להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> זוהר תנינא,-פרשת "במדבר",-פנימיות הרגלא"ט

זוהר תנינא פרשת  "במדבר "-מאמר מגידים  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל{השבח לבורא עולם}

א" 

 

"וידבר אל ה" אל משה במדבר סיני באהל מועד "

 

פירוש:הבט,"וידבר",-אותיות יו"ד ב"ר,-ה" יתברך חתם במשה רבינו אות יו"ד,-סוד המלכות אשר בפנימיותה  עשר ספירות בלימ"ה,-ויו"ד זה אותיות די"ו,-כלומר משה בכח חכמת היו"ד{בינה עליונה}-סוד  אפרי"ון,-זכה בכך לפרי"  או"ן,-כח הנשמה{פרי}-לשון הפרייה שכלית{אור הנבואה}-אשר חתם בפנימיותו או"ן{כח גבורה ורצון}-להשפיע  "במדבר",-

 

לשון משה מדבר במדרגת החכמה-{ב}ראשית  ובכך  "חוקק"  בגימטריא רו"ח  קדושה ,-סוד סינ"י- בגימטריא   עי"ן  בגימטריא    פ"ן,-לשון ראייה פנימית בקרב ישראל צדיקים קדושים,-"בקרב"-לשון בכח החכמה{ראיה}ישראל  זוכים להתקר"ב  לאמונ"ה  ,-הנקראת   "באהל",-אותיות  "בלאה",-זה העולם העליון{לאה}אשר משפיע  ב"  לוחו"ת לישראל,-לוחו"ת  ,-סוד  לו"ח  אות,ו-לו"ח,-בגימטריא יל"ד,-

 

זה המשי"ח אשר מזכה ישראל באו"ת הברי"ת-אור  ה"מועד",-אותיות עמו"ד{כח התפילה,-יחודים וכונות,-שיר המשיח עליו נאמר אז ישיר משה ובני ישראל},וסודי הסודות השיר בעת שרים  אותיותיו  הינו מוע"ד-לשון מעי"ד על צדקותם של ישראל,-מוע"ד,זה המשי"ח{ע"ד,-בעל מדרגת החכמה}בכח השירה חותם  מ"ו-,מ" כפול  ו" בגימטריא  מוחין  "רם",-בישראל קדושים כולם,-לשון ה"כלים"{אותיות השיר}בפנימיותם אור האבות{הנקראים קדושים}והינם משפיעים לישראל אות ב",-{ב}רכה  המ{ר"כ}כת  את מידת הגבורה השורה בממלכ"ה ומבשמת אותם{את כלי הנבראים}באור חסדים מופל"א.

 

ב"

 

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

 

פירוש:ראה, "שאו  את",-בגימטריא   בוש"ת,-כנאמר  "בושת פנים לגן עדן",כלומר  המשי"ח בכח מדרגת בוש"ת אותיות תשוב"ה משפיע פני"ם-סוד פנימיות התור"ה  הנקראים ג"ן עדן,-לשון מזככים ישראל באמצעות  עד"ן,-סוד ע"  פנים של התור"ה הממתקים ומשמים  "דן"{גבורות}ובכך מקובל עידו"ן  ה"גן"-לשון היגיון דקדושה,-וזה סוד דבריו של המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   מהוים רא"ש-לשון ראשית המחשבה,-בסוד כ"ל דעת,-

 

משה הינו דע"ת,-נשמת כ"ל{כללית}אשר מהוה מקור הארה ל"את"{ישראל קדושים,}ובכך מזכה הוא את הע"ם   במוחין בני ישראל,-אותיות  ב"ן  יש"י  רל"א,-זה אור המשיח  דוד בן יש"י  אותיות  בייש"ן,-סוד בושת פנים לג"ן עדן,-הרי לג"ן עדן יש בוש"ת  פנים,{צורות},-ומשיח מגלה כל רז"ים נסתרים   בכח רל"א צירופים,-סוד ישראל אותיות י"ש רל"א,זה השיר עליו נאמר אז ישיר משה ובני ישראל,וראה  רל"א  העת ממלא הינך אות ר"יש ומחבר לאותיות א"ל  מקובל שי"ר  א"ל,-

 

כלומר השיר הינו צירופי אותיות המולידים{מגלים}  מוחין השם עב"י,-סוד  {ע}דת  {ב}ני  {י}שראל,וזה המוחין מן הפסוק הקדוש,-{ב}רך  {ע}לינו  {י}הוה,-כלומר "ברך"-זה אותיות רכ"ב,-סוד המרכב"ה אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה חותם עלינו  בגימטריא נוע"ם-שהינו שם יהו"ה,-יתהלל העולה בגימטריא כ"ו,-ובזה השם סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה מוכדת ונשחטת על מזבח הנקמה.

 

ג"

 

"איש על דגלו באותות"

 

פירוש:הבט,"איש",-זה הצדיק אמ"ת,-לשון הצדיק בפנימיותו  א"ם{בינה}המשפיע עבורו{עיבורו}  אות ת" בגימטריא ארב"ע מאות,-ובזמן אמירה נשמע ארב"ע אמהו"ת,-לשון  א"ר  ע"ב  בגימטריא חס"ד{חכמה},משפיע  אות א",-בסוד "א"-אלפך חכמה   למשי"ח{וזה מהותו},בעת מחברת אות  א"  לאות  ת" שבינה חותמת  מקובל א"ת,-

 

כלומר השכינה הינה בפנימיוות ה{ג}וא{ל} ולכן נאמר ע"ל,-לשון המשיח בכח מטטרו"ן בגימטריא שד"י,-הינו מלא"ך  ע"ל{שם הישיבה של מעלה,}-משפיע המשי"ח אותיות מש"ה ח"י לשכינה{שורש נשמות ישראל}-מוחין דגל"ו,-לשון גדלות מוחין המגולה "באותות"-בסוד פנימיות האותיות,-חכמת הצירופים אשר בכך ה{ג}או{ל}ה השלמה תבו"א בסוד אור האבו"ת לישראל צדיקים קדושים  לחירות מייחלים.

 

ד"

 

"והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה",

 

פירוש:ראה,"והחונים",-  אותיות  מ"ח  יונה,-זה כח הנשמה{בפנימיות המשיח},-יונ"ה,-לשון מעיין בסתרי התורה בכח השכל "קדמה"-הקדום בפנימיותו,ובכך המשיח אותיות מש"ה ח"י עתיד הוא ב{ג}או{ל}ה השלמה להשפיע לישראל  "מזרחה",-אותיות ר"ז חמ"ה,-{סתרי תורה במדרגת תפארת ישראל,-הנקרא חמ"ה בתורת הקבלה},-

 

ובכח הרזי"ם בגימטריא אורי"ם  בגימטריא נור"א,-להראותך את גודל הרזים שיעשו בהלה נורא"ה בקרה ישראל צדיקים קדושים בעת יוודע להם משיח ב{נגלה}ומביא ה{ג}או{ל}ה באמצעות ה"מלה"{כח האמונה},-בכך "דגל",-סוד גדלות המוחין אשר יזרי"ח  בגימטריא רי"ח טו"ב,-סוד שם אהוה{בגימטריא י"ז},-דעת הקדושה של המשיח  תחתום מחנ"ה-אותיות מ"ח  נ"ה,-רוח  ה-{נ}בוא{ה} אשר יגלה בכתבי"ו  תשפיע יהוד"ה-אותיות י"ד  הו"ה,-

 

סוד י"ד בגימטריא אט"ד{גבורות קשות}אשר מלווים לקבלת מאור החכמה של המשיח,-בכח הגבורה המשיח יחריב ויימחה זכר עמלק הרשע,-סמא"ל הטמא נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וידעת אשר רבים מבני ישראל יצא"ו למלחמה כנגד המשי"ח אותיות משה ח"י,-יצא"ו,-לשון יוציאו שמו לר"ע וילעג"ו לבשורת ה{ג}או{ל}ה,-וביום ההו"א  רבים מבני ישראל יפלו,-

 

בסוד מחנ"ה,-לשון משיח ישראל מגישם בתור מנח"ה לאלקי ישראל והם הם מהים מ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין,-סוד הכפר"ה אשר בזכות נפילתם ישרל המזוככים{לשון שגילו כ"ף זכות והעניקו כבוד למשיח},-הם יזכו ל{ג}או{ל}ה,-סוד יהו"דה,-אותיות הודיה,-משיח ילמד"ם,-לשון יולד"ם,-יולד בפנימיותם מוחין קודש בגימטריא ת"י,-

 

על כך  נאמר  בני אתה אני היום ילדתיך" ,כלומר  בנ"י,-לשון בני ישראל המהוים א"ת-ה{השכינה הקדושה},בגאולה השלמה זוכים לאור אי"ן  סוף יתבר"ך  המזכה  מדרגת אנ"י{השכינה בגלות}-במוחין היו"ם,-אותיות   י"ו   מ"ה,-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י עליו נאמר "יו קרנות על חד"ו,-הינו חותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים הארת החכ{מ"ה}-

 

בסוד חד"ו בגימטריא ח"י{שם החכמה בתורה הקבלה},-וזה מגולה בכח מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}-בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-בגימטריא גאול"ה,-לשון ישראל יולדים דעת חדש"ה,-על שם המשיח שהינו מהות חדש"ה,-לשון  מ"ה  או"ת,-בעל מוחין מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-

 

השם המפורש אותיות  שופר מש"ה  אשר בכח חידושי התורה המבצ"ע  יולד תובנות חדשות בפנימיות ישראל הזוכים בכך לזכות המחשב"ה,-סוד  גאול"ה אותיות  ג" אלו"ה,-ה{ג}ואל מביא בכח תורתו לגילוי שם אל"וה,-בגימטריא לו"ז,-להראותך בכח תורת המשיח ישראל קמים לתחיי"ה,-

 

בסוד עצ"ם הלו"ז שממנה הכלי{גוף הנפטרים}אמור ליבנ"ה,-כלומר בכח הבינ"ה{משיח} הנפטרים מן הדעת הקלוקלת יזכ"ו לקו"ם לתחייה,-על ידי מאור החכמה הנקרא קימ"ה בתורת הקבלה,-על שם שהינו מקי"ם ישראל לחיים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בעת סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה נשחטת על מזבח הנקמ"ה.

 

ה"

 

"ונסע אהל מועד מחנה הלוים" 

 

פירוש:ראה,"ונסע",-זה מוחין נסיע"ה,-סוד המשיח אותיות מש"ה ח"י{בעל אות ו",-תפארת ישראל},-אשר בפנימיות מוחין ה"גלגל"  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד,-ובזה המוחין המשיח מוש"ך מוחין הגלגלים-לשון החכמה בזה המוחין מלווה בזה"ב,-סוד הגבורות הקשות,-ובזה הגבורה הרשעים יכחדו ב{ג}או[ל]ה השלמה,ועל כך נאמר אה"ל,-אותיות לא"ה,-סוד העולם העליו"ן   ,-משפיע למשיח "מועד",-סוד   ע"  מו"דה,-שבעים שמות מפורשים השורפים מלכות רומי הטמאה בעת ה{ג}או{ל}ה השלמה,-השמו"ת  לשון  עושים שמו"ת וחורבן על ראש הטמאים{הסיטרא אחרא},-זה  "מועד"{משיח סוד עמו"ד,-התפילה}ישמיד אד"ום,-

 

וראה עמו"ד בעת מחליף הינך אות ע" לאות א" מקובל אדו"ם,-בסוד תפילת המשיח אשר מושך בכח פיו חכמה המלווה בדינים אדומי"ם,-{קשים},-וזה הדינים{גבורות}עתידים להחריב  ה"אדומים",-סוד מלכות הטומאה רוטמי הרשעה,ביום ההוא  "מחנה הלוים",-לשון מחנות מחנות ולויות והרוגים רבים עתידה רומי לחוות בעת משיח ישראל יישחט סמא"ל הרשע באמצעות חר"ב הנקמ"ה{השם המפור"ש}-אשר ישרו"ף רוח הטומאה,-ובכך יקויים הנבוא"ה,-"וביום ההוא אעביר{אבער} את רוח הטומאה{סמא"ל הרשע},אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

ו"

 

"דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה",

 

פירוש:ראה,"דגל"-זה אותיות גדו"ל,-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י והינו בעל {ג}ד{ל}ות מוחין,-ולכן מדרגתו נקאת מחנ"ה  אותיות ח"ן  מ"ה,-המשיח מגלה  ח"ן,-סוד {ח}כמת {נ}סתר{רזים}במדרגת שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה,-ולכן נקרא הוא אפרי"ם  אותיות פא"ר מי"ם,-המשיח משפיע באמצעות תפארת ישראל{קו אמצע בתורת הקבלה}-סוד "מים",-

 

חסדים  לישראל צדיקים קדושים,וראה מי"ם מגולים מן הפסוק,-"במקדשו ת{גל}  נפשי {מ}שיחנו {י}שלח {מ}הרה,",-כלומר שם החכמה בתורת הקבלה נקרא "גל",-וזה סוד גילוי  ה"מים",-הוא משיחנו,-מקור החסד  החותם מה"רה,-אותיות מ"{בינה} שהינה הר"ה-לשון מפר"ה המלכות הקדושה ב"ישלח"-אותיות לחש"י,-לשון לחשים{שמות והשבעות מלאכים} המזכים אותה ב{ג}או{ל}ה שלמה.

 

 ז"

 

"ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר"

 

פירוש:ראה,"ואלה",-בגימטריא  לב"י,-זה תפארת{לב}ובפנימיותו  י" ספירות הנקראת שמו"ת,-לשון שומטו"ת  הארות מן העולם  העליון וחותמות במלכות הקדושה הנקראת שמיט"ה  בגימטריא   ט" שנ"ה,-זה סוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד   ט" אורות ב"שנה"{מלכות}שבכך זוכה למוחין   "בני"-לשון בינה  סוד אהר"ן,-

 

בגימטריא נר"ו,-{נ}פלאות  {ר}ינ"ה   {ו}גבורה,-כלומר המלכות נבנית מן צד שמאל{חכמה,-סוד נפלאו"ת,-אותיות   או"ת  נפ"ל,-לשון נופלת למלכות},-ובכך המלכות זוכה לרי"נה,-סוד שמח"ה אותיות "השמח",-אור המשיח המגולה מן הפסוק   -ש-"מ"-ע   י"ש"-ראל  "י"הוה  אלהינו  יהוה  א"ח"ד

חבר האותיות המסומנות  ומקובל  משי"ח  אותיות שימ"ח,-הרי באמצעות  ש"י  -מ"ח,-זה אור הבינה בתורת הקבלה עתיד המשיח לחתום ש"י עולמות-אותיות עול"ם מא"ות{מוחין בינה}בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם אשר באור  תפארת{ו}-זוכי"ם להיות מזוככי"ם מחטאי"ם,

 

וזה בודאי "הבכר"  אותיות ברכ"ה  של ה"נדב"-לשון נדיבי"ם,-שם האבות הקדושים בתורת הקבלה  שהינו  ואב"יהוא, -בגימטריא  יהוד"ו,חותמים בישראל י"  ספירות על מנת שישיגו מוחין "הודו"-לשון הודי"ה,-סוד היחודים אשר באמצעותם מושכים לפנימיות המלכות אלעז"ר,-אותיות זר"ע א"ל,-שפע  בסוד  ע"  שפ"ה,-שבעים פנים של התורה הקדושה העוקרת ומכחידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,והכל לשון הכל"ה הקדושה{שכינה}תלויה במשיח הוא "ואיתמר"- אותיות  ירו"ם  א"ת  -השכינ"ה{בכח חכמת צירופי האותיות}.

 

ח"

 

"וימת  נדב ואביהוא לפני ה"

 

פירוש:ראה,"וימת",-בסוד  ת"  יו"ם,-והרי אות  ת" בגימטריא ארבע מאות,-זה סוד   א"ר   ע"ב  בגימטריא חס"ד  החותם אמ"ת  במלכות באמצעות אות ו"{המשיח},-הנקרא נד"ב,-בסוד   ד"   ב"ן,והבט  ב"ן  כפול ד"  בגימטריא   ר"ח,-בסוד  שכאשר הינך ממלא האותיות  ר"יש  ו-ח"ית  ומחברם מקובל שחרי"ת,-ללמד"ך  המשיח הינו שוח"ר שלו"ם,-

 

לשון בכח דיני המלכות{שחור,-בתורת הקבלה}המשיח מכניע קו שמאל,-ובכך מאחדו בקו ימין{חסד}באמצעות ה"שלום"{תפארת,-קו אמצע},-ו"שלום",-לשון משלים ומוסיף כח לקו ימין{חסד} על מנת שיהיה בכוחו לכופף ולהכניע השמא"ל,-לשון סמא"ל,-אות ש"  מוחלפת באות ס",ועל ידי הפעול"ה הזאת המשי"ח אותיות מש"ה ח"י חותם  לפני ה",-סוד אות ל"  י" חכמה  י"  בינה  י" דעת המ{גל}ים  פנ"י-לשון פנימיות המלכות{אות ה"},-האמונה השלמ"ה העוקרת הסיטרא אחרא,-זרע עמלק ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

ט"

 

"והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו"

 

פירוש:הבט,"והחנים"  בגימטריא   ו"ה   חמא"ה,-זה סוד ייחוד תפארת{ו}במלכות{ה},-וידעת חמא"ה ,-אות ח" בגימטריא שמונ"ה אותיות ו"  נשמה,-זה נשמת המשיח אשר כולל מוחין מא"ה אותיות הא"ם{בינה}בפנימיותו ובזה המוחין הינו חותם לפנ"י,-לשון ל" פני"ם,-סוד י" חכמה י" בינה  י"  דעת המביאים לגלוי המשכ"ן,-סוד השכינה{האמונה השלמה}בפנימיות ליב"ם של ישראל ציקים קדושים,-כלומר ליב"ם,-ללמדך ישראל רוכשים להיבות בעבודת ה" ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה הנקראת קדמ"ה,-על שם חכמה קדומ"ה{עליונה} שיראל יזכ"ו ללומדה מן תורת המשי"ח,-הוא מהוה ק"ד  מ"ה,-ו"קד",-זה אותיות ק"ד,-

 

בסוד הארה דקיקה{אור האין סוף יתברך המאיר באמצעות ק"ו ד"ק,-על המלכות}ובזה הק"ו שם מ"ה בגימטריא אד"ם{תפארת},-בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-בגימטריא גאולה ,-המשיח מביא חירות לעם ישראל המיחלים לצאת מן הגלות האחרונ"ה,וביום ההו"א,-מוחין אהו"ה בגימטריא י"ז בגימטריא טו"ב,-משפיע לא"ה  אורות   למלכות הנקרא אל"ה{בעת הגלות}-אותיות  אל"ה מן {אל"ה}ים  המראות על דין וגבורה קש"ה,-ובזכות ההארת תורת המשיח זה שורש הדינים יזכה למיתו"ק,-י"ז  בגימטריא טו"ב{המשיח,-הנקרא טוב"יה,-משה}הוא מרומים כ"ה{השכינה}, ובכ"ך  ז"י-כ"ה  את ישראל צדיקים קדושים ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה בכח "מועד"-אותיות עמו"ד התפילה,-וידעת המשיח הינו בעל עמו"ד בגימטריא ק"כ  צירופי אלקים יתברך המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-

 

וביום ההוא "מזרחה",-אור השמ"ש{תפארת בתורת הקבלה,}-"מזרחה"-לשון יזר"ח,-יחתום  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בפנימיות המלכות ובכך זוכה לאור ה"ריח",-הארת חכמה מתוקנת המאירה ממטה למעל"ה,-לשון ישראל יוצאים מן קטנות מוחין{מטה}וזוכים למעל"ה{של גדלות מוחין},-בסוד מש"ה,-לשון המשיח מושה בני ישראל מן גלות הדעת וחותם בהם גאולה,-סוד  המילה "ואהרן",-אותיות אורנ"ה,-נוטריקון  או"ר   נ"ה,-זה סוד {נ}צח {ה}וד,-מוחין הנבואה המביא ישראל לדר"ך חשיב"ה חדשה,-לשון באמצעות חידושי תורת המשיח ישראל צדיקים קדושים ייחסו חשיבות רבה ביותר לעבודתם את ה" יתבר"ך,-ובכך יקרא "ובניו",-בסוד בנ"י  ו"ו,-ישראל זוכים ל-ו"ו  בגימטריא י"ב צירופי יהוה יתהלל המכחיד סמא"ל הטמא ועוקר זר"ע עמל"ק,-

 

לשון  מולק מן הנבראים הידיעה מהי אותה גדלות הגאולה],-ובזכות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-ישראל זוכים לכנו"ס לשער נ"  בינ"ה,-אותיות בנ"י   נ"ה,-כלומר מכאן למד הינך שרוח ה-{נ}בוא{ה} בסוד שם נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד עתידה לשרו"ת על בני ישרא"ל,-לשון בכח הנבואה "לשרות"-הינם יגיד"ו שיר"ה{תפילה}במדרגת חכמ"ה {הנקרא "יגידו"-סוד "הגדה"-בתורת הקבלה},-וזה החכמה מכחידה הסיטרא אחרא.

 

י"

 

"זאת עבודת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים"

 

פירוש:ראה,"זאת",-זה סוד הייחוד  בן תפארת{אות ז"}-על שם ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בפנימיותה ,-לבן{א"ת,-השכינה הקדושה},ובכח היחוד המשי"ח  "עבודת"ו תעשה  ביחודים,וראה עבוד"ה{תפילה,-בתורת הקבלה},וידעת עבוד"ה בגימטריא  ב"  פ"ה,-להראותך המשיח אותיות מש"ה ח"י באמצעות התורה בע"ל פ"ה,-

 

תורת המשיח{הוא הבעל,-לשון בבעלות אור התורה}וחותם אותה בפ"ה{מלכות},בכך זוכים הנבראים ישראל קדושים לאות ב",-חכמה ב]ראשית   המזכה אותם במדרגת  בנ"י  קה"ת,-שזה אותיות  יב"ק  תה"נ,-סוד {י}חוד {ב}רכה  {}קדושה,-המשפיע  {ת}פארת  {נ}צח  {ה}וד,-אור הנבואה לפנימיות המלכות אשר בכל משיגה הכרה "באהל"-אותיות "בלאה",-

 

כלומר  ה"אל"{האמונה השלמה}שורה "בה"{בפנימיות המלכות},-וזה מוע"ד,-עתיד להיות באחרית הימים,-לשון  הימים יהיו אחרי"ם  ,-בסוד האותיות רי"ח  א"ם,-סוד החכמה{רי"ח}באמצעות ה"אם"{בינה}תשפיע  "הימים"-אור החסדים אשר יכחיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-ובכך מ{ג}ו{ל}ה   "קדש הקדשים"-שם מ"ה בגימטריא אדם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה,- הם המיחלים לגלות האמונ"ה השלמ"ה,-לשון רוח האמונה כפי ששרתה על המל"ך שלמ"בעת בנ"ה את בי"ת המקדש,-כלומר שלמה בכח בנ"ה{בינתו}הקים,בי"ת מקדש-

 

סוד ה"תיבה"{שירה}המקשת{מטהרת}ישראל מן החטאים ומעניקה להם כפר"ה{תשובה},-וביום ההוא המשיח אותיות מש"ה ח"י  יבנ"ה בית המקד"ש,-לשון הבי"ת יבנה על ידי "המקדש"-לשון ה" יתברך המקדש והמברך ישראל  ב-ט"ל ברכות התורה,ו-ט"ל בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו,-הכונסים לאות ה"א{המלכות},-ובכך יראה שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-שם אד"ם-מוחין שלמות,סוד  א"{חכמה} החתומה ומטהרת "דם"{הנברא,-כלי גופו}.

 

י"א

 

"אל תכריתו  את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוים"

 

פירוש:הבט,מידת "אל",-סוד החסדים בתורת הקבלה,ובזה המידה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י חותם הארת "תכריתו"- אותיות  כת"ר  ת"י  ו",-בפנימיות המלכות,ויש לדעת  ת"י בגימטריא קוד"ש,-סוד החכמה אשר משפיע  ת"י בחיבור האות ו",-מקובל תי"ו,-{סוד הניגונים,-יחודים}אשר המשיח אותיות ש"ם ח"יה,-על שם שעתיד להחיות כל העולמות באמצעות שירת היחודי"ם,-לשון היחודים{הרגשת האלוקות,-האמונה השלמה}-סודה  תשר"י,-על שם ששור"ה,ו"תשרי"-אותיות  תשי"ר,-

 

עתידה  המלכות אשר תשי"ר  את שיר"ת ה{ג}וא{ל},-וכידוע המלכות{שורש נשמות ישראל},-היא תשי"ר,-בכח אות  ע" פנים של התורה שהמשיח חותם בפנימיותה הינה ת{ע"}שיר  בסוד תשי"ר  ע",{זוכה להארות גדולת המעניקות עבורה,-עיבורה  עשירות רוחנית,-גאולה},-בסוד משפחו"ת אותיות  מ"ח  שפו"ת,כלומר המשיח באמצעות ה{מ}ו{ח}ין בפנימיות יעניק למלכות שפו"ת נוטריקון  שפ"ע או"ת,-ילמד הנבראים  את שפ"ת הצירופים,-ולכן המשיח אותיות מש"ה ח"י נקרא יל"ד-

 

על שם שמל"מד ה"ילדים",-זה הנבראי ם השורים בקטנות מוחין{כמשל לילדים פעוטים},-והמשיח הינו יל"ד,-יולד"ם,-בפנימיותם חותם גדלות מוחי"ן  הנקראת  "מתוך",-אותיות ו" כת"ם,-סוד תפארת{המשיח}המשפיע {כ}תר {ת}פארת  {}מלכות,-סוד האמונה חוק"ק  בגימטריא רו"ח קודש בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ישל הם חלק לעולם הבא,-ועל ישראל נאמר  "הקהתי"-לשון בעת הגלות שורים ב"קהות"-עינים,-לשון עיורון{חוסר אמונה},-

 

אך ב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח נוטל אות  ק"  מן המילה "ק"התי ומחליפה באות  כ",-ובכך מקובל כהת"י,-בסוד ישראל זוכים למדרגת השם כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,ובזה השם ישרא"ל{זה המשיח} מצווה על המלאך מטטרו"ן בגימטריא שד"י-בסוד {ש}ומר {ד}לתות  {י}שראל,-"תכה"  ותשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה{הסיטרא אחרא},-ועתידים הם זרע עמלק לחוות  "הלוים",-לשון לויות ומיתה ,-רבים מבכוריהם יומתו ויוכחדו בגבורות הקשות אשר חכמת המשיח תגזור על  צואר"ם ותערו"ף בשר"ם,-בסוד ב" שר"ם,-סמא"ל וגמגימא הרשים יורדים לגיהנם ונשחטים על מזב"ח הנקמ"ה,-וזה הנאמר "שבט",-סוד השו"ט היעקור מלכות הטומאה.

 

 י"ב

 

"וזאת  עשו להם וחיות ולא ימותו "

 

פירוש:הבט,"וזאת",-בסוד שם    ז"ו  בגימטריא י"ג  בגימטריא אהב"ה בגימטריא אח"ד,-זה מוחין  תפארת{המשיח}המרומם א"ת  המלכות ב{ג}או{ל}ה השלמה באמצעות  "עשו"-לשון עשיה רוחנית{סוד הכונות והיחודים דקדושה}המכחידים ועוקרים עש"ו,-זה מלכות הסיטרא אחרא,-סמא"ל הרשע הנמחה ב{ג}או{ל}ה,-ובכך המלכות{ישראל}זוכים ל"וחיות",-בסוד ו" חיו"ת,-אור המשיח אותיות מש"ה ח"י{ספירת תפארת,אות ו" בתורת הקבלה}המשפיע חיו"ת{מוחין המלאכי"ם},-סוד  סתרי התורה המ{ג}ו{ל}ה מן  "וחיות ולא",-

 

זה אותיות ת"ל   יוחא"י  ו"ו,-כלומר תורתו של רבי שמעון ב"ר יוח"אי,{כותב ספר הזוהר},-באמצעותה המשי"ח מביא לגילוי הרזי"ם בגימטריא אורי"ם,-החותמים או"ר יו"ם{חסדים}-בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,-אשר"ולא יומתו"-בכח הסודות{של המשיח} המהוים מגיני"ם מפני כח הגבורה הקשה הנלווה למשיכת החכמ"ה,אך זה הגבורות  יכחידו סמא"ל הטמא –מלכות רומ"י הרשעה יורדת לתהו"ם ולא עול"ה,-לשון"   הינה תהו"ה "עולה"{קורבן }עבור הא"ל יתבר"ך  הגדול והנורא,-אלקי ישראל בעל כל הכוחות כולם אין מלבדו כלל וכ"לל,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech