להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים-פרשת "וילך"

פרשת השבוע זוהר תנינא-"וילך"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל"

ראה,-וילך   בגמטריא ס"ו,גם  ב"ן דוד, זה מלך המשיח  אשר בשנת תש{ס"ו} זכה לעיבור  מש"ה אשר עתי"ד בגאולה השלמה  וידב"ר,משה כח הנבואה בפנימיות הגואל,סוד י"ו דב"ר,כנאמר   על משה רבינו  י"ו קרנות על חד"ו,הרי הינו חו"ד בגמטריא ח"י{חכמת} המשיח ומלמדו  את הדברי"ם האלה,סתרי תורת המשיח אשר עתיד לגלות  בפני כ"ל  ישראל,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ב"

"חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו  מפניהם כי  ה" אלהיך הוא ההלך עמך"

ראה,-חזק"ו  בסוד אות  ו-חז"ק  בגמטריא קש"ר חז"ק,זה סוד המשיח אשר על ידי שם קשרק"  חותם  אומ"ץ  סו מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט,כח האמונה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,בכך הינם אל תירא"ו,זוכים למוחין ת"י  או"ר בגמטריא או"ר קוד"ש  בגמטריא ר"ז קוד"ש,סוד  א"ל,מוחין האמונ"ה  הנקרא תערצ"ו  אותיות עץ תור"ה בגמטריא צל"ם תור"ה,מכאן למד הינך  התורה חותמת צל"ם  בסוד צל-{ם}  מאור בינה אות  ם" בתורת הקבלה בפנימיות כלי הנבר"א  סוד מפניה"ם,הינם הנבראים זוכים למדרגת פנ"י  ממ"ה  בגמטריא פנ"י  פ"ה,

סודות תורה בע"ל פ"ה גם ע"ל בפ"ה,בסוד המשיח  בעל נבואת ע"ל בגמטריא  הא"ם{בינה} משפיע מא"ה ברכות בפנימיות ישראל צדיקים קדושים הינם  ב"פה,עתידים לדבר  דברי  חכמה ב"ראשית באמצעות  פיה"ם אשר  מ" יפ"ה  תחתם בדמ"ם בסוד מ"ב  ד"ם,שם  המפור"ש חקו"ק בעורק"ם בסוד  שם ע"ב  רקו"ם  במוחין   בעליונים אש"ר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  ההלך עמ-ך,עתיד ללמד הלכות את עם ישראל,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"ויקרא משה ליהושע ויאמר  אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה  תבוא את העם הזה"

הבט,-משה רבינו סודו ויקר"א  בסוד י"ו קרנות על חד"ו בהם קר"א  ל-יהוש"ע,וקריאה משה עיבר בפנימיות יהוש"ע מוחין  בינ"ה  חבר אות ל"  ומקובל ל"ב  נה"י  בסוד {נ}צח {ה}וד {י}סוד "חוקק" בגמטריא רו"ח הנבואה בפנימיות יהוש"ע אותיות ש"ע-יהו,משה מגלה בפנימיות יהושע מוחין י-הו-  סוד חכמה בינה דעת  הנקראים לעינ"י {משה}  בסוד משה רבינו בעל  ל" עיני"ם בסוד נע"ם  יל"י,אור החכמה{נעם בתורת הקבלה} כ"י"  גמ"ל"  על"י"  הש"ם  וחותם בפנימיות מש"ה מוחין  חז"ק ואמ"ץ בסוד אומ"ץ {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,

אשר עתיד להגי"ד  בפנימיות הע"ם יהוש"ע  הינך  תבו"א  את הע"ם  הז"ה על ידי מוחין אבו"ת  לתו"ך האר"ץ בסוד תגלה להם כו"-תל האר"ץ,סוד הרצון הקדוש  כ"ו-תל בגמטריא ת"ל יהוה המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד בעת תור"ת  המשי"ח  משה ח"י  בנגל"ה  ,בסוד  בנ"ה  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,הרי הב"ן ג"ל  הוא משי"ח  ישראל בנ"ה באמצעות אות ל" בינה את מידת ג"מילות חסדים בפנימיות ישראל עם אהב"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

ד"

"ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה"

ראה,-"ובניהם"  בסוד  מ"ו  בינ"ה,המשיח באמצעות בי"נה חותם בפנימיות ישראל מו"חין  שע"ר  נחו"ם{בגמטריא מוחין},ושם המשיח מ"ן  ח"ו  בגמטריא  מ"ן חב"ד,ה{ג}וא{ל} על ידי העלא מ"ן מ"יין  נ"וקבין מושך {ח}כמה  {ב}ינה {ד}עת  לפנימיות ישראל  אשר בכך הינם זוכים  למוחין  "לא ידעו"  סוד המלאך עודיא"ל גם יעו"דא"ל  סוד שם א.ל.ד  ,

בכך ה{ג}וא{ל}  רוכ"ב  הינו כרו"ב המרכ"בה  חותם סוד כ"ב אותיות גם   ת"וי כ"ב אות  החכמה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על ולמד"ו,בכח תורת המשיח עתידים לזכות ברו"ח נבוא"ה גם  ו" חר"ב  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה"

"ויאמר ה" אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע וג"ו ואצונו"

הבט,-י"ו אמ"ר  זה המשיח משה ח"י   י"ו קרנות על חד"ו,באמצעותם  זוכה למוחין א-ר"ם  אור החכמ"ה"  שהינו  משפיע א"ל מש"ה  אמ"ש ל"ה,סוד {א}ור {מ}וחין {ש}לם  גם אמ"ש בסוד מא"ש  רוח הנבוא"ה הנקראת נ"ה  {נ}צח {ה}וד  אשר על יד"י הבוא"ה משיח קרב"ו,הינו חותם מדרגת בוק"ר,סוד אור החסדים בפנימיות ישרא"ל צדיקים קדושי"ם  בכך מעוטרים ב-ימי"ך  בגמטריא אות פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם,-חכמה דחסדי"ם הנקראת  יהוש"ע  גם  ש"ע  יהו  בגמטריא הצירו"ף,

משה רבינו הינו רושם בינה והבורא יתברך עתיד לשולחו  ובאמצעותו  ה" מבשרינ"ו  על  ידי חכמת הצירוף  בגמטריא יהושע זכיתם ישראל ל"בן  נון"  בגמטריא נו"ן  אליה"ו גם נו"ן אלוה"י   בגמטריא ק"ו יהוא"ל  סודו  קו"ל אהו"י  המשמיד ועוקר סמא"ל גמידימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  ואצונ"ו  בגמטריא נ"ץ ואב"י,משה רבינו הינו נ"ץ  בסוד נ"ון צ"דיק חותם  {ב}רוך {א}תה  {י}ה{ו}ה  כח האמונה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים זוכים למוחין {ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"ויאמר  ה" אל משה הינך שוכב עם אבתיך"

הבט,-משה רבינו  ו" א"י-רמ"ה  גם אהו"י ר"ם בעל השם המפור"ש  הינו חותם בפנימיות שם  ה"מלכה  מוחין  מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך,רוח הנבוא"ה הנקראת הינ"ך בסוד  כ"י  נ"ה גם  י"  כה"ן זה מש"ה ר"עיא מ"הימנא הינו  שוכ"ב בגמטריא כ"ח שמו"ת א"ש ל"ו סודם  אב כתי   {כ}תר {ת}פארת {י}סוד המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יוחרדים לגיהנם ונשחטים על  גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ז"

"וחרה אפי בו היום ועזבתי והסתרתי פני מהם"

ראה,-וחר"ה בסוד הרו"ח  הנקראת פא"י  בסוד {פ}ותח  {א}ת   יד{י},זה רוח המשיח יד"י בגמטריא כ"ד ספרי תור"ה באמצעותם  ב"ו היו"ם אנוכי מגלה שם המפורש י.ב.ם. ו.ה.ו.  המלמד ה{ג}וא{ל}  על ידי שם י.ב.ם.  בגמטריא אליה"ו  הינו גם אלוה"י  ונקרא המלאך יהוא"ל  חותם בפנימיות ישראל שם ו.ה.ו. המלמדך השפע  יורד באמצעות בי"ת המקד"ש זה ה{ג}וא[ל] הינו בי"ת ומקדש{מברך} בכח תורתו את כל ישרא"ל  בכך מגלה וה{סתרתי}  בגמטריא סת"ר קוד"ש  סוד ס"פר ת"ורה ש"ר קו"ד,

המשיח הינו  ש"ר  את תורת קו"ד  אותיות  וד"ק  קול"ו  בסוד מגלה מוחין הד"ק  רוח הנבואה  קו"ל דממה דק"ה בסוד דמ"מה  בגמטריא פד"ה  את ישראל בכ,ח השיר"ה הישר"ה  אור הרחמים המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ח"

"מי כה"  אלהינו המגביהי לשבת"

ראה,-מ"י  בגמטריא  נ" שערי"ם גם ע" נשרי"ם סוד שבעים אותיות חקוקו"ת שהינם סוד כ"ה  זאת השכינ"ה  הינו אליהנ"ו  מגלה   לנ"ו  אי"ה מקו"ם כבודו של הבורא יתבר"ך להעריצ"ו ,ובכך   המגביה"י ,עתידה להגביה  קומ"ה  בסוד ק"ם ו"ה  זה המשי"ח  חותם בפנימיותה שם מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  סוד ל-שב"ת   בגמטריא  לב"ת  שמו"ת א"ש ל"ו  המשיח על ידי חכמת הצירופים חותם אות ל"{בינה} בפנימיות ב"ת{המלכה}  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה",.

ט"

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"

ראה,-"ועתה"  בסוד  ו"ה ע"ת יחוד תפארת ומלכות שהינם סוד כתב"ו אותות כ"ב ת"ו,המשיח והשכינה הינם  סו"ד  השיר"ה ה"ז-את בסוד משיח ז"ה א"ת  אותיות התורה{שכינה} בע"ל ואש"ה  גם ל"ו ע"ב אש"ה בגמטריא ל"ו חס"ד אש"ה גם הא"ש  בכך  מלך המשיח משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"

"והיה כי תמצאנה אתו רעות  רבות וצרות ועתה השירה הזאת לפניו לעד"

ראה,-והיה בסוד שם יהוה יתברך ויתברך שהינו חותם בפנימיות כ"י  בגמטריא אות ל" חבר כ"י ומקובל כל"י בסוד ל"י כ"ף  בגמטריא   האמ"א,אור הבינה השורה בפנימיות המשיח משה חי והינו  ש"ם חי"ה מלא אות י"וד  ומקובל  שמ"ו יחיד"ה  סוד השירה  ה"ז-את נאמרת ברו"ח הנבוא"ה  לפני"ו לע"ד,בסוד  הז{א}ת  {לפניו}  המלאך יפנוא"ל חותם בפנימיות המשיח אות  י"וד גם די"ו הכותב למשיח סתרי תור"ה  אשר משמידים ועוקרים  רעות רבות וצרות,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"א

"כל אשר  תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה  וחשבון ודעת  וחכמה  בשאול אשר אתה הולך שמה"

ראה,-כ"ל בגמטריא נ" שערי"ם  סוד ע" נשרי"ם שבעים פנים של התור"ה  שהינם רא"ש  ה{ג}וא{ל} סוד ח"כמה ב"ינה ד"עת  הנקראים תמצ"א בסוד {א}ור {מ}וחין {צ}לם {ת}ורה,חותמים בפנימיות המשי"ח  י"ד-ך  בגמטריא י,ד שערי"ם באמצעות ש"ע יר"ם את המלכות  הנקראת לעשות{עולם עשייה},

אשר ב"כ-חך בסוד כ"ח כ"ב צירופי יהו"ה  בכך עולם עש"ה{מלכות}זוכה למוחין  כ"י אי"ן  בסוד כ"א יי"ן  בגמטריא אהי"ה סו"ד  {בינה}  הנקראת  ו-חשבו"ן  גם בנ"ו שו"ח בגמטריא בנ"ו מטטרו"ן בסוד  עדו"ת המלאך  {מ}טטרון {ש}ר {ה}פנים חותם במלך המשי"ח מש"ה מאור ח"י  גם רו"ח א"י{כתר התורה} הנקרא בשאו"ל  בגמטריא בוא"ל שמו"ת א"ש ל"ו,

סוד ב"ו-אל  במלך המשיח  הא"ל גם עולם לא"ה{בינה} מגלה בגואל שמות קדושה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ב

"וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם"

ראה,-ו-ידב"ר  בסוד משהרהינו אות ו"  בגמטריא קש,ר הינו ש"ר ק" בגמטריא ש"ר מא"ה גם   רש"ם  ה"א  בסוד בפנימיות  המלכ{ה}  רש"ם וחתם אות א"  עליונ"ה סוד החכמ"ה הנקראת באזנ"י גם אב"י ז"ן  {ב}רוך {א}תה {י}הוה  ז"ן בגמטריא  ויו הי יוד הה את ישראל בחכמ"ה הנקראת ק"הל  בגמטריא מא"ה ל"ה  בסוד לא"ה מ"ה בגמטריא לא"ה י"וד ה"א ו"או ה"א סוד ח-רב  ר"ב ח"  בגמטריא ר"ב קש"ר נשמ"ה זהו מש"ה ז"ה  ו"  ש"ם  ה" הינו מהוה דבר"י  י"  דב"ר   השיר"ה{נבואה} סוד ה"ז-את,       

בכח ז"ה בגמטריא י"ב צירופי יהוה מעבר משה א"ת  המלכ"ה  בכך זוכה לכת ע"ד{ות} סוד ת"ו  ע"ד המנגינ"ה{יחודים}-סוד תמ"ם  בגמטריא ת"פ  הכונסים למלכ{ה}  ובכך מקובל יחודי תפ"ה  בגמטריא יחודי תהלים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נכח"ד ונאבד {ב}גאו{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי   רצ"ון ה".

י"ג

"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה{וג"ו}והשבת אל לבבך בכל הגוים"

ראה,-והי"ה בסוד יהוה יתבר"ך חותם בפנימיות כ"י  בגמטריא ל"  חבר כ"י וזה סוד כל"י {כ}הן {ל}וי {י}שראל הוא המשי"ח בסוד משי"ח אהו"ה  גם ש"ם חי"ה או"ה מוחין   עלי"ך בגמטריא ע"ם-ך  בגמטריא ע"ם שערי"ם אותיות ע"  ש"ם  ירע"ם בגמטריא   שמי"ם  ר-ק"ם  הינו {תפארת}מושך הארת החכמה{קימה} בגמטריא{ קנ"ה}-,

המגלה  כל הדברים{דיבורים}סוד שמו"ת  גם ת"ו ש"ם{מנגינות}שהינם והשב"ת חותמים תשוב"ה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,בכך א"ל  בסוד א"לף ל"מד  בגמטריא קפ"ה   בגמטריא מא"ה  פ"ה  אותיות מ"ה פ"אה  בגמטריא פ"ו  אד"ם  גם  פ"ד  א.ו.ם,משיח צדיק יסוד עולם שם א.ו.ם.  בכך  גוזר בכל הגוים גם כל"ב  גוים  סמא"ל הטמא מלכות {ר}ו{מ}י הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ד

"הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך"

ראה,-המשיח  בגמטריא   ח"ש-נ"ה  בסוד הינו  ח-  שנ"ה  בגמטריא ספירה שמונ"ה  סוד בינ"ה  גם ב"ן י"ה אותיות הבנ"י  יקירי אפרי"ם  גם פא"ר י"ם סוד פר"י א"ם,כח הנשמ"ה  הנקראת יבוש"ו גם י"ו שו"ב  להשמיד ולהכחיד לגזור  ב"ו יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים שחיטה והכחד"ה  זרע עמלק נמחים ונאבדים,וביום ההוא כל אומות העולם הטמאים ויכלמ"ו בסוד  מכולים  ונאבדים,בכך ישראל צדיקים קדושי"ם זוכים למאו"ר הנחרי"ם גם רי"ח המ"ן  גם י"ה רחמ"ן    גם נה"ר ח.מ.י ,

זה השם מקדש מש"ה בקדושו"ת סוד מוחין ה{ג}או{ל}ה  ב"ך מש"ה כ"ב אותיות מגלות הנשמ"ה סוד נ"ה מש"ה גם  נ-משנ"ה בגמטריא מש"ה מא"ה ברכות בסוד ב"ו כת"ר חותם בפנימיות ישראל צדיקים יש להם חלק ב"ע-ולם הב"א בסוד שם ע"ב  בגמטריא ח-ס"ד  גם  ס"ד-ח  בגמטריא סו"ד נשמ"ה   גם מש"ה נ"ד ס"ו בגמטריא מש"ה  ב"ן דו"ד  נ"ד  לתוך  פנימיות המלכ"ה הקדושה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ו

"ושבת  עד  ה" אלהיך ושמעת בקלו"

ראה,-המשיח הינו  ו-שב"ת בסוד בוש"ת פנים לג"ן עד"ן גם נג"ן ע"ד,זה הנבי"א בסוד אי"ה ב"ן סוד מש"ה  באמצעותו  א"י{כתר} בנ"ה  ב"ה{מלכה}  מוחי{ן}   שער"י בינ"ה  גם שע"ר ב"ן   י"הה     אותיות שע"ר הבינ"ה  הנקרא ע"ד  ה" מן זה השער עד"ה{ישראל}מושכים מאור   ושמע"ת בקל"ו   גם  קו"ל ע"ב שמו"ת  הנבואה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ז

"איש תהפוכות  ישלח  מדון ונרגן מפריד אלוף"

ראה,-זה המשי"ח נקרא אי"ש גם י"ש א"אלפך חכמ"ה  והמשיח איש תהפוכות גם הופ"ך  ת"ו  האותיות  הינו מצר"ף המילים בסוד יל"י ממ"ה  בגמטריא יל"י  פ"ה גם ל"י  יפ"ה  כ"י"  גמ"ל"  על"י"  חסד"ו ואור אלו"ף  בסוד פלא"ו  של הבור"א באמצעותו משי"ח  י"ש מ"ח   משמיד ועוק"ר   נרג"ן מפרי"ד  זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטי"ם ,זרע עמלק נאבד ונכד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

י"ז

"ושב   ה" אלהיך את שבותך  ורחמך ושב וקבלך מכל העמים" 

ראה ,-"ושב  ה"  אותיות בוש"ה  הינו חותם בפנימיות  ישרא"ל זה ה{ג}וא{ל} שי"ר א"ל בעל ידיע"ה  במילותי"ו   גם מ"ב יל"ו  תי"ו   י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתבר"ך  באמצעותו משי"ח מגלה   שבות"ך,סוד כ"ו שב"ת  בגמטריא שב"ת יהו"ה גם י"ה תשוב"ה  חכמה ובינ"ה   המשמידים  כ"ל העמי"ם סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא מלך המשיח חותם בפנימיות ישראל  ורחמ"ך אותיות רו"ח מ"ך  בגמטריא  ס"  רו"ח  גם ס"ו  ר"ח  בגמטריא ב"ן דו"ד   ר"ח כונס למלכ{ה}  חבר ר"ח ומקובל שם ר.ח.ה.  המורה ביחוד הגמו"ר סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה סוד וקבל"ך אותיות קב"ל כ"ו  בגמטריא קב"ל יהו"ה גם י-הו  קבל"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ח

"אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה" אלהיך" 

הבט,-בינה הנקראת  א"ם  חותמת בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין  יהי"ה בגמטריא  ל" חבר יהיה ומקובל  ל"י הי"ה    יל"י  ה"ה,בסוד כ{י}  גמ{ל}  על{י}   הבור"א  וחותם בפנימיות נפשי אותיות  ה"ה  בגמטריא  י"  ספירות בלימ"ה גם ל"י  מ.ב.ה  השם המפורש שופר מש"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אוו{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא שם אהו"ה מוחין הקדוש הנקר"א נ-דח"ך  גם כ"ח נ"ד  בגמטריא כ"ח  הי  ואו הא יוד  בכך משיח ניצל מן הדי"ם וחותם "בישום"  בגמטריא משי"ח בפנימיות ישראל עם קדו"ש  גם שוק"ד ע"ם על התור"ה הנקרא בקצ"ה השמי"ם  גם מש"ה   מקצ"ה  יב"ק  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה  סוד ה{ג}או[ל]ה  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתור"תך,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

י"ט

"מי זאת הנשקפה  כמו שחר יפה  כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות"

ראה,-מ"י בגמטריא  נ-שערי"ם גם  ע-נשרי"ם סוד שבעים שמות קודש מעבר ז-א"ת  השכינה במוחין חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות{ז אורות} ובכך מקובל י-ספירו"ת  בגמטריא   ע"  פירו"ת  גם פר"י  ת"ו  ע" שמו"ת   באמצעותם מלכות  הנשקפ"ה  גם  הבורא  בכך נש"ק הפ"ה ,-

גם חותם שנ"ה קפ"ה  בגמטריא  קפ"ה ספ"ר י"ה  בגמטריא א"לף ל"מד   פר"י  אדני המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל כמ"ו בגמטריא ס"ו בגמטריא גלג"ל בגמטריא ב"ן דו"ד בשנת  תש{ס"ו} ז"כה  לעיבו"ר נשמ"ה גם נ-שמ"ה  בכך נקרא הוא שח"ר יפ"ה  גם פרי ש.ח.ה.   והמשיח סודו נצ"ח  גם   נ"ץ –ח  בגמטריא נ"ץ קש"ר נשמ"ה  הינו נש"ר משק"ה חכמ"ה בסוד כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאולה  את ישראל צדיקים קדושי"ם שוקשים על התור"ה  הנקראת  כחמ"ה גם חכמ"ה בסוד   י"ו מא"ה  גם או"ם  י"ה,

צדיק יסוד עולם  המשי"ח  הינו או"ם" חותם  י"ה  חכמה ובינה בפנימיות ישראל טהר"ה  בכך אור מש"ה  מגלה רו"ם אש"ה  גם רו"ם הא"ש אותיות ו" רא"ש מ"ה  בגמטריא   קש"ר רא"ש י"וד ה"א ו"או ה"א זה סוד חירו"ת המלכה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"

 "כי תשוב אל ה" אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך"

ראה,-כ"י בגמטריא אות ל"  בגמטריא  שמ"ש יל"ו, זה משה רבינו גם רושם בינה הינו ש"ם-ש  בגמטריא ש"ם שמו"ת  א"ש  ל"ו גם ש"ם מוש"ל אשת"ו הינו חותם תשוב"ה  סוד הבוש"ת פנים לגן עד"ן גם עד"  נג"ן רוח הנבואה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחי"ן  א"ל  ה" גם מאור לא"ה  בגמטריא  ל"ו  צירופים גם  ל"ו  י"  צורפי"ם  גם  יל"ו צפורי"ם  בסוד  מלו"י צפור"י  בגמטריא צפור"י אלהי"ם,

זה המשיח ק"ן הצפו"ר  גם ק"ן הצרו"ף  חותם   א" מיל"ה  אור החכמה בפנימיות המלכה{אלהים}-בכל לבב"ך  ישראל אוהבי"ם אות"ך בכך  מש"ה רבינ"ו  ש"ר מ"ב ינ"ו גם שרנ"ו י.ב.ם.  זה מש"ה   שם  י.ב.ם. בגמטריא   ב"ן  בגמטריא אלוה"י גם אליה"ו  הנביא יביא המלאך יהוא"ל להשמיד ולעקור מלכות {ר}ומ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"א

"כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחקה היא"

ראה,-כ"י בגמטריא  אות  ל"  חבר כ"י ומקובל  כל"י  {כ}הן {ל}וי {י}שראל והינו חותם המצוו"ה  הזא"ת  סוד השכינה הנקראת זא"ת  בפנימיות רא"ש ישרא"ל גם אר שי"ש רל"א  שם י"ש אש"ר  רל"א צירופים  הנקראים  א-נכ"י בגמטריא א"ף בסוד א" פ"ה  גם פא"ה בגמטריא פ"ו  בגמטריא מ.ו.ם. בסוד מ"עתה ו"עד  ע"ולם,

המשיח נקרא ע"ד ו"  וחותם מעת"ה בפנימיות ישראל  עו"לם  גם  ו-על"ם הינו עומ"ל  לשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא משה רבינו גם רושם בינ"ה אותיות  שמ"ו  ר"ב נה"י בגמטריא    מש"ה   ר"ב אח"ד נה"י גם חד בא"ר נה"י  גם יח"ד אב"ן  ה"ר  אותיות נבי"א ח"ד  ה"ר  אותיות נבי"א החד"ר  חותם  {ח}סד {ד}ין {ר}חמים בפנימיות הנבראים{ישראל} צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על מאור התו"רה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ב

 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו"

ראה,-כ"י בגמטריא אות ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו  בסוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבור"א  חותם קרו"ב בגמטריא קר"ח הנבוא"ה  אלי"ך גם כל"י  א",זה משה רבינו  הינו   ב"ן רי"ו  ש"ם  ה"  בגמטריא ב"ן גבור"ה מש"ה  גם מש"ה גבו"ר בנ"ה המלכ"ה  בכך הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ג

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע"

הבט,-רא"ה גם ה"ר  א"לף  הינו  ה-רפא"ל  מלאך פא"ר   ל"ה {מלכה} חותם בפנימיות רחמ"ה  מוחין נת"תי  בגמטריא ת"ן קוד"ש גם ש"ת נקו"ד,וזה סוד המשיח {ש}ומע {ת}פילה  נ-קו"ד{המלכות}בכך חותם בפנימיות המלכה באמצעות רפא"ל הרפוא"ה  סוד החיי"ם  בגמטריא חכ"מה,-

גם כ"ח  מ"ה  בגמטריא כ"ח {ג}או{ל}ה סוד הט"וב גם ט"ב ו"ה  בגמטריא   אב"י   אמ"ת  אותיות  אב"א  י"  ת"ם  בגמטריא א"בא  מקד"ש בסוד החכמה{אבא}  חותם מ-קד"ש בפנימיות  ה{ג}וא{ל}  שהינו חותם  טת המות ואת הרע על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ד

"כי  מלאכיו יצוה לך לשמרך  בכל דרכיך"

ראה,-{כ}י {מ}לאכיו  {י}צוה  {ל}ך  {ל}שמרך  {ב}כל {ד}רכיך  ר"ת  "לבד כלים" גם "מלכי לבד",מלמדך  מלך המשי"ח הינו  לב"ד בסוד גבריא"ל  בגמטרקיא {ד"בר} {לי} הינו  ב"ר  יל"ד,מהוה המוחין של המשי"ח  סוד כלי"ם  בגמטריא כ"ף  בגמטריא  שמוני"ם  שערי"ם בסוד מ"ו שני"ם  ש"ע יר"ם את המלכות  בכל דרכי"ך תשמיד ותעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ה

"וברכך ה" אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"

ראה,-וברכ"ה אותיות הכרו"ב סוד המשי"ח מש"ה ח"י   הינו  ו-ברכ"ה חותם בפנימיות  ישראל  עם קדוש"ה גם   קו"ד מש"ה  בסוד שו"ק מד"ה   הינו המשיח שק"ם הו"ד בגמטריא שקמי"ה  אותיות מש"ה ק"י  בגמטריא שער מא"ה  ש"ם  ה"  משה חותם בפנימיות ישראל מא"ה ברכו"ת,-

גם כת"ר  ב"ו  כות"ב  במלכה   סודה ר"  בגמטריא  א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות} מאור אמ"ת י"ם    בגמטריא ת"ן א"ם   סוד שם ת"ן בגמטריא   עשר פעם גאול"ה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ו

העדתי בכם היום {וג"ו}החיים והמות נתתי לפניך{וג"ו}

ראה,-העדת"י    סוד דע"ת י"ה,המשיח הינו סוד הדע"ת חותם י,ה חכמה ובינה בפנימיות המלכות  בכ"ם  בסוד   מכ"ב  אותיות נולד"ה,ה{ג}וא{ל} חותם ברחמ"ה שם מ"ב  ה.ר.ח.  המלמד על יחוד גמו"ר  סוד החיי"ם  בגמטריא חכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ,ח {ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר  המות,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמה,,

וביום  ההו"א ישראל צדיקים קדושים זוכים למאו"ר  היו"ם גם י"ו מ"ה בגמטריא י"ו גאול"ה  אותיות יל"ו גאו"ה   י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא בעל גאו"ה דקדוש"ה  סוד גאו"ה  בגמטריא   י"ה  חכמה ובינ"ה  מאור התור"ה גם מאורו"ת הר"ה  מעברים השכינה במוחין  הבינ"ה   ב"ה  נה"י  {נ}צח {ה}וד {י}סוד רוח הנבואה עתיד לשרו"ת על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק ב"ע-ולם הב"א שם ע"ב בגמטריא ח"סד ר"ב  מעל"ה  גם ע-מל"ה   בסוד מ-על"ה למשוך אור  ל"עם  בכך מעוטר בכתר "ה"בינה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ז

"כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה" 

ראה,-כ"י זה המשי"ח  אותיות שמ"י כ"ח י"ה  גם  מש"ה  כח"י  י"  בגמטריא כ"ח שערי"ם  ש"ם  ה"  הוא חיי"ך  מש"ה  בגמטריא    מ"ח מש"ה  גם ש"ם חמ"ה    בגמטריא קש"ר  נשמ"ה שפ"ה  בגמטריא קש"ר נ-מש"ה שכינ"ה  גם י"ש כה"ן משה המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,בכך ישראל זוכים למוחין   ע"ל  בגמטריא מא"ה  ברכות מושפעות עבורם{עיבורם} מן ה{אדמ}ה   גם  שם אד"ם  בגמטריא הגוא"ל מגלה גאול"ה הנקראת שם י"וד ה"א ו"או ה"א  אמן ואמן כן יהי רצון נצור  ה".

כ"ח

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשו"ר  והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה" בהר הקדש בירושלים"

ראה,-והי"ה בסוד שם יהוה יתברך ויתהלל  החותם  בפנימיות המשיח מוחין  ביו"ם גם יבו"ם   אות ו"  י.ב.ם.  בגמטריא  בנ"ו  בגמטריא ואליה"ו  גם יבו"א עם ה{ג}וא{ל}  ביום ההוא  יתק"ע  בשופר גדו"ל  גם שופר בגדו"ל בסוד ל"ו  בג"ד  ש"ר פ"ו  בגמטריא לו בג"ד ש"ר אלהי"ם     גם רא"ש מיל"ה   גל"ו ב"ד   גם ג"ל בד"ו   ל"י מש"ה א"ר   בכל גבריא"ל  הנקרא בד"ו"  בגמטריא י"י צירופי  יהוה ב"י  נגוא"ל  בכך חותם אנוכ"י  באר"ץ{מלכות הקדושה}  אוש"ר  בפנימיות ישראל  ט-הורי"ם  בגמטריא הורי"ם אמ"ת  בגמטריא פאות  ה.ר.י  ,

בכח השם המפור"ש שופר מש"ה  ה.ר.י  בגמטריא  י"ה  אמ"ת  י"ם  בגמטריא קו"דש מא"ה  י"ם  גם  דש"א קומ"ה י"ם    גם קומ"ה א"ש ד.מ.י  סוד נשמת המשיח {מ}שה {י}וסף {ד}וד  לשחוט ולעקור מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,בכך ישראל זוכים למאור  בה"ר  הקדש גם  ב"ה ה"ר קד"ש ,

המלכות הקדושה ישראל זוכים לקבל  תור"ה  בירושלי"ם   גם  ברי"ת ו"ה ירושלי"ם   אותיות יורשי"ם  ל"וה  ברית ,וזה שם  ל.ו.ה.  בגמטריא  א"ם   חבר ל.ו.ה.  ומקובל משה רבינו ל"ו מא"ה ברכות בכל יום מעטר שורש נשמות  ישרא"ל זוכים בכך ל-ז"  מל"ה  בגמטריא ל"ו מאה  בסוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות סוד מל"ה  בגמטריא ש,ע בגמטריא צר"ף נהורין גם צירו"ף  נה"ר   ן"  ידיעת חכמת הצירופים חכמת הנביאים, ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר תנינא-"וילך"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

OnLineTech