להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,פרשת השבוע-"חקת"

פרשת השבוע זוהר תנינא-"חקת"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"וידבר  ה"  אל  משה ואל אהרן לאמר זאת חקת  התורה"

ראה,-וידב"ר  בסוד  יו"ד  ב"ר  בגימטריא בר"ך,-הרי באמצעות חכמה {ב}ראשית  המאציל  חותם  בפנימיות משה{תפארת}-אות  ה"  בגימטריא א"ד  אורות  סוד א"לף  ד"לת  בגימטריא  פדא"ל   או"ר  ע"ב   אמ"ת,-זה המלאך  פדא"ל  פודה נשמות  ישראל על ידי שם ע"ב  בגימטריא  חס"ד,-וכידוע שם  ע"ב  משבר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע  עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-ועל כך נאמר  וידב"ר  אותיות דיבו"ר,-המצביע על מידת  הגבורה  בתורת הקבלה],-ובזה זה"ב   ו"  אשר  שורה  ב"ו"{תפארת,-אות  ו"}-בפנימיותו   אות  ב"  חכמה  {ב}ראשית,-אותיות  ברי"ת  א"ש,-על שם אופן קבלת זאת החכמה מלווה היא בגבורות קשות המכחידות ומכריתות  הרשעים,-אומות העולם  גויים  ארורים,-וביום ההוא   {מ}שה  {ו}אל  {א}הרן,-ראשי תיבות   או"ם,-זה שם מפורש  קדוש ונורא המצביע  ומלמד על צדיק יסוד עולם,-הרי "הצדיק"{משיח} המוחין בפנימיותו   י"ד  קצ"ה  בגימטריא דו"ד  ק"צ-ה,-סוד קצה    ה"   הינה  י" בסוד   י-ה,

הרי  הקצה של האות  י"  פונה לאות  ה" בסוד  דבקות  חכמה ובינה-חרב הגאולה   המגלה  יחוד  לאמ"ר,-אותיות  א"ל   ר"ם,-סוד אות  א"{אאלפך  חכמה}-מעבר בפנימיות  ר"ם{המשיח}-מאור   ל"   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת,-סוד חב"ד   ל" כלי"ם{כללים}המגלים הארת  בינה{אות  ם"} ב{ג}וא{ל}  ישראל אשר בכח זה המוחין ממתק המלכות{אות ר"  בגימטריא א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם,-גבורות המלכות},-וזה יחוד    א-ל   ר-ם   יחוד  ה{ג}או{ל}ה  המשמי"ד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  נשחטים  על ידי גילוי  סתרי תורה,-וביום  ההוא ישראל זוכי"ם בגימטריא    עוז  התורה  הנקראת  חק"ת  בגימטריא    או"ר  ח"ק  ע"ב אמ"ת   {ר}"ז  [ח]"ק  [ח]ס"ד  [א]מ"ת,-זה סוד  מוחין עליון הנקרא  רחח"א  בגימטריא אוי"ר,-זה האוי"ר  הקדמו"ן  הגנו"ז  מכ"ל  וחתום בפנימיות  מ{ל}"[ך]  [י]שרא{ל}-הינו נשמה  "כללי"{ת}  ובפנימיותו   או"ר  ע"ב  אמ"ת{בגימטריא  ת"},-וזה שם ע"ב  סוד ע"  כפול  ב" בגימטריא ק"ם{מוחין החכמה}-השור"ף  ממשלת  הסיטרא אחרא,-ובכח ההארות החכמה משיח ישראל מרומ"ם  בגימטריא  פר"ו  ם",-

הינו מפר"ה ומעבר השכינה{סוד זא"ת}-המלכות{א"ת}-נחתם בפנימיותה  רו"ח  ז"  אותיות ר"ז   ח"ו  בגימטריא או"ר  חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת  סוד  רו"ח   אב"-ד   בגימטריא  רו"ח  ג"ד,-זה רוח  עליונ"ה  סוד   מזלא{ג"ד}קדישא אשר באמצעות גואל ישראל{המשיח אותיות משה  חי}-מעברת השכינה  במוחין  ג"  כפול  ד"  בגימטריא י"ב  צירופי יהוה{שהינם חוקים  בגימטריא    ק"ן    ח"ו   בגימטריא  ק"ן   חב"ד  בגימטריא   ח"ן  בד"ק,-הרי תורת המשיח גנוזה מן  האור  ה"דק"   חכמה  {ב}ראשית,-וזה יחוד  ב-דק  המגלה {ח}כמת  {נ}סתר  בסוד   חכמ{ת}   נסת{ר},-סופי תיבו"ת   ת"ר  בגימטריא  ש"ש  מאו"ת  בגימטריא   שמו"ת   א"ש   בגימטריא  או"ת  שמ"ש,-אור התפארת{שמש}אשר באמצעות  יסוד{אות}מעבר  המלכ{ות"}-במוחין  א"{חכמה},-וזה סוד המנגינה{יחוד} א-ו"ת  שמש"  אשר  מגלה  תורת  המשי"ח  הינ"ו  נ-גן,-בסוד  חותם    נ"{בינה}-בגימטריא  חמישי"ם  בגימטריא  מא"ה  ח"ש,-סוד  יחוד  ש"  חמא"ה,-בגימטריא   חומ"ש,-

זה  אור  שערי  בינ"ה,-מוחין המשיח-יחידה{נשמה לנשמה}בפנימיות המלכות{ג"ן},-וידעת  חומ"ש,-בסוד  ח"ו  בגימטריא  חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת בדבקות במלכות{שם}-וזה ב{זכ"ו}ת  שם  כז"ו  בגימטריא  ג"ל,-סוד הארת החכמה{ג"ל  עיני וראיתי  נפלאות מתורתך},-הרי נפלאות,-בסוד אות  נ"   פלאו"ת{בינה}-באמצעות  או"ת{יסוד}חותמת במלכ{ו"ת}-  אות  א"{חכמה}-שבכח זה היחוד סמא"ל  הטמא זר"ע עמלק נשח"ט על גבי מזב"ח  הנקמ"ה.

ב"

"דבר אל  בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה"

ראה,-דבר  א"ל  זה סוד המלאך  דברא"ל  שהינו חותם  ב"ר  אל"ד,-וזה  רזין דרזין שמע וראה  נפלאות  המאציל ליריאיו,-וידעת  המשיח הינו  באמצעות או"ת  {ב}  בגימטריא  שתי"ם  אותיות  ש"ם  ת"י  בגימטריא   ש"ם  קוד"ש  בגימטריא  ש"ש  קוד"ם  חותם סוד היחוד  בכל הספירות,וראה  ש"ם{המלכות}מעוברת באמצעות ש"ש{ייסוד}-במוחין   קודש{החכמה}-אשר באמצעות   שוק"ד{תפארת}-הספירות העליונות  משפיעות{זכריות ,-מעברות}המלכות{מקבלת,-נקבית}-וזה הנאמר ב"ר,-זה המשיח אותיות משה  ח"י  על ידי אות  ב"  ממתק ומבשם אות  ר"  בגימטריא   ק"ק  חבר  אות   ר"  ומקובל  רק"ק,-הרי המלכות{אות  ר"}-שורה בגלות,-בסוד סמא"ל הרשע  הינו  ר"קק,-לשון מוריק  את המלכות הקדושה מן השפע וגוז"ל ההארות,-ובאמצעות   ב"ר{המשיח}-שהינו  ר"ב,-לשון מושך  ומרבה  אורות   בגימטריא  ר"ז  ת"ו{ניגונים ויחודים בפנימיות  המלכות}בכך הינו מחזקה  בכח שם אל"ד,-זה שם  קדוש ונורא  סוד השם המפורש המראה אשר המשיח נתעלה על מרכבות-הרכבות  השרפים,-בסוד    פ"ם  שירה,-

זה  זיוג   ם"{בינה}ומלכות{פ"  במלוי  פ"ה},-יחוד  נשמה לנשמה אשר תפארת{באמצעות  שיר"ה,-זה המלאך שירה}-זוכה  ל"דבראל"{מוחין הנבוא"ה}-אשר  מעטר"ו  בעטרו"ת  נוטריקו"ן   ע"ב  א" טהרו"ת  בגימטריא  ח"ס ד  טהו"ר  א"ת,-הרי המשיח  אותיות משה חי באמצעות  שם ע"ב  בגימטריא חס"ד-בגימטריא סו"[ד]  [נ}שמ"ה,-מאור  שם  נ"ד  בגימטריא  הי ואו הא  יוד   בכח זה השם   בגימטריא י"ב מש"ה,-מגולים  י"ב צירופי יהוה{תפארת}-שהינו  מוחין  טהר"ו,-סוד  יחוד  אות  ט" בגימטריאריא ת-ש"ע   בגימטריא  ש"ע  או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ש"ע  ר"ז  חס"ד  אמ"ת,-תפארת ישראל הינו ש"ע  נהורי"ן  בגימטריא ס"ו  נה"ר  בגימטריא  נה"ר   ב"ן  דו"ד,-אור ה{ג}וא{ל}  בפנימיותו  עבו"ר    א"{החכמה}-המגלה  עבורו  שם ע"ב  בגימטריא חס-ד,-הרי  הגואל   "חוסה"   בגימטריא  חב"ד  אדנ"י,-שם {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת    ,-

הרי ש"ם{המלכות,-סוד  אדני}-השורה בדבקות-הארת פנים,-גדלות מוחין{חב"ד},-בכח ההארות  הגדולים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונכחדים,-זר"ע עמלק  נשר"ף  מא"ש התורה,-ועל כך נאמר  משיח הינו "ויקחו"  אותיות  י"ו    ח"וק  בגימטריא  קו"י   חב"ד  בגימטריא  יח"ו  בד"ק   בגימטריא  ב"ו"-חי-ד"ק,-זה אור  ד"ק{הארת סתימ"א}שמעברת ה[ג]וא{ל}  -אות  ו"  בחכמה {ב}ראשית  החותמת  ח"י-ות  בסוד ת"ו  ח"י{אור המנגינה-יחודים}בישראל צדיקים קדושים  הינם בכך זוכים למוחין  פר"ה,-סוד יחוד   פ"ה{בינה}-אשר ממתקת ומבשמת המלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם,}-וזה יחוד מוליד   פ"ירות{נשמות}בסוד פר"ו    ת"י  בגימטריא פר"ו  קדו"ש  בגימטריא שופ"ר   ו"  ד"ק,-הרי על ידי הזיוג{בינה ומלכות}-הנעשה באמצעות תפארת{ו"}-ישראל בפנימיות  שופ"ר   בגימטריא   פר"ו  שלו"ש  מאו"ת{הינם זוכים לפריי"ה  שכלית סוד של"ו  ש"ם  או"ת,-אור המשיח}-המגלה עב-ורם   רו"ם  ע"ב   בגימטריא עבו"רם  בגימטריא   חס"ד  רו"ם אותיות  ח"ס   דרו"ם   אותיות ס"דר  מו"ח,-הינם {ישראל}-מזדככים על ידי הארו"ת בסוד  א"  תור"ה{מוחין החכמה-"א"אלפך חכמה}-הממתק  אדומ-ה,-מידת הגבורה  וחותם בפנימיות  ישראל    מו"דה   א",-

הרי  עתידים ישראל לשאת תפילה{מוד"ה,-לשון הודאה}ו"מודה"  בגימטריא  מו"ט,-סוד  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אשר בזכות העלאת  מ"ן{מ-יין  נ-וקבין}-שם  מ"ו   מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם{מוחין}מגולה בפנימיות הכלים,וזה יחוד מ"ו-ט החותם  ט"ו  בגימטריא  י"ה  חבר   אות  מ"  ומקובל שם מי"ה  בישראל  צדיקים,-וזה השם המפורש קדושה גדולה  נוד"ע  רק למש"ה רעי"א  מהימנ"א,-ובזה השם  מי"ה,-בגימטריא   נ"ה,-סוד {נ}צח  {ה}וד-רוח הנבואה  {מ}גול{ה}  על ידי שם מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא יו"ד ה"א  ואו ה"א  החותם גאול"ה בפנימיות  עם המייחל לחירו"ת  אותיות חי"{ל  ת}ור"ה  ,-המלכות  {ת"ל}תבנ"ה במהרה  בסוד  ב"ת   נ"ה,-רוח הנבואה-נ"צח  ה"וד  מעברת השכינה{ב"ת}-ב-גאול"ה  הארות  השוחטים   זר"ע עמלק  נשר"ף  על ידי להבות המדורה.

ג"

"ונתתם  אותה  אל  אלעזר"

ראה,-"ו"  תפארת ישראל   הינו  "תם"-בעל האמונה השלמה ובכח אמונתו מעבר המלכו{ת}  באות  ת"  בגימטריא   ע"ב  או"ר  אמ"ת     בגימטריא  עבו"ר   אמ"ת   א"     בגימטריא  אמ"א  עבר"ת    ו",-הרי זה יחוד   ונ-ת-תם,-מוחין ה{ג}או{ל}ה  החותם אות א"{א"אלפך חכמה}בפנימיות המשיח{אמ"ת}ובזכות עבו"ר  הגואל  במאור  ר"ב    ע"ו,-סוד   ע"  כפול  ו"  בגימטריא  כ"ת   חבר  שם  ר"ב  ומקובל  "בכתר"   כ"ב  {ת}ו{ר}ה   המשיח נתעב"ר,-וידעת  מוחין החכמה ענינו  צירופי  מילה,-

לשון האותיות מצרפות{חותמות}במלכות{הארות  פנים}-גדלות מוחין,-וה{ג}וא{ל}  בפנימיותו  מוחין "בכתר"  בסוד  כת"ב{זה המשיח}-{כ}תר   {ת}ורה  {ב}רכה,-בכך הינו ממתק ומבשם המלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י אלהי"ם,-גבורות}-וזה  חרב  ה{ג}או{ל}ה בכ-ת"ר  בסוד באמצעות כ"ב אותיות התורה ה{ג}וא{ל}  חותם   ש"ש  מאו"ת  בגימטריא שמ"ש או"ת{מוחין תפארת}בפנימיות המלכות,-וזה המוחין נקרא  אלעז"ר  -סוד המלא"ך  עזרא"ל   הנחתם  בממלכ{ה},-חבר אות  ה"  ומקובל  ע"   זהרא"ל,-

הרי  המלאך  מגלה למשיח  ע"  שמות קדוש"ה{אור מפורש}-שהינו חותם{כות"ב}-עבור  הגואל שם כ"ו  בגימטריא יהו-ה  המוליד {ב}מלכו{ת}  {נ}שמות [ח]דשות,-ראשי תיבו"ת  ח"ן,-{ח}כמת {נ}סתר,-וסודי הסודות  תורת המשי"ח  -נקראת תורת הנשמות  בסוד  כול"ם{כלים,-נשמות}-בחכמה{תורת המשיח}-עשית{בעולם  בעשיה},וזה הנאמר  "{ו}נתתם  [א]ותה  [א]ל  [א]לעז[ר]",-אותיות    ראאא"ו   בגימטריא  ברא"ו,-סוד יחוד  תפארת{אות  ו"}ומלכות{בא"ר,-סוד ב-ידך  א-פקיד ר-וחי}ו"בראו"  אותיות  ו"  בר"א  נשמות ישראל עם קדושה  בחכמה  עליונה,-סוד ע" פנים של  התורה הרשומה],-וזה החכמה משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ד"

"וכבס  בגדיו  הכהן  {וג"ו}וטמא הכהן  עד  הערב,והשרף  אתה יכבס בגדיו{וג"ו}ומא  עד הערב"

ראה,-ו"  תפארת ישראל   הינו  בעל  מוחין   כ"ב   ס"ו  בגימטריא  כ"ב  ב"ן  יש"י  בגימטריא  כ"{ס  ש}ד"י,-זה  המלא"ך  שד"י  בגימטריא  מטטרו"ן  בגימטריא  ס" רומ"ח בגימטריא  ש{ל}ו"ש   מ[א]ו"ת  [ד]ו"ד,-והינו חותם  שם   אל"ד,-מוחין צדיק יסוד עולם{בפנימיות  ה"ג"וא"ל"}שהינו    זוכה בכך  למאור   ל"ה{בגימטריא אלד",}-סוד ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה}-בגימטריא  מא"ה  חמישי"ם   בגימטריא  {מ}"ח  [ש]"ס  מא"[ה],-"משה",-תפארת ישראל בפנימיותו  ש"ש  סדרי"ם  בגימטריא  נ"  סד"ר  אותיות  ס"ד     נ"ר    אותיות   ס"   נד"ר,-

מוחין בינה{הנקרא עולם נדר  בסוד  נ"  ד"ר}-וחותם    {נ}שמה {ר}וח  אותיות פנימיות   מש"ה  ח"ו  בגימטריא  חב"ד  מש"ה     אותיות  מב"   החד"ש,-שיר ה[ג]או{ל}ה בפנימיות ישראל עם קדושה,-זה שם מ"ב  בגימטריא  הקדוש  והנור"א,-סוד  מ"  כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חבר  מ"ב  ומקובל    שם  פמ"ב,-זה יחוד   מ"{בינה}המעברת ב"ית{מלכות}במוחין  פ"  בגימטריא   שמ"ן   י"ום     בגימטריא  ש"ם   יו"ם   ן"    בגימטריא  נפ"{ש} [י"ו]-{מאור  תפארת משה  רבינו על השלום  בגימטריא ספריא"ל  אותיות פר"י סא"ל,-סוד נשמה,-

פרי בתורת הקבלה   בפנימותו   {א}ין {ס}וף  יתברך  לא מושג חותם ל"   כלים  י"  חכמה   י"  בינה  י"  דעת}המשמידים   יש"ו-ע  {י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם,-סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-וזה הנאמר  ו"-תפארת ישראל{משה}יכחיד  באמצעות   ב{ג"ד}יו  בגימטריא   ד"ג  ח"י  בגימטריא  ח"ד   דו"ד  בגימטריא שם כ"ו  בגימטריא יהו-ה{יתהלל}בכך המשיח ישחט ויעקור   הטמ"א,-מלכות הסיטרא אחרא,-אומות העולם בהמו"ת-בה"ם  מו"ת]-ישרפו ויוכ"ו  ללא  רח"ם  על ידי  רמ"ח דינים  וגבורות קשות-אשר ישרפ"ו  את  בכוריה"ם,-עתידה רומי שורש כל רע"ה  להשר"ף  בעש"ן  המדור"ה,-סוד  ש"ע    ן"{יחוד  תפארת  ש"ע   ובינה   אות  נ"}-זה יחוד  הגאולה  העוקר  היצר  הר"ע  ב{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה"

"הנגע  במת לכל נפש  וטמא שבעת ימים"

ראה,-הנג"ע,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-זר"ע עמלק  הנשחט על גבי מזבח הנקמה ב{ג}או{ל}ה השלמה,ומלך המשיח אותיות מש"ה  מול"{ך   ח"י}  באמצעות  שם  קדוש  הנקרא  חי"ך,-{שם החכמה בתורת  הקבלה}-ונולד{מגולה}-זה השם מן הפסו'ק   פת{ח}   ליב{י}  בתורת{ך},-הרי משה באמצעות פת"ח  עליו"ן סוד ליב"י  בגימטריא    כל"ב{דקדושה}-בגימטריא  שם  ב"ן  בגימטריא יוד הה וו הה  בגימטריא  אליה"ו{הנביא זכור  לטוב},-בכך המשיח  יעקו"ר  מלכות  הסיטרא אחרא,-סמא"ל  שהינ"ו  כל"ב  דטומא"ה  בסוד  כ"ף   ל"מד  ב"ית בגימטריא     אימ"ת  להב  ד"ם,-

זה סמאל הרשע הינו כח האימה בפנימיות הנברא,-ומלך המשי"ח באמצעות יחוד"  מ"ה   א"י      אותיות     א"   מי"ה,-סוד החכמה{אות  א"אלפך חכמה}-אשר באמצעותה  ה{ג}וא{ל}  חותם שם  מי"ה,-סוד השם המפורש  הנסת"ר  מן הקדמונים  ונ{ג"ל}ה  רק ל-משה רבינ"ו  אותיות    ב"   מי"ה   שרנ"ו,-הרי  זה השיר"ה  עליה  נאמר  "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה",-וגם ידעת  ב"  מי"ה  שרנ"ו   בגימטריא  בשרנ"ו    נ"ה,-הרי  זה סוד "מבשרי אחזה אלוה",-עתידים ישראל מבשר"ם  לחזות  דבר נבואה,-על ידי תהליכי בש"ר  יקיש"ו  על  תרחישים  עליונים,-סוד הנבואה,-נ"ה{נ"צח  ה"וד} יחתום  תובנות מן בינה  -{מ}בשרי {א}חזה {א}לוה-ראשי תיבות אמ"א{בינה בתורת הקבלה,}-באמצעות בשר{כל"י}הנבראים-שיהיה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  במדרגת רו"ח,-כאדם הראשון בטרם  הח"טא,

וידעת זה סוד  לכ"ל  נפש,-המשיח הינו  נפ"ש  כ"לל{נשמה כללית}-הינו   חותם  פ"ן   ש"  בגימטריא פ"ן  שלוש  מאו"ת   בגימטריא   א"  נפשו"ת  שלו"ם,-סוד  החכמה{אות א"}-אשר  באמצעות  שלו"ם,-זה יחוד תפארת{של"ו,-מלך המשיח}-ואות  ם"{בינה}-בכח  השפע אשר המלכות  מקבלת   מהעליונים{ספירות}בכך  הינה מולידה  נפשו"ת,-בסוד  נ"{בינה}-מגלה במלכות   שפו"ת  אור  בגימטריא ר"ז  שפו"ת  בגימטריא שופ"ר  ז"ת  אותיות  שר"ת   ו"  פ"ז,-זה אור המשיח{עטרת  פ"ז}-אות ו"  בגימטריא קש"ר   נוטריקון   ק"  ש"ר  בגימטריא ש"ר  מא"ה  בגימטריא רוש"ם,-

המשיח הינו רוש"ם  ,-אותיות  ש"   רו"ם  בגימטריא  רו"ם  שלוש  מאו"ת  בגימטריא שופ"ר של"ו  אות,-הרי הגואל  באמצעות  או"ת{יסוד}חותם  שופ"ר{מוחין בינה}-בפנימיות המלכ{ות}-אשר בכך זוכה לאור החכמה{א"}-סוד יחוד   שופ"ר   א-ות  המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הטמא  נשרפ"ת  על גב"י  מזב"ח  הנקמ"ה,וביום  ההוא  ישראל זוכי"ם  בגימטריא עו"ז  התורה,-סוד  ע"ו    ע"  כפול  ו"  בגימטריא  כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה  שהינו מגלה   ז"ין    בגימטריא שם  ס"ז   ס"   כפול  ז"  בגימטריא כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה,-וזה סוד   מוחין  כ"ת{בגימטריא  ע " כפול "ו}-וכ"ת{בגימטריא  ס" פעם  ז"} מקובל  כ"ת  כ"ת  בגימטריא  או"ר  ע"ב  אמ"ת   ת"ם,- בגימטריא  ר"ז  חס"ד   אמ"ת   ת"ם,-זה המשיח הינו  ת"ם,-

בסוד חותם בפנימיות המלכו{ת}  אור בינה{ם}-וזה יחוד  ת-ם  המגלה שם  ע"ב  בגימטריא ח-סד  בגימטריא סו"{ד}  [נ}שמ"ה,-שם  נ"ד   בגימטריא  הי ואו הא יוד,-בסוד להציל נפש מדין,-וידעת המלכות סוד נפ"ש  בזה השם  המשיח ממתקה ומבשמ"ה מן הגבורות והדינים  האוחזים בשורשה בעת הגלות,-וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בזה השם  נ"ד  משיח ד"ן  ושוחט  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה  וראשם נכרת ונער"ף  על גבי מזבח הנקמה,-וראה  נכר"ת{ראש  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא}-על יד"י   נ"   כ"תר{זה הגואל}-שהינו    ת"  כנ"ר  בגימטריא  כנ"ר  אמ"ת   או"ר  ע"ב  בגימטריא  כנ"ר  חס"ד   ר"ז  אמ"ת,-זה  דוד  המל"ך{משיח ישראל}-שהינו כנ"ר   נוטריקון  כ"ף  נ"ר  בגימטריא  נר"   מא"ה   בגימטריא   ו"  נמ"ר  הכוס למלכות{אות ה"}-ומקובל  מנור"ה,-

דוד{הגואל} מעלה  מ"ן  או"רה,{סוד התפילה{מ-יין  נ-וקבין}-אשר חותמת{מעברת }המלכות   במוחין  רו"ם   נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד,-{י}חוד  [ה]נבוא"[ה]  [ה]שלמ"[ה],-השם הקדוש  והנורא    י-ה-ה-ה-ה  בגימטריא   י"   י"   י",-סוד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת     ל"  כלי"ם{י"  י"   י"}המשמידים ועוקרים זר"ע עמלק שורש כל רשעות  נשר"ף  ונכח"ד  באו"ר  האלוקות,-סוד  {ג}וא{ל}  צד"ק  המגלה  תורת  היחו"ד,-תורת המשי"ח  נקראת     שימח"ה  בסוד י"ש  חמ"ה{אור  תפארת}שהינו   מח"ה   סמא"ל הטמא  נשר"ף באש חידושי התורה.

ו"

"זאת  התורה אדם  כי ימות באהל"

ראה,-השכינה שמה  זא"ת  בגימטריא   ח"  או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  או"ר אמ"ת  בגימטריא  ו"  {נ}שמ"ה  [ר"ז]  חס"ד  אמ"ת,-זה סוד הגואל הינו  בעל מוחין נז"ר,-אותיות  נ"  ר"ז  בגימטריא או"ר   ן"  מלא אות נו"ן  ומקובל  נ"ו  ארנו"ן,-זה שם ה{ג}וא{ל}  שבפנימיותו  נ" כפול   ו"  בגימטריא  ש"  בגימטריא  שלו"ש מאו"ת   בגימטריא  של"ו    ם"   או"ת    בגימטריא    של"ת   או"ם    ו",-זה שם או"ם  מצביע על המשיח הינו צדיק יסוד עולם,-סוד יחוד  א"{א"אלפך חכמה}-המעבר אות ו"{תפארת}במוחין בינה{אות ם"},-וזה א-ו-ם  יחוד  ה{ג}או{ל}ה  המשמיד ועוקר סמא"ל הרשע זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום  ההוא התור"ה  בגימטריא  י"ו   ת"ר  בגימטריא   י"ו  ש"ש  מאו"ת  בגימטריא  י"ז  שמ"ש-ות  בגימטריא  ת"ו  שמ"ש  טו"ב   בגימטריא  ת"ו  שמ"ש   אהו"ה,-סוד דעת הקודש,-משה רבינ"ו עליו השלום מ{ג}ו{ל}ה,-והינו  חותם שם  אד-ם  זה יחוד תפארת{א"ד}ובינה{ם"}אשר  באחדות  אד"ם בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא גאול"ה  בגימטריא  ג"  מ"ב,-בסוד  מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חבר אות  ג"  ומקובל  פ"ג,-

סוד  פ"ה  ג"ימל  בגימטריא גלימ"ה  שמונים   בגימטריא   גול"ם   י"ה שמ"ן  ם"  בגימטריא  חכמ"ה   י"ה  נפ"ש  בגימטריא     נה"י  שפ"ה   חכ"ם,-משיח ישראל הינו חכ"ם,-בסוד בפנימיותו  כ"ח   ם"{אור הבינה}-המרומם השכינ"ה בגימטריא שפ"ה,-וזאת בינה באמצעות  {נ}צח {ה}וד  {י}סוד,-מוחין {רוח}הנבוא"ה  מעברת  בכך  המלכות הקדושה{נפש},-וידעת אשר באמצעות     {נ}ה"י   {ש}פה   {ח}כם  -ראשי  תיבו"ת  נח"ש  בגימטריא משי"ח ,שבפנימיותו   ש"   ח"ן  בגימטריא    ח"ן   שלו"ש  מאו"ת  והינו  מעבר המלכות בשם  נ"ח   בגימטריא   יוד  הי  ואו  הה  בסוד  למצוא חן בעיני יהוה יתברך ויתברך,-ובזה  הש"ם  ישראל זוכי"ם  ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-סוד יחוד    ש"ם   ל"ה,-האבות אות ש"  בגימטריא שלוש מאו"ת  בגימטריא  מ"וש"ל  אשת"ו,-

הינם{האבות הקדושים} מושלים{מנהיגים}אשת"ו{זה המלכות אש"ת   ו"}-ומעברים המשיח{תפארת  אות  ו"}-במוחין  ל" כפול  ה"  בגימטריא {ק"ן}  החכ[מ"ה]-הגוזר   "נקמה"  ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גב"י  מזב"ח  הגאולה השלמ"ה,-וביום ההוא סמא"ל הטמא עליו נאמר   "כי  ימות",-על ידי  מוחין באה"ל  אותיות  א"  לה"ב{אור החכמה,-א"אלפך}אשר "משפיע"  בגימטריא  ש"ם   ע"ץ אותיות  עצ"ם   ש",-מאור האלוקות לפנימיות ה{ג}וא{ל}  שהינו עצ"ם{עצמות הבורא,-מוחין סתימא מהוה מוחין המשיח,-

ויש לדעת הבורא יתברך אין הוא מושג ואין  לו לא דמות ולא צורה ואין הוא נתפס במחשבת הבריאה}-אך בכח הנבואה  הגדולה{מאירה}משיח משי"ג  מוחי"ן  סתימ"א,-הינו סתום עבור  הנבראים{ישראל צדיקים קדושים}-אך עבור המשיח הינו  סתו"ם  אותות   ס"ו  ת"ם  בגימטריא   ב"ן  דו"ד   ת"ם,-המוחין השלם מעטר המשיח באמונה השלמ"ה,-ובכח האמונה  ה{ג}וא{ל}  בעל ידיע"ה{סוד  האמונה  השלמה}-אשר מזכ"ה את פנימיותו  בידיעת רצו"ן  המאציל  לנבראיו,-בסוד  {נ}ז"ר [א]לוקי"ו  [ע]ל [ר]אש"ו  ,-ראשי תיבות   א"   נע"ר,-זה המלא"ך  קודש הקודשים נע"ר  הוא  מטטר"ון  בגימטריא ס" רומ"ח  בגימטריא רוח"י    מ"ן     בגימטריא נר"י   מו"ח      בגימטריא מא"ה  רו"ח   אותיות או"ר   ח"מה  בגימטריא   ר"ז    חמ"ה בגימטריא   הגוא"ל  או"ר    ו"  נשמ"ה  בגימטריא  {ר}א"ש  [ו"]    [ה]גוא"ל   [מ]נור"[ה],-  ראשי תיבות   ה"ה  רו"ם  בגימטריא ירו"ם,-מטטרון הקדוש  מלמד ה{ג}וא{ל}  מעשה המרכ"בה  אור הנבואה המאיר"ה  סוד י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא   הנב"ל  בגימטריא פ"ז{עטרות המשיח}-ובכך  ירו"ם  המשיח בחכמתו  ובזה החכמה  משמיד ועוקר רומ"י  הטמאה,-זר"ע עמל"ק  סמא"ל   יורד לגיהנם ונשר"ף  מאש  המדור"ה,-אמן  ואמן כן יהי רצון  ה".         

ז"

"ולקח אזוב וטבל במים אשי טהור והזה{וגו}"

ראה,-"ו"  תפארת ישראל,-הינו  בעל מוחין  ל"  בגימטריא  י"  י"  י"{חכמה בינה דעת},-ל  כלי"ם{כללים}-שהינם  סוד  אזו"ב,-זה יחוד  ז"ו,-תפארת ישראל{אות  ו"}אשר  מעבר המלכות{ז"ו}ב-ז"  מידות חסד גבורה תפארת  הצח הוד יסוד מלכות,-ובכך זוכה המלכות  ל-מאו"ר {יחוד}   ז"ו  בגימטריא  אח"ד  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג  מידות  הרחמי"ם בגימטריא פר"ח  י"ה,-זה או"ר  חי"ה{המשיח}-בפנימיותו      יאו"ר   ח"ה  בגימטריא  אור"י  אח"ד,-סוד היחוד{אלוקות},וידעת  יאו"ר  ח"ה  בגימטריא  אוי"ר  אהב"ה,-הרי תפארת{אהב"ה,-סוד י-הו-ה}מושך אוי"ר  קדמון{השכל העליון},-אוי"ר  בגימטריא  ר"זי,-אותות י"  ר"ז  ,-עשר ספירות  בלימ"ה  בגימטריא פ"ז  עטר"ה,-זה יחוד   ע"ט{נשמת המשיח}-בפנימיות בינה{אות  ה"}אשר בכך מתמתק  ומתבשמת המלכות {אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם},-ובזכות יחוד  א-ז"ו-ב  מגולה  הארת החכמה{א"ב}  סוד   ז"  כפול  ו" בגימטריא שם   מ"ב  הגדול,-זה יחוד  ג"ד   ג" כפול ד"  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}אשר מעובר מן  ד"ג  עליון,-סוד   ד"  פרשיות תפילין-החתומים ב{ג}ואל  ישראל,,-

וזה יחוד   "הגד"-ול   הכונס לממלכ{ה}-חבר   ה"  ו"גדה"   ומקובל  הגד"ה,-הרי  החכמה{כ"ך שמה בתורת  הקבלה},-והינו שורפ"ת באמצעות  שופ"ר  ת"  בגימטריא   שופ"ר  או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא ש"ר  פ"ו  ר"ז  חס"ד אמ"ת  בגימטריא  ש"ר  אלהים   או"ר    סו"ד  נשמ"ה   אמ"ת,-זה המשיח אותיות  משה ח"י  הינו ש"ר  אלהי"ם  בגימטריא רא"ש  מיל"ה   בגימטריא  אותיות  שמ"י  רל"א   ה",-הרי באמצעות  רל"א   צירופים,-סוד הנבוא"ה,יחוד   א"ל   א"לף  ל"מד  בגימיטריא   ע"  פדא"ל   אותיות  ע"ד  פל"א{תפארת}-בפנימיות המלכות{אות  ר"}-בגימטריא א" א"ל אלה"  אלה"י  אלהי"ם,-ובכך מתמתקת ומתבשמת{מן הגבורות},-כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים  על  גב"י  מזב"ח  הנקמ"ה,-וביום  ההוא ישראל  אותיות   י"ש  רל"א  בגימטריא  ש"ר   א"ם   אותיות  ש"   רא"ם,-זה המלאכים  {ר}פאל  {א}וריאל   {מ}יכאל  חותמים  ש"  בגימטריא שלוש מאו"ת  בגימטריא של"ו   ש"ם  או"ת   אותיות  שמ"ות  א"ש  ל"ו",-

הינם מעברים המשיח{משה חי}   בשמו"ת  קדוש"ה{ מפורשים}-סוד   "ו"{תפארת}-בפנימיותו   ט"   ל"ב ,-סוד חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד המגלה  יחוד  ל"ב,-אות ל"   י"  חכמה   י"  בינה  י" דעת{חב"ד}בפנימיות  ב-"ית{המלכות}-אשר בכך זוכה למוחין ת"י  בגימטריא קדו"ש  בגימטריא   י"ש   מא"ה     בגימטריא  שמ"י   ו"   אותיות  ש"ם   י"ו{משה רבינו  י"ו קרנות על חדו}  הינו משמיד ועוקר   ם"    יש"וע-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים,-וידעת   ש"ם   י"ו{משה}-בגימטריא י"ש   מ"ו,-זה סוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא   ר"ם{מוחין}-אשר באמצעותם-אצבעותם{חכמה בתורת הקבלה}-המש"יח  מעבר המלכות  במוחין י"ש{בינה},-וידעת   י"ש   בגימטריא  שלו"ש   מאו"ת   ועש"ר     בגימטריא    ש"ר  אמ"ת   שלו"ש   ע"ו,-

הרי  ש"ר  אמ"ת  זה משה-הוא המשי"ח בפנימיותו  שלו"ש   אורות  חכמה בינה דעת  אשר באמצעותם   מ{ג"ל}ה  ע"ו-ע"  כפול   ו"  בגימטריא  כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה  העוקר  ומוחה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  נשחטים  על גבי מזב"ח  הנקמ"ה,-וביום ההוא  המשיח הינו  מי"ם,-כנאמר {מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה,-בסוד  ילח"ש   באמצעות חכמה {ב}ראשית  שמות  עליוני"ם  ,-בגימטריא  ש"ם   ע"ל  או"ר  ע"ב  אמ"ת  יוני"ם   בגימטריא   ש"ם   מא"ה   ר"ז  חס"ד  אמ"ת  יוני"ם,-המשיח באמצעות  מא"ה{בינה}-ברכות בכל יום המעברם  בפנימיות השכינה{ש"ם},-בכך הינה בעלת  ר"ז  בגימטריא או"ר,-זה סוד   ר"  כפול  ז"  בגימטריא  אל"ף  ארב"ע  מאו"ת  בגימטריא עבו"ר  אמ"ת   א"  פל"א,-הרי המשיח אותיות משה חי  בפנימיותו מוחין  א"{בסוד  א"אלפך חכמה}-והינו בעל  אמ"ת  בגימטריא  {א}"ם   [א]ו"ר  [ע]"ב  אמ"ת,-ראשי תיבות  {א}הבת  {ע}ולם  {א}הבתינו,-זה שם קדוש  ונורא זה חרב הגאולה  שהינה  בעלת  מוחין אל"ף{ספירת אלפי חכמה בתורת הקבלה},-וידעת  חר"ב{בסוד רוח"ב}-יחוד   ב",-חכמה {ב}ראשית הכונס לפנימיות  ה-רו"ח{תפארת}ומעבר  ה{ג}וא{ל}  במאור   ח"ו,-ח"  כפול  ו"  בגימטריא  חב"ד,-{ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת  שהינם  ממתקים אות  ר"{בגימטריא  א" א"ל  אל"ה אלה"י  אלהי"ם},-

ובכך הגבורות מתמתקות,וזה מוחין ח"בד  בסוד  אי"ש{צדיק}-זה המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י  בגימטריא ש"ם   ח"יה,-הינו בעל מאור הנבואה{ח-יה}בגימטריא   נשמ"ה   י-הו  אשר כונס לממלכ{ה}  ומקובל   נשמה  י-ה-וה,-אור  ה{ג}או{ל}ה   סוד  טהו"ר{מוחין טהר"ו}-סוד  ט"  אורות,-חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות שהינם באמצעות  ה"{בינה}-מעברים   תפארת{אות ו"}-שהינו ממתק ומבשם  אות  ר"{בגימטריא  א"  א"ל  א"לה  אלה"י  אלהי"ם},-והינו מתמתק"ת  ומתבשמת מן הדינים והגבורות,-וזוכה  לתורת  ה{ג}וא{ל}  סוד  "ו"{תפארת}-המגלה   הז"ה  בגימטריא י"ז   בגימטריא טו"ב   בגימטריא שם אהו"ה,-דעת קודש  השוחטת ומכריתה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם  ונשרפים באש  הלהב"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".  

ח"

"המה מי מריבה  אשר רבו בני ישראל "

ראה,-המ"ה  בגימטריא   מ"י,-בינה  עליונ"ה  סוד   מ"ם  י"וד  בגימטריא  ו"  מנ"ד,-זה שם  מנ"ד  קדוש  קדוש  המורה  שמשה עלה  למרום  נמסר  עבורו{עיבורו}כל החכמה בינה סוד  ל"ב נתיבות  החכמה העליונה כוחות   הכח העליון{הבורא יתברך},-ובזה השם  מנ"ד,-המצביע על יחוד    מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין{העלאת  תפילה}-משה מושך  מוחין  ד"   בגימטריא ארב"ע,-סוד  חתימת  ע"  פנים של התורה{תפארת}בפנימיות המלכות{בא"ר,-כנאמר  ב"ידך  א"פקיד ר"וחי},-וידעת  ארב"ע  -אותיות   א"   עב"ר,-זה יחוד החכמה{אות  א"אלפך חכמה}-שהינו חותם  שם ע"ב  בגימטריא חס"ד  -בגימטריא  ס"ו{ד}  [נ]ש[מ]"ה  אותיות  ש"ס   ו"ה   מנ"ד,-

זה מצביע על יחוד  ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד שהינו  מעוטר במוחין  ש"ס,-{ש}ש  {ס}דרים,-ובכך מגלה  שם  מנ"ד,-הינו ממתק  באמצעות  אות   נ"{בינה}-את "דם"{גבורות המלכות},-ובכך  משמיד ועוקר  מ"י  מריבה,-זה"  סמא"ל גמגימא ואמון מנון  יורדים השאולה  ונשרפים  באש הלהבה,-נשחטים על גבי מזבח הנקמה],-וביום ההו"א  ישרא"ל  קדושים זוכי"ם  בגימטריא  עו"ז   ,-סוד  ע"  כפול  ו"  בגימטריא כ"ת-{כ}תר {ת}ורה  המשפי"ע   ז"  מידות  חס"ד  גבורה תפארת  נצח הוד  יסוד,-

ובכך רבו"  בחכמתם בני ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וראה  רב"ו"  בזכות אות   ו"{תפארת}החותם אות  ב"  חכמה  {ב}ראשית בפנימיות המלכות{אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם}ו-זה ה-יחוד  מ-גלה  שם ומ"ה  בגימטריא ש"ש  אד"ם   בגימטריא  ש"ש   י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא   קש"ר  הגוא"ל  בגימטריא קש"ר  גאול"ה  בגימטריא  אורק"ל   ש"ט   בגימטריא   שו"ט   ק"ל  אותיות  ט"  שוק"ל,-זה המשיח בפנימיותו   ט"  אורות   חכמה  בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסד  אשר באמצעותם,-בסוד אצבעו-ת"ם   זה ה{ג}וא{ל} בעל האמונה השלמ"ה  {ת"ם}-  חותם  אצבע"ו  בגימטריא   ז"   צב"ע,-

סוד  הגבורות  הקדושות{צבעי"ם  בגימטריא    נ"  צב"ע  אותיות  ע"ב   נ"ץ  בגימטריא   נ"ץ  חס"ד  בגימטריא  {נ}"ץ  [ס]ו"ד   נשמ"[ה]-אותיות  סנ"ה,-מוחין  {נ}צח  {ה}וד  רוח הנבואה אשר אות  ס"  בגימטריא  ש"ם  ישי,-המשיח על ידי כ"ך   גוז"ר  שו"ט  בגימטריא שלו"ש  מא"ות  י"ה   ,-סוד  של"וש   {מ}א{ו}{ת}  דינים   הגוזר  מו"ת  אפ"ל   על  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,-זר"ע  עמל"ק   נמחה ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,.

ט"

"וישמע הכנעני מלך ערד יושב  הנגב"

ראה ,-"וי"שמע  בסוד   י"ו,-זה משה רבינ"ו{עליו נאמ"ר  י"ו קרנות על חדו}-הינו בכח שמ"ע,-יחוד תפארת{ע"  פנים של התורה}  ומלכות{ש"ם}-הארת פנים,-גדלות מוחין משמיד ועוקר  "הכנעני"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא מל"ך  המשי"ח  בגימטריא  מל"ך  עולה     צ"  חברל מלך ומקובל     כ"   צל"ם,-סוד  כ"ף  בגימטריא מא"ה  אותיות הא"ם{מוחין בינה}-מעברת המשיח ב"צלם"   בגימטריא   ע"ץ  החכ"מה   אותיות  כ"ח  מ"ה,-בגימטריא כ"ח גוא"ל  בגימטריא  כ"ח  גאולה  בגימטריא כ"ח  יהוה,-בגימטריא  כ"ו  נשמ"ה  יהוה   בגימטריא   י-הו-ה   נשמ"ה   י-הו-ה,-יחוד  המשי"ח  שהינו  יוש"ב-נוטריקו"ן  י"ו  ש"ב,-חותם   ש"  כפול   ב"   בגימטריא    ש"ש  מאו"ת  אותיות שמ"ש או"ת{תפארת ישראל,-מאור התורה-מוחין יחיד"ה}בפנימיות ישראל  באמצעות יסוד{או"ת}-טשא מעבר המלכ{ו"ת}-באות  א"{חכמה},-

וזה יחוד  שמ"ש  א-"ות    המשמיד  ומוחה  זר"ע עמלק  הרשע  הנקראים  רע"ד,-על שם חותמים רעדה בפנימיות ליבם של ישראל עם קדושה,-ו{ה}גוא{ל}  באמצעות  מוחין   הנג"ב,-בגימטריא   גנ"ז,-מאור  האחדות  סוד  ג"ן בגימטריא  הי  יוד  הא  וו ,-מלכות   מזווגת{בעלת דבקות} בשם  ז"ן  בגימטריא ויו  הי  יוד  הה,-אור החכמה המעברה,-ובכך סמא"ל גמגימא  ואמון  מנוא יורדים השאולה ונשרפים  על יד"י  [ל]הבות  [ה]תור"ה  [ה]קדוש"[ה],-אותיות  יל"הה  בגימטריא   שם  יל"ה,-השם המפורש  המראה על ד"   "מידות"  בגימטריא  כת"ם,-סוד {כ}תר  {ת}פארת   {מ}לכות  -המהוים   או"ר  ד"לת,-המלכות{ת"ל}-זוכה  למוחין ארב"ע{בגימטריא  ד"}-בגימטריא   א"ג  חבר אות  ד"  ומקובל  אג"ד,-סוד  מזלא קדישא{ג"ד}-המגלה   א"אלפך חכמה{אות  א"}-יחוד  א-גד{בסוד אוגד"ה,-קיבוץ האורות במלכות},-וגם  א-ג"ד   בגימטריא  א"ז,-בסוד הנאמר   "אז"  ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה",-הרי א"ז,-

זה המלא"ך  א"ז  הוא ישי"ר  את  מש"ה,-לשון חותם בפנימיות משה מידות  ישרות,-ומתוקנות]-ובני ישראל על ידי  התנתהגות  משה ,{רוחו העליונה,-סוד שיר"ת  היחודים}-מקבל תיקונ"ם,-בסוד תיק"ו,-{ת}שבי  {י}תרץ  {ק}ושיות {ו}בעיות,-אור אליה"ו הנביא{נבואה}-שהינה זכו"ר{הארת פנים}החותמת אות  ל"   י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת{טו"ב},-זה סוד יחוד  זכור  ל-טוב  אליה"ו  שהינו  כרו"ז   ל"ב   י"ה{בגימטריא לטו"ב},-חכמה בינה{י"ה}-החותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים   כ"ו   ר"ז  בגימטריא או"ר  יהו"ה אותיות  ו"ה אוריה,-זה מוחין ג"ן  עד"ן{אור"יה הינו ש"ר  ג"ן  עד"ן},-הרי באמצעות  אורי"ה  אותיות האוי"ר  הקדמון{השכל הנעל"ם}משה ש"ר   עד"ן{החכמה}-המעבר  ג"ן{המלכות}-בשם  המפור"ש-  הי יוד הא וו  בגימטריא  ג"ן,-סוד ג"ימל   נ"ון  בגימטריא  ע"   ניגו"ן  בגימטריא  ס"  עונ"ג   בגימטריא   ש"ם  יש"י   עונ"ג,-

אור החכמה{ע"ו,-ע" כפול  ו"  בגימטריא  כ"ת-{כ}תר  {ת}ורה}נחתם בפנימיות ג"ן{המלכות},-וזה יחוד  ע"ו-נג  המעבר ישראל  במוחין  ע"   גו"ן,-שבעים פנים של התורה{תפארת}-החותם   ו"{אור  המשיח}בפנימיות  ג"ן{המלכות},-והרי   ג{ו}ן שהינו  גבורות קדושות השוחטות ועוקרות סמא"ל  הטמא  יור"ד לגיהנם ונשח"ט  על גב"י  מזב"ח הנקמה,-רזי"ן  דרזי"ן  להבות א"ש  השורפות רו"ח הטומא"ה,-כנאמר "וביום ההוא אעביר{אבע"ר,-בסוד  בער"ה}את רוח הטומאה{זר"ע  עמלק  נמח"ה}-מן האר"ץ{מלכות הקדושה,-ישראל}אמ"ן  ואמ"ן כן יהי רצו"ן  ה".

י"

"וידבר העם באלהים ובמשה"

ראה,-"וי"-סוד  י"ו חברם ומקובל    י-י-ו-ו בזה השם המפורש  העולה בגימטריא כ"וו  בגימטריא  בכ"י,-סוד  {י}חוד  {ב}רכה  {כ}ונה,-בזה הייחוד  כ"וו,-הבינה  אות כ"ף בגימטריא מא"ה   אותיות הא"ם  חותמת   ו"ו  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}המעברים  המלכות{אלהים},-וזה הנאמר  ב"אלהים  סוד  {ב}ינה  אלהים{מלכות}בהארת  פנים{גדלות מוחין}-אשר משפיעים  למש"ה  "וב"-משה  בגימטריא  ו"   נשמ"ה  מש"ה  בגימטריא   אנ"י  ש"ם   מש"ה   אותיות  י"  שמ"ש  נא"ה,-סוד  י"  ספירות בלימ"ה בגימטריא  הנב"ל{אור היחודים,-ניגונים}-בגימטריא פ"ז עטרות המשיח{שמ"ש,-סוד תפארת  ישראל}-הינו  מייחד  ש"ם{המלכות}באמצעות  ש"   בגימטריא שלוש מאו"ת  אותיות מוש"ל  אשת"ו",-הרי מ"ו   מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם  חבר  ש"ל   ומקובל  ש"ם  רל"ו,-זה סוד מוחין רל"ו  בגימטריא   "גדול אדונינו  ורב  כח",-

בזה השם המשיח  אות ו"{תפארת}הינו  ר"ב  כ"ח   בסוד  ר"כב    ח"  בגימטריא רוכ"ב   נשמ"ה  אותיות  שנ"ו    מרכב"ה,-זה ה{ג}וא{ל}  בפנימיותו    מרכב"ה  אורו"ת  אשר  על ידי שנ"ו,-סוד  נ" כפול  ו"  בגימטריא  ש"  חבר אות ש"  ומקובל  ש"ש{ספירת יסוד}-הינו מעבר הממלכה במוחין  מרכב"ה  אותיות ר"{ב   מ}כ"ה  באמצעות שם מ"ב  הגדול והנורא  את סמא"ל הרש"ע{הינו הע"ם,-מעמעם האור האלוקי בבריאה},-וסמא"ל  יורד השאולה  ונשח"ט  על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וידעת ה{ג}וא{ל}   בפנימיותו  מג"ן  הנקרא   {ו}ידבר  {ה}עם   {ב}אלהים   {ו}במשה,-ראשי תיבות   והב"ו    בגימטריא ואב"י,-שם קדוש ומפורש הנולד{מגולה}-מן הפסוק {ו}זכרתי {א}ת   {ב}ריתי  {י}עקב,-וזה המג"ן,-סוד יחוד  ג"ן  בגימטריא   הי יוד  הא  וו  -המלכות השורה בדבקות{התקשרות}פנים בפנים  בתפארת,- שם מ"ה   בגימטריא  י"וד ה"א  וא"ו  ה"א,-

סוד אד"ם{א"ד  שם התפארת-המעובר  מן מוחין  ם"  בינה}-ובזה היחודים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזב"ח  ה{ג}או{ל}ה,-זר"ע עמל"ק  נמח"ה ונכח"ד  בעת אור משי"ח    אותיות  אי"ש  רומ"ח,-הצדיק{אי"ש}-שהינו בעל רומ"ח,-רו"ח   ם",-חותם  ר"ו   ר"  כפול  ו"  בגימטריא אל"ף  מאתי"ם  בגימטריא  פנא"ל  אמ"ת    בגימטריא  קס"א  אמ"ת,-שם  קס"א,-סוד שם אהיה במלוי כגון כך ,-קס"א: אלף הי יוד הי,- ,- זה השם יכחיד את סמא"ל  הרשע מלכות הסיטרא  אחר"א  נשרפ"ת בא"ש  חידוש"י  התור"ה,.                   

י"א

"ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס"

ראה,-"ויעש"-אותיות ישו"ע,-{י}מח  {ש}מו {ו}זכרו{ע}ולמים  הינו נח"ש  קדמונ"י,-חכמה דסיטרא אחרא,-"קדמוני"  בגימטריא  ס"ם  קו"ד,-זה   {ס"מ}א-ל  הרש"ע  אשר יישחט  ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה על יד"י  מלך המשי"ח אותות מש"ה ח"י,-וידעת אשר בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מקוי"ם    מ"  קוי"ם   בסוד  ק"ו   מי"ם,-אור אין סוף יתברך לא מושג{ק"ו}-שהינו חותם  {מ}שיח {י}שלח {מ}הרה,-סוד  י"  לח"ש,-עשר ספירות בלי"מה בגימטריא  הנב"ל  בגימטריא פ"ז  עטרו"ת  המשיח,-סוד היחודים הנקראים  הנ"ס,-אותיות סנ"ה   בגימטריא  ש"ם  יש"י  נ"ה  בגימטריא שמ"ש  כה"ן,-זה משה רבינו{תפארת}-הינו כה"ן  בסוד  בפנימיותו  כ"ף  נ"ה    בגימטריא מא"ה   נ"ה  בגימטריא  מ"ו   נ"ה  אותם  חותם  באות  ת"{מלכות}-ובכך מקובל  תמונ"ה,-

זה יחוד    מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{מוחין תפארת}-אשר חותם במלכות{אות  נ"}-מוחין  ם"{בינה}-ובכך מגלה  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-רוח הנבוא"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מן המדור"ה,-וביום ההוא  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  מעבר ישראל במוחין  ע"ל  בגימטריא מא"ה   אותיות הא"ם   בגימטריא  מ"ו   בגימטריא   ארבעי"ם  ו-ש"ש   בגימטריא  ע"ב  יר"א  שמ"ש   בגימטריא  שמ"ש  יר"א  חס"ד  בגימטריא {ש}מ"ש  [י]ר"א  [ר]"ז,-ראשי  תיבות  שי"ר,-זה משה רבינו  חותם אור יש"ר,-

סוד יחוד  י"ש{בינה}הממתקת ומבשמת  מלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י אלהי"ם,-גבורות}באמצעות  המשיח  תפארת{שמ"ש}-בגימטריא  קש"ר    ם",-הינו  משפיע מוחין ר"ם  למלכות{ש"ק},וגם   ש"ר   ק"ם,-{ש}ילה  {ר}ינה  -זה תפארת ישראל  {המשיח}-בכח ק"ם{מאור קימ"ה}-החכמה בתורת הקבלה  הינ"ו קשר"ם{את הספירות העליונות המעברות המלכות  הקדושה בדבקות וזיווג  פלא גדול  עין  לא ראתה}-וזה היחוד נקרא  וישמה"ו   אותיות מש"ה וי"ו  בגימטריא כ"ב מש"ה אותיות מ"ב שכ"ה,-הרי משה רבינו באמצעות שם מ"ב בגימטריא יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב] הינו שכ"ה{משכ"ח  ומרכך,-מבשם הגבורות  סוד ש"ך}-ובכך  משמיד ומוחה  ממשלת הסיטרא אחרא  הנאבדת  ב{ג}או{ל}ה  השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ב

"והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי"

ראה,-"ו" תפארת ישראל הינו בעל מוחין הי"ה  בגימטריא י"י  בגימטריא  כ"  במלוי כ"ף  בגימטריא מא"ה  בגימטריא מ"ו   בגימטריא   א"  אד"ם,-זה שם  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הוא"ל  שהינו מעובר מן אות א",-חכמה,-ובזאת החכמה יישחט  סמ"אל  הטמא  הוא  נח"ש,-זר"ע עמלק הנשרף ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וידעת  המשיח בפנימיותו   א"ם{בינה}-אשר מעברת  נש"ך  בגימטריא  ש"ע{תפארת}במוחין  נהורי"ן  בגימטריא  ס"ו   נה"ר  בגימטריא נה"ר  ב"ן  דו"ד  בגימטריא רבו"ן   ח"ן   ה",-הרי המשיח  הינו חכם הרזי"ם ומשפיע   מאור רבו"ן{השכינה}-לפנימיות ישראל עם קדושה,-ו"רבון"  סוד משה רבנ"ו{אותיות רבו"ן},-הינו מעבר המלכות  ביחוד   נ"{בינה}-אשר באמצעות  תפארת{אות  ו"}-חותמת  חכמה {ב}ראשית  במלכות{אות  ר"  בגימטריא  א" א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם},-וזה יוד ר-ב-ו-ן  אור ה{ג}או{ל}ה השוחט סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים השאולה ונשרפים באמצעות מדורו"ת  הלהב"ה,-

וביום ההוא ישראל   בסוד  אי"ש  ר"ל   מחבר אות  ו"  לישראל וקובל אי"ש  רל"ו,-בגימטריא  "גדול אדונינו ורב כח",-זה המשיח  הינו אי"ש{צדיק}בפנימיות   א"   י"ש{אור החכמה},-סוד יחוד  {א}דנ{י},-בינה המעברת   המלכות{סוד  י"  נקודה}-במוחין   א"{א"אלפך חכמה},-ובכך  נגז"ר  י" א"ש,-עשר ספירות  בלימ"ה בגימטריא פ"ז עטר"ת המשיח השורף  ועורף רא"ש  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  נכחדים ונאבדים  עולים בעש"ן  המדור"ה,-וידעת המדור"ה  אותיות הדו"ר    מ"ה,-זה המלך הד"ר{מלך המשיח}-הינו המלך השמיני בגימטריא     שמ"ן   כ"ה,-מיחד את הש{כ}ינ{ה} באור ה"נשמה",-סוד יחוד בינה{נ}ותפארת{משה},-ועל ידי היחודים מגולה שם  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא י"וד  ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא גאו"לה,-זה סוד  המשיח  עליו נאמר  "והביט אל"  אותיות  טובא"ל  י"ה,-הרי   ט"וב  בגימטריא אהו"ה  בגימטריא  י"ז,-סוד דעת משה שהינו בעל מוחין  {י"ה}-חכמה ובינה  סוד  שמ"ו  ט"ו-{בי"ה}  שם  בי"ה  בסוד  ב"  כפול   י"ה  בגימטריא  ל"   כלים   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת נחתמים במלכות הקדושים  וזה האורות  ב{וטשים} ומשמידים ה"שוטים",-אומות העולם הגויים-בהמות  ארורים,-ב"הם-מות  נכחדים   ממוחי"ן ה{ג}וא{ל},-ו"ממוחין"  בגימטריא  י"  נופ"ח  בגימטריא    פס"ח   ו",-

הרי  פ"ה  ס"ח{אור הנבואה,-המאציל  יתהלל}-בפנימיות המשי"ח  ,-והרי  נופ"ח  בגימטריא  פ"ן   חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת,-חכמת המאציל,-רוח אלקים חתומה ומעוברת  במלך המשי"ח,-סוד  מרחפ"ת,-זה יחוד רמ"ח אורות{תפארת}-בפנימיות   ת"פ{ה}   בגימטריא  תהלים{מלכות},-וזה דבקות  גדולה  המשמידה ועוקרת  הסיטרא אחרא מלכות רומ"י  הרש"עה זר"ע עמל"ק  נמח"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ביום ההוא ישראל זוכים ל-"שמלה"  בגימטריא שע"ה  כרובי"ם  קדושים אשר יח"ד{ביחוד}עם המשיח עתידים   ללמ"ד  ישרא"ל  תור"ה רשומ"ה,-סוד שו"ר   מ"ה  תורת המשי"ח{שו"ר},-משיח ב"ן  {י"ו}סף  -אשר בכח  חכמת משה{י"ו  קרנות על חדו,-נשמת הגואל}-חותם בפנימיות הכלים{ישראל  צדיקים קדושים}- שם  מ"ה  בגימטריא י"וד   ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא גאול"ה  אורות,וידעת  יחוד  גאו"לה  בגימטריא  ז"ה   ג"ל   בגימטריא   י"ב  ג"ל   בגימטריא  ילה,-שם קדוש  ומפורש  מור"ה  ל-ד"  מידות  שכולם רחמי"ם בגימטריא רחמ"ן  אותיות ר"ם   ח"ן     בגימטריא    ו"  נמ"ר  נשמ"ה   אותיות  שמ"ן  מנור"ה,-סוד יחוד  החכמה{שמ"ן}-ומלכות{מנור"ה}-המשמידים  את סמא"ל  הטמא  נשחט על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ג

"על כן  יאמר בספר מלחמות  ה"  את  וה"ב  בסופה"

ראה,-ע"ל  בגימטריא  מא"ה{מוחין בינה}-אשר מעברת תפארת{משה} במוחין  כ"ן  בגימטריא  {ע}"  [פ]נים  [ש]ל [ה]תור"ה,-ראשי תיבו"ת    ע"  שפ"ה,-זה סוד יחוד בינה{פ"ה}-אשר  חותמת  ש"ע  נהורין{תפארת}בפנימיות המשי"ח,-וידעת  ע"  שפ"ה  בגימטריא    יי"ן  שכינ"ה   בגימטריא  סו"ד  שכינ"ה  בגימטריא   ס"  שד"י  כונ"ה  בגימטריא  ש"ם  יש"י   מטטרו"ן  כ"ו   נ"ה,-זה המלא"ך  קודש  הקודשים   מטטרו"ן  בגימטריא   רוח"י  מ"ן   אותיות  יח"ו   נמ"ר  בגימטריא  {כ"-ח}בד  נמ"ר,-מהוה עבור  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  בפנימיות המשי"ח  {ש"ם  יש"י}-וחותם ב"ו"-אות התפארת  כ"   שמ"ש{בגימטריא  ש"ם   יש"י},-והבט  כף בגימטריא מא"ה{בינה}-חותמת  ש"  בגימטריא שלו"ש מאו"ת  אותיות [ש]"ם  [א]ו"ת  [ש]ל"ו-ראשי  תיבות   אש"א  בגימטריא   קר"א   א",-סוד    קר"א  בגימטריא  מא"ה   א"ר  בגימטריא  ה"ר   מ"ב,-

שם  מ"ב בגימטריא יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב] בפנימיות  ה"ר{משה}-שהינו  חותם דבקות בין  בינ{ה}   למלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם,-בכך מתמתקת ומתבשמת מן הגבורות}-ומשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע  עמל"ק   נמח"ה,-וזה סוד    ספ"ר{המשיח}הינו מהוה מלחמו"ת  בגימטריא   פ"   חלו"ת     אותיות  חופ"ת    ל",-הרי זוכה לדבקות{חופ"ת}-אות  ל"{בינה}-המעברת  המשי"ח  ב-ל"  כלי"ם{כללים}-י"  חכמה  י" בינה  י"  דעת,-וזה חר"ב  הגאולה המשמידה  ער"ב  ר"ב  בגימטריא דע"ת{דטומאה},-זה סוד  ו-ה"ב,-זה מלא"ך המיתה הזוע"ק  ה"ב  ה"ב  הביאו נשמות לגיהנם,-ומלך המשיח אות  ו"  ישחט"  סמא"ל  הרשע{מלא"ך המיתה}-באמצעות  ספ"ר מלחמו"ת{חר"ב שמות מפורשים}-שנקראת  בסופ"ה,-

עתיד המשיח לגזור  {ס"ו}פה   דינים וגבורות על הסיטרא אחר"א מלכות רומי הרשע"ה  נמחי"ת ונעקרת ממקומה,-וידעת  ס"ו  בגימטריא  ג"לג"ל{זה המשיח}-בגימטריא ב"ן דו"ד  -בכח חכמת{מוחין} הנסיע"ה    חול"ם{ימין-חסד}שורוק{שמאל-גבורה}חיריק{רחמים-אמצע}להשמיד  באמצעות  אות    ב"-סופ"ה  {אות  ג"},-בסוד  ב"  בסופה  נראית  אות ג"  באלפא בית"א,-ובאמצעות אות  גימ"ל  בגימטריא   ג"ן    ל",-סוד יחוד שם  ג"ן  בגימטריא הי  יוד הא וו{מלכות}השורה בדבקות באות  ל"  בגימטריא שלושי"ם  אותיות שיל"ו  ש"ם{אור המשיח,-תפארת}-בזכות זה הקש"ר  אות    ר"   קש"ה  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם  קש"ה{מידת הגבורה}-מקבלת מיתוק ובישום סוד ריכו"ך המלכות-המשמיד  ומוחה סמא"ל יורד לגיהנם ונשר"ף  מא"ש חידושי התור"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ד

"ומשם בארה הוא  באר"

ראה,-"ומשם"  בסוד יחוד  מ"ו   ש"ם,-זה סוד  מ" כפול   ו"  בגימטריא ר"ם{מוחין תפארת}-המעבר המלכות{ש"ם},-במוחין  באר"ה-אותות הבא"ר,-וזה סוד {ב}ידך {א}פקיד {ר}וחי,-הרי  באות יו"ד{חכמה}-סוד יחוד  י"ו{תפארת משה,-י"ו קרנות על חדו}-המעבר אות ד"{מלכות}-ב-י"  ספירות בלימ"ה,-בכך   הינה סוד לביאור{חידוש}התור"ה ,-זה שי"ר  חד"ש  בגימטריא  קש"רי    חד"ר,-סוד  {ח}סד {ג}בורה {ת}פארת  שהינם נקראים קשרי"ם  בגימטריא   נ"  קש"ר  החותם בפנימיות ש"ר{תפארת,-המשיח}-מוחין ק"ן{החכמה},-

ובזה המאור  סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק  נשח"ט  על גבי מזב"ח הנקמ"ה,וידעת סוד  המשיחת אותיות משה ח"י   הינו   {ו}משם  {ב}ארה  {ה}וא   {ב}אר  ,-ראשי תיבו"ת  בוב"ה  ,-{ב}רוך  {ה}וא   {ו"ב}רוך  שמ"ו"{הבורא יתברך ויתהלל}-החותם  בוב"ה  אורות במלך המשי"ח  ,-ולמד  בוב"ה  בגימטריא  י"ה,-חכמה{י"}ובינ{ה}  המוחים  מלכות  הסיטרא אחרא,-גמגימא סמא"ל ואמון מנו"א זר"ע עמל"ק  נשרפי"ם  מן להבו"ת  התור"ה הקדוש"ה,-אמן ואמן כן  יהי רצון  ה".

ט"ו

"אז ישיר ישראל את השירה הזאת  עלי באר ענו לה"

ראה,-"אז",-יחוד חכמה{אות א"  א"אלפך חכמה}-המשפיע  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  לפנימיות  ישראל{המלכות},-וזה יחוד  א-ז  בסוד  א"לף  ז"ין    מקובל  ז"  פניא"ל,-הרי על ידי   ז"  פנ"י-אל  בגימטריא     קנ"א   י"ז, סוד שם  קנ"א  בגימטריא  א"לף  ה"ה  י"וד  ה"א,-באמצעות כח  שם אהיה  המשיח  סוד  י"ז  בגימטריא שם אהו"ה{דעת הקודש}ישי"ר  בגימטריא כש"ר,-בפנימיותו  כ"ף  ש"ר  בגימטריא ש"ר  מא"ה{בינה}  בגימטריא רוש"ם  בגימטריא   ש"ר   מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר ש"ר  מ"ו  ומקובל ש"ר   מרומ"ם בגימטריא שופ"ר  ר"ם,-

אור החכ"מה סוד השופ"ר  השור"ף  ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ונשחטת על גבי מזבח הנקמה,ובכך ישרא"ל אותיות שי"ר  א"ל  בגימטריא א"ש   ר"ם   משמידים  שור"ש  הסיטרא אחר"א,-זר"ע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-וידעת א"ש  ר"ם  אותיות   א"ר  ש"ם,-הרי אות  א"{חכמה}-מעבר   תפארת{אות ש"}-במוחין בינה{ם}-אשר בכך המלכות אות  ר"{בגימטריא א"  א"ל  אל"ה אלה"י  אלהי"ם}-מקבלת מיתוק ובישום{הגבורות},-וזה הנאמר  הבא"ר  בגימטריא רו"ב,-סוד   יחוד   ר"  כפול  ו"  בגימטריא אל"ף  מאתי"ם  בגימטריא פנא"ל  אמ"ת   בגימטריא  קס"א   אמ"ת,-סוד שם  קס"א אלף הי יוד הי ,בגי' קס"א, בזה המוחין   על"י  בגימטריא   מא"ה  ועש"ר  אותיות  שע"ר  מא"ה   אותיות אמ"ר שע"ה,-סוד  {א}וריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל –סוד המלא"ך  רא"ם  הינו גוזרי"ם  שע"ה  מלאכי גבורות קדושים  השורפים ומשמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-

וביום ההו"א המלא"ך  רא"ם בסוד  יחוד  שי"ר  א"ם אותיות ראשי"ם{בפנימיותו  מוחין האבות  אברהם יצחק ויעקוב  הנקראים ראשים}-ו"ראשים"  בגימטריא  רא"ש   נ" אותיות    א"   נש"ר,-הינו חותם  במשי"ח{נשר,-נ"  שר}-מוחין חכמה{א"אלפך חכמה}ובזה החכמ"ה אותות כ"ח  מ"ה בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא  אד"ם{תפארת ישראל}- הנבראים  {ישראל}צדיקים קדושים זוכים ל-"ענו  לה"  בגימטריא  עו"ף   ה",-סוד   ע"  כפול  ו"  בגימטריא כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה  המגלה  תורה{רחמים}במלכות{פ"ה}-שזוכה בכך {ל}תור"ה  [ב]ע"ל   [פ]"ה,-ראשי תיבו"ת   פל"ב,-שם קדוש ונורא  הנולד{מגולה}מן הפסוק  {פ}תח  {ל}יבי  {ב}תורתך,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"ז

"על כן יאמרו המשלים באו  חשבון  תבנה ותכונן עיר סיחון"

ראה,-"על"  בגימטריא מא"ה  בגימטריא   או"ם,-זה סוד השם המפורש אותיות  שופ"ר  מש"ה   אותיות שמ"ש פור"ה    אותיות רושם  שפ"ה  בגימטריא שומ"ר  שכינה,-זה מטטרו"ן  בגימטריא שד"י,-{ש}ומר {ד}לתות  {י}שראל  הינו  {מ}טטרון {ש}ר  {ה}פנים,-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  בסוד  יחוד  מ"{בינה}-חותמת בתפארת{שי"חה}-או"ר  ש"י   אותיות    יוש"ר   א",-חכמה עליונ"ה  המגלה   מוחין ח"ה  בגימטירא  אח"ד  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג  מידות הרחמי"ם  בגימטריא פר"ח   י"ה,-סוד חיה{המשיח}-שבאמצעות  פר"ח   פ"ה  ר"יש   ח"ת  אותיות  שחרי"ת  פ"ה,-תפילת שחרית{שע"ת החסדים}בזה התפילה  משי"ח  מב"רר   רפ"ח  ניצוצות  ניצוצות,-וזה הנאמר  "המשלים",-בעת יושלם  עבודת הבירורים  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה  תבו"א  בסוד אבו"ת,-{ג}ילוי [א]ורות [ש]כינ"[ה],-סוד  מוחין  שאג"ה{זה המשיח}-עליו נאמר  "{א}ריה  ישא[ג] מי [ל]א יר[א]",-סוד שם  אגל"א,-{א}תה {ג}יבור  {ל}עולם  {א}דני,-

ובזה השם המשיח  א-גל-א  בעל מוחין ג"ל{חכמה}-כנאמר  "גל עיני  וראיתי  נפלאות  מתורתך",-וידעת אגל"א  בגימטריא   ג"   ל"ב   בגימטריא שלו"ש  ל"ב   אותיות של"ו   לב"ש,-הרי מלך המשיח  משה{בגימטריא שיל"ה,-סוד של"ו,-האות  ש"  ל"ו",}-באמצעותה  לב"ש"  את חר"ב  ש"  בגימטריא שלו"ש  מאו"ת   אותיות שמו"ת  א"ש    ל"ו   אותיות  מוש"ל  אשת"ו,-הרי המשיח בפנימיות ש"  צירופים   קדושים אשר באמצעותם  מ"ושל  אותיות שלו"ם,-הינו  חותם  שלו"ם  בפנימיות  הנבראים{ישראל צדיקים קדושים},-ויש לדע"ת של"-ום  בסוד הנאמר  ש"ל  {נ}עליך  [מ]על [ר]גליך",-ראשי תיבות  נמ"ר  ,-אותיות   נ"ר    ם",-{מ}אור {נ}שמה  {ר}וח,-זה המשי"ח  ,-חבר   ש"ל   לשם  נמ"ר  וצרף אות ו"{סוד משיח}-ומקובל שמ"ן   רל"ו,-בגימטריא "גדול  אדונינו  ורב כח",-הרי  ה{ג}וא{ל}  בפנימיות  חכמה{שמ"ן}-הנקרא  רל"ו,-ר"יש  ל"מד  ו"או   בגימטריא  ז"  רוש"ם  יל"ד,-סוד  ז"  להבי"ם{בינה}-אשר  בפנימיות ה"ילד"{המשיח}-שבכך הינו חותם  יחוד  מ"ד  בגימטריא {י}לד  חבר אות  י"  ומקובל  מד"י,-{מ}שה  {י}וסף  {ד}וד,-

מוחין יחיד"ה הנקרא  חשבו"ן  בגימטריא  ב"ו"   משי"ח,-הרי תפארת  בפנימיותו נשמת  המשי"ח  סוד חכמה {ב}ראשית    שהינה תבנ"ה המלכות{הנקראת עי"ר}-ובכך  סיח"ון  בגימטריא  ע"   נו"ח,-זה סוד  ע"ו   נ"ח,-סוד  ע"  כפול  ו"  בגימטריא כ"ת,-{כ}תר  {ת}ורה חותם  שם   נ"ח  בגימטריא יוד הי ואו הה בסוד למצוא חן בעיני יהוה,-הרי המשיח על ידי זה השם  זוכה   למאור   ל"מד  אומ"ץ  בגימטריא אומ"ץ  ע"ד  אותיות  או"ם  ע"ץ   ד",-זה צדיק יסוד עולם שם או"ם  שהינו בעל החכמ"ה{ע"ץ}-החותמת  ד"  פרשיות תפיליון,-{ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת   {ח}סד  בפנימיות ישראל עם קדושה אשר בכך הינם שוחטים ועוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים  השאולה ונשרפי"ם  בא"ש  הלהב"ה,.

י"ז

"ויאמר  ה"  אל משה אל תירא אותו"

ראה,ויאמ"ר   בסוד  א"  ירו"ם,-זה מוחין  א"לף  אותיות פל"א  אשר שורה בפנימיות המשי"ח  בסוד   ה"{בינה}-מעברת  מש"ה  במוחין ח"י,-ח" כפול  י"  בגימטריא  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  יו"ם  אותיות שמ"ם  נו"י  בגימטריא  נפ"ש  י"ו{זה מש"ה}אשר  משמיד ועוקר פ"ן  יש"ו-ע  [י]מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם,-וביום ההו"א  א"ל{מידת החסד}מושפע"ת  באמצעות   ע"ף  שמו"ת  לישראל,-וידעת ע"ף  זה סוד הנביאים הקדושים  אשר  מרחפי"ם,-כנאמר  ורו"ח אלקים מרחפת על פני המים,-מרחפ"ת,-זה סוד  רמ"ח{אורות,-תפארת}-אשר מעבר  ת"פ{ה}  בגימטרמא תהלים{המלכות},-וזה  מ{רחפ}ת   אותיות פר"ח   ת"ם   אותיות   פת"ח   ר"ם,-סוד המפתחות{גילויים}-אשר באמצעות שמו"ת קדוש"ה הנביאים  מרוממים  נשמתם,-דעת  מנותקת  מכל   אחיזה{הבטה}-גשמית,-וזה סוד  עפיפו"ן  בגימטריא  עי"ן  קס"ו,-

זה שם  קס"ו סוד ריבוע דס"ג: יוד, יוד הי, יוד הי ואו, יוד הי ואו הי  [בגימ' קס"ו], ובזה השם משיח ישראל יישח"ט סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים  מלהבות התורה הקדושה,-וביום ההוא ישראל זוכים בגימטריא עו"ז    עי"ן  בגימטריא  פ"ן{פנימיות}-האלוקות  דע"ת  קדוש"ה,-השכ"ל  הז"ך  בגימטריא  כל"ה  זכת"ה  שלו"ש  או"ם,-הרי השכינה  בגימטריא שפ"ה,-סוד כל"ה   בסוד יחוד  כ"ף   ל"ה  בגימטריא ל"ה  מא"ה   אותיות  לא"ה  מ"ה   ,-העולם העליון{בינה,-לא"ה}-חותם בפנימות המלכות שם מ"ה בגימטריא   י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא גאול"ה  בגימטריא  הגוא"ל  בגימטריא אד"ם{מוחין תפארת}-שהינו  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן  החכמ"ה  אותיות  כ"ח  נקמ"ה   המשמיד ועוקר  מלכות הסיטרא אחרא זר"ע עמ"לק  נאב"ד  ונמחה  בעת  {ג}וא{ל}  בנ{גל}ה,-בסוד  ג"לגל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד   בגימטריא    ח"ן   ב"ו,-

הרי המשיח בפנימיותו  ש"ם  נ"ח  בגימטריא יוד הי ואו הה  בסוד  למצוא  ח"ן   בעיני  יהוה,-וזה סוד המשיח הינו  למצו"א   אותיות או"ם    צ"ל    בסוד  אצל"ו    ם",-אור האצילות שוכ"ן בפנימיותו  וחותם בישראל אות  ם"  בגימטריא ארבעי"ם,-זה יחוד  עי"ם,-{ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין  המשפיע למלכות{בא"ר}-אות   ב"ר    א",-סוד החכמה{א"} המשמיד ומוחה סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשחט בחר"ב  הגאול"ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה.

פרשת השבוע זוהר תנינא-"חקת"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

OnLineTech