להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י פרשת "נצבים".

פרשת השבוע זוהר {צירופים}-"נצבים"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"אתם נצבים היום כלכם לפני ה" אלהיכם"

ראה,-את"ם בסוד  א"  ת"ם  זה המשי"ח  א"ת-ם,בפנימיותו מוחין בינה{אות ם"}המגלה למענ"ו –ל"  נוע"ם  אור החכמ"ה את צירופי יהו"ה יתבר"ך,והחכמה נקראת נצבי"ם  בסוד  נצ"י  מ"ב  גם נ"ץ  י.ב.ם,זה השם מלמד"ך מש"ה י-ב"ם  בגמטריא  מ"ב עש"ר  גם רש"ם ע"ב בגמטריא  רש"ם חס"ד  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה גם קוד"ם שע"ה  בעלי הש"ע בגמטריא הצר"ף,-

משיח   פ"ה  צ"ר  אותיות גם ציו"ר או"ת,הינו מצייר{מצר"ף}חכמת הצירו"פים  לפני ה"   גם  נ"ל  יפ"ה  בגמטריא שמ"ן יו"ם יפ"ה מגלה במלכות  אשר בכך משמידה ועוקרת  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ב"

"ויהי היום ויבא שמה"

ראה,-ויהי גם יהוה שם הקדו"ש  החותם היו"ם  מוחין  י"ו מ"ה  בגמטריא י"ו אד"ם בגמטריא א"ם עיב"ר  כ"א  בגמטריא א,ם עיב"ר אהי"ה  שם התורה בפנימיות איש עבר"י  משה רבי"   ע"  סוד  משה עבר"י והינו  י"ו-ב"א  בכח א"ב צירופי מיל"ה  לגאול  את המלכות  הנקראת ש"ם-ה   בסוד מ"עולם ה"וא  ש"מך  ,המלכות עול"ם  בזכות משה זוכ"ה למאור אות ם"-הו"א{נסתר}-מגלה ב"רחמה  ש"ם-ך  סוד שכ"ם בגמטריא  ש"ם שערי"ם   גם  ירע"ם שמ"ש  ישמ"ש רע"ם,

רע"יא מ"הימנא הינו  י-שמ"ש  חותם י"ש{בינה}  בפנימיות ש"ם{מלכות}בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"אשרי העם יודעי תרוע"ה  ה" באור  פניך יהלכון"

ראה,-אש"רי בסוד שי"ר   א"  גם ש"ר א"י  זה המשיח הינו מוחין ראש"י סוד ר"י  א"ש    ר"יש  י"וד   גם יש"י דו"ר כונס למלכ{ה}  ומקובל יש"י הדו"ר  סוד ו-הד"ר המלך השמינ"י  הינו קש"ר  בגמטריא ו"  קוש"ר האורות  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם  בכך הינ"ם  יודע"י   תרוע"ה   סוד  ע"  תור"ה זה משה  רוע"ה  ת"למו"ד,

ולכן נקרא הרו"ע ה  הנאמ"ן  חותם  מא"ה  נ"נ  בגמטריא  מא"ה מא"ה  בגמטריא מאתי"ם  גם אמ"ת י"ם  בפנימיות ישראל   מעוטרים במוחין באו"ר  חכמ"ה  גם חר"ב כ"ו מא"ה  בגמטריא  הא"ם  יהו"ה חר"ב  כך הינה שוחטת ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ד"

"ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל"

ראה,-ראשיכ"ם גם אי"ש כר"ם    בגמטריא רא"ש   ע"  אותיות  שע"ר  א" החכמ"ה  הינו שבטיכ"ם,בסוד כ"ב  שטי"ם האותיות בפנימיות  מוחין ה{ג}וא{ל} הינו מצר"ף ז-קניכ"ם  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות וחותם הארו"ת בפנימיות הנבראים{כלים}-בכך מעוטרים במאור  ושטריכ"ם  בגמטריא רוש"ם ט"ל  בגמטריא שומ"ר  י"וד ה"א ו"או ה"א  בתוך  המלכ{הא},

בכך מקובל   רשו"ם  י"וד ה"א ו"או ה"א  הש"ם המפור"ש על מצח"ם  בסוד רצונ"ם  גם נ"ץ  ר"ום  על ישרא"ל אשר בכך כ"ל אי"ש גם אי"  שכ"ל גם כ"א של"י  בגמטריא  שלי"  אהי"ה אותיות שיל"ה  אי"ה,זה אור המשי"ח   גם אור"ה   שי"ח  ם"  בגמטריא  י"ש מו"ח רא"ה אותיות שמ"י רו"ח  ה"א  בגמטריא שמ"י רו"ח  ו"  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה"

"לעברך בברית ה" אלהיך"

ראה,-לעבר"ך גם  בר"ך   ע"ל בגמטריא  רכ"ב מא"ה    אותיות  מרכ"בה  א"לף  בסוד אור החכמ"ה  סוד כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א החותם  בפנימיות המשי"ח  מוחין בברי"ת  בגמטריא  ד-יר"ת  גם י"ד ת"ר  סוד {דתיר"}  {ד}עת  {ת}פארת {י}סוד   התו{ר}  סוד תור"ה  קו"ל התו{ר}  נשמ"ע,

בסוד שמ"ן-ע  פנים של אלהי"ך   אותיות כ"  אלה"י   בגמטריא  אהי"ה  אד"ם  גם   הגוא"ל אהיה בכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או[ל]ה  השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה"  אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום"

ראה,-כ"י זה המשי"ח   אותיות כ"ח שמ"י  י"ה  בגמטריא משי"ח כל"ה גם שמ"י כ"ח ל"ה  למלכה מעוטרת ומקבלת {ש}מעל {מ}טטרון {י}הוא"ל מוחין כתר התור"ה  סוד א"ת מרכבו"ת  אותיות כר"ם  ו"  ב"ת   אותיות כת"ר  מ.ב.ו.  גם  כ"ת ב"ו ר"ם  כ"תר ת"ורה  ב"ו ר"ם  בגמטריא רמ"ח  סוד  רם-מ"ח בגמטריא פר"ח  נוטריקון פ"ה  רו"ח   בגמטריא חופ"ה אמ"ת י"ם   גם תמים  א"ף חו"ה  זה המשיח א"ור פ"לא  אשר חותם רא"ש ישנ"ו פ"ה  גם נפש י-הו ,-

אשר עמנו עם ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם יום וליל על התור"ה הנקראת עמיד"ה  בגמטריא  העד"ן  סוד גן העד"ן של החכמ"ה ומשמידה ודנ"ה למיתה את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ז"

"גלמי ראו עיניך"

ראה,-גלמ"י  בגמטריא  גע"י  י"סוד ג"ן ע"דן,זה אור החכמה יסוד אב"א אותות סו"ד א"י ב"א  חותם בפנימיות ישראל  א"ב אותיות התור"ה  סוד רא"ו זה המשיח או"ר בגמטריא ר"ז  התפיל"ה גם זר"ת  ה.פ.ל.   ל"מלכה"  חותם  ז-ר"ת  גם ר"ז ת" בגמטריא ר"ז אור עב אמ"ת   בגמטריא או"ר או"ר  חס"ד אמ"ת  הנקרא עיני"ך  בגמטריא  ישי ש"ם ע"ל  גם ישמע-א"ל    את ש"י  בגמטריא שב"ח ,

סוד המשיח הוא  מ{חשב}ה  סוד שם מ"ה בגמטריא הגוא"ל גם גאול"ה ויגא"ל עמו   על ידי שישמיד ויכיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ח"

 "בדבר  ה  שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם"

ראה,-בדב"ר בגמטריא דב"ר שני"ם  גם בנמ"ר שד"י  בגמטריא ב,ן ר,ם  מטטרו"ן הינו חותם בפנימיות המלכות מוחין בינ{ה}  סוד ש"מים  בגמטריא ש"ם  ן" גם שמ"ן החכמ"ה  כ"ח המ"ה בגמטריא אדנ"י  אהבה בגמטריא אהב"ה אח"ד גם א"ב ה"ה אח"ד  בגמטריא אח"ד אב"י בסוד  {ב}רוך {א}תה {י}הוה חותם א-ח"ד  גם א"ח-ד בגמטריא ט"ד  בגמטריא ארב"ע אמ"ת  גם   א"ם ע"ת בא"ר,נשמת המשיח הוא בא"ר גם ר"ב  א"אלפך חכמ"ה  נעשו ברו"ח  פי"ו ביאורים לתור"ה,

תורה חדשה מאתי תצא,ברו"ח בסוד   חרב"ו  של המשיח כ"ל צבא-"ם"{מלאכי השמים}הינם חידושי תורתו  משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י מזבח הנקמה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"

"גפרית ומלח שרפה  כל ארצה {וג"ו}כמהפכת סדם ועמרה"

ראה,-גפרי"ת גם פר"י ת"ג  בסוד המשיח הינו כ"ח נשמ"ה אותיות כה"ן שמ"ח  וחותם לח"ם ו"  בגמטריא קשר  יהוה  יהוה  יהוה  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה  שוק"ד על פנימיות התור"ה,בכך מגלים מוחין שרפ"ה  סוד  ש"ר  פ"ה   בגמטריא   נ" אמ"ת שפ"ה  אותיות אמ"ש  תפ"ה   ן"  בגמטריא משי"ח   אמ"ש  ן"  תהלי"ם גם ת"ן מיל"ה  ש"ם אח"י אמ"ש,-

{א}ור {מ}וחין {ש}ל"ם  בסוד "שלם"  בגמטריא ש"ע נהורי"ן בגמטריא    צירו"ף  נה"ר  ן" גם נר"ן הצירו"ף,משיח בעל {נ}שמה {ר}וח {נ}פש  סוד חכמת  הצירו"ף  גם צו"ר יפ"ה  בגמטריא   צ"  גבור"ה  פ"ה  בגמטריא  י"   צרופ"ה  גם הצירו"ף  זאת החכמ"ה  משמידה ועוקרת סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטי"ם על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"

"הנסתרות לה" אלהינו והנגלת לנו ולבנינו"

ראה,-הנסתרות,-בסוד הת"ו  נסת"ר ,זה משה רבינו רושם בינ"ה  לה",סוד חותם בפנימיות המלכ{ה}  מוחין  אות  ל"  וזה יחוד ל-ה" המגלה   אליהנו  סוד נ" אלוה"י  גם  נ" אליה"ו  אותיות  יל"ו  נא"ה  י"מלוך  ל"עולם ו"עד  הבור"א הינו אלוה"י  מעבר אליה"ו  במוחין  ו"ה-נגלת  סוד ת"ל  נוג"ה  אור הכת"ר  שהינו לנ"ו בסוד  ל"ו  המשי"ח   "חוקק"  בגמטריא רו"ח   חבר  ן"  מקוב"ל   ח"ן-או"ר  בגמטריא ר"ז ח"ן סוד  נז"ר-ח  בגמטריא  נזר קש"ר נשמ"ה   אותיות קש"ר נר"ן זה שמ"ן  ,

בסוד המשיח  {נ}שמה  {ר}וח  {נ}פש  גם    מש"ה  ן"  רו"ח  פ"ן  ש"  בסוד משה פר"ח שנו"ן מברר רפ"ח  ניצוצות קדו"שה על יד"י  חידוש"י תור"ה  סוד ולבנינ"ו סוד לב"ו ינו"ן  הוא המשי"ח  שם ח"יה מלא אות י"וד  וחבר חי"ה  מקובל  ו" יחיד"ה סוד ה{ג}וא{ל} המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה" .

 י"א

"כבוד אלהים הסתר דבר וכבוד מלכים  חקור דבר"

ראה,-כבו"ד  בגמטריא ל"ב המשי"ח  גם מ.ב.ה שלי"ח הינו חותם בפנימיות ישראל מוחי"ן   ח.מ.י  נ"ו-רו"ח  הקוד"ש  גם רו"ח השוק"ד  ו-נ"ו רו"ח  בגמטריא רב"י ח"ן    בגמטריא חר"ב ש"ם יש"י  סוד אלהים יתבר"ך  גם י"ב כת"ר  צירופים  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל  צדיקים זוכים למאור הסת"ר  סוד {ר}אש {ת}וך  {ס}וף  מגלה בפנימיותם בינ{ה}  גם  כבו"ד  ו"  מלכי"ם גם   מולכי"ם  בסוד משיח  מול"ך-י"ם  בסוד מ"ו  כלי"ם סוד כלי" מו"ם ע"ולם  שלמות האמונ"ה   הנקרא  דב"ר  חקו"ר גם קר"ח דבו"ר  אותיות חד"ר בוק"ר  ח"סד  ד"ין ר"חמים  בפנימיות ישראל נגאלי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ב

"פתחו שערים  ויבא גוי צדיק שומר אמונים"

ראה,-פתח"ו סוד המשיח הינו פות"ח  שערי"ם  אותיות י"ש רע"ם,ר"עיא מ"הימנא   הינו ש"ע בגמטריא צר"ף  אשר  בכח  פו"תח  אותות  ו"  פת"ח  בגמטריא קש"ר פת"ח   אותיות פ"ח קשר"ת בפנימיות ישראל עם קדושה, פ"ה ח"ית  אותיות תפ"ה  ח"י  בגמטריא ח"י תהלי"ם  בגמטריא  לה.ח.  קדושי"ם,הרי לך המשיח בעל רוח נבואה סוד שם  ל.ה.ח.  חותם בפנימיות המלכות נשמות  חל"ה קדושי"ם גם קדוש"י חמל"ה בסוד  קדו"ש ח.מ.י.  ל"ה  מבצע לחימ"ה  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא יבוא משה  צדיק שמור אמונים גם רושם  מ-אוני"ם,בסוד אוני"ם  רא"ש  הצדיקי"ם בסוד א{וני}ם  סוד נו"י  בגמטריא ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד  בגמטריא גלגל{המחשבה}הוא משי"ח  ישרא"ל  יבו"א  בכח {א}לפא {ב}יתא  {א}ותי{ו}ת   גם תו"י  או"ת  לזכות ישראל ב{ג}או{ל}ה  בגמטריא  י-לה"ב  אותיות ל"ב  י"ה  גם י"ב  ל"ה  בהבל"י  בינה הינו יכחיד ויעקור  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ג

"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה{וג"ו}והשבת אל לבבך בכל הגוים"

ראה,-והי"ה  אותיות יהוה,סוד השם המפורש יתבר"ך  בגמטריא רכ"ב קוד"ש בגמטריא דור"ש כ"ב אלהינ"ו,והרי לך  המשי"ח הוא משה ח"י  נקרא  דור"ש בגמטריא שי"ר  כ"ב גם י"ש  רכ"ב  בגמטריא  רכ"ב שב"ח  בגמטריא כ"ח שר"ד גם שח"ר כ"ד,המשיח נשמת שר"דים  אותיות שד"י  ר"ם  בגמטריא ר"ם מטטרו"ן  בגמטריא  רפטטרו"ן  בגמטריא  פרח"י רו"ן גם רו"ח  פר"י   ן",בפנימיותו הנשמ"ה  גם  נ-המש"ה  בגמטריא שמ"י-ן  ש"מעאל  מ"טטרון"  י"הואל  הינם משמידים ועוקרים כל"ב  הגוים,-

זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזין דרזי"ן,וביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרים במאור   הדברי"ם גם דב"ר מ.י.ה,סוד השם מש"ה הוא מפור"ש גם  משופ"ר יב"או  ב"ו  א"י{כת"ר  התור"ה} אור והשב"ת סוד תשוב"ה גם הבוש"ת פנים לג"ן עדן כל ישראל צדיקים יש להם חלק לעול"ם  הב"א  הינו עולם אהב"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ד

"הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך"

ראה,-המשיח באמצעות   נ"ה  סוד נ"צח ה"וד רוח הנבואה חותם בפנימיות ישראל  מוחין יבוש"ו סוד י"ש  ב"ו  ו"  המשמיד  ועוקר  וגוזר מיתה  ב"ו יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים מלכות רומי הרשע"ה נשחטת על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל טהורים מעוטרים במאור  גם מ"ב או"ר בגמטריא ר"ז מ"ב  אותיות בזמ"ר  אותיות מ"ב ר"ז  גם ברמ"ז  התור"ה סוד הנחרי"ם  אותיות רמח"י נ"ה  אותיות נמ"ר חי"ה  גם  נה"ר ח.מ.י  ח"כמ"ה  י"סוד  אותיות סו"ד    י"  חכמ"ה אותיות יחו"ד כ"ס  מ"ה בגמטריא  יחוד כס גאולה גם יחוד כס"א  ג"ל  ו"ה,

זה המשיח ג"ל  עיני ואביטה  נפלאות  מתורת"ך,יחו"ד גם ח"ד י"ו  בגמטריא קש"ר נשמ"ה די"ו  אותיות  יו"ד  משנ"ה  ש"ר-ק  בגמטריא ש"ר מא"ה   שמ"ו הדי"ן    גם שד"י נ"ה מ"ו  בגמטריא מטטרו"ן  מ"ה נ"ו   המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים בלהבות התור"ה,זה סוד ה{ג}או{ל}ה משיח ב"ך  כ"ב אותיות  התור"ה  מ{ג}ו{ל}ות גם ת"ם  ו"ו  ג"ל  בגמטריא י.ב.ם  תג"ל  בגמטריא קוד"ש מ"ב ג"ל   אותיות ל"ב ג"ם  קדו"ש    אותיות גל"ם בקדו"ש  בגמטריא חכמה בקוד"ש  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ו

"ושבת  עד  ה" אלהיך ושמעת בקלו"

ראה,-והשב"ת  אותיות  תשוב"ה,זה המשיח שב"ת  ו"ה גם הת"ו ש"ב  חותם בפנימיות עד"ה{ישראל} מוחין הע"ד  בגמטריא ע"ט  סוד משה ע{י}ט  גם ע"ט  י"   בגמטריא שע"ר ע"ט  בגמטריא ש"ר  קמ"ט  ק"ול   ט"הור  מ"איר,זה המשי"ח  משה ח"י אשר  הינו בע"ל  רא"ש  גם  ברא"ש  ע"ל   בגמטריא ברא"ש מא"ה  גם ב"ר  אמ"ש-ה" אותיות בא"ר מש"ה  הינו ר"ם באש"ה ,

ושמע"ת   ת"ו  שמ"ע אור הבינה אשר מלך המשי"ח הוא מש"ה ח"י  בקל"ו  סוד בקו"ל   ל"ו  אלהינ"ו  יש כח האמונה השלמ"ה,י"חוד ק"דושה ב"רכה  גם יחו"ד הברכ"ה  קדו"ש  רכ"ב ה"ה  יחוד קוד"ש  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ז

"איש תהפוכות  ישלח  מדון ונרגן מפריד אלוף"

ראה,-אי"ש בסוד י"ש  א"אלפך חכמ"ה  אור תהפוכו"ת,גם ת"ו תהפו"ך,המשיח הינו  מצר"ף  התור"ה בסוד הפוך בה והפוך בה דכולא ב"ה,ובכך ה{ג}וא{ל} ישל"ח  חותם לח"ש  י"  בגמטריא  עש"ר לח"ש אותיות חר"ש ש.ע.ל.  סוד {ע}ושה {ש}לום {ל}עולם חותם ש"ר-ח  בגמטריא  ש"ר קש"ר נש"מה גם קש"ר ש"ר  נ-מש"ה  זהו מטטרו"ן קודש הקודשים  הינו  אלו"ף  ומפריד ומשמיד  נרג"ן,-

זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  המשיח הוא  אלו"ף  פלא"ו  חכמתו סוד  ת"ו חכ"ם שי"ר חד"ש גם שד"י חרש בגמטריא מטטרו"ן ש"ר  ח"  אותיות נש"ר  ח"  מטטרו"  בגמטריא רומ"ח נש"ר ח"י  גם שמ"ן רו"ח  ח"י   חותם בפנימיות ישראל מוחי"ן  קדושי"ם בסוד שד"י  קו"ם להעטי"ר ישראל בחכמ"ה  עליונ"ה,-סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ז

"ושב   ה" אלהיך את שבותך  ורחמך ושב וקבלך מכל העמים"

ראה,-"ושב  ה"  אותיות בוש"ה,זה המשיח מש"ה ח,י עליו נאמר  בוש"ת  פנים  לג,ן עד"ן  גם נג"ן ע"ד  חותם ענ"ג  נ"ד  ד"יבור נ"בואי בפנימיות  ישראל ע"ם קדוש"ה גם קדו"ם  שע"ה סוד מש"ה עוק"ד אורות בפנימיות  ישראל הינ"ם  ורחמ"ך גם רומח"ך בסוד רו"ם כ"ח  בגמטריא כר"ם חב"ד  בגמטריא מ"ח  ש"ע  יר"ם דב"ר,הרי משה הינו ש"ע{נהורין}  בגמטריא   צירו"ף  נה"ר   ן" גם צירו"ף הנר"ן  נ"שמה  ר"וח  נ"פש  דקדוש"ה עימם עוש"ה מלחמ"ה ומשמיד ועוקר  כל העמים,-

בסוד מעמעמים האור האלוקי יתברך ויתברך,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל כתר מל"ך בסוד ל"ך כתר"ם  ישראל אותיות הצירו"ף סוד המוחי"ן של מ"שה  אי"ש האלוקו"ת   גם אי"ש  א"  קולו"ת  סוד ת"ו קו"ל אי"ש א"אלפך חכמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה"שם מש"ה  מ"עולם ה"וא ש"מך.

י"ח

"אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה" אלהיך"

ראה,-בינה הינה א"ם   חבר ומקובל נבי"א  מ"ה  אותיות בנ"י מא"ה   גם י.ב.ם. נא"ה,זה סוד המשיח  נ-אב"י  ב"רוך א"תה י"הוה   חותם בפנימיות ישראל שער  ן" גם  ש"ע  נ"ר  בגמטריא צר"ף  נ"ר    בסוד צ"רף  נ"שמה  ר"וח   גם מש"ה  נ-רו"ח אותיתו רומ"ח  שנ"ה  בגמטריא  רומ"ח ספ"ר  י"ה  גם  מו"ח  ס"ר  פרי"ה,הרי לך המשיח  ס"ר  בגמטריא ש"ם יש"י  אמ"ת   ן"  גם שמ"ש יי"ן אמ"ת בגמטריא סו"ד אמ"ת שמ"ש  הינו עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא שם אהוה יתבר"ך הנקרא בקצ"ה השמי"ם  אותיות במש"ה  קצ"ה  י"ם,בסוד המשיח מ"ב  ש"ה  חותם בפנימיות י"ם{המלכות} מוחין קצ"ה  סוד הק"ץ בסוד ה-ק"וף  צ" בגמטריא מא"ה צופ"ה,אור הנביאים הנקראים צופי"ם  בגמטריא צופ"ן  הא"ם גם  צ"ף אמונ"ה  גם  פ"  אמו"ן  צ"  בגמטריא מלך פ"  אומ"ן,-אור ה{ג}או{ל}ה סוד אלהי"ך  גם  אליה-ך  בסוד כ"ה א"לי  מ"ה רב"ה אהבת"ך לישראל עם טהר"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ט

"מי זאת הנשקפה  כמו שחר יפה  כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות"

ראה,-מ"י בגמטריא  אות  ן"  בגמטריא חמישי"ם אותיות שמ"י ח.מ.י,הבינה חותמת בפנימיות  המשי"ח  הנקרא ש"ה מאור ח.מ.י  בגמטריא ח"ן סוד שם כ"ו  ומקובל נשמת חנו"ך  בגמטריא ח"ן יהוה   גם נו"ה  חי"ה סוד מדרגת הנשקפ"ה בגמטריא פנ"י ש"ק    אותיות נפ"ש  ק"י   בסוד {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה  חתום  פ"ן-ש  בגמטריא פ"ן שמות א"ש ל"ו גם "פן מוש"ל אש"תו  אותיות של"ום פ"ן אש"תו  גם נפ"ש אות שלו"ם,

בכך מוחין שח"ר  יפ"ה  גם  ח"ף  שי"רה  סוד שח"ף  ה.ר.י  וזה השם  המפור"ש  שופר מש"ה    מורה המשיח אח"ד בעליוני"ם  גם עב"ד א"ח עליוני"ם אותיות ע"ב אח"ד  ע"ל  יוני"ם  בגמטריא חס"ד  אח"ד  מא"ה יוני"ם  סוד ברכות כתר ב"ו  בכל יו"ם חותמים  במשי"ח כ"ב  תור"ה   אור ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"

"כי תשוב אל ה" אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך"

ראה,-כ"י בגמטריא אות  ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י  כ"הן ל"וי י"שראל סוד המשיח הינו  תש"וב  ה"  שורש תשוב"ה  בכל לבב"ך בגמטריא ל"בב שערי"ם,וזה הנאמר משיח נביא לב"ב חכמ"ה  גם  חל"ב כ"ב מ"ה  בגמטריא  חל"ב  מ"ב כ"ה  גם כ"ב ח"ל  מ.ב.ה.,סוד השם המפור"ש   שופ"ר  מ"ה  בגמטריא שופר י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא  שר"ף  ו"  גאול"ה  גם הגוא"ל   ש"ר  פ"ו  בגמטריא  הגוא"ל ש"ר אלהי"ם  חותם א"  מיל"ה  בפנימיות י{שר}אל ,

סוד ש"ר א"ל בגמטריא א"ש  ר"ם  הינו ש"ר א"ם בינה כל ישראל ערבים זה לזה בסוד עוברים בפנימיות המשי"ח בכך ה{ג}וא{ל}  משמי"ד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  בעת  המשיח בנגל"ה גם ב"ן הג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך אמן ואמן כן יהי  בגמטריא כ"ה  רצו"ן נצו"ר מלפני פני"ם  ה".

כ"א

"כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחקה היא"

ראה,-כ"י בגמטריא אות  ל"  חבר המצו"ה  אותיות  צו"ה מל"ה  זה המשי"ח הצ"ו בגמטריא קש"ר הצדי"ק גם ש"ר  ק"  הצד{י"ק} סוד צד"ה  קשר"ק בגמטריא צ"ט קשר"ק גם קש"ר –ק  בגמטריא  קש"ר מא"ה אותיות ה"א קשר"ם בגמטריא  ו"  קשר"ם  קש"ר מ"ו  לפנימיות  ישראל עם ט-הר-ה  גם ה"ר ט"ה   בגמטריא הה"ר אמ"ת   בגמטריא  משיח "ירם את" גם ת"ם  יר"א  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונ"אבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ב

כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו"

ראה,-המשיח  כ"י  גם כח יש"י  מ"ה  חותם בפנימיות ישראל מוחין קרו"ב סוד בוק"ר אור החסדי"ם  הנקרא  איל"ך גם א"ילך  בסוד כתר תורה{א"י}-הינו  חותם ל"מלכ"ה  מאור מל"ה   שם המפור"ש   המורה ב"ת תשו"ב לאמ"א  יחוד מלכות ובינ"ה תשו"ב באמצעות בוש"ת פנים לג"ן עד"ן גם נג"ן ע"ד  רוח הנבואה משי"ח רו"ח יהו"ה  חותם דב"ר אד"ם בגמטריא בר"ד  י"וד ה"א ו"או ה"א   אותיות  יר"ד ביוד ה"א ו"או ה"א חנו"ך ב"ן יר"ד בגמטריא ח"ן כ"ו  אליהו  יר"ד  בגמטריא  ח"ן יהוה יר"ד יה"ו א"לי   גם אלוה"י  יתהלל  להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ג

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע" 

הבט,-רא"ה  ה"ר  א"לף  סוד  רפא"ל  ה"  מלאך יהו"ה  חותם בפנימיות המשיח מוחין נתת"י בגמטריא ת"ן קו"דש  גם שת נקו"ד ש"ומע ת"פילה  נ"ירות  ק"ול ד"ין המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא שם אהוה סוד החיי"ם בגמטריא החכ"ם  גם חכמ"ה  עליונה המגלה כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאולה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא כ"ח אד"ם  חוקק"ת הטו"ב  סוד טוב"ה בסוד ט"ו-ב"ה  בגמטריא י"ה  ב"ה  בגמטריא  י"ז-ה"  בגמטריא  אהו"ה  ה"  זה השם אור ה{ג}וא{ל}   אהוה  ה   בגמטריא  מוחין אהו"י  בגמטריא יו"ו בגמטריא כ"ב אותיות    גם כ"ב תו"י  או"ת  העוקרים  ה"רע"  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ועולים בעש"ן להבות  הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

כ"ד

"כי  מלאכיו יצוה לך לשמרך  בכל דרכיך"

ראה,-זה המלאך כ"י  מלאכיו  בסוד  יואהיה  כלי"ם{בגמטריא כי מלאכיו},ובזה השם  י"ואהיה   גם י"האהוי   משה רבינ"ו  הינו רושם בינה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה בכ"ך  בגמטריא מגלים שם  "מב"  גם ב"ית  ם"  סוד בתי"ם של השיר"ה בגמטריא שי"ר  עש"ר  ניגונים  המשמידים ומוחים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא התור"ה  מגלה לישרא"ל  בכ"ל דרכי"ך אנוכ"י עימ"ך  בגמטריא ק"ם{תי}  בגמטריא  קוד"ש ק"ם באות  ק" בגמטריא מא"ה ל"קודשם"  את  ישראל עם נאה"ב  גם נאה מ.ע.ב  בסוד מ"וחין  ע"ב  בגמטריא מוחין חס"ד חותם בפנימיותכ"ם  ישרא"ל  ל"י  רא"ש  גם מרא"ש  בסוד ר"ם א"ש רוח הנבי"א מש"ה אותיות הנ"ה אמ"ש ב"י גם  הנ"ה  שמ"י א"ב  {א}לפא {ב}יתא אותיות התורה מזכות ישראל בחירו"ת שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ה

"וברכך ה" אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"

ראה,-"וברכך" גם כרו"ב-ך,סוד מלאך  ה"  החותם בפנימיות המשיח מוחין כ"ב רב"ך,וזה סוד רבו של המשיח הינו מלאך הצירופים  כ"ב אותיות ושמו  צירופיא"ל בגמטריא  צירו"ף-א"ם גם צפו"י  רא"ם   ר"פאל  א"וריאל  מ"יכאל אשר מגלים באר"ץ  ישרא"ל  א"ב  מש"ה גם מ"ב אש"ה בסוד א"ש מ.ב.ה. ,

וזה שם חר"ב ה{ג}וא{ל}  הנקרא לרשת"ה בסוד  שר"ת  ל"ה  בגמטריא  ת"ל  הש"ר המשיח נקרא ת"ל בסוד ת"יו  ל" בגמטריא ע"ב או"ר  אמ"ת גדול אדונינו ור"ב כ"ח  חותם בפנימיות כ"ב רו"ח  סוד המשיח  חר"ב כ"ו  בגמטריא חר"ב יהוה  יתברך המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד בכ"ח  תורת  כ"ב-ח  בגמטריא  ל"  חבר ומקובל כחל"ב  בגמטריא חל"ב שערי"ם  משיח  נקרא חל"ב נוטריקון חיו"ת ל"ב  יר"ם על ידי ש,ע בגמטריא צר"ף{צירוף}אותיות  את המלכות,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ו

העדתי בכם היום {וג"ו}החיים והמות נתתי לפניך{וג"ו}

זה המשיח הנקרא  ה{עדת}י גם   דע"ת י"ה והינו חותם בפנימיות ישראל מוחין  בכ"ם בגמטריא מ"ב שערי"ם  גם י"ש רע"ם   מ"ב המשמיד ומכחיד מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הרזין דרזין,וביום ההו"א  שם אהו"ה  בגמטריא שם ט"וב  ג"ם שו"ט  מ"ב מכה סמא"ל  הטמ"א,

בכך  החיי"ם  בגמטריא חכמ"ה  מגולה בפנימיות ישראל  הינם ת"ם  וה"ו השם המורה  השפע  יורד במקדש יהוה  ומשם יורד לכל כלל העולם,סוד המלכות ,אמן ואמן כן יהי רצון ה"שם  לעטר מש"ה בכתר המ"ש מ"עולם ה"וא ש"מך האמונה השלמה למשיח  יהוה ר"עיא מ"הימנא רע"ם בסוד ר"אה  ע"ם ובכח ע"ר מא"ה גם  ע"א   רמ"ה  גואל ישראל לעולמ"י  ע"ד  גם עולמי לע"ד,אמן ואמן כן  יהי רצון ה".

כ"ז

"כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה"

ראה,-כ"י הו"א אותיות כ"א יהו  בגמטריא אהו"י שערי"ם  באמצעות ש"ע יר"ם סוד ש"ם עי"ר זה המשיח בכח שם ע.ר.י.  סוד הרקי"ע השביע"י גם יב"י  שע"ה  בגמטריא כ"ב שע"ה  בכך סמא,ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  ישראל זוכים למוחין   חיי"ך  בגמטריא  כ"ח שערי"ם  בגמטריא מש"יח   ע.ר.י.  שער"ם,הינו ש"ע  ר"ם  בגמטריא צר"ף  ר"ם   הוא צרפ"ם את יש{ר}אל  על ידי י"ש א"ל  כח האמונה  סוד ל-שב"ת לפנימיות הנבראים{כלים}ישראל צדיקם יש להם מלה בעולם הב"א  הנקרא אהב"ה  גם א"ב   ה"ה  בגמטריא אב"י  {ב}רוך {א}תה {י}הו"ה  משפיע  פר"י  האדמ"ה  בגמטריא פר"י עש"ר אד"ם גם שע"ר  א"ד-ם  פר"י סוד א"ד פרי"ם עש"ר  הינם עש"ר פנים א"ד  עלו כקורב"ן בבית המקד"ש בכך ישראל  זוכי"ם ברא"ש השנ"ה   גם בשנ"ה הרא"ש  בגמטריא   בספיר"ה  הרא"ש  ח"כמה ב"ינה ד"עת סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ח

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשו"ר  והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה" בהר הקדש בירושלים"

ראה,-והי"ה בסוד יהוה יתבר"ך  הינו חותם בפנימיות המשי"ח  מוחין ביו"ם  סוד י.בו.ם  בגמטריא    שם  מ.ח.י  סוד אשר המשיח מקוד"ש על יד ב" כתות גם ת"ו כת"ב  סוד הצירופים החותמים בפנימיותו  אור הנבוא"ה גם ב"ו נורא הנא"ה  סוד מאור  בשופר גדו"ל   גם ל"ב ג"ד  ו"  שופ"ר  גם בגד"ו  לשופ"ר  ב"ו ד"ג  של"ו פ"ר אותיות ל"ו שר"ף בג"ד  ו"  תפארת ישראל המשמיד ועוקר  באר,ץ מצרים את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  ה{ג}וא{ל} חותם בפנימיות ישראל  אשו"ר  גם רא"ש ו" בסוד א-שו"ר  בגמטריא  ש"  ר"ז  בגמטריא ר"ז שמו"ת א"ש ל"ו   הנקראים  והנדחי"ם בסוד נ"ה יחודי"ם  נ"צח ה"וד רוח הנבוא"ה יח"ד יו"ם דם די"ו  מ.ח.י.  בסוד  יו"ד ח.מ.י.  מקדשים המשיח בקדושה נשגב"ה  בסוד ג"ן שב"ה סוד הג"ן ש"ב וזוכה לי{ש}ו{ב}  דעת סוד שם יל"ו  י"מלוך ל"עולם  ו"עד  אמן ואמן כן יהי  רצו"ן  ה".

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר {צירופים}-"נצבים"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל

 

 

OnLineTech