להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י{צירופים]-פרשת "ברכה"

פרשת השבוע זוהר רשב"י{צירופים}-"וזאת הברכה"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"וזאת הברכה אשר ברך משה{וג"ו}

ראה,-אות  ו" תפארת ישראל חותם  בפנימיות א"ת{המלכות}מוחין ז"ו בגמטריא אהב"ה  גם אח"ד,וזה יחוד  ו-"ז-את  גם או"ת  ז" חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,סוד המשי"ח משה רבינו הינו  באמצעות הברכ"ה   בגמטריא יבר"ך באמצעות כ,ב אותיות התורה את ישראל,בכך סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  ישראל זו"כ-ים  במוחין כז"ו בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך הנקראת  {ברכ}  {מ}שה סוד תורה חדש"ה מאתי תצ"א תורת המרכב"ה  בגמטריא בכ"י-ר"ם,סוד  כ"ב אותיות יר"ם ישראל צדיקים קדושים לקבל מוחין {י}חוד {ב}רכה {כ}ונ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  מש"ה לגלות  מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ב"

"ויאמר  ה" מסיני בא וזרח משעיר למו"

ראה,-ו"י-אמר  בגמטריא א"ם גבור"ה גם גבו"ר מא"ה,סוד המלאך גבריא"ל{גבור} אשר באמצעות הא"ם{בינה} חותם בפנימיות המשיח משה רבינו  מא"ה ברכו"ת גם ב"ו כת"ר   ה",סוד מסינ"י  בגמטריא ינע"ם,המשיח עתיד לחתום בגאולה השלמה י" ספירות בלימ"ה המגלים אור החכמ"ה{נ.עם}  בפנימיות ישראל,וזה ב"א בכח תורת א"ב אותיות התורה לפנימיות המלכ{ה} ובכך מקובל עולם הב"א שהינו ו"ז-רח  גם  ז" רו"ח חסד גבורה  תפארת נצח הוד יסוד מלכות רו"ח המשי"ח  המשמידה ועוקרת  משעי"ר,

זה סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים  במוחין אהו"ה בגמטריא טו"ב שערי"ם  גם שע"ר טובי"ם{עיבור נשמות צדיקים}-הינם   מגלים  למ"ו  בגמטריא ע"ב-ד,מוחין ע"ב בגמטריא חס"ד בפנימיות המלכות{ד} וזה גאול"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ג"

ה" בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה"

ראה,-בינ{ה}   {ב}צאת{ך},הרי באמצעות כ"ב אותיות התור"ה תורה חדש"ה מאת"י תצ"א מן בינ"ה  סודה  שערי"ם  בגמטריא   נ-שע"ר  המגלה  בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ע"-נש"ר,שבעים שמות חקוקי"ם על מט"ה אלקי"ם המשמידים ועוקרים  אדו"ם {מלכות  רומי הטמא"ה}אשר  עתידה אר"ץ הגוים  לחזות  ברעש"ה בסוד ב"ה רע"ש גדול אשר יחריב את ממשלת הסטר"א אחר"א, וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים בצעד"ך גם ע"ץ  בכ"ד,גם כב"ד  ע"ץ,בגמטריא  צל"ם כ"ב-ד,

סוד המשיח כ"י האד"ם   בגמטריא  ה"יוד ה"א ו"או ה"א  הינו   ע"ץ בגמטריא צל"ם  השד"ה בגמטריא שד"י,וזה סודי סודות המשיח הינו  {מ}טטרון {ש}ר {ה}פנים ר"ת מש"ה המגלה מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך אלקי ישרא"ל חותם בפאמצעות  בינ"ה{אות ם"}  במלכות  הקדושה]{שד"ה}  ש"ם  אמ"ת  בגמטריא מ-שד"ה  יחוד הגאולה השלמ"ה,  

אמ"ת בגמטריא  ד"ה גם  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד הכונסים למלכות והרי ל"ך  י" ספירות  בלימה לישראל זה גאולה שלמ"ה למש"ה  גם שלמ"ה  נית"ן   פ"ג  יר"א  ן",בסוד מוחין {פ}ועל {ג}בורות   זה המשיח מגלה  נ"ר   א"י סוד הארת כת"ר גם תר"ך א"ורות  שם כ"א בגמטריא בי"נה  בנ"י   את{ה} באמצעות א"ת אותיות התור"ה מגלה ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן הש,ם מש"ה לחתום מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ד"

"מימינו אש דת למו"

ראה,-מימינ"ו  בגמטריא ש"ם יש"י פו"י  ,המשיח {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל באמצעות {א}ש  {ד}ת  {ל}מו,ר"ת א.ל.ד,בסוד אשר הגואל רוכ"ב  על מרכבות שרפי"ם גם ש"ם פר"י,חותם בפנימיות המלכות{ש"ם} פר"י  אג"ן,מגלה יחוד ג"ן{מלכות}וחכמה{א} ובכך  י"  ספירות ממתקות פ"ר  גבור"ת,וזה סוד המשיח משה רבינו הינו ד"ת למ"ו  גם  ל"  מדו"ת  בגמטריא עדו"ת{התורה} המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ן יה"י רצו"ן הש"ם. 

ה"

"ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי  עם יחד שבטי ישראל"

ראה,-ויה"י  בסוד מלך המשיח הנקרא י-הו-י  והינו מגלה בישרו"ן,סוד נשר יב"ו גם שרבינ"ו{משה} וגם רשב"י  נ"ו,והינם נשמת ה{ג}וא{ל} הוא מל"ך,בסוד עתיד לחתום ל,ך{השכינ}ה אות ם"{בינה} ובכך  ב"ה{המלכה} התאס"ף  מוחין רא"ש-י ספירות בלימ"ה,בסוד הנאמר  {אש"ר-י}  האי"ש המכיל    הכלי"ם  גם  כ-מיל"ה בגמטריא עשרי"ם מיל"ה,סוד הארת כת"ר   בגמטריא   עשרי"ם ,גם המשיח הנקרא ירע"ם שמות א"ש ל"ו{בגמטריא עשרים},

ר"עיא מ"הימנא באמצעות   חכמ"ת הצירוים והשמות עתיד לחתום   י" ספירות בלי"מה  סוד ע"ם יח"ד  גם   ע"{המשיח} מיח"ד  מוחין  ישרא"ל בפנימיות המלכות{הנקראת שב"ט}בכך זוכה לקומ"ה שלמ"ה סוד י"  בגמטריא ה"ה   חבר  י"  ומקובל  מ"ה ש{ה"יה}  הוא שי{ה"יה}-

סוד ש"י עולמות  בגמטריא שלמות אלהים{יתברך ויתהלל}  משמיד ועוקר סמאל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  הגאול"ה  בא"ה בסוד חכמת הא"ב  אותיות של התור"ה  גם תור"ה של"ה {ש}תי {ל}וחות {ה}ברית,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

ו"

"יחי  ראובן ואל ימת"

ראה,-יח"י  בגמטריא כ"ח של ראוב"ן בגמטריא או"ר אליה"ו גם  ב"ן אלוה"י שהינו  ב"ן יהוא"ל  והינו   המלאך  בינהוא"ל  ועתיד לחתום בפנימיות המשי"ח משה רבינו מוחין רושם בינ"ה ,בסוד  תורה חדש"ה מאתי תצ"א  מן המלאך  {בינהוא"ל}  בגמטריא יהוא"ל   יוד הה וו הה והינו עתיד לחנוק ולהשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה ו{ז"וכ}ים  לשם כז"ו  בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  תורת המלאך  תמיוא"ל,זה משה רבינו הינו ת"ם  ו{י"ו}  קרנות על חד"ו בכך מגלה  א"ל{אור החסדים} בפנימיות ישראל,

והמלאך תמיוא"ל הינו סוד שיר יתו"ם א"ל  גם  ת"ו   י"   מא"ל  מלך מלכי ישראל הבורא יתברך ויתהלל מגלה י"  ספירות בלימ"ה  בפנימיות המלכות זוכ"ה לחירו"ת גם חי"ל תור"ה,אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן הש"ם מש"ה לחתום מ"הש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך האמונה השלמ"ה.

ז"

"וללוי  אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך"

ראה,-וללו"י  בגמטריא   גלג"ל   י"ו,עתיד מלך המשי"ח משה רבינו י"ו קרנות על חד"ו בשנת גלג"ל  בגמטריא ס"ו לגלות אור המשי"ח  גם מאור השי"ח ,ו"שיח" בגמטריא המלאך "עזריאל"  גם  ע"-רזיא"ל,סוד חכמת הצירופים קבלת השמו"ת גם תו מש"ה סוד השמות הקדושים על מט"ה אלקים יתבר"ך המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא משיח ישראל  הינו באמצעות  תמי"ך  ואורי"ך  סוד אורי"ם בגמטריא רזי"ם של התור"ה מגלה תומי"ם{האמונה התמימה} בפנימיות ישראל עם קדוש"ה גם ע"קוד מש"ה,משה עוק"ד כל האור"ת  סודש המלאך  כתרוא"ל{כתריא"ל}  בפנימיות ישרא"ל,וזה סוד ה{ג}וא{ל} הינו  אי"ש  חסיד"-ך",חוסה בפנימיות אור  כת"ר  בגמטריא עשרי"ם{גם אות  כ"}אמן ואמן כן יהי רצון השם. 

ח"

"יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל"

ראה,-{י}ורו,בגמטריא וגבו"ר"ה,עתיד המלאך גבריא"ל  לחתום בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין י"ה{חכמה בינה}  סוד משפטי"ך ליעק"ב  בגמטריא  ע"ק  מ"ב,בסוד  הגואל הינו בעל נשמת {ע}ליון {ק}דוש  סוד שם מ"ב שורש  ו"תורתך,תורה חדשה מאתי תצ"א מן אות   ו" עתיד להנת"ן  לישראל בכח שם ת"ן בגמטריא עשר  פעם שם  י"וד ה"א ו"או ה"א גם גאו"לה המשמיד"ה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"

"וליוסף אמר מברכת ה" ארצו ממגד שמים מט"ל ומתהום רובצת תחת"

ראה,-המשיח הינו אות  ו"{תפארת}ל"ו מעניקה  מוחין  י"ו-סף  בגמטריא פ"י  גלג"ל גם ג"ל גיל"ף תורה חדש"ה מאתי תצ"א מן  ג"ל שהינו סוד פ"ז{עטרה}  של ט"ו בגמטריא י"ה,וזה סוד  ט"ופ"ז   זה תורת המשי"ח מגלה שם פ"ו  חבר ג"ל ומקובל גלו"ף  בגמטריא ג"ל  אלהי"ם גם א"ל גלימ"ה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע  עמלק נמחה ונאבד בגאולה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדים על התור"ה וזוכי"ם  {מברכ}ת  ה" למעש"ה  ע" מש"ה סוד  מרכב"ה  גם רכ"ב  מ"ה בגמטריא בר"ך  אד"ם בכח שם י"וד ה"א ו"או  ה"א סוד מ{מג"ד} גם מ"גן ד"וד, זה נשמת ב"ן דו"ד בגמטריא גלג"ל גם ס"ו  הארות  גם סת"ר אה"וו,

וזה השם עוקר ממשלת הסטרא אחר"א,המשיח משה רבינו על מצח"ו מעוטר שם אה"וו  בגמטריא  ו"ו"ו  בגמטריא ח"י  סוד צדיק ח"י עולמים,הינו בכל חיות"ו  בגמטריא בי"ת ח"י  בגמטריא ח"י  בקוד"ש בכך  מגלה לישראל תור"ה חדש"ה  סוד המלכות{אות ד"}  המעוברת מן שם ח.ש.ה.  סוד נ-צ"ח  גם  ח"ץ    סוד חמישי"ם  ח"ץ  הממיתים  סמא"ל ש"ר שטנ"ה עולה בלהבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"

"יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב"

ראה,-זה סוד יפ"ה    אור החכמ"ה  גם אור"ה חכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא כ,ח י"וד ה"א ו"או ה"א אורי קומ"י כ"י ב"א א"ב אותיות אור"ך  להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים למוחין נו"ף  בגמטריא  נ-אלהי"ם{יתברך} שהינו חותם בפנימיות ישראל שי"ר חד"ש  גם ח.ר.ש שד"י בגמטריא  ש"ר  ח"  מטטרו"ן המשמיד ועוקר  חמו"ר שט"ן,

זה סמא"ל הטמא יורד השאולה ונשרף מן להבות התור"ה א"ש מכלה כל רוחות הסטרא אחר"א,וביום ההוא   כ"ל האר"ץ{מלכות הקדוש"ה}ישראל צדיקים הינ"ם זוכים ב{י}רכת{י}  גם כת"ר  י"י  בגמטריא רת"ך שערי"ם גם שע"ר  כתרי"ם{סוד חכמת האותיות והצירופים} ,

כנאמר הרע"ה  תפתח מהצפו"ן  מן תורה חדשה מאת תצא תפתח הרע"ה גבורות ודנים המשמידים אומות העולם הגוים ממשלת רומי הרשע"ה,ובכך ישראל מעוטרים  במוחין  מל"ך ר"ב    העוקר ומחה כל"ב ר"ם-סמא"ל,אמן   ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"א

"בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו"

ראה,-{ב"כ}ור סוד המשיח הינו כר"וב  גם רכוב על כ"ב אותיות התור"ה  ,המשיח משה רבינו חותם  אות כ" בגמטריא כת"ר{חכמה} בפנימיות ב"ית{המלכות}וזה יחוד  אות  כ- לב"  ומקובל מאור כ"ב  ב"ך  מגולה שם   ד"ם  השורף ועוקר נפש"ם של הסטרא אחר"א זר"ע עמלק נאבדי"ם ונמחי"ם באמצעות דינים קשי"ם,

וזה סוד מלך המשי"ח המלך [הד]ר   חותם בפנימיות המלכות{אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות}מוחין ה"ד   בגמטריא אמ"ת  גם   ד"ת הא"ם,{ד}עת {תפארת סוד  הא"ם{בינה} בכך חותמת  מא"ה ברכו"ת בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,עתידים ישראל להיות מעוטרים במוחין   וקרנ"י,

כי קרן עור פנ"-י"ו,הרי י"ו אורות  גם  רי"ו ו"  אות, בגמטריא או"ת וגבור"ה  סוד ה{ג}וא{ל} מש"ה בכח ש"ם  ה"  הינו מגלה {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכאל סוד המלאך רא"ם הינו אמ"ר סטרא אחר"א מושמדים סמא"ל הטמא נשרף בא"ש הגחלים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ב

"ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך"

ראה,-אות ו"{תפארת ישראל} באמצעות היכל זובו"ל בגמטריא   ד"  י.ז.ל.,הינו חותם בפנימיות המלכות{אות ד"} מוחין  י.ז.ל  סוד השם המפור"ש שופר מש"ה המור"ה ע"ל  כי שם  ה"  נשגב על עשרה גלגלים ומושל בז" רקיעים  אשר בו כסאו וצבאו,והינו חותם בפנימיות המשי"ח  מאו"ר  שמ"ח אשר יכחיד ויעקור רומ"א,-ממשל תהסטרא אחר"א העולה בלהבות המדור"ה א"ש מכלה כל רו"ח דטומא"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ג

"ויששכר באהליך"

ראה,-ויששכ"ר בסוד וי"ש   שכ"ר  לישראל צדיקים קדושים יש לה"ם מל"ה סוד האמונה השלמ"ה סוד עולם הב"א  הינו  תורת הא"ב   בא"ה  ב{אהל}יך,באמצעות מוחין לא"ה{בינה}  להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביו"ם ההוא ה{ג}וא{ל}   מ{ג}{ל}ה שם גלג"ל בגמטריא ס"ו גם   מוחין סגו"ל  סוד שם ס"ג   ל"ו,

שם ס"ג בגמטריא י"וד ה"י ו"או  ה"י אור בינ"ה  גם  הב"ן{תפארת} מבק"ש אור"י שכינ"ה בכח  י-או"ר עשר ספירות בלימ"ה  גם ל"י   מ.ב.ה. המורה הגואל  סודו שם ידוד יתהלל  הינו שר הגדול  כי ה" יתהלל קראו דודי צח גם ח"ץ ואדום{לוהט מדינים} הינו דגול בכח גדלות המוחין בפנימיותו  יושב על מרכבת  ע"ל בגמטריא מאה ברכות  והוא יהוה יתברך עם שני אותיות,

בסוד עתיד  לחתום בפנימיות ע"ם{ישראל} שנ"י  אותיות,ישראל צדיקים קדושים נקראים תולעת שנ"י  ועתידים באמצעות חכמת האותיות{תפארת ישראל} להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ד

"בנה בניתי  בית זבול לך מכון לשבתך עולמים"

ראה-המשי"ח משה ח"י  הינו  בנ"ה  של השכינ"ה,באמצעות  מוחין ש"ל ש"ין ל"מד גם די"ן של"ם  בסוד  נשל"ם י"ד  בניתי  את הדעת הקדוש"ה סוד  ב-י"ת  בגמטריא בקוד"ש,קו"ד  ש"ב{חכמת הצירוף}לתוך ישראל צדיקים קדושים  ובכך הינם  משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא משיח מעטר ישרא"ל במאו"ר  מ"כ"ו"ן" בגמטריא  ה.ע.ם אחד,

בסוד השם המפורש מראה י"ב  השבטי"ם חקוקי"ם בפנימיות ישראל ז"ה המשי"ח הינו בכך משפיע אות ל"{בינה}  סוד שבת"ך בגמטריא שב"ת  שערי"ם גם ש"ע יר"ם שב"ת,הרי באמצעות שב"ת עליונה{בינה} המשיח {ש"ע בגמטריא צר"ף}אותיות התור"ה  הינו יר"ם{גואל}שב"ת תחתונ"ה{מלכות}אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ו

"ולדן אמר דן גור אריה"

ראה,-אות ו"  תפארת ישרא"ל ל"ו מוחין ד"ן גם ש"ם נ"ד  בגמטריא הי ואו הא יוד ובז"ה הש"ם    מש"ה     הינו  ו-זה"ב  מושך חכמ"ה   גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא כ"ח גאולה סוד א-ר"ם{א"אלפך חכמ"ה} המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמח"ה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום הה"וא  ה{ג}וא{ל}  נוטל  אותיות  ג"  ו"  ר"  ומחבר  א"  מן {א}רימה ובכך אור"ג אותיות גם מגלה או"ר  ג"  אבו"ת בפנימיות המלכות הקדוש"ה השוקד"ת על התור"ה,עתידים  ישראל לזכות בש"ם  שמ"ב  מגלה"ו   גם מה"ו   ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,

וז"ה הש"ם  ה.ר.י.  שם {נ}ש"ג{ב}  בגמטריא ג"ש אליה"ו גם ג"ש אלוה"י הינך  המלאך  ג"שיהואל גם י"ש  ה{ג}וא{ל} סודו של"ג אה"וי  וחותם  גל שמות א"ש ל"ו{בגמטריא של"ג} העוקרים ומשמידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ןם יה"י רצו"ן הש"ם מש"ה לחתום מה"ש {מ}עולם  {ה}וא {ש}מך האמונ"ה שלמ"ה.

ט"ז

"אין כאל ישרון"

ראה,-אי"ן סוף  יתבר"ך  חותם  כא"ל גם כל"א   {ל}ב {א}ור {כ}ונה סוד שם כ"א בגמטריא אהי"ה    ל"  בגמטריא  י"  חכמה  י"  סינה  י" דעת בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה גם  שוק"ד ה.ע.ם.  בכח שם המפור"ש שופר מש"ה   י"ב שבטי"ם סודם  חקו"ק בגמטריא רו"ח  אלקי"ם  סוד המלאך קמיא"ל  בגמטריא קנ"א-ל בכח שם קנ"א הינו משמיד ועוקר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,

כנאמר מאי"ן יבוא עזר"י  מן אי"ן סוף יתבר"ך המגלה למלך המשיח  י-עז"ר סוד עשר ספירות בלימ"ה,עזר"י בגמטריא פר"ז  נוטריקון פ"ה-ר"ז  בגמטריא או"ר פ"ה  שהינו פא"ר ו"ה,זה משה רבינו החותם בפנימיות מלכות {ה} ותפארת{ו"}  מוחין  י"שרו-ן,סוד  נ-יוש"ר אור בינ"ה גם באר יונ"ה   גם ברי"ו  נא"ה בגמטריא  בגבור"ה  נא"ה סמא"ל הטמא נשרף מן להבות המדור"ה א,ש אוכלה ומכלה כ"ל רוח טומא"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון  הש"ם. 

י"ז

"וימת שם משה עבד ה"

ראה,-וימ"ת בסוד משה רבינו  י"ו קרנות על חד"ו,סוד תפארת ישראל המוש"ך  האמונה הת"מ-ימה סוד שם י.מ.ה   גם מ.י.ה.  התורה  העליונה{בינה} לפנימיות ישראל עם קדוש"ה  גם  ה"  עוק"ד   ש"ם,בינ{ה}  עוקדת בסוד קושרת אורות לפנימיות המלכות{ש"ם} בכך מגולה בפנימיות ישראל שם{ע"ב}ד  בגמטריא חס"ד  המעבר המלכות{ד},

חס"ד גם ס"ד   ח" בגמטריא  סו"ד נשמ"ה{בינה} על ידי  יי"ן  בגמטריא סו"ד {ע"}  פנים של התור"ה  בכ"ך בגמטריא   מ"ב שמות המשי"ח  {מ"גל}ה   גל"ם בגמטריא חכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח אד"ם   שהינו שם י"וד ה"א ו"או ה"א ומוחה ועוקר   סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה גאול"ה שלמ"ה למש"ה גם שלמ"ה  פר"י  א"   ג"ן סוד החכמ"ה הינו  בגמטריא פר"י ד"ן  בסוד   פ"ן  יר"ד  ב"ן  חנו"ך  גם בנו"ח   כ"ן בגמטריא  ע"ב נו"ח  סוד מט"ה אלקי"ם המחריב ממשל סטרא אחר"א לעולמי עולמי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ח

"ויאמר  ה" לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר"

הבט,-ו"י-אמר, סוד יחוד תפארת{י"ו}וחכמ"ה{מדרגת אמ"ר}  בתורת הקבלה,ועל ידי זה היחוד המשי"ח י"ו קרנות על חד"ו של מש"ה  של"ש  מ"ה  בגמטריא של"ש  אד"ם אברה"ם יצח"ק ויעקו"ב בסוד י"ו  בוק"ע עוקר  ומכחיד מלכות סמא"ל הטמא רומ"י הרשע"ה עולה בלהבות המדור"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים לשם אהוה סוד דע"ת קדוש"ה גם דע"ת השוק"ד זה ה{ג}וא{ל} הלומ"ד גם לומד"ה את התור"ה בכח שם אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,

וזה  הש"ם  סודו בשג"ם גם מ"ב   ג"ש  להחריב הסטרא אחר"א,וביום הה"וא  ישראל זוכים לאות ל"{בינה} המעברת עולם{שכינה} בכך מעוטרת ברוח"י   גם  י-רו"ח  עשר ספירות בלימ"ה,י-רו"ח בגמטריא   בחגור"ה קדוש"ה  המעוטרת על יר"ך  מש"ה  י"ש הכר"ם{מחשבה} אשר מכחיד זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ט

"ויקבר אתו בני  בני בארץ  מואב"

ראה,-משה רבינו  י"ו  קרנות על חד"ו,בסוד  ק- רנו"ת   מאב ברכות הינו חותם בפנימיות המלכות הקדוש"ה בכך זוכה לאו"ת  גם ת"ו א"ל הנגינ"ה  סוד  בנ"י בנ"י בגמטריא ש"ם  יש"י די"ן המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נשרף מן להבות המדור"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם מגלים באר"ץ{מלכות},

סוד בא"ר-{ץ}  בגמטריא בא"ר מל"ך,סוד א"ב  אותיות התור"ה{חכמ}ה ל"ך{מלכות}באמצעות כ"ל{יסוד} מגלים מ"לך  {מ}ח {ל}ב {כ}ליות גם תו"י כ"ל  מחל"ב  גם מ"ח  ל"ב משפיעים לישראל  גאול"ה  מן הגוא"ל{תפארת} הינו מש"ה בעל הש"ם המפור"ש גם השופ"ר  המכחד ושורף מוא"ב,שורש עמ"לק נמל"ק ונכח"ד מ"אש הלהב"ה,סוד המשיח   {א}ור {מ}וחין {ש}לם  מגלה {ל}שנה {ה}באה {ב}ירושלים בפנימיות ל"ב ישרא"ל  גם בישראל   ל"{בינה},אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"

"ויהושע בן נון מלא רוח חכמה "

ראה,-ויה"ו  סוד משה רבינו{תפארת ישראל} שהינו בעל מוחין  ש"ע בגמטריא צר"ף  חבר אות ו"{תפארת} והינו צפו"ר ק"ן{החכמה} גם כ"ח המ"ה בגמטריא כ"ח מ"י{בינה} בכך ב"ן  בגמטריא אלוה"י הינו יהוא"ל המלאך באמצעות אילה"ו חותם בפנימיות המשיח את אות ל"{בינה} סוד אותיות אהו"י{שורש הקבלה –הנבואי"ת  בגמטריא נבוא"ה קוד"ש} חותם המשיח בפנימיות ישרא"ל גם שוק"ד על תורה חדש"ה מאתי תצא  מן הנבוא"ה סוד בונ"ה  ה"א{המלכות}באמצעות  ו"בנה,{תפארת},

סוד בינ"ה גם הבנ"י {תפארת} יבנ"ה  באמצעות י"  ספירות בלימ"ה את המלכות{ה}-בכך מל"א  חכמ"ה סוד  מא"ל  כ"ח מ"ה בגמטריא  כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א נחתם בפנימיות ל"ב ישראל אות  ם"  סוד א"ל{חסדים} המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א ישראל מעוטרי"ם בחירו"ת  גם רו"ח בי"ת  בגמטריא חב"ו אמ"ת י"ם קוד"ש גם קדושי"ם אמ"ת  חב"ו  {ח}כמה {ו"ב}ינה סוד  הגאול"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"א

"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"

ראה,-"ולא קם"  זה המלאך קמוא"ל גם א"ל-קו"ם וחתום בפנימיות המשיח מוחין קימ"ה בגמטריא קנ"ה הצפור{חכמה} כ"ח הנשמ"ה סוד נ-מש"ה   שע"ר חמישי"ם גם שע"ח יר"ם שמ"י,סוד רוח הנבואה שע"ח  בגמטריא חשמ"ל{מלבו"ש הנביאים}יר,ם באמצעות {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל את ש"ם{המלכות}על ידי  י" ספירות בלימ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא מגולה בישראל מוחין עו"ד  גם וע"ד{תפארת ישראל}  שמ{ע} ישראל אדני אלהינ{ו}  אדני אח{ד}  והינו  חותם  כ"-בפנימיות מש"ה  בכך מקובל כ"ף-משה{כ-משה},בגמטריא ש"ם  האמ"א{בינה מאוחדת}במלכות{ש"ם}וזה סוד הגאולה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ב

"כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה  סביב הוא  מראה דמות כבוד ה"  ואראה ואפל על פני"

ראה,-כמרא"ה בסוד אות  כ"ף  בגמטריא הא"ם{בינה}  הינו  מרא"ה  בגמטריא רו"ם  הקש"ת  גם רוק"ם שת"ה,{ק"ו}ל {ר}ינה  {ש}ומע {ת}פילת  {ה"מ}לכות  וחותם בפנימיותה שם מ"ה בגמטריא אד"ם גם י"וד ה"א ו"או ה"א אשר מגלה רא"ש {חב"ד} סוד  מ"ה{זה המשיח} שהיה הוא ש{יה"יה}  בכח אות ש"  בגמטריא שמו"ת א"ש ל"ו גם ש"ם ת"ו  א"ש  ל"ו   הינו  מוש"ל אשת"ו{הגואל}ובכ"ך משמיד ועוקר  ואפ"ל-זה אופ"ל ,

סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א   המשי"ח חותם {ב"ע}-נ"ן,סוד שם ע"ב בגמטריא חס"ד,גם  ש"ע מ"ב  בגמטריא צר"ף  מ"ב   במצר"ף  זה המשי"ח חקוקי"ם שמות מפורשי"ם אשר עתידים להכחיד  גש"ם{גשמיות}מלכות הסטרא אחר"א,בסוד הגואל יבוא עני ורוכב על חומ"ר{הגשמיות},ובכך ישראל זוכים למוחין  ה{נ"ג}ה סוד מלכות {ג"ן} מעוטרת בכתר ה"ה  בגמטריא י"  ספירות בלימ"ה סוד שם הו"א{בינה}-

מרא"ה בסוד  מ"{בינה} חוקקת  שם ר.א.ה  שם מפור"ש סוד יל"ד גם לי"ד המשי"ח כח  לדו"ד  המגלה אות  א"{חכמה} ובכך מקובל המלאך דודא"ל  החותם ד"ו  שמות א.ל.ד. המלמדך משיח רוכ"ב על מרכבות השרפים ומשמיד זר"ע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה,וזה דמו"ת ה{ג}וא{ל}  הינו בעל כבו"ד ה" בגמטריא ל"הב  {ל}שנה {ה}באה {ב}ירושלים,-

ישראל מגלים  פנ"י ע"ל בגמטריא פנ"י מא"ה  גם אמ"ן יפ"ה {א}ל {מ}לא {נ}אמן כ"ח הידיע"ה{אמונה שלמ"ה} באלק"י ישרא"ל  בעל כ"ל הכוחות כול"ם,אמן ואמ"ן גם  אמ"ן אומ"ן יהי רצו"ן הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר רשב"י{צירופים}-"וזאת הברכה"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

OnLineTech