להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא-,פרשת השבוע-"נשא"{י"א תיקונים}

פרשת נשא{י"א תיקונים],-זוהר תנינא/מאת הרגלא"ט,-נכד המקובל האלוקי החכם רבי שלמה איפרגן

א"

"נשא  את ראש בני גרשון{וג"ו},מבן  שלשים שנה ומעלה{וג"ו},

פירוש:הבט,"נשא"-לשון נישואין דבקות והתקשרות השכינה,-הנקראת א"ת ב"ראש",-זה סוד הבינה{עולם הבא},-הנקרא אש"ר בתורת הקבלה,ויש להבין מדוע נקרא עולם הב"א,-עקב שחותם   שם א"ב,-מאור החכמה  באות  ה"{שכינה תחתונה},-שזה  אותיות ת"  חתונ"ה,-כך הינה משיגה היחוד הקדוש,-ועל כך נאמר  שהמשיח אותיות משה ח"י  הינו   בנ"י  גרשון,-שזה אותיות    גשו"ר  בני"ן,-כלומר המשיח הינו מגשר{מייחד}קומה שלמה של בני"ן,{-מחשבה,-בינה},ובכך  "גרשון"-לשון היצר הרע סמא"ל הטמא ,-מחשה דסיטרא אחרא מגורשת{מוכחדת},-

כנאמר יתרו"ן האור מן החושך,-וכידוע או"ר בגימטריא ר"ז{מחשבה דקדושה},-הינו יתרו"ן,-התורה הקדושה המכילה י"  ספירות  שמושגים בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים על ידי העלאת מ"ן,-סוד {מ}יין {נ}וקבין,{תפילה},-ובזכות{זכות המושגת},-ה"חושך",-מוכחד,וזה הנאמר מב"ן,-לשון  שם מ"ב,-סוד אור האצילות   הינו חותם אות  נ",-הארת בינ"ה    במלכות הקדושה באמצעות שלשי"ם שנה,-זה מידות חג"ת,-{ח}סד {ג}בורה {ת}פארת וכל מידה כלולה מן י",-

והרי לך  שלושי"ם,-זה האבות הקדושים שהינם בפנימיות אות ו",-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בגימטריא  י"ש  חמ"ה,-משה הינו מהוה  שמ"ש,-לשון משמש את  השכינה,-כמשל לבעל המשמש את רעייתו ומפרה{מעבר} אותה ברוח  החכמ"ה ש מעל"ה,-בסוד חותם בפנימיות  ע"  מל"ה,-שבעים פנים של התורה הקדושה הכורתים את זר"ע עמלק ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ב"

"איש  או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם"

פירוש:הבט,"איש"-זה הצדיק אמת,-זה משה רבינ"ו,-והינו מוש"ה{מושך}את הרבים{ישראל צדיקים קדושים}-ומונע מהם לבצע חטאים,-ולכן נקרא רבינ"ו,-על שם שמרבה אות  נ",-בינה דקדושה בפנימיות הנבראים  ובכ"ך מעניק עבורם {עיבורם}-שם ו"א,-בגימטריא אות  ז",-במילוי   זי"ן,-חרב לחימה אשר בכך ממגרים היצר הרע-סמא"ל הטמא דע"ת דסיטרא אחרא,ובכך השכינה{הנקראת אש"ה}-בתורת הקבלה בסוד הא"ש,-סוד הדינים{גבורות}-בפנימיותה,-בכך הינה משיגה וזוכ"ה למיתוק ובישום,-בכח מדרגת כ"י,-בגימטריא אות  ל",-חבר שם כ"י ומקובל  כל"י,-

סוד {כ}הן ל]וי {י}שראל,-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  אשר מבש"ם המלכות בכח שם מ"ב,-אור אצילות,-לשון  אצי"ל  ת"ו,-המשיח באמצעות תוים{מנגינות,-סוד הכונות והיחודים}מאצי"ל על המלכות  רוח קדושה-אשר מוחה ומכחידה  "יעשו",-זה אותיות עשי"ו,-בגימטריא ישו"ע  הנוצרי,-י"מח ש"מו  ו"זכרו  ע"ולם,וב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח בפנימיותו   מכ"ל,-אותיות מל"ך,-סוד {מ}ח  {ל}ב  {כ}ליות דקדושה,-

בכך מב"רר  על ידי עבודה{תפילה}את ניצוצות הקודש שנפלו לעמקי הקליפה עקב "חטאת אדם"-ראשון,-ובכך הינו מביא {ג}או{ל}ה שלמה לישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חלק בעול"ם הבא,-לשון העול"ה,-סוד הקורבנות{בירורים}-מכאן למד הינך שכל ישראל מסייעים למלך המשי"ח להבאת ה{ג}או{ל}ה א"ף שבעין בגשם{גישמית}הדבר נסתר,-אך זה סוד הנאמר כ"ל ישראל ערבים זה לז"ה,-ו"ערבים"-לשון  עי"ן בירורים,-

כל ישראל באמצעות מחשבתם   מעברים את המלכות הקדושה בחכמה מתוקנת,וזה הנאמר כולהו איתבררו במחשבה כנז' בפ' פקודי,-לשון כל הכלים{נבראים}מבררים{מהפכים חושך לאור}בכח מחשבתם-לשון המ"ח{כח השיכלי בפנימיותם}הינו  שבת"ם,-עושה תשוב"ה,-לשון משיב לעצמו הארות דגדלות{דעת  דקדושה},-וזה מחשבת"ם,-בכח האמונה מבורר,-בסוד  מ"ח  שב-ת"ם,-זה המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י,-והינו בעל האמונה בתמימה{שלמה},-

כלומר הינו בע"ל,-של השכינה הנקראת רוח האמונה{מלכות}והינו עבורה{עיבורה}-קומ"ה  שלמ"ה,-בסוד מקו"ה,-מעניק למלכות טהרה וקדושה,-המשיח  חותם בפנימיות השכינה ט" אורות ,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד ובכך הינה הר"ה,-לשון מוליד"ה נשמות חדשות,-הנקראות  אד"ם  בגימטריא שם מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאול"ה,-וזה הנאמר לישראל  "אתם קרואים אדם",-הרי את"ם,-בסוד  אמ"ת,-זה תפארת ישראל אשר השכינה  "קרואים"-לשון כורע"ת ללדת{מוחין}-בכ הזר"ע{חכמה}-סוד קרואי"ם אותיות  קו"י  אמ"ר,-ניצוצות{הארות}-החכמה{הנקרא אמ"ר בתורת הקבלה}-שתפארת  משפיע עבורה{עיבורה},-ובכך יולדת אד"ם,-אות א" מקבלת מן תפארת,-בסוד  "א"-אלפך חכמה,-זה סוד המלכות  נקראת אלופ"ה-לשון לופתת את החכמה בפנימיותה,-

כמשל לאם היולדת ולופתת הבן הנולד בן זרועתיה,-וזה סוד ה"גאולה",-בגימטריא אד"ם,-השכינה מוליד"ה את נשמת המשי"ח,-עליו נאמר " בני אתה אני היום ילדתיך",-לשון  ילדת"י{היא השכינה}-בכח אות כ",-במלוי כ"ף  בגמטריא  מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-אשר משפיע עבורה{עיבורה} באמצעות בנ"י{זה תפארת},-"אני",-השורה בעת זו בגלות{זו הכינה}-"היום"-זוכה לגאול"ה,-בסוד היו"ם זה אותיות  י"ו  מ"ה,-זה משה רבינו עליו נאמר י"ו קרנות על חד"ו,-

הינו משפיע ה"חדו"-בגימטריא ח"י{חיים}-לשכינה הנקראת "קרן",-וזראת עושה תפארת{משה} באמצעות או"ת{היסוד}-וזה סוד  קרנו"ת,-נוטריקו"ן קר"ן{המלכות}מזריע מן ה"אות"{יסוד}וקולטת השפע{סוד ע" שפה,-מאור בינה}-באמצעות האד"ם{תפארת משה},-וזה סוד ייחוד הנשמות אשר מביא {ג}או{ל}ה  בגימטריא אד"ם{קומה שלמה-הנקראת ישראל,-אותיות ל"י  רא"ש}.

ג"

"והתודו את חטאתם אשר עשו"

פירוש:הבט,"והתודו",-זה המלכות הנקראת תוד"ה בתורת הקבלה,-ובפנימיותה  מדרגת ד"ת  ו"ה,-סוד {ד}עת   {ת}פארת,-ה"חוקק"  בגימטריא רו"ח   ו"ה ,-סוד הייחוד,לשון תפארת מיחד המלכות לספירות העליונות ובכך מקובל  ו"ה,-ובכך השכינה הנקר{א"ת}  קר"ן א"ת,-על  שם שקורנות מן הארות המגולים עבורה{משערי מעלה}-בכך  מכחידה ועוקרת  "חטאתם"-זה סמא"ל  הרשע וגמגימגא הינם   חטא"ת-ע"ם,-מחטיאים את ישראל צדיקים קדושים אשר מילים  ל"אשר",-אותיות רא"ש,-סוד חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה ו-{ד}עת דקדושה,-אשר תמח"ה  עש"ו-הרשע,-מלכות הסיטרא אחרא.

וידעת אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה המלכות הנקראת  "והתודו"-בסוד תוד"ה,-הינו נותנת הודאה לה"  יתברך אשר באמצעות אות  ו",-תפארת ישראל,{מלך המשיח} עתיד לחתום בה את מדרג"ת    {א}ת  {א}שר  {ע}שו  חבר האותיות המסומנות ומקובל   ע"אא,-זה סוד מוחין הקודש המגולה מן הפסוק –{א}הבת  {ע}ולם  {א}הבתנו,-וגם  ע"אא  בגימטריא עולה  שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-כלומר המלכות זוכה למוחין אהב"ה-סוד שם יהו-ה המשפיע עבורה{עיבורה}-חס"ד  בגאולה השלמ"ה,-ובכך סמא"ל הרשע הנקרא  "חטאתם"-הינו  חט"א  מ"ת,-מושמד ונכחד.

ד"

"איש איש כי תשטה אשתו"

פירוש:ראה,"איש  איש"-זה סוד צדיק האמ"ת,-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-וסודו שם ס"ו בגימטריא ב"ן  דוד  בגימטריא  ג"לג"ל,-המראה על שלמות,-כנאמר אי"ש  אי"ש,-צדיק בעולם התחתון –החותם חתונה{יחוד},-העולם העליון הנמשך בפנימיות הנבראים,וידעת   אי"ש אי"ש   בגימטריא    י"  ברי"ת,-זה סוד עשר הספירות  אשר הצדיק,-הינו  מש"ה  המהוה ברי"ת  חותם בפנימיות הבריו"ת{ישראל צדיקים קדושים},כנאמר  "ואתנה בריתי ביני  ובינך",-כלומר ואתנ"ה-זה סוד הנתינה-בכך ברית"י-המאור של התורה  מגולה לצדיק –הינו  בינ"י,-

סוד בנ"י אשר בפנימיותו  אות  י" ,-עשר ספירות בלי"מה  בגימטריא  ב"ן  ל"ה,-הצדיק הינו "הנבל"-כלי הנגינה{יחודים}-שבכך משפיע ובינ"ך-לשון בונה את דעת הקודש  לבנים{ישראל},וזה סוד תשט"ה-האות  ת",- במלוי תי"ו,-סוד היחוד   בין תפארת{אותיות י"ו}לבין המלכו{ת}-ובכך השוט"ה-זה סמא"ל הטמא,-מלכות רומי הרשעה  נשחט"ת ונמחית מעל פני האדמ"ה-לשון פנימיות הדינים והגבורות{הנקראים אדומים,-סוד גבורה דגבורה}-היא מכריתה את כל שורש הסיטרא אחרא,-בגאולה הא{חרונ}ה  שתהיה בחר"ון  א"ף.

ה"

"איש כי יפליא לנדור נדר"

פירוש:הבט,-"איש",-זה הצדיק ייסוד עולם,-לשון מצדיק  את העולם{ישראל}ובכך ספירת ייסוד משפיע עבורו{עיבורו}-מוחין הבינ"ה הנקרא  נד"ר,-סוד אות  נ"{שער חמישים}-ה"דר"  בפנימיות הצדיק,וידעת נד"ר{בינה}-בגימטריא   א"ר  ג"ן,-כלומר באמצעות התפארת{הנקרא  א"ר  ובצירוף אות ו" –סוד  המשיח,-מקובל או"ר בגימטריא ר"ז}-הבינה משפיע   אות  יפליא",-שזה אותיות  י"  פלא"י,-הארת החכמה החותמת בישראל צדיקים  קדושים {ג}או{ל}ה,-הנקראת ג"ן,-

על שם המלאכים  {נ}וריאל {ג}בריאל   שהינם אותיות זהות   ל-א"ל  בר"א  אורג"ן  אל"י,-כלומר המשיח אותיות מש"ה  ח"י  הינו בעל מדרגת אל"י-סוד היחוד והקרבה אל ה" יתברך,-ובכך  בר"א-בסוד חותם המשיח במלכות-הנקראת בא"ר   את סוד   או"רגן  בגימטריא  גז"ר  ן",-סוד עיבור המלכות במוחין הבינה,-ועל כך נאמר צדיק{המשיח}גוז"ר   ה" יתבר"ך  מקיים,-בכח שער   ן"  את המלכות,-ויש להבין מקיי"ם-בסוד מקי"ם  מי"ם,-משפיע חסדים אשר מזכים{אותה בזכות המחשבה},-העוקרת  סמא"ל הרשע-מחשבה דסיטרא אחרא,-סוד מ"ח  שב"ה,-לשון המוחין הקדושה שורה בשב"י-הקליפות הטמאות-ומלך המשי"ח  מברר הניצוצות{נשמות שנפלו לקליפות-והן מחשבות אבודות}-ומעלה אותם מן התהו"ם  וחותם בהם מהו"ת,-בסוד מ"ה  או"ת,-

שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאולה,-כלומר המשיח גואל את המחשבות{נשמות} האבודות,וזה שנאמר  אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף{יבמות סב, א), כלומר  אי"ן –זה מוחין סתימא,-והינו מעבר את ב"ן דוד{המשיח}-באור  ב"א,-סוד החכמה{הנקראת א"ב  בתורת הקבלה},-ובכח זה המוחין המשיח אותיות מש"ה ח"י מהוה ע"ד  בגימטריא אות  ל",-הינו משפיע  י"  חכמה  י"  בינה י"  דעת-סוד הארת חב"ד  עבור{עיבור}הנשמות שבגו"ף,-וכידוע ספירת התפארת בתורת הקבלה נקרא גו"ף,-ובפנימיות הספירה  הנשמו"ת,-בסוד  נ" שמות,-אור הבינה אשר בכך מזכה  המשיח את האבודות-לשון אבו"ד ד"ת,-

הנשמות אשר  "שיכלו"-לשון שכולות  ונגזר עליהם כליו"ן,-והינו חותם  בהם תשוב"ה-לשון משיבם לחיים,-ולכן שמו של המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-הינו חיים על שם החייאת המתים{הנשמות המתעברות בפנימיותו}-על מנת שיחזירם לחיות,-וסודי הסודות,-על כך נאמר  "משיח יבוא עני ורוכב על חמור",-כלומר המשיח  יבו"א,-בסוד  איו"ב,-וזה סוד ייסורי איו"ב אשר מעניק למשי"ח ביחד עם משה רבינו את יכולתו לסבול ה"עני"-סוד העינו"י הכרוך בזיכוי הנשמות אשר שוהות בשער  נ" דטומאה,-ועל ידי   "ורוכב"-ברכות{יחודים וכונות}-

אשר המשיח מבצע{סוד תיקוני הנפש}-בכך  ה"חמור"-סוד חומר הנשמות-מקבל זיכו"ך-לשון ז"ך ובעל תשובה,ועל כך נאמר  "כי לא ידח ממנו נידח",-הרי  כ"י ל"א,-זה אותיות  כלא,-זה הנשמות הכלואות,-והינם  ניד"ח-לשון נידחות ונודדות ,-שרויות בכ"ף הקלע,-זה העלוק"ה  ,-סמא"ל הרשע,-והינו  ממנ"ו,-לשון מו"ם אמו"ן,-גוזר חיסרון אמונה בפנימיות ישראל עם קדושה,-

ומלך המשי"ח,-נאמר עליו יו" קרנו"ת על חד"ו,-סוד האותיות יד"ח-שזה  אותיות יח"ד{יחוד},-והרי לך מל,ך המשיח באמצעות יחודים מזכה הנשמות האבודות-ובכח א"ב{ספירת החכמה}משפיע עבורם{עיבורם} ד"ת-{ד}עת  {ת}פארת,-ובכך זוכים לעליית נשמה,-לשון נשמתם עול"ה-בסוד קורב"ן,-מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין אשר בכח תשובתם ה{ג}או{ל}ה השלמה תבוא,-

וזה יתרון האור מן החוש"ך,-בזכות הנשמות המקולקלות{חושך}-לשון שרו בחשיכ"ה-בסוד שר"ו של עשי"ו הוא סמא"ל השר של הגיהנם,-בזכותם{עקב שהינם מהוים מ"ן,-העלאת תפילה}-אז יתרו"ן-זה  המשיח  בסוד  תור"ה  יי"ן,-בגימטריא סו"ד בגימטריא  ע"  פנים של התורה,-חותם או"ר-בגימטריא ר"ז{סודות התורה}בפנימיות ישראל עם קדושה,-ועל כך נאמר  "עד מתי רשעים יעלוזו",-בסוד ע"ד זה המשי"ח,-הינו בעל עדות התורה{אור החכמה},-בכח הנשמות המקולקלות,-מת"י,-לשון המתים,-הם  יעלוז"ו,-לשון יעל"ו  את  ז"ו,-

שם השכינה בתורת הקבלה לשם קבלת מאור ה{ג}או{ל}ה,-וזה סודי הסודות הקליפה מבררת את עצמ"ה,-לשון עוצמת הקליפה{הנשמות המקולקלות ביותר}-בעת שעושים התשובה,-בכך הנחש הקדמוני,-סמא"ל הרשע נכר"ת ונעקר  מעל פני האדמה,וזה סוד המשי"ח נקרא הוא  נשמה חד"שה  ולזה  ב" טעמ"ים ,-הראשון הינו נשמ"ה   חדשה-לשון חוש"ד שזה אותיות חדו"ש,-ומדקד"ק עם הנבראים ובודק ירא"ת ה"  המפעמת מבפנים{פנימיותם},-סוד מורח וודאין,-מריח ושופט,-לשון  מן כח הרוחניות  המקויים במלך המשיח בכך   שופ"ע  אות  ט",-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-ובכח הכלים  מכליל  הצדיקים  או מכל"ה-הרשעים,-וטעם  ב",-המשיח הינו חדו"ש,-שזה אותיות   ש"  חד"ו,-

כנאמר על משה רבינו עליו השלום  יו" קרנות על חד"ו,-בגימטריא  ח"י,-חבר אות   ש"  ומקובל שם  שי"ח-בסוד אות  י"  מן ש{י}ח המתפשטת{לשון משפיע הארה}-ובכך הופכת לאות  ו",-ובכך מקובל    "שוח",-בגימטריא מטטרו"ן{המלאך}-בגימטריא שד"י,-{ש}ומר {ד}לתות  [י]שראל,-והבט נאמר שומ"ר דלתות  ישראל,-זה המשיח  בעל דלות{ייסורים רוחנים}-ונקרא הוא ישרא"ל,-

על שם מדרגת ל"י רא"ש{גדלות מוחין }שמקוימת בפנימיותו,-כנאמר על המשיח יבו"א עני{לשון  דלתו"ת  אותיות  דלו"ת}ורוכב על חמו"ר-שזה אותיות מ"ח  או"ר,-גדלות מוחין,-ומטטרו"ן-לשון ממטי"ר  אות  נ"-הבינה על ראש המשיח,-ולכן נאמר   "שומר "-שזה אותיות רוש"ם ,- מטטרון  את הארת החכמ"ה על  המשי"ח,-ורוש"ם,-לשון משפיע למענו רא"ש  ם",-והרי אות  נ" הינה עומדת בראש אות  ם",-בסדר האלפא בית"א,-ובכך מקובל בצירופם  מ"ן,-סוד {מ}יין  {נ}וקבין,-

העלאת התפילה של המשיח מבוצעת על ידי המלא"ך מטטרו"ן,-הוא חנו"ך בן ירד –הקדוש,-וחנו"ך לשון חונ"ך ומלמד המשי"ח בדרכו להשגת מוחין ב"ן,-סוד  ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה},-ובשל כך חנו"ך-לשון חונ"ה  ו"ירד"-לשון יורד ממעלתו הרוחנית בכדי להכשיר המשיח להכין כלי מטעי"ם להכיל טעמ"י התורה,-הנקראים טעמי"ם,-ועתיד הוא המשיח אותיות מש"ה ח"י  להשמיד  ולהכחיד  ט"   עמי"ם-דסיטרא אחרא ,-ב{ג}או{ל}ה השלמה ובראש"ם מלכות רומי הרשעה,-סמא"ל הרש"ע,-

וידעת המשיח  הינו  חדוש הברי"ת-הדבקות באלקי ישראל,-והמשיח בכח חדוש זה הברית{התורה הקדושה תורת ישראל אמת יחידה}-ישמיד וימחה יעקור ויכלה  הברי"ת החדש"ה,-זה תורת הסיטרא אחר"א  אשר בעת משיח נ{גל}ה  עולה בא"ש הלהב"ה, אותיות הטומא"ה{הם נשמות הסיטרא אחרא}-המהוים דפ"י  הברי"ת החד-שה-יורדים לגיהנם  ונכרתי"ם ונשחטים כ"שה"-  ללא רחמי"ם  אלא על ידי רמחי"ם,-זה סוד מלאכ"י החבלה,.

ו" 

"מיין ושכר יזיר"

פירוש:הבט,"מיין"-בגימטריא  נ"ס,-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ,-כנאמר על משה רבינו  "וינס משה מפניו",-כלומר וינ"ס-בכח הניסים  מש"ה   הביא לגילוי  "מפניו"-אותיות ו"  פני"ם,-סוד תפארת ישראל הכוללת  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד,-ובאמצעותם המשי"ח חותם חב"ד-חכמה בינה דעת בפנימיות המלכות,-

והרי לך י"  ספירות  זה סו-ד מוחין המשי"ח הנקרא ס"ו בגימטריא ב"ן דוד בגימטריא גלג"ל,-על שם שמשה עתיד לחזור ב"גלגול",-הוא המשיח כנאמר  מ"ה  ש"היה  ה"וא ש"יהיה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל   "השמש",-זה ספירת תפארת{משה} בתורת הקבלה,-וגם הש"מש,-בסוד   ש"  מש"ה,-אור האבות{אות ש"  בתורת הקבלה}בפנימיותו,-ועתיד משה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה באמצעות חכמתו,-סוד   מ-יי"ן,-

שם יי"ן בגימטריא   סו"ד בגימטריא  ע"  פנים של התור"ה  לעשות  נ"ס  בגימטריא מיי"ן  בעולם,-וזה הנ"ס  בסוד   ה"ר  {ס}י{נ}י,-לשון משה נושא בפנימיות  אותיות  י"י   מן ס{י}נ{י}   ו-י"י  בגימטריא אות  כ",-הארת  {כ}תר  החותמת בפנימיות  ושכ"ר,-שזה אותיות ש"ר  כ"ו,-בגימטריא שם יה-וה יתבר"ך ויתהלל,-משה בעל  השם המפורש אותיות שופר מש"ה,-וסודי הסודות  יש במשה  סימ"ן  שזה אותיות   נ"ס  מ"י,-

מוחין בינה  שער   ן"  {בגימטריא  מ"י}-הינו חותם בו   נ"ס-בסוד מור"ח  וודאי"ן{מריח ודן},-והרי מור"ח אותיות רומ"ח,-וודאי"ן  בגימטריא  ע"ז,-זה כח התור"ה{שמה בתורת הקבלה}-והינה מעניקה למלך המשיח   רומ"ח  ע"ז,-בכח חכמתו הינו גוזר דינים קשים על ראש הרשעים ומאביד"ם,-וכך יהי ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-בסוד  סו"ף מעשה במחשבה תחילה,-הרי  סו{ף}  מעש{ה}  במחשב{ה}    חבר האותיות   המסומנות ומקובל  שם  פ"הה   בגימטריא   צ",- 

זה המשי"ח  שהינו תחיל"ה-אותיות  ת"י   חל"ה,-הינו משפיע מוחין  קוד"ש  בגימטריא ת"י   למלכות{הנקראת חל"ה  בתורת הקבלה},-לשון חכמת המשיח עושה חי"ל{נקמה והשמדה}-בסיטרא אחרא,-סמא"ל הרשע נעקר ונכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמה,-בכח מוחין צד שמאל{גבורות המשיח},-הנקרא מוחין כש"ר בספר הזוהר בעל הקדושה,-וראה  כש"ר  אותיות כ"ף  ש"ר,-וזה המלא"ך כשפ"ר,-והמשיח באמצעותו גוזר כישו"ף  או"ר-על סמא"ל הטמא ושוחט"ו באמצעות כישופי"ם-הכופים  רוח הטומאה,-

סמא"ל יורד השאולה ונשחט על מזבח הנקמה,וזה  יזי"ר,-אותיות י"  רז"י  המשיח,-זה עשר הספירות,-ר"ז בגימטריא או"ר,-חבר אות  י"  ומקובל ה"יאור"-הינו "אורי",-סוד חכמת המשיח אשר הינו בעל ידיעה ובקיאות מופתית בחכמת מצרים,-חכמת הכישופים,-ובכך יישחטעל ידי מופתים{כישופים דקדושה} את מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נמחה ונכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמה},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ז"

"דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל"

פירוש:הבט,"דבר אל",-זה אותיות  דברא"ל,-זה  מלא"ך הגבורה{דיבור בתורת הקבלה}שפנ"ה א"ל אהרן,-לשון  חתם באהר"ן   אות פ" –מוחין בינ"ה ש"חוקק"  בגימטריא רו"ח  -קודש בפנימיותו,-בסוד  נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד,-אשר באמצעותם הנבואה מקובלת-לשון הנבואה הינה מקובלת רק בפנימיות  התורה,-{לצדיקים הנקראים בני"ם,- הם העוסקים בתורת הקבלה ובונים הכלים,-סוד המלכות הנבנית מאותיות,-חידושי התורה},-וזה  "ואל בניו",-תפארת ישראל{אות ו"}-הינו משפיע  א"ל  בני"ו{הצדיקים}-מוחין בינ"ה,-סוד המלא"ך דברא"ל,-אותיות דב"ר הא"ל{נבואה}-נמסר עבורם{עיבורם},-

וידעת אשר אף על פ"י שבינה הינה רחמים דינים{סוד רמחים}מתעוררים מפנימיותה,-כנאמר   "לאמר",-אותיות   א"ל  ר"ם,-הבורא יתברך מרומם הצדיקים באמצעות השם הקדוש  ירי"ם  הנולד{מגולה}-מן הפסוק,-{י}ה{י}  {ר}צון  {מ}לפניך  {י}הוה,-חבר האותיות המסומנות,-ומקובל ירי"ם,-בסוד הצדיקים עליהם נאמר "שבע  יפול צדיק וקם",-כלומר הצדיק הינו שב"ע,-לשון השבועה{התקשרות ודבקות}השכינה בפנימיות הבריאה-היא נעשית באמצעות הצדיק-שהינו יפו"ל,-

זה ב"ן נפל"י{מלך המשיח}-שהינו צדי"ק  אמ"ת,-אות ו",-תפארת ישראל אשר עתיד  למשו"ך מאור החכמה,-בסוד ק"ם{שם החכמה קימה בתורת הקבלה},-וידוע אשר הארת החכמה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאולה מקובלת בליויי גבורות,-

ובכ"ח-הגבורה{דינים}-המלווה לחכמת המשי"ח אותיות מש"ה ח"י –סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשרפ"ת ונכרת על גבי מזב"ח הנקמה,-לשון  ה"מזבח",-בזמן אמירה נשמע משב"ח,-זה תורת משה שהינו משובח"ת,-לשון בעלת תשבוחות לבורא יתבר"ך ויתהלל,-ובכח תורת המשיח הנקראת משובח"ת,-לשון משיבה אות ח",-בגימטריא שמונ"ה בגימטריא ו"  נשמ"ה{כח האלוקות,-האמונה מעל הדעת,-לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים},-בכך סמא"ל הטמא,-הינו כח ה"דעת",-בגימטריא ער"ב ר"ב,- נשחט,וראה ער"ב ר"ב,-זה אותיות  בר"ר-ר"ע,-

כלומר המשיח הינו  ע"ב  בירו"ר,-בכח שם ע"ב בגימטריא חס"ד-משיח ישראל מברר ניצוצות הקדושה אשר נפלו לקליפות{כח הדעת }והינו מקים אותם-בכח אות  ו",-אות האמ"ת,-ועל כך נאמר "שבע  יפול צדיק וקם",-כלומר שב"ע,-לשון שבע"ה{מושג אשר מזוהה במנהגי אבלות,}-הרי שהצדיק{משיח}-יורד לשער  נ"  דקליפות{טומאת מ"ת}-לברר ניצוצות קדושה מזה המקום,-הינו  "יפול",-לשון שורה בקטנות מוחין,-בסוד הקטני אמונה,-הנשמות  דסיטרא אחרא  מהם המשיח צריך לברר המוחין{נשמות דקדושה},-וזאת הינו עושה בכח הארת החכמה,-סוד ק"ם  בתורת הקבלה,-כמשל בעת קמים מן השבע"ה,-אז בכך הנבראים חוזרים לגדלות מוחין,{עמידה},-ולא כבעת שהינם בשבע"ה,-לשון ישיבה{קטנות מוחין},-כך המשיח בעת שהינו מברר{קטנות מוחין ,-לשון מצמצם את המוחין שבפנימיותו,-בכדי שלא תהיה יניקת החיצונים מן הקדושה,-אלא רק הכמות הנחוצה לשם הבירור},-

אך בעת שהינו בגלוי פנים{אז בסוד עמידה,-לשון עומד וחזק בדעתו,}וזה סוד רצוא ושוב,-כאשר הינו ברצו"א,-פעולת הבירור,-אז הפעולה נעשית במהר"ה,-ולאחר שעבודת הבירורים הושלמה הינו  "ושוב",-לשון תשובה{אמונה וקדושה}-שאסף בחיקו מעלה הניצוצות באמצעות תפילתו לשערי מעלה,-וזה סוד הנאמר "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף",-כלומר אי"ן בן דוד  ב"א,-לשון מברר באמצעות מדרגת א"ב{אור החכמה} את הניצוצות שנפלו לתהומות רב"ה,-

לשון שורש ריבוי הדיעות{חכמת זרות,-אפיקורסיות,-שער  נ",-הכפירה},-עד אשר  "יכלו",-לשון יכול להכיל בכח אמונתו את כל הנסיונות  שיעמדו בפניו בעת כונס לשערי מט"ה,-ונקראים כך על שם שיש בכח הטומאה להטות הצדיקם מדעת תורה,-ו"שער"-לשון שערות{,-סוד סערות ודינים אשר מתעוררים מן החכמות הזרות},-

ועל כך נאמר  "כל הנשמות שבגוף",-וזה סודי הסודות כל הנשמות שבגו"ף,-כלומר בפנימיות גוף המשיח ב{נשימותיו},-וזה סוד המשיח הינו נשמה כללית,-לשון כוללת כל הקדושה וכל הקילקולים בבריאה,-ולכן נקרא הוא יחיד ח"י עולמים,-לשון הינו יחיד שח"י{בעל אמונה חזקה}לכנוס לעולמים,-לשון בית עלמין{שער  ן" דטומאה},-ולטהר הטומאה,-ולכן  הינו  נקראה  פר"ה אדומה,-

לשון  ממתק ומבשם  הפ"ר דינים הקשים והופכם לר"פה,-מבושמים וממותקים,-ובכך  המשיח שהינו מדרגת אד"ם  ו"ה,-מבטל גבורה אדומ"ה,-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה,וזה סוד {כ}ה {ת}ברכו  {א}ת  {ב}ני  {י}שרא{ל},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  כתביא"ל,-זה המלא"ך המהוה כתב"י  א"ל,-וזה סוד אשר באמצעות זה המלאך המשיח מברר הנשמות הקדושות שנפלו לעמקי הקליפות באמצעות קילוף אותיות{חכמת הצירופים}-,

הנשמות מבוררות בכת"ב,-סוד תור"ת משי"ח,ועל כך נאמר כולם בחכמה עשית,-כלומר בחכמה עשית את עבודת הבירורים הנקראת כולם{אותיות כלי"ם,-סוד האותיות בתורת הקבלה,},-כנאמר  "כולם איתבררו במחשבה",-הרי ה"כלים",-הם האותיות  הם יבררו  באמצעות אות ב",-חכמה {ב}ראשית  את "מחשבה",-אותיות מ"ח שב"ה,-לשון שורה בשבות{שבייה},-זה ניצוצות הנשמות הנפלו לקליפות,-

ועל כך  נכתב כולם,-זה המשיח נשמה כללית הכולל כולם{כ"ב אותיות},-בסוד  בראשי"ת,-שזה אותיות   רשב"י   א"ת,-הרי לך   המשיח הינו נשמת {ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי,-לשון מעניק חיות לש"ם-עו"ן,-לנשמות שנפלו לאיזור החטאים{שער נ"  דטומאה},-וזה הנאמר ב"ר,-בסוד רבי שמעון הינו בעל מדרגת ב"ן,-סוד ב"  כפול  נ" בגימטריא מקובל מא"ה אותיות הא"ם{בינה,-עולם המחשבה},-ועל ידי רשב"י,-לשון שירת רשב"י,-"כולם איתבררו במחשבה",-של רבי שמעון בר יוחא"י,-לשון בכח מחשבתו{עתיד בגאולה השלמה} להחיות המתים השבויים במדור הנקרא ש"ם  עו"ן,-זה רוח הרעה עו"ן,-אשר רבי שמעון עליו נאמ"ר-"קום רבי שמעון ויתחדשון מלין על ידך",-

כלומר על ידי אות יו"ד{החכמה  שבפנימיותך}-"יתחדשון"-הינך מחדש   {מ}לין {ע}ל  {י}דך,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  עמ"י,-זה ישראל צדיקים קדושים הנפלו לקליפות ויש להם חלק בעולם הב"א,-סוד שם א"ב{אור החכמה},-כנאמר קו"ם רבי שמעון,-במדרגת{קום}-סוד החכמה הנקראת קימ"ה,-רבי שמעון  מביא ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה ושוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-יורדים לגיהנם זר"ע עמלק ונמחים על גבי מזבח הנקמ"ה.

ח"

"כה תברכו את בני ישראל  אמור להם"

פירוש:הבט,"כה"-זה הש{כ}ינ{ה}  הקדושה שהינה זוכה למדרגת תברכ"ו אותויות ברכו"ת,-זה סוד י" הספירות המשפיעות ברכו"ת בפנימיות המלכות,-ובכך בכח אות ב"-חכמה {ב}ראשית זוכה היא ל"רכות"-לשון התבשמות ומיתוק הגבורות המקויימות בה בעת הגלות,-ועל כך נאמר א"ת,-זה השכינה,-בזכות ישראל{המשיח-אותיות מש"ה ח"י}-זוכה לאמור"ה,-לשון אמירה{זה אור החסדים}החותם בשורשה לה"ם,-אותיות מל"ה,-האמונה השלמה,-וראה מ"ל  בגימטריא  ע",-ובעת שהינך מכפיל באות ה" מקובל אות שן,-חבר אותיות  ש"  ע"  ו-ן,  ומקובל עש"ן,-

זה מלאכי הדין{גבורות}אשר מלויים את קבלת חכמת המשיח,-וכידוע החכמה תמיד מקובלת בדינים,-ובכח הגבורות הסיטרא אחרא מלכות רומי הרשע נכרתת ונשחטת על מזבח ה{ג}או{ל}ה השלמה,וזה הנאמר    {י}שראל  {א}מור {ל}הם,-כלומר עתיד הוא המשיח  לגלות את מדרגת אל"י,-זה המדרגה בעלת הדבקות  וההתקשרות שעו"ד טר"ם נ{גל}תה,-בסוד  ט"  ר"ם,-סוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-אור המשיח הכונס למלכות -

והרי לך תורת המשיח הינה תורת  י"  ספירות בלי"מה-ללא מהו"ת,-לשון משיח רק הוא בעל יכולת הבנה את דבריה,-והוא ילמד"ה,-כנאמר  "בני אתה אני היום ילדתיך",-כלומר בנ"י{זה המשיח},-את"ה-ו"אני",-וזה סודי הסודות המשיח ילמד את תורתו על ידי  רוח הנבואה בפנימיותו,-דברי אלקים חיים,-ועל כך נאמר  "היום" בגימטריא א"ס,-סוד {א}ין {ס}וף יתבר"ך  ילדתי"ך-לשון מלמד המשיח בכדי שיעביר{יעבר} נשמות ישראל בזאת החכמה.

ט"

"ושמו את שמי על בני ישראל" 

פירוש:ראה,-"ושמו",-בגימטריא  שנ"ב,-סוד שם קדוש הנולד{מגולה},-מן הברכה {ש}הכל {נ}היה  {ב}דברו,-וזה סוד אשר   "שהכל"-אותיות השכ"ל של המשיח –זהו שכ"ל אלקי"ם חיים,-והינו{המשיח},-נהי"ה כלי  המכיל דבר"ו,-לשון דב"ר ה"{רוח הנבואה}-שהינה שמ"י,-זה המלאכים {ש}מעא"ל,-{מ}טטרון,-{י}הוא"ל,-ובאמצעות המלאכי"ם  חותם המשי"ח אותיות מש"ה ח"י את  מדרגת ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-בפנימיות ישרא"ל  צדיקים קדושים יש להם חלק  ב{ע"}ו{ל"}ם הב"א,-זה סוד  ישיבת מטטרו"ן,-הנקראת ע"ל,-

על שם שמעלה ישראל מן הגלות ומזכה{אותם בזכות המחשבה},-סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-כך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  זר"ע עמל"ק נשחט ונמח"ה,וידעת המשיח באמצעות  ושמ"ו,-אותיות ש"ם  ו"ו,-בגימטריא  י"ב צירופי יהוה יתה"לל  יעקור לילית גויה שפלה,-וזאת הינך מ{גל}ה מן   א{ת}  שמ{י}  ע{ל}  בנ{י}   ישרא{ל},-חבר האותיות המסומנות ומקובל ליל"ית-לשון לילה מידת הדין דסיטרא אחרא{גלות},-המשיח בכח שמ"י,-לשון שמיעת"ו,-תפילת המשיח ש"חרית  מ"נחה  ע"רבית יעקור רוח הטמאה.

י"

"ויהי ביום כלת משה"

פירוש:ראה,"ויהי",-אותיות  י-הו-י,-זה השם המפורש אותיות שופר מש"ה,-זה סוד המשיח כנאמר  בפסוק ,-"ופרש עלינו סכת שלומך",והרי "ופרש",-אותיות שופ"ר,-זה עולם הבינ"ה,-שהינך  בכך  סכ"ת,-חותם בנו סוכ"ה ומסוכ"ך{מג"ן}-עלינו{על ישראל עמך},-לשון הולכים עימך{בדרכך ובדברי תורת תורת ישראל אמת יחידה},-ובכך אנו משולים ל"כלה"-אשר מעוברת מן מש"ה{משיח ישראל}-הזורע בפנימיותנו חכמה עליונ"ה,וזה סוד  ו{י}הי   {ב}יום  {כ}לת  {מ}שה,-

חבר האותיות המסומנות ומקובל מכב"י,-אשר בתורת הקבלה מצביע על כך שישראל מעל הטב"ע,-עניין הנהגה ניסית-בסוד מכבי"ם,-זוכים הם בזכות לימוד התורה ל-כ"ב מי"ם,-כלומר בכח אותיות התורה מושכים על עצמם חסדים הנקראים מים,-זה ביאת  {ג}וא{ל}  צדק הנקרא מים בתורת הקבלה,וזה השם שמו של המשיח-הנקרא מי"ם,-נגלה מן הפסוק,-"במקדשו תגל נפשי {מ}שיחנו {י}שלח {מ}הרה",-חבר האותיות המסומנות ומקובל מי"ם בגימטריא פ"י בגימטריא צ",-זה המשיח בעל  צ-ל"ם    עליון,-בסוד שם  מ"ל בגימטריא ע" פנים של התורה בפנימיותו,-חבר אות  ע"  לאות  צ",-ומקובל משיח הינו ע"ץ,-סוד יוע"ץ ובפנימיותו מוחין פל"א{החכמה בתורת הקבלה},-ועל כך נאמר על המשיח "כעץ שתול על פלגי מים שפריו יתן בעיתו",-הרי "כעץ",-

המשי"ח אותיות מש"ה ח"י מיעץ באמצעות אות כ"ף בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מוחין הבינה בפנימיותו},-ובכך הינו פלג"י,-חכם מופל"ג ונקרא שתו"ל,-בסוד  שות"ה א"ל,-לוג"ם דברי התורה בצמ"א,-וזה עניין המשיח הנקרא גול"ם  שזה בגימטריא לוג"ם בגימטריא חכמ"ה,-המשיח בעל תורת החכמה,-הנקראת צמ"א,-אותיתו אמ"ץ,-{א}ור {מ}וחין {צ}לם,-המשיח תורתו מעניקה  גדלות מוחין,-סוד  פרי"ו,-לשון תורת המשיח מפר"ה המחשבה,-וזה סוד הגאולה  היא אחישנ"ה,-בסוד  אחישנ"ה בגימטריא  א"ח  שס"ה,-המשיח{הנקרא א"ח בתורת הקבלה,-ספירת התפארת}ממתק בכח סתרי תורתו שס"ה מצוות לא תעש"ה,-

ובכך מביא גאולה ניסית{מופתית},-ולא גאולה "בעיתו",-לשון בעיתה,-בדרך הטב"ע ,-בגימטריא אלהים{מידת הגבורה},-מכאן למד הינך הגאולה תבוא במאורעות ניסים{מעל הטבע},-לשון המשיח מבצע מעילה כנגד הטב"ע,-ועקב מעלתו הגבוהה הטב"ע בגימטריא אלהי"ם  חותם  שמחתו ברצון המשי"ח לגאול עמ"ו,-ולכן המשיח נקרא יל"ד,-כמשל לילד שאביו ממלא רצונו ומביא לו ממתקי"ם בגימטריא פתקי"ם,-סוד המשיח ה" יתבר"ך  ממלא אותו בפתקים{רוחנים,-סוד הארות ,-כא"ב האוהב את בנו-ולכן ממלא רצונו}.

י"   

"ויאמר  ה" אל משה נשיא אחד  ליום"

פירוש:הבט,"ויאמר",-זה אותיות א"ם   ו-רי"ו,וכידוע גבורה בגימטריא עולה רי"ו-ושורש הגבורות היא הא"ם{בינה},-אף על פי שהינה רחמים דינים מתעוררים מפנימיותה,-ובכח הגבורות   ה" אמ"ר  אל משה,-ויש חידוש אשר א"ם,-היא הבינה מגולה במדרגת מ"ר{דינים},-אל משה,-וידוע אשר אמירה סוד החסדים,-ועל כך נאמר שהרשעים מהפכים מידת החסדים לגבורות,-ובזאת המידה עתידה ה{ג}או{ל}ה השלמה לבוא,-בגבורות אשר הינם בעצם{בשורשם }-חסדים,-

אך עקב חטאי  הרשעים,-העוונות מהויים הסתר הפנים,-לשון הפנימיות  בסוד פנ"י  מו"ת,-הדינים הקשים אשר יחתמו חורבן יקש"ו על ישראל לדעת אשר זהו חסד שלם,-כנאמר "עולם בחסד יבנה"-לשון הבנתנו בחסד שבדבר זה יהיה בהעלם ,-ועל כך נאמר מש"ה{הוא המשיח},-ניש"א,-הינו נושא בפנימיותו שורש הגבורות{דינים}-אשר עתידים להחריב מלכות רומי הרשעה,-סמא"ל הטמא מלכות  הסיטרא אחרא,-וזאת ע"קב שמשה {בעל מוחין אלקים},-כנאמר על משה "איש האלקים",-שמראה על מידת הגבורה,-אלקים  בתורת הקבלה,-ובזאת המידה משה יחרי"ב הסיטרא אחרא,-הרי יחרי"ב,-זה חרב שבפנימיותה   ב"  אותיות  י"י  בגימטריא   כ",-במלוי  כ"ף  בגימטריא  מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה},

וידעת  משה  אי"ש,-זה הצדיק'  אמת בסוד בפנימיותו  י"ש      א",-זה מאור החכמה,-כנאמר "א"-אלפך חכמה,-ובכח החכמה-שהינה  כ"ח  מ"ה בגימטריא  אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאול"ה{אור החסדים}-בכך אי"ש,-ממתק ומבשם הגבורות{אלקים},-וזה סודי הסודות המשי"ח,-בעת שהינו בקטנות מוחין אז" –הינו  מש"י   -ח",וכידוע  תולעת מש"י בתורת הקבלה מצביע על גבורו"ת,-אך כאשר הינו בגדלות מוחין{חסדים},-אז הינו מש"ה ח"י,-בעל חכמה,-

כנאמר חכמ"ה תחיה בעלי"ה,-המשיח שורה בעלי"ה,-מדרגה רוחנית כביר"ה,-לשון מעשה המרכבה אשר מושך ברכ"ה לפנימיות הבריאה,-וזה סוד המשיח ממתק ומבשם הגבורות המקויימות בפנימיתו בכח תורתו,-ובעת שורה בקטנות-אז  מוש"ך הארת מוחין  ובכך מבשם ה"עשן",-זה מלאכי הדין המלווים בנית הכלים,-לשון הינם מכלים{הנפש,-מעמידים המשיח בנסיונות}-ובעת עומ"ד,-לשון בכח תפילתו הנקראת עמידה,-סובל הייסורים בכ"ך זוכ"ה{למוחין ז"ך},-סוד   ע"  שנ"ה,-אות ה",-אור הבינה נוסף לגבורות{עש"ן}-וממתק הדינים,-וזה תורת משיח ע" פנים של התורה,-לשון פנימיות התורה מובנית למלך המשיח ב-ע"  פנים,-שזה אותיות ענפי"ם,-הרי לך ה{ג}וא{ל} בעל בקיאו"ת בכל מכמוני{ענפי} התורה,-בקיאו"ת,-

בסוד בכח תורתו חותם  יב"ק  או"ת,-סוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בפנימיות המלכות,-וזה עושה באמצעות הי"סוד"-{אות התורת הקבלה},ועל כך נאמר "מרבה דעת מרבה מכאוב",-זה המשיח הינו מרב"ה,-לשון משה רבינו  -שמרב"ה אורות בפנימיות המלכות-הנקראת מכאו"ב,-על שם הגבורות המקוימים בה בעת הגלות,והמשיח הינו הדע"ת-המרבה,-לשון  מוחין ה{ג}וא{ל}   גד"ל  וענפי"ו מתפתחי"ם ,-לשון המוחין בפנימיותו מהוה   מפתחו"ת{רז"י התורה,-גילויים}-אשר מהוים   מפת"ח לשערים עליון,-ועל כך נאמר על רשב"י  הקדוש ועל אליהו הנביא, "פת"ח אליהו הנביא, וגם  "קם רבי שמעון פתח ואמר יהוה",-הם השיגו מוחין המפתח,- 

כלומר ראה,-הנאמר  פת"ח אליהו,-לשון הילל והודיה לה" יתבר"ך,-כך הנביאים בטרם עוסקים בתורה מושכים מוחין  "הנביא",-זה רוח הנבואה אשר שורה על המתנבא באמצעות הניגו"ן{סוד היחודים},-וזה הנאמר  "קם רבי שמעון",-לשון הינו ק"ם אז מכאן הינך למד בטרם לכך היה במצב ישיבה{קטנות מוחין}-ואז ק"ם,-אור החכמה מעניק עבורו{עיבורו} קיו"ם,-זה סוד  רב"י,-אותיות בר"י,-זה המלא"ך המעלה תפילות ישרא"ל   והינו משפיע לרבי שמעו"ן-את המפת"ח של החסדים סוד"ואמר",-לשון אמירה{בתורת הקבלה-חסד,}-ובכך רבי שמעון מחדש תורה במדרגת י-הו-ה יתברך{תפארת ישראל},-סוד גאול"ה,-

לשון מגלה באמצעות אות א" סתרי תורה,-ובכך תורת רב"י שמעו"ן,-זהב סוד שומ"ע נו"ן,-כלומר ה" יתבר"ך שומע בזכות אות נו"ן בגימטריא ק"ו,-סוד אור אין סוף בפנימיות תורת הרשב"י,-את השבר המקויים בישראל צדיקים קדושים,ובכך מעניקים לעתיד לבוא{בגאולה}-מדרגת אח"ד,-זה המשיח בפנימיות אות א" סוד פל"א,-כנאמר על ידי דוד המלך עליו השלם "גל עיני וראיתי נ{פלא}ות  מתורתך"-הנקראת פל"א,-והמשיח הינו ח"ד-לשון הנאמר על משה "יו קרנות על חד"ו,-וחד"ו בגימטריא ח"י,-חבר פלא ומקובל  פל"א  ח"י,-זה תורת המשיח המחייה מתים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-שבה ה" יתברך ב"כבוד"ו-בסוד כבו"ד בגימטריא חכמ"ה כותב את תוכנ"ה.

י"א

"עשרה עשרה הכף בשקל הקודש"

פירוש:הבט,"עשרה"-זה אותיות  ע" –שר"ה,-הרי לך זה נשמת המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י והינו בעל  ע" פנים של התורה,-זה סוד הנאמר "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת"-זהו  שיר הנשמ"ה-של המשי"ח,כלומר חותם יוש"ר בפנימיות הנבראים,-וזה סוד או"ר  יש"ר,-אשר בתורת הקבלה מצביע על רחמים,-ו"ישר",בסוד המשיח הינו ש"ר אלקים{מלאך ה" צבאות}-ובפנימיות י" ספירות בלי"מה,-כלומר בל"י,-זה לשון להב"ה{סוד רצון המשיח},-הנבוע מן שם מ"ה בפנימיותו,-ומ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאול"ה,-

לשון לעתיד לבוא משה מגלה שיר חד"ש,-לשון יהיה יושר חדש בעולם,-מסירות נפש שלא מוכרת לנברא,-הרי לך מסירו"ת,-זה אותיות מסי"ר או"ת,-בזכות  תורת המשיח{היא חכמת הצירופים}-ה"אות"{סוד  השלום} יושפע לנבראים ישראל צדיקים קדושים,-וזה הנאמר עשר"ה,-לשון השיר{תורת משיח}-יעניק לנבראים עשירות רוחנית,כנאמר על התורה "יקר{ה} הי{א} מפניני[ם]",-חבר האותיות המסומנות ומקובל  מא"ה,-בסוד {עש"ר}ה כפול {עשר}ה בגימטריא  מא"ה-אותיות הא,ם{מוחין בינה}-שהינה  "הכף",-והרי אות כ"ף בגימטריא מא"ה ,-והינה מהווה   ה-"קודש",-לשון חותמת  שם ת"י בגימטריא קוד"ש בפנימיות ישרא"ל,-וזאת עושה באמצעות אות  ב",-חכמה {ב}ראשית הנקראת שק"ל,-

לשון החכמה מהוה משק"ל זכויות וחובות ישראל, -ובעת המשקל יהיה  בכף זכות  בכך ישראל זוכים{למוחין ז"ך-לשון זכו בדין,}-ובכך תבו"א  הגאולה בסוד אור האבו"ת,וידעת הנאמר  {ע}שרה {ע}שרה,-שם ע"ע בגימטריא ק"ם,-וזה הנאמר על הרשב"י הקדוש,-"קם רבי שמעון פתח ואמר",-הרי הינו ק"ם,-ב"שרה"-לשון שר הוא את שיר יהו"ה,-יתהלל{ובכך משך מוחין החכמה }-הנקרא קימ"ה בתורת הקבלה-לשון בכח מוחין רשב"י תהיה תקומ"ת ישראל,-סוד הגאולה,וזה רב"י  שמעון,-לשון בעת שעתיד הינך לראות ריבוי ש"ם-עו"ן{עונות בעולם}-וחטאים בכל מקום,-אז דע לך רב"י שמעון בר יוח"אי-נשל"ח להחיות בתורתו ישרא"ל ולתק"ן נסתרות על מנת להשחי"ט את סמ"אל הרש"ע,-בסוד מ"ה ש"היה ה"וא  ש"יהיה,-רבי,-זה משה בסוד משה {רבי}-נו,-והינו מעבר את שמעו"ן,-וראה ש"ם  מן שמעון זה מש"ה  והאותיות הנותרות   עו"ן,-לשון עינים,-סוד חכמת רשב"י זה משה רבינו,-וב" הנשמות שהינם אח"ד-בסוד,-א"{משה}-ו"חד"{רשב"י}-

מהוים נשמת ה{ג}וא{ל}-והב"ן,וזה הנאמר "בשקל"-לשון הינם  ב"  שק"ל{נשמות}המשכינים וחותם "קודש"{מוחין החכמה}ב-שק"ל,-בסוד ש"ק  א"ל{זה כלי המשיח,-ש"ק}ובפנימיות מוחין א"ל,-ולכן נמאמר הכ"ף,-זה  אות פ" בגימטריא שמוני"ם  אותיות  שמ"ן  יו"ם,-חכמה{משה}-המגולגלת בי"ום,-לשון בגאולה השלמה  והיא  אות  ה"{סוד  הגואל}-לשון מגלב הנשמות מן העולם הב"א,-ויש להבין עולם הבא,-המשיח עולה לעולם הבא ומביא הנשמות לכתוב  תורתו והבן.

תם ונשלם פרשת נשא,-זוהר תנינא/מאת הרגלא"ט,-נכד המקובל האלוקי החכם רבי שלמה איפרגן

 

OnLineTech