להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "תולדות"

פרשת  תולדות"/מאת רשב"י נמסר  לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה המאירה.

א"

"ואלה תולדות  יצחק בן  אברהם"

ד"ע     "ו"אלה   תפארת ישראל  בעל מדרגת   "אלוה"  נוטריקון א"ל  - ו"ה    בסוד   {א} הארת  חכמה  המופנת  אל  ל"{בינה}   והללו כונסות  בפנימיות  תפארת  החותם  האור במלכות{ה"} וזה  בוודאי  {א"}   הכונסת באות   ל"  בסוד   א"ל   הנחתם בתפארת  המלכות{ו"ה} וזהו סוד  "תולדות"   נוטריקון  ת"ו  לידות  אברה"ם    המהווה   א"ר  מ"  ב"ה {במלכות} אור בינה{מ"}  ומהווה הוא  ת"ו {בסוד  טעמים- ניגונים] מוחי"ן  ע"ב  העולה  חסד{בגימ"}  מולי"ד  אב{רה}ם  את  ה"ר     ר"  כפול  ה"   בגימ"  תת"ר{העולה  אל"ף}  ספירת החכמ"ה  די"ן בתורת הקבלה  ה"ר לשון  הירהור    כנאמר  "מי יעלה בהר"  ה "  וההר הוא  י{צ}ח"[ק]  בסוד   צו"ק {הר}   וזה  צוק   לשון  צעק"ה   והצקה  מידת הדין הקשה   יצח"ק  נוטריקון    יוצ"א -  ח"ק  מוציא הדינים  {גבורות} מן הכח אל הפועל   ספירת פח"ד  נוטריקו"ן  פ"ה ח"ד  גילוי החכמה -  ח"ד    ח"  כפול  ד"  בגימ" -

ל"ב  נתיבות החכמה  המלווים ב"חד" בסוד   {ח}ר{ד}ה    בצירו"ף   ה"ר   ח"ד  זהו יצחק   "חרדה" אותיות  {ד}{ח}{ה}    יצחק  שמאל  דוח"ה  בסוד   ח" כפול{דו}  ב"  מקובל   בגי"מ  י"ו   וזה   "יו קרנות על חדו"  הרי     "קרנות"  לשו"ן  ניקו"ר {דחייה} מידת די"ן   שהינה  "חדו"{דחייה}  וחידוד ההתבוננות    המביאים לגילוי החכמה{י"ו}  כנאמר  "יתרון האור מן החושך"  הרי  החושך הוא החיסרונות{עליית מ"ן בתורת הקבלה}  והינו מהווה יתרו"ן  אותיות   אורו"ת  -  יי"ן   גילוי  החכמה המהווה  אור{ר"ז  בגימ"}  וזה בוודאי    {ת}ולדות   {י}צחק  {ב}ן  {א}ברהם     מקובל    אל"ף  בי"ת  אותיות  התורה  יצחק  הבי"ת   תולדה של אברהם {אלף}כמשל לבן אשר במידה   וחינוכו  כשורה  אומרים  אביו זהו  אברהם בודאי "תולדה"  לשון  תועלת  והודיה אשר הבן  גורם גאוה   לשורשו  הרוחני{אביו} וזה  ליד"ה   מוחין קדושה לשון   ל"י  -ע"ד  ה" {בזמן אמירה נשמע  "לידה"}  אברהם  אור  ל"י   בגימ"  מ"   צר"ף    אות  מ"  לאות  ל" במילה  ל"י  מקובל  מ"ל{בסוד עקידה}   אותיות  ק"ו-  ע"ד  - י"ה  אברהם   הארת  חכמה דחסדים   ס"ד החיים{קו}עבור{עיבור} יצחק   הנקרא   ע"ד –ע"  כפול   ד" בגימ"  ר"פ    הפוך  האותיות  פ"ר{גבורת יצחק} בתורת הקבלה  ובאחדותם   {י"ה} -אבר{ה}ם  {י}צחק .

ב"

"ויהי יצחק בן ארבעים שנה   בקחתו את רבקה "

ראה  "ויהי"   בסוד   יה"י   כפול ו"  והבט    י"+י"+ה"  בגימ" כ"ה  הש{כ}ינ{ה} הקדושה   בתורת הקבלה    כ"ה  כפול  ו" מקובל  בגימ"  ר"נ   בסוד   נ"ר -  {נ}שמה   {ר}וח ,יצחק  ב"ן   בסוד   נ"  כפול  ב" בגימ"  ק"  חבר  זאת האות  לארבעי{ם}  בגימ"  מ"  מקובל  ק"ם  בסוד קיום מוחין יצחק  {ש}למות  {מ}דרגה  הנקראת  ש"ם  בגימ"  ע"  פנים  {לשונות} של התורה המקוימים בסוד  {קימה}   {ב}פנימיות   {י}צחק בסוד  י"ב  שבטים  וראה  י"  כפול  ב"    כ"  בגימ"  צר"ף   י"   כ "   ב"  מקובל  י"-כ"ב  אור החכמה{י"} החתום בכ"ב{אותיות} התורה  הנקראות "ארבעים"    {א}{ר}-{מ}{ב}מקובל   א"ברם    צרף אות  ע" {יצחק}  בזמן אמירה נשמע  "אברהם"{אבר"ע"ם}   המהווה   -א"רם"ב    בסוד  {אלף}-אב{ר}ה{ם}   עבור{עיבור} "הבא"  -

בסוד   אות  בי"ת{יצחק} הב-{א}ה  לאות  א"{אברהם} לקבל הארה הנקראת  שנה   {ספירה בתורת הקבלה} וזא"ת הספירה   ספ"ר  -י"ה  {חכמה בינה} הנחתמת  במלכות  הנקראת  בא"ר  וראה   {ב}קחתו  {א}ת  {ר}בקה  מקובל   "באר"   נוטריקו"ן  ב"ה  -אור  רבקה   ובזמן אמירה נשמע{ר"ו"קה}  חסרת אור{זיוג} א"ך  בסוד   כ"א{השלום  עולה בגימ"} אור  {י}צחק  {ה}נקרא  {י}עקב    מקובל  "יהי"  אור  במלכות  וזה   "ב{קח}תו    {יצ}חק   הינו  {צדיק}  צר"ף    אותיות  י"צ  מן  יצחק  באותיות  ק"ח  מן המילה "בקחתו"  מקובל   "יצחק"  חותם   י" –{צ"ח-"ק-} לשון צחצחות  ותיקון  באמצעות חוקי ומצוות  התורה המאירים  בכח אור החכמה אות  י"  בתורת  הקבלה החותמת  ח"ק {עשית מצות מעשיות}במלכות  ומביאות  עבורה{עיבורה}תיקונה.

ג"

"ויעתר  יצחק לה"  לנכח אשתו"

הב"ט והאז"ן   "ויעתר"  נוטריקו"ן  - י"ו   ע"ת  אור - הרי אור החכמ"ה  י"  כפול  ו"  מקוב"ל   בגמ"  ס"  צרף   אות    ס"   לאותיות  י"ו ומלא  אות   י"וד  במילה מקובל   "יסוד"   החכמה הינה  י"  סוד  עשר ספירות בלי"מה   אותיות  י"  ל"ב  מה     {א}ור   {ה}{ק}י{ו}ם המהווה ק"ו-מאה  גדלות מוחי"ן  עבור{עיבור}  השכינה{ע"ת}בתורת הקבלה  וזה   ו{י}ע"ת{ר}   {י}צ{ח}{ק} בסוד  ניקוד  - "חיריק"  ק"ו  אמצע  להשפי"ע    חירות   כגון כך  {ו}{י}ע{ת}{ר}  יצ{ח}ק  מקובל "חירות"  נוטריקון   ח"י  אורות   כ"ח  התפיל"ה   {ש}חרית  {מ}נחה  {ע}רבית   עבור  {עיבור}   כ"ח  ריבו"ע  רי"ו{בגימ" גבורה }  ע"ב{בגימ"  חסד]  לאשת"ו  - 

נוטריקו"ן   אש"ת   ל"ו  בסוד  ל"  כפול  ו" בגימ"  קוף  חבר    ק" ו"  ף" באותיות  ל"  ו"  מקובל    -קו"ל   פ"ו-{מידת אלהים  בגימ"}  הרי  המלכות {אות  ה"} באמצעות  מדרגת   "לנכח"    בסוד  כ"ל  ח"ן   ייסוד החכמה מקבלת   השפ"ע   שפ"ה  ע"  {ש}בעי{ם}   {ל}ש{ו}נו{ת} של התורה-  "שלמות"  בסוד  או"ת  שלו"ם{קו אמצע} המביאה בסוד   מ"י –הב"א   אור  בינה חמישים {נון   שער{י}{ם}  -מ"י{בגמ"  נו"ן}  הגוזר   {א}לפא  {ב}יתא  אותיות בפנימיותה ומה"ם    {נ}חתם   {ש}פע{ה}   בסוד שנ"ה ופירוש נוסף   נחתם  {ש}{פ}ע{ה}   שפ"ה  העולה  בגימ"  {שכינה} ז"ה  {מ}קור  {כ}ו{ח}{ה}   -חכמ"ה.

ד"

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר  אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה" 

ראה   "ויתרוצצו"  בסוד  המילים    י"ו   -צורות-  וידעת בוודא"י  צורות   בסוד אוצ"ר  אות  רוחניות   כנגד חומר{גישמיות} והצורות  י"  כפול  ו"   בגימ"  ס"  אוצרות  צר"ף   אות  ס"  למילה אוצרות  מקובל אות סתר  תורת הקבלה הנשמה {סתר} של התורה{אות} והתורה  אותיות המהוים  "בנים"  לשון חומר{בנין} הבונה  "בקרבה"  קיר"  - ב"ה  הרי  השכינה הינה  קי"ר   יק"ר   אשר אותיות {נשמות} – משמשות  בסוד שמשים   -בנים- בסוד יי"ן  -מ"ב   העלת בירורים  אותיות  רי"ו   רי"ו  מ"ב   העולה –רי"ו+רי"ו בגימ"  תל"ב  נוטריקו"ן   תי"ו   ל"ב   נתיבות החכמה  אשר בונים השכינה  מן  הארת קו שמאל  וראה   חבר תל"ב  לאותיות  מ"ב   בגי"מ תע"ד  אותיות  דע"ת   הרי   השכינה מהווה הדע"ת הבנויה מן הארת החכמה  וזה "ותאמר"  נוטריקון  ת"ו  אמר  בינה  אות  תי"ו   צר"פה   ל-תי"ו   מקובל תבונ"ה  ב"ן  ב"ת  {בנים} תפארת {בן}  מלכות{בת} המהווים  פל"א  ר"ם  -

לשון  פעולה ורוממות בניין הקדושה הנקרא  למ"ה  בסוד מל"ה  האמונה השלמה בתורת הקבלה  המהווה  ז"ה   {תפארת}   שהינו  אנכ"י    אותיות  כ"א  יין  השלום{כ"א}עולה בגימ"  והוא   בניי"ן    "ותלך"  בסוד  "כותל" נוטריקון  כ"ו  -ת"ל  השם המפורש  העולה בגימ" כ"ו   כ"  כפול  ו"   בגימ"  ק"כ  בניין קדושה מדרגה דגדלות  הנקראת   {ל}דרש  {א}ת  {ה}" מקובל לא"ה   עולם עליו"ן   לא"ה  בסוד  ה" +א"  בגימ"  ו" צר"פה  לאות ל"  מקוב"ל   ל"ו נשמות צדיקים כ"ח השכינה  {אמונה}  הכפל  ל" כפול ו"  בגימ"  ק"ף   צרף  ל"ו  וצרפם ק"ול  פ"ו{מידת אלהים בגימ"} מקור אור החכמה הבונה המלכות  וזה סוד   הת{פ}אר{ו}ת   צד  שמאל{דינים} של מדרגת   זעיר אנפי"ן{קו אמצע} החותם  דינים במלכות ובאמצעות הדינים מביא לגילוי המוחין{חסדים}  וזה  {א}מצ{ע}  אות א" {חכמה}  {מוציאה}    ע"  פנים של התורה{תפארת} החתומים בפנימיות מלכות  וראשית התהליך  בסוד המילה  "בראשית"  אותיות ברי"ת  -א"ש{דינים} המהווים שלב אחורים{דין} לאור הפנים{חסדים}.

ה"

"ויצא הראשון אדמני "

ד"ע   "ויצא"   בסוד   "ו"  תפארת  הנקרא הראשו"ן  נוטריקו"ן   רא"ש  נו"ן  {בינה} הנקראת   "אדמני"  בסוד   יי"ן  אדם   ובוודאי יודע הינך  אשר בינה אף שהינה רחמים דינים אדומים  מתעוררים משורשה  והינה שורש הגבורה  והב"ט  "אדמני"   אותיות  א"ם  די"ן  הרי בינה הינה   ראשו"ן  בסוד  א"ר  שינון  {דינים בתורת הקבלה} ובאמצעות הללו דינים   החכמה מקובלת  עבור{עיבור} הנבראים והרי המלכות הינה הספירה היחידה  המקבלת הארת חכמה לשון חו"ם הדינים המלווים לגילוי המוחין  בודאי   ו{י}{צ}א   ה{ר}אשון  אד{מ}וני    מקובל   מצר"י   אותיות  צי"ר  מ"ם{אור בינה}  המלמדך  הצירים{דינים} חותמים  תובנ"ה{מ"ם} במוחי"ן{ציור}וראה  מוחי"ן  בסוד   תחילה -כ"ח  הדעת{עשיו}מוחה כנגד האמונה  אך כאשר אדם מתגבר באמונה מעל הדעת{יעקב}מקובל ח"ן,

וזה מוחי"ן   היי"ן{סודות התורה}  אור הבינה מוחה  כנגד כח   המו"ח   בסוד חומ"ה{השכלה זרה} ומכניע"ה ומצרפה לשורות הקדוש"ה   שורו"ת נוטריקו"ן  שע"ר-או"ת  בירור ניצוצות  קדושה  הנפלו לקליפות  והאותיות הם השערי"ם   לשון שכל השערות  {דינים בתורת הקבלה}  הינם  בחוק קליפה קודמת לפרי"  וזה קליפה   קלילות  פ"ה   כח  השכל  {קלילות}לשון קללות  הוא הוא המוליד  הפר"י  בסוד  פ"ר  י"ה   {ג}בורה  {ע}ליונה  מקובל  ע"ג    ע"   כפול  ג"   בגימ"  ר"י    ר"יש  י"וד   בצירו"ף    שי"ר-  י"וד   הארת החכמה המכחידה כל קליפה דסיטרא אחר"א והרי  עשי"ו  -טיפה ראשונה- בסוד   הצירוף  -רא"ש טינו"ף- {דסיטרא אחרא} ויעק"ב   -טיפה שניה- בסוד  -יין  שפיט"ה-  {אור החכמה הקדושה} הרי  יעק"ב  כמשל  לטיפ"ה {קדושה} המגולה אחר  הקליפה  הטמאה{חכמה אסורה}  ועל כך זה סדר הבריאה לעולם  מידת הדין קודמת  לאור חסדים  בחוק   "חושך על פני תהום" כלומר חוש"ך  {עשיו} טיפת  זר"ע ראשונית  מביא על  פני השט"ח  את  תהו"ם  אותיות  מהו"ת   נוטריקו"ן  מ"ה –אות" {בגימ" אדם}  הטיפה השניה  הקדוש"ה .

ו"

"ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו  "

ואחר"י    לשון אחורים{מידת הדין}  הנקראת  "ב{ע}{ק}ב ע{ש}{י}ו   מקובל  עיק"ש  להראותך כח הקליפה הטמא"ה ועקשנותה  אותיות  קש"ת-עו"ן כח הדין הקשה המעקב  את החכמה  המתוקנת להראות בעיני  הנבר"א קש"ת לשון קושיות המתרצת זאת הקליפה {עשיו} לשון עששת וריקבון הבוקעים מן ל"ב  שינים  {חכמה}והעששת כח הדינים המביא לגילוי  הקדושה הרי כאשר אדם בעל כאב{קושיה} באיזור השן{חכמה}  הולך לקבל הכונה {אור סופרים וספרים} בסוד "עשה  לך רב "  וראה  "עש{ה} שובר  קליפת  "עש{יו} ושומט  ונוט"ל   אותיות  י"ו{מן עש-יו} ויצר   יה"ו {השם הקדוש} וזה סוד  "שיני רשעים שברת" הרי  באמצעות  "שברת"  בסוד  שי"ר   שבת{תלמידי חכמים}הנקראים  שב"ת בתורת הקבלה  הינ"ך   משב"ר  הרשעים {חיסרונות} המהווים  מזיקים על גבי  שיניים{חכמה} לשון שינונים  והעמקה במסתרי התורה "שינונים"  ש"ם  ינו"ן  אור משיח    בצירו"ף  רא"ש-  מוח"  הארת  חכמה  העוקרת כמשל לש"ן{מרקיבה} כל קליפה  דסיטרא אחר"א  וזה -

ויד"ו  "אוחזת" בסוד קליפת -חזו"ת  אופל -החיצוניות  החוצה הפנימיות היא הקדושה כמשל לשן הנראת כפי חו"ץ בוהק"ת א"ך  מגלה הינך אשר אי"ן היא  מן האמת הינ"ה  סינטט"ית ולא בעלת אמיתות  בוודאי  עשי"ו  - {ו}ידו  {א}וחזת  {ב}עקב   מקובל  או"ב  בסוד כישו"ף -וחכמה זרה-  בצירו"ף -כ"ח  זוהמ"ה  ז"ר  - בסוד   "כרו{ז"ימה}-קליפת{אדום} לשון  אודם הדינים המהלכת אימי"ם  על הקדושה  והדר"ך  להכחדת  זה הקליפה באמצעות  מצוות  "מעשיות"  אותיות  "עשיו-מת" הרי המצוות המעשיות ממיתות יניקת הסיטרא אחרא מן הקדושה וראה סוד הגילגול   בזאת הפרשה -    "עשיו  מת"  בסוד הצירו"ף  יש"וע –מת    וראה   "עשיו"  אותיות   "ישוע"{האיש הנוצרי יימח שמו וזכרו}   ועליך לדעת  עשי"ו   נוטריקו"ן   ע"  -יש"ו  כ"ח היניקה  {חיות} של  יש"ו  שבעים  לשונות של הסיטרא אחרא{ע"שיו}    בסוד  זה כנגד זה עשה אלהים   .

ז"

"ויקרא שמו יעקב" 

ראה   "ויקרא "  בסוד   ק"ו   י"  אר"  הרי    אי"ן  סוף יתבר"ך{חותם  ק"ו}    בסוד  ק"  כפול  ו"  מקובל   בגימ"  ת"ר    אל  שמ"ו   צר"ף   -שמ"ו  ת"ר -  מקובל   -שמו"ת   א"ר   -   שהינ"ם   יעק"ב   בצירו"ף   ע"   יב"ק  ע"  לשונות{שמות}  של ה"  יתבר"ך  החותמי"ם  {י}חוד{ב}רכה{ק}דושה  במלכות  וזה  ו{י}קרא  {ש}מו  {י}עקב   מקובל  יש"י  אור  משי"ח   בסוד   י"ש   י"  אור החכמ"ה  הנקרא  "יעקב"  נוטריקון   י"  -קב"ע  הארתו  {א}ין  {פ}וסקת   {ל}עולם  וזה  פל"א אל"ף  כנאמר  "גל עיני וראיתי נ{פלא}ות   עיניך  והבט   {ג}ל   {ע}יני   {ו}ראיתי   {נ}פלאות   {ע}יניך "  מקובל  -עונ"ג  ע"  - {ש}בעים  {פ}נים  של  {ה}תורה -  מש"ה  ש"ם  ה"  בוודאי  עונ"ג    בסוד   ג"ן   ע"   ו"    {מ}לכות  -ג"ן  {ה}נשמות –מ"ה  העולה בגימ"  אד"ם{אות  ו"}בתורת הקבלה. 

ח"

"ויגדלו  הנערים "

ד"ע    "ויגדלו"   בסוד  המילים  דג"ל  - וי"ו   ורא"ה    בצירו"ף  גילו"י  יו"ד  בסוד  י"ד   ו"   וזה שנאמר  -"אשר   המחכה   "ו"-יגיע   לימים   אלף שש מאות   שלשים   וחמשה"  והב"ט אשר"י  בסוד  שי"ר  א"   שהינו י"ש  א"ר   חכמה  כ"ח  מ"ה   פל"א   בשפ{ת}  הק{ב}ל{ה}   {נ}קרא    בצירו"ף  אות  ו"   "תבונה"   נוטריקו"ן  ב"ן  ב"ת ו"ה  תפארת מלכות ההשגה   ועל כ"ך  נאמ"ר   מחכ"ה   בסוד  "חכמה"   אשרי    "ו"  -יגיע"  לשון יגיעה  וגבורה עליונה   לידעת המדרגות  אלף{חכמה} שלש מאות{בינה} שלשים{תפארת}וחמשה{מלכות} ויש לדעת ולהשכיל אשר הללו מדרגות  נקראים  "נערים"   נוטריקו"ן   נע"ר -  י"ם  ונער  בסוד המילים   נש"ר  -  ע"    קו אמצע  {גואל צדק} ב{ע"}ל  שבעים פנים של התורה   וחותמם  במלכות{י"ם} וראה "אלף  שלש מאות שלשים וחמשה" בצירו"ף  "משה משיח אמת פלא שלש"  הרי משה    {מ}שיח  {א}מת  יונק החכמה מן א"ם{בינה עליונה}  והוא  "משיח אמת"  בצירו"ף   -"פלא  מ"ח  שי"ת-  אות  ו" תפארת התורה   חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  המהווים בסיס  למ"ח   החותם מהותו  בסוד  "פלא שלש"  האבות שלש ראשונות  חכמה בינה דעת  אשר באמצעות"ם" {אור בינה}  יגאל  ה"  את עמו ישראל   וזה  "אשרי המחכה"  בסוד   הצירוף   "כח אהיה"  -

וזהו השם המהווה  ראש ושורש  למהלך הגאולתי   וזה בוודאי  "אהיה  {אשר} אהיה"  אשר   בסוד  אשרי"   בעת שאות  י"  הארת החכמה  מלבישה הארתה  על  "אשר"   צר"ף  אות  י"  למילה אש"ר  מקוב"ל   "שיר פלא"   הנקרא  "משה רבינו"  אותיות  - "ו"  שר    מ"{ב}ינה- זהו השיר המבצע בירור מלכות מן הקליפה  בכח הש"ם{משה}  מ"ב  המעלה התפילה  ובכך  ישראל  כונסים  בסוד נערי"ם  לשון  מתנערי"ם   מן יצרם הר"ע    ומבצעים היכרות במדרגת  עיד{ן}   {ח}דש   ח"כמת  נ"סתר סודות הבורא יתברך ויתהלל   ופה טמו"ן  בסוד   המילים  מו"ט נו"ן  סוד הק"ץ  התחלת תהליך הגאול"ה   והב"ט   "נערים" אותיות   ר"ם-עי"ן  חכמה עליונה המגלה הק"ץ  ונאמר    "תיפח רוחם של  מחשבי קיצין" הרי   "תיפח" כמשל  לתפיח"ה  מה {ב}צ"ק -שמרי"[ם]-   בסוד - י"  שם ר"ם -  תופ"ח   בסוד  "ויגדלו"   אותיות  י"ו-גודל {אור התורה}  {ג}-ד"ל   בסוד  ג"ימל לשון גילוים  הגומלים הנבראים  מן דלות"ם"{כח ההתבוננות}  כך ר{וח}"ם   בסוד  ח"  כפול  ו"  בגימ"  מ"ח   צרף   ר"ם    מן המילה  {ר}וח{ם}- 

מקובל  מוח" ר"ם  הרי תלמידי חכמים  -רוחם - בסוד  "עני ורוכב על חמור"  ולזה שני משמעות   חמו"ר   בסוד  מ"ח-אור  כח  שכלם {אור משיח}בסוד הצדיקים  היונקים {ח"י}ותם מנשמת צדיק  ח"י  עולמי"ם   ובנוס"ף  חמו"ר  נוטריקו"ן   ח"מ-  אור   הצדיקים אשר אינם מושכים חכמה מן מעלה למטה{קו שמאל} בסוד  ח"ם  אור   אור הנאיפ"ה וגוברים על יצר"ם  בכך  זוכים{מזדככים} באמצעות מדרג"ת  "מחשבי קיצין "  בסוד    "מחשבי"  אותיות   משי"ח  -ב"י  נשמתם מקבלת אור החכמה  הנקרא   "קיצין"  נוטריקו"ן   ק"ץ  -יי"ן הרי חכמה יין   בסוד   נ"+י+י" בגימ" {ע"}  לשונות של התורה  באמצעות הכרתם  יודעים בדע"ת עליונה הק"ץ    {ק}"[ו]ף  צ"ד{י}[ק] בצירו"ף  מקובל   -יקו"ק   פד"ה   צ" -  הרי   השם המפורש שופר שם ה"{סודות התורה} מהווה  פ"ד-ה" שמירת הברית  עבור{עיבור} הצדיק  בסוד  הפדיה"{גאולה } כך   "{י}קוק  [פ][ד][ה]" מקובל - ו"  פדיה הרי באל"ף  השישי{ו"}  פדיי"ה של עם ישראל   וראה  והעמק    אשר  המחכה   "ו"-יגיע  באלף  השישים וש"ש –אות  {"ו"}א{"ו"}  במילה   "ו"יגיע אשר הינה במילויה  כך   {ו}א{ו} ואות   "א"  בצירופה לאות  ו"  כגו"ן   {ו}{א}ו   מקובל  בגימ" ז"  המצביע על האלף השביע"י מהלך הגאולה כנאמר  בשישית קולות בסוד  קו"ל-או"ת  {סוד האותיות} -

יבוא לידי גילוי   בשביעית  מלחמות   נוטריקו"ן מ"ל-חומות" {כח הסיטרא אחרא} משיח צדק  עוק"ד  ושוחט"ו  וזה סוד שנה  זי"ן  נוטריקון  ז"ה-  יי"ן  לשון  {ח}ר"ב-  זיו"[ן]   ח"ן   ח"כמת  נ"סתר  ועל כך  נאמר  "לימים  אלף שלש  מאות שלשים וחמישה"  בצירוף  האותיות  מקובל-"מלחמות שילה ו" שמאל" – כלומר מלך  המשי"ח  הנקרא שי"לה   בסוד  ל"י –שנ"ה  אור אין סוף יתבר"ך חותם ב"ו"  מאור  ל"י  בגימ"  מ"{בינה}  החל בשנת  השישים ושש  אות  {ו}א{ו}  למשוך חכמה קו שמאל  ואשר בעקבות כך שאין ישראל   ראויים לגאולה  זה הדבר מלווה בדינים קשים ומרים שיגיעו  לשיאם בשנה  השביעית  {ו}{א}ו  בסוד  אות  ז"  הרומ"ז שחידושי התורה  המהווים חר"ב הגאולה  בסוד  ח"ית  ר"יש  ב"ית  בצירו"ף    -חיו"ת  רשב"י-  סודות  {ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי   הם ישבר"ו- 

בסוד אותיות  ו" – רשב"י   את   כח הסיטרא אחרא ועל כן נאמר   "אשרי המחכה"  ובזמן אמירה  נשמע   "ראש  י"  מחקה"  הסיטרא אחרא    הארת הבינה  מחשבה  דקדושה   מח"ק"ה   מ"ח  -קו"ף     שעליה נאמר   "{ר}גליה [י][ו]רגות [מ]ות" בסוד  -רומ"י-{ממלכת אדום} ואכן אות  ו"  תפארת ישראל  בעת הגאולה מות והכחד"ה  תחתום  באומות העולם בסוד משיח   {י}ימחה {ז}רע  {ע}מל{ק}   מקובל   "יזעק"  הרי משיח בכח התפילה  משבר  אחיזת הקליפות בממלכה  וזה עמל"ק   משיח צדק מהפך התיבה לכדי    מל"ק  -  ע"   לשון כרת{משיח}  וגדע  ע"  שרי{מלכי}אומות הטומאה  בסוד "שושנה בין החוחים"  והחוחים מהווים ע"  מלאכים המצירים   לשושנה  בסוד  ו" –ש"ש {אלף השישי} ישראל ופוגמים בשמירת הייסוד{שש} ,- 

וזה מזמור לדו"ד {גואל צדק}  יזמ"ר    ויכרית  אור הזימה  והמהלכים העתידים  להראות  בסוד  "השעה"   {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים   המהווים  מ{ו}ח[י]"ן  ד[ג][ד][ל][ו]"ת  בסוד  נערים{הם השבטים} ויגדל"ו   -יגל"ו  -יו"ד{הארת החכמה}  וביו"ם  ההוא  בכ"ח  השם מ"ב   י"ו     מ[ש]"ה  [ר]{ב}[י]נו   בסוד  רשב"י  בסוד  ביש"ר  בוא הגאולה  בסוד  ב"י –ש"ר  {אליהו הנביא} ומולך על הממלכה ישראל  צדיקים קדושים להם בסוד מל"ה{האמונה השלמה} חלק ב{ע}ולם ה[ב]א  הנקרא  ע"ב  ועולה  חס"ד{בגימ"}  כנאמר  עול"ם  בחסד   יבנ"ה  בסוד  בינ"ה  עולם עליון  הנחתם   ב"עולם"{בסוד העלם} מלכות  עולם תחתו"ן ומקובל  חת{ו"}נה בסוד  "ליבא לפומא  לא גליא"  -הלב לפה לא גילה  הפה למי יגלה"  הרי    אור החכמה  הנקרא  ל"ב  נתיבות  בסוד נו"ן –תיבו"ת   לא מגולה  א"ך  בעת הגאולה העתידה בסוד דע"ת  י"ה    הפ"ה  ל-מ"י-  אור החכמה  ייחתם במלואו  ב"למי" בסוד  פנימיות ה"מילה"{תיבה}   וזה סוד   "למי יגלה "  אותיות  ל"י-מגיל"ה  אור  בינ"ה {ל"י} בגימ"  {מ"}  מהווה  מגיל"ה  בסוד  גלימ"ה עבור{עיבור}  משי"ח צדק  שיגא"ל ישראל  מן הגול"ה {אכי"ר}.

ט"

"ויזד יעקב  נזיד"

רא"ה  ויז"ד  לשו"ן  זדו"ן  וכונ"ה גדולה   הבט    ז"  כפול  ו"  בגימ"  מ"ב  חבר  ד"ן  מקובל  מ"ב –ד"ן    הרי  יעקב  ד"ן  עשי"ו {הקליפה}באמצעות  בירור"ה  ובזמ"ן אמירה נשמ"ע  ביע"ור-  ר"ע    וד"ן  בסוד  נ"  כפו"ל   ד"   מקוב"ל בגי"מ  ר"  צר"ף   ר"    למילים  -מ"ב  ד"ן-מקוב"ל   ב"ית  ד"ין  ר"ם -  הרי הינך רואה יעקב עק"ר בסוד רקי"ע{בית דין עליון} את הקליפ"ה התחתונ"ה  אותיות נחות"ה   וזה בודאי    {ו}יזד   {י}עקב   {נ}זיד  מקובל  -ינו"ן-  אור משי"ח{יעקב}  י"  -  נו"ן  חכמה{י"}בינה{נון}  אשר מע{ב}ירה   אח[י][ז][ה] בסוד קליפת  ביז"ה {הבוזזת} דעת דקדוש"ה  ומשמרת  הדעת ללא יכולת החיצוניי"ם בסוד יי"ן-  חוצ"ה- מי"ם{תורות זרות} דסיטרא אחרא ליינוק השפע   {חסד } ולהפכו ל"פשע"{מידת הדין} חכמה לא –מתוקנת-  ובכך יעק"ב מבצע   תקו"ן-מו"ת   סוד החייאת המתים{רשעים} העושים תשוב"ה  בעודם בחיים  לשו"ן שהחיים{ישראל}  מעידים בהם  שלא עבדה תקוות"ם  לעשות  תשוב"ה  .

 י"

"ויהי רעב בארץ"

ד"ע   ויה"י  השם המפורש  ולמה זהו שמו מכיו"ן שמפרי"ש  הר"ע  - ה"ב    מלאך המות     מן האר"ץ {ישראל} וארץ ישראל  ביד {ה}קדוש [ב]רוך [ה]וא   ולא ביד ש"ר {מלאך} וראה   מקוב"ל  הב"א    להראותך  אות   א"  סודות התורה  מבטלים  ומכחידים הייצר הרע ה"ב   וזה סוד עולם  הב"א"  אות א"  מאור התורה  מברר הקליפה  "הבא" אותיות   א"ב  ה"  אור החכמה   המבשם  ומ"בט"ל  בסוד  מ"ב  -ט"ל  הקליפה הנקראת   {א}י{ב}ה  {ח}כ[מ]ה [ל]א [מ]ת[ו]קנ[ת]  בסוד "מלחמות" וזה אמר רבי  עקיב"א  {וראה סוד הגילגול -  "עקיבא"  אותיות   א"  יעק"ב  גילגול יעקב אבינו]  "ואהבתך  ל"רעך" כמוך" הרי בכדי להביס  "הרעה" יש לעשות שימוש במדרגת  {כ}מ{ו}ך   כ"ו  בגימ"  השם המפורש שופר מש"ה   שהינו  אהב"ה   בסוד   א"  הב"א   {ה}קדוש  {ב}רוך  {ה}וא   אשר באמצעות תורת הקבלה{א"} מבע"ר{לשון תבערה וכיליון}  היצר הר"ע וידעת וחקקת  אין עוד -מלבד"ו -  בסוד   ה" יתברך  מ"ל-  דו"ב  לשון  מילה ועקידה ה" יתברך שוח"ט  הייצר הרע ובגאולה העתידה יקויים  "ואת רוח הטומאה  "א"עביר   מן  הארץ"  באמצעות אות  א" פל"א אל"ף{א}ור [ה]חכמה  {ה}על{י}ונ{ה}  בסוד השם   אהי"ה  בגימ"  כ"א   .

יא"

"וישאלו אנשי  המקום לאשתו  ויאמר אחותי היא" 

"וישאלו" בסוד  שאול"ה   "אנשי  המקום"  בצירו"ף    -"אש  נקמ"ה-   מידת הדי"ן  הקש"ה   אשר גוזרת  צימצו"ם לשון צמ"א ויגיע"ה בעבודת ה"  ואברה"ם   בכדי  לגבור על מידת הדי"ן  אמר  "אחותי"  בסוד   "א" – חיות"י   סודות  התור"ה  ה"ם  בסוד מ"ה העלוה בגימ"  אדם{תפארת} ישראל בע"ת  -צ{ימ}צו"ם-    מהפכי"ם  זאת לכדי - אומ"ץ נ"ץ -   {מ"+י" בגימ" נון"}    והנ"ץ  לשון {נ}[ו]{צ}[ה]   [א][ב]{ר}[ה][ם]  בצירו"ף  -צורה {ב"א}מונה  הרי צורה{רוחניות} החתומה באברהם כח האמונה ומשפיע עבורו{עיבורו}  {א}לפא  {ב}יתא  {ס}[ו]ד [א]ותיות [ה]קבל[ה] בסוד "הסואה"{השכינה מלובשת בפנימיותו}  כנאמ"ר על אברהם "קל{נוצה}כנשר "  בסוד   נ"וצה"  לשון  נוע"ץ  אברה"ם  ציפורני"ו  נוטריקון   -צירו"ף- יין- י"ו-   כ"ח דעתו  בחוזק"ה  כנש"ר   המגביה   מעופ"ו    בסוד - 

"עוף השמים יוליך את הקול"  הרי  עו"ף  בסוד   ע"  פ"ו  שבעים פנים של התורה המגוילם באמצעות  פ"ו{בגימ" אלהים}   ואברה"ם   מהווה  "השמים"   צר"ף  אות  ע" מן  המילה  "ע"וף  למילה "שמים"  מקובל  "שמיעה"  נוטריקו"ן  שמ"ע  -יה"   אברהם בסוד   א"ב- רה"ם  ובזמן אמירה נשמע  א"ב –ר{"ע}ם  שומע סוד  {א}לפא  {ב}יתא   אותיות בשורשם הרוחני  "רעם" אותיות ע"  ר"ם   שבעים לשונות{פנים} בסוד הנקודה הפנימית שבדעת  -קו"ל  בינ"ה -  בסוד הצירו"ף  -יונ"ק  ל"ב  ה"-  א{ב"ר}הם   בע"ל   ל"ב   ע"  החכמה האלוקית  והוא  יולי"ך  אותיות ל"י  כ"ו   י"   השיג הידיעה  בשם המפורש שופר ה"  העולה  כ"ו בגימ"  אור בינ"ה  ל"י  בגימ"  מ"   בסוד  קו"ל  נוטריקון   ק"ו-  א"ל {הארת אין סוף יתברך} .

י"ב

"ויקרא  אבימלך  ליצחק"

הב"ט    "ויקרא"   בסוד   קי"ר  וא"ו   תפארת  ישראל  המהווה  "אבימלך "  בסוד  הצירו"ף   א"ב   כלי"ם    {א}לפא  {ב}יתא  כלי"ם  דחכמה מדרג"ת   זעי"ר אנפי"ן    הניתנה  "ל"יצחק   בסוד   ל"  כלי"ם   חכמה  י"  בינה  י"  דעת   י"  והרי ל"ך  כ"ל  ל"   הכלים ייסוד החכמ"ה  וזה  בוודאי   "אבימלך"  אותיות  -כ"א  מ"ב   ל"י-    שם אהיה העולה כ"א{בגימ"}  ובאמצעותו  יצחק  -די"ן קש"ה -  בסוד   הצירו"ף  -ד"  נשיקה-  ד" אותיות   א" ה"  י"  ה"  {מ"ב}רר  הקליפ"ה  וזוכ"ה  {ב"כ]ך  להארת  ל"י    י"  כפול  ל"  בגימ"  ש"  {אור  בינה}   צר"ף  ל"י{בגימ"  מ"}  באות ש"  מקובל  ש"ם    -   בגימ"{ע"}פנים של התורה  מלא אות ש"ין  במילה ש"ם  מקובל  שמ"ן  נוטריקו"ן  ש"ם  נו"ן חכמה עליונ"ה. 

י"ג

"ויצו אבימלך  את כל העם לאמר הנוגע באיש הזה "

ראה  "ויצו" לשון  יציבו"ת וממשל   הנקרא  "אבימלך"  נוטריקו"ן   א"ב-  י"ם-  ל"ך  המצביע על השם המפורש סוד  ה{א}ותיו["ת]   שהינ"ו   מלכות   נוטריקו"ן   מול"ך- או"ת  מנהיג הבריאה באמצעות הנהגת האותיות   בשם ידו-ד{יתברך} נוטריקון  י"  ד"וד  אור החכמה{משיח}  וזה   ל"ך בסוד ל"+כ"  בגימ" נו"ן  וראה - ל"ך ל"ך  - בגימ"   ק"   חבר אות  ק" באות  נ"  מקובל ק"ן{אור החכמה}  קני"ן בשפת הקבלה  המהווה לאמ"ר   בסוד  א"ל –ר"ם    "הנוגע"  בסוד המילים   ג"ן  -ענוה"  חכמה, כנאמר   "והאיש משה עניו מא"ד  בסוד מדרגת  אד"ם  בגימ" מ"ה הנקראת ג"ם  ענו"ה  והחתומה בצדיק"{אי"ש } בשפת התורה  אשר השיג מדרג"ת  ה"זה"  ז"  כפול   ה"   בגימ  ל"ה  ל"   כפול  ה"  בגי"מ   ק"ן  צר"ף   ק"ן  ב"לה"  מקובל  -קנ"ה  ל" -  י" חכמה   י" בינה  י" דעת   כ{ל"}ים. 

י"ד

"ויחפרו  עבדי  יצחק  בנחל  וימצאו  שם באר  מים חיים"

ד"ע    "ויחפרו"  בסוד    המילים   -פ"ר-יח"-וא"ו   אור {ג}בור"ה [ד]חכמ"ה  הנקרא ד"ג   בסוד  {ג}"ד  [מ]ז"ל  עליו"[ן]   המהווה מג"ן   עבור {עיבור}  עבד"י   אותיות  י"ב  ע"ד   מוחי"ן  {כ}ללו[ת ] {ה}בריא"ה   בסוד  תכ"ה   {כ}ל   {ה}נשמה  {ת}הלל   י"ה  בסוד {י}צח"[ק]   ק" +י"{בגימ" ר"}   צרפה לאותיות  צ"ח  מקובל  רי"ח-צדי"ק  חכמ"ה  הנקראת בנח"ל    אותיות   ל"ב   ח"ן  {ת}פארת [י][ש]ראל  בסוד תי"ש  בהיפו"ך   שי"ת  {ו}תפארת  הדע"ת  המהווה "וימצאו"   אומ"ץ –י"ו   גילוי {יציאה} של  {מ}[א]ו"ר  ה[ת]ורה    אמ"ת  שהינה  "שם  באר"  בצירו"ף  "ראש    מ"ב   המברר הדעת מן הקליפות וחתם בפנימיות  הדעת  "מים חיים"   צר"ף  אות   ר"{ק+י"} מן המילה  "יצחק"  ל"מים חיים"  מקובל  רחמי"ם  נוטריקון רי"ח  -מי"ם  חכמה דחסדים החתומה –בנ{ברא}י"ם- אותיות ב"אר   בני"ם   ב" אורות  חכמה וחסדים החתומים  במוחי"ן הקרואים בני"ם  מ"ב  יי"ן {ע}ולם   ה[ב][י]ר[ו][ר]ים והת[י]קונ[י]ם  בסוד -עיבורי"ם-.     

ט"ו 

"ויעתק  משם ויחפר  באר אחרת"

ראה ויעת"ק  לשון  אור עתי"ק יומי"ן  הנעתק ולא מוש"ג  עבור{עיבור} הנבראים  וזה האורה עולה בגימ" ר"ז    "משם ויחפר"   בצירוף- "שופר משי"ח-   הנקרא בא"ר לשון מבאר"  מדרגת  "רחובות" נוטריקון  רוח"ב –או"ת   בסוד הצירו"ף   רי"ח-אבו"ת  מבצ"ע בסוד  צב"ע{חכמת האבות} {ת}יקונים  [ב]מלכות   הנקראת  ב"ת  ובע"ת  הגאולה העתיקה שמ"ה יהפ"ך   ל"בית"  אור החכמה  העליונה יראה מבעד"ה בסוד  מ"ב  -עדה{מעיד על תיקונה  זה השם  המעלה התפילה } בוודאי  "אחרת" בסוד    א"  חירו"ת   סוד האותיות  החותם -במלכות  -כל"ת-  מ"ב     חירות"ה  וזה סוד {ח}רות ע[ל] [ה]לוחות  מקובל  חל"ה{מלכות בתורת הקבלה}    בסוד  ח"ית  ל"מד  ה"א  בצירו"ף  -   א"ת  למידה-השכינה  א"ת{צירופי הנשמה} מלכות{הנברא} באמצעותה יבצ"ע  "למידה"  בסוד   ליד"ה- מ"  יוליד{מוחין}  אור בינה  ויכיר  דר{כ"ו}  את בור"או  וזה סוד  {מ}[ח]דש {כ}{ל}   [י]ום   [מ]עשה {ב}[ר][א]שית מקובל  בצירו"ף  "ברא  מ"ח כלים" הרי  ה" יתבר"ך  יחתום בגאולה  כלי"ם  ל{ה}כ{ר}{ת}{ו}בסוד הבנת -התור"ה- העליונה -מ"ח  שמ"ה-  בסוד  "שמחה".  

ט"ז

"ויהי  כי זקן  יצחק ותכהין עיניו מראות"  

רא"ה   -ויהי-  אותיות  יהו-י השם –המפורש-  בסוד    "{ש}ר   [מ]"[ה]  פ"ו-   חכמת מש"ה{ש"ר} שם  ה"  הנקראת אד"ם  מ"ה בגימ" ומגולה באמצעות מידת אלהים  בגימ" {פ"ו}  בסוד פ"  כפול  ו" בגימ" ת"פ   מלא אות  פ"ה מקובל השם  תפ"ה  בגימ" תהלים שהוא כנגד  אל  אלהים  ובז"ה השם על סודותי"ו   אותיות יסו"ד תי"ו  {שמירת הברית} החכמ{ה}  [נ]חקקת [ב]מ[ו]חי"ן –[א]ב"א   הנקרא  נבוא"ה המהווה "ותכהין"  אותיות כ"ו-תי"ו-יי"ן{ שופ"ר  משה  } אותיות  שמ"ש  פ"ר  ו"ה   תפארת הגבורה  מדרגת  י{צח}"ק בסוד הנבואה המקובלת ב"צחות" המחשבה  וזה מראו"ת  נוטריקון רוא"ה-אמת  "   בוודאי יצחק נבי{א}   {א}[מ]"ת  ומקבל שפ"ע בסוד  ע"  שפ"ה  מן  אמ"א   {ב}ינה  {ע}ליונה  ע"בבסוד חסד{בגימ"} {נ}ב[ו][א]ה ה[מ]איר[ה] היא ה"אמונה" .  

י"ז

"ויקרא  את עשיו  בנו הגדול"

הב"ט   "ויקרא"  בזמן אמירה נשמ"ע  "ויקרע"  לשו"ן הכחדה זהו   עשי"ו   נוטריקו"ן  ע"ש-י"ו מלא"ך  חבל"ה   {ת}[ו]לע"ת ו{מ}זיק  מ"ות  נקרא   והוא  "בנו הגדול" בצירו"ף  -לה"{ב}וגד"  זהו עשי"ו  {ב}{ו}ג{ד}  בסוד  דו"ב  שם הייצר הרע בתורת הקבלה  והוא לה"ב  נוטריקו"ן  ל" –ה"ב {י}חכמה {י}בינה {י}דעת {ל"  כלים} דסיטרא אחר"א מלאך ייצר הר"ע   ה"ב לשון אויב" הקדוש"ה הרוצה  ה"ב{הבאה} של הנשמה בכדי [ל]הור{י}דה להיכ[ל]ות [ה]שאול"ה  בסודליל"ה –גלות  נוטריקו"ן  או"ת-גולה "  למנוע מן הנשמה להתוודות לפנימיות"ורת הקבלה אשר היא החכמה חרב הגאולה המכחידה  כ"ח   הר{ש}[ע]ות [ו]הא[י]בה -{עשי"ו}  . 

י"ח             

"ותקח רבקה את בגדי עשו"

ד"ע   ותק"ח לשו"ן   חו"ק תוכחה  והללו מהווים  "בגדי עשו"  בצירו"ף  -"גב עדישות" ועדישו"ת  נשמע בזמן אמירה "אדישות" וקרירות שזה הבגדים{מלבושים רוחנים דסיטרא אחרא} חותמים {קר"י}רות בעבודת ה"  בסוד עבדו"ת  לכח  הגו"ף  וראה  "עדישות" אותיות ד"ת  -עשי"ו  {חכמה דסיטרא אחרא}   שהינה ג"ב {אחורים}-דינים בתורת הקבלה הנקראים  "נמרוד"  נוטריקו"ן "נמ"רודה" וידעת נמר[י]"[ם]{כ}וחות ח[ב][ל]"ה   -"כלבים" לשו"ן  כולאי"ם  ל"ב {חכמה דקדושה} מבפנים ואוטמי"ם בסוד טמאי"ם  גילוי"ה במוחי"ן בסוד "שכחה"  אותיות -כ"ה נחש -  ואות שי"ן במילה אשר מלאה מלמדת על שינו"ן{מידת הדין הקשה},-

וזה בוודאי {ו}תקח  {ר}בקה  {א}ת  {ב}גדי {ע}שו  מקובל  "אור  ע"ב- בגדי אדם ראשו"ן   אשר עשו באמצעות זה המוחין ברצונו להחריב הקדוש"ה  וזה סוד "עת צרה היא ליעקב  וממנה "יושע"  אותיות  עשי"ו{ישו"ע}ממלכת אדו"ם אשר ה" יתבר"ך יכרי"ת   ענפי"ה   ובזמן אמירה נשמ"ע  "נואפי"ה-הרשעים  שורש -ה{ע}{ש}{י}ר{ו}ת-   מקובל  "עשיו-תורה-   בצירוף "ישוע-תורה-{יימח שמו וזכרו}ממלכת אדו"ם  נשמע  בזמן אמירה  "עדות-מו"ם- מבליטה וחוקקת חיסרונות  הנברא{רצון קבלה} וזה  הנאמר על משיח{ישראל} "עני ורוכב על חמור" המשיח  מ{ש}ה [ר][ב][י]נו    ישב"ר  כ"ח העשירות{חומר}  באמצעות  רמ"ח- "ו"  חרב   [ה]ג{א}ול"ה [ס]ודות"[ו]רת הקבל"ה  הקדוש{ה} בסוד  "הסואה" מלבושים  נוטריקו"ן  ל"ב- ו" שמים  -היכלות החכמה הקדוש"ה  המכחידה כל קליפה .

י"ט

"ויאמר  יצחק  אל יעקב  גשה נא ואמשך בני"

ראה"    ויאמ"ר   מ"י  או"ר  בינה העולה ר"ז {בגימ" אור}וזה  יצח"ק  יוצ"א  וחוקק  את מדרג"ת  א"ל  {חסד}בתורת הקבלה  מכא"ן מלמד"ך מן הדין נולד חס"ד  וזה יעק"ב  ע"  יב"ק {י}חוד {ב}רכה  {ק}דושה שב{ע"}ים פנים של התורה ואנוכ"י מדגיש  פנים{חסד} הבאים לגילוי דר"ך  ג"ב{אחורים}   צר"ף  ג" +ב" בגימ"   ה"  {אור הפנים} היוצא ומגול"ה  מן ה{ד}עת האח[ו][ר]י"ת   וזה סוד  "דור " {ה}ולך ודור "בא"  צר"ף ומקובל  הדו"ר  בסוד  הדר הוא לכל חסידי"ו   הנקראים  {דו}רו"ת    ו"+ד"{בגימ"   י"}צרפה   לאותיות  הנותרות  ר"  ו" ת"  מקובל   י"  אורו"ת   ואות וא"ו   המלאה   בסוד פלא מלה  האמ{ו}נה השלמה  הנקראת  הול"ך  בא"  בסוד רצו"א ושוב" רצו"א אותיות אוצ"ר  ושו"ב לשון תשוב"ה  ומקובל "[א]וצר {ת}שובה"   א"ת  צירופי מילה סוד האותיו"ת  כ"ח השכינ"ה הנקרא  הול"ך  אותיות  כ"ו-ל"ה השם המפור"ש   שופר"-מ"ה אד"ם{בגימ"}  {ל}ממלכ{ה}המהווה  "גשה נא"   בצירו"ף-שנ"ה  ג"ד-    אות   ג"+א"{ד" בגימ}  צרף ד"  לאות  ג" מקובל ד"ג  חבר-

אות א" קבלת אג"ד-בסוד איגו"ד{חיבור}   נוטריקון ח"י –ב"ו" –אור  צדיק ח"י  עולמים   המשפיע ג"{ד} [ע]ליו"[ן] הנקרא עד"ן –חכמה עליונה עבור{עיבור} המלכות  ובכך מקובל  "ואמשך"  אותיות כ"ו  אמ"ש   השם המפור"ש {כ"ו}  המהווה  אמ"ש  נוטריקון א"ם-   א"ש{מ}אור  {ב}ינה שם {מ}"ב ה{ע}וק"ר  הק[ל]יפ"[ה] וחות"ם "מעלה"  בסוד  ע"  מל"ה  שב{ע"}ים פנים של התור"ה  "לשונות"  נוטריקו"ן לשו"ן-או"ת   ייסו"ד{אות}הדעת{לשון} וזה "בני   אני היום ילדתיך" לשון בניי"ן  המלכות{מדרגת   אנ"י}בתורת הקבלה הנשמע בזמן אמירה  "עני" בסוד עני ורוכב ובעת גילוי האור העליון הנקרא "היום"  יו"  -מ"ה בגימ"{אדם}ספירת"פארת  המלכות  "ילדתיך"  נוטריקו"ן  י"לד- ת"ך –י"   כמשל  ליל"ד{עובר} המגולה במע"י  אימ"ו{תך} וכאשר יוצ"א לעול"ם  מן העלם {סתר} אות  יו"ד בסוד  די"ו מציירת וחוקקת  צורת"ו נוטריקוןצור"ת-"ו "  בכ"ח הדימי"ון  אותיות  מיד"ה-ינו"ן  אור משיח המושח  הנברא בשמ"ן {החכמה} {מ}שח"[ה]  מדרג"ת  מ"ה אד"ם{עולה בגימ"}.   

כ"

"וירח  את  ריח  בגדיו  ויברכהו ויאמר ראה ריח בני" 

הב"ט ורא"ה  סודות על גבי  סודות כנאמר הפוך בה והפוך בה כולה בה לשון  כל הכללים  הנקראים  "ויריח"  בסוד  ו"  רי"ח  {אור החכמה} אשר באמצעות"ו"   בסוד  אמצע אות ו"  היא  ג" לשון גילוים מגלים הפרט בכל כלל והכלל שהינו הפרט  והינם אחד באחדות מופלאה  ומור{כ"ב}ים   מן  א"ת  אותיות השכינ"ה  המהויים "בגדיו"  נוטריקו"ן  בג"ד  -י"ו מאור התור"ה  {י"ו}  בסוד  י" כפול  ו"  בגימ"  ס"  {בינה}צר"ף-  ס"   בינ"ה -  מקובל  י"ב-סנ"ה   מאור  ש{ב}ט{י}ם המהווים ה"ר  סינ"י    ס"מך   י"וד   נ"ון  י"וד  בצירו"ף  מקובל – ידו-ד  סומך  נון-   הרי  ידוד  אור החכמה סומ"ך לשו"ן  מלביש כמשל  ל"מסכ"ה  אור הבינה  המשמשת עבורו{ כב-ג"ד  }   א"ת  צינורות בסוד רצונו"ת  המושכי"ם שפ"ע ע" שפ"ה   ג"ד  בסוד  ג"ימל  ד"לת    מקובל  תי"ו-דגלי"ם   עליוני"ם   נוטריקו"ן  ע"ל-יונים כ"ח הנשמות{יונים}  החתום ע"ל המלכות בסוד "עני ורוכב  "על" חמור" -

וזה חמור חומר האותיות ו{ב}אמצ[ע]ות"ם    ע"ב פרצופים בסוד צירופי"ם  נולדי"ם  בעול"ם   בוודא"י  "ויברכהו" אותיות  וי"ו  ברכ"ה    וראה י"+ו"+ו"  בגימ"  כ"ו  השם המפורש שופר הגאול"ה בסוד ג" –עול"ה  לקבל אות  א" סוד התור"ה  וזה חותם  ברכ"ה בסוד כ"ב-שיר"ה-אור התפילה שהינו ראי"ה  בסוד    א"ר  י"ה צר"ף אות  ו"  למילה  אור י"ה מקובל אורי"ה   {מ}לאך   [ה]סודות   החותם אור מ"ה  מאור  ה" ח{י}דו"[ש] סודות"ו[ר][ה]   מקובל שי"רה  בממלכה  וזה "אז  ישיר משה" לשון יראה ישר"  בסוד אור רחמים ולא אור חוזר בסוד  חור"ה- וז"ר {דינים}  בוודאי א"ז  בזמן אמירה נשמ"ע  ע"וז {ב}גבורה  [ע]ילאי"ת   -ע"ב צירופים  דאד"ם  קדמו"ן בסוד קוד"ם  נו"ן{אור החכמה} משה חותם  חס"ד{בגימ" ע"ב} במוחי"ן  הנבראי"ם  נוטריקון נו"ן-בר"א- י"ם   וזה "ריח בני"   אותיות בחי"ר  י{י}"ן {ע}בדי [ד]ו"ד  [ה]משכ[י]"ל מקובל י-ד-י-ע-{ה}

כ"א 

ויתן  לך   האלהים  מטל השמים"

למד וחקוק  "ויתן" בסוד נתינ"ה רצון השפע"ה  ע"  שפ"ה  שהינו  ל"ך  כ+ל"  בגימ" נו"ן אור הבינה  הנקרא אלהים{יתברך}וכאשר תדע המאצי"ל  בידיעה לשון  הודאה והודיה על כל מה שהמאציל יתהלל נותן לנאצליו{נבראיו} בכך  "מטל  השמים"בצירו"ף  -מ"טה  של-מי"ם  אור חסדי"ם  יושפ"ע עבורך{עיבורך}   וזה מט"ה צר"ף  אות  ע"  ומקובל  "מעטה"  להראותך  והאיש משה עני"ו מאד לשון ממעיט מערכ"ו בסוד  מערי"כו"   עבד ה"  יתברך    כ"ו  בסוד  כ"  כפול  ו" מקובל ק"כ{בגימ"}  לגלותך מש"ה  השלי"ם  בסוד  שלמים ל"  שמים  מוחין קדושים  בסוד תפוחי"ם   אותיות -מופ"ת  ח"י-  תיקונ"ו" וזה חי עולמים  משה עולה לעולם עליון ומושך מי"ם {חסדים}-סד החיים עבור{עיבור} הנבראים בסוד {מ}דב"ר   [א]רבעים [ש]נה משה השיג ידיעה באור  "אמש" אותיות  ש"ם-  א"  סודות"ורת הקבלה  אש"ר "מהווים"   וי"ו- מ"ה-מ"ם  אור בינה החתום ב"אדם"{בגימ"  מ"ה} וזה סוד וי"ו   בגימ"  אח"ד משה מייחד נשמות  בפנימיות הנבראים  וחס ושלום  לא לטעות-

הנשמות{מחשבות} מושפעות עבורו{עיבורו} מן ה" יתבר"ך אשר אין לו  לא דמות ולא צורה ואין הוא נתפס במחשבת הבריאה כנאמר "מחשבותיי לא מ[ח]{ש}ב[ו]תי[כ]ם  מקובל "חושך" להראותך "כל המושגים רק לסבר האוזן{הרוחנית} ואין שם{בעולמות העליון} כל יכולת ידיעה בבורא יתהלל   וא"ף  אנו מלאכי"ו  אומרים  "איה  מקום  {כ"ב}ודו להעריצו" הרי באמצעות אותיותכ"ב{התורה} אנו המלאכים כנבראים נודעים לדרכיו שמותיו ופעולותיו   אך אין השג"ה בעצמו"תו  וזה  "להעריצו" לשון עציר"ה  וריצ"ה  ועל זה המקום אין חקירה כנאמר  "ברח לך אל מק{ו}מ[ך]"  בסוד  כ"ו {בגימ"} השם המפורש   סוד צירופי אותיות התורה הקדושה  ולזה הורשית בהתבוננות"ך  וזה סוד שם  {אי"ה }  העולה בגימ"  י"ו{מאור התורה}  כנאמר  לא בשמיים {הי"א} – אותיות "איה"-וזה המדרגה סוד המר{כ"ב}ה ומעשה בר{א}שי{ת} הינם המדרגות אשר יש  וניתנות להשגה אך יותר מזה לא תמצא{לשון אין יכולת להביא"ם"  לידי גילוי}ושמור עצמך כנאמר הנסתרות לה" –אלוקינו- בסוד  הצירו"ף   אי"ן-קו"ל  אין סוף יתברך לא מוש"ג   והנגלות לנו{המלאכים}ולבנינו{הנבראים}. 

כ"ב

"ויהי  אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו" 

ה{ב"ט}  ט"ב  בסוד   ט"  כפול ב"  מקוב"ל    בגימ"  ח"י  וזה  יצ{א"}  אות  א"  הארת החכמה   ומשפיע עבור{עיבור}"יצא"    בגימ"   ק"א    ערך שווה  ל"מיכאל"  וזה סוד  "מיכאל"    אותיות  א"  כלי"ם אור החכמה עבור{עיבור} יעקב צר"ף  -מיכאל  יעק"ב-   מקוב"ל   "-קיים   ע"   כ"ב א"ל בסוד  -כ"א ל"ב   ע" – שם אהיה {כ"א בגימ"} המהווה ל"ב  נתיבות החכמ"ה  עבו"ר עיבור יעקב בכ"ח  ה"ריבוע"  אותיות א"ור-   ע"  -  ב"י    הרי  המלאכים  לשון מהלכים אשר הבורא יתהלל  מבצע באות  א" בסוד פל"א  הם החותמים הארות  ב"י  בסוד   י"ב  הש{ב}ט{י}ם המהוים   {י}עקו{ב}  בסוד ביקו"ע   הסיטרא אחר"א באמצעות  {ע}"  [ל]שונ[ו]ת התור[ה]   מלכות  עול"ה מן הקליפ"ה והופכ"ת  לכדי קו"ל-יפה   "  חכמה{י"-פה}  מתוקנת  {קול}  כמשל לקו"ל  ער"ב בסוד עיבו"ר{מתוקן} וזה מא"ת  בסוד    מ"  בינה המשפיעה  א"ת {השכינה הקדושה} לנבראים  והשכינה כ"ח   האמונ"ה  בוודאי"מאת"  בסוד  אמ"ת   קו אמצע השלו"ם  המהווה  {פ}ני {י}צחק  {א}ביו  בסוד  פא"י השם הקדוש  {"פ"}ותח  {"א"}ת   {"י"}דך –בסוד חכמתך השפע"ה  ונתינ"ה  המקרבת הגאולה העתיד"ה- הכרת דע"ת-י"ה.

כ"ג

"ויעש  גם הוא מטעמים"

"ויעש" זהו  "עשיו"  שהינו "גם" לשון  גמגו"ם  פוגם באמונה{דיבור מלכות}  וזה עשיו ר{ש}ע ג[ד][ו][ל]  מקובל "שדול"   בסוד משד"ל ומסית הנבראים לסגת מדרך האמונ"ה והינ"ו   "מטעמים"  נוטריקון מטמ"א  -עמים"   ללמדך עד כמה טומאת"ו  "ואכזריותו"   בסוד כ"א  ז"ר  או"ת  -  קושר קשרים הנראים משוייכים אל הקדושה אך זאת טומאה נוראה זרו"ת  לשון ממזרו"ת  נוטריקון  "מום  זורע אות"  זה עשיו בעל מומים{חיסרונות} מהווה חכמה הפילוסופיה  חכמות חיצוניות מצד החקירה בכח הטבע שעל ידהין בנקל להכשל חס ושלום באפיקורסות  בסוד   א"ף-קורס-אות  סוד השביר"ה  לשון שיעו"ר  וביאו"ר שהביאו למשבר באמונה ,-

והוא עשי"ו קור"ס   בסוד  ס"ר  ק"ו  מן האמונה{קו אין סוף יתברך}  לכיון ה"סר"  בזמן אמירה נשמע  ש"ר-רה    הב"לי זה העול"ם "עשיו" שמו מרמז עולם  "עשיה"   -ה{חומר}יות  בסוד החמור אשר בעזרת ה"  משיח יבוא עני"{בכח העיון התורני }וישבר וירכב לשון  ירא"ה-כאבם של הרשעים  אשר יצאו נגד דרכי התורה הקדושה וחס ושלום טועני"ם {לשון  מביאים טעמים}הוכחות מדוע עשיית מצוות מעשיות איננה נצרכת בכדי לעבוד ה" יתבר"ך אכן הינם כ"חמורים"  והרי אינם יודעים עד כמה חמורים דבריה"ם לשון דבורים העוקצו"ת  הצו"ף {היכלות הקדושה}  והרי הכופר במצוות התורה ככופר בכל התור"ה   וה" ישמרנו ממעשיהם כי כל העם שגג"ה  . 

כ"ד

"ויחרד  יצחק  חרדה גדולה עד מאד ויאמר מי אפוא" 

ד"ע   ויחר"ד  בסוד    {ח}סד   {ד}ין   {ר}חמים  המהווים  מאור התורה{י"ו} וראה  י"  כפול  ו"  בגימ"  ס" צר"ף  אות  ס"  ליצח"ק  מקוב"ל   - יסו"ד-  צ" – ח"ק- אות  יו"ד המלאה הינו  די"ו ד"  כפול   י"ו   בגימ"   ס"ד הצדיק  זה  ח"ק {מצוות התורה} שבאמצעותם מתעלה  בייסו"ד {החכמה}  בוודאי  -"חרדה גדולה "  בצירו"ף    -או"ר  דו"ד  ח"ג  ל"ה-   וראה  אור בגימ" ר"ז {סד} שהינו  ד"וד   העולה בגימ" י"ד   י"  כפול  ד"  בגימ"  מ" אור בינ"ה   צר"ף   מ"  למילה דוד מקובל  מדו"ד  {לשון קו מידה} אור אין סוף הנחתם עבורה{עיבורה}-בממ{ל}כ{ה} וזה בוודאי  ח"ג   ח" כפול  ג" בגימ"  כ"ד  ספרי  תור"ה  שהינ"ם  חס"ד{גדולה }בסוד דג"ל-  ו"ה  תפארת המלכות זיוו"ג  עולמות  וראה סוד {א}ור  {ד}וד   {ח}ג  מקובל "אחד"   נוטריקו"ן   א"  ח"ד {א"}ור חכמה  משפיע לתפארת ישראל   ח"ד  בסוד  ח"  כפול  ד"   בגימ"  ל"ב  נתיבות החכמ"ה   המקבלם מן האות א" ובאחדות"ם"-  

מלכות מקבלת השפע  בסוד  ע"  שפ"ה {פנים של התורה}  וזה {א}חד [ב]אחדות מופל[א]ה   -אב"א  אור" החכמה המכחי"ד  הקליפה הטמא"ה  ומהפכ"ה  ל  ט"-  מא"ה  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  החתומים במלכות {עשירית} והרי לך מא"ה{ג}דלות [מ]וחי"[ן]   בסוד  אלקי"ם  {מ}"גן   [נ]בראי"ם  ובכ"ך מעלים הנבראים  מ"ן {מ}יין  {נ}וקבין  למרומי"ם וזה בוודאי  "מ[י]   [א][פ]וא" מקוב"ל   פא"י    "פ"ותח  "א"ת "י"דך  הרי השכינה הנקראת א"ת   הינה פות"ח בסוד הצירו"ף חיו"ת-  פ"ו{בגימ" אלהים}  אשר דיני"ו  מתבשמי"ם  כמשל לבשמי"ם   המבשמים   הנבראי"ם   ובכ"ך  משפיע שפ"ע   הנקר"א    י{ד"ך} בסוד כ"ד  סודו"תורת הקבלה  הבאים לגילוי ונושאי"ם  {עימ}"ם  אור נפל"א   בסוד  {ע}יבור  {י}ניקה {מ}וחין  .

כ"ה 

"כשמע  עשו  את  דבריי אביו "

ראה עש"ו   בסוד  ש"  עו"ן בסוד אות  ע"  המלאה  במילה {ע}שו וזה עי"ן  ר"ע  בסוד הקליפה    {הטמ}א"ה   ע[שי]"ו הנקראת  "שמיטה"  לשון  שממה והטעי"ה   השומט האדם{ישראל קדושים} מן דרכי האמונה בהליכתם בתורת ישראל הקדוש"ה  וזה -דבר"י -לשון "דבר "  נוטריקו"ן  דו"ב-  ה"ר עשי"ו  אשר שר"ו הינו סמא"ל הרש"ע    הינו מדובב  ר"ע  בסוד דו"ב{דיבוב}  ו"הר"{מהרהר} בליבו איך לחתום נזק  בשורש האמונ"ה  ולכן נאמר  "אביו"  אותיות "אויב"  הינו מהווה אוי"ב  בסוד  י"  או"ב-  חכמה חיצונית וקלוקלת  הפוגמ"ת   במוחי"ן הקדושים ישראל צדיקי"ם קדושי"ם   וזה "כשמע"  אותיות   מכי"ש   ע"    עשי"ו מכי"ש  לשון  חותם  מוקשים לשון מכישים {קושיות} ובדורנו זה   "קושיות"  נוטריקו"ן  יש"ו-ק"ו-  או"ת  -ניסיונות בספרים הזרים דסיטרא אחרא נקראים המכחישים חס ושלום {פ}מליי"ה  [ש]ל מעל[ה]   מקובל שפ"ה העולה בגימ"  שכינ"ה-{ש}ורש [נ]שמות [י]שראל [ק]דושה  עליונ[ה]  המכונים  "נשיקה" בסוד  יי"ן-  קש"ה למרות הקושיות  ישראל משולים ליי"ן ככל אשר הזמן עובר{עיבור} כך ניחוח האמונה מתחזק בעורק"ם בסוד{רקיעים},השב"ח לה" יתברך שאמ"ר  וה"יה  העול"ם.   

כ"ו 

"ואל  שדי  יברך אותך ויפרך וירבך" 

ד"ע     "ו"-א"ל   תפארת דחסדים    החותמים   "שדי" בסוד  י"ד    ש"  {א}ור  [ה]אבו"ת  {ה}קדוש{י}"ם   בסוד  הש"ם   "אהיה"   בגימ"  כ"א   21     חב"ר"+1"  מקובל  3"  אבו"ת  וזה "יברך"  "וירבך"  אותיות  כת"ר  י"ב  הנקרא  "ויפרך" לשון פא"ר  כ"ו  השם המפורש עולה בגימ"  ומהווה  האבות  {ג"}  המורכבים  כל אחד  מן  {ד"} קויים  ימין שמאל אמצע  ומלכות  והרי ל"ך  י"ב   בסוד  הש{ב}ט{י}ם    בסוד מט"ה-ש{ב"י}   ורא"ה   אותיות   -משה"  י"  ט"ב-   הרי מש"ה  הינו אור התורה ואין ט"ב אלא תורת ישראל הקדושה - 

והינו חותם הנקודה  בסוד  אור החכמה {י} במלכות המהווה  נ"ון-קד"ה  לשון  {מ}שתחוה  [ב]עת  תפילה  ובכך מעלה  מ"ב  שם המברר  הקליפה ומהווה עליי"ת   אותיו"ת כ{מ}רכבה  [ה]עולה ה[ש]מימה וזה  סוד מש"ה  אשר בתפילתו  יד"ע   בסוד  ע"ד  י"    י"ד –{ע}  ידיעת  שבעים פנים של התורה{לשונות} לקשור התפילה  ולסמוך  {ג}אולה לתפ[י][ל][ה]  וזה  מקור כל   {ג}יל"ה  ורי[נ]"ה  בסוד  ג"ן   נ"  כפול  ג"   מקובל  בגימ"  ק"ן  {אור החכמה} המכיד הסיטרא אחרא סודו"תורת הקבלה שופ"ר  מלכות המלכות הגוזרת וחותם ביאת גואל צד"ק  במהר"ה בימינו{אכי"ר}

תם ונשלם - "פרשת  תולדות"/מאת רשב"י נמסר  לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה המאירה.

 

OnLineTech