להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,פרשת השבוע-"קרח"

פרשת השבוע זוהר תנינא-"קרח"-מאת אבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי וג"ו.

פירוש:ראה,-ויק"ח זה סוד משה רבינו עליו השלום,-ח"ק{סוד קו אמצע בתורת הקבלה}-אשר מהוה  י"ו  אורות,-כנאמר על משה  "י{ו} [ק]רנות על [ח]דו", -חבר האותיות המסומנות ומקובל חו"ק, -הרי באמצעות   מוחין  י"ו,-סוד  י"  כפול  ו"  בגימטריא מקובל  ס"  בגימטריא שישי"ם  אותיות  ש"ם יש"י,-אור המשיח,-ה{ג}וא{ל}   חותם  קר"ח,-סוד  ק"ו  רי"ח,-הארת חכמה{ריח}-בתורת הקבלה אשר מ{ק"ו}-רה   מן אור אין סוף יתהלל  אשר באמצעות  ק"ו  חותם בפנימיות הב"ן{משה},-הינו בעל  ב"  כפול  נ"  בגימטריא  מא"ה{מוחין בינה}- את חר"ב  יצה"ר,- אותיות  היצ"ר,-הרי משה באמצעות היצ"ר,-סוד ניקוד ציר"ה,-הינו משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-ובכך ישראל זוכים למאור קה"ת,-סוד ק"וף  ה"א  ת"יו  בחיבור   האותיות   י"ו  אות  קפ"ה,-הרי משה {י"ו קרנות  על חד"ו,-בגימטריא ח"י,-שם החכמה בתורת הקבלה},-

בכך באמצעות או"ת{ייסוד}-משפי"ע   חס"ד{קפ"ה  בתורת הקבלה,}-ו-קפ"ה  בגימטריא  {א}לף  {ל}מד,-וזה המידה הינו אור החסדים אשר מזכ"ה ישראל צדיקים קדושים ב{ג}או{ל}ה שלמה  סוד  ל"וי,-אותיות  ל"  ו-י"ו,-מוחין חכמה בינה דעת{חב"ד,-ל"  כלים} "חוקק"  בגימטריא  ר"וח    י"ו  בפנימיות הנבראים,-כנאמר י"ו קרנות {ע"ל}-חדו",-הרי חד"ו  בגימטריא ח"י{שם חכמת משה}-נקרא  ע"ל  בגימטריא מא"ה,-זה סוד מאה ברכו"ת בכל {י"ו}ם  אשר משה חותם בפנימיות השכינה,-שורש נשמות ישרא"ל,-בודא"י   {י}ו  {ק}רנו{ת}  {ע}ל  חד"ו,-חבר האותיות המסומנות ומקובל מוחין עתי"ק,-סוד החכמה העליונה{סתומה},-אין בה תפיסה כ"לל ועל-יד"ה  משה הרוע"ה הנאמ"ן   מכחיד סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא  ומחדי"ר{לשון חד"ו,-בחדות השיכלית המקויימת במשה }-את הנאמ"ן{אמונה השלמה}-בלב האד"ם{ישראל},.

ב"

"ויקומו לפני משה{וג"ו}נשיאי  עדה קראי מועד אנשי שם".

פירוש:הבט,-"ויקומו"  בגימטריא   כ"ב  קו"ם   בגימטריא  ק"ב   ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  אלהינ"ו,-הרי  זה משיח בן דוד  והינו מושך אור החכמה{הנקרא קימה בתורת הקבלה}-סוד לפנ"י,-אותיות  נפ"לי,-זה ה{ג}וא{ל}  הנקרא ב"ן  נפל"י אותיתו פ"ן  ל"י  בגימטריא פ"ן   ם",-הרי מ{גל}ה  הפ"נ-{ימיו}ת   סוד  ימי"ו  בגימטריא ס"ו  בגימטריא גלג"ל   בגימטריא  ב"ן-דוד{אור הגאולה}-בבריאה,-ועל כך נאמר מש"ה{הוא הרועה הנאמר}-חותם במלך המשיח נשיא"י העד"ה,-סוד הדע"ה{קו הדעת}-המחוק"ק   נשיא"י{לשון נישואים,-ייחוד}-בנבראים ישראל קדושים,-וזה קרא"י,-סוד  קי"ר{השכינה}-אשר זוכה לאות  א"  החכמה,-כנאמר  "א"-אלפך חכמה-הנקרא מ"ו-עד,-

משה{הינו ע"ד,-סוד עדות  אותיות ת"ו  ע"ד,-בעל ניגון היחודים}אשר בכך משפיע ל{ג}וא{ל}  מוחין  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-וזה המוחין מכחיד ועוק"ר  מ"ר,-זה סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק יורד לגיהנם ונשר"ף  מן א"ש הלהבו"ת במדות ה{תח"ת}-ון,-זה סוד תח"ת{המצביע על אור אחורים,-גבורות ודינים המכלים הקליפות דטומאה}-האוטמות אור האלוקות בפנימיות ל"ב הנברא{ישראל},-וביום ההוא  "אנשי שם"-זה הצדיקים,-אנש"י  בסוד  נ"  אי"ש,-צדיק בתורת הקבלה {נקרא א"יש},-והינו בעל נ" שערי בינ"ה,-לשון מקבל  עשירות{סוד תפארת,דעת תורת}מן בינ"ה  עליונ"ה,-ובכך משפיע למלכות{ש"ם  בתורת הקבלה}-אור ה{ג}או{ל}ה.

ג"

"בקר ויודע  ה" את אשר לו"

פירוש:ראה,-"בקר"-זה מידת החסד בתורת  הקבלה,-ובאמצעותה תפארת{אות ו"}-הינו יוד"ע,-בסוד  ע"ד   י"ו,-זה משה{ע"ד,-בעל אור החכמה}-המשפיע  "יו קרנות על חדו",-בסוד בעת הבק"ר{אור חסד}-השמ"ש{משה}-"קורנות",-שורה בהארת פנים{גדלות מוחין}-המעניקה עבורו{עיבורו} יכולת ל"חדו",-לחדור הקליפות דסיטרא אחרא ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נשחט ב{ג}או{ל}ה השלמה על גבי מזבח הנקמה,-ובכך השכינה{א"ת שמה}-זוכה לאש"ר{אושר}-סוד חירות אותיות תור"ה ח"י{בינה}-,שהינה  באמצעות  ל"ו"-{זה תפארת}משפיע למלכות ל"  כלי"ם{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת},-אור גאול"ה  בגימטריא ר"ז גאול"ה  בגימטריא    ר"ז   מ"ה   בגימטריא   ר"ז  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא ר"ז אד"ם  בגימטריא    אד"ם או"ר   בגימטריא  מ"ב  דו"ר,-הרי שם מ"ב{אור אצילות}-הינו ד"ר{בפנימיות המלכות}-באמצעות  אות  ו"{תפארת ישראל},-ועל כך נאמר ,דור בא ודור הולך",-בודאי ב"א{החכמה,-סוד  שם מ"ב} באמצעות מלבוש מוחין דו"ר כונס במלכות  הנקראת הול"ך{על שם הלכות  התורה}.

ד"

"ויפלא על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות כל בשר"

פירוש:הבט,-"ויפלא" זה אותיות  ו"  פלא"י  בסוד   י"ו  פל"א,-משה רבינו הינו  סוד תפארת{י"ו קרנות –ע"ל  חד"ו{פלא},-זה אור החכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה,-הרי הינו מעניק כ"ח  עבור{עיבור} שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא הגוא"ל{משה}-החותם בכ"ך  ע"ל{מוחין}-בגימטריא מא"ה{אור הבינה}-הנקרא פניהם{פנימיות}-בנבראים {ישראל צדיקים קדושים},-שבכך זוכים למדרגת רוחו"ת,-סוד  ת"ו   רו"ח{סוד הניגונים ,-יחודים}-אשר בכך  לכ"ל,-סוד  ל"  כלים{י" חכמה י"  בינה  י"  דע"ת,}-אור חב"ד לעתיד לבוא ב{ג}או{ל}ה השלמה מגלוה באמצעות ה"בשר"{כלי הנברא},-כנאמר  מבשר"י אחז"ה אלוקי,-הרי מן הבשר{כלים}הנבראים יהו בעלי יכולת  אחז"ה,-לשון אחיזה  במושגי האלוקות,-באמצעות כלי בשרם,-ה" יתבר"ך יבשר"-ם,-

יבשם וימתק הכלים עד אשר ישראל כלי גופם יהיה  במדרגת רוחו"ת{כפי האדם הראשון בטרם חטא},-וראה אד"ם{זה המשיח}-והינו ראשו"ן,-בעת גלויו  רא"ש-שונ"י,-כלומר יהיה שינוי בכלים והינם יתפסו בדעת הנברא כרא"י  המגלה  תהליכים רוחנים,-כנאמר  "הרוחות לכל בשר",-הרי הרוחות{זה עולמות העליון}-לכל בש"ר,-יבשרו באמצעות הבש"ר{כלים}-את התיקונים המיועדים לכל נברא מטעם אלקים חיי"ם,-ובאמצעות כך   ב"-ש"ר  דטומאה{הקליפות  הרשעה},-סמא"ל וגמגימא הטמאים יורדי"ם לגיהנ ונשרפים בא"ש הלהב"ה,-וסודי הסודות,-בעת כותב הינך  "אלהי  {ה}רוחות  {ל}כל  {ב}שר",-ומחבר האותיות המסומנות מקובל לה"ב,-זה הכלים{בשר ישראל בגאולה}-הינו ישרו"ף  אלה"י{היצרים הרעים}-ובכך ישיג טהר"ה  וקדושה עי"ן לא חזת"ה  וזה סוד ה{ג}וא{ל} הוא המשיח  אשר כלי בשר"ו  שור"ף  ומכלה הייצ"ר הר"ע,-ולכן לרע אין אחיז"ה  במשיח ישראל י{ג}ו{ל}ה במהרה.

ה"

"ותפתח הארץ את  פיה"

פירוש:ראה,-"ו"  הינו תפארת ישראל  נקרא  ת"ו פת"ח,-הרי באמצעות הניגונים{ייחודים,-תוים",}-הינו פו"תח שערי התפילה  עבור{עיבור}-האר"ץ{מלכות}-סוד השכינ"ה{את שמה}-הזוכה בכ"ך  לאות  פי"ה,-אותיות יפ"ה{זה השם המפורש,-אור החכמ"ה}-המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וגם   המשיח"  אותיות מש"ה ח"י  סוד  {ו}תפתח  {ה}אדמה  {א}ת  פי{ה},-חבר האותיות ומקובל   שם אה"וה   בגימטריא  י"ז   בגימטריא ט"וב  בגימטריא  ב"  יה,-חבר ט"ו,-ומקובל שם  ט"וב-יה{זה משה רבינו}-אור הד"עת{קו אמצע}-אשר באמצעות ד"  מלאכי"ם{גמר"א,-ג-בריאל  מ-יכאל  ר-פאל  א-וריאל}מרומ"ם  השינ"ה{עת}-נקראת,-על שם בכ"ל  ע"ת משיח  מעניק עבורה{מוחין}-דגדלות,-לשון גדלה{מבררת הקליפה}-עד ה{ג}או{ל}ה השלמה,-שיושלם עבודת הבירור  ובכ"ך סמא"ל הטמא  יור"ד לגיהנ"ם   ואל"ף מלאכ"ים   כורתים סמא"ל  ומשליחים רוח"ו  למדו"ר הייגו"ן.

ו"

"וירדו הם וכל אדר להם חיים שאולה"

פירוש:הבט,-"וירדו",-זה סוד חנ{ו}"ך  ב"ן  [יר"ד],-אשר באמצעות שם קדוש הנקר"א    ירד"ו  בגימטריא  ר"ך,-הינו מרכ"ך ומבשם המלכות{הנקראת לה"ם,-סוד מל"ה,-בסוד  מ"  אור  הבינה   ל"ה  חותם  ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן החכמה}-המשמיד ועוק"ר  שאול"ה,-זה המזיק שאול"ה,-בסוד א"ש שליל"ה,-ומלך המשי"ח  אותיות משי"ח  ח"י  ובפנימיות חנו"ך  בן ירד{לשון ירד לשכו"ן בפנימיות הב"ן,-זה משה,-בעל מדרגת ב" כפול  נ" בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם,-בינה,}-בכך מקנה ל{ג}וא{ל} שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  סוד השם המפורש  אותיות שופר מש"ה,-

חנוך בן יר"ד{סוד המלא"ך מטטרו"ן בגימטריא שד"י}-הינו ה"שופר" וחתם פרו"ש{עבור}המשי"ח,-פרו"ש  לשון היכולת לחיות בפרישו"ת  בכדי לפר"ש התור"ה  היא חיי"ם   לה"ם{לישראל צדיקים קדושים}-שבכך זוכי"ם  בגימטריא עו"ז  התורה הנקרא אד"ר,-סוד אות  א"{חכמה,-א"אלפך חכמה}ד"ר בפנימיות ישראל קדושים יש להם חלק בעולם הבא,-הרי העולם הב"א{זה מטטרון}- הינ"ו בא"  לפנימיות העולם{מלכות}בגאולה השלמ"ה והינו  יישח"ט ויעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה. 

ז"

"ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה"

פירוש:הבט,-"ויאמר"   בגימטריא  י"ז  ר"ם   אותיות זמי"ר{זה  המשיח}-שבפנימיות י"ז  בגימטריא  אהו"ה{דעת}-ר"ם  אש"ר  באמצעות  אהר"ן,-סוד  א"ר   נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד,-מאור הנבואה משפיע למלכות{א"ת}-מוחין ח"ק{תפארת}-העוקר ומשמיד המחת"ה,-בעת מחליף אות  ת" באות  ט"  ואות  ה"  באות  א"  מקובל  מ"ח-ט"א,-זה סמא"ל הטמא יורד השאולה ונשרף באש חידושי התורה,-וגם  בעת כותב הינך  "ויאמר {מ}שה  {א}ל   [א]הרן   קח את המחתה",-סוד "אמא"  המעניקה חיטו"י  לעם ישראל צדיקים קדושים ובכך תכחיד  המחת"ה,-זה סמאל הטמא המסית האדם{ישראל} לחטאים ובכך מחטיאי"ם{לשון מח-טא} את מטר"ת תיקונ"ם.

ח"

"ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך  הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת"

פירוש:ראה,"ויקח"- אותיות   י"  חו"ק,-זה עשר ספירות  בלימה  אשר באמצעותם מש"ה{חוק,-תפארת ישראל}-חותם אהר"ן,-סוד רא"ה   נ"{החכמה}-בפנימיות דב"ר{המלכות}-שזוכה בכ"ך  למוחין כ"א-שר,   בגימטריא  ש"ר  אהי"ה  בגימטריא שיר" וה,-זה סוד א"ז  {ישיר}  משה {ו}בני ישראל את השירה הזאת להויה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל   ישיר"ו   בגימטריא   ו"  כש"ר   בגימטריא  כ"ו  ש"ר  בגימטריא  ש"ר  יהו"ה   בגימטריא  שי"ר   הו"ה   בגימטריא  שי"ר   י"ו  בגימטריא י"ש  רי"ו   בגימטריא  ש"י  גבור"ה    אותיות שי"ר  גבו"ה,-הרי סודי הסודות השיר הינו יגביהה{הנשמה}-לעולמות העליון על מנת למשו"ך מוחי"ן  יש"ר{אור הרחמים}-סוד י"ש  או"ר   בגימטריא  יז"  ש"ר   בגימטריא  ש"ר  אהו"ה   בגימטריא ש"ר  טו"ב    אותיות   ב"  שוט"ר  בסוד   ב"  שו"ט,-הרי  בשי"רה  אותיות  הרשב"י,-

סוד {ר}בי ש{מ}עון {ב}ר  {י}וחאי בזכות שירת"ו{ספר הזוה"ר}-ישראל מכים בשוט"  את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם באש הלהב"ה,-ובכך  ישראל זוכים ל"וירץ"  אותיות  ציו"ר,-סוד  רי"ו     צ"   בגימטריא    צ"  גבור"ה  אותיות ג"ב צור"ה{הארת אחורים דאב"א}-אור החכמה  העוקר ומשמיד הסיטרא אחרא,-וזה בכח הקה"ל{מקהלה,-שירת מש"ה ובני ישראל}-אשר סוד השירה{יחודים}הינו  "הנגף בעם",-גוזרת נגעים והשמדה במעמעמי"ם האור האלוקי,-אומות העולם הגויים{ארורים}-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה נשרפי"ם  מן החידושי"ם,-סוד הקטר"ת,-הרי עתיד המשיח אותיות מש"ה ח"י לחדש קטרי"ם,-החלף אות  ט"  באות ת" ומקובל כתרי"ם,-סוד היחודים {חידושי התורה}-של ה{ג}וא{ל}  משמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נכחדי"ם  בעת משיח נ{ג"ל}ה  בכח נ"ה,-סוד {נ}צח  {ה}וד,-מוחין הנבואה.

ט"

"ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה".

פירוש:ראה,-"ויעמד",-בסוד  י"ו{משה}-עמ"ד,-בעל  ע"  מיד"ה{שבעים פנים של התורה},-פנים של התורה  הם נקראים  שבעי"ם  סוד שמ"י  ע"ב  בגימטריא שמ"י חס"ד,-סוד {ש}מעאל [מ]טטרון {י}הואל,-וראה שבעים פנים ,-הרי השבעים הינם בפנים{פנימים}-וזה פנים יחידות,-ועל כך נאמר "יחיד חי ע-ולמים",-להראותך הכל אח"ד,-וכל התורה  הינו יח"-יד  בגימטריא דו"ד   ח"י,-המשיח אותיות משה חי הוא  התורה,-וגם  דו"ד  ח"י   אותיות  יו"ד  חדו",-זה משה עליו נאמר יו קרנות  על חד"ו,-הרי חו"ד  אחד,-ולא כפי הטועים לפרש יש שבעים פנים לתורה,-אלא הפנים  שמה שבעים,-לשון שבוע"ה{אשר מקשרת  עם ישראל},-לבורא יתבר"ך אל  האהב"ה,-וכל המפרשים חס ושלום  שלתורה שבעים פנים,-הרי הינם עושים פירוד באלוקות אשר ירחם על נשמתם",-

וכבר נאמר  "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להויה",-הרי נאמר השיר"ה{שיר יחיד},-וגם מש"ה  "ו"-בני ישראל,-הרי משה{אות  ו"}-הוא בנ"י ישראל,-לשון בונה העם בכח מוחין ישרא"ל אותיות רא"ש ל"י { גדלות מוחין},-והינו יחיד חי עולמים,-לשון יחיד היודע לראות בפנימיות המילים  את מוחין השבעי"ם,-הרי המוחין השבעים מעניקים שוב"ע{רוחני}לנבראים ישראל צדיקים קדושים,-והכל אחד לא פירוד,-כל השבעים פנים-בסוד  שבעים{זה המשיח  שמ"י  ע"ב  בגימטריא שמ"י  חס"ד}-בכך הינו מני"ף{אותיות פני"ם}-השכינ"ה לקבל מאור החכמה וראה מה גדול טעותם של חכמי הדור הטעו בפירוש זאת הסוגיי"ה,-ובכח זה הפנים "ותעצר",-סוד זה משה   צור"ת   ע" {-הינו בעל צורה של שב"ע-ים},-כנאמר  ענינו של משה רבינו שהוא "השביעי" - וכל השביעין חביבין - להוריד, להמשיך ולהחדיר את השכינה בארץ,-ובכך  שוחט  ה"מגפה"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק  נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה. 

י"

"וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה"

פירוש:ראה,-"וישב",-סוד   י"ו{אור תפארת}-הינו ש"ב{חותם מוחין דגדלות}הנקרא ת{ש"}-ו{ב"}-ה  בפנימיות ישראל,-  וראה {ת}ש{ו}ב{ה}   באמצעות  הת"ו,-זה סוד הניגונים{יחודים}אשר בכך המשיח אותות משה חי מ{ג"ל}ה- אהר"ן,-סוד א"ר  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-מוחין הנבוא"ה,-לשון הינו ב"א  וש"ב{משיב ניצוצות קדושה},-ועל כך נאמר מש"ה  הינו פת"ח,-לשון בפנימיותו  מפת"ח,-סוד  תפ"ה  מ"ח  בגימטריא מ"ח תהלי"ם,-המתק"ן ניצוצות נפילים,-נשמות החוטאים השפיכת זר"ע לבטל"ה,-ובכ"ח  ל"ב  -טל"ה{בקדושה},-משה  הינו  הט"ל  בגימטריא   י"וד   ה"א  וא"ו   ה,-חבר  שם י"ו{משה,-כנאמר  י"ו  קרנות על חדו},-ומקובל   י"וד  ה"א  וא"ו  הו"י,-בגימטריא  ס"   בגימטריא שישי"ם  אותיות  יש"י  ש"ם,-בגימטריא    ש"  שכ"ם,-

זה אור המשי"ח   שהינו  פ"ותח,-לשון פוח"ת{מפחית}מבשם וממתק מידת הגבור"ה{אלהים הקדושה},-סוד המלכו"ת,-אשר בכך זוכ"ה  בגימטריא עו"ז {התורה}  העליונ"ה,-סוד  אה"ל{לא"ה,-העולם העליון},-החותמת  במלכות  "מו-עד",-{אור התפארת,-ע"ד  משה}-שהינו  בעל מוחין  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-חבר מ"ו ומקובל מור"ם,-סוד מוא"ר  ם"  בגימטריא    פא"ר   ו",-סוד או"ר  פ"   בגימטריא שמוני"ם או"ר בגימטריא   ר"ז שמוני"ם    אותיות    נז"ר   ו"  שמי"ם,-זה מלך המשיח עליו נאמר "נזר אלוקיו על ראשו",-סוד  נ"  ר"ז{שער חמישים},-אשר בכ"ך המשיח  נז"ר,-הינו  ז"ן   בגימטריא   ויו הי יוד הה את המלכות{אות  ר"}-במוחין קדוש"ה ובכך  "המגפה"-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק  יורד לגיהנם ונשחט על ידי חר"ב ה{ג}או{ל}ה,-הנקראת נעצר"ה,-סוד  נ"ץ{המשיח}-השוחט ה"רעה"{מלכות הסיטרא אחרא}-נשרפ"ת  {מ}אש {ח}ידושי {ה}תור"ה-סוד חמ"ה,-זה מש"ה משיח ישראל  בתפאר"ה,-הינו  מפא"ר  הב"ת{מלכות}בכח תב"ה{ניגונים ויחודים נפלאות  ה" בגאולה השלמה}.

י"א

"ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד"

פירוש:ראה,-"ו"-תפארת ישראל{משה}-נקרא עב"ד  ה",-סוד פנימיותו  שם ע"ב בגימטריא חס-"ד  המ{גל}ה שהינו{משה}-חוס"ה  בצ"ל  ד" מלאכי"ם,-הנקראים גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל,-והב"ט מש"ה רבינ"ו   בצ"ל  ד" מלאכי"ם  משמיד ומחה ה"צלב",-זה סמא"ל הטמא מלכות  רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ועל כך   נאמר  ועב"ד  ל"וי,-הרי באמצעות אות  ל"{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-משה{י"ו קרנות על חדו}-משפיע מוחין הו"א{סוד הבינה,-עולם הנסתר}-המרומ"ם השכינה"{את שמ"ה  בתורת הקבלה}-בכל עבוד"ת הבירורים{העלאת  ניצוצות הקדושה},-אשר מכחידים הסיטרא אחרא,-וביום ההו"א   ישראל  הינו אה"ל,-

בסוד  המלכות{אות  ה"א,-שורש נשמות ישראל}-זוכ"ה  ל"  כלים{חב"ד},-וגם   אה"ל,-בסוד עולם העליון לא"ה,-חותם  בפנימיות הממ{ל}כ{ה}   אות א"{החכמה},-המקנה לישראל צדיקים קדושים  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן  החכמה המכחיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים שאולה,-וזה  ל-אה  בגימטריא ל"ו{נשמות צדיקי האמת,-המעברים את משי"ח ישראל},-בכ"ח דע"תם,-סוד ע"ד{אור החכמה ,-עדות  המשפיעים}-ל"תם"{המשיח אותיות מש"ה ח"י,-והינו בעל האמונה ה{ת}מי{מ}ה}-בכ"ך  תבו"א הגאולה בסוד אור ה"אבות"נ{גל}ה רוח  {נ}בוא{ה},-סוד{נ}צח  {ה}וד עוקרת את מלכות הסיטרא אחרא,-אמן  כן יהי רצון ה".

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר תנינא-"קרח"-מאת אבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

  

OnLineTech