להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י,-פרשת"מסעי",-חכמת הצירופים

פרשת "מסעי"-מאת  רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

א"

 

"ובמצרים מקברים{וג"ו}ובאלהיהם עשה ה"  שפטים"

 

רא"ה  "וב"מצרים  בסו"ד   ו"  כפול ב"  בגימטריא"  י"ב   י" כפול   ב" בגימטריא  כ"  חב"ר י"ב ומקובל  שם  ב"כי-{ב}רכה {כ}ונ"ה {י}חוד זה המשי"ח הנקר"א   מ"  צי"ר  ם" חב"ר  מ"ם  בגימטריא אות  פ"  בצירו"ף   "ציר"  מקובל  צפי"ר  חב"ר אות ו"-סוד משיח  ומקובל ק"ן  -"ציפור"-סו"ד  החכמ"ה  כ"ח   מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפורש שופר מש"ה  המכחיד ומשמיד "המקברים"-זה סמא"ל וגמגימ"א "אלהיהם הטמאי"ם  של אומות העולם  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה  "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם שאול"ה ונשרפי"ם,

 

ובכ"ך   "עשה"  אותיות שע"ה  -{ש}יר"ה   {ע}ין    {ה}" – זה סו"ד  מש"ה  הינ"ו   עי"ן  ה" אותיות   ע"י   נ"ה   -{נ}צח  {ה}וד- רוח הנבואה החותם   ע"י   בגימטריא צ"  חב"ר  ע"י  ומקובל  י"   ע"ץ-החיים עש"ר ספירות בלי מ"ה בפנימיות ישרא"ל  צדיקי"ם קדושי"ם  יש להם חלק בעולם הב"א  שהינ"ו  שפט"ים -{ש}{פ}ע   {ט"}   {מ}אורות   בפנימיות {י"ם}-סוד המלכות, ורא"ה  מאור"ות אותיות   שו"ר  מאו"ת     וא"ו  רשמות תפארת ישרא"ל  אות  ט"  במילוי  ט"ט בגימטרי"א   ח"י   ח" כפול  י"  בגימטריא   פ"  בגימטריא  שמוני"ם אותיות  שמ"ן  י"ום-

 

חכמ"ה דחסדי"ם או"ר ה{ג}או{ל}ה  נרא"ה  בכ"ח  א"ר  נ"ה  -{נ}צח {ה}ו"ד  הנבוא"ה  -א"ר   רא"ש    ש"ר   פל"א      ש"ר-פאל"  רל"א  שפ"ה  -צירופי הקבל"ה  אותיות ק"ב  בגימטריא אלהינו חותם ל"ה ל"כפול  ו"  בגימטריא  ק"ן-שם החכ"מה המכחיד ועוק"ר הסיטרא אחר"א זר"ע  ע{מל"ק}יורד לגיהנם ונמח"ה{אכי"ר}.

 

ב"

 

"ויעל אהרן הכהן אל הר הה"ר  על פי  ה" וימת שם{וג"ו}

 

רא"ה  "ויעל"  בסו"ד  י"ו   ע"ל- זה מש"ה  ע"ל  בגימטריא  בעל "מאה" אותיות מוחין "האם"-סוד בינ"ה  שהינ"ה  "יו קרנות על חדו" –כנא"מר "וקרן או"ר פניו"-וזה  פנ"י  ו"-זה בינ"ה הנקראת  "אור"  בגימטריא  ר"ז "קורן" אותיות  ק"ו   נ"ר-{נ}שמה {ר}וח  החומת מן ה"אין סוף"{קו} יתבר"ך  משפי"ע   אל תו"ך המשי"ח מש"ה ח"י   וסוד"ו   אהר"ן  אותיות נ"ר    ה"א  -זה התפשטות החכמ"ה כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א השם המפורש שופר מש"ה ש"ם   ה"  פר"  שנ"ה  י"ו  המשמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם מאש הגחלי"ם,וביו"ם  ההו"א  "הכהן"-

 

זה מלך המשי"ח אותיות  ש"ם ח"י  כ"ל  ם"-אור הבינ"ה  בא"ר  יונ"ה-כ"ח הנשמ"ה   נ"  מש"ה   ש"ם   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד-הנבוא"ה תעלה אל "הר"-סו"ד הבינ"ה  שהינה "ההר"  אותיות  "הרה"-מן החכמ"ה המעבר"ה והינה משפיע עבור תפארת את החכמה שיחתום אותה בפנימיות המלכות-"על פי"   ה"  נקראת בסוד        פעל"-זה עשר ספירות   אש"ר  מלכות ז{"ו}כה  בה"ם בכ"ח  תפארת ישר"אל הנקרא   "וימת" אותיות  י"ו   אמ"ת   י"  מאו"ת    מ"י   או"ת    פל"אי   ת"ם   ו"-מעש"ה המרכב"ה   ע" מש"ה  כ"ב ר"ם  ה" כר"ם  ב"ה    -זה המלכות  "שם"-שמ"ה{אכי"ר}. 

 

ג"

 

"והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ"

 

רא"ה  "והו"-זה סו"ד  השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה  שהינ"ו    שר"ת  ם"- האמונ"ה  השלמ"ה ס{ו}ד  משיח המרומ"ם  השכינ"ה את שמ"ה ב"אמצע"ות  שם ע"ב   בגימטריא חס"ד ע" כפול ב"  בגימטריא "קם"-להשמיד ולהכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א שם אהו"ה-דעת ה"קוד"ש" בגימטריא  ת"י  מתחברת אל  "הארץ"  זה השכינ"ה ובכ"ך מ{קו}בל   אור אין סוף יתבר"ך על יד"י ק"ו    "ארץ   תו"  בצירו"ף "אוצרות"  נוטריקו"ן-  אוצ"ר  או"ת-

 

סו"ד הצירופים קבל"ה מעשי"ת  בסוד שמ"ע   ת"י  בגימטריא "קודש"-חכמ"ה כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א השם המפורש שופר מש"ה  פ"ר  ש"ם   ו"ה  -העוק"ר זר"ע  ע{מל"ק}  הסיטרא אחר"א ,ולכן נאמ"ר   "וישבתם"  בסוד  י"ו   שב"ת ם"   זה סוד המשי"ח  מש"ה ח"י  ו"יו קרנות על חדו"-בסוד או"ר מוחין שב"ת החותם  "בינה"  עליונ"ה אותיות   ל"י   ע"   יונ"ה-כ"ח הנשמ"ה     ש"מן"  -  ה"   סוד {מ}יין  {נ}וקבין- תפיל"ה  המושכ"ת  חכ"מה  אותיות כ"  חמ"ה    מ"כ    ח"ה  בגימטריא "אחד"  בגימטריא "אהבה"-זה מוחין משיח  מ"כ  בגימטריא  ס"  חב"ר מ"כ ומקובל  מס"ך  בגימטריא  סמ"ך  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ה –"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם   {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ולא עולים{אכי"ר}. 

 

ד"

 

"ומדתם מחוץ לעיר את פאת  קדמה  אלפים באמה "

 

רא"ה  "ומ"-דתם בסוד המשי"ח מידת"ו   מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם חב"ר  מ"ו  ומקובל "מורם"-סו"ד "מחוץ"  אותיות   מ"ח  צדי"ק  ו" יחו"ד  מ"יקץ"-  בסו"ד   צדי"ק ם"- זה המשי"ח  מש"ה  ח"י  ש"ם  ח"יה מ"ח   שנ"ה  י"ה בגימטריא  ט"ו- להשמי"ד ולהכחי"ד   סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם בא,ש הגחלי"ם, וביו"ם ההו"א   ש"ם  אהו"ה  מ"ב   י"ו  מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר י"ו ומקובל שם  פו"י-

 

{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל- זה ה{ג}וא{ל}  הינ"ו  "לעיר"  בסו"ד שי"ר   ע"ל   שע"ר   ל"י   בגימטריא ם"-סו"ד מוחין בינ"ה   ש"ר   ל"י   ע" שבעים פני"ם-או"ר  השכי"נה"  י"ה  בגימטריא ט"ו  בגימטריא"ה י"ה  חב"ר  ט"ו  ומקובל   י"ו  ט"ה ט"  כפול  ה"  בגימטרי"א  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה  י"ו  מוחי"ן הנבוא"ה  ב"ן   אהו"ה   פל"א   ב"  הו"ה   סו"ד  פ"את-האבו"ת הק{ד}וש{י}ם   י"ד  בגימטרי"א  אט"ד- די"ן  ק"שה    ד"  נשיקה  מכחידים ועוקרים הסיטרא אחר"א,ובכ"ך "קדמה"  אותיות  "הקדם"-

 

זהב חכ"מה עליו"נה  כ"ח  מ"ה  ע"ל יונ"ה-הנשמ"ה של משי"ח   נ"  מש"ה   ש"ם  נ"ה-{נ}צח {ה}וד   ח"ץ   ד"ן   ו"ה  חותם"ת חיו"ת   ת"ם-האמו"נה התמימ"ה בישר"אל  ע"ם  קדוש"ה  אותיות  קוד"ם  שע"ה-{ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים-"אלפים"  פלא"ים   פ"ה  לא"ה   מי"ם  חכמ"ה דחסדי"ם כ"ך נ{ג}א{ל}י"ם  החל"ף אות א"  באות ע" ומקוב"ל  "גל  עינים"-ועל כך נאמ"ר "גל עיני וראיתי  נפלאות עינך"-ס"וד הח"כמה   כ" חמ"ה  מ"ח  כ"ה   כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  הנקרא "באמה" אותיות  א"ב  מ"ה-{א}לפא  {ב}יתא צירופי אותיות  מ" כפול  ה"  בגימטריא חותמים   "הרם"-זה מש"ה  ש"ם  ה" בפנימיות הנברא"   א"ר  בנ"ה"{אכי"ר}.

 

ה"

 

"ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם"

 

רא"ה  "ושפטו"  אותיות   ט"וו שפ"ה בסו"ד   ט"ו  בגמטרי"א  י"ה  חב"ר ו"  ומקובל שם י-הו-  יתבר"ך  צר"ף המלכות ורא"ה שם יה-וה-  יתה"לל ס"וד  המשי"ח  מש"ה   ח"י  ח" כפול י"  בגימטריא  פ"   חב"ר  "העדה"  ומקובל   ע"  פד"ה-שבעים פנים של התור"ה  זה ה{ג}וא{ל}  שהי"נו   "הפד"  בסו"ד   פ"  ד"ה   ד"  כפול ה" בגימטריא  כ"  חב"ר  פ"  ומקובל אות  כ"ף  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינ"ה  המכיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י]"  הר[ש][ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם,

 

וביו"ם ההו"א  ש"ם אהו"ה  מ"ב י"ו  מ" כפול ב" בגימטריא פ" חב"ר י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שרא"ל מ{ג}ו{ל}ים במלכות בכ"ח שם  כ"ן  בגימטריא  ע"  בגימטרי"א  "שבעים"  אותיות  ע"ב  שמ"י  -{ש}מעא"ל-{מ}טטרו"ן-{י}הוא"ל    ז"ה  ע"ב בגימטריא חס"ד בגימטריא  ע" כפול ב" בגימטריא ק"ם להשמיד אומות העולם הגויים הסיטריא אחר"א נעקרי"ם,ובכ"ך  ה{ג}וא{ל}   שופ"ך  ה"דם"-זה סמא"ל הרש"ע ראש"ו יישח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה {אכ"יר}.

 

ו"

 

"כאשר צוה  ה" את משה כן עשו בנות צלפחד"

 

הב"ט  כאש"ר  בסו"ד  כ"א  ש"ר-זה  המשי"ח  {ש}ילה  {ש}ירה  והשי"ר שם  כ"א  בגימטריא  "אהיה"-מוחין בינ"ה  הנקר"א   "צוה" בסו"ד   צ"  כפול   ו"ה  בגימטריא  ת"ת  ק"ץ סו"ד ה{ג}או{ל}ה   -"קץ"  סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם  הינ"ו בכ"ח  ש"ם ת"ת  בגימטריא  "שמונה מאות"  בצירו"ף     ו"ו  נשמ"ה  אמ"ת, ו"ו  בגימטריא  י"ב      חב"ר  ו"ו ור"אה     י"ו   ב"ו-זה המשי"ח מש"ה ח"י    "יו קרנות על חדו"- הנקר"א   ב"ו   בגימטריא  ח"   חב"ר  ב"ו  וראה  חו"ב-זה סמא"ל הרש"ע נשח"ט  לעתיד"  לבו"ר בעת ה{ג}וא{ל}   נ{ג"ל}ה  וס"ודו  "גלגל" בגימטרי"א     ס"ו   וזה זמ"ן הגאולה הח"ל  בשנת  תש{ס"ו}-

 

בסוד "בנות" אותיות  ב"ן   או"ת    בצירו"ף-"נבואות"-רוח המשי"ח  שם  ח"יה  מ"ח  שנ"ה   י"ה בגימטריא ט"ו ט" כפול  ו"  בגימטריא  "דן"  וממית הסיטרא אחרא זרע  ע{מ"לק} יור"ד השאול"ה, ועל כך נאמ"ר  "צל פחד" ה"צל"-זה המשי"ח  חותם  פח"ד   בגויים אומות העולם  ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה   א"ב   ו"ה   ג"ל    ל"  מש"ה   מעש"ה  ע" מש"ה  ש"ם   ע"ה   ע" כפול  ה"  בגימטריא ש"ן  חב"ר  ע"  ומקובל  עש"ן-{ע}ולם {ש}נה  {נ}פש  נקר"א   פל"א קר"ן רפא"ל   ק"ן  חכ"מה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפורש שופר מש"ה שם  ה"   פ"ר  שנ"ה  י"ו  מ{ג"}ו{ל"}ה בברי"אה{אכי"ר}.

 

ז"

 

"ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשום"

 

"ו"-זה תפארת   שהינ"ו    ה"ה   יי"ן בסו"ד   {ה}רב  {ה}גדו"ל  זה המשי"ח מש"ה ח"י  בעל החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א הנקראת י"ין  בגימטריא כ"ן  בגימטריא  ע"  סו"ד  שבעים פנים של התור"ה  המכחידים ומשמידים "מחלה"-זה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם, וביו"ם  ההו"א   "תרצה"  אותיות  צ"רת  ה"-זה עמל"ק הטמאי"ם  נעקרי"ם  ונמחי"ם  ובכ"ך המלכות הקדו"שה זוכ"ה ל"חגלה"  אותיות  ח"ג  ל"ה,  ו"חג"  זה אור האבות   בתור ת  הקבל"ה  ח" כפול  ג"    בגימטריא  כ"ד  ספר"י תור"ה ל" כפול  ה" בגימטריא  ק"ן  החכמ"ה מהוי"ם   בסו"ד   כ"ח  נקמ"ה  המשמיד ומוח"ה  גמגימ"א  הטמ"א  יורד לגיהנם ולא עולה, ובכ"ך  "ו"-זה תפארת משפיע ל"מלכה"-זה המלכות   מדרג"ת  "ונעה" אותיות  נ"ון   ע"ה   ע" כפול ה"  בגימטריא ש"ן חב"ר   ע"  ומקובל עש"ן-{ע}ולם {ש}נה {נ}פש"  -

 

סו"ד   נ{ו}נ  {ש}{ע}{ה}  חב"ר האותיות המסומנות ומקובל  "שעוה"-סוד חותם אמ"ת  המג"ן על מש"יח  אותיות ש"ם ח"י  מפנ"י  הסיטרא אחר"א ובז"ה החות"ם  המשי"ח  מש"ה ח"י   שור"ף  ומשמ"יד מלכות הסיטרא אח"רא  נעקר"ת  ונמח"ת  ובש"ל כך נאמ"ר   "צלפחד"  זה אותיות  חצ"וף ד"ל-סמא"ל הטמ"א   פח"ד וחרד"ה  נגז"ר עליו ביום שמלך המשיח נ{ג"ל}ה ונקרא "לבני"-אותיות  י"  לבנו"ן-זה המשיח  ל"ב  נו"ן  בפנימיותו אור  {ה}חכמ{ה}  ה"ה  בגימטריא  י"  המשפיע דדיה"ן  בגימטריא  ח"י   נ"ה {נ}צח  {ה}וד רו"ח הנבוא"ה בפנימיות המש{י"ח}  אותיות  ח"י  החכמ"ה  ח" כפול   י"  בגימטריא  פ" צר"ף  "לנשים"  ומקובל    ש"ם  נפל"י-זה משיח ב"ן דו"ד הנקרא   ב"ן  נפל"י ל"י  ב"פ   נו"ן   י"ב  פל"אנו"ן  פנוא"ל  ב"י    ל"ב    נו"ן  פלא"י   אל"ף  י"    ב"ן   ל"ו   ן"  ,  מעש"ה ע" מש"ה  מרכב"ה אותיות כ"ב  ר"ם  ה"   כר"ם  ב"ה    מ"ב שי"ר   כ"ה   רשב"י    מכ"ה ומשמי"ד סמא"ל וגמגימא טמאים  מלכות רומי יורדים לגיהנם ונשרפים{אכי"ר}.

 

 

תם ונשלם פרשת "מסעי"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}  נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרג"ן{זצוק"ל}השב"ח לבור"א עול"ם.

 

 

 

OnLineTech