להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,"פרשת פנחס"

פרשת "פנחס"-מאמר מגידים/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו רבי שלמה איפרג{ן}  זצוק"ל-השב"ח  לבורא עול"ם.

א"

"וידבר  ה" אל משה לאמר.פנחס בן אלעזר בן אהרן השיב את חמתי"  

ראה,- וידב"ר בסוד יחוד  יו"ד{חכמה} המעבר את המשיח{הינו ב"ר}-בסוד ב" כפול  ר"  בגימטריא  ת"   בגימטריא אור   ע"ב אמ"ת בגימטריא ר"ז  חסד אמת,-הרי הגואל{אמת}-מושך חס"ד בגימטריא  סו{ד}  {נ}שמה שם נ"ד בגימטריא  הי ואו הא יוד לפנימיות המלכות ובכך מתבשמת ומתמתקת מן הגבורות,-וזה סוד   ה"  אל משה  בגימטריא ו"  שמל"ה,תפארת הינו חותם   ו"  שמל"ה  אותיות השלו"ם  בגימטריא  ספריא"ל  המלאך במלכות,-

והמלאך ספריאל    אותיות  פר"י  סא"ל להראות  שורש נשמות ישראל {פירות}מעוברות בכח זה המלאך  סא"ל שהינו מלאך ציור האותיות כנגד  ג" כתות המנהיגים ג" עולמות  בכח הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם  וזה המלאך חותם בפנימיות המשיח שמות וצירופים   באמצעותם הינו  לאמ"ר –מגלה א"ל ר"ם,-שכינה{האמונה השלמה} בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מייחלים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-והבט  א"ל   ר"ם  בסוד   מ"{בינה} המעבר המשיח במוחין רל"א  צירופים הנקראים  פנח"ס   אותיות   ח"  פנ"ס   בגימטריא   נפ"ח   ס"  בגימטריא נפ"ח שם ישי,-

הרי הבורא  נפ"ח  בפנימיות  הגואל   פ"  ח"ן   בגימטריא  ח"ן  שמונים סוד  שמ"ן{חכמה}ויום{חסדים}החותמים במלך המשיח שם נ"ח בגימטריא יוד הי ואו הה-ובזה השם משה משפיע מציאת ח"ן  אותיות  נח"{ת אמ}י"ץ –תורת אמ"ת  בפנימיות הכלים,וזה הנאמר  ב"ן{המשיח}-באמצעות ב" כפול  נ" בגימטריא  מאה אותיות האם {בינה} בכך הינו  אלעז"ר  מגלה   עזרא"ל זה מלאך  ר"ז    ע"   א"ל-המלמד ה{ג}וא{ל} שבעים פנים של התור"ה  בסוד  השי"ב     אותיות י"ש   ב"ה{במלכות}  אור  יש"י,-וראה    {ה}שי{ב}  בסוד  ב" כפול  ה" בגימטריא  י"  חבר יש ומקובל יש"י,-

מוחין המשיח המהוה   חמת"י בסוד מ"ח  ת"י בגימטריא  מ"ח קודש המושך י" חת"ם,-סוד  ח"י  ת"ם,-האמונה השלמה]-לפנימיות ישראל עם טהר"ה,-בסד המלכות{הר"ה}-מתעברת מן  ט" אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד {הנחתמים בממלכה}והרי לך  י"  ספירות בלימ"ה בגימטריא פ"ז  עטרות המשי"ח המשמידים ומוחים זכר עמלק הרשע סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ב"

"הנני  נותן  לו את בריתי  שלום"

ראה,-"הנני"  בגימטריא  מאה  י"ה   בגימטריא   ו"  מי"ה,-זה סוד תפארת{אות ו"}אשר באמצעות השם המפורש שופר משה הנקרא  מי"ה ומורה כי השם הנסתר  נודע רק למשה רבינו  וחבורו{תורתו}מוחין הציור  בסוד  י"   צורה  בגימטריא   מאה  רו"ה  בגימטריא   נורא  {סוד קו הרחמים}נותן למשה הד{עת ה}שלמ"ה  הנקראת עת"ה  סוד יחוד בינ{ה} ומלכות{ע"ת}-אשר בכך מושג  בריתי   בגימטריא רב"י קדוש    אותיות בוקר שד"י  בגימטריא בוקר מטטרו"ן בגימטריא  {ב}וקר  [ש]ם  [י]שי  [ר]ומ"ח,-ראשי תיבות  רשב"י,-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי,-להראותך בזכות תורת הנסתר של  רשב"י  ישראל  מושכים  אור החסדים{בוק"ר  בתורת הקבלה}-ועתידים ישראל לצאת מן הגלות  בספר הז"הר  בסוד  ה"ר  ז"ה   בגימטריא  י"ב  ה"ר  אותיות ביר"ה,-

זה המשיח  אשר בכח תורתו הנקראת רומ"ח   משב"ר  ומשמיד חומ"ר-סוד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא בכך פנימיות הכלים{נבראים,ישראל קדושים}זוכים בגימטריא עו"ז שלום  אותיות מעו"ז של"ו,-הארת הכת"ר   סוד יחוד    הש{כ}ינ{ה}  המעוברת מן  ת"ר  בגימטריא שש מאות  אותיות   או"ת שמ"ש  אותיות שמו"ת   א"ש,-צירופי אותיות אשר באמצעותם-אצבעותם{חכמה  בתורת הקבלה}-המשיח מ"גל"ה   "מוחין  גל"   בגימטריא  ס"ו גחלים אותיות יחלו"ם  ס"ג,-הרי לך  גחלים זה גבורות קשות סוד המנעולא דמגניזא אשר המשיח בכח תורתו מגלה הנקודה הגנוזה וזה אש אוכלה אש המכריתה וממיתה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשרפים מן עוצמת הגבורות אשר זאת התורה{משיח} ממש בלהות{להבות}המכלות כח הטומאה,

ועל ידי משיכת שם ס"ג {מוחין אמא,-בינה}בגימטריא י"וד  ה"י  ו"או  ה"י בכך המשיח   חותם  י" ספירות סוד "חו"-לם  בגימטריא  ע"  חב"ד  בגימטריא   עבד"ו  נשמ"ה,-זה אור משה רבינו ע"ב-דו   בגימטריא   חסד"י"    הבורא יתברך חותם בפנימיות הממלכה,-וידעת  חסדי"  בגימטריא ד{וד  ח}"ס  ב"חדו"{זה תפארת ישראל}-משה רבינו  עליו נאמר "יו קרנות על חדו"-{ו}הינ[ו] מוחין [ה]גאולה [ה]שלמ[ה]-בסוד השם המפורש   ו"וה"הה  בגימטריא  כ"ע  בסוד  כף    עי"ן אותיות  כנפ"י    ע"   בגימטריא    ע"ץ    ע"  בגימטריא צ"  ק"ם  בסוד  ניקוד  קמ"ץ {הארת החכמה-קימה  וגם כנפים בסוד  כ" פני"ם בגימטריא  עשרים  פנים  אותיות ש"ע  יר"ם  פנים,-זה המשיח ש"ע נהורין-משה רבינו שהינו בעל נשמה פנימית הנקראת  י"  ר"ם עשר ספירות בלימה בגימטריא פ"ז עטרת המשיח-הארת כתר היחידה}  המעוברת ב"ו ולכן ה{ג}וא{ל}  הינו   צ"  יסוד עולם }-המשמיד ומוחה זר"ע עמלק הרש"ע  יורד לגיהנם ונשרף מן אש חידושי התור"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"ושם איש ישראל המוכה"

ראה,-"ושם" זה יחוד מלכות{ש"ם}ותפארת{ו"}ובדבקות מגולה המשי"ח  שהינו אי"ש  בסוד י"ש   אל"ף  בפנימיותו,-וראה יש אלף    בגימטריא קשיא  חבר אות ו"{תפארת}ומקובל קושי"א,-להראותך המשיח יענה בחכמתו על כל קושיות התורה וזאת עושה בזכות המוחין השורה ב"ו"  ונקרא קושי"א  אותיות ק"ו   אי"ש,-אור אין סוף יתברך לא מושג אשר באמצעות "קו"-סוד  ק"  כפול  ו" בגימטריא חמש מאות אותיות אות שמ"ש{תפארת}מעבר ה"איש"-וחותם בפנימיותו  מאור  א"ש     י",-עשר ספירות בלימ"ה-מוחין הנשמ"ה{שכל  הז"כות}  בסוד שם  כז"ו   בגימטריא ג"ל,-אור החכמה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם{תפארת} בגימטריא ה{ג}וא{ל} בגימטריא שם י"וד ה"א  ו"או  ה"א,-

מדרגת  הח-{כמה}  סוד שם כמ"ה  בגימטריא  ס"ה  בגימטריא אדני{מלכות}אשר בכך מקבלת  מוחין ח"ה בגימטריא אחד בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים ובאחדות חכמה עליונה{ח"ה} וחכמה תחתונה{ס"ה  בגימטריא אדני}-נולד המשי"ח בסוד שי"ח  מ"ה  אותיות יש חמה, -הרי בפנימיות הגואל{מ"ה}י"ש  מוחין  בינה  בסוד ני"ב   ה",-זה מאור הנבואה,-חכמה עליונה] כנאמר  {נ}ביא [ל]בב [ח]כמ"ה-ראשי תיבות נח"ל בסוד {נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים,-הרי אלפים{אור החכמה, -ספירת אלפים בתורת הקבלה}בכך המשי"ח  נ"ו-חל הינו  חותם  נ" כפול  ו" בגימטריא  ש" חבר  ח"ל ומקובל    לח"ש  אורות משפיע לפנימיות הממלכה,וידעת  לח-ש   בגימטריא  של"ו   נשמ"ה,-

זה מוחין המשיח המורכ"ב  מן  ו"  מרכב"ה{הרכבות צירופי אותיות ,-חכמת לחשי"ם  אותיות  ל"  משי"ח  בגימטריא שמ"{ן  י"ה}  שלום,-זה ענין אשר ה{ג}וא{ל} –הנקרא  שלו"ם בסוד מהוה יחוד  ש"ם{מלכות}ותפארת{ל"ו"}-לאות  ו"  בכך נמשך    ל"  כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת  ובכח ההארות הגדולות  החכמה מגלה  נה"י,-{נ}צח {ה}וד {י}סוד-אור הנבואה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,וגם  נה"י  בגימטריא  ס"ה  בגימטריא אדני זה יחוד אות  א"{חכמה} אשר באמצעותה המשיח גוזר די"ן השמדות ומיתות על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה, -זרע עמלק נעקר ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה הנאמר "ישראל"{משיח}- הינו  ו"  {תפארת} מכ"ה ומוחה ממשלת הסיטרא אחר"א,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".     

ד"

"על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט "

ראה,-ע"ל  בגימטריא מא"ה  אותיות הא"ם{בינה}-הינה חותמת  פ"י  בגימטריא  צ"-אור המשי"ח  אותיות משה חי בפנימיות  המלכות{הנקראת גורל}-בסוד  היחוד  ג"  רל"ו,-המלכות  כונסים לעברה{עיבורה}  ג" קוים  סוד  חד"ר  -{ח}סד {ד}ין  {ר}חמים והמידות המנהיגות המלכות  באמצעותם רל"ו  בגימטריא   "גדול אדונינו ורב כח"-זה הבורא יתברך מנהיג כל הנבראים,וידעת עתיד מלך המשי"ח  באמצעות מוחין ע"ל  בסוד ע"ין ל"מד  אותיות נע"ל  מי"ד,-

סוד נשמת יחידה {מ}שה {י}וסף {ד}וד לגלות  נקודת נעל{מנעולא דמגניזא}-גבורות קדושות  העוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם ונשרפים מאש הלהב"ה,-והמשי"ח  הינו נע"ל  בגימטריא ק"ן{חכמה}-אשר  {ע}{ל}יו{נ}ה  בסוד  ע"{ל   יו}נ"ה –באמצעות שם יל"ו   בגימטריא  מ"ו  חבר   יל"ו ומקובל  ו"  מלו"י  בגימטריא  ו" אלהים{יחוד תפארת ומלכות}-הארת פנים-מוחין דגדלות  הסיטרא אחרא נשברים ונמחים זרע עמלק  נער"ף מן שורשיו הטמאים,-וביום ההוא ישראל יזכ"ו לגלוי  י"ז  כ"ו  בגימטריא  טוב   י-הו-ה  אותיות טובי"ה   ו"ה,-מאור  ה{ג}וא{ל}  ט"וב-י"ה  בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמה  אשר מכלה כל קליפה דסיטרא אחרא,-

ובכך  הנבראים{ישראל צדיקים} בפנימיותם נחתם  נחלת"ו  נוטריקון  נח"ל ת"ו,-{נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים  אור  המנגינ{ו"ת}-יחודים  שהינם  בי"ן  ר"ב  בגימטריא נדר"י,-זה מוחין בינה {נד"ר}-אשר בזכות המנגינה{יחודים}ישראל מושכים שם נ"ד בגימטריא  הי ואו הא יוד וזה השם ממתק ומבשם המלכות  מן הגבורות ומגלה אשר  נ"  יר"ד  בגימטריא  סד"ר  {שו}ר"ה  {ב}ממלכ[ה] בכל [ע]ת"-ראשי תיבות "שבועה",-הרי המלכות דבוקה לספירות העליונות המשיעים עבורה{עיבורה} בכ"ל בגימטריא באמצעות ה{ב"ן}-תפארת ישראל זכר המשפיע מוחין למלכות{נקבה מקבלת,-סוד הכלי}-והמוחין הינם מאירים רק בממלכה ומקורם מן בינ"ה אשר באמצעות תפארת{המשיח}-משפיעה אורותי"ה  בסוד  ת"ו  אוריה,-זה מלאך גן עדן,-

בסוד מיחד המלכות{שם  ג"ן  בגימטריא  הי יוד הא וו-חכמה תחתונה}וע"-דן בסוד שם נ"ד  בגימטריא  הי ואו הא יוד{חכמת בישו"ם בגימטריא חכמת משיח"}ועל ידי הדבקות מגולים ע" פנים{ענפים}-סוד השמות הקדושים{צירופים}-המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים  מ{א"ש ה}גחלי"ם-סוד  המלכות הקדושה{אש"ה} אשר הינה חרב נקמה הנפרעת ועוקרת זרע   עמלק הרשע נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה"

"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה"

ראה,-אבינ"ו  בסוד  {א}לפא  {ב}יתא  {ינו}ן-זה חכמת הצירוף{נשמת המשיח}-הנקרא  ינו"ן  בגימטריא  ק-וי,-זה יחוד בינה{אות ק"  בגימטריא מא"ה}-החותם  י"ו קרנות על חדו{של משה}-תפארת ישראל,וגם  ק-וי  בגימטריא  י"ו  מאה  בגימטריא  יו"ם  ו"-זה יחוד תפארת{ו}ואור החסדים{יו"ם}-שבעת הזדוגותם{התקשרותם}-מגולה שם וי"ו בגימטריא  כ"ב אותיות התורה הרשו"מ"ה  סוד  בינה עליונ"ה,-וידעת  הרשומ"ה בגימטריא מ"י שו"ר  בגימטריא  ו"  נש"ר,-המשיח הינו נקרא  נ"-שר  על שם מוחין הבינה{אות  נ"}המעברת את פנימיותו במדרגת  ש"ר,{ש}-ירה  {ר}-ינה אותיות פנימיות   בגימטריא  עי"ר,-זה המשיח הינו חותם  ע" פנים של התורה{תפארת}-הוא  העינים{חכמת}התורה-ומשפיע  י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא הנב"ל{סוד הנגינה}-למלכות{אות  ר" בגימטריא  א"  א"ל אל"ה אלה"י  אלהי"ם,-גבורות }-,

ובכך הממלכה מתמתקת  ומשמידה ועוקרת "מת"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נשחט על  גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא ישראל זוכים לעיבו"ר     ל"ב   עי"ר  ו"  אותיות רל"ו   ע"בי   בגימטריא   "גדול  אדונינו ורב כח   -חסדי",-הרי המשיח הינו חסי"ד והבורא יתברך חתם בנשמתו גדלות מוחין  שבכך הינו   ור"ב   כ"ח  אותיות כרו"ב  ו"  נשמ"ה  אותיות כרו"ב שמונ"ה,-המשיח   שמ"ו-נ"ה הינו בעל מאור {נ}צח {ה}וד{נבואה} והינו  מדרגת שמונה{מעל הטב"ע}-לשון מעלה הטב"ע  בגימטריא אלהים{מלכות הקדושה} לקבל מוחין ע"ל בגימטריא מא"ה{בינה} ובכך לזכות במיתוק ובישום,-והוא המשיח כרו"ב  בגימטריא  ר"ב   י-הו-ה   לשון הינו חותם חכמה {ב}ראשית בפנימיות אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל אל"ה אלה"י  אלהי"ם,-ובכך ממתק ומבטל אחיזת החיצונים מן הממלכה,-ומגלה{המשיח} שם יהוה יתהלל ויתהלל{תפארת} סוד דב"ר  מ"ב   בגימטריא  רמ"ח  אורות{תורת המשיח}-הנכתבת  בנבואה בסוד יחוד והו"א,-

תפארת{ו"}מעובר  מן מוחין בינה{הוא,-עולם נסתר}-הנקרא  העד"ה  בגימטריא  עד"י   בגימטריא  ע"  דו"ד   בגימטריא  שבעים דו"ד  בגימטריא שמ"י חסד דוד,-הרי {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הואל מגלים חס"ד בגימטריא  סו{ד}  {נ}שמה שם נ"ד בגימטריא  הי ואו הא יוד  בפנימיות המשיח ובכך מבטלים הגבורות הקשות מן שורש נשמתו וזה הנאמר ב"תוך  אותיות כות"ב,-המשיח על ידי שם כ"ו בגימטריא  י-הוה  כותב תור"ה  עבור ב"ת{המלכות}-הזוכה בכך ל"פה"{כבו"ד}-בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה,וגם  כות"ב  בסוד {כ}תר {ת}ורה  {ב}ינה  {ו}גבורה-זה מוחין המשי"ח  ובזה  {הכת}"ר  משיח חותם שם   כה"ת  -{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה  בפנימיות המלכות{אות ר"יש}-אשר בכך זוכה למוחין ש"י{בינה}-כנאמר "להנחיל לאוהבי יש",וידעת ר"  בגימטריא   א"  א"ל  א"לה אל"הי א"להים-,

סוד הגבורות ובכח מוחין בינה מתמתקת וזוכה   ל-נ"   אמ"ת   בגימטריא   ר"{בעת גמר  התיקון}-סוד הגאולה תפארת{אמ"ת}מעבר המלכ{ו"ת}-במוחין  נ"{בינה}-דבקות מלאה-סוד החירו"ת-אותיות תור"ה   ח"י{משה} הכונסת לממלכ{ה}-ובכך מקובל תור"{ה ח}"יה  סוד  שם ח"ה בגימטריא אחד בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים-רמחים המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים  מן להבות חידושי התורה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי  רצון  ה".

ו"

ה" ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"

ראה,-ה"{בינה}-הינה  מעברת  המלכות אשר בעת הגלות שורה ביד הממית,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה ב{ג}או[ל]ה השלמה,ועתידה הבינה הקדושה  באמצעות  תפארת ישראל{אות  ו"}-לעבר המלכות במוחין מחי"ה  אותיות  ח"  מי"ה   בגימטריא   ו"  נשמ"ה   מי"ה,-זה מלך המשיח  שהינו בעל ידיעה בשמות המפורשים  והשם מי"ה זה השם הנסתר חכמת הצירוף והאותיות הנודע רק למשיח ישראל משה רבינו  ואין אדם מבלעדו שיכול לעמוד על זאת החכמה שהינה   מ"ח   -י"ה  בגימטריא ארבעים חי"ה אותיות  ו"  נשמ"ה  עי"ם בריאה,-

הרי משה הינו סוד  ו"{תפארת}-כח הנשמה  החותם  {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין  בפנימיות הבריא"ה,-זה יחוד  א"י{בינה}-בסוד  א-דנ-י  אשר מעברת המלכות{אות ר"  בגימטריא א" א"ל א"לה  אלה"י  אלהי"ם}-במוחין חכמה {ב}ראשית  אשר בכך כונסים למלכות   ה"ה   בגימטריא  י"  ספירות בלימה,-וזה יחוד  ה-ב"ר{יא}-ה   שהינו מו"ריד שפע גדול{גדלות מוחין} לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,ויש להבין אשר   מ"ו-ריד בסוד חנוך בן יר"ד{זה מטטרון מלאך הקדושה}-המעבר מלך המשיח במאור מ"ו,-  בגימטריא  ארבעי"ם  ו"שש"  אותיות   א"   עיב"ר  שמ"ש,-הרי תפארת{הינו שמש}-המעובר מן  אות  א"{א"אלפך חכמה}-סוד מטטרו"ן אשר השם המפורש חקו"ק  בגימטריא  על "רוח" הקדושה  זה המלא"ך  הגדול ובעל המור"א,-

וידעת מ-וריד  בגימטריא ד"ם  גבור"ה  אותיות  מג"ד   ב"ר   ו"ה,-הרי מלך המשיח בפנימיות מג"ד{מלאך}אשר   על ידי אות  מ"{בינה}-משפיע ל{ג}וא{ל}  -ג"ד   בסוד  ג" כפול  ד"  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}  הגוזרים  שאו"ל  דינים  וגבורות המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק  נעק"ר  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה הנקרא  ויע"ל  בגימטריא מא"ה י"ו  בגימטריא  יו"ם   ו"  בגימטריא  כ"ב   ארבעים  אותיות ע"ב אברכי"ם,-זה  ע"ב שמות קדושים  ע"ב בגימטריא חס"ד  בגימטריא   סו{ד}  {נ}שמה –מוחין שם נ"ד  בגימטריא  הי ואו הא יוד וזה המוחין   ממתק ומבשם המלכות ופעולת המיתוק נקראת אברכי"ם   בגימטריא כנ"ר  א"ב,-סוד  כנ"ר  אותיות כ"ף  נר"  בגימטריא  מא"ה נ"ר,-יחוד בינה{מא"ה-אותיות הא"ם}הדבוקה פנים בפנים במלכות{נ"ר}-,

ועל כך נאמר כינור דו"ד  בגימטריא  כינו"ר  חב"ד בגימטריא    דיבור  ח"ן  שערים,-הרי לך דוד עליו השלום בזכות היחודים{מנגינות,-העלאת  מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין-תפילה}אשר היה מעלה  בשערי מעלה בכ"ך  משך לפנימיותו   מוחין  ח"ן בסוד שם  נ"ח  בגימטריא יוד הי  ואו  הה בסוד למצוא חן בעיני יהוה יתהלל,ועל ידי  הדיבו"ר{בפנימיות ,אשר שורש הדיבור הינו  עתיק}-בסוד הדיבור אותיות דב"ר  יה-וה  המשיח  משך  ש"ע-ירם{מאור תפארת  סוד ש"ע נהורי"ן  בגימטריא  ש"ע  נה"ר   ס"ו  בגימטריא  ש"ע  נה"ר  ב"ן  דוד},-וידעת  ש"ע בסוד ש"{ין  ע}"ין-אותיות   "עין"-החכמה העליונ"ה  עי"ן  בגימטריא ע"ס,-{ע}שר {ס}פירות  בלימ"ה בגימטריא פ"ז{עטרת המשיח}-שהינו בעל ע"שרים,-

הרי ה{ג}וא{ל} בעל ידיעה בשבעים פנים של התורה,-כלומר פנימיות התורה נקראת שבעים והינו פנימיות נשמת הגואל והבן,ועל ידי התעברות נשמת המשיח במלכות הרי המלכות  זוכה לעלית נשמה,בסוד הנשמה  מעברת המלכות במוחין  ע"ל-ית בגימטריא  מא"ה קוד"ש  וזה סוד מאה ברכות אשר המלכות בכל יום מעוברת  בהם ועל כך נאמר   ויע"ל  בסוד   על"י{מלכות}-ו"{תפארת}-זיוג{דבקות}-הארת פנים בכל העולמות  אור ה{ג}או{ל}ה המשמיד ומחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מן אש חידושי התורה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ז"

"יפקד  ה" אלהי  הרוחות לכל  בשר  איש על העדה"

ראה,-"יפקד"   בגימטריא   ארב"ע   ק"ץ,-זה סוד  מלאכי גמר"א-{ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל {א}וריאל שהינם גוזרים ק"ץ  והכחדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-והמזב"ח  העוקר הסיטרא אחרא נקרא ק"ץ,-זהו מלך המשי"ח בסוד {ק"ו}ף  צ"ד[יק ]-,הגואל מעוטר בפנימיותו בשם  י-קו-ק יתברך ויתברך  ובזה השם משה רבינו    יפקד   ה{המלכות}-בסוד חותם  פקיד"ה  בגימטריא שע"ר  מא"ה  פד"ה,-הרי בינה{מא"ה}-באמצעות  תפארת{פ"ד-ה}מעברת המלכות{שע"ר}-במוחין עש"ר   ספירות,-סוד יחוד  ש"ע-ר   תפארת{ש"ע} הממתק ומבשם המלכות{אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל אלה אלה"י אלהי"ם}-ובכך  אלה"י  בגימטריא מא"ה ברכות בכל יום כ"ונסות למלכות בכח שם יהו-ה  יתהלל  שהינו הרוחות  בגימטריא חב"ד  תור"ה,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  החותם בפנימיות המשיח{תור"ה}-סוד  ת"ו   אור"ה-ציור האותיות{יחודים}-שהינם ידועים רק ל"כל  בסוד נשמה {כ"לל}ית  בגימטריא כ"לל קדוש-,

זה המשי"ח  מדרגת יחידה  בגימטריא כ"ח  ט"  אורות חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  המעבר המלכות{הנקראת העד"ה}-לשון עדות{אשר בה  החכמה הנקראת עדות מגולה ולכן מעידה אשר משה אמת ותורתו אמת}-וידעת אשר מלך המשיח הינו אי"ש  בסוד  {א}ור  {י}חידה  {ש}לם  ובזה האור ישחט ויעקור  בש"ר{ק"ץ כל בש"ר-סמא"ל הטמא}אשר נאחז בכלים{נבראים},-וביום ההוא ישראל זוכים למאור ע"ל  בגימטריא  מ-א"ה סוד יחוד א"ם{בינה} ומלכות{ה"}-סוד הגאולה הנקראת העד"ה  בגימטריא הע"ט{בפנימיות  המלכות  י"  ספירות בלימה}-חבר למוחין הע"ט  ומקובל העי"ט,-סוד משה הוא  רוח ה{ג}או{ל}ה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ח"

"צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קרבני לחמי לאשי"

ראה,-צ"ו  בסוד   צ"דיק   ו"  בגימטריא   ק"ו    צ"    דוד,-הרי לך זה יחוד אור אין סוף יתברך  לא מושג{ק"ו}-אשר באמצעות המשיח{תפארת,-צ"}-המלכות{דוד}-מעוברת מן  א"ת  סוד א"לף     ת"  מלא אות   פ"ה   ומקובל    א"  תפל"ה  אותיות  תפ"ה   א"ל   בגימטריא  א"ל תהלים,-הרי המלכות{תפלה}-בפנימיותה אור החכמה{א"}-אשר באמצעות זה המוחין  שם  תפ"ה  בגימטריא  אור  פ"ה  ע"ב אמ"ת  אותיות פא"ר  ו"ה   חס"ד  אמ"ת   בגימטריא    פ"ה או"ר   סו"ד   נשמ"ה   אמת-תפארת ישראל מלך המשיח מ{ג}ו{ל}ה בפנימיות המלכות הטהורה,-בסוד הינה{המלכות}מתעברת מן  ט"  אורות  חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המשפיעים  הר"ה אורות לפנימיות המלכות{ובכך   ט"הורה  בסוד  ט"ו   הר"ה},-הרי שם ט"ו בגימטריא י"ה{חכמה בינה} באמצעות תפארת{ו"}-עיברו המלכות{ה"}-,

וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה הנקרא בנ"י  ישראל   אותיות  {י}ש   [ר]"לא  [ב]נ"י,-ראשי תיבות  בר"י,-זה מלאך התפילות   בסוד ב"ית   ר"י  אותיות  י"  ברי"ת,-הינו על ידי העלאת  מ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין אשר מלך השיח  אותיות משה ח"י  מעלה בכך הינו מושך באמצעות זה המלא"ך   י" ספירות בלימ"ה  והרי  בר"י אותיות  רב"י,-להראותך משה  {רב"}ינו  על ידי {רבי}-נו  מושך  אור  נ"ו,-נ" כפול  ו"  בגימטריא ש"  בגימטריא  ל"ו"  שמות א"ש,-הרי המלאך ברי מעלה את תפילות חכמת הצירוף{ציור האותיות}-המשבר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ועל כך נאמר "ואמרת"  בגימטריא  זמר"ת,-הרי מלך המשיח  נקרא זמ"ר ובפנימיותו  י"  ספירות ובכך מקובל זמי"ר   בגימטריא  נז"ר,-

כנאמר על המשיח  "נזר אלוקיו על ראשו"-והינו מזמר ומכרית הקליפות דסיטרא אחרא,וראה  המשיח סודו  {נ}זר  {א}לוקיו {ע}ל {ר}אשו-ראשי תיבות   א"  נע"ר  בסוד  נ{ער  פל}"א  -סוד הערפ"ל  בגימטריא שכינ"ה  מפעמת בפנימיות ל"ב  המשי"ח ,וידעת  הע-רפ"ל  סוד השם הקדוש  רפ"ל בגימטריא   קי"ר{אור האלוקות,-השכל הז"ך}-סוד מוחין  יק"ר,-י"וד  ק"וף  ר"יש    אותיות יד"י  ק"ו שופ"ר,-וידעת  יד"י   בגימטריא  כ"ד{המלכות}-המעוטרת מן כ"ד "קישוטים"  בגימטריא {ש}ע"ר  [מ]א"ה [ש]וטים-ראשי תיבות  שמ"ש{תפארת ישראל}-הוא קישוטי{עטרות}המלכות]-המעוברת מן   אור  ק"ו{אין סוף יתברך לא מושג}החותם בממלכה שופ"ר  בגימטריא  שו"ר   שמוני"ם   אותיות שור{ש יו}ני"ם-נשמות צדיקים{ישראל קדושים} המשמידים ומכריתים    יש"ו{ע} –י"מח  ש"מו  ו"זכרו ע"ולם סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  קרבנ"י  בסוד   נ"י  קר"ב   בגימטריא  {ש}"ם  [י]שי  [ק]רב  ראשי תיבות  שק"י  בסוד  הפסו"ק  {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה,-הרי המוחין ב{ג}או{ל}ה השלמה סוד שם י-הו-ה  הוא ישמע  תפילתנו מה שכעת בעת הגלות  התפילה{דיבור}שורה בגלות-לשון גלויה ולכן אחיזת הסיטרא אחרא מעכבת התפילה מלעלות{לשון לזכות "בעליונות"  בסוד  בע"ל  יונו"ת,-מאור תפארת{בע"ל}-החותם יונו"ת  בגימטריא  י"  בינ"ת{עשר ספירות} ואז  בכך  המלכות  בהעלאת תפילתה  תזכה להתעטר  במאור לאש"י  בגימטריא אמ"ש,-{א}ור {מ}וחין {ש}לם,-סוד חכמה {א} בינה{מ}  דעת{ש},  -אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"

"באתי  לגני   אחותי כלה   אריתי  מורי  עם בשמי  אכלתי יערי  עם דבשי"

ראה,-"באתי"  בגימטריא  א"ב קוד"ש   בגימטריא  יב"ק   א"ש   בגימטריא  אי"ש  אלהינו,-זה משה רבינו איש האלהים{מלך המשיח} שהינו מהוה   ג"ן{המלכות}-במוחין ל"י {בינה}-בגימטריא אות  ם"  בגימטריא ארבעי"ם  אותיות א"ם   עיב"ר  {המלכות},-וידעת אשר המשיח הינו צדיק{אי"ש בתורת הקבלה}ובפנימיותו  אלהי"ם  בסוד  א"  מיל"ה     אותיות   אל"ף  מילה   אותיות מפ"ל  אליה"  חבר אות  ו"{המשיח} ומקובל מפ,ל אליהו,-הרי אליהו הנביא זכור לטוב נביא קדושב חתום  בפנימיות משה  הנקרא  מפ"ל   בגימטריא  יק"ם   את המלכות בזכות מוחין אליהו הנביא הנקרא לגנ"י   מלא אות נ"ון  ומקובל   ל"  ניגו"ן  בגימטריא  נ"ץ  ט",-הרי אליהו בזכות ניגונים{יחודים} מושך לפנימיות  נ"ץ{משה}  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  אשר מעברים הממלכה{והרי לך י" ספירות בלימ"ה},והבו  ל"  ניגו"ן  בגימטריא  פ"י   גו"ן אותיות פגיו"ן,-

בזה הפיגיון סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה מומת יורדת לגיהנם וליבה  הטמא נעקר  ונשרף בכח חידושי התורה,וביום ההוא ישראל זוכי"ם בגימטריא עו"ז  כל"ה  אותיות  כז"ו   על"ה בגימטריא  ג"ל על"ה,-הרי המלכות מעוברת מן    ע"   ל"ה  שבעים פנים של התורה אשר בכח שם כז"ו  בגימטריא ג"ל-עיני וראיתי  נפלאות מתורתך המלכות זוכה ל"עלה"  מלא אות ע"ין  ומקובל נעיל"ה  אותיות  נע"ל   י"ה  בגימטריא ק"ן  י"ה-חכמה עליונה המגלה מנעולא דמגניזא{גבורות קדושות} המכריתים ומשמידים סמא"ל גמגימאואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,וזה גאולת ישראל אשר בכך מעוברים{הנבראים }מן   ארית"י  אותיות יראת"י{יראת  ה" יתהלל}-סוד  מורי"  אותיות רו"ם  י"  בגימטריא נר"ו,-יחוד תפארת{ו"}ומלכות{נ"ר}-וזה היחוד יכחיד ויעקור "רומי  הרשעית"  אותיות מרי"ה  ישו"ע  -י"מח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש הלהב"ה,והמשיח  סודו  בשמ"י אותיות ש"ם  י"ב,-

בפנימיותו   י"ב צירופי יהוה{תפארת} אשר בכך    חותם אות  ש"  בגימטריא  שמות אש ל"ו{צירופי קדושה}בפנימיות ה{מ}לכות  וזה יחוד כתו"ם  ל"ה,-סוד {כ}תר  [ת]ורה   {מ}לכות  {ו}גבורה  החותם  ל"ה-ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמ}ה בפנימיות הממ{ל}כ{ה}  בגימטריא  פ"ה  כל"ה,-זוכה לכבוד{פ"ה}-מוחין  נ"ה{בגימטריא כל"ה}-רוח {נ}צח {ה}וד נבואה העוקרת  "ירעי"-זה סמא"ל המלאך הרע,-ובכך ה{ג}וא{ל} הנקרא    ע"ם דב"שי  אותיות שב"{ע  מי}"ד  חותם מדרגת עמ"י{המצביע על דבקות באלוקות}בפנימיות ישראל טהורים-זוכים למוחין {מ}שה {י}וסף {ד}וד-{מ}דרגת [י]חיד"[ה]-סוד שם מי"ה  בגימטריא נ"ה-נ" כפול  ה"  בגימטריא נ"ר  האמונ"ה  אותיות אהרו"ן  מ"ן   ה",-חסדים  על ידי   מ"יין  נ"וקבין{תפילה}המושכת אור בינ{ה}-למלכות  הזוכה לחירות  סוד חי"ל  תור"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"

"מה רבו מעשיך   ה"

ראה,-מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא {ג}או{ל}ה בגימטריא אדם{תפארת ישראל} הנקרא רב"ו    בגימטריא ר"ח  חבר אות  ו"  ומקובל רו"ח,-הרי  רוח אלקים בפנימיות המשיח,-סוד יחוד  ר-ו"ח  בגימטריא  ב" חד"ר,-המשיח בעל חכמה {ב}ראשית  והינו באמצעות {ח}סד {ד}ין {ר}חמים מעבר השכינה  הנקראת מעשיך{עולם העשיה}-שהינו מקבל השפע מן בינ{ה},-וידעת אשר  מע"שיך בגימטריא  ע"  של"ם,-להראותך  המלכות{על"ם}-מעוברת מן   אות  ש"  בגימטריא  מוש"ל אשת"ו,-מוחין תפארת{ע" פנים של התורה} אשר בכך מגלה במלכות שמו"ת א"ש ל"ו,-סוד   א"   של"ו   במלוי  א"{לף  של}"ו –זה מש"ה   הינו שפ"ל  חבר רוח ומקובל שפ"{ל  רו}"ח,-

והאיש משה עניו מאד,-בפנימיותו  מוחין רל"ו  בגימטריא  "{ג}דו[ל] [א]דונינ[ו] [ו]ר{ב} כ{ח}"-אותיות  חב"ו   גוא"ל,-זה סוד  יחוד  ח"  ב"ו"  בגימטריא ו"  נשמ"ה   ב"ו"  בגימטריא דו{ד נ}שמ"ה    שהינו בעל שם נ"ד בגימטריא  הי  ואו הא יוד  ובזה השם  משה ניצל מן אחיזת הגבורות{דינים} וממתק המלכות  הזוכה  לאור "בישום"  בגימטריא משיח  בגימטריא  י"ש    מ"ו  נש"מה אותיות ש"ם  י"ו  נשמה,-זה משה רבינו עליו  נאמר  י"ו  קרנות על –ח"דו  בגימטריא ח"י,-אור {י"ח}-ידה בפנימיות  יה"ד   חבר אות  ו"{תפארת}ומקובל יהו"ד-זה המשיח  בסוד י-הו   ד"  באמצעות   מלאכי גמר"א-{ג}בריאל {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל המשיח י-הו   נוטל אות   י"   מש{י}ח   ובכך מקובל שם י-הו-י   ובזה השם המורה על חכמה עליונה{י"}הכונסת לנקודה תחתונה-{י"  המלכות}-בכך נחתם יחוד   ו"ה-תפארת  ומלכות,-וגם  ו"ה  בגימטריא  א"י  חבר ו"ה   בגימטריא כ"ב  אותיות התורה העליונה{חכמה}-אשר באמצעות כ"ף  בגימטריא מאה אותיות האם{בינה}-מעברים בי"ת{המלכות}וזה יחודים הנקראים יהו"ד-ים  בגימטריא   י-ה-ו  נ"ד  בגימטריא  שם - 

י-הו- ה-י-ו-א-ו –ה-א -י-ו-ד   בגימטריא  ע"ה  בגימטריא   חס"ד  ג",-וזה סוד המשיח  אשר הינו ד"ג{צדיק} ועל ידי ג" כפול  ד"  בגימטריא י"ב צירופים  מושך מוחין ג"ד-מזלא קדיש"א   -"סוד  ג"ן  משה"{בגימטריא   חס"ד   ג"}-יחוד  ג"ן{מלכות}-בגימטריא מלכות  עולה אלהים ו-ג"ן  בגימטריא  הי יוד הא וו  וזה השמות מקבלים מיתוק מן ג" כפול  נ"  בגימטריא ק"ן{החכמה}-מש"ה  שהינו  {ס}וד  {ג}ן-שם  ס"ג בגימטריא  י"וד  ה"י  ו"או  ה",-מאור בינה{אמא} הממתקת ומבשמת המלכות הקדושה ושוחטת ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש הלהבה מלכות הסיטרא אחרא נשחטת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"א

"את  קרבני לחמי לאשי ריח  ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו"

ראה,-"את"  זאת השכינה שהינה  מעוברת מן  קרבנ"י  אותיות   נ"ר  יב"ק סוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה,-זה משה המשפיע למלכות{נ"ר}-מוחין  נ"ון  ר"יש בגימטריא ק"ו  יש"ר,-אור הרחמים  י" שור"ק  בסוד תפארת{על ידי גבורת קו שמאל,-שור"ק}קוש"ר{מיחד} י" ספירות  אשר משפיעים  לחמ"י  בגימטריא   נח"ל,-{נ}וחל  {ח}סד {ל}אלפים,-אור החכמה{ספירת אלפים  בתורת הקבלה}כונס לפנימיות  אות  ד"{מלכות}שתפארת  ח"ס{מכסה}באור עליה בסוד ביאורי תורת התפארת הינם מג"ן המלכות סוד {מ}יכאל  {ג}בריאל {נ}וריאל-הם חידושי התורה והבן,-וזה יחוד ח"ס-ד   תפארת{ח"ס}על המלכות{ד"}-כמשל לבע"ל{תפארת}החס{מגונן} על אשתו{מלכות},-

ובכך הנבראים ישראל צדיקים קדושים זוכי"ם בגימטריא עו"{ז  רי"ח}  חכמה קדושה השוחטת ועוקרת  ה"חזיר"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק יורד השאולה ונשחט  על גבי מזבח הנקמ"ה,-וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים תשמר"ו,-הרי אות  ת"  בגימטריא [א]ור {ע}"ב [א]מ"ת  מוחין  ע"אא,-{א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו יהי לכם ישראל לרוש"ם   מל"ך{אותיות  ת-שמר"ו  לכ"ם}-בגימטריא אור ע"ב אמ"ת  מל"ך שומ"ר,-זה מלך המשי"ח  הינו  ש"   רו"ם  בגימטריא [ל]ו  {ש}ש  [א]מ"ת   [ו]"   {ר}ו"ם-ראשי תיבות  א"ש  רל"ו   בגימטריא   "אש גדול אדונינו ורב כח",-זה {ה}גוא{ל} בפנימיותו   רל"א   ש"ו,-סוד  מוחין רל"א  צירופים  המלגה ש"ו  אורות במלכות בסוד ש"ין ו"או  בגימטריא  בנ"י  אי"ש,-תפארת ישראל{ב"ן  בתורת הקבלה}בפנימיותו  י" ספירות בלימ"ה –סוד אור החכמה  השורה על צדיק יסוד עולם-הנקרא אי"ש,-אותיות  י"ש   אל"ף  אורות  בפנימיות{ספירת אלפים חכמה בתורת הקבלה},-

וידעת  יש  אל"ף   בגימטריא קשי"א  חבר אות  ו"{תפארת המשיח} וראה למלך המשיח קוראים קושי"א  בסוד ק"ו אי"ש,-הארת אור אין סוף יתברך {לא מושג} באמצעות ק"ו  ק"  כפול ו"  בגימטריא שש מאות אותיות אות שמ"ש{תפארת}מעברת המשי"ח{אמ"ת   ו"}-במוחין  ש"  בגימטריא  שמו"ת  א"ש  ל"ו באמצעותם   מוש"ל אשת"ו,-בסוד המשיח מנהיג על ידי שמות קדושים את  כח הטב"ע בגימטריא אלהים{מלכות}הקדושה אשר בכך מעוברת בכח נקמה  בסוד נ" קמ"ה  אותיות ק"ן מ"ה בגימטריא שם י"וד   ה"א  ו"או  ה"א  השוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם  ונשרפים מן חידושי התור"ה  של המשיח הנקראים במועד"ו בסוד עמו"ד  ב"ו",-בתפארת  ב" כפול   ו"  בגימטריא   י"ב צירופי יהוה המרוממים התפילה{עמיד"ה  בתורת הקבלה}-וזה התפיל"ה  אותיות  תפ"ה יל"ה  בגימטריא תהלים  יל"ה,-סוד השם המפורש  המורה על יחוד עליון ויחוד תחתון  והמלכות{תהלים}מקבלת מן כל הכוחות,-מוחין {ג}או{ל}ה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ב

"את הכבש אחד תעשה בבקר"

ראה,-המלכות{א"ת נקראת בתורת הקבלה}-והינה בעלת מוחין הכב"ש,-לשון כובשת יצרי"ה  על מנת שתפארת יעבר"ה  בדרך קדושה,-והמשיח הינו ת"פ-ארת  בסוד משפיע  ת"פ  אורות למלכות{אות  ה"}-וזה יחוד שם  תפ"ה  בגימטריא תהלים,-אשר בכך מיל"ת{זה המלכות}זוכה לאות  ה" עליונה{בינה}-אשר משפיע בבק"ר  בגימטריא ב"ר אלהינו{מוחין  נ" אליה"ו}-אור הנבואה לפנימיות   תעש"ה{עולם העשיה} –אשר בכך הנבראים{ישראל} צדיקים קדושים זוכים  ל-ת"   שע"ה  בגימטריא   או"ר  שע"ה  ע"ב אמ"ת    בגימטריא ז"ה  שע"ר   חס"ד אמ"ת,-

ז"ה   תפארת בעל י"ב{בגימטריא ז"ה} צירופי יהוה  {יתברך}-שבכך פותח שע"ר {המלכות}-ומעברה  במוחין עש"ר{ספירות בלימ"ה}והמשיח ש"ר   ע"   פנים של התור"ה-שבכוחו למשוך   חסד"  בגימטריא סו{ד}  {נ}שמה  שם   נ"ד  בגימטריא   הי ואו הא יוד בכך ממתק ומעניק אור "בישום" בגימטריא  משי"ח  לממלכה הזוכה למוחין אמ"ת  בגימטריא אור א"ם  ח"סד אמ"ת בגימטריא ר"ז  {א"}ם    [ע]"ב [א]מ"ת  -מאור ע"אא-{א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו  נחתם בפנימיות ישראל  צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מייחלים,  ועל ידי כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

י"ג

"ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה"

ראה,-"ו"  תפארת ישראל הינו בעל מוחין אמר"ת אותיות  א"  תמ"ר,-המשיח אותיות משה חי הינו  צ"   יסוד עולם,-הרי באמצעות אות  צ"  בגימטריא תשעי"ם בגימטריא שמ"{ע  ק}וד"ש-סוד שם  ע"ק,-{ע}ליון {ק}דוש-הגואל חותם י"-סוד עשר ספירות בלימ"ה בגימטריא הנב"ל{סוד המנגינה,-יחודים} בפנימיות המלכות{הנקראת עול"ם}-בסוד ע"ו-לם  בגימטריא  קו"ם,-זה המשיח אשר באמצעות אות ו"{תפארת} מושך הארת חכמה {ק"ם-יה} בגימטריא  מא"ה  מי"ה,-סוד השם  מ"-יה  המורה על השם הנסתר   סוד   סת"ר   נ"ה,-{נ}צח {ה}וד-רוח הנבואה {מעשה המרכבה,-

חכמת ק"ן הציפור-צירוף}-שעל יד"יה  נחתם  שד"י  עלי"ה  בגימטריא מטטרו"ן עליה  בגימטריא {ש}ם {י}שי  [ר]ומ"ח [ע]-לי"ה,ראשי  תיבות  עשי"ר{תפארת}-סוד ע"  שי"ר{פנים}של התורה המעבר המלכות  {עי"ר}-במוחין   ש"  בגימטריא שמות אש ל"ו"-סוד חיבור ציורי האותיות  הנוד"ע רק ל-ע"{ד  נ}ו"ה-משה רבינו בעל שם המפורש נ"ד בגימטריא הי ואו הא יוד אשר בכך  משה ממתק ומבשם המל{כו"ת}וחותם בפנימיותה   {כ}תר  {תו}רה  סוד שם  לי"ה  בגימטריא מ"ה  בגימטריא שם י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא גאול"ה  בגימטריא ז"ה  ג"ל  בגימטריא  ג"ל  י"ב  בגימטריא  ג"  מ"ב  בסוד   ג"  כפול   מ"ב   בגימטריא  קכ"ו,-סוד השם המפור"ש  כו"ק אשר בזה השם משה ילמד ישראל  תורה וחכמה ואומנות{חכמת הצירוף},וגם כק"ו  בגימטריא קכ"ה   א"  בסוד  קכ"ה  אל"ף,-בזכות הארת החכמה{ספירת אלפים}המלכות זוכה לגמרת  תיקון קכ"ה  מדרגות  המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה, -זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

י"ד

"הצילה נפשי מחרב נפשי מיד כלב יחידתי"

 

ראה,-"הצילה"-זה מוחין  צלי"ה  בגימטריא מצ"ה  סוד  צ"{המשיח} בעל שם מ"ה בגימטריא י"וד  ה"א  ו"או   ה"א  ובזה המוחין ה{ג}וא{ל} הינו מהוה צ"ל,-צ"{דיק ל"}מד  בגימטריא ע"ד  צדיק  המעבר המלכות{דק"ל}-ב-י"  ספירות בלימ"ה,-וראה המלכות{אות  ד"}-זוכה למוחין  ק"ל  בגימטריא   כ"  נאה"  בגימטריא ש"ע   נא"ה ירם,-הרי המשיח{ש"ע נהורין}-יר"ם  המלכות{ה}-באמצעות אור  נא"ה  בגימטריא נ"ו  בסוד נ" כפול  ו"  בגימטריא אות  ש"  בגימטריא של"ו  ש"ם או"ת{משה בגימטריא שיל"ה}-ש"   ל"ו"  מעטרת   יסוד{אות}-א"{החכמה} המלמדתו  ת"ו{הנגינה}-יחודים, ובכך ממתק ומבשם  נפש"{י}-זה המלכות{נפש}-בפנימיותה  פ"ן   ש"י{מוחין בינה}-כנאמר  "לאוהבי הנחיל יש",-

י" ספירות בלימ"ה  בגימטריא הנב"ל,-סוד ל"ב{תפארת} המגלה במלכות  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד –רוח הנבואה המשמידה ועוקרת  "כלב"-זה סמאל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק  נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא יחידת"י בגימטריא כ"ח  דת"י,-{ד}עת {ת}פארת {י}סוד-זה המשיח בעל מוחין{יחידה}  בגימטריא כ"ח   ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הינו מעבר השכינה{והרי לך י" ספירות בלימ"ה}סוד מ"חרב  נוטריקון  מ"ח   ר"ב{חכמת הגואל}אות  מ"{בינה}-שהינו חותמת   ח"  ר"ב  בגימטריא  ו"   נשמ"ה  ר"ב אותיות רושם הב"ן{תפארת} הזוכה  "לבנה"{בסוד מור ולבונ"ה}-חכמה עליונה{לבנ"ה}-יחוד ל"ב{תפארת}-ו-נ"ה,-{נ}צח {ה}וד  אשר מעברים רוח  נ"ב-ואה   סוד תפארת{ב"ן}-המשפיע  שם  או"ה   בגימטריא    ז"ה  בגימטריא  י"ב צירופי יהוה המכידים מלכות הסיטרא אחרא"  נאבד"ת  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך  מי"ד-סוד  {מ}שה {י}וסף  {ד}וד-נשמת יחידתי   בגימטריא יח{יד קוד}"ש,-זה המשיח הכותב תורת ה"קידוד"  בגימטריא  שע"ר   דו"ד מא"ה,-הרי לך תורת המשיח  סוד  עש"ר ספירות בלימה המעברים שע"ר{מלכות דוד}-במא"ה  ברכו"ת{שמות קדושה}-סוד כת"ר  ב"ו"-אותיות כ"ב תור"ה,-הרי  לך המשיח מגלה שמות  המפורשים בעת כתיבת תורתו  אשר מקורה מן פ"י  הגבור"ה  אלקי ישראל  בעל כל הכוחות כולם הממליך משיח בן דוד  מלך על מלכות יהוד"ה  בסוד המלאך יהוד"ה  בגימטריא   י"ה   י"ה   בסוד {מ}ה [ש]היה [ה]וא ש{ה"י-ה"י}-זה  מש"ה  ,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"ו

"ואתן צאני  צאן מרעיתי אדם אתם"

ראה,-"ו"  תפארת  ישראל הינו בעל מאור   א"ת-ן"  סוד ידיעת בינת האותיות{ציור האותיות}-השם המפורש    שהינו  נ"  או"ת{"ואתן"},-וזה הגדולה של מש"ה שהינו מעובר  במוחין צא"ן  בגימטריא   א"   ק"ם,-סוד החכמה {אות  א"}-הנקראת קימ"ה בגימטריא קנ"ה,-והבט זה יחוד  אות ק"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה} אשר באמצעות נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד  מעברים המלכות{צא"ן}-וזה ענין משה רוע"ה צא"ן  אותיות נ"ץ   ע"  אור"ה,-המשיח אותיות משה חי הינו   נ"ון  צ"דיק  בגימטריא [ק"ו] צד{יק}   -הינו מעוטר בשם  יק-וק  הנקרא אורה על שם מאיר כל העולמות  ובזה השם  ע"  פנים של התורה נודעים לנביאי האמ"ת הנקראים מרעיתי בגימטריא רעמ"י  קוד"ש  אותיות שוקד"י   רע"ם   אותיות  קוש"ר  י"ד  ע"ם    אותיות קושרים ע"ד,-

הרי משה בסוד  ו"  קשרי"ם{חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד} והינו ע"ד התורה{בעל מוחין חכמה}  שהינם קושרים  בגימטריא קוש"ר  ן"  אותיות  ק"ו   נש"ר{המשיח}-הינו נוש"ק האות   ר",-הרי תפארת חותם בפנימיות המלכות קשר נשיקה {דבקות נשמה בנשמה}-ובכך אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל  א"לה א"להי  א"להים  סוד הגבורות מתמתקת,ולכן משה נקרא אדם  בסוד א"ם{בינה} מעברת את פנימיותו ב-ד"  מוחי"ן  אותיות יחו"ד  מ"ן,-המשיח מעלה  מ-יין   נ-וקבין{תפילה}באמצעות  יחו"ד סוד שם  יח"ו השם המפורש המורה על ציור התגי"ן בסוד הנאמר על המשיח  "ודאשתמש בתגא וחלף"-הרי  ו"{תפארת ישראל}הנקרא א"ד{בתורת הקבלה}-הינו מהוה שמ"ש{השכל הז"ך}המגלה המוחין במלכות{ת},-וזה יחוד  ו"-דא-ש-ת-מש  יחוד ה{ג}או{ל}ה  שהינו  מהוה מוחין   תג"א  בגימטריא  או"{ר}   ד"[ג]  ע"[ב] אמ"[ת]-סופי תיבות גבר"ת,-

המצביע על גבורת משה רבינו עליו השלום אשר על ידי ידיעת שם ע"ב בגימטריא חס"ד  בגימטריא   ס"ו{ד}  {נ}שמה   השיג שם נ"ד  בגימטריא   הי ואו הא יוד בכך ממתק ומבשם המלכות הזוכה למוחין א"מ-ת{בינה  א"ם  }חותמת במלכות  ארבע מאות  אורו{ת}  ו"ארבע מאות" אותיות עבו"ר אמ"ת,-{ז}ה [נ]שמת המשיח   סוד שם  ז"ן   ויו הי יוד הה חכמה  עליונה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה ישראל אד"ם את"ם  אותיות  דת"ם   אמ"א,-הרי  בזכות בינה{אמא} ישראל זוכים  ל{ד}עת {ת}פארת  {מ}לכות  סוד היחו"ד.

ט"ז

"צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי"

ראה,-{צ"ו  א"ת}-זה סמא"ל הטמא{צוא"ת  אומות העולם}-הנשחט על גבי מזבח הנקמה,-וזה המזב"ח  סוד מוחין המשיח אותיות משה ח"י  ובפנימיותו  א"ת  צירופי  השכינ"ה  המהוה בנ"י  ישראל  בגימטריא  ב"ן כשרא"ל,-הרי משה{הינו ב"ן,-תפארת ישראל} ועל ידי המלא"ך כשרא"ל החותם בפנימיות המשיח  כ"ף  שרא"ל  אותיות כפ"{ל רא}"ש-סוד  רל"א  ההארות בכך מש"ה  מכ"ה את הסיטרא אחרא ארורים-הינם  בהמו"ת   ומהוים  ה"ב מו"ת,-כח המיתה בעולם{מלכות},-וב{ג}או{ל}ה  המשיח {ישראל}  באמצעות  בנ"י"  סוד  בנין   י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא פ"ז{עטרות הגואל}-אור קומ"ה שלמ"ה אותיות מקו"ה  טהר"ה  בסוד המלכות{הר"ה}-על ידי מוחין משה  ב-ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המפרים הממלכה  והרי לך  י"  ספירות  בגימטריא  ע"  פירות,-וזה סודי הסודות כל הספירות הינם  התורה הקדוש"ה  ,

והבט   י"  ספירות בגימטריא  ע"  פירות  ומשה הינו  ע" בגימטריא שבעים  אותיות שמ"י   ע"ב  בגימטריא  שמ"י חס"ד בגימטריא  שמ"{י} ס[וד] נשמ[ה]-סוד מוחין יהו"ד   בגימטריא   יה"י  בגימטריא  כ"ה,-זה יחוד בינה{אות כ"ף בגימטריא הא"ם החותם  מא"ה ברכות בסוד ב"ו"  כת"ר  אור  תפארת משה}-בפנימיות   הממלכ{ה}-וזה יחוד  כ-ה  המוליד פירו"ת{נשמות חדשות}ולמד והשכל גנזי הבורא יתברך בזה המאמר הנאמר בסוד מוחין החכמה העליונה,פירו"ת  בגימטריא  פ"ת גבור"ה  אותיות  גבו"ר  תפ"ה   בגימטריא  גבו"ר  תהלים,-הרי משה על ידי מידת הגבורה מעטר תהלים  בגימטריא    ת"  מילה{המלכות}-ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה וכעת המלכות{בעת הגלות }נקראת  פ"ת{לשון עניות}-אך בגאולה בעת נחתם בה מוחין החירו"ת  סוד ח"י תור"ה{אור הגואל}תהוה  תפ"ה בסוד {ג}דלות [מ]וחי"[ן]  המהוה  מג"ן עבור הממלכה,-

וידעת  מ"{בינה}-חותמת באמצעות שם ג"ן   בגימטריא   הי יוד הא וו  חכמה עליונה בסוד ג" כפול  נ"  בגימטריא ק"ן{אורות}-במלכות הטהור"ה שהינה בכך משיגה קרבנ"י  אותיות  י"ב   קר"ן,-סוד י"ב צירופי יהוה{תפארת} המעברים ה"קרן"{מלכות}-ב-ק"   נ"ר   בגימטריא נ"ר   מא"ה  סוד המלכות{נ"ר}אשר הכל יום מתברכת מן מא"ה אורות  הבינ"ה-גדלות ההשג"ה סוד לחמ"י,-י" ספירות בלימ"ה המגלים במלכות  שם  לח"ם  בגימטריא יהוה  יהוה יהוה   וזה סוד ציו"ר  האותיות  הידוע  לאש"י  נוטריקון למ"ד  איש  בגימטריא ע"ד א"יש,-משה רבינו צדיק יסוד עולם{אי"ש}-בפנימיותו   י"ש   א"לף  בגימטריא קשי"א  חבר אות   ו"{תפארת} ומקובל מוחין קושי"א  אותיות ק"ו  אי"ש,-סוד אור אין סוף יתברך לא מושג{ק"ו}-המעבר משה {א"יש  אותיות   א"    י"ש}-במדרגת עדו"ת סוד  ע"ו דת,-ע"  כפול  ו"  בגימטריא  כ"ת,-{כ}תר {ת}ורה החותם {ד}עת  {ת}פארת בפנימיות ישראל צדיקים קדושים  לגאולה שלמה מייחלים,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ז

"מי יודע  רוח בני אדם העולה הוא למעלה  ורוח הבהמה  הירדת  היא למטה לארץ"

ראה,-מ"י  {בינה}-חותמת  מוחין יוד"ע  נוטריקון  י"  ו   ע"ד-זה  תפארת ישראל משה רבינו עליו נאמר "יו קרנות על חדו"]בפנימיות המלכות אשר זוכה  ל-ע"ו   י"ד  בגימטריא   עב"ד   ע"דוד,הרי המשיח הינו ע"ב-ד   בגימטריא  חס"ד  ארב"ע חותם  ע"  פנים של התורה{מוחין החכמה}  בפנימיות  בא"ר,-סוד המלכות  ב"ידך א"פקיד ר"וחי  וזאת ה{ג}וא{ל} עושה בכח {ביאו"ר ה}תור"ה  אותיות י"ב אור"ה  בגימטריא י"ז ר"ז  בגימטריא ר"ז  אהו"ה   בגימטריא  ר"ז  טו"ב בגימטריא אר"ז  אי"ה,וידעת המשיח נקרא אר"ז  בסוד בפנימיותו אות  א"{החכמה} אשר מעבר   ב{ג}וא{ל}   ז" מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ובכך המלכות{אות ר" בגימטריא  א" א"ל אלה אלהי אלהים,-גבורות}מתמתקת ומתבשת בכח יחוד  א-ר-ז  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-

וביום ההו"א  שם  אי"ה  בסוד י"ה{חכמה בינה}-יגלה אל"ף  אורות  בסוד  אל"ף בגימטריא  א"ל שמוני"ם     אותיות שמא"ל יוני"ם,-קו שמאל גבורות קדושות אשר ימחו זכ"ר עמלק הרשע נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך   רו"ח  בנ"י  בגימטריא  חר"ב ס"ו  בגימטריא {ח}ר"ב  [ב]"ן [ד]ו"ד –ראשי תיבות חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  חותם שם האד"ם סוד א"  מד"ה{מאור החכמה} בפנימיות הכלים{ישראל קדושים}-אשר בזכות הו"א{בינה}-החותם בפנימיותם{של ישראל}-  ל"   מעל"ה  סוד  י"  י"  י"  {חב"ד}אש בכך רוח בהמ"ה-{ב}יעור {ה}קדושה {מ}ן  {ה}בית-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  רוחם ירדת  היא למטה השאולה ונשחטת על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע עמלק נכחד ונאבד בעת המשי"ח הנקרא באר"ץ בסוד  צ"  בא"ר  על שם הגואל מבאר התורה הקדושה באמצעות  מוחין  צ" בגימטריא  שמעי"ת  בגימטריא שמ"ע קודש{קול  הנבואה  המאירה} המעטר השכינ"ה  במוחין ישראל  סוד שי"ר א"ל-מדרגת יחיד"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ח

"ועשירית  האיפה סלת למנחה"

ראה,-אות  ו"{תפארת ישראל}הינו כולל בפנימיות עשי"רית בגימטריא  ע"  שי"ר  קודש,-מוחין החכמה  סוד עי"ן  המגלה שי"ר  יש"ר  בגימטריא שר"ש  ר"ך אורות המבשמים ומר"כ-כים המלכות שהינה עשירית{ספירה}ומעוברת מן עשיר{תפארת}שהינו ש"ע  נהורין בעל מוחין   י"{חכמה}-וממתק אות  ר"  בגימטריא א"  א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם,-גבורות המלכות,-וזה יחוד  ע"ש-י-ר המגלה מוחין רחמים{ישר}  בסוד  י"ש{בינה} בפנימיות הממלכה{ר"}בזכות  ש"ר  י"{תפארת}בגימטריא ש"ר  עש"ר  אותיות שע"ר  ש"ר,-הרי שער{המלכות  אות  ר"}מעוברת מן  אות  ש"  בגימטריא  ל"ו"  שמות א"ש{צירופי אותיות קדושה}-תפארת  שהינו יחוד  ש-ר  ומהוה  ש"ע-ר  המושך  עש"ר{ספירות}למלכות{השורה ב-רע"ש בסוד גלות}-ועל ידי ההארות  המשיח עתידה המלכות להתעבר מן גבורות קשות וגדולות  אשר  ישחטו ויעקרו  סמא"ל גמגימיא  ואמון מנו"א-כח  "האיפה" בסוד א"י-יפה  כח הכסילות  בפנימיות הנברא,-

עתידה רומי הטמאה זר"ע עמלק הרש"ע לעלות בלהבות ולהחרב" עד   עפ"ר  ועשירית{שארית}קטנה ישאר  מן רומ"י אשר  זוע"ת עולם נגז"ר עלי"ה השמד"ה  עי"ן לא ראתה גבורות קשות עתידות לעלות מבטן האדמ"ה  ולשרו"ף  אומות העולם הגויים הארורים זעקותם ישמעו מן סוף העולם ועד רום העולם ואין מציל את   רוחות העולם הטמאים מן הזועה העתידה לפוקדם,וביום ההוא ישראל זוכים בגימטריא ע"וז"-סוד  ע"ין  ז"ו  בגימטריא  פ"ו   ז"ן,-יחוד חכמה עליונה שם ז"ן בגימטריא  ויו הי יוד הה וחכמה תחתונה{מלכות }-סוד אלהים בגימטריא פ"ו  בגימטריא שם  מו"ם,-בסוד {מ}עתה   {ו}-ע"ד  {ע}ולם,-הרי בזה היחוד מלכות{עולם}זוכה למוחין  ע"ד  ו"  בגימטריא למד"ו אותיות לומ"ד{סוד הנבואה  נביאי האמת נקראים לומדי"ם}-ומשה רבינו הוא מלך המשיח חותם ל"ו  -מד במלכות בסוד   ל"ו"-לתפארת{אות ו"}-מוחין  ל"   י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת  ובזה המוחין  "דם"{גבורות} המלכות מתמתק ומתבשם,

וגם לומ"ד  בגימטריא   פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  יו"ם,-חכמה דחסדים] סוד שם  יוני"ם{נשמות הצדיקים}המעטרים מלך המשיח ברוח הנבוא"ה בסוד ח"רב   ו" קצוות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד העוקרת ומחה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא נשרפת וראשה נער"ף ב{ג}או{ל}ה ,-וזה סוד ישראל  בפנימיותם מתעבר  ל"  בגימטריא של"ו שם אות{אור המשיח} הנקרא מנ"חה בסוד על ידי  {מ}יין  {נ}וקבין,-העלאת תפילה ישראל מגולה עבורם{עיבורם}- מוחין   ח"ה  בגימטריא אחד בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים   סוד סל"ת  בגימטריא ת"ל  ש"ם יש"י,-אור המשיח{יש"י} המעבר השכינה{ ת"ל}-במאור ל"  בגימטריא   או"ת   שמ"ש  ל"ו",-בודאי תפארת{אות  ו"}נקרא שמ"ש{מוחין ז"ך}-אשר באמצעות יסוד{או"ת}-מעבר אות א"{חכמה}  בפנימיות המלכ{ו"ת}-וזה יחוד גאולה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ט

"כי השחית  כל בשר את דרכו על הארץ"

ראה,-כ"י  בגימטריא  ל"  חבר   כ"י  ומקובל כל"י,-וזה השם המפורש שופר משה המורה אשר ארבע דלתות העולם העליון {ג"בריאל מ"יכאל ר"פאל  א"וריאל}שורים ברחמים  ומעברים המשיח בחכמ"ה דחסדים-סוד מוחין המאי"ר,אותיות  מ"ה  אי"ר  בגימטריא י-הו-ה  אי"ר,זה השם  בסוד {ר}פאנו  {י}הוה ונרפ{א},-ובזה הצירוף מלך המשי"ח אותיות ש"ם חי"ה  בגימטריא הנח"ש{דקדושה}-משה רבינו  השחית ויעקור ימחה  וישחט    כ"ל  בש"ר   אותיות  ש"ר  כל"ב,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורד לגיהנם  ונשרף מן אש הלהבות,וביום ההוא השכינה{א"ת}-שמה זוכה למוחין   דרכ"ו  בסוד  כ"ו   ד"ר בפנימיות הממלכה,ו-כ"ו  בגימטריא יהוה  יתהלל חותם בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים}-מאור ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-שהינה  מרוממת  האר"ץ{מלכה},-וגם  האר"ץ  בסוד  צ"  רא"ה  בגימטריא  צו"ר,-

זה   סוד  צ"דיק  ו"או  ר"יש     אותיות  י"ז  אוצ"ר  שד"י   בגימטריא  {מ}טטרו"ן   [א]וצ"ר  [א]הוה-ראשי  תיבות  אמ"א{בינה}-אשר מעברת אור החכמה {א"}-במלכות{צד"ק}-הזוכה בכך  ל-י"  ספירות  באמצעות ה"צדיק"{תפארת}-שהינו  מעבר  המלכות במדרגת אוצ"ר  סוד  צו"ר{שכינה}בפנימיותה אות א"{חכמה}-וזה יחוד א-וצ"ר  סוד פל"א  צ"ור  בגימטריא {ש}מוני"ם  [פ]א"י  [ר]ל"[ו]-,סוד ציור האותיות הנקרא שופ"ר  המשיח בסוד  רל"ו  בגימטריא "גדול אדונינו ורב כח"ומשפיע   שמ"ן  יו"ם{חכמה-שמן  דחסדים –יום}לפנימיות השכינה{הנקראת פא"י}-סוד פ"ותח  א"ת  י"דיך,-הרי השכינה{א"ת}בזכות   ו"  פת"ח{תפארת ישראל}-גלוי רזין דרזי"ן  זוכה ל"ידך"-בסוד  י"ספירות בלימ"ה בגימטריא פ"ז,-שם ה{ג}או{ל}ה שלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה". 

כ"

"סוף דבר  הכל נשמע את האלהים  ירא  ואת מצותיו שמור"

ראה,-"סוף"-זה המלכות הקדושים הנקרא י"ם סו"ף  ומקבלת השפע מן  ם"  יוס"ף{ספירת היסוד}-המעוברת מן תפארת הנקרא  דב"ר  בגימטריא ר"ו,-ר"  כפול ו" בגימטריא אל"ף מאתים  בגימטריא פנא"ל אמ"ת,-הרי משה רבינו{אמ"ת}-בפנימיותו  מוחיון פנא"ל  אותיות  נפל"א  בסוד  נ"  פל"א{אור החכמה ספירת אלפים בתורת הקבלה},-כנאמר על ידי דו המלך עליו השלום  "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך" בודאי נפל"א-המעבר  ת"ו –סוד הנגינה{יחוד} במלכ{ו"ת}-הזוכה בכך  להקרא כל"ה  בסוד כ"ף בגימטריא מאה אותיות הא"ם{בינה}משפיעה  ל"  כפול ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה} אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא י"וד  ה"א ו"או  ה"א  בגימטריא  גאול"ה  אורות המשמידים ושוחטים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא ישראל צדיקים גדולים זוכים לגדלות מוחין סוד נשמ"ע  אותיות  ע"  שמ"ן  בגימטריא ש{מ"ן ש}בעים  סוד מוחין נש"ם  זה יחוד   ש"ם{מלכות}ובינה{נ"}-אשר תארת  אות ש"  בגימטריא של"ו שם או"ת   אותיות אמ"ת  שלו"ש   ש",-בעל אור האבות{שלוש}-אשר מגלים באמצעות תפארת{ש"}את תורת האמ"ת בסוד מא"ה{בינה} המעברת המלכו{ת}-בכך המשיח מגלה ל"ו"  שמות א"ש{צירופי התורה}-חכמת הק"ן{ציפור}צירו"ף]-סוד היחוד  אור רצו"ף  י"-עשר ספירות בלימ"ה  המעברים ישראל צדיקים קדושים באור  הנשמ"ה  הנקרא אלהי"ם  בסוד  אל"ף  מילה,-אותיות מפ"ל איל"ה זה אור {מ}וחין {פ}ה {ל}ב  המגלה רוח הנבואה הנקרא איל"ה חבר אות ו"{תפארת} וראה אליה"ו  בסוד ו"ה{יחוד תפארת  ו"  ומלכות  ה"}-הנחתמים בפנימיות אי"ל –זה המשיח מלכות  ה"  ותפארת החכמ"ה-בסוד ל"י   א"{חכמה} החותם במשיח  בינה{אות ם"  בגימטריא ל"י}-סוד  ל"מד  י"וד  בגימטריא   פ"  דו"ד{המשיח}בעל שמוני"ם{שמ"ן  יו"ם}-חכמה דחסדים פוד"ה ישראל ,

ובכך  ישראל מתעטרים במוחין  מצותיו  בגימטריא מצ"ת כ"ב  בסוד  כת"ב צ"די-ק ם",הרי המשיח הינו צדיק יסוד עולם מושך אור החכמה ק"ם{יה}-בסוד  ק"ם בגימטריא  יק"ל   חבר אות  ם"  ומקובל  י"   מק"ל,-וזה סוד עשר ספירות בלימה אשר גוזרים מק"ל  גבורות ודינים קשים  ששוחטים וממיתים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם ונשרפים מאש  חידושי התור"ה זה להבות {ג}וא{ל} ישראל אמ"ת יחיד"ה,-זר"ע עמלק אומות העולם הגויים הארורים  נמחים ונכחדים  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-,  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".    

כ"א

"זה השער לה"  צדיקים יבאו בו"

ראה-"זה" בגימטריא י"ב   צירופי יהוה תפארת ישראל{המשיח}והינו השע"-ר לה"{בינה},בסוד תפארת{ש"ע  נהורין} ממתק ומבשם  אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה  אלה"י  אלהי"ם,-וזה גבורות המלכות המתמתקות,-וראה המשיח בפנימיותו צדיקים בגימטריא  נ"  צדי"ק{שער חמישים}-אותיות נ"ץ  י"ד"ק,-הרי הנץ{זה המשיח}הינו בעל מוחין סתימא{הארה דקיקה}-ובזה האור עתידים צדיקי  האמת "יבאו בו"-בפנימיות המשיח{סוד העיבור},וידעת י"ב-או  בגימטריא  ב"  י"ז  בגימטריא   בטו"ב   בגימטריא ב-אהוה,הרי הינם  מהוה חכמה {ב}ראשית –סוד מוחין אהוה{דעת הקודש}עבור ה{ג}וא{ל}  ובזה החכמה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע  עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וגם  {ז}ה  {ה}שער  {לה}"  {צ}דיקים  {י}באו   {ב}ו-ראשי תיבות  מקובל זה"ב  צלי"ה,-

וזה אור  המשיח הנקרא צ"ל  י"ה  בגימטריא מצ"ה  סוד יחוד  צ"{המשיח} ובפנימיותו  שם מ"ה בגימטריא  י"וד ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא גאול"ה בגימטריא אדם{תפארת ישראל}-שהינו  באמצעות  כך  חותם אות  ו"{תפארת}במלכות הנקראת  מצ"ה  ובכך מקובל מצו"ה שבזכות ישראל המקימים מצוות  התורה א"ז  צדיקים בסוד  ק"{ץ  י}די"ם-סוד מוחין צ"י בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}  משפיע עבורם{עיבורם}-ידי"ם  בגימטריא ס"ד  התורה  מוחין  ס" כפול  ד"  בגימטריא ר"ם-,חירות לנשמ"ה  אותיות ש"  נירות חמלה,-הרי המלכות{חל"ה}-זוכה למוחין  מ"{בינה}-שהינו מאיר בפנימיותה הנירו"ת  בגימטריא "שם ישי תורה",  סוד שלו"ש מאו"ת  אותיות שלמו"ת  א"ש    ו"-יחוד  תפארת{מושל}המזדוג  עם השכינה{אשת"ו}-וזה מו"של  אשתו{בגימטריא  ש"}-סוד  שלו"ם{המשיח} בפנימיותו  א"ש{השכלי}-המגלה יחודים{תוי"ם}לבני ישראל  אהובי"ם,-הזוכים להגאל מן יצרים רעים,-סמא"ל אמון מנוא וגמגימא נשרפים  מן להבות א"ש התור"ה  הקדושה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ב

"עלת שבת בשבתו על עלת  התמיד ונסכה"

ראה,-על"ת  בגימטריא  האמ"ת,-זה תפארת ישראל משה  רבינו  שהינו בעל מוחין שב"ת,-הינו ש"ב  בסוד חותם {י}שוב [ד]עת-ראשי תיבות י"ד בגימטריא דו"ד-אור המשיח בפנימיות  המלכו{ת}-וזה יחוד ש"ב-ת   המגלה  אור ש-ב"ת   בגימטריא של"ו"   שמות א"ש-סוד השמות{צירופים קדושים}בכך מעבר ב"ת{המלכות}במוחין שב"ת  חבר אות  ו"{תפארת} ומקובל מוחין בוש"ת,-ועל זה נאמר בוש"ת פנים לגן עדן,-הרי על ידי   ידיעת  פנימיות בוש"ת   בגימטריא  ח"שת חבר אות  ו"  ומקובל חוש"ת  בגימטריא מטטרו"ן {א}ור [ע]"ב [א]מ"ת,-זה המלא"ך  מטטרו"ן בגימטריא שד"י,-{ש}ומר {ד}לתות {י}שראל שהינו מעטר ישרל בכת"ר  אהב"ה,-

סוד שם י-הו-ה  יתברך עליו נאמר  {א}הבת  {ע}ולם {א}הבתנו  בסוד משפיע עבור{עיבור}  ישראל מאור  אהב{ת}  עול{ם}  אהבתנ{ו}-סופי תיבות   ת"ום בסוד  ו"  ת"ם{האמונה השלמ"ה}- המושכת  חכמת  ע"ל  אותיות  כ"ח  מל"ת   ע   בגימטריא  חמל"ת   צ"  בגימטריא ח"ת   צל"ם  בגימטריא   ו"  נשמה אור ע"ב צל"ם אמ"ת   לפנימיות המלכות הקדושה,-וידעת צל"ם  סוד המשיח{אות  צ"}אשר בפנימיותו   ל"  כלים  י" חכמה י" בינה י" דעת   אשר בכך מעבר המלכו{ת}-במוחין  ארבעי"ם{בגימטריא ם"}-אותיות א"ם עיב"ר  המלכה,-סוד בינה אשר  חותמת {ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,-ובכך מגולה לעיני ישראל סוד מיתוק דינים שהינו  חס"ד  בגימטריא שם ע"ב בגימטריא   סו{ד}  {נ}שמה שם  נ"ד בגימטריא  הי ואו הא יוד אשר בכך המלכות{מקבלת מיתוק}ואור  ה"בישום"  בגימטריא משי"ח, וזה  "האור" בגימטריא רב"י-סוד המשיח{י"ב צירופי יהוה}-הממתק אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם{בכך מיחד  ר-ב"י  }ומקובל בר"י-המלאך  המעלה תפילות ישראל  תמי"ד,-

בסוד בזכות ת"ם-י"ד בגימטריא דו"ד  ת"ם  בגימטריא  מד"ת  י"  בגימטריא ד"{ם קו}ד"ש,-סוד התקדשות הכלים{ד"ם הגבורות} המתמתק לכדי חסדים בכך ישראל קדושים   מושכים מוחין קו"ם  בגימטריא ק"ו ארבעים   בגימטריא או"ר אלהינו עי"ם,-סוד  המלכות הזוכה ל{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין ומעוטרת ב"אלהינו"-סוד נ" אליה"ו  מדרגת  זכר{ו"ן  ל"  ט}ו"ב{בסוד זכור לטוב}-הארת פנים כרו-"ז   ן"  שם  ז"ן  בגימטריא ויו הי יוד הה  השם המפור"ש  שופר מ"שה-חכמה עליונ"ה סוד מאור נ"ו-טל  נ" כפול  ו" בגימטריא  ש"  חבר  נוט"ל ומקובל שלטו"ן הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם  המעטר ישרא{ל}  במוחין  {י}שראל סוד  ל"י  בגימטריא  מ"{בינה}  אשר באמצעות אות  ו"{תפארת} כונסת  ב"מלוי"  בגימטריא אלהים{מלכות הקדושה} המשמידה ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמה, זרע עמלק נכחד ומומת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך ישראל זוכים לחירות  הנקראת  "ו"{תפארת}שהינו מהוה  נ"ס-כה    מרומם הש{כ}ינ{ה}  על ידי מוחין נ"ס  בסוד נ"ון   ס"  בגימטריא {ק}"ו  [ש]"ם [י]ש"י –ראשי תיבות  {ש}מע {ק}ולינו {י}הוה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ג

"ובראשי חדשיכם  תקריבו עלה לה"

ראה,-"ו"  תפארת ישראל  בפנימיותו אות  ב" חכמה {ב}ראשית הנקראת  רא"שי  בסוד  א" שי"ר,-הרי החכמה הינה מהוה שי"ר העיבורים{נשמות}כנאמר ,כולם בחכמה עשית"-,הרי כולם –הוא בחכמ"ה  והינו שורש המוחין של עשי"ת בגימטריא ש"ע קוד"ש,-זה מלך המשיח הנקרא  ש"ע   נהורין בגימטריא ש"{ע} נה"[ר]  ב"[ן] דו"[ד]-סופי תיבות  נד"ר  ע"  בגימטריא  שבעים נד"ר  בגימטריא נד"ר שמ"י  ע"ב בגימטריא  נד"ר  שמ"י   חס"ד בגימטריא נד"ר שמ"י   סוד נשמה,-זה  המשיח המעובר מן בינה{עולם נד"ר נקרא בתורת הקבלה}בסוד נ"  ד"ר בפנימיות  ה{ג}וא{ל} המהוה ע" פנים של התור"ה{סוד החכמה} המגולה מן מוחין סתימא הנקרא כול"ם  בגימטריא   צ"ו   סוד צ"דיק  ו"או  בגימטריא אח"ד צדיק  בגימטריא אהבה צדיק בגימטריא י"ג  צדיק,-

זה ה" יתברך ויתהלל המגולה  באמצעות  י"  צד"ק,-סוד עשר ספירות בלימ"ה{י"}הכונסים למלכות{צד"ק}באמצעות תפארת{צדיק}-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה,וביום ההוא ה" יתהלל חותם בפנימיות  כולם{ישראל}-חכמה שהינה סוד  {ב}ראשית  ומעברת עשי"ת{עולם העשיה}-ועל ידי זה המוחין  הנבראים הקדושים  חדשיכ"ם   בגימטריא מחד[ש"י מ]א"ה-,בזכות העלאת מ"ן –{מ}יין {נ}וקבין{תפילה} הינם מושכים חידושי תור"ה סוד שמ"י,-{ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל אשר מהוים מא"ה{אותיות הא"ם{מוחין בינה}-המשפיע מאה ברכו"ת לממלכה,-

יחוד כת"ר  ב"ו{תפארת}-החותם  ברכ"ות  בסוד {ב"ר}  {כ}תר [ת]ורה [ו]עוז  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים על"ה לה"{בסוד תקריב,-משיגים קרב"ה,-הארת פנים גדלות מוחין} על יד"י  ע"לה  ל"ה  בגימטריא   ק"ם,-מאור החכמ"ה  הכורת ועוקר זר"ע עמלק הרשע  נמחה  בזכות אור התור"ה  אמת יחידה,-זה תורת המש"יח  אותיות {מ}"שה  ח"[י]-וחותם מ"י בגימטריא   נ"{שערים} סוד חירות הנשמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה". 

כ"ד

"ובחדש  הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח לה"

ראה,-"וב"-חדש   בסוד   תפארת בינו  ב" כפול  ו" בגימטריא י"ב צירופי יהוה  אשר בכך משל המשי"ח  הינו  חד"ש  בגימטריא  שב"י,-מעלה ניצוצות קדושה הנפלו לתהומות הסיטרא אחרא,והשכל לדעת אשר "ובחדש"  בגימטריא   ו"  שד"י  בגימטריא ו" מטטרו"ן    אותיות מו"ט   ט"ו  נ"ר  בגימטריא   מו"ט  נרי"ה,-זה המלא"ך נרי"ה  אשר באמצעותו המשיח מייחד חכמה ובינה{י,ה}בפנימיות המלכות{נ"ר}-הזוכה  למו"ט  בסוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם חבר אות  ו"  ומקובל מט"ר סוד שפע המעבר הנבראים {ישראל} צדיקים קדושים במוחין קדושים,

וגם  מ"וט  בגימטריא  שם מי"ה  וזה השם מורה אשר  תורת הקבלה הנסתרת {סוד חיבור המשיח} נוד"ע רק למשה רבינו עליו השלום וזה חיבורו עדות לכ"ך  בגימטריא מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה{שמות קדושה}-השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מאש הלה"בה,וביום ההוא ישראל זוכים  למאור  "בארבעה עשר" אותיות שע"ר  ע"  גברה"  חבר אות  ו"{תפארת ישראל} ומקובל  "שער  ע" גבורה",-וידעת  גבורה   בגימטריא   טבו"ר,-זה יחוד  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  אשר   באמצעות ב"ו"-תפארת ישראל  ב" כפול ו"  בגימטריא י"ב {צירופי יהוה יתהלל}מעבר  החכמה העליונ"ה  במלכות{אות  ר"  בגימטריא א" א"ל אל"ה אלה"י  אלהי"ם,-ובכך מתמתק'ת ומתבשמת}-וזה יחוד  טבו"ר אשר  בפנימיות טו"ב{משה}-המלכות{אות  ר"}-מקבלת "בישום"  בגימטריא משי"ח ועוקרת נח"ש-סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשרף מן להבות חידושי התורה,-

וביום ה{ג}או{ל}ה ישראל בפנימיותם    ש"    ח"ן   בגימטריא  של"ו  ש"ם או"ת   נ"ח,-אור המשיח{של"ו}המגלה בפנימיות הנבראים  את ה-ח"ן  בסוד שם נ"ח בגימטריא  יוד הי ואו הה ובכך עתידים ל-מצו"א  {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט{סוד הגאולה}הנקראת  לחד"ש{תורה}-במגרגת חכמה{א"}חבר לחד"ש ומקובל  המלאך חדשא"ל,-וזה מטטרו"ן הקדוש   סוד  ח"ש   אל"ד,-זה השם המפורש מורה אשר מלך המשיח נתעלה על מרכבות השרפים של מעלה ומרכבות השרפים של מט"ה והינו בעל מוחין שלטו"ן בגימטריא  נ"  שיל"ה  בגימטריא  מש"ה חמיש-ים  בגימטריא  מש"ה  משי"ח   ן",-הרי משה רבינו הינו מלך המשי"ח בפנימיותו נושא  ח"ן  בגימטריא  יוד הי ואו הה ובזה השם מש"ה מעבר מלכות  ה" שהינה  כות"ל   מ"ה,-שורה  בפנימיותה  כ"ו-תל בגימטריא ת"ל  יהוה{השם הקדוש}-החותם  אד"ם בגימטריא מ"ה  בגימטריא גאול"ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעולם הב"א,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ה

"גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים "

ראה,-"גער"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הגור"ע מאמונת ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה מייחלים,-וביום ההוא חי"ת  בגימטריא  ו" נשמ"ה קודש  אותיות {מ}ש"ה  [ש]וק"ד   [י]ו"ם,-ראשית תיבות  שמ"י,-על ידי {ש}מעא"ל  {מ}טטרו"ן {י}הואל  משה חותם  ש"  קו"ד  בגימטריא שק"י-{ש}מע {ק}ולינו {י}הוה  בפנימיות המלכו{ת}הזוכה למוחין  ח"י  וזה יחוד  חי"ת בגימטריא קודש  א"ש-בע  סוד יחוד  א"{חכמה עליונה} במלכות{שב"ע}-בסוד ב"ת  שב"ע  בפנימיותה  ע"ב שב"ת בגימטריא חס"ד שב"ת  בגימטריא   שב"ת  סו{ד}  {נ}שמה,-זה המשיח בעל שם נ"ד בגימטריא  הי ואו הא יוד ובכך התבשמות כל העולמות בזה הש"ם שהינו סוד עד"ת-אותיות דע"ת{משה}-החותם  בעג"לי  בסוד  ב" כפול  ע" בגימטריא ק"ם חבר אות  ג"  ומקובל   שם  קמ"ג  ל"י   ו-קמ"ג  בגימטריא  א"לף  ה"א  י"וד  ה"א  סוד שם אהי"ה   סוד יחוד  ק"ם{חכמה}-המשפיע   ג"  מוחין   עתיק יומין אריך אנפין וזעיר אנפין למלכות הקדושה בכך זוכה למאור  ל"י  בגימטריא  מ" במלוי  מ"ם  בחיבור  ל"י בגימטריא צ"ל,-

הרי המלכות בפנימיותה  צ"דיק ל"מד  בגימטריא   {י}"  [צ]ל"[ם]  [ח]"ק-אותיות  חצי"ם  בגימטריא   נ"  ח"ץ   בגימטריא  נ"ץ  ו"  נשמ"ה  אותיות  מ"ו   נ"ץ שנ"ה,-הרי לך  מ"ו  בסוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא רם{מוחין}-שהינו  נ"ץ  בסוד נ"ון  צ"דיק  בגימטריא {ק"ו} צד[יק]-מעטר המשיח בכתר י-קו-ק יתברך ויתברך   החותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  שנ"ה   בגימטריא שלוש מאו"ת  נ"ה אותיות  של"ו נא"ה שמות,-הרי  של"ו"{תפארת ישראל} באמצעות    מוחין נא"ה סוד יחוד מלכות{ה"}אשר מעוברת מן בינה{נ"}-ובכך זוכה להארת חכמה{א"}-יחוד נ-אה  בכך  המשיח שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-

זרע עמלק נכחד ונאבד בגאולה השלמ"ה-,ודע אשר "עמים"  שלמים דסיטרא אחרא אומות העולם הגויים יעלו בלהבות המדורה אשר תשרוף ותכ"ה  בכח הטומאה כפי שט"רם נראה,-וזה  סוד שטר"ם    אותיות ש"ט   ר"ם אותיות ש"ר   מ"טט הוא מטטרו"ן  קודש הקודשים ש"ר המלאכי"ם  מטטר"ון  בגימטריא  מ"ן  רוח"י אשר על ידי   העלאת {מ}יין {נ}וקבין{תפילה}בכך מלך המשיח חותם רו"ח-י" סוד עשר ספירות בלימ"ה בגימטריא פ"ז  בגימטריא הנב"ל{מנגינה יחיד"ה}-העוקרת ומוחה זכ"ר עמלק הרשע ,אמן ואמן כן יהי רצון  ה"  ,

כ"ו

"ובחודש הראשון"

ראה,-"ו"  תפארת ישראל הינו בעל מוחין  חכמה {ב}ראשית,וזאת החכמה מעטרת המלכות במאור ח"ו בגימטריא חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  העוקת  ומוחה "שד"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה הנקרא ראשו"ן   אותיות נר"ו  א"ש,-הרי המשיח  אות  ו"{תפארת} מזדוג{דבק} במלכות{נ"ר}על ידי א"ש{כח הנשמה,-השיכלי ,-יסוד הא"ש}-המעבר אש"ה{השכינה}המוחין הראשון,-זה  הבורא יתברך  בסוד חותם בפנימיות המשיח  נשמת   ש"  הנז"ר   בגימטריא   ל"ו"  א"ש    נז"ר  שמות   בגימטריא הראשו"ן,-וראה זה סוד הנאמר על ה{ג}וא{ל} נז"ר אלוקיו על ראש"ו{ן} בסוד נ"  ר"ז  בגימטריא או"ר  נ"-אותיות נור"א{הרי המשיח} הינו   נ"ו-רא בסוד  נ"  כפול  ו"  בגימטריא אות ש" חבר  א"ר  ומקובל רא"ש,-ח"כמה ב"ינה ד"עת  העוקרים ומוחים זכר עמלק הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ז

וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה  לה"

ראה  "ו"-תפארת ישראל  באמצעות  חכמה {ב}ראשית  מושך  יו"ם{אור חסדים} לפנימיות המלכות{וי"ו  בגימטריא כ"ב}-אותיות התור"ה המהוים הבכורי"ם אותיות הכרובי"ם  בגימטריא  ר"ב כונ"ה אותיות כ"ב נורה חבר אות   ם"  מן כרובי{ם}  ומקובל   כ"ב מנור"ה,-הרי המלכות   על ידי מ"ן אורה{תפארת}-מלך המשיח המעלה מ"יין נ"וקבין {תפילה}-מושך בכך אור"ה  בגימטריא ר"ז   ה"  אותיות  ז"  ה"ר,-סוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות{ז" מידות}המעברים המלכות{ה"ר}-אשר בכח תפארת בכך אות ר"  בגימטריא  א"  א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם מתמתקת ומתבשמת ואור   הבינ{ה}  מגולה בפנימיותה וזה יחוד  ה-ר  סוד כ"ב מנורה  אותיות  מ"ב  הכנו"ר,-

סוד אור משיח  כ"ו  נ"ר  בגימטריא  נ"ר  יהו-ה  אשר על ידי שם מ"ב המלא דמלא: יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב] ה{ג}וא{ל} "בהקריבכם"  חותם  מכב"י  קרב"ה,-סוד  מוחין מכב"י  בגימטריא   שם {ע"ב}   בגימטריא חס"ד בגימטריא סו{ד}  {נ}שמה אשר מגלה  נ"ד  אורות בגימטריא  נ"ד   הי ואו הא יוד ובכח זה השם יש התמתקות ו"בישום" בגימטריא משיח  השוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נשרף באש להבות התור"ה,-

וביום ההוא הנבראים{ישראל צדיקים קדושים} זוכים ל"מנחה" בסוד בכח  מ"ן,-מ"יין  נ"וקבין{העלאת תפילה}נמשך לעברם{עיבורם} סוד ח"ה  בגימטריא אהבה בגימטריא אחד בגימטריא י"ג  מידות הרחמים בגימטריא פר"ח  י"ה  אור חי"ה{נבואה}  הממתק  פ"ר גבורות קשות ומעלה ניצוצות קדושה  על ידי חדש"ה {סוד חידושי התורה של גואל ישראל}המעניק ל"ה בסוד  ל" כפול  ה" בגימטריא ק"ן{החכמה}  בפנימיות המלכות זוכה לחירות" בסוד חי"{ל ת}ור"ה  וכך  נבנית  המלכות{ת"ל}אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ח

"והקרבתם עולה לריח ניחח לה"

ראה,-"והקרבתם"  אותיות בוק"ר  ת"ם   ה",-סוד המשיח{תפארת ישראל}הינו ת"ם  אשר מעבר המלכ{ה} במוחין בוק"ר{אור החסדים} מוחין קרו"ב  הממתק ומבשם דין קר"ח{בגימטריא קרו"ב},-וידעת  משה רבינו  הינו עול"ה בסוד חותם  ע"ו-ע"  כפול  ו"  בגימטריא כ"ת,-{כ}תר {ת}ורה  {ל}ממלכ{ה}-הזוכה  בכך  לאור החכמה ל" כפול ה"  בגימטריא ק"ן  חכמה  אותיות כ"ח   נקמ"ה,-ובזה  החרב  יישחט  ויעקר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נאבד ונכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא  אות  ל"  בגימטריא  י"  י"  י"  סוד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  משפיע  רי"{ח  נ}יחח" סוד שם  נ"ח בגימטריא   יוד הי ואו הה למלכות בסוד מציאת ח"ן  אותיות חת"ם א"ין  צ",-הרי המשיח{צ"}מעבר המלכות{חת"ם}-במאור אי"ן סוף יתברך{לא מושג} ובכך אנ"י{זה הממלכה} זוכה לאור  ח"   ת"ם  בגימטריא  [ו"]  נשמ"[ה] ת"[ם] –סופי  תיבות שם מו"ה בסוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם   ה",-

זה סוד שם מ"ה בגימטריא אד"ם{תפארת} בגימטריא י"וד ה"א ו"או  ה"  בגימטריא הגוא"ל שהינו מבשם המלכות{אות ר"  בגימטריא  א" א"ל אלה אלה"י אלהי"ם}-וזה יחוד ר-מ"ה המגלה מוחין ר"ם-ה{במלכות}-ועל ידי כ"ך  ל"מד  ה"   בגימטריא הע"ד  זה המשי"ח  על ידי  ע" כפול  ה"  בגימטריא  ש"ן  חבר  ע"ה  ומקובל  העש"ן  מלאכים חותם ענ"ש  ה"  על אומות העולם הגויים הארורים,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה  זר"ע עמלק נאבד ונכח"ד,ישראל טהורים זוכים ל-ע" פנים{ענפים} של התור"ה  סוד יחוד  ה-ע-ד  בגימטריא ע"ט{משה} המזכה הנבראים  ב-י" ספירות בלימה ומבכך מקובל עי"ט{המשיח}-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ט

"ובחדש  השביעי באחד לחדש {וג"ו}יום תרועה יהיה  לכם"

ראה,-"ובחודש"  בגימטריא  י"ש  חב"ו  אותיות  י"ו   שב"ח,-זה משה רבינו {י"ו קרנות על חדו} החותם שב"ח  אורות בפנימיות המלכות{השביעי-נקראת שבוע"ה}והינה   מידה שב"ע מן  חסד  בסוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות{השביעית},ומלך המשיח  חותם בפנימיות יחוד  ש"ב-ח  בגימטריא  שו"ב   נשמ"ה  אותיות שמ"ן בוש"ה,-כנאמר   בוש"ת פנים לג"ן עדן,-הרי המלכות{ג"ן}זוכה לפנימיות התורה הנקרא  ג"ן עד"ן,-יחוד חכמה עליונה{עד"ן}המעבר הג"ן{מלכות}-"באחד" בגימטריא י"ה-{ח}כמה ובינה] המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמל"ק  נאב"ד ונכחד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,ולישראל זה   יו"ם תרוע"ה,-

בסוד אור החסדים{יו"ם}משפיע לנבראים ישראל צדיקים מוחין תרוע"ה  בסוד המלכו{ת} זוכה לאור המשיח הנקרא  "רועה",-בסוד משה רבינו רעיא מהימנא,-הרוע"ה הנאמ"ן,-וידעת אשר יחוד  ר"ו-עה בסוד ה"ר{מלכות}זוכה  ל-ע" כפול  ו" בגימטריא כ"ת,-{כ}תר {ת}ורה וגם  כ"ת בחיבור לה"ר מקובל הכת"ר,-זה אור המשי"ח החותם ת"ר בגימטריא שש מאות אותיות שמש או"ת{תפארת,-שמש} אשר באמצעות ייסוד{תפארת}  מעבר הש{כ}ינ{ה} וזה יחוד  ה"כ-תר המוחה סמא"ל הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"

"ויהי היום"

הבט,-"ויהי"-זה השם המפורש שופר מש"ה  אותיות שמ"ש פור"ה{תפארת ישראל} –מוחין המשי"ח  הנקרא היו"ם  בסוד י"ו  מ"ה,-זה  משה עליו נאמר י"ו קרנות על חד"ו  ובאמצעות שם מ"ה בגימטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגימטריא הגוא"ל בגימטריא אד"ם{סוד  א" חכמה} אשר מעברת המלכות{ד"}-במאור בינה{ם"}-יחוד א-ד-ם  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מאש חידושי התור"ה,-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"א

"חטאתי  אודיעך ועוני לא כסיתי "

ראה,-"חטאתי"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה שהינו שורש החטאים והעונות ומלך המשי"ח  סוד אודיע"ך   אותיות  יו"דע  כ"א    בגימטריא יוד"ע  אהי"ה  אותיות יהודי"עה  ו"ה  זה המלא"ך יהודיע"ם  החותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}   מוחין יהודיעה  ו"ה בגימטריא  י-הו-ה   פוד"ה,-הרי  לך מלך המשיח בפנימיות השם המפור"ש  השוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים  לגיהנם ונשרפים מאש חידושי התורה, וביום ההוא ה{ג}וא{ל} שהינו  ו"{תפארת}-ונקרא עונ"י  ל"א בסוד שבפנימיותו המלא"ל    עני"ו-אל   כנאמר על משה רבינו "והאיש משה {עניו מאד}"  בסוד  אד"ם עני"ו בגימטריא    נוע"ם  י"ה  בגימטריא  נ"  ענו"ה  ,-

סוד החכמה העליונה {נוע"ם}בסוד נ" כפול  ע" בגימטריא אות ש" חבר  ע"ם ומקובל מוחין "שמע"-נחתם ב{ג}וא{ל} ישראל המהוה שורש התפילה {ש}חרית {מ}נחה {ע}רבית ובזה החכמה משיג התבטלות{ענו"ה} בסוד  נ" כפול  ו" בגימטריא אות ש"  חבר  ע"ה ומקובל שע"ה,-וזה יחוד   שמ"ע{חכמה עליונה} ומלכות{שע"ה}-שבזכות   עניו"אל המשיח{י"ו}זוכה למוחין ענא"ל  בסוד המלא"ך ענא"ל  מעלה תפילות ה{ג}וא{ל} אשר על ידי כך הבורא יתבר"ך  מקבל  התפילה וממתק ומבשם המלכות הקדוש"ה אשר שורה בגלות{כיסיתי}לשון מכוסה והאורות נתרים מעיניה  אך בזכות המשיח כעת ל"א מושג אין סוף יתבר"ך  חותם בפנימיותה   כת"ף{בגימטריא כיסיתי}-אורות,סוד יחוד כ"ף בגימטריא מא"ה{בינ"ה אותיות הא"ם}אשר  מעלה המלכות{פ"ת}ומעברת אותה במוחין  ה"{בינה} ובכך זוכה לגאולה שם תפ"ה  בגימטריא תהלים בסוד מלכו{ת} מעוברת מן מל"ה{האמונה השלמ"ה},-

ו"מלה" בגימטריא ע"ה-ע" כפול  ה" בגימטריא  ש"ן  חבר ע"ה ומקובל  ע" שנ"ה בגימטריא שבעים שנ"ה  אותיות {י"}ש [ע"]ב [מ]שנ"ה –סוד  {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין אור הגאולה המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י  מזבח ה{ג}או{ל}ה אש לוהט"ת השורפת ומכלה רוחות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ב

"ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם"

ראה,-"ובעשור"  בגימטריא  ע"ב רשב"י  בגימטריא חס"ד רשב"י  בגימטריא סו{ד}  {נ}שמה  רשב"י,-להראותך באמצעות תורת {ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי ישראל צדיקים קדושים בכח שם נ"ד בגימטריא  הי ואו הא  יוד זוכים להתמתקות והתבשמות הגבורות והדינים,וידעת עתיד מלך  המשי"ח  לחד"ש  בכח אות א"{חכמה} בפנימיותו סוד  המלא"ך חדשא"ל{זה מטטרו"ן}-להביא באמצעותו לגלוי רזי"ן דרזי"ן בסוד  ח"ד אש"ל  בגימטריא י"ב אש"ל    אותיתו אב"י  ש"ל  בגימטריא ש"ם  א"ב,-הרי המלכות{ש"ם}בזכות {א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות{מאור החכמ"ה-א"ב בתורת הקבלה} זוכה במוחין השביעי" בגימטריא  ע"ב  היש"י   בגימטריא י"ב שפ"ה  בגימטריא י"ב שכינ"ה,-סוד יב צירופי יהוה{תפארת,-המשיח} המעבר המלכות{שכינה}-במוחין  ש"  פ"ה   בגימטריא  פ"ה של"וש מאות אותיות של"ו"  שפ"ה  ו"  אמ"ת,-

הרי מלך המשיח"  הינו בעל דעת {שפה} אמ"ת ובכך שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנ"וא יורדים לגיהנם ונשרפים מא"ש חידושי התורה,-זרע עמלק נאבד ונעק"ר  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על ידי החכמ"ה העליונ"ה,-משיח שמ"ה שמ"ה בגימטריא י"ש שמ"ש  אותיות שמ"י ש"ש,-הרי {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל חותמים בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ש"ש אורו"ת  אותיות שור"ש או"ת,-חכמת צירופי האותיות   הנקראת  מקר"א  בסוד  א"ק   ר"ם,-מוחין {א}דם {ק}דמון שהינו ר"ם  משפיע ל{מ}שה  אות ר"יש  בהיפוך סוד שי"ר  המכחיד ועוקר סד"ר  יש"ו{ע}-י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים יורד לגיהנם ונשרף מן אש הגחלים,וביום ההוא ישראל מגלים ה"קדש"-הנקרא יהי"ה  בגימטריא   ל"  בגימטריא   י"  י" י"   סוד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת   השורה על   לכ"ם-אותיות מל"ך  המשי"ח הינו  צ"{בגימטריא  מל"ך}ובפנימיותו  מ"ל בגימטריא  ע" פנים של התורה המעברים  {כ}לי  הנבראים ישראל טהורי"ם ל{ג}או{ל}ה שלמה מיחלים אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ג

"ובחמישה עשר יום לחדש השביעי "

ראה,-"ובח"מישה סוד שם חב"ו"  בגימטריא  י"ד  נשמ"ה  בגימטריא  דו"ד נשמ"ה אותיות  די"ן   מש"ה  אותיות  שד"י  נ"  מ"ה   בגימטריא מטטרו"ן   מ"   נ"ה  בגימטריא המלאך  פטטרו"ן  נ"ה,-הרי לך המלאך  פטט"-רון   בגימטריא פ"ן  רו"חי אותיות נו"ף  יר"ח   אותיות פר"{ח נ}ו"י   מעבר המשיח בשם נ"ח בגימטריא  יוד  הי ואו הה וזה השם מוצא ח"ן בעיני יהוה,-מ"ו-צא{בסוד מגלה}מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם{מוחין} בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל הינו  חמיש"ה  אותיות המשי"ח  ובעל מוחין עש"ר ספירות בלימ"ה  המושכים אור יו"ם{חסד} למלכות{הזוכה לאות  ל"}בגימטריא  י"  י"  י"  סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  שהינם אור חד"ש  אותיות שו"ר אח"ד אותיות א"ש   חוד"ר  השורפת ומשמידה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-

זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-ובכך ישראל זוכים  למאור השביע"י  בגימטריא י"ב שפ"ה   בגימטריא שמוני"ם שיב"ה  אותיות י"ב מי"ם שושנה,-זה יחוד  י"ב{תפארת ישראל צירופי יהוה}-אשר מעבר המלכות{שוש}-במוחין נ"ה,-סוד {נ}צח {ה}וד-רוח הנבוא"ה  אשר באמצעות   ו" ש"ש{תפארת היסוד} מגולה במלכות ובכך  מקבלת הממלכה גדולת מוחין יחוד שושנ"ה  אותיות השוש"ן-זה המשי"ח  {ה}שוש{ן}  ובפנימיותו המלכות{ש"וש}-ובעת זיוגם  נולד{מגולה}שושנ"ה  סוד שורש נשמות ישראל מוחין ה[ג]או{ל}ה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ד

"והקרבתם עלה אשה ריח ניחח לה" פרים בני בקר שלושה עשר "

ראה,-"וה"-סוד יחוד תפארת{ו} ומלכות{ה"}על ידי קרבת"ם  אז בכך  ת"ם קר"ב,-זה המשיח החותם ק"ב בגימטריא אלהינ"ו{האמונה השלמה}בפנימיות המלכות{אות ר" בגימטריא א" א"ל אלה" אלה"י אלהי"ם,-גבורות} המקבלת מיתוק ו"בישום" בגימטריא משיח,-וזה יחוד ק{ר}ב  החותם בק"ר{אור החסדים} בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,וידעת אשר בכך ישראל זוכי"ם בגימטריא עו"ז  על"ה בגימטריא קו"ם  מ"ב   בגימטריא   פ"ו   ק"ב   בגימטריא  אלהינו  מו"ם,-סוד השם {מ}עתה  {ו}עד {ע}ולם האמונה השלמה הנקראת ק"ב  -ק" כפול  ב"  בגימטריא ר" חבר האותיות ומקובל קר"ב   בגימטריא    ר"ב מא"ה  אותיתו מ"ב רא"ה  בסוד  ב"  מרא"ה,-זה מראה הנבואה חכמה {ב}ראשית אשר בפנימיות המשי"ח ובזאת החכמ"ה הנקראת רי"ח   בגימטריא רז"י  א"  אותיתו  י"  אר"ז{עשר ספירות בלימ"ה}-בכל [ה]גוא{ל} שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,

ביום ההוא  המלכות{אות  ה"}זוכה למאור"  בגימטריא  א" עו"ר,-בסוד הנאמר על משה  "כי קרן עו"ר פניו"-בזכות  אל"ף  אורות אשר עיברו פנימיותו יחוד ע"ו-ר   סוד  ע" כפול  ו" בגימטריא כ"ת   חבר אות  ר"  ומקובל כת"ר{המשיח}-שהינו  פר"י-ם  בסוד בעל נשמה{פר"י בתורת הקבלה}המגלה אור בינ"ה{ם"}-במלכות{בק"ר}-על שם שהתמתקה והתבשמה מן הגבורות ואור החסדים ע"וטף פנימיותה   בסוד ט"  עו"ף,-סוד כ"י עוף [ה]שמים [י]וליך {א}ת [ה]קול"  ,-ראשי  תיבות "אהיה",-סוד שם כ"א בגימטריא אהי"ה{מוחין בינ"ה}-הינה ע"ו-פ  בגימטריא   נ"ו  שומעים בגימטריא  שמ"ן  י"ב עי"ם   אותיות שמ"י  ענבי"ם,-וזה סוד נשמות צדיקי האמת  עמודי העולם הנקראי ם ענבי"ם בסוד חותמים בפנימייות ב"ן{תפארת} –עי"ם,-

{ע}יבור [י]ניקה {מ}וחין  סוד {ש}מא"ל  {מ}טטרון {י}הוא"ל המלמדים ה{ג}וא{ל}   י"ב צירופי יהוה יתהלל באמצעותם שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונעקר ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה, וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוגים ל"שלוש עשרה" מידות הרחמים סוד י"ג  אורו"ת החכמה העליונה המכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א,-וגם  שלוש  עשר"ה  אותיתו שור"ש  ע"  של"ה,-הרי זה אור מלך המשי"ח{בפנימיות  ע" פנים של התורה}שהינה שורש נשמות ישרא"ל  ומעניקה להם  מל"ה,-סוד האמונה השלמ"ה  העוקרת זר"ע עמלק מושמד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ה

"וביום השביעי  פרים שבעה  אילם שנים"

ראה,-"וביום" בסוד תפארת{אות ו"}-נקרא ביו"ם בסוד בפנימיותו השם המפורש הנקרא  יב"ם  ומורה כי עטרת המשיח כוללת הכ"ל בסוד ה"כלה"-כח השכינה וציור האותיו זה חרה ה{ג}או{ל}ה  מלמדך אשר ק"ן הציפור{חכמת הצירו"ף,-סוד אות ו"  נשמת משה}תעקור ותשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים על גב"י להבות המדור"ה,-זר"ע עמלק נשחט ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא  ישראל הינם זוכים  ל"פרים"  בגימטריא  צ"  ר"ם  מוחין המשיח{ צ" יסוד עולם} אשר מעבר המלכות{אות  ר"  בגימטריא א" א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם}-במוחין בינ"ה{אות ם"}-וזה יחוד  צ-מר-  העוקר  מצר-ים{מלכות רומי הרשע"ה}-שהינה אילם{בעלת מומים}וגם  אל"ם{קטנות מוחין בתורת הקבלה}גורמת בפנימיות  לב"ם של ישראל עם קדוש"ה,-

והמלך{משיח} על ידי השפעת י"  ספירות  בגימטריא  ע"  פירו"ת –שבעים צירופי שמות קדוש"ה   מוש"ך שמ"ני  סוד יחוד  המלכות{ש"ם}אשר {נ}צח {י}סוד דחכמה מעברים רחמ"ה{פנימיותה}במוחין הרמ"ח סוד מלכות{ה"ר}-מולידה {מגלה}מ"ח  בגימטריא  מ"ו  נשמ"ה    סוד מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם חבר נשמה ומקובל  ר"ם נשמ"ה  אותיות מש"ה נמ"ר  ובפנימיותו   נ" ר"ם  סוד יחוד מלכות{נ"ר} ובינה {ם"}וה"נמר"{תפארת} המיחדם הוא סוד ב{ג}או{ל}ה השלמ,ה, אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ו

"ביום השמיני עצרת  תהיה לכם"

ראה,-"ביום" בסוד  י"ב  מ"ו,-סוד תפארת{י"ב צירופי יהוה}-שהינו מעבר המלכות{יבו"ם נקראת} במוחין מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם,-אור  המשי"ח  הנקרא  המלך "השמיני"  בגימטריא ש"ם כה"ן  סוד ה{ג}וא{ל} הינו  כ" נשמ"ה בגימטריא  שמ"ן השערי"ם,-כולל חכמת כל העולמות{שערי"ם}סוד ע" שרי"ם בפנימיותו ולכן תפארת נקרא  עשי"ר-ם{עשיר  רם}-על שם  שהינו מעובר מן זיוג אמ"א{בינה} ואב"א{חכמה}  זיוג לא פסי"ק הגוזרת   עצר"ת דינים וגבורות סוד צרע"ת  והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה ,-זר"ע עמלק עתידים  לחלות במחלות  צ"רעת  בסוד   ע"  צר"ת,-שבעים השרים של אומות העולם ישרפ"ו  מן א"ש להבות התור"ה של המשי"ח בעת נ{ג"ל}ה,וביום ההוא לישראל צדיקים קדושים לכ"ם בזכות מל"ך{הגוא"ל}תהי"ה   אות  ת"  בגימטריא ארב"ע מאו"ת אותות עיב{ו"ר א}מ"ת,-

סוד "אור"  בגמטריא ר"ז התור"ה   ע"ב מאור ת"ו  בגימטריא  חס"ד    ז{מר"ת   ו}"-מוחין תפארת וכך המלכות  "תרום" בסוד בפנימיות  אות  ה"{הממלכה}  יכנסו  ת" רו"ם אורות ולכן שמה "תרומ-ה בסוד האות  ה"{ממלכה}  על ידי מוחין  ת"   רו"ם  מקבלת תרומ"ה  סוד יחוד  מ"{בינה} אשר באמצעות תפארת{תור"ה}-מעברת המלכות{מו"ר}-על שם מעוברת מן מו"ר ולבונה{חכמה},וידית  מ"ו-ר  סוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{משיח}חבר אות  ר" ומקובל   ש"ם  רי"ח,-המלכות{ש"ם}זוכה למוחין{רי"ח} סוד  חר"ש  מ"י זה אור מ"י{בינה} המגלה לעתיד לבוא {בגאולה השלמה בפנימיות המלכות}מוחין חר"ש  אותיות שח"ר  החותם  ת"י בגימטריא קוד"ש,-חבר  שח"ר{אור החסדים}ו-ת"י ומקובל שחרי"ת  אותיות   שיר"ת  ח"  בגימטריא   שיר"ת   ו"  נשמ"ה  אותיות נש"ר  תי"ו מש"ה-סוד המנגינה ת-י"ו ניגון{יחוד} המשיח{י"ו קרנות על חד"ו} מגולה בפנימיות  נ" ש"ר{זה משה} אשר זוכה ב[ג]או{ל}ה השלמה לשער  נ" בינ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ז

"אלה תעשו   לה" במועדיכם

ראה,-אל"ה  בסוד יחוד  א"{חכמה} אשר מעבר המלכות{אות ה"}במוחין ל" כפול ה" בגימטריא ק"ן {הציפור}-אותיות צירו"ף  זה סוד  צי"ר   פ"ו בגימטריא צ"יר אלהים בגימטריא צ"יר  מו"ם,-משה רבינו{הינו צ"יר}-אשר מחבר הספירות העליונות למלכות הנקראת {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם,-עולם{המלכות}בזכות ו"{תפארת} שהינו ע"ד מעוברת במוחין מ"  עת"ה{בינה}-אשר משפיע   ה" בגימטריא חמ"ש {בגימטריא  ה"} מלאכי"ם  אותיות  א"ם  כל"י,-אור הגאולה  לפנימיות המלכה{ע"ת},-וזה יחוד  אשר תעש"י{עולם העשיה} נחתם בפנימיותו  י" ספירות בלימ"ה בגימטריא  הנב"ל סוד ל"ב {תפארת} המגלה נ"ה,-{נ}צח {ה}וד{אור הנבואה} בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים  אשר בכך שוחטים סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה, -

זר"ע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, -וידעת עתידים ישראל לזכות  במועדיכם   בגימטריא    בסו"ד   עי"ם,-יחוד חכמה {ב}ראשית אשר חותם סו"ד בגימטריא יי"ן בגימטריא  ע,  פנים של התורה בממלכה אשר {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין מעטרה במוחין דגדלות  בגימטריא גל"ת  חב"ד  סוד המלכות{גל"ת}-בסוד ת"ל{בנין הקדושה} הנבנה על ידי ג,ל{אור החכמה} –כנאמר "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך"-סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

פרשת השבוע זוהר תנינא-"פנחס"-מאת אבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}   

 

 

 

 

 

OnLineTech