להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,-פרשת בחקתי.-פנימיות הרגלא"ט

 פרשת בחקתי-זוהר תנינא-פנימיות תורת הרגלא"ט -נכד המקובל  האלוקי החכם העניו רבי שלמה   איפרגן{זצוק"ל}

א"

"אם בחקתי תלכו  ואת מצוותי תשמרו וג"ו

פירוש:ראה,א"ם-זה בינה עליונ"ה שהינה משפיע  "בחקתי-לשון חיבו"ק,-זה מידות חג"ת-{ח}סד {ג}בורה {ת}פארת-האבות בתורת הקבלה,והם "תלכו"-לשון מחדשים הלכ"ה בפנימיות המלכות,ויש להבין הלכ"ה-לשון מוחין הליכ"ה בסוד ק"ו חולם שורו"ק  וחירי"ק,-סוד קו ימין{חסד} –קו שמאל{גבורה}-קו אמצע{רחמים},ובזה המוחי"ן ישראל זוכים ל{ג}או{ל}ה בסוד  "תלכו"-אותיות  כל"ת  ו",-זה סוד הייחוד בין המ{ל}{כ}ו{ת}-שם כל"ת  האות   ו"{תפארת ישראל} אור  משי"ח הוא מש"ה  מאי"ר  באמצעות ו" ספירות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד} א"ת  אותיות המלכות הקדושה,

ובכך מצוות"י-בסוד  הצימצום{לשון  צמצו"ם אות-גלות מבוטל}והגאולה בסוד  ט"ל  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  מ{ג}ו{ל}ה וחותמת  "תשמרו"-אותיות  רשמו"ת,-זה הנשמות החדשות{מוחין עליון}-אור הנשמה היתירה אשר ישכו"ן בפנימיות הנבראי"ם ב{ג}או{ל}ה השלמה בע"ת משי"ח בנגל"ה-לשון מגלה התורה הנגלי"ת ואת הסתרים שבפנימיותה בכ"ל אות ב"-סוד בי"נה אשר מפעמ"ת בקר"בו,-ובכך מקר"ב בכח חידושי תורתו המשי"ח את אור ה"בוקר"{חסדים}לישראל עם קדושים יש להם חלק בעולם הבא.

ב"

"ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"

פירוש:ראה,"ונתתי"-זה תפארת ישראל סוד הנתינה{זכר משפיע}והינו נקרא שלו"ם על שם שמשלים המלכות בהארות שחותם בפנימיותה ובכ"ך מעבר"ה  באות ב"{חכמה}אשר מפתחת ב"ה אר"ץ-לשון רצו"ן,וזה "בארץ"-סוד הבער"ה והדבקות שהנבראים ישראל קדושים ב{ג}או{ל}ה השלמה יחוו בעבודתם את האלקים חיים  יתבר"ך,בגלות הינם-"ושכבתם"-סוד הקטנות מוחין,אך בגאולה אור "אין" סוף יתבר"ך אשר באמצעות תפארת ישראל{אות ו"}נחתם במלכות יחתום  "מחריד" בפנימיות המלכות,

וידעת מחרי"ד אויתות  רמ"ח  י"ד,דוד בגימטריא י"ד  ו"רמח"-סוד אורות תורת המשי"ח אשר בעת נגלים  גוזרים הכחדה ומיתה על הסיטר"א אחרא ועוקרים סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה,-רומ"י לשון רמאו"ת ומרי"ה עצמותי"ה ישרפ"ו באש הלה"בה אשר גזרו  מרו"ת ומיצרים על ישראל צדיקים קדושים בגלות האחרונה.

ג"

"ונתתי משכני בתוככם"

פירוש:הבט,"ונתתי"-זה תפארת ישראל{אות ו}הנותן למלכות  "משכני"-זה הנשמה הקדושה הכונסת לפנימיות  הכלי{נברא}אך רק במשכו"ן,-זה בזמן הגלות בעת המיתה עומד"ת,אך ב{ג}או{ל}ה השלמה אימתי שמלא"ך המות נכר"ת ויורד לשאו"ל תחתיו"ת  יקויים בישראל מדרגת  "בתוככם"-  בגימטריא בתוכ"ני,-כלומר הנשמה תהווה תוכ"ן עיקרי בעבודת הנבר"א ועד מה רב הפל"א אשר יהיה נראה שהכל"י פנימי לנשמה מרוב עבודת הנבר"א אשר בכל עת תוכנ"ו- אי"ך להביא לתיקון נשמתו,

והבט בעת הינך כותב {ו}נתתי  {מ}שכני  {ב}תוככם זה שם קדוש בסוד  מב"ו,-וזה השם נולד{מגולה} מן הפסוק – {ו}לרחמי{ם} {ב}עינך,הרי בגאולה השלמה החכמה {סוד העינים}של הנבראים{ישראל}תהו"ה  ב"רחמים"-אותיות רמחי"ם,-כלי לחימתם כנגד אומות העולם ברשות מלך המשי"ח שהינו מנהיג"ם {את ישראל}ובכך יישחטו את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה.

ד"

"ואם בחקתי תמאסו"

פירוש:הבט,"ואם"-זה סוד הייחוד בן תפארת{ו}לבינה{א"ם}ובכך המלכות זוכה למוחין  "בחקתי" שזה אותיות  ח"ת   יב"ק,-זה סוד י"חוד  ב"רכה  ק"דושה  אשר מלך המשי{ח}-בסוד המלך השמיני{בגימטריא  ח"}משפיע למלכו{ת}  הקדושה  ובכ"ך זוכה היא לדבקות והתקשרות בספירות העליונו"ת,לשון הספירות חותמים במלכות עליונו"ת{שכלית-בסוד כח השכליים-מלאכים מגולה בפנימיותה באחרית הימים},

ועל כך נאמר  "תמאסו" שזה אותיות  אמ"ת  ס"ו,וכידוע   אמ"ת{בסוד קו אמצע}המהוה ס"ו  בגימטריא ב"ן דוד,-זה מלך המשי"ח והינו בגימטריא גלג"ל{בגימטריא ס"ו,}כלומא מוחין הגלגל זה סוד גלגול הדינים מן קו ימין{חסד} לקו שמאל{גבורה} ומן הגבורה לקו אמצע{רחמים}אשר משפיע הדינים ביחד עם החכמה אל פנימיות המלכות והללו דינים גוזרים חורב"ן ומיתה על ראש הרשעים  מלכות הסיטרא אחר"א-סמא"ל הרשע היורד לגיהנם ונשר"ף מאש חידושי התור"ה של מלך המשי"ח,-

אותיות מש"ה ח"י אשר בשנת תש{ס"ו}החל לפעול הפעולות-לשום הינו באמצעות  פ"יו{תפילתו}מבצע עליו"ת נשמה{יחודים}החותמים {ג}או{ל}ה שלמה עבור{עיבור} ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א.

ה"

"ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם"

פירוש:ראה,"ויסרתי"-לשון הסר"תי   מכם ישראל קדושים את מדרג"ת  "אתכם"  בגימטריא  את"ס,חבר אות  ם"  ומקובל  א"ת  ס"ם,-זה סמא"ל הרשע אשר ב[ג]או{ל}ה השלמה נשח"ט ויורד השאול"ה,ועל כך ה" יתבר"ך ויתה"לל מודיע לישראל אשר בעת הינם זוכים להיגא"ל בכך  מדרגת א"ף-לשון א"ף וחימה{סוד הדינים  מתבט"ל}-ואת מ-קומ"ה  ממלא  קומ"ה{זה תפארת ישראל  קו אמצע}החותם  טהרה וקדושה-סוד קומ"ה אותיות מקו"ה  בפנימיות ישראל עם קדושה –זכאי"ם לגאולה,-

לשון יזכו למוחין ה{ג}או{ל}ה המזכ"ך נפש"ם מן נפש בהמתית לנפש שכלי"ת הנקראת  "שבע על" בגימטריא  קש"בל-נוטריקון  קש"ב א"ל,-הרי זה סוד אשר בגאולה בזכות{זכות} המחשבה ה" יתבר"ך יקשי"ב ויקב"ל  התפילות תמי"ד לזכו"ת-לשון זכו"ת{סוד מידת א"ל-חסד},ובכך-"חטאתיכם"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נשחטת ב{ג}או{ל}ה –והיא הגרמה לכם ישראאל קדושים להחטי"א{את כונת התפילה ולא כיוונתם את ליב"ם אל הבורא יתבר"ך השורה בשמי"ם}-לשון חותם בכ"ם רי"ח הבשמי"ם{נשמות טהורות},-

בכך סמא"ל הא"ך יתבר"ך ותהל"ל  יסמ"א עיניו{יעקור ראיתו ויעוור"ו}-ובעת שסמא"ל עיוור א"ז יחזו עינכם ישראל{צדיקים קדושים}במלכות רומ"י  נכחד"ת ונעקר"ת ונבלע"ת בעומקות האד"מה-א"ש ועש"ן-בסוד דינים קשים עתידים להכות באדו"ם בעת הגאולה,-בסוד "באדום"-זה המשיח אשר יחתום בהם  מוחין אדו"ם{גבורה קשה} המלווה לקבלת החכמה{אות ב"-חכמה ב"ראשית,אשר כבר ידעת החכמה בכל עת מקובלת בליווי דינים קשים}.

ו"

"והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית"  

פירוש:הבט,"והבאתי"-זה האבו"ת הקדושים אברהם יצחק ויעקוב שהינם חותמים  עליכ"ם בגימטריא  מק"ל-זה  דינים קשים מא"ד על סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה אשר ראשו נשח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמה,ויש להבין שזה המק"ל בסוד המשי,ח אותיות מש"ה ח"י בעת שמושל חכמ"ה{סוד ק"ם בתורת הקבלה-שם קימה}אז בכ"ך אות ל"מד מלמדת לק"ח ומשמידה את הסיטרא אחרא הארורים נכחדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בכ"ח חר"ב ה{ג}או{ל}ה  הנקראת גלג"ל בגימטריא בן ד"וד{הוא המשיח},

אשר בשנת תש{ס"ו}-בגימטריא ב"ן דוד  נ{גל}ה והחל לבצע באומות העולם-סמא"ל הטמא הנכחד ונמח"ה-בסוד זרע ע{מל"ק}-ראשו יימל"ק יל ידי {ג}וא{ל} צד"ק  הוא מש"ה המהו"ה    נקמ"ת,-כלומר המשי"ח  בכח ק"ן{חכמה בתורת הקבלה}מכחיד ה"מת"-זה סמא"ל הטמא,וביום ההוא  ה" יתבר"ך משפיע  נק"ם-בסוד האות  נ"{בינה}החותמת מוחין ק"ם{חכמה}אל ה"ברית"{תפארת}המעב"ר  {המלכות}ובכך מלכות רומי  חורב"ן תחז"ה בזאת השעה ועתידים רבים מבני זרע עמל"ק הרשע למות בזאת חר"ב הנקמה-סוד השכינה הקדוש"ה.

ז"

"וזכרתי את בריתי יעקוב"

פירוש:ראה,"וזכרתי"-זה סוד הזכיר"ה אותיות זכ"ר י"ה{תפארת המשפיע}למלכות הנקראת "את" {נקבה מקבלת}-המוחין –בסוד "ברי{ת"י},והרי שם ת"י בגימטריא קוד"ש,מכאן הינך למד שב{ג}או{ל}ה השלמה הנבראים{ישראל צדיקים}זוכים למוחי"ן אשר מעטר"ם בקוד"ש-לשון יקדישו כל מרצ"ם להשגת דבקות והתקשרות בהכר"ת בורא"ם-אותיות ביאור"ם את תורת המאצי"ל יתה"לל,

וזה סוד "יעקוב"-לשון כעת בעת הגלות  המוחין שורה בעיקו"ב{קטנות מוחין}-אך ב{ג}או{ל}ה השלמה המוחין יהיה ישרא"ל{גדלות מוחין}ואז יעקו"ב יהי"ה    יב"ק –בסוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה  המשפיע באמצעות אות  "ו{תפארת} ע" פנים של התורה תורת ישראל הקדוש"ה,וזה "יעקוב"-לשון יחתום עקביות בפנימיות ישרא"ל עד אשר ירכש"ו מדרגו"ת נעלות וקרב"ה-לשון בעלי ביקורת על נפשם הבהמתית והגבלת"ה והגברת הנפ"ש השיכלית{נשמה}המתאוו"ה-לחידושי התור"ה.

ח"

"ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים"

פירוש:הבט,"ואף"-זה סוד תפארת ישראל אות{ו"}אשר עתיד לגזור א"ף וחימה{על מלכות רומי הרש"עה-סמא"ל הטמא }ובכ"ך  "מאסתים"-המסיתים הם הרשעים יכחד"ו  על ידי חרב הנקמה של זא"ת-{השכינה הקדושה},וד"ע  זא"ת באמצעות  אות  ז"{סוד חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות}תעקור "אויביהם"-לשון בעלי האיבה{אומות העולם שהינם בהמ"ה-ב"יעור  ה"קדושה מ"ן  ה"בית}ומידה כנגד מיד"ה אשר יבער"ם ויעקרם  ב{ג}או{ל}ה השלמה,

כנאמר ואת רוח הטומאה{סמא"ל}אעביר{אבעיר}מן האר"ץ{ישראל-בעלי רצון קדוש},ובכך הנבראים{ישראל}-יזכו להכרת באר"-בסוד  בא"ר   צ",-זה אור המשיח הינו  צ" ועליו ישראל ישבח"ו בתפילתם-{ב}ידך {א}פקיד {ר}וחי,-לשון באות יו"ד{החכמה}אשר משי"ח  יחתום בפנימיות הנבראים –בכל רו"חם תפקו"ד העולמות העליו"ן ומשם תמשו"ך חכמה עליונ"ה-בסוד נשמה חדשה,-הנבראים יחדשו דבר"י תור"ה שעי"ן לא ראת"ה-א"ף  מעל מדרגת החכמה הנקראת עיניםבתורת הקבלה,-חידושי תורה במדרג"ת כת"ר

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech