להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י,-פרשת"בחקתי",-חכמת הצירופים

 פרשת השבוע "בחקותי"-מאמר מגידים-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

א"

 

"אם בחקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו{וג"ו}

 

ראה  "אם"-זה מוחין בינ"ה  הנקרא   "בחקתי   אותיות   חיו"ת-יב"ק-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  המשפי"ע   "תלכו" אותיות   -כ"ו-תל   עבור{עיבור} המלכות  הנקראת  "ואת"-סוד השכינה אשר מאוחדת בתפארת ישראל  -אות  ו" המהוה  "מצוותי"-  בסוד  ציוו"י   אמ"ת   -אור התור"ה    החותם   "ת"שמרו   בסוד  רשמות –הנשמ"ה  בעולם העליו"ן,  כלומר המצוות  הינ"ם    [ש"ם]  {תור]ה   וזה הרשימות  מהוים     ת"ו-שמיר"ה  סוד המנ{ג}י{נ}ה-ג"ן-{ג}בריאל  {נ}וריאל  המשמידים את סמא"ל הרשע מלכות רומי   הטמאה  יורדת השאולה ונשרפת בא"ש  הלהבה,.{אכי"ר}.

 

 

ב"

 

"ונתתי  שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד "

 

הבט   "ונת{ת"י}    קוד"ש   בגימטריא   ת"י-  סוד אור החכ"מה   אותיות  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  שם י"וד  ה"א  וא"ו   ה"א   -השם המפורש   הנקרא  "שלום"  -זה המשיח שהינ"ו   "מושל"  בסוד  מ"ו  - ו"  פעם  מ"  בגימטריא  ר"ם  חב"ר  "של"  ומקובל   -ל"   רשם,  זה מוחין  בינ"ה –אות   ל"   בסוד  ל"מד  בגימטריא   "עד"-

 

זה המשיח אשר  רש"ם  אות   מ"  בפנימיות   המלכות הקדושה וזה סוד   {מ}-שיח,  כלומר הגואל על יד"י  אות {מ}"- [י"ש]   {ח}יות   בשיחו"ת  אש"ר  מגל"ה  מפ"יו"-  כנאמר על משה  "יו קרנות על חדו"- בסו"ד   "קרנות"  זה אותיות   "קן   תורה"-סוד החכמה המשמיד ומוחה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה בגאולה השל{מה}, וזה הק"ן     חב"ר  "מה"  בגימטריא  אד"ם-זה המשיח   גוז"ר "נקמה"   והכחדה על אומות העולם הסיטרא אחר"א  וחר"ב  הגאול"ה  נקרא"ת   י"ו  והינו  "חדו"-לשון  בעלת חידוד"י  לשו"ן-סוד הבינ"ה  המביא לחידו"ש  סת"רי  תור"ה  העוקרים סמא"ל הרשע  יור"ד לגיהנם ונשרף בא"ש הלה"בה,

 

ועל כך נאמר  "בארץ"  אותיות   בא"ר  -צ",  המשיח הינו צ{די}"ק    בסוד  חותם י"ד  בגימטריא  "דוד"-או"ר  החכ"מה בפנימיות המלכות, וראה   "דוד"  בסוד   ד"   פעם  ו"ד  בגימטריא   אות   ם"   חב"ר   "דוד"  ומקובל  או"ר    "מדוד"-המשמיד  הסיטרא אחרא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה –"עשיו"   "ישוע" –{י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   יורדים השאולה ונשרפי"ם    וזכרם נמ"חה מעתה ועד עולם,וביום  ההוא   "ושכבתם"  בסוד   -כ"ב שמות"-המש{י}"ח  [א]ו"ר  [ה]תור"[ה] העליו"נה –שם  "אהיה"-מוחין בי"נה  אותיות   ב"ן  י"ה   י"   נחו"ם    {י}ג{ו}ל"ה   על  י"די   {ק}ר[נ]ו]"[ת]  [י]"ו –

 

סוד  "תיקון"  המלכות  על יד"י   המשי"ח  הנקרא  ר"ו  בסוד   ר"  פעם   ו" בגימטריא    "אלף  מאתים"  אותיות  זהות ל-"אמת  אלפים"-זה אור החכמה אשר ספירותיו  אלפים  וחתום בפנימיות המשי"ח סוד"האמת"-{מא"ור}  ה[ת][ו]ר"ה   המשפיע "מאורות"-ברכות בפנימיות המלכ"ות, ובכך   בגאולה העתידה והשלמה "אין מחריד"-זה סמא"ל הרשע   החותם חרדה בפנימיות ישראל בעת הגלות  ובגאולה השלמה נכח"ד  ומושמ"ד  על יד"י  ס{ת}ר{י}   התורה  סוד שם  ת"י  בגימטריא "קודש"-אור החכמה המשמיד הסיטרא אחרא{אכי"ר}.

 

 

ג"

 

"ונתתי  משכני בתוככם"

 

ראה   "ונתתי"  אותיות   "נתינות"-זה אור  החכ"מה   בסוד    כ"ח  מאו"ר  ה"ה-{ה}רב  {ה}גדול   זה המשי"ח  הוא   מש{ה }   {אב}   {ה}נבואה  חבר האותיות המסומנות ומקובל   "אהבה",  בסוד א"ב  ה"ה-{א}לפא  {ב}יתא  סוד הצירופים מעשה  המרכ"בה  נית"ן  לגילו"י ר"ק באמצעות    {ה}רב  {ה}גדו"ל-זה המשי"ח  שהינו בעל מדרגת  "רב"   בסוד  ר"  פעם  ב"   בגימטריא  אות   ת"  בגימטריא   ארב"ע מאות  אותיות   "רבוע אמת"-סוד החכמה דאחוריים   המשמידה סמא"ל הרשע בגאולה השלמה, וגם המשיח הינו  השיג מדרגת "גדול"  בסוד  ל"ו   ג"ד, 

 

זה  המז"ל  העליון הנקרא  "עתיקא  קדיש"א-{מ}קו[ר]   [כ]"ל   [ב]רכ"[ה] –"מרכבה"  אותיות   רכ"ב    מ"ה-  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא שם יו"ד  וא"ו  ה"א  ו"א  השם המפורש שופר מש"ה  המשמיד ומכחיד מלכות רומי הטמאה סמא"ל הרשע יורד לגיהנם נשר"ף  ונמח"ה, וביום ההוא  "משכני"  בגימטריא  שפ"ם  - {ש}פע  {מ}וחין   {פ}נינה,  כלומר  מוין בינה הנקרא  "פנינה"  בסוד  "יקרה היא מפנינים"  הרי  מדרגת יקר"ה   מורכבת הי"א  מפנינים-סו"ד  עולם הבי"נה  פני{נ"ים}-

 

בסוד  ני"ם בגימטריא  מא"ה-סוד גדולת המוחי"ן   המשפיע  מוחין עבור {עיבור}  "קיר   ה"-זה המלכות הקדושה המקבלת השפ"ע  מן  יק"ר  ה"-סוד תפארת ישר"אל  , ורא"ה {יק}-רה    בסוד שם  ק"י  בגימטריא מא"ה-סוד בינה מעבר   "הר"-תפארת ישראל  החותם החכמה במלכות    ה"  פעם   ר"  בגימטריא   "אלף"-סוד ספירת החכמה המקובלת רק במלכות ולא באף ספירה אחרת,וזה המלכות הינ"ה  "פלא"   אל"ף-

 

אור החכמ"ה    לעתיד לבוא גוא"ל אותה מן הקליפות ומשיח ישראל ישמיד בזה החכמה את  ס[מ]א"ל ה{ר}שע  מלכ[ו]ת [ר]ומ[י] הטמ"[א]ה –"ארור[י][ם]"  יור[ד]י{ם} [ש]א[ו]לה-"מושמדים",וביום ההוא   ישראל זוכים  ל"בתוככם"  אותיות   כ"ו   כת"ב    ם"- אור  עולם ה{"נ"}-{ס"תר}  -מ{א}ור [ה][ב]י"נ{ה}  מגול"ה –"אהבה".{אכי"ר}.

 

 

ד"

 

"ואם בחקתי  תמאסו"

 

ראה  "ואם"  בסוד    א"    מ"ו,  והבט מ"  פעם  ו"  בגימטריא   ר"ם   חב"ר  אות  א"  ומקובל  מדרגת "אמר"-זה אור החכמ"ה   המשמיד הסיטרא אחרא  סמא"ל הטמ"א בגאולה השלמ"ה, וזה   "בחקתי" אותיות   ח"ת-יב"ק   סוד {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה החותם בפנימיות המשי{ח}  אותיות    י"ש    ח"    מ"ה, כלומר  למשיח בעל מדרגת  מ"ה בגימטריא  אד"ם בגימטריא שם יו"ד   ה"א  וא"ו  ה"א  יש בפנימיותו  מוחי"ן    ח"  בגימטריא  שמונ"ה  אותיות    ו"-נשמ"ה-

 

סוד חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד  המהוים  ו"  קצוות  הנשמ"ה  של משיח הוא   נ"   מ"שה, וזה סוד     "יש   ח"  מה"     אותיות    "חמישה"-   אותיות  ח"י   מש"ה  ומשמיד את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת שאולה נשרפת בא"ש הלהב"ה ולא עולה,ולכן נאמר  "תמאסו"  ובזה המאמר  סוד ק"ץ  הגאולה,  והרי   "תמאסו"  אותיות    "אמת   ס"ו-כלומר  בשנת   תש{ס"ו}    מלך המשיח הנקרא "אמת"    הח"ל  לגאול  את  ע"ם  ישראל  וזה  {ס"ו}ד    "ס{ו}ף  מ{עש}ה-הוא "עשו"  הרשע   "ב{מחש}בה תח[י]לה"-זה "משיח"  ישראל אשר יישח"ט  הייצ"ר הר"ע.{אכי"ר}.

 

ה"

 

"ויסרתי  אתכם  אף אני שבע על חטאתיכם"

 

ראה   "וי"סרתי   -זה {ה}משי"ח  [הו"א]   מש"ה ח"י  בע"ל  שם    "[א]הוה"-יתבר"ך {ס}[ו]"ד [ה]דע"ת  [ה]קדו"ש-הנקרא  "ה{ס"ו}אה"-וזה סוד משיח ישראל שור"ה משנת תש{ס"ו}  ב{ה}ס"{ו}-{א}{ה} ובכ"ח שם  "אהוה"   יתבר"ך  בסו"ד   י"ב כת"ר   יה"יה  גילו"יו"-סוד     י"ו  קרנות  על   "חדו"   בגימטריא   ח"י, בסוד משיח הינו  יחי"ד  אותיות    י"ד  ח"י    ו"יד"  בגימטריא  אט"ד  -

 

דין קש"ה  אשר עליו נאמר    "יסרתי"  והשמדתי  את הסיטרא אחר"א  אומות העולם –סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשח"ט  מעתה וע"ד עולם,  וזה הנאמר   "אתכם"  אותיות   כ"א   ת"ם-סוד משיח ישראל בעל מוחין אהי"ה  בגימטריא  כ"א  החותם ב"ו"  האמונה ה{ת}{מ}ימ"ה  המשמידה סמא"ל הרשע זר"ע עמל"ק  ייכח"דו ב{ג}או{ל}ה  השלמה  בסוד   ג"ל-זה אור החכ"מה  עליו אמר דו"ד המלך  "גל עיני וראיתי  נפלאות עיניך"-כלומר  באמצעות  "גל"-משיגים הראי"ה-סוד החכמה העוקרת ומוחה הסיטרא אחרא,

 

בסוד   {"איזה"}  חכם הרואה את הנולד,  והרי   "אי{ז"ה}-סוד רוח הנבואה של משה רבינו עליו השלום אשר שורה על משיח ישראל הוא משה בסוד "מה"  "ש"היה   הוא  שיהיה  -"משה"-הוא החכ"ם  הרוא"ה  את  ה"אורה"-סוד מוחין בינ"ה  הנקרא "נולד" בסוד  נו"ן  אורות חתומים ב"ילד"-זה משיח ישראל המכחיד אומות העולם הגויים  בגאולה השלמה,וזה סוד  "אף"-והרי נאמר על משיח ישראל שהינו   "מו{ר}{ח}   וודא{י}ן"  חבר האותיות המסומנות ומקובל "ריח"-זה סוד החכגמה של משיח המקובל באמצעות הרח"ה –סוד  חרו"ן  א"ף-כלומר מידת הדי"ן  הקשה השוחטת סמא"ל הרשע בגאולה העתידה   נגזרת על הסיטריא אחרא באמצעות ה{א"ף}   חבר  אות    י"   מן  מש{י}ח   ומקובל השם הקדוש  פא"י-{פ}ותח  {א}ת  {י}דיך –בסוד פת"ח   ו"-זה משיח ישראל  המעלה את השכינה הנקראת "את"  באמצעות    מוחי"ן  {ה}{פ}ו{ת}ח   סוד שם  תפ"ה  בגימטריא  תהלי"ם-

 

השורה בפנימיותו, וזה "יד"יך  בגימטריא  דו"ד  אשר בז"ה  הכ"ח  ישמיד את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה נכחדת כלא הי"תה, וזה  "על"-הוא משיח ישראל   בעל   "מאה"  בגימטריא  ע"ל-סוד מוחין דגדלות ישמיד "חטאתיכם"-זה סמא"ל הרשע יורד לגיהנם נשרף מא"ש הלהב"ה ולא עול"ה   זרע"ו נמח"ה כנאמר על יד  ה"  יתברך ויתהלל  "ואת רוח  הטומאה{סמא"ל} אעביר{אבער}  מן  אר"ץ{אמן ואמן}.

 

 

ו"

 

"וזכרתי   את בריתי  יעקוב  {וג"ו}

 

ראה  "וזכר"תי"  בסוד  כרו"ז  ת"י   בגימטריא קוד"ש-סוד אור החכ"מה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפורש שופר מש"ה  הגואל  "את"  השכינ"ה   בכ"ח  השם      "בריתי"  אותיות   רב"י   ת"י   מלא  אות   ר"  מן שם  {ר}בי   בסוד רי"ש וחבר  מקובל   רשב"י-{ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר {י}וחאי  בעל מוחין ת"י  בגימטריא  קדו"ש הוא   מלך המשי"ח  הנקרא   "יעקוב", 

 

בסוד     יק"ב   עי"ן   ו",זה סוד {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  החותמים "עין" –או"ר  החכמ"ה בפנימיות אות   ו"-סוד תפארת ישראל  הנקרא   י{ו"}חאי  בגימטרי"א    "לה" בסוד    ל"   פעם   ה" בגימטריא   "קן"-סו"ד  "קן  ציפור"  המהוה   "צירו"ף  {נק}מה-   המשמיד  ס{מ}א"ל הר[ש]ע מלכות רו[מ]י הטמ"א{ה }  מלך המשיח גוזר  בהם  "שממה"{אכי"ר}.

 

ז"

 

"ואף  גם  זאת בהיותם בארץ  אויביהם  לא מאסתים  {וג"ו}

 

"ואף"-זה משיח ישראל בסוד  א"   פ"ו-זה סוד החכמה המקובל במלכות  שם פ"ו  בגימטריא  אלהים  יתברך אותיות   א"  מיל"ה-{ס}[ו]"ד האמו"נה  השל"מה אשר בשנת  תש{ס"ו}    ד"  המלאכים   {ג}בריאל  {ר}פאל  {מ}יכאל  {נ}וריא"ל  שורים בפנימיות מלך המשי"ח  ומשמידים  את  "גם"-זה המלאך הטמא "גמגימא"-ומלך המשיח   יישחט את "גמגימא"   וביום ההו"א    "זאת"-השכינה הקדוש"ה  זוכ"ה   ל"כה   "זו"-  

 

בגימטריא   י"ב  בסוד  י"  פעם  ב"  בגימטריא  כ"  חב"ר  י"ב ומקובל  שם  ב"כי  -{ב}רכה  {כ}ונה  {י}חוד  ובזה השמות מלך המשיח יישח"ט  סמא"ל הרש"ע, וראה   ז"ו  בסוד   ז"  פעם ו"  בגימטריא  מ"ב –אור האצילות המשמי"ד  סמא"ל  הרש"ע  בגאולה"  העתי"דה  -המהוה  "אויבהם"-של ישראל,וביום ההוא  "לא"-זה אור אין סוף יתבר"ך  משפיע  מדרגת "מאסתים"  בגימטריא   "אמת  עם"-

 

זה  {ד}ע"ת  ק[ד][ו]ש"ה  הנקרא  "דוד"   בגימטריא   ח"ו  בסוד   ח"  פעם  ו"  בגימטריא  -מ"ח- קדוש   המשמיד ושור"ף  סמ"אל הרש"ע  יור"ד [ל]ג{י}הנם  ו[ל]א   עול"[ה]-"יללה"  יזעק ואין קול ואי"ן עונ"ה-מלכ{ו}ת רומ[י ] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם  ונכחדים,{אכי"ר}.

 

תם ונשלם פרשת  "בחקתי"-מאמר מגידים  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל{השבח לבורא עולם}

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech