להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י,-פרשת"במדבר",-חכמת הצירופים

מאמר מגידים –פרשת "במדבר"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

 

"וידבר  ה"  אל  משה במדבר סיני באהל מועד"

 

ראה   "וי"דבר   בסוד     ו"  פעם  י"  בגימטריא  אות   ס"    חב"ר   אותיות  י"ו  ומקובל   שם  סו"י"   ובזה המאמר סוד הק"ץ   בשנת  תש{ס"ו}   אור החכ"מה   אות   י" שהינו  דב"ר   ה"  בסו"ד  או"ר  ה"ברד"  בגמטריא   ד"ת-{ד}עת  {ת}פארת  [י]גול"{ה}   [א]"ל  מש"[ה]  וזה  {ס"ו}  "אה{י}ה  אשר אהיה"  ו"אשר"  זה אותיות  "ראש" {מ}אור  {ש}יר[ה]   כנאמר   "אז   י{שיר}  מש[ה]"   את  "שמי  שירה"-זה  המלאכים  {ש}מעא"ל    {מ}טטר-ו"ן   {י}הוא"ל  המרכיבים   "שירה"  בסוד  אור   "הישר"-סוד הרחמים מוחין משי"ח  אשר ישמיד ויכחיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-,

 

"עשיו"  "ישוע"-{י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדי{ם}  [ה][ש]או"לה ונשרפי"[ם]- "שממה"  יגזר על זר"ע עמלק בגאולה השלמ"ה,וזה   סוד משיח  הנקרא   "במדבר"  אותיות   מ"ב  דב"ר  , זה או"ר  אצילות  שם מ"ב  בסוד  מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ"   בגימטריא שמוני"ם  אותיות  שמ"ן  י"ום-סוד החכמה המשמידה  מלכות רומי הרשעה, וזה "יום" בסוד [חס"ד] ל{י}שר[א]["ל]- "חסדיאל" אותיות "חסיד  אל"-והרי  סוד מלך המשיח  הינו חס"יד"  בגימטריא   י"ד  עולה "דוד"  שהינו בעל מדרגת  ח"ס     ח"  פעם  ס"   בגימטריא  תפ"   מלא  אות  פ"ה  ומקובל שם  תפ"ה  בגימטריא   "תהלים"-,

 

בסו"ד משיח הינ"ו מהוה   ת"  בגימטריא  ארבע מאות  בצירוף  "רבוע אמת"-סוד האחורים  המשמידים מלכות רומי הרשעה, וזה משיח ישראל יעש"ה  בכ"ח  ה"מילה"-  אותיות  מ"י  בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה החותם  בממ{ל}כ{ה},  בסוד  ל"  פעם  ה"  בגימטריא  {ק"ן}-אור החכ"[מה]   אשר  {ג}וזר   נק{מ}ה   במלאך  "גם" הוא  "גמגימא"-,

 

המלאך הטמא אשר בגאולה שלמה מלך המשיח כורת ומשמיד זה גמגימ"א  יורד לגיהנם נשרף ולא עולה,ועל  כך נאמר  "סיני" אותיות  ס"  ינ{ו}ן,   כלומר  בשנת  תש{ס"ו}- {מ}[ל]ך [ה][מ][ש]יח  הח"ל  בתהליך  הגאו"לה    וחותם הוא   "ממשלה"  קדושה  בפנימיות  הבריא"ה-  מ"ם  -מוחין בינ"ה  שהינו  "שלה"-זה המשי"ח  החותם  ש"-אור   האבו"ת   ל"ה-מלכות  בסוד  ל" פעם  ה"  בגימטריא  ק"ן  הציפו"ר{צירוף},

 

וראה  הנאמר  "באהל"  בגימטריא    ג"ל    ה"-ועל כך אמר דוד המלך  "גל"  עיני  וראית{י]  נפלאות   מתורת{ך]   בסוד   כ"י  בגימטריא אות  ל"  חברי   כ"י  ומקובל   כל"י-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-זה סוד הדע"ת  ה[ק][ד][ו]"ש  הנקרא  "קוד"  בגימטריא   ק"י   בגימטריא  מא"ה-{א}{ו}ר [ה]גדלות [מ]וחי"[ן]-"אמונה"  הנקראת  "מועד"  בסוד "עמוד"-תפילה בתורת הקבלה  ובנוסף מ"ו    ע"ד,     מ"  פעם  ו"  בגימטריא   ר"ם  חב"ר  "עד"  מקובל   "עד   רם"-זה המשי"ח  המהוה  "עדות"  בגימטריא  ת"פ   במילוי  אות  פ"ה  שם  תפ"ה  בגימטריא "תהלים"-סוד מלכות הקוד"ש{אכי"ר}.

 

ב"

 

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

 

ראה  "שאו" בסוד   א"ש    -זה הנשמה  של אות  ו"-תפארת ישרא"ל  המהוה   "המשיח"  אותיות  "שימחה"  בסוד  י"ש    ח"מה  וד"ע שהינו  שי"ח   מ"ה-בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א השם המפורש שהינו שופ"ר  מש"ה  והמרומם את השכינ"ה הקדוש"ה "{א}ת"  [שמ]"ה  בכח אותיות אמ"ש   בפנימיותה סוד   {א}ור {מ}וחין  {ש}למים   משיח הינו "ראש"  "אשר"-אור הבי"נה  בצירו"ף     הר"י   נבוא"ה-זה האבות הקדושים  "{א}ברהם  [י]צח[ק ] ויע{ק}וב" וסודם  שם   אקי"ק    שם קדוש ונורא    "אקיק"  בגימטריא "ירא",-

 

בסוד  משיח עליו נאמר   "והריח ב{ירא}ת    ה"  כלומר  בכ"ח  זה השם משי"ח  "מורח  וודאין" בסוד  מרי"ח וד"ן  אותיות  די"ן  רומ"ח-ה חרב הגאולה המשמידה את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת שאולה ונשרפת באש הלה"בה,ועל כך נאמר  "עדת" אותיות  "דעת"-סוד משי"ח ק"ן אמצ"ע   החותם "בני"  בגימטריא מדרגת  "סב"-  ס"  פעם  ב"  בגימטריא    ק"כ   בחיבור אות  ה"  סוד המלכות  שם  קכ"ה   מדרגות תיקון  המכחידים  הסיטר"א אחר"א ועוקרי[ם] שור{ש} ס[מ]א"ל  [ה]רש"ע  -"שממה"  יגז"ר  עלי"ו בגאולה העתיד"ה,וביום ההוא  "ישראל"  אותיות  "שיר  אל"  בסוד יר"א  ש"ל  "ירא"  בגימטריא שם א-קי-ק-,

 

יגול"ה  לעיני  הנבראים ישראל צדיקים קדושים אשר בכח זה הש"{ם}  יזמר"[ו]  ייחודי"[ם] בסוד שם ק'דוש  "מום"  בגימטריא  פ"ו   בגימטריא  "אלהים"  יתבר"ך  אור החכמ"ה   העוקר סמא"ל הרשע ישראל  {ז"ו}כים  לגאולה בסוד ז"ו  בגימטריא   י"ב    י"  פעם  ב"  בגימטריא אות  כ"  חב"ר   י"ב ומקובל  "בכי"-{ב}רכה  {כ}ונה   {י}חוד  החותמים  "קדושה"-סוד תורת ישרא"ל בפנימיות   הנבראי"ם  ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ג"

 

"איש על דגלו באותות{וגו}"

 

ראה  "איש"   בסוד    ש"   פלא"י- זה אור  האבו"ת   הנקרא   "על"  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-או{ר}  מוח[י]ן  בי[נ"][ה] הנקרא "רינה"  אותיות    נ"ר   י"ה,  {נ}פש  {ר}וח  אותיות  שופ"ר   ח"ן-משיח ישראל הוא שופ"ר  {ח}כמת  {נ}סתר ה"שורף"  ומשמיד סמא"ל  הרשע מלכות רומי הטמאה בגאולה השלמ"ה, ולכן נאמר  "דגלו" אותיות ד"ג    ל"ו –סוד הנשמה הנקראת  ד"ג בסוד  ג"   פעם  ד"  בגימטריא  י"ב  י"  פעם   ב"  בגימטריא   אות   כ"  חב"ר אותיות  י"ב  ומקובל  שם  ב"כי-

 

{ב}רכה  {כ}ונה  {י}חוד זה {ס}[ו]ד חר"ב  [ה]ג{א}ול"[ה]  הנקראת  "ה{ס"ו}אה"  בסוד שנת תש{ס"ו}  משי"ח שהינ"ו  בנסת"ר לשון עוסק בתורת ה{ס"ו}ד  יגל"ה  חכמת"ו  בפש"ט לשון לפשו"טי הע"ם  , וראה  "בנסתר"  אותיות ב"ן  סת"ר   {ס}וף  {ת}וף  {ר}אש –הרי משיח  נחב"א  בסוד בעל מדרגת  א"ב ח"ן-{א}ור   {ח}כמה  {ב}ינה  {נ}בואה  ובהללו מדרגות משי"ח ישראל ישמיד ויימח"ה זכ"ר עמל"ק  הרשע סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשר"ף  בא"ש   הלה"בה  ,

 

ועל כך נאמר  "באותות"  כלומר  אות   ב" סוד   {ב}ראשית   חכמ"ה    באמצעותה משיח ישראל יבצ"ע  "אותות"{אותיות} חדשות  כלומר  "חדוש  אות" –ירא"ה  עומ"ק  -אור החכ"מה  הנקרא    ו"   עמ"ק  ואיך להשיג"ו  על יד"י התבוננות {ייחודים}באותות  בסו"ד  ת"ו-או"ת,  כלומר  ה"תו"-סוד המנגינ"ה –הצליל  שנה"גה    כך משיח ישראל "מנהיג"   הבריאה  ופוק"ד  על  היכלות "גיהנם" להשמיד סמא"ל  הרש"ע  מלכות רומי הטמא אומות העולם יורדים השאולה ונשרפים בא"ש הלה"בה{אכי"ר}.

 

ד"

 

"והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה"

 

ראה  "והחונים"  אותיות  ינו"ן   חמ"ה-זה סוד משי"ח  ישרא"ל  שהינ"ו     י"ש  מ"ח  שי"ר   א"ל   וגם  מהוה הוא   ש"ם   ח"י   יר"א   ש"ל    , הרי משיח בעל מדרגת  ש"ל  בגימטריא שכ"י   חב"ר  אות ו"  סוד משיח ומקובל   "שכוי"  אותיות  י"ש   כ"ו בגימטריא   י-ה-ו-ה  יתבר"ך, וראה   כ"   פעם   ו"  בגימטריא   ק"כ  צירופי אלקים  יתבר"ך  המשמידים ועוקרים סמא"ל  הרשע באמונה השלמ"ה, וזה הנאמר  "קדמה"  אותיות  קד"ם-אור החכמה החותם בפנימיות המשי"ח  ,-

 

ומשפי"ע זאת החכמ"ה עבור{עיבור} הממלכ{ה"}  הנקראת   "מזרחה"   בסוד     מ"   זרח"ה-בפנימיות  המלכות הקדושה, ואות  מ"  סוד מוחין בינ"ה    אותיות   ב"ן  י"ה   י"   נחו"ם  בסוד     ח"ן   מ"ו-   {מ}  פעם   {ו}  בגימטריא  ר"ם  -זה המשי"ח  החותם  ח"ן בגימטריא  אז"ן   בחיבור אות  ו"  משיח  "אוזן"-סוד החכ"מה   אותיות   וא"ו  ז"ן  ישראל צדיקים קדושים יש   להם    חל"ק לעולם הב"א,

 

והעולם הב"א  "דגל"  נקרא,בסוד   ד"  פעם  ג"  בגימטריא   י"ב    בסוד  י"   פעם    ב"  בגימטריא אות  כ"  חב"ר  אות  ל"  ומקובל שם  כ"ל  בגימטריא   נ"  שערי בינה המשמידים הסיטר"א  אחר"א,וביום  ההו"א  "מחנה"  בסוד  מ"ח   נ"ה-סוד {נ}צח   {ה}וד אור הנבוא"ה   מ"  פעם ח"    בגימטריא  ש"כ  שורשי הדי"ן-משיח ישראל באמצעותם ישמיד זר"ע עמ"לק יורד לגיהנם ונכח"ד  מעתה וע"ד עולם,{אכי"ר}.

 

ה"

 

"ונסע אהל   מועד מחנה  הלוים{וג"ו}

 

הבט  "ונסע"   בסוד מוחין   ו"  נס"ע-זה המשיח אשר   בשנת  תש{ס"ו}   נ"ע- בסוד השיג    ק"כ  צירופי אלקים  והרי  ע"ן  בגימטריא  ק"כ , ובזה  הצירופים-פרצופים  הם נשמות הצדיקי"ם  משי"ח ישראל יעקור וישמיד  סמא"ל  ה[ר]שע מלכות [ר][ו][מ][י] הטמ"{א}ה-"ארורים",וביום ההוא   "אהל"  בסוד  אות   א"-מאור החכ"מה   הנקרא    ל"  פעם   ה"  בגימטריא  ק"ן   סוד  לא"ה-עולם הנסת"ר   יגול"ה  בפנימיות  "מועד"  סוד  ה"עמוד" אותיות   מ"ו    ע"ד  זה משי"ח   מ"  פעם ו" בגימטריא  ר"ם  חב"ר ע"ד  ומקובל ע"ד ר"ם  שהינו   ע"  פעם  ד"  בגימטריא  פ"ר  בסוד  פ"ר  דיני"ם   אשר משמידים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים שאולה ולא עולים,

 

ועל כך נאמר   "מחנה" אותיות  ח"ן    מ"ה     ח"  פעם   נ"   בגימטריא    ת"   בגימטריא  ארבע מאות  אותיות רבו"ע   אמ"ת-סוד האחורים {דינים}  אשר חקוקים בנשמת המשיח ובכוחם ישמיד סמא"ל הרש"ע, חב"ר  אות  ת"  בשם  מ"ה    ומקובל  "התם"  זה סוד משיח הינו בעל האמונה השלמ"ה  וראה מ"ה  בגימטריא  אד"ם   חב"ר אות  ת"  ומקובל     ד"   אמ"ת-זה סוד  {מ}יכאל  {ר}פאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל  -,

 

החותמים  במשי"ח     מ"ב שי"ח   אמ"ת-אור  מ"  פעם  ב" בגימטריא  פ"   בגימטריא  שמונים  אותיות    מו"י   שמ"ן  בסוד   [מ]אור  {י}ה{ו}ה   יתבר"ך  המעבר   "שמ-ן" זה המשיח בעל חמישים שע"רי  בי"נה  אותיות  שי"ר  ע"   י"ב    נ"ה    סוד  {נ}צח  {ה}וד אור הנבו"אה   העוקרת מלכות הסיטרא אחרא{אכי"ר}. ,

 

ו"

 

"דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה"

 

 הבט   "דגל" בגימטריא   ל"ו  בסו"ד ל"ו נשמות  הצדיקים הנקראים "מחנה" בסוד חונים בפנימיות מלך המשי"ח, וראה מ"ח-נ"ה  זה  סו"ד    מ"  פעם  ח"   בגימטריא   ש"כ  ניצוצי דיני"ם-סו"ד   חר"ב  הגאולה  לשו"ן  החר"ב  גואלת ישראל  מן הללו דיני"ם  -ומל"ך המשי"ח על יד"י   נ"ה  בסו"ד    {נ}צח  {ה}וד  אור הנבוא"ה  משמי"ד  את סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי הטמ"אה יורדת לגיהנם ונשרפת  בא"ש  הלהב"ה,ועל כ"ך נאמ"ר    א"    נ"מר- ,

 

ז"ה המשי"ח  שהינו  {ב"ע}ל   שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד  בסוד  ע"  פעם  ב"  בגימטריא  "קם"  משיח לבצ"ע  נקמ"ה   בסו"ד  ק"ם-נ"ה   סוד מוחין   {ה"נ}בוא"ה-{ה}וד {נ}צח בהללו  חידודי  חר"ב  בסו"ד   ח"י   דו"ד-סוד השם המפור"ש  שופר מש"ה    החתום בפנימיות דו"ד   י"חי   בגימטריא  כ"ח  הקוד"ש-אור  החכ"מה כ"ח מ"ה  כ"ה   מ"ח  משיח ישראל ישמיד ויימח"ה סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ה יורדת השאולה ונשרפת מאש הלהב"ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים יורשים השאו"לה ול"א  עול"ים,

 

ועל כ"ך  נאמר "אפרים"   אותיות  פ"רי  א"ם-זה משיח הנקרא  פר"י  בסוד צדי"ק  זה שם הצדיקים  בתור"ת הקבלה  וחותם הו"א   שי"ר   פ"ה   אותיות    י"ש  פר"ה  סוד  פ"ר   ה"-דינים דקדוש"ה  בסוד  דו"ד קש"ה-אור החכמה העוקר ומכחיד מלכות רומי הרשעה סמא"ל  הטמא יורד שאולה ונשר"ף  מ"אש חי[ד]ו{ש}"י  התור"[ה]-הנקראים  "שדה"  בגימטריא   ש"ט-המכה  והורג בגאולה השלמה את אומות העולם הגויים  ימ"ח שמם וזכרם עולמים,וביום ההוא  שם "אהוה"-אור הדעת הקדו"ש  הנקרא   קר"ן  פל"א  ה" סוד  "לצבאותם"  אותיות   ל"ב   אומ"ץ ת"    או"ר התפארת  ל"ב  בסו"ד  ל"  פעם ב"  בגימטריא    ס"  חב"ר   ל"ב ומקובל   "סבל"-,

 

{ס}תרי  {ב}ינה  {ל}הבה המשמידה סמא"ל הרש"ע  ,ובכ"ך  ישר"אל  {ז}{ו}כים  לשם   ז"ו  בגימטריא  י"ב   חב"ר  ז"ו   ומקובל   ב"  פעם זי"ו  בגימטריא  מ"ו    מ"  פעם   ו"  בגימטריא  ר"ם-   חב"ר   "מו"  ומקובל   "מורם"- זה המשי"ח  "מורם"  בגימטרי"א   פ"רו  בסו"ד    פ"ה  או"ר    אותיות   פ"  או"רה סו"ד  פל"א   ו"   פר"ה-"אדומה"-אותיות "האדום"-זה המשיח אשר בזה הדי"ן ישמיד את סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הטמא"ה נכחד"ת  ורב"ים  מן אומות העולם יומתו בזה הדינים בגאולה השלמ"ה.{אכ"יר}.    

 

ז"

 

"ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר"

 

ראה  "ואלה"   זה סוד תפארת ישרא"ל  המשפיע   "אלה"  בגימטריא   ל"ו   נשמות  צדיקים  לפנימיות המלכו"ת  -הנקראת   "שמות"  בסו"ד   ש"ם  ת"ו- סוד הניגו"ן{תפילה}  המעוט"ר  באו"ר החכמ"ה  המשמיד סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי   הטמאה  יורדת שאולה ולא עולה  בגאולה השלמה, ועל כך נאמ"ר   א"   נמ"ר-זה המשי"ח   הנקרא   "בני"  בגימטריא    "סב"-כלומר  בפנימיותו  או"ר   ס"ב    ס"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים  המכחידים הסיטרא  אחר"א    וחותמים   "קודש"  בגימטריא ת"י  בסוד   "אהרן"  אותיות  א"ר    נ"ה- ,

 

זה רו"ח  הנבואה  [נ]צח  {ה}וד  העוקרת  הסיטרא אחר"א,וזה  סוד  "הבכר"  אותיות כ"ב    ה"ר    -תפארת ישראל המשפיע  עבור{עיבור} המלכות   מדרגת  ר"ך  ב"ה- סו"ד  החסדי"ם  , וראה   ר"ך   בסוד האותיות    {ר}יש  {כ}ף  ובמידה ומצרף האותיות  מקובל   "פרי  ש"ך,  זה צדיק ייסוד עולם  הנקרא  {פ}ר{י}   בסוד  פ"י- זה אור החכמה  בגימטריא   צ"   כעת חבר "פרי"  ומקובל    "צירף"   משיח   החכמ"ה   ובכ"ך  מביא למיתוק ובישום  ש"{ך}  [נ]יצ[ו]צו"[ת]    על ידי   כונו"ת, הנקראות  "נדב"  אותיות   נ"-ב"ד    זה סוד המלבושי"ם של משיח וראה ב"ד   בסוד  ב"  פעם  ד"  בגימטריא  אות    ח" חב"ר  ב"ד  ומקובל   חב"ד-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  בפנימיות המשי"ח  שהינו ב"ד   בגימטריא  בעל אות  ו"-,

 

סוד תפארת ישראל  המשמיד סמ{א}"ל  ה[ר]ש"ע   מלכ[ו]ת [ר]ומי הטמ"אה-"ארור",וביום  ההו"א  בכח שם "אהוה"-מוחין הדע"ת   בסו"ד   "העדות"-זה  המשי"ח  אותיות    עי"ן-לידו"ת   , כלומר על יד"י שבעים  פנים  אש"ר   {י}["ש}  [ל][מ][ש]י"ח  אות  {ו}-ונקרא משיח  "משולשים"  בסוד  שמ"י   מוש"ל-  {ש}מעא"ל    {מ}טטרו"ן   {י}הוא"ל  על יד"ם   משי"ח   "מו"-"של"   בסוד  מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  חב"ר  ש"ל  ומקובל    ל" –רש"ם, זה מוחין בינ"ה  אותיות  ב"ן  י"ה   י"   ח"ן    מ"ו-,

 

מעשה המרכ"בה   כ"ב  ר"ם   ה"ה-{ה}רב {ה}גדול  הוא המשי"ח   בע"ל  "רשם"  - {ר}ינה   {ש}ירה   {מ}זמור   וז"ה  ג" מדרגות אשר מהוות חר"ב  הגאול"ה ובאמצעותן משיח ישרא"ל   משמיד מלכות ר{ו}מ[י] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם  בא"ש  הלה"בה,ובכ"ך   ישראל זוכי"ם ל-"ואביהוא"   בסו"ד   א"ב   אה"וי-  סוד אותיות  החכ"מה {א}לפא  {ב}ית"א  החותמים  שם    י"ו   בפנימיות המלכות  "הא"  ועל משה  נאמר  "יו קרנות על חדו" כלומר    "יו"-זה הקרן  סוד גילוי  המשי"ח  ומלכותו   המושגת באמצעות  {ח"דו}   בגימטריא  ח"י  בסוד   ח"   פעם  י"   בגימטריא    פ"  בגימטריא  שמוני"ם אותיות  שמ"ן   י"ום-אור החכמ"ה דחסדי"ם  -שמ"ן{חכמה}  ו"יום"  חסדים"   בסוד   "יום"  בגימטריא   נ"ו  נ"   פעם  ו"   בגימטריא  אות  ש"  חב"ר נו"ן  ומקובל  "שנון"-זה הדין  הקש"ה   שישמיד סמא"ל  הרש"ע  מלכות רומי הטמ"אה  בגאולה  השלמ"ה,

 

ורא"ה   זה הנאמר   "אלעזר"  אותיות    א"ל   עז"ר   בסוד   חותם בפנימיות המשיח   הוא מידת "אל"    ע"   ר"ז-שבעים פנים של התורה המשמידים  מלכות הסיטר"א אח"רא   ובכך ישראל זוכים  ל-ו" איתמר" אותיות  רי"ו   אמ"ת   ו"ריו"  בגימטריא גבו"רה  סוד המשיח הנקרא "אמת"  -קו אמצע ספירת תפארת המוח"ה  ומכח"יד  זכ"ר עמלק הר"שע  סמא"ל הטמא נשרף בא"ש הלה"בה{אכי"ר}.

 

ח"

 

"וימת  נדב ואביהוא  לפני   ה"

 

הבט   "וימת"   בסו"ד    ת"    יו"ם  ו-ת"   בגימטריא    ארב"ע  מאו"ת  בצירו"ף   "רבוע  אמת"-סוד הדיני"ם אשר משמידים סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה, וביום ההו"א  "נדב"  -זה האבות הקדושים  הנקראים "נדיבים" אותיות   ב"ד    נוני"ם   בסוד   ב"  פעם ד"  בגימטריא אות  ח"  חבר  ב"ד ומקובל  חב"ד-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  הנקראים "נונים"  בגימטריא  - "יקום"-,זה מוחין המשיח   י"ו  בסוד משה  עליו נאמר "יו קרנות על חדו"   ק"ם הוא   להשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת שאולה ונכחדת מא"ש  ישרא"ל  קדוש"ה עליונ"ה,

 

וביום ההוא בכך ישראל  {ז"ו}כים  ל  -ז"ו   בגימטריא  י"ב  בסוד י"  פעם  ב"  בגימטריא   כ"  חב"ר  י"ב ומקובל   בכ"י  -,[ב]רכה {כ}ונה {י}יחוד  זה סוד משי"ח  ישראל   המשמיד   המלאך "גמגימא"  בסוד  מי"ם-גאו"ה   זה סוד הסיטרא אחר"א  הנעקרים  ומושמדים  בגאולה השלמה,וזה סוד  "לפני"  בס"וד  במשיח   האומר   ל"י   פ"ן   בגימטריא  ק"ל   חב"ר   ל"י   ומקובל   משיח   "קילל"   סמא"ל  הר"שע ומכחידו בגאולה השלמה,{אכי"ר}.

 

ט"

 

"והחנים  לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו{וג"ו}

 

ראה  "והחנים"  אותיות   ח"ן   היום"-בסוד  {ח}כמת  {נ}סת"ר  החותמת  "היום" בגימטריא     א"ס     בסוד   אור   {א}ין  {ס}וף  יתבר"ך  לפנימיות הבריא"ה  וז"ה האו"ר  משמי"ד ועוקר סמ"אל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש}["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח   {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים שאולה  ונשרפי"ם,וביום  ההו"א  "לפני" בס"וד  אות   ל"  אור הבינ"ה   המהו"ה "פני" בסוד   פ"ה  ינו"ן  בצירו"ף -פ"   יונ"ה-  כ"ח הנשמ"ה של משיח  ישרא"ל  הוא ישמי"ד  מלכות הסיטרא אחר"א  ויחתום  "המשכן"  בסו"ד   ש"ם  כונ"ה-,

 

או"ר  הקודש  בגי"מ  ת"י- חכמ"ה  בסוד  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  השם המפו"רש  שופ"ר  מ"שה הנקרא  "קדמה" בסו"ד  משי"ח   ק"ם   ד"ה-זה סוד מוחין משיח  אות  ט"  {בגימטריא  ד"ה}  אשר יבצע השמדה בסמא"ל הרשע בגאולה השלמ"ה ,  ומשי"ח   "קם"   בס"וד  מעוט"ר    ב-ע"ט   מרו"ם-בסוד נשמת מש"ה הנקראת  "עיט"  ומשפיע למשי"ח   "מרום"  אותיות  מ"ו   ר"ם  מ" פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר  ר"ם  ומקובל   "רם  רם"   וזה מלמד על גד{ו}[ל]ת ה[מ]שי[ח]  סודו   "חולם" אותיות   "מוחל"-אור הרחמי"ם  הגמורי"ם  המשמי"ד  כל קליפה דסיטרא אחר"א  ועוק"ר  הר"ע  מפנימיות הבריאה,וביום  ההוא  "אהל" בסוד  "לאה" –,

 

אור הבי"נה   חותם   "מו"-ע"ד  זה המשיח   מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם חב"ר  ע"ד  ומקובל   "עד  רם"   שהינו שי"ר   ע"   מיד"ה-  כלומר משיח ישראל הוא שי"ר  שמות הקו"דש-בסוד אור החכ"מה  המכל"ה ומוחה זכ"ר עמל"ק בגאולה השל"מה, ועל כך משי"ח נקרא "מזרחה"   אותיות  ר"ז   ח"מה-אור תפארת משיח   "מחה   זר"-זה סמא"ל  הרשע  יורד שאולה ונשרף מא"ש הלה"בה,וזה המשיח {ס"ו}ד    שנת  תש{ס"ו}   זכ"ה  לעיב"ור  בסוד  רי"ו  ע"ב  בסוד  ע"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"ם מוחין רי"ו בגימטריא  גבור"ה-זה המשיח לבצע השמדה ונקמות בסיטרא אחר"א,

 

ומשיח  מהווה  "משה"  אותיות  ש"ם   ה"  הנקרא  "ואהרן"  בסו"ד   "אור    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד מוחין הנבו"אה החותם   "בניו"   אות   ב"  מאור החכמ"ה בפנימיות  המלכות  "ינון"  נקר"א  קר"ן פל"א   אל"ף  החכ"מה בסוד אאלפ"ך  חכמ"ה, אאלפ"ך  בגימטריא  ל"ב  פ"ך חב"ר אות  ו"  מלך המשיח מקובל ל"ב  פו"ך –זה סוד ק"ו אמצע המשכין וחותם שלום במלכות הקודש  בגאולה השלמ"ה  ו"חכמה"  במידה ומחליף  אות  כ"  באות ק" מקובל    "ח"-בסוד חיות משיח  "קמה" לבצע  השמדה באומות העולם הסיטרא אחרא{אכי"ר}.      

 י"

 

"זאת עבודת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים "

 

ראה "זאת"-השכינה הקדוש"ה  בסו"ד  ז"  א"ת   -והר"י   ז"  סוד  תפארת ישרא"ל  המתאח"ד   בסו"ד   אמ"ת   אח"ד   בשכינ"ה-  "את"  שמ"ה, ועל כ"ך  נאמר  "עבודת"  אותיות  ב"ו  דע"ת-זה מלך המשי"ח   מש"ה  ח"י –בסוד השכינ"ה  הינ"ו  מהו"ה   ד"  ע"ת   עבורו {עיבורו}-וראה   "עבודת" בסוד   ב"  עדו"ת-אור החכמ"ה   {ב}ראשית  סוד מלך המשיח הוא   המשמיד ומכחיד סמא"ל  הר[ש"][ע]  מלכות ר[ו]מ{י} הטמ"אה  יורדת השאולה ונשרפת בא"ש  הלהב"ה בגאולה העתידה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,

 

ולכן  נאמר  על מלך המשיח  "עבודת"  בסוד    ב"ו   דעת   ב"  פעם  ו"  בגימטריא   י"ב    בסוד    השם   ב"ב   י"ו-{ב}ן   {ב}ינה    {י"ו}   קרנות  על חד"ו   כך  מ"שה   מלך המשיח  נקר"א,וזה סוד  "בני"  בסוד    ב"  פעם   ינו"ן   בגימטריא    א"  רל"א    צירופים  בסו"ד   יש{ראל}   בצירו"ף   י"ש  רל"א  צירופים  המשמידים סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר{ש}["ע]ה  יורד"ת השאולה ונמחת מעל פני האד"מה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,ומלך המשי"ח  אותיות  ש"ם  חי"ה  בסוד    ח"י   פעם   ה"   בגימטריא   צ"-זה המשיח שהינו צדי"ק  אותיות  י"ד   ק"ץ-,

 

בסוד גוזר השמד"ה  על הסיטריא אחר"א בגאולה השלמ"ה,  וזה משיח יעש"ה  בכ"ח שם   קה"ת  ובמידה ומחליף הינך אות  ק"  באות כ"   מקובל  שם  כה"ת-{כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל    י"ה-אור החכמה ובי"נה   אותיות כ"ח  מ"ה  ב"ן   י"ה    בסוד   מ"ה  בגימטריא  אד"ם   בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א   הוא מורי"ד  סמא"ל  וגמגמי"א  השאולה נשרפים בא"ש הלהב"ה ומושמדים  ונמחים  ממש במהר"ה  בסוד כ"ח השם  הקדוש    מ"ב   ה"ר"ה  הוא שור"פם בשאולה-בסוד   מ"  פעם   ב"  בגימטריא  אות   פ"   חב"ר    הר"ה  ומקובל   "הפרה"-בסוד  פר"ה  זה מש"ה  הגוזר   מיתה והשמדה על  "אדום"-זה מלכות רומי הרשעה סמ"אל הטמ"א ,וזה סוד פר"ה    אותיות   הפ"ר-,

 

זה המשי"ח   פ"ר  דיני"ם  המחרי"ב   מלכות "אדום" ובכך מקובל  "פרה  {א"ד}ומה "   בסוד מלכות רומי הרשעה שתהפך  ל"אדים"  ותושמד כליל בכ"ח שם  הקדוש והנורא  "מה"  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א-סוד  תפארת  ישראל אות  ו"  מל"ך המשי"ח  אותיות   כ"ל   ם"   מש"ה   ח"י-מוחי"ן  בינ"ה   י"   ח"ן   מ"ו   ב"ן  י"ה המשמיד הסיטרא אחרא בגאולה השלמ"ה,וביום ההוא  "באהל" אותיות  ב"   לא"ה-העולם העליון   בסוד   ל"  כפול  ה"א בגימטריא   ק"ף   חב"ר  אות  ב"  ומקובל  פ"   -ק"ב-בגימטריא  "אלהינו"  -סו"ד החכמ"ה  המשמיד סמא"ל הרש"ע  זה  [ה]מוחין"  יבו"א  {ל}גילו"י  [ב]כ"ח [ה]שם   "להבה"  אותות   ל"ב   ה"ה-{ה}רב  {ה}גדול  זה מל"ך המשי"ח   מש"ה  ח"י   כ"ל   ם"   בצירו"ף – ש"ם    כ"ח   י"ה    מ"ל   -,

 

ומשמיד הקליפה  דסיטרא אחר"א,ועל כך נאמר  מ"ועד    אותיות  מ"ו   -ע"ד   מ"  פעם  ו" בגימטריא   ר"ם   חב"ר  "עד"  ומקובל מ"  רע"ד-בסוד מוחין בינ"ה  אות  ם" החותם "רעד"  אותיות   ע"  פנים של התורה   ר"ד  לפנימיות  משי"ח ישרא"ל מש"ה  נקרא   קר"ן  א"   בסוד  א"ר   ק"ן- החכ"מה    אותיות   כ"   ח"מה   מאור ה{כ}תר   חותם  ח"   מ"ה   בגימטריא  ש"ס-{ש}ש {ס}דרים בפנימיות  הנבראים ישראל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שי"ם בשם  י-ק-ו-ק-  הקדו"ש  מעוטרי"ם  בסו"ד  ע"ט   ירומ"ם    עי"ט    רי"ו     מ"ם-זה מש"ה    ע"י   פעם   ט" בגימטריא  תש"ך-,

 

{ת}ורה  {ש}ירה  {כ}ונה  וזה  ג"  כלים אשר באמצעותם  משי"ח  ישראל  ישמיד ויעקור  סמא"ל  הרש"ע יור"ד לגיהנם ונשרף בא"ש  הלה"בה  ,וב{י"ו}ם   ה"הוא שם אהו"ה  בסוד  דע"ת   "קדש"  -זה המשיח  ישפי"ע  נשמות  "הקדשים"-סוד הנשמות החדשות  בפנימיות המלכות יהוד"ה וז"ה  עיבו"ר  מוחי"ן-משיח הינו "עובר" ובפנימיותו  מוחי"ן-הצדיקים ,{אכי"ר}.  

 

י"א

 

"אל תכריתו  את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוים"

 

ראה  א"ל-זה המשיח  מש"ה  ח"י  מדרגת א"ל בתור הקבלה  המשביע מלאכים קדושים ומצווה עליהם  "תכריתו"  את סמא"ל הטמ"א  מלכות ר[ו]מ{י} הר[ש]"[ע]ה יורדת השאולה ונשרפת בא"ש הלה"בה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,וביום ההו"א  המשי"ח  אש"ר הינ"ו מעוט"ר  בסוד  ט"ו  רע"ם-  והר"י ט"ו  בגימטריא   י"ה    חב"ר  רעם" ומקובל   י"-  מער"ה  אור החכמ"ה המשמיד הקליפות דסיטרא אחר"א    וזה ה"מערה"   בסו"ד   ר"ם   ע"ה   המשיח  מש"ה  ח"י  הינ"ו  ר"ם  ובפנימיותו   ע"  פעם   ה"  בגימטריא ש"ן  חב"ר    ע"ה  ומקובל  "העשן"-,

 

סוד {ע}ולם  {ש}נה   {נ}פש   {ע}נוה  {ש}ירה  {נ}תינ"ה   וזה חר"ב  הגאולה המכחידה מלכות רומי הטמ"אה בגאולה העתיד"ה סמא"ל  הרש"ע יור"ד שאולה נשרף בא"ש הלהב"ה ולא עול"ה,וביום ההוא משיח הנקרא  שב"ט  אותיות   ש" –אור האבות  בפנימיותו  של משי"ח  -"טב"   בסוד   ט"  פעם  ב"  בגימטריא  ח"י  כנאמר על משי"ח   "{י"ח}יד   {ח"י}  עולמים חב"ר   ח"י+ח"י    בגימטריא  ל"ו-צדיקים מהוים מוחי"ן  המשי"ח וה{ם} חר"ב ה[ג]אולה המשמידה  המלאך  הרשע  "גמגימא"-יורד לגיהנם ומושמ"ד כלא הי"ה,וראה  "גמגימא" בגימטריא  "מאוים"-בוודאי  לא ישאר ממנו "מאומה" ויישר"ף  רו"ח הטומ"אה-זה הוא בגאולה השלמה בסוד   "ואת רוח הטומאה{סמא"ל וגמגימא"}אעביר{אבער}  מן האר"ץ, וראה   משי"ח  ישראל סוד"ו  "משפחות" בסו"ד    ש"ח    מופ"ת  -,

 

זה המשיח  אותיות   ש"ח    מ"י  -בפנימיותו   ח"וש שהינו   שו"ח   בגימטריא   מטטר"ו-ן   הקדו"ש  אותיות    מ"וט   נוט"ר-בסוד משיח בעל  מ"ו    מ" פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  חב"ר  אות  ט"  ומקובל   "מטר"-סוד הדינים אשר משמידים ועוקרים סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ומושמדת בגאולה השלמ"ה,וידע"ת   י"ו  דע"ת-סוד המשי"ח   אותיות  ס"ו   ד"  ש"ם   ח"י   בסוד  בשנת  תש{ס"ו}  מלכות אות  ד"  נחתם בפנימיותה   מוחין   ש"ם קדוש   הנקר"א  ח"י  בסוד  ח"  פעם  י" בגימטריא שמוני"ם  אותיות  י"ום  שמ"ן- חכמ"ה דחסדי"ם  המוח"ה זכ"ר עמל"ק  רשעי"ם,ועל כך נאמר  על משיח "הקהתי" בגימטריא     ק"כ   ת", 

 

זה סוד  ק"כ  צירופי אלקים  יתבר"ך  אור בינ"ה החותמים  בפנימיות   ת"  בגימטריא  ארב"ע מאות אותיות רבו"ע אמ"ת-מוחין אחורים של מלך המשי"ח המשמ"יד [ה]{ס}יט"[ר]א   אחר"א-"הרס" נגזר עליהם בגאולה, ובכ"ך   כ"ב   כ"ו   בסו"ד כ"ו בגימטריא  י-ה-ו-ה-  הש"ם המפור"ש שופ"ר  מש"ה   ש"ם    ה"   או"ר  שפ"ה ש"ר  פ"ו  אל"ף  ה"   שופ"ר  אל"   פ"ה  החכ"מה העליונ"ה מעש"ה   ע"  מש"ה  הנקרא מרכב"ה  אותיות  ר"ם   כ"ב   ה"  יעקור סמא"ל הרש"ע יור"ד לגיהנם ונשרף לעול"ם ווע"ד  בזכו"ת שיר"ת   ש"ר   ת"י בגימטריא  "קודש"-זה משיח אור החכ"מה  אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א ונקרא הוא  "מתוך"  אותיות  ו"  כת"ם-,

 

{כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  בפנימיות{"ו}  של משיח  המשפי"ע מוחי"ן   "הלוים" בסו"ד ל"ה  ווי"ם    ל"  פעם   ה"  בגימטריא  ק"ן חבר  "ווים"  ומקובל    נ"   קווי"ם-או"ר האי"ן סוף יתבר"ך  באמצעות "קו"-החכמ"ה   מזכ"ה   "ים"-המלכות הקדו"שה בגאולה  ובכ"ך  מקובל   "קווים"  אותיות ו"  קיו"ם-סוד ק"ו אמצע בתורת הקבלה ספירת תפארת "שלום"  אותיות  מ"ו  ש"ל מ" פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  חב"ר ש"ל  ומקובל   ל"   שמ"ר   בסו"ד  ש"ר   מ"ל   ומשמיד הסיטרא אחר"{א}-מלכ[ו]ת [ר]ו[מ][י] ה[ר]ש"עה-"ארורים".   

 

י"ב

 

"וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו"

 

ראה  "ו"-סוד תפארת ישרא"ל  משפי"עה  אות   ז"  בסוד  זי"ן   בצירו"ף –ז"ה  יי"ן- אור החכמ"ה כ"ח מ"ה  כ"ה  מ"ח  בסוד שם  מ"ה  בגימטריא  אד"ם בגימטריא י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה   המשמי"ד סמא"ל הרש"ע מלכות רומי  הטמ"אה בגאול"ה השל"מה בסו"ד    ל"    מש"ה-אור  בינ"ה  למ"ד בגימטריא  ע"ד    מש"ה  נקרא",  וסוד"ו ד"ו    ס"ו,  כלומר  בשנת  תש{ס"ו}  ד"ו נשמות משי"ח ב"ן  דוד  ומשיח בן יוס"ף יתעבר"ו   במשי"ח ישרא"ל  הנקרא   ד"  פעם  ו"   בגימטריא  {כ}"ד  ספ"רי  [ת]ור"[ה] בסוד שם  כה"ת-{כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה  -חכ"מה  כ"ח  מ"ה  בינ"ה ב"ן  י"ה   המשמידות מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}["ע]ה –"עשיו"  "ישוע"-

 

{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדי"ם השאולה ולא עולים,ולכן   נאמ"ר   א"  נמ"ר   זה המשיח   הוא יישח"ט   "עשו"-זה מלכות הטמ"אה, ומשיח בכ"ח    "להם" אותיות   ל"    מ"ה  בסו"ד     אות   מ" מוחי"ן  בינ"ה   י"    ח"ן   מ"ו  -{ח}כמת  {נ}סתר    מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  חותם  ל"ה   בסוד  ל"  פעם   ה"  בגימטריא ק"ן  במלכות הקדוש"ה או"ר החכ"מה,חב"ר   ק"ן   ו"מה"  ומקובל   משיח עושה  "נקמה"  ומשמיד סמא"ל הרש"ע  בגאולה  השל"מה,,וזה סו"ד  "וחיו" בסוד ח"   וי"ו   בגימטריא  אח"ד בגימטריא   אהב"ה  בסו"ד   א"ב   ה"ה  -{ה}רב  {ה}גדול  זה המשי"ח בעל מוחין {א}לפא  {ב}ית"א  צירופ"י  מלי"ה    פר"י   ציו"י ל"י   מ"ה      בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א שופ"ר  מש"ה ש"ם  ה"  אור  שפ"ה  -,

 

השכי"נה  הקדושה אשר עתידה היא להשמיד אומות העולם הגויים מלכות רומי הטמא"ה  זכר"ה יימח"ה  מעל פני"  האדמ"ה ,וביו"ם ההו"א  שם  "אהוה"-יתבר"ך  בסוד   י"ב   כת"ר  אותיות   ת"ר   בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה  {י}יחוד  משי"ח  הנקר"א  ת"ר   בסוד   {ת}ו{ר}ה   אותיות   ת"ר   ו"ה  בפנימיות  תפאר"ת  המלכות  בז"ה  זה"ב החכ"מה סו"ד הדיני"ם  משי"ח  יעקור ויימח"ה זכ"ר עמל"ק הרש"ע-סמא"ל הרש"ע  יור"ד לגיהנם ונשר"ף  בא"ש הלה"בה-בסוד "ימותו  ו"יומתו""-סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם   במהר"ה {אכי"ר}.

 

תם ונשלם  פרשת  "במדבר"-מאמר מגידים –מאת רבי גל טופז לבית איפרגן

{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}-השב"ח לבורא עולם. 

 

 

 

OnLineTech