להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י,-פרשת"דברים",-חכמת הצירופים

פרשת  "דברים"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 א"

 

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל בני ישראל  בעבר הירדן במדבר{וג"ו}ודי זהב"

 

רא"ה  "אלה"  בסו"ד   א"   ל"ה-זה או"ר המשי"ח  מאו"ר  שי"ח   או"ר  ש"ם   ח"י    אי"ש  רומ"ח   המשפי"ע   ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן הח"כמה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מ"שה  ש"ר  פ"ו  בגימטריא "אלהים" אותיות  א"  מיל"ה עבור{עיבור}  המלכות  הנקראת "הדברים"   בסו"ד     ב"ה  דרי"ם כל  הספירות העליונו"ת   "אשר"  מהוים  עבורה "ראש"  אותיות  א"   ש"ר  -זה תפארת ה{כ"ו}לל  כל הספירות  בסוד כ"ו שם י-הו-ה  יתבר"ך וחותם בממלכ"ה, וז"ה  המוחי"ן משמ"יד ועוקר סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם, וביום ההו"א  "ב"עבר  סוד אות ב"  חכמ"ה  {ב}ראשית  אותיות רש"בי   א"ת      ש"ר  פל"א  ב"ית רפא"ל   י"   שב"ת    פל"א  בראשי"ת יעקו"ר  הסיטרא אחרא   זרע  ע{מלק} הטמ"א   הנקרא-"הירדן"-,

בסו"ד יהי"ר  וד"ן-זה סמא"ל אשר ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה נשח"ט  "במדבר"  בכ"ח מ"ב   דב"ר   ה",  מ" כפול  ב"  בגימטריא אות פ"  במילוי פ"ה   פ"  כפול   ה"   בגימטרי"א   ת"  חב"ר פ"ה  ומקובל שם   תפ"ה  בגימטרי"א "תהלים"  מלכות ה{ק"}ד{ו}ש"ה  ז{וכ"}ה     ל-ק"כ   וו"    סו"ד ק"כ צירופי אלקים{בינה}  החותמים מוחי"ן  קדושי"ם  ב-"וו"  בגימטריא  י"ב שבט"י ישרא"ל   בצירו"ף "שש  ט"ב  יר"אל"-זה  משי"ח בן {י"ו}סף  ה{ג}וא{ל}   ישרא"ל  כנאמ"ר    כ"א   נ"מר  -זה מש"ה בעל מוחין   כ"א בגימטריא אהי"ה  וחותם  י"ו  קרנות על חד"ו-{זה משיח בן יוסף} המחד"ש  דב"רי תור"ה בכ"ח זה המוחי"ן  הנ"על"ה  בס"וד   "נעל"  חב"ר  י"ו  ומקובל  "עליון"{אכי"ר}.

 

ב"

 

ה"  אלהיכם אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב"

 

הב"ט    ה"  בגימטריא  "חמש" אותיות  שמ"ח  בצירו"ף   ש"  מ"ח- הנקר"א    אל{ה"י}כם  סו"ד  י"ה בגימטריא   ט"ו  החותם  "אתכם" בסוד אות  כ"  אמ"ת  שהינ"ה   כ"א  בגימטריא  מוחין אהי"ה המכחיד ומשמיד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים שאולה ונשרפים על א"ש ה{ג}ח{ל}ים, וביו"ם  ההו"א   ו"-זה תפארת המהוה "הנכם"  אותיות    ם"   כונ"ה   משפי"ע "היום"  בסו"ד  י"ו   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה הנקרא {ככ}וכב"י   בסו"ד    כ"כ  בגימטריא מ"    חב"ר   ככ{וכבי}  ומקובל   ו"   מכב"י  -

זה המשי"ח  סוד"ו מכב"י   אותיות   כ"ב   מ"י    בסו"ד  כ"י  מ"ב    כ"י  בגימטריא  ל" חב"ר   מ"ב  בצירוף אות ו"  ומקובל משי"ח  גוזר מיתה והשמדה  סוד מ"בול על מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  י"שוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים, ובכ"ך  "לרוב"  בסו"ד או"ר  ל"ב    ב"ו  רל"א צירופים  -זה המשי"ח  מ{ג}ו{ל}ה  בכ"ח חכמ"תו אותיות   כ"ח  מאו"ת   אמ"ת  ו"   כ"ח כ"ו    חות"ם   א"     כ"א מאו"ת  ח" אמ"א   כוחו"ת    סו"ד  המל{כ}ו{ת} {כ}תר   {ת}פאר"ת  מאוחדי"ם ב"אהבה"{אכי"ר}.

 

ג"

 

"איכה אשא לבדי טרחתם ומשאכם  וריבכם"

 

רא"ה  "איכה"  בסו"ד    כ"ה  פל"אי-זה המשי"ח  מש"ה ח"י  המרומ"ם הש{כ}ינ{ה}  בכ"ח  "אשא"-זה שם קדו"ש  והר"י  "אשא"   בגימטריא "שב"-זה המוחין  העליון ש"ב ל{ג}או{ל}  ישרא"ל,  ועל כ"ך נאמ"ר  {י}ש{ו}ב   דע"ת   אותיות  י"ו  ש"ב –בסוד  "יו קרנות על חדו"-או"ר החכמ"ה כ"ח  מ"ה  רא"ש  ו"-זה משי"ח  הינו חותם לבד"י  בסו"ד   י"ד   ל"ב   או"ר החכמ"ה   ל"ב  ל" כפול ב"  בגימטריא  ס"  חב"ר  ל"ב ומקובל סב"ל-{ס}תרי  {ב}ינה {ל}הב"ה המשמיד"ה  ועוקרת סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}["ע]ה –"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם בא"ש ה{ג}ח{ל}ים,

וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה  מ"ב  י"ו   מ" כפול  ב" בגימטריא  פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שרא"ל     חותם  "טרחכם"  אותיות  כ"ח  מט"ר מ"ח   כ"ט"ר   סוד  כת"ר    ה{ג}וא{ל} ישרא"ל  בסוד   "ומ"שאכם   מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם  חב"ר מ"ו ומקובל "רומם"    כ"א  ש"ם-הרי  כ"א בגימטריא  אהי"ה  רומ"ם  "שם"-זה המלכות באמצעות תפארת{סוד משיח} שהינו  "וריבכם"- בסו"ד  רי"ו   בכ"ם ו-רי"ו  בגימטריא  "גבורה" הממותקת בכח השם  "בכם"  בגימטריא  ס"ב בסו"ד   ס{מ}ך  ב"   אותיות  ס"ך  מ"ב-אור אצילו"ת  בצירו"ף   י"  צ"ל  א"ות החלף אות  א"  באות  ע"  ומקובל י"   צלעו"ת-עש"ר ספירות בלי"מה בסו"ד  ל"ב    י"   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  שורי"ם בסו"ד    ם"  יוש"ר בפנימיות מלכות הקדוש"ה{אכי"ר}.

 

ד"

 

"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את   ציון"

 

רא"ה  על" בגימטריא  מא"ה  אותיות "האם"-זה סוד מוחין בינ"ה אותיות ב"ן  י"ה-תפארת ישר"אל  שי"ר א"ל ת"ת  פאר"  -זה המש"יח  ת"ת  בגימטריא שמונ"ה מאו"ת אותיות ו"  נשמ"ה ו"  אמ"ת  בע"ל  מוחין "נהרות"  אותיות   נ"ה  אור"ות-{נ}צח  {ה}ו"ד  רו"ח הנבו"אה או"ר  ח"ן    ה"א    בגימטריא  ו" תפאר"ת  ישרא"ל   יש"ר{נצח}א"ל{הוד}  והנצ"ח  הינ"ו חס"ד  יש"ר  הממת"ק ומבש"ם  ה"וד-סוד הדי"ן לכד"י   א"ל-{מבשם הדינים}  ובכ"ך  "ישראל"  זה סוד  ה"נהרות"  בסו"ד    נ"   תור"ה  תפארת ישרא"ל  ה{כ"ו}לל   נצ"ח ה"וד  בפנימיותו   וראה  {נ}צח {ה}ו"ד בסו"ד  נ" כפול   ה" בגימטריא  ר"נ חב"ר נ"ה ומקובל  נ"    רנ"ה-סו"ד השמח"ה   ש"ם  ח"ה  בגימטריא "אחד" 

בגימטריא  "אהבה" המכחיד ועוק"ר  את  "בבל"-בגימטריא  "דל"-,זה  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י ] הר{ש}[ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א ש"ם-זה המלכו"ת   {ז"ו}כה  בש"ם ז" כפול ו" בגימטריא  מ"ב-או"ר אצילו"ת  מוחין ה{ג}או{ל}ה  שהינו "ישבנו"  אותיות   נו"ן  יש"ב {בסוד מעבר} המלכו"ת  בת"בונה   בסו"ד בגימטריא   "דותן"  או"ר החכמ"ה ד"ו בגימטריא   י"  בפנימיות   ת"ן-זה המלכות רצו"ן ה{ק"ב}לה זוכה בשם ק"ב בגימטריא "אלהינו"   נ"  אליה"ו מוחין "קודש"  בגימטריא  ת"י   חב"ר "קודש" וראה   קדוש"ת   י"  יו"ד   קש"ת   ייחו"ד ייסו"ד החכמ"ה המעבר המלכות על ידי כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ר פ"ו  פ"ה  ש"ר  מ"ו מ" כפול ו" בגימטריא "רם"  חב"ר מ"ו  ומקובל "מורם"-זה המשי"ח מש"ה ח"י   השוחט  את "גם"-זה ג"מגימא הטמ"א  -זרע ע{מלק} הינו "בכינו"-מצ"ר  לישראל בגלות,  וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה משי"ח  יישח"טו   על יד"י   אות  ב" החכמ"ה שהינה  "זכרנו"  אותיות  זכרו"ן-האר"ת פנים  דפני"ם   סוד ציו"ן {צ}דיק   {י}נו"ן-זה המשי"ח  בעל  שם  צ"י  בגימטריא מא"ה  אותיות "האם" {ג}ד{ל}ות מוחי"ן המשמידה הסיטרא אחר"א{אכי"ר}.

 

ה"

 

"עשה  ה"  אשר זמם"

 

רא"ה  "עשה"  אותיות  שע"ה-{ש}תים {ע}שר  {ה}שבטים-זה המלכות הקדוש{ה} המקבלת מוחין מן  "אשר"-סו"ד עולם הבינ"ה המשמיד ועוק"ר   "זמם"-לשון זימ"ה  זה סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים{אכי"ר}.

 

פירוש  ב"

 

"{ע}שה  [ה]"  [א]שר  [ז]מם"

 

רא"ה  חב"ר  האותיות המסומנות  ומקובל   א"  עז"ה, וידע"ת  אות א"  צורתה  סו"ד  אות יו"ד  אותיות י"ד   ו",  וי"ד  בגימטריא  דו"ד בגימטריא אט"ד{דין קשה}-זה מלכות המהוה י"ד  תפארת{אות  ו"}-וזה סוד המשי"ח  מש"ה  ח"י  ונקרא  ע"ז- לשון בעל עזו"ת   {ד}ק{ד}{ו}שה  העוקרת ומכחיד"ה   "זמם"-סוד  מזימה זה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים. {אכי"ר}.

 

ו"

 

"כה אמר ה" קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים"

 

רא"ה  הש{כ}ינ{ה}  מקבלת מוחין מן "אמר"-זה מדרגת החכמ"ה כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א ו"א  ה"א  הש"ם  המפור"ש שופ"ר  מש"ה  פ"ר  שנ"ה    ו"   מ"ה   מעש"ה  ע" מש"ה  סו"ד  "קול"-תפארת  המרכב"ה החותמת  "ברמה"-זה  סוד  ב"ר   מ"ה     אותיות  ר"ם   ב"ה-תורה {שבכת"ב}בצירוף כ"ב   שב"ת-מוחין קדושים  הנקראי"ם  "נשמע" אותיות  ע"  שמ"ן-שבעים פנים של התור"ה המהוה  נה"י-{נ}צח  {ה}וד  {י}סוד-הספירות הללו מהוות המעבירות המוחין למלכות  מן תפארת- זה רו"ח  הנביאי"ם הנקראת  בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד א"ש מלווה בדינים קשים  וזה הדינים שוחטים וכורתים   "תמרורים"  אותיות  מ"ת   ארורי"ם-זה  סמא"ל וגמגימ"א  הטמ"א סמא"ל{מלאך המות}וגמגימא{ארורים  לשון מערער וגורם לחוסר בהירות}והינם יורדים השאול"ה ונשרפי"ם  מא"ש  חידו"שי תורת ישראל הקדוש"ה{אכי"ר}.

 

ז"

 

"תחת שלש  רגזה ארץ {וג"ו}תחת עבד כי ימלך{וג"ו}וחשפחה כי תירש גבירתה"

 

ראה "תחת"-זה מידת הדין הקשה{אחורים} בתורת הקבלה,וב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  משי"ח הנקרא  "שלש"-על שם האבות הקדושים השורים בפנימיותו  יעש"ה שימו"ש  אותיות  י"ש ש"ם ו"-בזה המיד"ה   הנקראת "רגזה"- בסו"ד הרוג"ז{דינים}המתרכזי"ם בה  ובכ"ח שם עב"ד  אותיות   ע"ב  ד"     ע"ב בגימטריא חס"ד חב"ר   ד"   ומקובל בגימטריא    י"ד    ס"ב – זה סוד   סב"{א}  תב[ו][נ]["ה]   מוחין "אונה"  אותיות   פל"א   ו"    נ"ה  - סו"ד   "ה-פנואל"-זה מלאך הקדוש"ה  אשר  מהוה מוחין ה{ג}וא{ל}  והינו ישמיד ומוחה סא"ל וגמגימא" הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ים-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפים מא"ש הגחלי"ם,ובכ"ך  

כ"י  בגימטריא   ל"  חב"ר כ"י   ומקובל כל"י-{כ}תר  {ל}ב  {י}הו"דה- ,

זה המשי"ח  מש"ה ח"י-{כ}הן {ל}וי  {י}שראל- או"ר ה{ג}ד{ל}ות  "ימלך"  בסו"ד   כ"ל  מ"י כל"י   ם"   בגימטריא   "מאה"-אותיות "האם"-ב"ינה ע"ליונה שם ע"ב  בגימטריא  חס"ד ע" כפול  ב"  בגימטריא "קם"-להשפי"ע  ט"ל בגימטריא יו"ד ה"א וא"א ה"א השם המפור"ש שופ"ר מ"שה  ש"ם  ה"  פ"ר  שנ"ה  י"ו  נש"ר  יפ"ה  ו"-ס{ו}ד החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  עבור{עיבור}ישראל צדיקים קדושי"ם  עליהם נאמר "ושפחה"-זה ישראל בגלות אשר השפע שמיועד להם נגזר על יד"י "גבירתה"-זה הסיטרא אחר"א   מלכות רומ"י הרש"עה, וביו"ם  ההו"א    "ו"-זה המשיח"  בכ"ח  שם  "שפחה"  אותיות ח"   שפ"ה-זה סוד ספירה  שמונה{ח} מוחין בינ"ה יישח"ט  את  "גבירתה"  אותיות גבי"ר ותא"וה- זה סמא"ל{גביר}  וגמגימא{תאוה}יורדים השאולה ונשרפים בא"ש חידושי התור"ה{אכי"ר}.

 

ח"

 

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"

 

הבט  "כימי"  אותיות    כ"י   ו-מ"י וידעת   כ"י  בגימטריא  אות  ל"  חב"ר כ"י  ומקובל  כל"י-סוד  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל זה המשי"ח  מש"ה  ח"י   והינו   יישח"ט וישמיד  סמא"ל הטמ"א –"צאתך"-לשון "צואה" זה מלכות ר{ו}מ[י]  הר{ש}{ע}ה –"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם,וביום ההו"א "מארץ"-זה המלכות הקדוש"ה   בסו"ד א"   צמ"ר-זה    {צ}דיק   {מ}וחין  {ר}ם-מלך המשי"ח   העוקר קליפת "מצרים" וזאת עושה בכ"ח השם הקדו"ש  מ"צ   יר"ם, ו-מ"צ  אותיות צ"ם-זה המשיח המצמצם  ומשב"ר  תאוות גופ"ו  וז"ה סוד קריעת י"ם  סו"ף- 

ויש  לומ"ר  "כריעה"-לשון אשה{שכינה} הכורעת ליילד תינוק"ה  ומשבר"ת{מרכזת}כל כוח"ה למטר"ת היילודה  כ"ך משיח"   "ישבר"  תאות{רצונות זרים} בזכו"ת  רשב"י-השוכן בפנימיות גופו,  והר"י  "ישבר"  זה אותיות "רשבי"-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי  -"יבשר" ה{ג}או{ל}ה  אשר בא"ה בסו"ד  אהו"ה  ג"ל-אותיות  "הגאולה",ו"אהוה"-זה שם כ"ח  ה{דע"ת}  הקד[ו]"ש   החותם "עדות"-אמ"ת אש"ר  תורת ישרא"ל  האמ"ת  ה{יחיד}ה בסוד הנאמר  "צדיק חי"  עולמים"-הר"י הצדי"ק הינו בעל  "חי עולמים"  אותיות    ע"  לוחמים,

וזה סו"ד   שם   ע"  שמות  ה"  יתה"לל בצירו"ף  ב"  עדי"ם המעידים על השמות והרי לך שם  ע"ב  בגימטריא  ח"סד  שהינו  ע"  כפול ב"  בגימטריא  "קם"-לגאו"ל את ישרא"ל, וביום ההו"א  "אראנו"   אות     א"   נור"א- זה  חכמ"ה   סוד אות  יו"ד{צורת   א} המשפי"ע  מוחין עבור{עיבור}   תפארת הנקרא "נורא"   בסו"ד  או"ר    ן"  מלא"  אות אל"ף   וחב"ר    האותיות המסומנות  א{ו}ר   {ן} ומקובל  המלא"ך  "פנואל"-אותיות  פ"ה  נו"ן אל זה שלי"ח    בגימטריא   "משח"  משי"ח בחכמ"ה  העליו"נה    כ"ח   מ"ב   ה"    סו"ד    ח"ה  מכ"ב{לשון מכבי"ם}-

{מ}וחין  {כ}תר   {ב}ינה   {י}סוד  {מ}לכות ש"ם  היחו"ד ה"קדוש"  בגימטריא  ת"י  הנקרא  "נפלאות"  בס"וד  נ"ל  פאו"ת  ו-נ"ל   חב"ר אות  פ"  ומקובל "נפל"-זה ב"ן  נפל"י מלך המשי"ח  דו"ד בן יש"י בסו"ד    ב"  שינ"י  החכמ"ה   וזה  סוד ב"  שינ"י  אותיות  "ביישן"-כנא"מר "בושת פנים לגן עדן"-זה המשיח  ב"ו  ש"ת מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד  הנקראים פנים{עליונים} עבור המלכות שהינה "גן"  המקבל מוחין מן האות ל"-סוד בינ"ה באמצעות תפארת  "עדן"  אותיות   ע"  פנים של התורה הנקרא  "דן"-לשון משפ"ט{אכי"ר}.

 

ט"

 

"הבו לכם אנשים חכמים ונבנים "

 

ראה "הבו"  בסו"ד     ב" כפול   ה"  בגימטריא  ו"  חב"ר  י" ומקובל  שם י"ו ,  כנאמר  "יו קרנות על חדו"-זה מש"ה שהינו "כלם"  אותיות "מלך"-{מ}וחין  {ל}ב {כ}ליות  המשפיע עבור {עיבור}  "אנשים"  -זה ישרא"ל   והרי "אנשים"  אותיות  אנש"י  ם" בסו"ד  י"ש   אמ"ן-{א}ל  {מ}לא  {נ}אמן-אור האמונ"ה המקי"ף   "חכמים"  וחותם בה"ם  כ"ח  מי"ם{חסדים} "ונבנים"-מזה המים ש{ס"ו}דם  "תורה"  ובשנת  תש{ס"ו}מ"לך  המשי"ח  אותיות  כ"ל   מ"  י"ש  ח"מה זה תפארת ישרא"ל  מ{ג"ל}ה  תור"ה חד"שה בסוד  "בורא נשמות חדשות"  ו"נשמות" זה  שמ"ן  או"ת-חכמ"ה עליו"נה  המהו"ה חדו"ש  או"ת  סו"ד "בורא"-בא"ר   ו"-כ"ח האלוקות המ{ג}ו{ל}ה-מלכות הקדו"שה [אכ"יר].

 

י"

 

"לא תכירו פנים  במשפט"

 

רא"ה  ל"א  אותיות  א"ל-זה  מש"ה שהינו {ב"ע}ל  מידת חס"ד  בגימטריא  ע"ב בסוד  ע"  כפול  ב"  בגימטריא  "קם"-משי"ח להשמיד ולהכחיד סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ"[י ] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם, ובי"ום  ההו"א   "תכירו"-המשיח   ואת כ"ת  שיר"ו-  {כ}תר {ת}פאר"ת  סו"ד משי"ח   שו"ר  ובפנימיותו  אות י"  החכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפ{ורש}  שו"ר נקרא-משיח"  ב"ן   יוס"ף, כלומ"ר  המשי"ח בכ"ח  שם  ב"ן  בגימטריא   הש"ם פור"ש יוס"ף   נקמ"ה  עד השמדת  זרע ע{מלק} הרש"ע –היכלות  הסיטרא אחר"א  מתכלי"ם ונמחי"ם ב{ג}או{ל}ה השל"מה,ולכן  נאמ"ר "במשפט"    אותיות   מ"ב-זה שם קדו"ש

או"ר   אציל{ו}ת   "שפט"   סמא"ל הטמ"א נמח"ה{אכי"ר}.

 

י"א

 

"ובמדבר אשר ראית   אשר נשאך ה" אלהיך"

 

רא"ה   "ו"-זה המשי"ח   שהינו   "מב"   דב"ר   אותיות   "במדבר" בסו"ד  שם  מ"ב  המשפי"ע  מוחין עבור{עיבור}"אשר" אותיות "ראש"- {ח}כמה  {ב}ינה {ד}עת  המהוים  "ראית"- לשון  "ראיה"-{ס"ו}ד  החכמ"ה כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא ש"ם  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה  ש"ם  ה" פ"ר  שנ"ה  י"ו  נש"ר   ו" יפ"ה-החותם "נשאך"  אותיות  כ"א  שנ"ה  ו-כ"א  בגימטריא  אהי"ה  -בינ"ה   בפנימיות המלכות "שנה"  שמ"ה ש"ם   ה"  וז"ה האור מקבלת מן תפאר"ת מש"ה שהינ"ו  "אלהיך"  בסו"ד  כ"ה   -זה השכינ"ה ומש"ה הנקרא "אלי"  בסו"ד בעל מדרגת א"ל-זה המשיח בפנימיותו אות  י"-החכמ"ה ובאחדות"ם "אלי"  אותיות   א"-בסוד פל"א   "לי" בגימטריא  אות  ם"  ובייח"וד   א"ם-זה בינ"ה חב"ר  "אם"  ו"בינה"  בצירוף אות ו" מלך המשיח ומקובל  י"-נבוא"ה-בפנימיות ה{ג}וא{ל}  {אכי"ר}.

 

י"ב

 

"זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך  בה"

 

רא"ה  "זולתי"  בסו"ד  ז"ו  ת"לי- והב"ט   ז" כפול  ו"  בגימטריא שם  מ"ב מ" כפול  ב"  בגימטריא פ"   חב"ר אות  ו"  מן  ז{ו}  ואות  י"  מן תל{י} ומרובל  ת"ל  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל זה סוד המשי"ח  המכחיד ומשמי"ד  ה"כלב"-זה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם  על א"ש הגחלים, וביום ההו"א  ב"ן-זה סוד  ב"  כפול  נ" בגימטריא  "מאה" אותיות "האם"-מוחי"ן הבינ"ה  הנקרא  "יפנה"  בסו"ד    נ"   יפ"ה- מאו"ר החכמ"ה אותיות  ראש"  מ"ו    כ"ח מ"ה  חב"ר   מ"ו   מ"ה   וצרף אות  ר" מן   {ר}אש ומקובל  משי"ח "מורם"   בסו"ד   או"ר   מ"ם    ר"ם   או"ם-זה שם קדו"ש ונור"א  -{א}ו"ר  {מ"ו}-  מ" כפול  ו"  בגימטריא "רם"-

המשמיד ומוח"ה  סמא"ל-"מר"-נקרא בתורת הקבלה  זר"ע ע{מלק}יורד השאול"ה, ובי"ום  ההו"א  "יראנה"  המשי"ח שמ"ו יר"א   נ"ה-{נ}צח  {ה}ו"ד  בסו"ד והרי"ח ב{יר"א}ת   ה"  ו"ירא"  אותיות  אי"ר סו"ד בראשי"ת  בצירו"ף  אי"ר  שב"ת-ש"ר  פל"א   בי"ת     י"  רפא"ל  שב"ת   פאר"  שב"ת    ל"י-זה המשי"ח  מש"ה  ח"י    ש"ר   פא"י   ל"ב    ת"י   בגימטריא "קודש" חותם  {פ}ותח  {א}ת  {י}-ד"ך   סוד {ג}י{ל}וי {כ}"ד  ספר"י  תור"ה  הנקר"א  א"תן   בסו"ד   א"ת-זה השכינ"ה  בפנימיותה   אות ן"-בינ"ה  המקבלת זה האותר בכ"ח  ב"ן  י"ה- תפארת ישרא"ל   שהינו "דרך"  בסו"ד שי"ר  כ"ד      י"ד   כש"ר     ו-י"ד בגימטריא  ד"וד  {המלכות}מקבלת "קדושה" הנקראת  "כשרות"  אותיות  שר"ת   כ"ו בגימטריא י-ה-ו-ה  יתבר"ך  מן   ב"ה  ב" כפול י" בגימטריא אות  י"  החכ"מה    כ"י  חמ"ה ו-כ"י  בגימטריא  אות  ל"  חב"ר  חמ"ה  ומקובל  "חמלה"  -זה תפארת ישרא"ל המשמיד ומכלה סמא"ל וגמגימא הר{ש}[ע]ים  מלכ[ו]ת רומ[י]"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאולה ונכחדי"ם{אכי"ר}.

 

י"ג

 

"ויאמר  ה"  אלי אל  תצר את מואב"

 

הב"ט  "ויאמר"  אותיות  י"ו  אמ"ר- זה מש"ה רבינו על השלו"ם  בסו"ד ש"ם  ה"  י"ב   נ"ר  ו"    ל"ו   מש"ה  ע"ל-זה המעש"ה   הנקרא"  קר"ן  פל"א   אותיות  קש"ר  פנא"ל-סוד  בינ"ה  ב"ן  י"ה ינו"ן  ב"ה-או"ר משי"ח   י"ש מ"ח   החותם אל"י  בסו"ד   פל"א  ל"י  בצירו"ף פ"ה  א"ל  ל"י-   או"ר הנבוא"ה   המשמיד ומכחיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה "עשיו"  "ישוע"-  {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם מא"ש ה{ג}ח{ל}ים,וביום ההו"א   "מואב"-זה סמא"ל הטמא יישח"ט   ויעק"ר  על יד"י    מ"ב  וא"ו-זה מלך המשי"ח בעל  מוחין {א}צילות  לשו"ן מאצי"ל עבורו{עיבורו} {ס"ו}ד  האותיות מעש"ה  המרכב"ה  המוחה זכר ע{מלק} הרש"ע {אכי"ר}.

 

י"ד

 

"רפאים יחשבו אף הם כענקים"

 

הב"ט  רפאי"ם  בסו"ד   פא"י  ר"ם-זה המשי"ח  {פ}ותח {א}ת  {י}ד"ך  סוד מש"ה   ש"ם  ה"  הנקר"א  "יחשבו" בסו"ד  ח"י   שב"ו-אורו"ת{שמונה עשרה}בצירו"ף   ו" נשמ"ה  שע"ר   ה"  סוד מעש"ה ע" מש"ה הנקרא מרכב"ה אותיות  ם"  ברכ"ה  בצירו"ף   מ"ב  ר"ך   ה"  -או"ר אצילות המשמיד ומוח"ה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונמחי"ם,וביו"ם ההו"א     א"ף-זה סוד חוטם תפארת שם  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש  מזכ"ה ישרא"ל במדרג"ת  "כענקים"  בסו"ד   ע"כ  קני"ם ו-ע"כ   בגימטריא אות   צ"  חב"ר   קני"ם ומלא אות צ"דיק ומקובל   ק"ן  צדיקים- חכמ"ה {ד}ק{ד}{ו}שה  "דוד" מל"ך המשי"ח שמ"ה מש"ה{אכי"ר}.

 

ט"ו

 

"וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם"

 

ראה  "ו"-זה תפארת  המשי"ח  מש"ה ח"י  והינ"ו  "מול"  אותיות  ו"   מ"ל  בגימטריא   ב{ע}ל    ל"ב       ע"   פנים של התור"ה המשמידים "בני עמון"-זה סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע" -י{מ}ח {שמ}ם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונכחדי"ם, ובכ"ך  א"ל-זה מידת ה"חסד" בגימטריא שם ע"ב  ע"   כפול ב"  בגימטריא ק"ם  ל{ג}או{ל}  ישרא"ל-הנקראת  "תצרם" בסו"ד    צ"   תר"ם-זה המשי"ח אות  צ" בפנימיות המלכו{ת}  חותם   "רם"  אורו"ת בצירו"ף-"מאורות"-ש{ם "  ב}רכו"ת  המשמי"ד "תתגר"-לשון מתגר"ה-זה סמא"ל הטמ"א {אכי"ר}.

 

ט"ז

 

"לא תיראום כי  ה"  אלהיכם הוא הנלחם לכם"

 

הב"ט   ל"א  בסו"ד א"ל-זה המשי"ח מש"ה ח"י   והינו  ת"יראום  בצירו"ף   ת"י  או"ר ם" ו"תי"-בגימטריא   מוחין "קודש"  המעבר  תפ{א"ר}ת  על יד"י     בינ"ה{אות  ם"}  ובכ"ך המלכות  שם  כ"י  בגימטריא  ל"  חב"ר כ"י  ומקובל כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שראל    העוק"ר  ומוח"ה  "אלהיכם"-זה אלהים אחר"ים סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש]["ע]ה   "עשיו"-"ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכר"ם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם ,ובכ"ך   "הו"א- זה המשי"ח   {הו"א}  בסו"ד  {ז"ה}   דין פל"א חותם  כנ"ג  אפל  נלח"ם-גמגימ"א  הטמ"א זרע   ע{מל"ק}  נמח"ה, ובכ"ך  "לכם" "מלך"  יהו"דה  אותיות  ד"   י-הו-ה  יתבר"ך הש"ם המפור"ש  נ{ג"ל}ה,-

בס"וד ג"ל   נ"ה {נ}צח {ה}וד    {ר}וח  {ה}נבוא"ה ועל כ"ך נאמ"ר  מ"י  יעלה  ב{ה"ר}   ה"   הר"י   אות  ב"-סו"ד החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש הינ"ו  יעל"ה בסוד חותם  עי"ן    ל"ה ל" כפול  ה" בגימטריא  ק"ן  חב"ר חכ{מה} סוד "נקמה"  והשמ"דה    באומות העולם הגויים הסיטרא אחר"א  ז"ה עתיד"ם   ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ממ"ש  במהרה   מ"ב-אור אצילות  "הרה"-{מעבר} המלכות   הנקראות   ם"  ש"ם-זה בינ"ה אות ם" בפנימיות הממלכ"ה-ש"ם  בתור"ת ה{ק"ב}לה   לה שם ק"ב  בגימטריא "אלהינו" אותיות  נ"  אליה"ו     אל"י   ו"  נ"ה-{נ}צח {ה}וד רוח   הנבו"אה   נ{ג}{ל}ה{אכ"יר}.

 

תם ונשלם פרשת  "דברים"-מאת רבי  גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}השב"ח  לבור"א עול"ם.   

 

 

OnLineTech