתו{חידושי התורה}-הינם מבעירים את א"ש הגיהנם השורפת ומכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א.

ח"

"ויספרו לו ויאמרו"

פירוש:הבט,-"ויספרו"  בגימטריא   כ"ב  ספ"ר,-זה  סוד החכמה שהינה כ"ב צירופי מילה,-בסוד המילה הינה מרוממת נשמת  המשי"ח לשערי מעלה,-כלומר שער"י אותיות  שי"ר    ע"{שמות קודש},-ומלך המשיח באמצעות יחודים והשבעות נוש"א  נשמתו על גבי המילה,-סוד  מ"י  בגימטריא   נ" שערי בינ"ה-אשר נמשכים  ל{ג}וא{ל}  בזכות תפילה המבוצעת במדרגת ל"ה,-ל" כפול  ה"  בגימטריא  ק"ן-החכ"מה,  אותיות כ"ח מ"ה  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא  גאול"ה,-לשון המילה{תפילה,-סוד ייחודים}-בכך המשיח אותיות משה ח"י  מוש"ה ניצוצות קוד"ש וזא"ת בזכו"ת  ל"ו צדיקים{המעוברים בפנימיות המוחין}-

והינם משפיעים למשי"ח   "ויאמרו" בגימטריא    רכ"ב   א"ם,-שכל  אלוקי,-לשון הינו משכיל להכיר האלוקות  ומושך באמצעות אות ש"{האבות}-כ"ל  אורו"ת  שזה אותיות כתרא"ל-המלא"ך כתריא"ל  אותיות כת"ר   א"לי,-המצביע על דבקות והתקשרות{שם  א"לי  בגימטריא  א"ם  בתורת הקבלה}-החותמת מא"ה,-גדלות מוחין במלך המשי"ח  בגימטריא  נ"  שח"ה   בגימטריא  ח"  שנ"ה,-בסוד   ו"  נשמ"ה{בגימטריא  ח"}מעניק ל{ג}וא{ל}  אות  ש"{האבות}-סוד  נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד-מאור הנבואה  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נכח"ד כלא הי"ה.

ט"

"אפס כי עז העם"

פירוש:ראה,-אפ"ס  בגימטריא   א"  ק"ם,-זה אור החכמה{א"-אלפך  חכמה}-המוש"ך מוחין   ק"ם  סוד  נ{ק"מ}ה,-הרי המשיח באמצעות   ק"ם   נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-אור הנבואה  גוזר "נק-מה"  והשמדה על הסיטרא אחרא סמא"ל הרשע,-יורד לגיהנם ונשר"ף בא"ש הלה"בה,-ובכך   כ"י  בגימטריא  אות  ל",-חבר כ"י ומקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל,-גדלות מוחין  {כ"ו}-נסת באמצעות שם כ"ו בגימטריא י-הו-ה{תפארת}  למלכות{הע"ם}-ומזכה אות"ם  במוחין ע"ז,-סוד   ע"ין  ז"ין  בגימטריא  ע"   ק"ץ,-כלומר המשיח באמצעות  ע"  פנים{ענפים}-של התור"ה גוז"ר  ק"ץ {הכחדה} על סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-יורדת לגיהנם ונשרפ"ת בא"ש הלה"בה,-בגימטריא להב"י,-

זה חידושי תורת המשי"ח   י"   לה"ב,-נכתבו בגדלות מוחין{י"-ספירות בלימ"ה}-בגימטריא הנב"ל,-סוד הניגונים{יחודים}-כך המשי"ח {כ"ו}תב   תורה  ומשפיע שם כ"ו  בגימטריא יה-וה{מאור תפארת}-לב"ת{מלכות הקדושה}-זוכה ל{ג}או{ל}ה שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  בגימטריא ה{ג}וא"[ל]  מבי"א   [ג]או[ל]"ה  בסוד גלג"ל בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד בשנת תש{ס"ו}  החל לחותם ב"חלה"{זה המלכות}-מאור החכמ"ה המכל"ה כל קליפה דסיטר"א  אחר"א.

י"

"ועתה יגדל נא כח ה" כאשר דברת לאמר {וג"ו},

פירוש:ראה,אות  ו"  תפארת ישראל משפיע למלכות{ ע"ת }-שמה בתורת הקבלה מוחין  ה"{בינה עליונה}-באמצעותה  "יגדל",-הנבראים{ישראל צדיקים קדושים}-זוכים למוחין גדולים/דגולים  ,-סוד  ד"  גילויים{מלאכ"י המר-כב-ה}אשר עתידים ללמ"ד באמצעות המשיח אותיתו מ"שה  ח"י את חכמ"ת הנבואה,-לשון החכמה ב{ג}או{ל}ה השלמה  תגולה בנבראים  באמצעות הכח הנבואי שישר"ה עליה"ם   שר"ש  י"ה{חכמה ובינה}-סוד   כ"ח   ה",-אות ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{שכל אלוקי}-אשר ישפיע באמצעות ו"  מידות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}-

לישרא"ל את מדרגת כא"שר  אותיות כ"א  ש"ר,-הרי השירה{יחודים,-תפילות}-ישראל גאולה יעשו באמצעות  שם כ"א  בגימטריא אהי"ה{אור הבינה}-שהינו דבר"ת{יגלה הדיבור הנבואה}-בפנימיות ה{נ}{ב}ר{א}-שעתי"ד  ל"נבא",-בסוד למשוך לפנימיות   נב"א  בגימטריא ג"ן אורות סוד  {נ}צח  {ג}בורות  אשר עוקרות ומשמידות אב"ן,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק הנמח"ה  ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-וביום ההו"א שם אהו"ה בגימטריא י"ז בגימטריא אה"וה  חותם  לאמ"ר,-בסוד גילוי  אל"-רם{שכינה}-

כח האמונה השלמ"ה  חו"קק  בגימטריא רו"ח טהר"ה,-בסוד  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מתעברים במלכות{הר"ה}-ובכך זוכה לשם ר"י{בגימטריא  הר"ה},-חבר המילים  ומלא אות  ה"א  ומקובל   הר"י  ירא"ה,-כלומר האבות{הנקראים הרי"ם,}-בסוד בעלי מוחין ר"ם  י"ה,-עתידים לחתום   מ"י  ה"ר  בגימטריא נה"ר  אותיות  נ"  ה"ר{מאור בינה}-במלכות{שמה ירא"ה},-

ועתידה להקרא ארי"ה,-השוחט וטור"ף סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-וזה מלך המשיח מוציא לפוע"ל  באמצעות שם ע"ל בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מאור בינה}-הנמשך לשם פ"ו בגימטריא אלהים{מלכות}-אשר בכך מתמתקת ומתבשמת מדינים,-ועל ידי כ"ך  בגימטריא ם"{בינה}-שוחטת זר"ע-מלק שורש כ"ל  ר"ע,-המשיח יחודו על ידי  תורתו,-בעת כותב  {ו}עתה  {י}גדל  {נ}א  {כ}ח  {ה"},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  י"  כונ"ה,-

הרי לך תורת המשיח אותיות מש"ה ח"י הינה תורת הכונ"ה{יחודים}-אשר מושכי"ם   י"  ספירות בלימ"ה לפנימיות ישראל עם קדוש"ה,-ובכ"ך הסיטרא אחר"א נשרפי"ם מא"ש הלהב"ה,-חידו"שי התורה של ה{ג}וא{ל}   בסוד  יש"י   חד"ו  ננע"ץ  בל"ב  היצ"ר הר"ע הנעק"ר ונמח"ה באמצעות יחודי"ם  בגימטריא  ס"   חד"ו   בגימטריא   ח"  סו"ד  בגימטריא  ס"ו  ח"ד,-וס"ו בגימטריא ב"ן  דו"ד  אשר באמצעות ח"ד בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה עוקר שורש הטומא"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

י"א 

"במדבר הזה יתמו"

פירוש:ראה,-במדב"ר  אותיות  מ"ב   דב"ר,-הרי שם מ"ב  {אור אצילות}-חותם  מוחין  ד"{סוד תפילין}-ד"  פרשיו"ת   אותיות שופ"ר  ת"י,-מוחין המשי"ח{שופ"ר}-מוש"ך  ת"י  בגימטריא קוד"ש  לפנימיות המלכות{הנקראת  יתמ"ו}-לשון זוכה ל{ג}או{ל}ה ובכ"ך  יתמו"  ימי סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחר"א היור"ד לגיהנ"ם ונשח"ט באמצעות   הז"ה  בגימטריא י"ז   בגימטריא שם אהו"ה  בגימטריא טו"ב   בסוד ט"ו בגימטריא   י"ה,-חבר שם טו"ב ומקובל טובי"ה,-זה משה הינו{טו"ב}-וחותם י"ה{חכמה בינה}-המשמידה הסיטרא אחרא,-זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה יתמ"ו  אותיות מות"י{סמא"ל}-אשר יוד"ע ש{ס"ו}-פ"ו  נחתם בשנת תש{ס"ו}-כאשר ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  שוח"ט   ו-ד"ן  דו"ב{הש"טן}-אשר מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מכה"ו  ב-ש"ט-   ן",-

חמישים מכות א"ש  השורפו"ת ומכלות  גמגימא אמון מנוא וסמא"ל נכחדים ומתאיידי"ם מגודל  הבער"ה,-סוד המשיח המבא"ר  התור"ה ובפנימיות מב"רר  החיצוניו"ת היכ"ן האלוקות מגולה,-ובכ"ך מעלים החיסרו"ן  מן לב הנבר"א,-ועל כך נאמ"ר    על משה  "בכל ביתי נאמן הוא",-כלומר בכ"ל בי"תי  בגימטריא   כ"לי   דת"י,-המשיח בעל מוחין {ד}עת  {ת}פארת  {י}סוד  מושך הארת כ"לי  בגימטריא  נ"י{נ"צח  י"סוד ,-מאור הנבואה}-למ{ל"כ}ות,-ובכ"ך   בכ"ל ,-זה כל"ב  ,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשח"ט באמצעות חר"ב ה{ג}או{ל}ה,-זרע עמלק יורד שאולה ונמח"ה. 

י"ב

"וראיתם את הארץ מה  היא"

פירוש:הבט,-"וראיתם" זה אותיות אור"י  ת"ם,-המשי"ח הינו או"ר  בגימטריא ר"ז חב"ר  אותיות   י"ם  ומקובל רזי"ם,-בגימטריא אורי"ם,-וכעת חבר אות  ת"  ומקובל תמ-או"ר-ים,-הרי ה{ג}וא{ל} הינו תמ"  או"ר{בינה}-אשר מושפ"ע  למלכות{י"ם}-בתורת הקבלה,-ובכך השכינ"ה-הינה    אור"י  ת"ם   אותיות    ירו"ם  א"ת,-המשיח בכ"ח   י"ו  ר"ם,-כנאמר על משה רבינו  "יו קרנות על חדו"-מרומם בכ"ח סתרי תורה השכי"נה,-אשר בכך  מתמתקת ומתבשמ"ת וזוכה ל"הארץ"{סוד רצון קדוש},-

וגם האר"ץ  בעת מלוי אות  צ"  מקובל  א"ר   צדק"ה,-הרי המשיח הינו צדקה{רחמים}-ומבשם המלכות{צד"ק,-גבורות}-על ידי אות  א"{חכמה}-הכונסת לאות   ר"{מלכות}-ובכך זוכה להקרא כל"ת   רו"ם,-הרי כל"ת{השכינה}-זוכה לאות  ו"{תפארת}-המשפיע עבורה{עיבורה}-מוחין ר"ם  המשמיד ועוקר מ"ר,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא  {מ}ש{ה}-סוד שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה חותם אות  ש"ין   בגימטריא  ש"ס,-סוד {ש}ש  {ס}פרים,-

מאור חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  ה{כ"ו}-נסים באמצעות שם כ"ו  בגימטריא יה-וה  למלכות{הי"א}-בסוד אי"ה מקום כבוד"ו  להעריצ"ו,-הרי  אי"ה   בגימטריא י"ו{משה}-הינו מקו"ם,-לשון מקים המלכות{הנקראת כבו"ד}-בכח  ל"ב  בגימטריא כ"בו"ד  שם  כ"ו  בגימטריא יהו"ה  המכרית ומוחה ה-ד"ב,-זה סמא"ל  הטמא הינו להעריצ"ו,-עריץ רשע,-וסמא"ל הטמא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה נשחט ונעקר על מזבח הנקמה,-זרע עמלק יורד שאול"ה,וסודי הסודות  כתוב  {ו}ראיתם  {א}ת  {ה}ארץ  מ{ה}   היא,-חבר האותיות המסומנות ומקובל שם אהו"ה  בגימטריא י"ז בגימטריא טו-ב   סוד ט"ו  בגימטריא י"ה  חבר טו"ב,-ומקובל שם טו"ב-יה{משה רבינו}-המרבה טו"ב עבור{עיבור}-"היא"{המלכות}אשר בכך זוכ"ה ל-י"ו{בגימטריא אי"ה}-אורות   המכחידים מלכות רומי הרשע"ה.

י"ג

"ומה הארץ השמנה היא אם רזה"

פירוש:אות  ו",-תפארת ישראל  {המשיח}-הינו בעל שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל  הינו משפי"ע  אות  ג"  סוד אלו"ה{חסדים}-עבור{עיבור}-האר"ץ{מלכות}-שהינה בכך זוכה  למדרגת השמ"נה אותיות הנשמ"ה{מוחין בינה}-החותם בפנימיותה  הי"א{בגימטריא י"ו}-אורות  סוד ר"ז   ה"  בגימטריא אור"ה,-{שמחה}-בסוד  אות  ש"{האבות}-"מחה "  ומשמיד סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא היורדים שאולה ונשרפי"ם באש הלהב"ה,-וידעת  {ו}מה  {ה}ארץ  השמנ{ה}   הי{א}   אם רז"ה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל שם אהו"ה  בגימטריא טו"ב בגימטריא י"ז ,-

בסוד  י"  כפול ז"  בגימטריא  ע"  פנים{ענפים}-{של} {ה}תורה,-סוד "שלה"-הוא המשי"ח  משפיע  ש"  אורות   בסוד ל"ה,-ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה בתורת הקבלה},-חבר אות  ש"  ומקובל  נש"ק  הכונס למלכות{אות  ה"}-אשר בכך זוכה היא לאות   י" {חכמה}-ומקובל  נשיק"ה,-קשר נשמה לנשמה{סוד יחידה}-מדרגת המשי"ח אותיות  מש"ה  ח-{י}  בכח  י"  ספירות בלימ"ה המשפיעים עבורו  כ"ח"  -  האות  ח"  בגימטריא   ו"  נשמ"ה  המשמידה  ומכחידה "הזר"-זה סמא"ל הטמא מלכות  הסיטרא  אחרא,-זר"ע עמלק נכח"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

י"ד

"ויעלו בנגב ויבא עד חברון"

פירוש:ראה,-"ויעלו",-בסוד  אותיות י"ו{תפארת ישראל}-סוד  י"  כפול  ו"  בגימטריא  ס"   חבר שם י"ו ומקובל  סו"י,-זה   שם ס"ו בגימטריא   ב"ן דו"ד,-בפנימיותו  י"  ספירות בלימ"ה,-בסוד    מיל"ה   ב",-מוחין {ב}ראשית- מדרגת  בנג"ב  בגימטריא ג"ד-   ן",-זה אור מזל"א{ג"ד}-קדישא  אשר חותם אות  ן"{בינה}-בפנימיות חברו"ן{המלכות}-אשר בכך זוכ"ה ל"חרב-נו"ן    הגוז"ר  חורב"ן  והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק יורד  השאולה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום  ההוא ישראל נקראים ע"ד  בגימטריא  למ"ד,-זוכים למוחין ז"ך  ת"ו,-סוד הניגונים{יחודים}-אשר מבוצעים באמצעות  חב"ד,-{ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת  י" כלים{כללים}-,

סוד הנשמה ה{כ"ו}ללת   שם כ"ו  בגימטריא יהו-ה{זה משה}-בעל מדרג"ת  יחידה{ייחודים}-אשר חותמים  ע"  פנים{ענפים} של התורה במלכות{אות ד"}-ובאחדותם  ע"ד-ות  סוד  ת"ו  ע"ד{מאור החכמה}   כונ"ס  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים  אשר בכ"ך  משמידי"ם יצרי"ם רעים,-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נשחטי"ם  בכ"ח  הא"ש השורפ"ת,-חידושי תורת {ג}וא{ל}  ישרא"ל המבא"ר {מברר}בכח תורתו  את  הקדושה מן הקליפה ומבעי"ר{מבער}את רו"ח הטומא"ה מן האר"ץ{רצון הנבראים ,-ישראל צדיקים קדושים  לחירו"ת אותיות תור"ה ח"יה מייחלים}.

ט"ו

"ושם אחימן ששי ותלמי"

פירוש:ראה,-"ושם"סוד ייחוד תפארת{אות ו"}-ומלכות{ש"ם}-אשר בכך הנבראים{ישראל}-זוכים למוחין  אחימ"ן   בגימטריא   א"ח   מא"ה,-סוד אות  א"{חכמה}-אשר באמצעות תפארת{אות  ח"  בגימטריא  ו" נשמ"ה}-חותם גדלות מוחין  במלכות{מא"ה,-י" ספירות כונסים לפנימיותה},-גדלות מוחין חותמים עבורה{עיבורה},-ובכ"ך   זוכה  לאחימ"ן,-סוד   ח"י  אמ"ן,-{א}ל  {מ}לא  {נ}אמן,-גילוי שכינה במדרגת חכ"מה{שם ח"י בתורת הקבלה} אשר  מגולה באמצעות  "ששי ותלמי"  אותיות   שמו"ת שיל"ו,-הרי מלך המשי"ח{שילו,-שילה}-בכח שמו"ת קוד"ש,-סוד השבעות ויחודים  משמיד ועוקר סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחר"א.

ט"ז

"ויבאו עד נחל אשכל"

פירוש:הבט,-"ויבאו"    בגימטריא  כ"א   ד",-זה שם אהי"ה{בגימטריא כ"א}-אשר משפיע באמצעות ד"  מל{א"כ}ים  מוחין  כ"א  ,-סוד כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-החותמת   א-לף {ספירת החכמה בתורת הקבלה}-באמצעות ע"ד{תפארת}-בפנימיות אש"כל{זה המלכות השורה בגבורות ודינים},-והמשיח  א"  שכ"ל{מאור אלוקי}-משפי"ע  נח"ל,-סוד {נ}פשי {ח}-"כתה"   {ל}אדני  -לחתום שם כ"הת,-סוד {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל,-הרי  נשמ"ה כ"ל{כללית}-

היא  כ"ל  בגימטריא  נ"{אור הבינה ,-המשיח}-באמצעות המלכות  "תהלל" בגימטריא זוכה ל-ס"תה,-{ס}פר  {ת}ור{ה},-ספר לשון גילוי ספירת  ת"ו  אור"ה,-סוד היחוד{מאור חכמה}-אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא יו"ד ה"א וחא"ו ה"א בגימטריא {ג}או{ל}ה המשמידה ומכרית סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפי"ם על גבי מזבח הנקמ"ה.

י"ז

"ויספרו לו ויאמרו"

פירוש:ראה,-"ויספרו" בגימטריא   כ"ב ספ"ר,-זה ס-פר  הנשמות אשר באמצעות  אות סמ"ך  בגימטריא ק"כ  צירופים הכונסים למלכות{אות ה"}-בכך מקובל שם קכ"ה,-גמר  תיקו"ן הממתק ומבשם פ"ר דינים השורים במלכות,-ובכך מגולה   יי"ן  פ"ד  ר"ם,-וכידוע יי"ן  בגימטריא  סו"ד   בגימטריא  ע"{פנים}-ענפים  אשר מגלים  פ"ד  בגימטריא  שם  מ"ב  מ"ב   ,-אור  אצילות   שהינ"ו  ר"ם  ומשמי"ד מ"ר,-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-הנשרפ"ת מא חידושי התורה,-וביו"ם ההו"א שם אהו"ה בגימטריא י"ז בגימטריא אהו"ה-

חותם    "ויאמרו"  בגימטריא  י"ז   רו"ם   בגימטריא  ו"  רזי"ם    בגימטריא  או"ר   יו"ם     בגימטריא  מאו"ר   י"ו  בגימטריא אמ"ר  וי"ו   בגימטריא  אמ"ר  כ"ב     בגימטריא   א"ם   רכ"ב     בגימטריא  כר"ם   א"ב   ,-סוד המחשבה הקדושה{כר"ם}בתורת הקבלה אשר משי"ח מברר"ה  באמצעות  מ"  תב"ה  בגימטריא מב{רר}ה,-כלומר ה{ג}וא{ל} באמצעות  בינ"ה{אות  מ"}-חותם אות ת" בגימטריא אור ע"ב אמ"ת,-סוד שם ע"ב בגימטריא חס"ד ב"ממלכה".

י"ח

"אפס כי עז העם"

פירוש:ראה,-אפ"ס  בסוד  א"ס{אין סוף}-יתבר"ך המשפיע לאות פ"{בינה}-אור ע"ז אשר חותם אות  ו"{תפארת}-מדרגת עו"ז,-סוד  ע" פנים{ענפים}של התורה המ{גלי}ם למלך המשי"ח  ז"ו  בגימטריא  אחד" בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמים{סוד הייחוד}-המ"זכ"ה  ישראל במוחין ז"ך,-

ובכ"ך  הע"ם  בגימטריא  ג"  יב"ק,-זוכים  לאור {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה העוק"ר  אות ק"  דטומ"אה,-עליה נאמר "רגליה יורדות  מות",-סמא"ל הרשע  מלכות הסיטרא אחרא,-יורד לגיהנם ונשר"ף בא"ש הלהב"ה{סוד חידושי המשיח}-אותיות מש"ה ח"י,-וזה סוד  {א}פס  {כ}י,-סוד שם כ"א  בגימטריא אהי"ה{מוחין בינה}-שהינ"ו  בכ"ח   {ע}ז  {ה}עם,-שם ע"ה,-ע" כפול ה"  בגימטריא ש"ן,-חבר אות  ע",-ומקובל עש"ן מלאכי"-גבורות דקדושה השוחטים ומוחים סמא"ל  גמגימא ואמון מנו"א  הנכרתי"ם מן העולם הב"א.

י"ט

"ויניאו את  לב בני ישראל"

פירוש:ראה,-"ויניאו"  אותיות   וא"ו  יי"ן,-בסוד  וא"ו  בגימטריא י"ג מידות הרחמים המשפיע   יי"ן  בגימטריא   סו"ד   בגימטריא  ע"  פנים של התור"ה-לשכינה{א"ת}שמה בתורת הקבלה,-וזה נעש"ה באמצעות  "לב"{תפארת} החותם בנ"י סוד  י"ב צירופי יהו"ה  המרוממים  המלכות{אות  ן"}-ומעניקים עבורה{עיבורה}-גדלות מוחין שם ישרא"ל  אותיות רא"ש  ל"י   בגימטריא    א"ר  ש"ם  בגימטריא  ש"ר  א"ם   בגימטריא     א"ש   ר"ם{כח הנשמה,-יסוד האש המושכל}המשמיד ומוחה זכ"ר עמל"ק,-סמא"ל הרשע יורד השאולה ונשר"ף  בא"ש  הלה"בה,-לשון הא"ש{כח השכל האלוקי,-תורת המשיח}-מלבנ"ת,-ממרקת  ישראל מן צוא"ת  היצ"ר,-ובכ"ך זה אש לבנ"ה    אש"ר הינה     נ"  לה"ב  גוזרת על סמא"ל הנעק"ר מן {ג}וד{ל}  ההאר"ה  בגימטריא יר"אה.

כ"

"ויהיו  בני ישראל במדבר  וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת"

פירוש:הבט,-"ויהיו"  אותיות   י"ה   וי"ו,-זה סוד חכמה ובינה{י"ה}-המשפיעים  לתפארת{וי"ו  בגימטריא  כ"ב  אותיות  התורה}-מוחין "בני ישראל"  אותיות  ב"  נשריא"ל,-זה המלא"כים   נש"רי   א"ל{קו אמצע,-תפארת}-המעברים המשיח{באות ב"}-סוד חכמה {ב}ראשית  מוחין ישר"אל  אשר בכ"ך  משמי"ד אי"ש מק"שש,-לשון קשיש,-זה היצ"ר הרע מלך זק"ן וכסי"ל  הנשחט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך ישראל זוכים לעצי"ם,-להכיר ע"ץ  י"ם,-

זה תורת המשיח הנקרא פל"א  {י"ו}-ע"ץ,-חותם הוא אור אל"ף{החכמה,-ספירת אלפים בתורת הקבלה}-המכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א,-ובכך  "ביום"-אותיות  מ"ב   י"ו,-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י{י"ו קרנות על חדו}-מוש"ך  הארת שם מ"ב ,-מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  בגימטריא שמוני"ם  בגימטריא שמ"ן  יו"ם    בגימטריא  שמ"ם  נו"י    בגימטריא  נפ"ש  י"ו-זה המשי"ח{נפ"ש   י"ו}-ומשמיד ועוק"ר   פ"ן   יש"ו,-ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-מלכות הסיטרא אחר"א  נעקר"ת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מן העול"ם.

כ"א

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם  ציצית  על כנפי  בגדיהם לדרתם"

פירוש:הבט,-"דבר אל"-זה המלא"ך  דברא"ל,-גבורה דקדושה,-אשר חותם  במלך המשי"ח   אור  "אל בני"  אותיות  נב"ל   א"י,-סוד היחודים{מוחין  א-דנ-י},-בינה  עליונ"ה  שהינה משפיעה "ישראל",-סוד  י"  חכמה המהוה   ש"ראל,-באמצעותו  ש"ר  א"ל{המשיח}-אותיות מ"שה  ח"י   מדרגת  א"ז בגימטריא  ח"  בגימטריא שמונ"ה בגימטריא ו"  נשמ"ה  בגימטריא  ו"  משנ"ה  בגימטריא  מ"ו  שנ"ה  ,-בסוד מ" כפול  ו" בגימטריא  ר"ם,-חבר שנ"ה ומקובל  ר"ם  שנ"ה   בגימטריא ש"ם  רנ"ה  בגימטריא    נש"ר   מ"ה   בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו ה"א    בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל  ישי"ר  בגימטריא  כש"ר,-אור האות כ"ף  בגימטריא מא"ה  אותיות הא"ם{בינה}-המזכה בני ישרא"ל  בשי"ר  הגאול"ה  שיר רשב"י שהינו בשר"י,-כלומר בכח הגבורה המגולה על בשר"י{כלי הנבראים}-

בכך הכלים מיוחדים ונבלעים באור האלוקי,-והמ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין עולה  ונוס"ק לא"בא ואמ"א{יה}-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה,-בשר"י  אותיות  ב" שי"ר,-תחתו"ן{התעוררות ישראל}-מושכת לפנימיותם   התעוררות עליונ"ה,-סוד  ע"ל   יונ"ה,-ע"ל בגימטריא מא"ה,-זה ישיבה של מעלה,-ישיב"ה  בסוד  יש"י{המשיח}-כ"ו-נס באמצעות שם כ"ו בגימטריא יהו-ה במלכות{ב"ה}-ומשפיע עבורה{עיבורה}-נ"ס שהינו   י"ו  אורות מוחין נ"ה-{נ}צח {ה}וד,-נבוא"ה  המשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה-הנמחית בעת תורת ה{ג}וא{ל}  נ{ג}{ל}ית  בשנת גלג"ל ,-

בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  בשנת תש{ס"ו}-החל להשפיע ל"חלה"{מלכות}מוחין גדלות  העוקר הייצ"ר ה"רע,-וזה סוד ועש"ו,-עש"ו הרשע {מלכות רומי},-בכח לה"ם  אותיות מל"ה{האמונה השלמה,-ישראל}-בכך הינו{עש"ו} נמח"ה –"לדרתם"{לעולמים},וביום ההוא ישראל זוכים ל"בגדיהם"-אותיות בגד"י מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-מלבושים{עליונים}-לבוש"י  אמונה  המכחידים  ל"ב-יש"ו,-{י}מח  {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים.

תם ונשלם פרשת  "שלח לך"/מאת הרגלא"ט נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-השבח לבורא עולם. 

   

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech