להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "שמות"

"פרשת  שמות" /מאת רשב"י  נמסר לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם הענו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה. 

 

א"

"ואלה שמות בני  ישראל הבאים מצרימה את  יעקב "

רא"ה ואל"ה  בסוד א"ל  ו"ה  חכמה דחסדים המהווים   "שמות"  נוטריקו"ן  ש"-  מאו"ת   אור  בינ"ה   המשפי"ע     ש"ם-  או"ת  תפארת  עבור{עיבור}מלכות  "בני ישראל"   בצירו"ף- י"ב   נש"ר   א"ל-   {שת}ים {ע}שר {ה}שבטי"ם   הז{ו"כ}ים ל-כ"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ צירופי אלקי"ם   -ה"בא"ים  בסוד  א"ב   {א}לפא  {ב}ית"א {ס}וד [ה]קבל"ה  [נ]קראי"ם- "סנה"  שהינ"ו  נ"ס  ה"   ורא"ה   נ"ון  ס"מך    בצירו"ף -כ"ו  סמ"ן   ו"-   אור  תפארת השם המפור"ש   שופ"ר  מ"שה העולה כ"ו   ומהוו"ה עבור המלכות   ס"  - מ"ן  הרי  הנבראים  מעלים  מ"ן  מ"יין נ"וקבי"ם   למש"וך"  אור" סמ"ך  בגי"מ  ק"כ   גמ"[ר] תיקו"{ן} -  נר"ן   {נ}פש  {ר}וח {נ}שמ"ה    בצירו"ף- שופ"ר  ח"ן  שמ"ן   ה"-  חכמה עליונ"ה המכחידה הסיטרא אחר"א  וחותמת   -

"שמן  ה"  בסוד   "נשמה"  נוטריקו"ן  {נ}ו"ן-  {מ}"שה-  אשר  מ"ן   מזכ"ה  הנברא"   ב"מע"לת"ו  של ע"ב בגי"מ חס"ד  ס"ד  ח"  דע"ת {ד}ק[ד][ו]ש"ה  - ד"וד  בגי"מ י"ד  י" כפול  ד"  בגי"מ   "מ" אור" בינ"ה   הנקראת  "מצרימה"   נוטריקו"ן-  מ"-צי"ר-  מ"ה  בגי"מ אד"ם  תפארת   יעק"ב  החות"ם  בשכי"נה    {א}"ת  [כ]"ח האמונ"ה- ש"ם  כ"א בגי"מ -אהיה-   א"לף  ה"א  י"וד  ה"א בצירו"ף-  ל"ב   א"ף   יהודה-  והב"ט    א"  +א"  בג"ימ  ב"  וכ"ך  קיבל"ת בצירו"פה לאות ל"   ל"ב   ל"  כפול  ב" בגי"מ ס"  אור בינ"ה החותם הארת א"ף{חוטם}  בסוד מו"ט   ח"   בצירו"ף-  מ"ח  {ט"ו}-  בסוד ט" כפול  ו" בגי"מ  -נ"ד –  צר"ף  ל-יהודה-  קבל –  {נ"}  י{ד}ו"ד ה"-    בצירו"ף - ו"ה  ד"ן   י"ד-  בודא"י  תפאר"ת  ו"  ד"ן  בסוד -

 ד" כפול  ן" בג"ימ    ר"יש  בסוד השפעת שי"ר   אותיות  י"ש או"ר    שהינו  רא"ש  ו"  המעבר   י"ד בגי"מ  דו"ד  וראה סוד עיבו"ר בסו"ד  ריבו"ע {אחורים}-  ד{י"ן}   י"+ן"  בגי"מ   ס"  צר"ף  ד"   והנה ל"ך  ס"ד מקובל {בליוו"י }דינים בסו"ד    י"+י"+ו"  בגי"מ  כ" חב"ר  אות  ו"   כ"ו  המהו"ה [ל]"ב  נ[ת]יב[ו]ת הח{כ}"מה  - כ"ו- ת"ל    המרא"ה  על מס"ך כות"ל  ב"טרם"   שם  מ"ב   מביא לגילו"י   כ"ל-  ת"ו    כ"+ל"  בגי"מ נו"ן   שהינ"ם  יי"ן-מש"ה  ת"ו{ניגון} התפילה מהווים עבור{עיבור} הממלכ"ה נוטריקו"ן-  מ"ם-כל"ה   בסוד כ"{ל-  מ"ה}  בגי"מ אד"ם  ניתן למלכות-"מלה"   נוטריקו"ן   מ"-  ל"ה   בוודאי  ל" כפול  ה" בגי"מ ק"ן   בצירו"ף   מ" – "נקם"  בסוד בג"ד נקמות של משי"ח  צד"ק בן דוד אשר בגאולה העתיד"ה  יישח"ט אומות העולם ויכרות ראש הנח"ש הוא הייצר הר"ע  ו"אז" בגי"מ  אות  ח" דע"ת דקדוש"ה תבו"א  בסוד  אבו"ת  לגילויים אצ"ל  רבי"ם   בסוד צ"ל   א" מאור התור"ה   שהינ"ו   ברי"ת מ"ים  המתק"ן   במומי"ם זה הסיטרא אחר"א אומו"ת העולם  הארורי"ם {אכי"ר}.

ב"

"ויהי   כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש"

הב"ט   "ויהי"  - יהוי –  ת{פאר}ת [ישר]א"ל   המהווה  "שיר  פ"ה  א"ר -   בס"וד -"אר  י"  שפ"ה -  בגי"מ  שכינ"ה   נוטריק"ון-  י"ש כונ"ה הנקרא"ת  כ"ל  בגי"מ   נ"ון זה השי"ר  שהינ"ו  ש"ר   י"ה בסו"ד   -יש"  ירא"ה-  השורה ב"נפש" היוצא"ת   סוד הנפ"ש "המושכלת"   בצירו"ף- מש"ה  כ"ל  אות"-   בסוד "ש"ם  ה"  כ"א    ל"ו"  תי"ו-בודא"י   ש{"ם  ה"}   העולה  בגי"מ אד"ם  מהו"ה   כ"ל  בינ"ה   בצירו"ף-  ל"י  כ"ב  נו"ן-    מדרגת   -ם"  לבנו"ן-הנקראת  אהיה ועול"ה  כ"א  בגי"מ  ונחתמ"ת   ב"אות" -

 ספירת היי{סו}"ד   המהווה אור    ס"ו  והנה ל"ך ק"ץ הגאול"ה   ס"ו   בגי"מ  שישים  ושש"   בצירו"ף-  ו"  שמשי"ם-להראותך ת{ה}[ל][י]"ך הגא[ו][ל]"[ה]  -שם  "הללויה"- הח"ל  בסוד  חל"ה   בתשס"ו בסוד  ש"ת{תפארת אות  ו"} המהווה  ס"ו   ס"  כפול  ו"  בגי"מ   {ש}מ"כ  בסוד   {ש}ם  {כ}בוד  {מ}לכותו   המבר"ר  ש"כ שורש דיני"ם  ב"הם"  בש"ם  מבש"ם  ש"ם מ"ב  -

 או"ר  הגאול"ה שור"ה ב"אות  בוודא"י  "אבות" שהינ"ם   או"ת   ב"  בסוד {ב"}ראשי"ת אברהם יצח"ק ראשי"ת  של  יעקו{ב"} וז"ה -יר"{ך}   יע[ק]"ב- בצירו"ף ק"כ   עיב"ר  -  צירופי אלקי"ם ב{פ}נימיות משי"[ח]  יש[ר]"אל פ"רח  נוטריקו"ן  פ"ה  רי"ח  אור החכמ"ה   פר"י  ח"   ה"  {כ}"ח [ה]דע"[ת] -  כה"ת  בסוד  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל יה  ב"ן דו"ד  גוא"ל  ישרא"ל מן הקליפות דסיטר"א אחר"א  נקר"{א} בש"ל  [כ]"ך  -כ"א העולה בגי"מ  שם  "אהיה" יתבר"ך  ויתהלל בע"ל כל הכוחות כולם    "שבעים"  בסוד-שמ"י  ע"ב - {ש}מע-א"ל {מ}טטרון  {י}הואל  החותמים בישרא"ל  חס"ד  ע"ב בגי"מ וזה סוד נפ"ש נוטריקו"ן  נו"ן-{שפ"ה}  בגי"מ  שכינ"ה {א"כ-יר}.

ג"

"ובני ישראל   פרו  וישרצו   וירבו ויעצמו במאד מאד "

רא"ה    "ו"   הינו"ן   ב"ן   י"   והרי ל"ך    ו"  ב"נ  י"  בסו"ד  ב" כפול   נ"  בגי"מ מא"ה   בסוד  י"  ספירות  וכל ספירה מורכב"ת מן  י" והרי ל"ך    "מאה" בסוד  פל"א   מ"ה אד"ם  תפארת עולה בגי"מ ונקר"א  "ישראל" בסוד   "ירש   אל"  תפארת  יור"ש ספירת החס"ד המשפיע  עבור"ו וראה הסדר  חס"ד  גבור"ה   המהוות ונכללות בפנימיות  תפאר"ת סוד האבות אברהם{חסד} יצחק{גבורה} רחמים{יעקוב}  המשפי"ע  כמש"ל  לצ"ד  {זכ}ר"י    ז" כפול  כ"  בגי"מ  ר"ם   צר"ף   {ר"י]ש  מקובל   שי"ר-ם"   רש"ם  י"  אור  החכמ"ה במלכות   {ש"ם}  ומז{כ"ה}  המלכות  כ" כפול ה" בגי"מ  מא"ה  בגדלות  מוחי"ן א"ם  ה"  המכחידה הסיטרא אחר"א   וזה סוד מדרגת  "פרו" בצירו"ף-  "שופר"  -  אותיות שו"רש-פ"ה  הרי החכמ"ה  מביא"ה   י"ב  מ"אה  סוד בי"נה ל{כ"ד}י    גילו"י{פ"ה}  -

של כ"ד {ב}ת"[י ] [ד]י"ן  [ר]צ[ו]"ן  {מ}צח [נ]צ"ח  -סוד   "דיבור   מ"ן-  והינ"ך רוא"ה  מ"יין  נ"וקבין הצדיקים ישרא"ל קדושי"ם  בכ"ך  {פ}ר"ו  [ו]רב"ו  ממתקי"ם ומבשמי"ם בסוד  י" ש"ם  מ"ב  מידת אלהים העולה  פ"ו   פ"  כפול  ו" בגי"מ ת"פ    צר"ף  אות  ה"  מלכות  מקובל  שם הקדוש –תפ"ה- בגי"מ   -תהלים"-  ורואה דיבו"ר בסוד  י"ד בור"א  דו"ד  בגי"מ בור"א  בסוד   ב"  או"ר בגי"מ ר"ז  מהווה הוא אות בי"ת בסוד  {ב}ראש{י}{ת}   רא"ש בית   מלך המשי"ח  ועיו"ן    בסוד  ו"  עי"ן  תפארת מגול"ה כאשר הנבראי"ם  קוראי"ם  ובזמ"ן אמירה נשמ"ע  "כורעים"  לפנ"י  אלהי"ם יתברך ויתהלל  מדרג"ת  "תהלים"{מלכות} וב"כך  מיד"ת א"להי"ם  מהוו"ה  א"  מיל"ה  מביא"ה מוחי"ן קדושי"ם ללא דיני"ם קשי"ם  -

וזה בודא"י  מ"ה  א"לי   בגי"מ  אד"ם תפארת ישרא"ל  רחמי"ם  בס{ו}ד ר[י]"ח [מ]י"ם  [ח]כמה דחס[ד][י]"ם- סוד  "יחודים" המ"ו"ש"ך"  כ"ו   כ" כפול ו" בגי"מ  ק"כ  צירופי אלקים אור בינ"ה המכחיד ושוח"ט הייצר  הר"ע אומות העולם   הסיטרא אחר"א  שממ"ה  מלך המשי"ח בגאולה העתיד"ה יגזו"ר  ב"הם בסוד  ב" כפול  מ"ה   בגי"מ   צ"די"ק  בסוד  ק"ץ  י"ד   והרי  ל"ך  דו"ד בגי"מ י"ד ומקובל  ק"ץ  דו"ד בסוד קו"ץ- ד"ד   בגי"מ   ח"   צר"ף  ל"קוץ"  מקובל  "קו חץ" דוד שהינו   צדיק מהוה דעת דקדושה אות ח" בתורת הקבלה וב"אמצע"ותה  שם ע"ב בגי"מ ח"סד  ב"א בסוד "אב"  {א}לפא {ב}יתא  -צירופ"י-  אותיות  בסוד   -י"  ציפו"ר-   ק"ן  ציפור מלך המשי"ח זהו שמ"ון גוז"ר אור אי"ן סו"ף-ק"ו ומוציא"ו כמש"ל  ל"חץ"  נוטרי{ק}ו"[ן]  ח"יות  צ"דיק  כ"ח הנש[מ"ה]- "נקמה" -

 אותיות  ק"ן   מ"ה  בגי"מ אד"ם  {מ}ל"[ך] {ה}משי"ח- "מכה"  קשו"ת באומות העול"ם ועתידי"ם ה"ם להאב"ד  מן מידת הדי"ן הנקראת מ"-  כ"ה   {או"ר  ב}ינ"ה- ב"ואר  הישמיד עמל"ק    בסוד  ע"מ-מל"ק   בודאי  ע"ם אדו"ם  ממלכת רומ"י  ה"  יתברך וית[ה]לל  ימלוק ויישחט {ה}ייצר הר"ע  זאת [ל]א [י]ישכ"ח לע[ו][ל]ם- מדרג"ת "הללויה"  תאי"ר  פנ"י ישרא"ל העתידים לחזו"ת  "במ"ראות  אלהים    מ"ב  או"ר או"ת    שמות קדושי"ם  אש"ר "יזהירו" בסוד ז"ה רי"ו  בגי"מ גבורה עליונה כ"ח הנשמ"ה  מ"בפנים נוטריקו"ן  מ"ב- 

פני"ם  שתכחיד  מדרג"ת   "וישרצו" דסיטרא אחר"א   בסו"ד   -"ישו   צ"ר  ו"-   והרי זה  י"ימח  ש"מו   ו"זכרו  ע"ולמים  הנקרא  "ישוע"   בצירו"ף  -י"ש    עו"ן-   הינו   -י"  עונש- רש"ע  ספירות"חתונות דסיטרא אחר"א   והוא  מצי"ר  לישרא"ל אות  ו"  תפארת ובע"ת  הגאול"ה אות   מלך המשי"ח  ייטו"ל  ו"ישבר" בסוד  רשב"י  אות  ר"יש  ב"י   בסוד  י"ב  שי"ר  צירופים  דבינ"ה    בצירו"ף -מ"בנה  י"ד  ציפו"ר-   דוד בגי"מ  י"ד המהווה  "ציפור"  נוטריקו"ן- צ"דיק  פא"ר  י"ו- ייק"ח  בסו"ד שמ"ו  ח"ק  יי" כ"ח הנשמ"ה אות  ו"  מן המילה "ישוע"{יימח שמו וזכרו}-

וזה סוד המשי"ח את הקליפ"ה דסיטרא אחר"א  ימו"טט   בכ"ח  אות  ו"  ויהפ"ך  "ישוע" שזה מידת הדי"ן הקש"ה והטמא עבורישרא"ל לכד"י   י"ש  עי"ן ו"   אור  החכמ"ה  ו"    יש"ע בסוד  -צד"י"ק   ונ"ושע"  בצירו"ף   ו"   י"ש   ע"   זהו מלך המשי"ח בן דו"ד  בסוד  ו"  דד"   וראה  ד"+ד" בגי"מ ח"  צרף אות  ו"   מקוב"ל   ח"ו  הכפל  ח"  כפול  ו" בגי"מ מ"ח   בוודאי משי"ח אמ"ת בצירו"ף- ת"ו  א"ם  ש"ם  ח"י- בסוד   צדי"ק    {ח}י  עול{מ}ים {ב"ע}ל  מ"ח  ע"ב בגי"מ  ח"סד  וגוא"ל ישרא"ל מן ממלכת אד{ו}"ם  רומ"[י]  הר{ש}[ע]"ה- 

"ישוע"  ועבור ישרא"ל זאת הקליפ"ה אמור"ה לגלות מוחי"ן משיח בסו"ד   י"ו   -ש"ע  נהרי"ן-  בציר"וף -{י}"  ש[נ]"ה   [נ]ע"ר  -   צר"ף אות  ו"  משי"ח מקובל  "ינון"  שם הגוא"ל  בגאולה העתיד"ה -או"י  ל"ה-  לממלכת רומ"י {אדום} הארורה בעת  ש-"אליהו"-  הנביא קדוש עליו"ן יבו"א  בסוד  י"ו  א"ב  {א}לפא {ב}יתא  אורות החכמה להודי"ע לכ"ל  דיר"י עול"ם  לך המשי"ח נשל"ח מ"ן המרומי"ם  ל{פ"ד}ות בסוד  פ"ד   [ב]" פעמי"{ם}    -ש"ם   מ"ב – "מבשם"  הדיני"ם  וגוז"ר מלכות    {י}הו{ד}ה  בגי"מ  דו"ד מלך ישרא"ל נקרא מול"ך  על {כ}ל הברי[א]"ה ברשו"ת  ש"ם אהי"ה יתבר"ך  עולה כ"א בגי"מ וכ"ל השב"ח לבור"א יתהלל  בעל כ"ל הכוחות כול"ם{אכי"ר}. 

ד"

"ויקם  מלך חדש  על מצרים"

רא"ה   "ויקם" בסוד "קוים" נוטריקו"ן     ק"ו  -  ים  או"ר אי"ן סוף  יתבר"ך  ק"ו  המשפיע -מל"ך-  בסוד    מ"  כ"ל    והבט כ"+ל"  בגי"מ  נ +  מ"  מקובל צ"דיק שהינ"ו    "חידוש"   בוודא"[י]  {מ}ח[ד]"ש  [ד]בר"  תור"[ה ]  בס"וד   ק"ו  "מדידה" מב"צע"  בש"ם   ע"ב  בגי"מ {ח}"סד   [ש]ק[י]ל"ה [ש]ל נש{מ}ו"ת   סו"ד   "משיח"  נקראו"ת   קר"ן או"ת  "מדידה" בסוד  י"ד  מד"ה  דו"ד בגי"מ י"ד מהוה מד"ה    אותיות  ד" מ"ה  אד"ם בגי"מ המור{כ"ב}  מן   כ"ב  ר"ם   ו"ה    אר"בע  חיו"ת   ש"ור  נ"שר  א"ריה  ן" {אדם}  בסוד  "שנאן"  נוטריקון א"ש נו"ן   א"ר ע"ב   שע"ר  "אב"  {א}לפא  {ב}יתא צירופים היוצרי"ם{ציורים}  ה"ם    "רקיעים"  בסוד  קי"ר-עיני"ם שורש השכינ"ה {ק}[י]"ר [ב]תורת הקבלה -  יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה נחת"ם  במהות"ה  על יד"י  -

"מצרים"   אותיות  צדי"ק  ר"ם המשפי"ע  ל"מדרגת"  י"ם  מלכות הקדוש"ה בתורת הקבל"ה ז"וכ"ה   בסוד  ז" כפול   ו"  בגי"מ מ"ב  ש"ם  קדו"ש  {מ"ב}רר  הקליפות הטמאות דסיטרא אחרא  ומעלה התפילות לש{ע}"ר  [ה]א[ה][ב]["ה]-[ז]"ה  ס[ו]"ד  "הש{ב}[ע]ה" -"בועז"  נוטריקו"ן  ב"ו"-  ע"ז במלך המשי"ח  {ד}יני"[ם] [ק]שי"ם -  "קדם"  נוטריקו"ן קוד"ם-  ם"   מקור הדיני"ם  באור החכמ"ה הקוד"ם לבינ"ה ועליו"ן  ל"ו   ומלך משי"ח  ספירת תפאר"ת חות"ם   ב" ע"וז זה התורה האלוקית בגאולה העתיד"ה הנקראית  {ב}ראשית  וגילוי"ה לאומות העולם הטמאים יהיה בצורת  "ברית  אש"  דינים על  "הבריות" {ממלכת אדו"ם} וככל שגוב"ר הדי"ן ברחבי הבריאה בזאת הע"ת שמלך המשיח  אמור להתגלות -

ופרצופ"ו  בסוד  "צרופ"ו  אותיות   פ"ר- צו"י  הרי  הו"א צ"יר- פ"ו  בגי"מ  אלהים   ועיני"ו  לוהטו"ת כ"לפידי"ם  הפודיי"ם  ישרא"ל צדיקים קדושים מן הסטרא אחר"א  והשבח למרומי"ם וזה סו"ד   בגאול"ה העתיד"ה  בסוד ד" ע"ת  י"ה  ארב"ע  פרצופי"ם -צבע"י  קש"ת-   נקראים בסוד הצירו"ף -ע"ב   צדי"ק   ק"ו  ש"ת-  חס"ד העולה ע"ב בגי"מ אור החכמ"ה  אריך אנפי"ן  משפי"ע עבור{עיבור} הצדי"ק{שם משיח}ק"ו{אין סוף יתהלל} החות"ם במהות"ו   ש"ת  מידו"ת  המהוות  -פרצו"ף  של"ם-בצירו"ף-  פ"ה  צפו"ר  מוש"ל-בודאי מלך המשי"ח  מוש"ל בסוד "שלום"  קו אמצע בתורת הקבלה   והינ"ו גוז"ר  צ{פ"ו}ר בגי"מ  אלהי"ם  המגלה מידת הדי"ן   פ"ה  פ" כפול  ה"  בגי"מ  ת"  צר"ף   ת" פ" ה"  שם קדו"ש  "תפה"  עולה בגי"מ -תהלים"-  {מ}[י]ד{ת} [ה]גבור"ה ה[קשה]- "מיתה קשה"  לסיטרא אחר"א  {אכי"ר}.

ה"

"ויאמר אל  עמו הנה עם בני ישראל"

הב"ט   "ויאמר"  נוטריקו"ן י"ו-  אמ"ר    אור החכמ"ה  החות"ם    שי"ר  א"ם   י"ו  שהינ"ו    י"ש   רי"ו  א"ם  גבורה עליונה רי"ו  בגי"מ אשר ענ"ף  בסוד  פנ"י  ע"  המשתלשל  מן הא"ם  בינ"ה שהינ"ה רחמים א"ך  בסוד כ"א העולה בגי"מ שם אהיה דינים מתעוררי"ם ממהות"ה לשו"ן  וז"ה  הכתוב  אמ"ר  א"ף  שהינ"ו  תפארת  הדי"ן המושפ"ע למענ"ו  הינ"ו  ב"עצם ע"ב העולה חס"ד בגי"מ  מידת א"ל   שהינ"ה   "ע{מ"ו} בסוד  מ"ם  בגי"מ   פ"  צרף אות  ו"  מקובל  פ"ו  בגי"מ  מידת אלהים לכ"ן  ע"-  פ"ו  החס"ד   ע" שבעים פנים של התורה  ממתיק ומבש"ם  פ"ו סוד  די"ן רפ"ה   בצירו"ף- "יפה נדר"  בוודאי אור החכמה  הנקרא  "יפה"   -

משפיע לבינ"ה "נדר"  נוטריקו"ן  נו"ן  ד"ר {ח}סדי"ם  מ[ר][ו][ב][י][ם]- בסוד  "חרובים"   נוטריקו"ן "חירות   ב"י   ם"-   והר"י רוא"ה עולם החירו"ת נוטריקו"ן ח"י  אורו"ת  בינ"ה חותם בספירת הייסוד"  ח"י בסוד צדי"ק  ח"י  עולמי"ם  אורו"ת חסדי"ם   בצירו"ף-  ס"ד  מ"ח{י}"   בוודא"י  חס"ד ע"ם  ב"ני ישראל"  ה"מב"רר קליפות טמאות דסיטרא אחר"א וחות"ם    "שיר  אל"  בפנימיות העולמו"ת  נוטריקו"ן  ע"  מלות שבעי"ם  פני"ם של התור"ה  בסוד אור פני"ם{רחמים}  "{של} התור[ה]"  בצירו"ף   י" אור החכמה   "שילה"  תורת משי"ח אור הרחמים המכחיד אומות העולם  {ס}ו"ד ה[ג]א[ו][ל]["ה] ישראל ודא"י  ע"ם –"סגולה" {אכי"ר}.

ו"

"הבה  נתחכמה  לו"

ד"ע    "ה{ב"ה}  בסוד  ב  כפול  ה"  בגי"מ  י"  צרפנה ל"ה"  מקובל  מדרגת  י"ה  חכמה ובינ"ה  הנקראות  "נתחכמה"  בצירו"ף-   כת"ם  ח"ן  ה" {כ}תר {ת}פאר ת  {מ}לכות   המהוי"ם   {ח}-כמת- "נסתר"  החותמת  "כח  מתנה" אור הת{ו}ר"ה   ו"  בצירו"ף "מתנה"   מקובל  "תמונה" סוד מלכות הקדוש"ה זהו שמ"ה מגל"ה   כ"ח    כ"  כפול ח"  בגי"מ  ק"ס  צר"ף  אות  א"  סודו"תורת הקבלה קב"ל ש"ם "קסא"  [ב]ינ{ה} ע[ל]יונ[ה ] זה סוד  "להבה"  השור"ף  בסוד   שופ"ר   ה"     ו"  פ"ר שנ"ה  הייצר  הר"ע אומות העולם ומכל"ה בסוד כ"ל  מ"ה בגי"מ אדם תפארת כל דב"ר נוטריקו"ן  ד"ב - 

ב"ר  ייצר הרע המוכחד ונוגד לקדוש"ה  וזאת הלהב"ה  ראה  ענינה" ל"ב  ה"ה  בסוד   ה"+ה" בגי"מ  י"   צרף   ל"ב  קבל  ל"י   ב"   מוחי"ן   {ש}תים {ע}שר  {ה}שב"טי"ם  המהוים ל"י  בגי"מ  מ"  צר"ף  מ"  ל"י והוס"ף  אות  ו"{תורה} מקובל "מלוי"  בגי"מ  -אלהים-  מידת מלכות הקדושה די"ן  בסוד ד"  -  י"ן     וידע"ת  י"+נ" בגי"מ ס"  צר"ף  ד"   ראה  ס"ד הלהב"ה  {תורת הקבל"ה} ישב"ר  בסוד רש"בי  כות"ב ספר הזוה"ר   בצירו"ף-

ז"ו" ה"רה -  המלמדינו על עיבו"ר יניקה  מוחי"ן  של אות  ז"ין {ח}רב הגאול[ה]  [נ]שמת {מ}שי"ח -  "נחמה"  נוטריקו"ן נו"ן-  חמ"ה   שמ"ש  הלה"בה בסוד  ל"ה-   ב"ה   ל"  כפול  ה" בגי"מ   ק"ן  מאור החכמ"ה  בממל"כה"  משמי"ד  ב"חום" שהינו שם מ"ב  כל קליפה טמאה דסיטרא אחר"א ממלכת  אד"ום רומ"י   נופל"ת  ולא תקו"ם  בסוד משי"ח  יישח"{ט  מ}"ח דסיטרא אחר"א   באמצעות מ"ט  שהינו  מ"טט"   מלא"ך  ה"  והב"ט   ט"+ט"  בגי"מ   ח"י  צר"ף   לאות  מ"  מקובל מ"ח-י"   הרי לך מט"ט  מוחי"ן דקדוש"ה עבור{עיבור} משי"ח א[ו]{ר} הח[כ][מ]"[ה ]-הישב"ר וירמוס   ה"כמורה"  מדרגת "נצרות"  נוטריקו"ן  נו"ן-צרות וזה שמם שממה וצרה עקב מצירים -

בסוד מצרים  לישראל צדיקים קדושי"ם ומלך המשי"ח בן דוד זאת התיב"ה   "נצרות" ישב"ר   {ב"ע}זרת    ע"ב  זר"ת חסד עולה בגימ"  ומצביע  על   "זרת"  אותיות  ר"ז או"ת בסוד   -ו"  שי"ר  ז"את-  השכינה  תעשה נקמ"ה  נוטריקון נו"ן-קימ"ה   ו"אז"  בגי"מ ח"  דעת דקדוש"ה  מהפ"ך עבור ישראל על יד"י לחימ"ה "נצרות" לכד"י    צ"  נרו"ת בוודאי מלך המשי"ח  צ"דיק אור  המנור"ה   על ידי "נרות" נוטריקו"ן   {נ}פש  {ר}ות  א{ות} בצירו"ף האותיות – שופ"ר א"ת- שהינ"ו  מהוה  "שר  פ"אות"- המשי"ח מ"ביא  מ"ב פל"אי  ב"פ   מל"א  י"    כ"ך  י" י"  בגי"מ  כ"  {א}ור ה[כ]"תר  שם אהיה בגי"מ כ"א  גוא"ל ישראל צדיקים קדושים מ"ן הגול"ה  הנורא"ה {אכי"ר}.  

ז"

"ויעבדו מצרים  את בני ישראל בפרך" 

הב"ט   "ויעבדו"  בצירו"ף - י"ד  ע"ב  ו"ו-   ורא"ה  ו"+ו"  בגי"מ  י"ב   המהו"ה י"ד בגי"מ דו"ד   שהינ"ו  מלכות   הנגאלי"ת על יד"י ל"י  י"  ע"ד  אור החכ"מה ע"ב  בגי"מ    {ח}ס{ד}  ח"ד בגי"מ  י"ב  המהווה  ח" כפול ד"  בגי"מ  ל"ב  נתיבות החכמ"ה הנקראים "מצרים"   בסוד צ"יר מ"ם    אותיות  צדי"ק ר"ם מ"-  אור בינ"ה זו"רח  בסוד "חרו"ז   ז"   כפול  ו"  בגי"מ ש"ם  מ"ב  המשב"ר הסיטרא אחר"א  ומחז"ק  בסוד ח"ז ק"ם ז" כפול ח"  בגי"מ   נ"ס   בצירו"ף  ק"ם   ,מקובל    נ"ס ק"ם   בצירו"ף  -ק"ן סמ"ך-

 זה המאמר בסוד החכמה נאמ"ר סמ"ך  בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים אור בינ"ה   בא"ר   ינו"ן  ה"  מ[ו]חי"{ן}  [מ]שי"ח  [ק]"ן- בסוד "נוקם"   נוטריקו"ן  נו"ן-ק"ם   זנ מלמד על הגאולה העתידה  כאשר הא"ם  בינ"ה  ת{פ}ק[ו]"ד בסוד  פ"ו  בגי"מ אלהים  מידת  הגבור"ה העליונה את  ב"נה   אשר זכ"ה   ל-{ב"} כפול  {נ"}  בגי"מ מאה"  א"מה"   בגי"מ אדם תפארת ישרא"ל המהווה מוחי"ן  "דופק" בסוד ק"ו  פ"ד   ב"  פעמים שם מ"ב   בגי"מ  פ"ד בז"ה  זה"ב מידת הדי"ן הקשה  פוד"ה  פ"ד  ו"ה  בסוד  -

 ד"ו  פ"ה  פ"ה  כפול  ב"{ד"ו}  מקובל  בגי"מ   -צל"ם"-   המשי"ח שהינ"ו   ש"ם   ח"יה   בסוד מ"ח  י"  שנ"ה בגי"מ  ספירה את ישרא"ל קדוש"ה אד"ירה" מדרגת  י"ה  שמ"ה  מש"ה  [ש]"ם  ה"  בת[ו]{ר}ת הק[ב]ל"[ה] – סו"ד  "תשובה" בוודאי  "בפרך"  בסוד כ"ב  פ"ר גבורה "  {מש}י"ח  [י]ח[ר][י]"ב  בסוד  -ש"ם  ר"יי-   בצירו"ף -יש"י   ר"ם-   את הסיטרא אחר"א  זוהמ"ה לא אד"ם אלא "בה{מ}[ה]"  [ש][מ]"ם –"שממה"  ובחוק ד"ומה בסוד מ"ה   ד"ו    מ"ה  כפול  ב" בגי"מ  צ"דיק הוא מלך המשיח בחוק דומה מושך דומ"ה  "שממה "קשה"  גוזר  באומות העולם בסו"ד מדרג"ת  {"הפת]ע"ה  שם  -תפ"ה-  בגי"מ  -תהלים- מלכות ישרא"ל  יוצא"ת  לנקמ"ה   בצירו"ף-  ק"ן  מל"ה {א"כיר}.

ח"

"וילך  איש מבית לוי ויקח את בת לו"י-

"וילך"  בסוד  כ"ל   י"ו   שהינ"ו    ל"י  כ"ו   השם המפורש  שופר מש"ה   העולה כ"ו  בגי"מ  בסוד  כ"  כפול ו" בגי"מ ק"כ צירופ"י   אל"קי"ם ל"י  בגי"מ  {ם}  אור בינ"ה הנקראת   "איש"  בצירו"ף - י"  א"ש-   כ"ח הנשמ"ה   בצירו"ף-  ש"ם   ח"ן  כ"ה-  {ח}כמת  {נ}סתר  כ"  כפול  ה" בגי"מ  מא"ה  א"ם  ה"  פל"א מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת  ישראל מוח{י}"[ן] [ק][ד][ו]ש[י]"[ם]- אור "ניקודים"  שהינו   ש"  פל"אי האבו"ת   נוטריקו"ן  א"ב- או"ת סוד הצירופי"ם  מ"בית   בסוד  תי"ו   מ"ב  שמו"ת    בצירו"ף  מבש"ם  ת"ו-  המלכות  מן הקליפות הטמא[ו]ת {ס}יטרא [א]חר"א [נ]קרא[ו]"[ת] ומלך המשי"ח  "ניקודים" נוטריקון  י"נון-  קו"ד-מי"ם  -

"אסונות" בסוד הצירוף-    ס"ו  פל"א  נו"ן  אות-   יגזו"ר בממלכות אד"ו"ם   נוטריקו"ן א"דון-  מו"ם זהו הייצר הר"ע מלך המשי"ח  יישחט"ו כפר"ה והוא ייל"ך  כפר"ה על ע"ם ישרא"ל  ובכך זוכים בגאול"ה  כ-פ"ר-ה    כ"ה  פ"ר  מגלה זה המאמר הגבורות "פר"  דינים כ"ה חזקים  כ" כפול ה" בגימ" מאה אור בינ"ה   "רומזים" על  ו" רזי"ם אור תפארת   י"עקב"  אשר יבק"ע  ו"ישבר"  באמצעות רשב"י  הקדוש את   -ברית ישו"- ור"אה   ה-א{ס"ו}נות  ב{ש}נ["ת]    "תשסו"  -

ק"ץ הגאולה  והתגלות מל"ך המשי"ח תחל להראות מב"עד  למוחי"ן הנבראי"ם  וכ"אשר ש"ר  כ"א בגי"מ שם אהי"ה יופי"ע  נוטריקו"ן  יופ"י-   ע"  שבעים לשונות של הקליפ"ה  משי"ח  יכרי"ת ממלכת הרשע"ה   "ויקח"  חו"ק  י"  אור החכ"מה "וי"עבר"ו"  בשכינ"ה וז"ה ביו"ם הוא יה"יה    "ויו" בגי"מ "אחד"   ו"אהבה"  ומלכות הרשע"ה   {ת}על"ם  {כ}ל"א  {ה}ית"ה   משי"ח בסוד הש"ם -תכ"ה-    {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  י"ה  חותם מוחי"ן   "בת לוי"  בצירו"ף – י"  אות ל"ב-  

בסוד  ל"י   אבו"ת   ל"י בגי"מ  {ם"}  צרף ל-אבות-  מ"ב  או"ת   בסוד   ב"  או"ת ם" {ב}ראשי"ת  אור החכמ"ה  המשפיע ב{א"}מצע{ו"ת}   הייסוד אור  בינ"ה  מ"  המכחיד כ"{ל}  [ק][ל]יפ[ה]   ומהפך "קללה"  דסיטרא אחר"א ל{ב}ר{כ}ה   עבור{עיבור} ישר"אל מעשה מר{כ"ב}ה  בסוד  "כב+כ"ב   אותיות השמים ואותיות  האר"ץ  המכחידות  ה-ד"ב-  זה"ו  היצר הר"ע  באמצעות   מ"ב  אותיו"ת   כ"ב    ב"  פעמי"ם  מ"ב בסוד מ"  כפול  ב" עולה  {פ}" [גילו]"י  הגוא"ל  -סוד "גילוף" נוטריקו"ן  גילו"י-פ"ה החכמ"ה העליונה [מ]{ש}י"[ח] [ש][מ]"[ה]-  "שמש חמה"   בסוד  ש"-  שמח"ה האבות המאירים התבוננות [ר]ז"י  הת[ו][ר]"ה  נקר{א}[י]"[ם ] ובה"ם  משמידי"ם   "ארורים" ממלכת -רומ"י-אדו"ם-  בצירו"ף -"מדור אימים"-  ייכחד לעולמים {אכ"יר}.

ט"

"ותהר  האשה ותלד בן ותרא  אותו כי טוב הוא  "

"ותהר"  בסו"ד "תורה" שהינ"ה ה-"אש"-ה"  כ"ח  הנשמ"ה  בסוד   שמ"ן-  ה"    חכמ"ת[ "משנה"  נוטריקו"ן   מ"-  שנ"ה אור בינ"ה  ול{כ"}ן  נ{א"}מר בסוד  כ"א  העולה בגי"מ  שם -אהיה-   "ותלד"   בסוד"   ת"-  ול"ד  בוודא"י  ת"  בגי"מ ארבע  מאו"ת  בצירו"ף – א"ר עב"  ו" אמ"ת   -  תפארת הבינ"ה  זכ"ר  המולי"ד ה[מ]לכות  ה{מ}[ש]ול"[ה] לנקב"ה  וזה סוד "ממשלה "  נוטריקו"ן   ש"ם  מל"ה  כ"ח האמונה מל"ה   ש"+ם" בגי"מ ע"   {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה- -שפ"ה  בגי"מ  שכינ"ה  תפארת מוליד"ה  בסוד  {מ"ו} –ליד"ה מ"  כפול  ו"  בגי"מ   -ר"ם   מוחי"ן - בסו"ד הצירו"ף-  [י]{נ}ו"ן  [מ"]ח  [ר]"[ם]- המכחי"ד   -

בסוד י"ד  גימ"  דו"ד  את  ה"נמרים"  נוטריקו"ן נ"  -רומ"ים זה המלכים{שרים} דסיטרא  אח"רא   "חמישים" בסוד  "משיחים"    מלא  אות   ח"ת  במילה  משי{ח}ים  מקובל "משחיתים"  בוודא"י  משחי"ת-י"ם   מלכות הקדושה ישראל שמ"ה  ובעת הגאול"ה העתיד"ה "משחיתי"ם   יהפכ"ם  עבור ישראל  ל"משיח-תמים"  בסוד הוא כולל"ם  ובכ"ך  יכניע"ם וסוד"ו   מכיון שמן  הקליפה ב"א בסוד א"ב  יחריב"ה וזה סוד  "מחריבייך  ממך יצאו" וראה מחרי"בך"   בסוד  כ"ב  רמ"ח חרב הגוא"ל  כ"ב  אותיות{אותות}  המהויים רמ"ח ר"יש  מ"ם   ח"ית בצירו"ף -משי"ח  ר"ם    ממית"-  בודאי משיח ב"ן דוד הנקרא ר"ם  ימי"ת    -

ויכחיד זכ"ר עמלק בסוד זכ"ר עמל"ק סמא"ל  י"ימח ש"מו ו"זכרו"   וב"ת זווגו" לילי"ת    והמשי"ח   "יחריבם" בצירו"ף-  מ"ב  רי"ח-  הרי  ב"אמצע"ות  ע"ב העולה חס"ד בגי"מ  משי"ח חותם  ו{מ"ב}רר קליפות מן המלכות  ע"ל יד"י רי"ח  וזה שנאמר  "והריח ביראת ה"   והב"ט   "{ו}ה{ר}{י}ח בסוד  רי"ו העולה גבור בגי"מ הנקראת  "בי"ראת  בצירו"ף י"ב  א"ר  ת"ו   סו"ד  הנגינ"ה בצירו"ף- ינו"ן-מגיל"ה- ידיעת הש"ם המפורש שופר מש"ה  ש"ם  ה"  משי"ח  יפי"ל  עיב[ו]"[ר]  דסיטר{א} אח[ר]"א- הנקרא  "ארור"  הנח"ש  וז"ה על ידי  "חרון א"ש  של משי"ח בג"ימ  נח"ש  בסוד "אור נחש" משיח בעל ידיע"ה  בסת"רי הנח"ש  עולם אצילות דסיטרא אחר"א   שורש"ם של הדינים ש"ם משי"ח   בצירו"ף- מ"ח  י"  שמ"ש-  עול"ה ויוריד {ס}מא"ל מקצ"ה העולם [ו]עד הקצ"ה  -

בווד"אי  משי"ח   נקרא  ס"ו    ס"  כפול  ו"  בגי"מ  "קרס"  בוודאי מלכות אדום  סוד הנח"ש  "קרס"  עקב סודות"ורת הקבלה שמשיח ש"ם  ח"י  המלמד"ך   שמ"י  ח"   {ש}מע-אל  {מ}טטרון  {י}הואל    מ{ד}רי{כ}ים  הגואל בס[ו]ד {כ}"ד  [ב]תי [ד][י]"ן  הנקראים "כבודי" וזה סוד "ואת"  כבודי לא אתן לאחר"  כלומ"ר   ו"  תפארת  ישראל ובת  זוגתו  השכינ"ה  "את" צירופי ה"שפה" בגי"מ שכינ"ה הנקראת  -כ"ב-וד"י   בסוד י"וד  כ"ב   בצירו"ף- י"וכבד" דעת מש"ה  לא  א"תן  -לאח"ר- אלא רק לבע"ל  "ריח-אל"  משי"ח ישרא"ל  מור"ח וודאי"ן {מריח ודן}  מרי"ח  בסוד  י" רמ"ח עשר ספירות  דקדושה בהם ד"ן   ב" כפול  מ"ה  בגי"מ "הצדיק את אומות העולם הסיטרא אחר"א  שיאבד"ו לעולמי"ם וכל השב"ח  למאצי"ל ה" יתברך בעל כ"ל הכוחות כול"ם  {א"כיר}

י"

"ויפן  כ"ה וכ"ה  וירא כי אין איש" 

הב"ט  "ויפן"   בסו"ד  פ"ה-ינו"ן   מלך המשי"ח  הנקר"א  כ"ה ו"כה  בודא"י  תפארתאות  ו"   בעל   כ"ה+כ"ה בגי"מ נו"ן –שערי  {ח}{מ}{י}{ש}ים אותיות  משי"ח   והינ"ו  "וירא" בצירו"ף-  "שיר ואו"-   בגי"מ {י}"ג  [מ]י[ד][ו]ת  [ה]רחמ[י]"ם מקובל  "יהודי"ם"  מצביע"  על מדרג"ת   י"הודי"  בסוד י"+י"  בגי"מ  כ"  צרף  -הוד- מקובל  כ"ד  ו"ה   סוד הרצו"ן בצירו"ף-"אוצר   נס"  ה"-  הנקרא"   "אין איש"  בצירו"ף -פל"א  יי"ן  א"ש-  

הנשמ"ה הנקרא"ת    "איש"   א"לף  י"וד  א"לף בצירו"ף-  פדוא"ל-סוד מלאך  הגאול"ה  - פד"ו-א"ל בוודא"י  פ"ד  בסוד שם מ"ב כפול  ב"  הינו  פ{ו"ד}ה   ו" +ד"   בגי"מ  י"  צרף   פ "י  ה" מקובל  פ"ה  י"  באו"ר החכמ"ה בא"ר  נפדי"ת   בסוד פנ"י  ד"ת העולים מ"ן  הקליפ"ה הטמא"ה דסיטר"א אחר"א{אכי"ר}.

י"א

"ולכהן  מדי"ן   שבע בנות ותבאנה   ותדלנה"

רא"ה    "ולכהן"   בצירו"ף -נו"ן  כל"ה-  בודא"י  בינ"ה משפי"ע באמצעות ייסו"ד כ"ל  עבור{עיבור} הכל"ה  {כמש"ל} מדרג"ת   מדי"ן נוטריקו"ן   מ"ד   מי"ין  ד"זכורין   אש"ר   באמצעות די"ן   ד"  כפול  י"ו  בגי"מ  ס"ד  -העיסו"ק  בתור"ת הקבלה הנבראי"ם  מושכי"ם  שפ"ע  נוטריקו"ן    שפ"ה-  ע"  ה"שכינה"  בגי"מ שפ"ה  כ"ח המחשב"ה  וזה  ברכ"ה  בסו"ד שי"ר  כ"בה"  וע"ל כ"ך  נאמר "{א}ז [י]שי[ר] [מ]ש"[ה]  "אמירה"  בסו"ד    א"ר  י"  מה אד"ם  עולה בגי"מ  ומהוו"ה  תפארת  יש{ר"א}ל   וחות"ם  "שבע "   נוטריקו"ן   ש"נה  ע"ב    -

שבעים ושתיים שמות קדוש"ה  עבו"ר   רבו"ע  "בנות"  נוריקו"ן  ב"ן-או"ת מלכות ש"ם  ב"ן  בתורת הקבל"ה   ב"אמצע"ות  כ"ך  ז"וכה"  הרי  ז"ה  כ"ו  תפארת השם המפורש שופר מש"ה  העולה בגי"מ כ"ו   חותם  כ" כפול  ו"  בגי"מ ק"כ צירופים בסו"ד   ציפור"ים    נוטריקו"ן "א[ו]צר-[פ]ה-מ{י}ם"   רז"[י]  וסתר"י  תור"ה  -"יופי"  נקראים בסו"ד   י" כפול  ו" בגי"מ  ס" צרפה  ל- י"  פ"  ו"  מקובל  י"-סו"ף  בודאי אור חכמה נחתם ב"ים  ס{ו"ף}-  מלכות מידת אלהים העולה פ"ו בגי"מ ו"היחידה" מב"ן הספירות  המק[ב]לת {א}ור [ה]חכמ[ה]- "אהבה"   בסוד  א"+ב"  בגי"מ ג"   -

במילו"י   גימ"ל צרפ"ה לאות  ה"ה  מקובל   ה"מגילה" בוודא"י  מ"ה בגי"מ אד"ם "גילה"  אות  י"וד   י"ו  כפול  ד" העולה  ס"ד  ו{ב"כ}ך  כ"ב אותיות{אותות} מביאו"ת בסוד מ"י  אבו"ת   מ"ב או"ת  י"  אור הגאול"ה על יד"י  כ"ך  {מ"ב}רר"  הגוא"ל  הקליפות דסיטר"א   אחר"א   הנקראות "הגשמה"  בסוד  "המשגה"  זה הייצר הר"ע   המטע"ה  הנבראי"ם  ללכת בעצותי"ו  ומסית"ם לדרך הגאול"ה ומלך המשי"ח  ינפ"ץ   בצירו"ף  בסו"ד-  פ"ה  י"   נ"ץ -  נוטריקון  נ"ון  צ"דיק  א[ו]ר בינ"ה {ז}א"ת   הקל[י][פ]"ה-"זיוף"  שמ"ה  בסו"ד  תורה מזוייפ"ת    נוטריקו"ן- מזימו"ת-פת"י 

בוודא"י הייצר הר"ע פת"י בסוד  זק"ן  וכסי"ל א"ך מרו"ב טפשות"ו  מפי"ל  חכמי"ם  רבי"ם המזלזלים  במסיכ"ה  העוט"ה על פני"ו ובזאת ה"מס"יכה בסוד  סמ"אל הרש"ע  הייצר הר"ע נוט"ל  הנשמ"ה ובגאולה העתיד"ה  ב"ן דוד בעל  ב" כפול  נ" בגי"מ מא"ה  א"ם  ה" גדלות מוחי"ן יחבו"ט בייצר הר"ע  בסו"ד מדרגות   ח"י  {ט"ו}ב   וראה  הסו"ד    ט"ו  כפול  ב"   בגי"מ ל"  צרף לאות  ח"  מקובל  חי"ל זה המשי"ח בסוד ח"י-א"ל   יישח"ט אומות העולם ארורים כול"ם  ו"אז"  בגי"מ  ח"  דעת קדוש"ה  הנקרא"ת   "ותבאנה" בצירו"ף  -  א"  ת"בונה – סוד קבלת האותיות {נבואה} יבו"א לגיל"וי   בסוד  "ותדלנה" אותיות  -נו"ן  תולד"ה-  מלכות תו"לד"ה  בסוד  ל"  כפול  ד" בגי"מ   ק"כ  זוכ"ה לגמר תיקו"ן {א"כ}יר.

י"ב

"ותאמרן  איש מצרי הצילנו מיד הרועים"

הב"ט   אי"ש בסוד צדי"ק  זה"ו   מש"ה  בעל מדרגת "מצרי" בצירו"ף-  צי"ר  ם" {א}[ו]ר [ב]י[נ]"[ה]  בצירו"ף "שיר נבואה"  הנקרא "הצילנו" בסוד  "צל  ינו"ן  ה"-    מלך המשי"{ח   מ}ש"ה   מהווה מ"ח המכרי"ת   בכ"ח      כ"  כפול ח"  בגי"מ  ק"ס    בצירו"ף אות  א" המצביע על מלך המשי"ח    שם  קס"א   בסוד אהי"ה    "אשר"  אהיה בודאי משה שהינו  אש"ר מהוה רא"ש חכמה בינה דעת דקדוש"ה   ר"יש  א"לף  ש"ינ  בצירו"ף -שפ"ר  יי"ן  א"ל-    {ח}כמה [ד]חסדי"ם   ח"ד   ח"  כפול  ד"  בגי"מ   ל"ב  נתיבות נקראים אור בינ"ה   ל"  כפול   ב" בגי"מ ס"   מהויים  בסוך  סמ"ך  בגי"מ ק"כ צירופי אלקי"ם  חיי"ם   שהינ"ם  יי"{ן מ}ש"ה  המעלה -

מ"ן   מ"יין  נ"וקבין  ב"אמצע"ותם חותם  ש"ם ע"ב חס"ד עולה בגי"מ  בפנימיות מלכות  "מיד" נוטריקו"ן  מ"  -י"ד  בגי"מ דוד נקראת   קר"ן-א"ת  השכינה הקדושה כ"ך  מכ{חידה} בצירוף  אות  י"  חכמ"ה המלכות  שהינה  "יחידה"  את הקליפה דסיטרא אחר"א  אומות העולם" הנקראים "הרועים"  נוטריקו"ן  רו"ע  -{י}"ם   מלכ[ו]ת הר[ש][ע]"ה  אדו"ם – ישו"ע  י"ימח  ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים  נקרא בסוד  {ג}ילגול  [ע]שי"[ו]  ה[ר]ש"ע הוא  השט"ן   ה"גוער"  בישראל ובגאולה העתיד"ה הצדיקים יישח"טו ראשו  ואל"ף  מכות א"ש   ייחתמ"ו  בפנימיותו ואי"ן סו"ף למכאוב"ו   "אש אוכלת א"ש  תכלה ממשלת"ו{אכי"ר}.

י"ג

"וישמע  אלהים את נאקתם  ויזכר אלהים את בריתו{וג"ו}

רא"ה   "וישמע"   נוטריקו"ן י"ו  שמ"ע   בסוד ש"ם  ע"  אור בינ"ה  ש"+מ" בגי"מ ע" חב"ר  ע"+ע"  בגי"מ  ק"ם  בוודאי אור בי{נ"ה  ק"ם} בסוד "נקמה"  אותיות  ק"ן  מ"ה  בגי"מ אדם  תפארת ישרא"ל להכחי"ד אומות העולם דסיטר"א אחר"א המהוים "נאקתם"  בסוד  "קנאת  מום"  זה הייצא הרע   "קנאות"  ובת  זוגת"ו לילית  "מום"   ובגאול"ה  העתידה   "שפטים"  בצירו"ף י"  מ"ט  שפ"ה  בגי"מ שכינ"ה משי"ח  ינהי"ג  מידות הגבור"ה בפנימיות"ה   ובכ"ך  ממלכת אד"ום  הרשע"ה  תאב"ד  מן העולם   ור"אה    תא"בד  אותיות ד"ב  א"ת   זהו הייצר  הר"ע  ד"ב   ובת זוגתו הקליפ"ה  א"ת מלכות דסיטרא אחר"א  ובמלחמ"ה  העתיד"ה   המשי"ח המהוה   מ"ב-לח"םה"   יגזו"ר חמל"ה עבור ישראל צדיקים קדושים  -

ו"לחימה" כ"מו"ה  לא נראת"ה בסוד כ"ו  בגי"מ עולה וסוד"ה  כ"  כפול  ו"  בגי"מ {ק}"כ  צ{י}ר[ו]פי אל[ק]ים בינ"ה  החותמ"ת  ש"ם –יק-ו-ק יתברך  בפנימיות הגוא"ל   ו"בזה"  זה"ב  נוטריקו"ן ז"  ב"ה   רומ"ח  בצירו"ף-אור מ"ח שהינו מאו"ר  ח"  כ"ח הדעת {ד}קדושה {י}חריב [ב]ניין {ה}טומא"ה –הנקרא  "דיבה" בצירו"ף  -"בדיה"{שקר}  והמשי"ח  בן דוד אמ"ת יהרו"ג השק"ר  וזה סוד משה הר"ג האיש המצר"י  לשו"ן  "מציר" האמונה ומערערה  באמצעות השקר  ומשה הרג"ו"   באות  ו" אמת   ובש"ם  המפור"ש  שהינ"ו-שופ"ר  מ"ב-ש"ם   הרגו"  בסוד   -ו"אור"ג   מעשה המרכ"בה אשר משנה הר"ע  לט"וב  -

ורא"ה  כגו"ן  ש"קר הופ"ך  קש"ר   "שיער"  המצביע  על די"ן  יהוה עבור ישראל   י" שע"ר  אור החכמה המכחיד הקליפה הנקראת "שיער"  ורואה שהטוב מגולה מן הר"ע  והורג"ו ובזמ"ן אמירה  בהחלפת  אות  ה" באות  א" נשמע "אורגו"  ומשה זה סוד" {מש"י}ח"     שמ"י  ח"  {ש}מע-אל {מ}טטרון  {י}הואל  מהוים עבורו{עיבורו}  דע"ת  על-יונ"ה כ"ח הנשמ"ה אות  ח"  שם אהוה בתורת הקבלה ובכ"ך  גוב"ר בסוד  ב"-או"רג   בזכות ידיעתו במעשה המרכ"בה   א"ב  אריגה  משנ"ה  הניקו"ד המנהיג האותיות מר"ע{דינים} לטו"ב {חסדים}  בודא"י  "משי"ח כמשל לתולעת מש"י  האורגת כ"ך  ישרא"ל  מדרגת משיח נקראת "תולעת" בסוד"תהילת עין"  כ"ח  החכמ"ה  המגולה ב"די"בור  בסוד י"ד  בגי"מ  דו"ד{ספירת המלכות} מכחיד הקליפות דסיטרא אחר"א -

וזה עניין יתרון האור מן החוש"ך יתרו"ן  אותיות  י"  נרו"ת  עשר ספירות בלימ"ה  החתומים במלכות{משיח} ומהוים עבורו{עיבורו}  -"כשופר" אור בינ"ה  המבט"ל   "כשופ-"ר  כ"ח גבורה דסיטר"א אחר"א ויש להבי"ן שמשי"ח כל מלחמתו באומות העולם  ממלכת אדו"ם ה" יתברך ויתהלל יימחה זכרם  מ"בוצעת  בפי"ו{תפילתו}   וכך  {מ"ב}רר  עולמות{העלמות} וחותם תיקונים{חידושי  וסתרי תורה}  המבערי"ם הקליפה ובוני"ם בסוד  ו"  בנים  חסד גבור תפארת נצח הוד ייסוד דקדושה פרצו"ף  צפו"ר  נוטריק"ון   צ"דיק פ"ה  או"ר  בגי"מ  ר"ז מגל"ה ובכ"ך  מה"ווה  שורש הגאולה ישראל נגאלים  "בכ"ח כ"ב  מל"ה   המשפיע חכמה  עבור  מ"ב-כל"ה  {השכינה }הקדושה   וזכר"ו "המשכילים "  בצירו"ף-

 מש"ה   כ"    מילי"ם-  בודאי אור  "כ"תר  משי"ח  חותם  בפנימיות   מש"ה  "מילים"  בסוד  ל"   מי"ם    י"  חכמה י" בינה  י"  דעת  והרי ל"ך  -ל"  כלי"ם- בצירו"ף-  כללי"ם- ו{ב"}ה{ם"}  בסוד ש"ם   מ"ב יחרי"ב אומות העולם בגאולה העתידה ולכן נאמר  "ויזכר"  נוטריקו"ן  או"ר  י"  זכ"ר ספירת החכמה  כמשל ל"זכר" המשפיע לנקב"ה  בסוד  מלכות ק"ן- ב"ה  אור החכמה  הכ"ונס בפנימיות  המלכות  מידת אלהים ע"ל  י"די   כ"ו  כ"  כפול  ו" בגי"מ ק"כ  צירופי אלקים  מלכות הקדוש"היא"   השכינה ז{ו"כ}ה  בגאולה הנקראית  ז"ה  כ"ה    תפארת ישראל   ז"  כפול  ה"  בגי"מ  ל"ה   למלכות  נית"ן   ל"  כפול ה" בגי"מ  ק"ן  חכמה עליונה  הכורתת  ומזמרת  החוחי"ם  כוחות הטומאה דסיטרא אחרא נקראים{א"כיר}. 

י"ד

"וירא מלאך  ה"  אליו  בלבת אש  מתוך  הסנה" 

הב"ט   "וירא"   בסוד או"ר  י"   החכמ"ה  כ"ח  מ"ה  אדם בגי"מ המכחיד"ה כל קליפת זוהמ"ה  דסיטר"א אחר"א   והחכמ"ה  הקדושה   בסו"ד   "מלאך  ה"    בצירו"ף- כ"א מלה-   שם  אהיה העולה כ"א בגי"מ   {א}ור א[מ]"א  עלי[ונ"ה]    "אמונה"  המושפע"ת    "אליו" בצירוף פל"א  י"ו   זה מש"ה  סוד השפע"ה   הזכ"ה למיד"ת  י"ו בגי"מ    "שש  עשרה"  בצירו"ף -שר"ש   שעה"-  {ש}תים  {ע}שר   {ה}שבטים   {מ}ו[ח]י"ן [ש]למ[י]ם -  "משיח"  נקראי"ם ק{ר}"ן  פלאי"[ם]- ר"ם  מדרגות בסוד  ד"ג  ר"ם או"ת  זה הצדי"ק מש"ה   החות"ם  "בלבת"  אותיות   ל"ב    ב"ת  בודאי משה חותם אור ל"ב נתיבות  החכמה בפנימיות  הב"תהינה המלכות  המהווה מידת הגבורה   "הסנה" -

וזה סו"ד "מתוך"  נוטריקו"ן  מ"ת -  כ"ו  בודאי מלכות ע"ץ המית"ה א"ך בזכות תפארת  -ש"ם  כ"ו – בסוד  {ש}ם  {כ}בוד  {מ}לכות{ו} המהוה   כ  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ צי{ר}[ו]"פי  [א]לקים   -או"ר בגי"מ  ר"ז  בכ"ך  זו"כה"  לת{ח}יית  [ה][מ][ת][י]"ם- "חתימה"   נוטריקו"ן  חיו"ת-מ"ה   תפארת  אד"ם  בגי"מ   מ"ה   מ" כפול  ה" בגי"מ  ר" במילוי"  רי"ש  בהיפו"ך  שי"ר נוטריקו"ן  י"ש-א"ר שהינ"ו רא"ש י"   חכמה המכחידה הסיטרא אחר"א זה סוד חיו"[ת] מל{כ}ות [ה]קדוש"ה   בסוד -תכ"ה-     {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל   י"ה  {אכ"יר}.

ט"ו

"ויאמר משה  משה  ויאמר הנני"

הב"ט   "ויאמר "  מאו"ר י" בסוד  א"ם   רי"ו   {גב}ור"ה  בגי"מ    בסוד  ג"+  ב"  בגי"מ  ה"   צרפה  לאותיות   ו" ר"  ה" ומלא אות   ה"  כגון כך   ה{א} מקובל –"שיר  אהוה"  סוד הדע"ת    שהינ"ו  מש"ה    מ"ם   ש"ינ   ה"א     בצירו"ף -  שמ"ן   י"   מאה"-  וראה  אור בינ"ה   בשלושת שמותיו  שמ"ן  נוטריקו"ן  ש"ם-  נו"ן י"וד   בסוד   י"  כפול   ו" בג"ימ ס"  צרף   ד"  מקובל   ס"ד   ו"מאה"  בצירו"ף  א"ם-  ה"  וידעת הבינה על כל   מדרגותיה בצירו"ף-  י"  דרגו"ת   מ"ה- בגי"מ  אד"ם  תפארת ישרא"ל-

 מש"ה  "ה{כ"י}רם   כ"+י" בגי"מ   ל"    צרפה לאותיות ה"  ר"  מ"  מקוב"ל-  "שיר מלה"  בודאי   "אז ישיר משה" את שיר   י"ש  א"ר   מל"ה    בסוד  ל"  מ"ה   י"  חכמה  י"בינה   י"  דעת   -והר"י- בצירו"ף-  ו" שיר"ה-  אשר תכחי"ד    ו"  שיר"ה דקדושה בזמ"ן אמיר"ה  כאשר   אות  ה" מוחלפת באות  ע"   מקוב"ל  {י}[ש]["ו]  ר["ע]-  בסוד "ישוע"   שהינ"ו גילגו"ל  עשי"ו   י"ימח  ש"מו  ו"זכרו ע"ולמים  ובזמ"ן  הגאול"ה  העתיד"ה        שירה"  בצירו"ף- י"ש  או"ר  ה"-  בסו"ד     -ראש  יהו-   המהוה - ו"  שנ"ה  יראה"-  

ללמדת באל"ף  השי"שי  ישרא"ל  המהוים מלכות קדושה ירא"ה שמ"ה   גאולת"ם   החל"ה   בסוד  ה"  חל"ה    ה" גבורו"ת נוטריקו"ן  "גבור-או"ת   מש"ה ע{ל"י}די    ל"י  בגי"מ  {ם} אור בינ"ה  פ"וד"ה  ישרא"ל בודאי  פ"ו  בגי"מ  אלהים מידת הדי"ן  השכינה נפדית מן הקליפה   באמצעות  פ"ד  בסוד ב"  פעמי"ם   שם  מ"ב  ה"מבשם"  וממתיק הדיני"ם ומחריב {ה}[ס]{י}ט[ר]"[א]  [א][ח][ר]"[א ]   וראה סודם ק"ח  אות  א"  מן  סיטר"[א]" וחברא עם   ב"   אותיות  א" במילה  "{א}חר[א]"   כגון כך א"+א"+א"  בגי"מ  ג"  חברה  באות   "ה"  מקובל ח" כעת צרפ"ה   לאותיות  ס" י"  ר"    ר"   ח"   מקובל "ריח  סר"ח-    והבט  א"חרא" והנה לך משפ"ט    סיטרא אחרא  -

מהוים  "ריח  סר"ח  חרא"   לשו"ן {א}{ח}ו{ר}ים  דינים קשים בתורת  הקבל"ה ובודאי כבר ידעת   "תחת דאחורים "בתורת הקבלה הקליפות דטומאה   "המקללות" דקדוש"ה  וזה שנאמר על ידי חז"ל{ח"כמים  ז"כרונם  ל"ברכה} –בעל חיסרו"ן  בסוד סירחו"ן  נוטריקו"ן  סר"ח-נו"ן חכמה זרה וחיצונית דסיטרא אחרא  שפי"ו  נוש"א  קללות וטינו"ף נגל"ה ונישא על גבי לשונ"ו נשמתו מן הסיטרא אחר"א "לשון לשון מלש"ן הנחש השטן הערמומי ממדו"ר "קן הצואה"  המוזכ"ר בספר הזוה"ר  בעל הקדוש"ה  וז"ה שנאמר "הנני"  אותיות  ינו"ן מלך המשי"ח יכח"יד   ב"כח י"ד    בגי"מ  דו"ד  המהוה כ"ד  ח"י    את אומות העולם  ז{כ}ר [ל]א [י]שא"ר  [מ]ע"ם יהי"ו  בסוד  "כלים" שבורים.

ט"ז

"ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך"

ד"ע    "ויאמר"  בסוד מו"רא  י"   ניקו"ד  גבורה ה" יתבר"ך  דיב"ר במש"ה באומר"ו   {א}ל   תקר{ב}  -בטר"ם -  הינך  בעל הכר"ה ב"ברית מטט"   בצירו"ף  -מ"ט  ברי"ת   ט"-  אורות חכמה בינהדעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  המהוים סו"ד   {א}לפא   {ב}יתא   ציר{ו"פ}ים    מידת הדי"ן  פ"ו  בגי"מ  אלהים  נקראי"ם והינ"ם  מעשה מרכב"ה   בסוד  ם"  שע"ה  {ש}תים  {ע}שר {ה}שבטים   שהינ"ם "{ש}תי{ם}   ש"+ם  בגי"מ ע"   צרפ"ה  לאותיות  י"  ת" מקובל  -י"  ע"ת- השכינה הקדוש"ה עש"ר אורות שלמים בסו"ד  ש"ט-  מ"ב  - י"ה -  

מ"בררים ומכחידים  קליפות טמאות דסיטרא אחר"א  ולכ"ן נאמר "הלם"  בסוד המדרגה  שיש להשיגה בטר"ם ניגשי"ם ל"שמי  ג"ן    {ש}מע"-א"ל {מ}טטרון  {י}הוא"ל   אש"ר ס"ו-דם  אור הגאול"ה   ס"ו ק"ץ  הגאול"ה   וראה משה ש"ת  מידות בהפוך  ת"ש   חבר  ל"סו"  מקובל  -תשס"ו- ז"ה    בגי"מ  י"ב  {מ}ו[ח]י"ן  [ש]למ[י]ם- "משיח" נגל"ה מ"ן המרומי"ם   ומדרגת"ו "הלם"  בצירו"ף-  ל"  מ"ה בגי"מ  אד"ם  תפארת ישראל מכי"ל   י"  חכמה  י" בינה  י" דע"ת   ל"-  כלי"ם  "כללים" בסוד נשמה  {כ"ו}ללת כ"   כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים  אור בי"נה  אשר  "הולם" בסוד  ו"  מל"ה באומות העולם הסיטרא אחר"א  הארורי"ם  וז"ה בזמ"ן הק"ץ  ק"וף  צ"דיק בצירו"ף-  יקו"ק   פ"ו   צדי"-  

בודאי תפארת שם י-קו-ק  יתברך ויתהלל   חות"ם   במלכות  אלהים   פ"ו    פ"  כפול  ו"  בגי"מ    ת"פ   במילוי אות  פ"ה ש"ם  -תפ"ה-  בגי"מ  -תהלים- סוד ה"צדיק"{שם משי"ח} הפו"דה בצירו"ף   {פ"ו}-ד"ה בכ"ח אלהים בגי"מ  פ"ו  את ישראל צדי"ק-י"ם  קדוש"-י"ם זהו  מלך המשי"ח שהינ"ו   "צד{י}ק [ו]נו[ש]"[ע] על יד"י שה" יתברך ויתהלל יחריב ויכחיד   "ישוע"   י"ימח ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים  גילגול  עשי"ו  הרש"ע  ממלכת אדו"ם הרשע"ה ה" יתהלל  ב"על כל הכוחות כולם{כלים} על ידי ש"ם  ע"ב בג"ימ  חס"ד חותם חירו"ת נוטריקו"ן-   ח"י-{א}ורו"ת  [ב]ישראל ב{נ}[י]"ו  נקרא[י][ם] –"נביאים"  בס"וד "של"  ש"ינ  ל"מד בצירו"ף -די"ן  של"ם-  גוזרי"ם באומות העולם באחרית הימי"ם הסיטרא אחרא נשחטי"ם על ידי מדרגת "נעליך"  בצירו"ף-  כ"ל  עי"ן-  וראה  כ"+ל"  בגי"מ נו"ן  אור בינ"ה  ע"-יי"ן  סודו"תורת הקבל"ה-

 ז"ה   ז" כפול  ה"  בגי"מ  ל"ה  ל" כפול  ה"  בגי"מ {ק"ן}  החכ[מ"ה]  כ"ך  משי"ח בן דוד יבצ"ע  "נקמה"  בממלכת ר{ו}"מ[י]  הר[ש][ע]"ה  -"י{ש}וע"    [ע]ש[י]"ו   ה[ר]ש"ע   סו"ד  -שעי"ר-  מהווים ומשי"ח ישרא"ל על ידי  -י"  שע"ר-   נוטריקו"ן - י"ש   ע"-  או"ר-  בגי"מ ר"ז {אור}   יבט"ל  בסוד  ל"י  ט"ב ל"י בגי"מ  {ם}  אור בינ"ה   הנקרא ט"ב   ט"  כפול  ב"   בגי"מ  ל"  מקובל   ב"  ט"ל ב"  כפול  ט"ל בגי"מ  ע"ח  ע"  כפול   ח" בגי"מ   - כ"ח  ב"שר  ח"י   י"ב- להראות"ך    המשי"ח  "בשר" וד"ם  ח"י   א"ך  נשמתו {מוחין} סוד"ה  ש"ם  כ"א  בגי"מ -אהיה-  בינ"ה עליונ"ה  המהו"ה    י"ב  צירופ[י]  אלכ[ס]ו{נ}[י]["ם]  ובה"ם בסוד  ב"  כפול  מ"ה בגי" "צדיק" זהו  שם משי"ח יבצ"ע  "ניסים"  {מ}לכות קדו[ש][ה]- 

"משה"  גואל ישראל משי"ח ה"   י"  שמח"ה עשר ספירות בלימ"ה{ללא מהות והשגה} נקראי"ם  קר"ן פלאי"ם   המהוים   "מעל רגליך"   צר"ף  אות   ו"  אות משי"ח  במילים  "{מ}ע{ל}  ר{ג}{ל}{י}ך   בצירו"ף   מקובל-   "מגלים  כ"א   שי"ר- בוודא"י   {מ"ג}לים  בסוד מ"  כפול   ג"    בגי"מ ק"כ  צירופי  אלקים אור בי"נה המהווה   י"  מ"ל  הקליפה   ורא"ה  י"   מ"ל  בצירו"ף אות   ו"  משי"ח   מקובל "מלוי" בגי"מ  -אלהים-  מידת הגבור"ה   אשר  ש"ם  אהיה בגי"מ  כ"א   {בינה}  שורש עבורה{עיבורה}  ומשפי"ע  "שיר"   בצירו"ף   ש"ר    י" סו"ד ש"רה     חבר שר"{י} בשר{ה}   וראה   "יה"  סוד חכמת הצירופי"ם    -ש"ינ  ר"יש   ה"א  -  בצירו"ף- שר"ש  יי"ן   ה"א-   תורת הקבל"{ה}  [י]ין מא[ו]"ר החכמ{"ה}  -שם  י-ה-ו-ה-  יתברך ויתהלל  המכחי"ד הקליפה  מן  אות  "ה"-ממלכה {אכי"ר}.

י"ז

"וארד להצילו מיד מצרים"

ד"ע   "וארד"  בצירו"ף  א"  ור"ד    סודות"ורת ישרא"ל   הנקראים  "ורד" בסוד   ד"+ו"  בגי"מ   י"  חבר אות  ר"  מקובל  שי"ר  י אור החכמ"ה   כ"ח  מ"ה  אדם בגי"מ  תפארת ישרא"ל המשפיע  חסדי"ם  נוטריקו"ן ח"  ס"ד  {י}"ם   דע"ת  [ד]ק[ד][ו]ש"ה- ש"ם  י-ד-ו-ד- יתברך ויתהלל   הגואל ישראל מן הסיטרא אחרא אומות העולם "הא{רו}ר{י}ו  סו"ד  רי"ו בגי"מ גבורה דסיטרא אחר"א מהוים   ומלך המשי"ח פו"דה  בסוד  "הודף"   הקליפה ולא  "מאפשר"  לחיצוניים{כ"ח הטומאה} להזיק לישראל צדיקים קדושים בעינ"ו  הרע"ה וזה סוד "שושנה בן החוחים" שושנ"ה -  ור"ד    נוטריקו"ן או"ר-  ד"    החכמה הנחתמת במלכות  אות  ד" -

בתורת הקבלה מעניק"ה  עבורה{עיבורה} עי"נקמה"   בסיטרא האחרא  י"ימח  ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים וזה סוד הגאולה  חירו"ת  נוטריקון   רי"ח-א"ות   משיח הנקרא  א"ח   תפארת בתורת הקבלה באמצעות   אמצ"ע  אות ב"  זה אות  א"  סודות התור"ה הנקראים  רי"ח   בסוד שי"ר ח" בצירו"ף  -שחרי"ת-  אור החסדי"ם   ו"  בצירו"ף  ל"שחרית"  מקובל-  ש"  חירות-  {א}ור [ה]אבות [ה]גואל[י]"ם-  {ב}ש{ם}   אהיה   שסודה  ב"  ש"ם   ש"+  ם"  בגי"מ  ע"  כפול ב"  בגי"מ   ק"ם  בודאי -

 כ"אשר    ש"ר  כ"א  בגי"מ שם אהיה יתברך   ק"ם  ו"בא" בסוד  א"ב  {א}לפא  {ב}יתא  סוד אותיות המל"ה  היא האמונה תורת ישראל הקדושה גאל{ת}  י[ש]רא"ל   "ב{ס"ו}ד  הצירו"ף   -  ס"ו   ד"ב   כלומר  בשנת   "תשסו"  הייצר הר"ע  שנקרא  "דב"  ב"ד-יה תורות  השקרי"ם   "נצרות ואיסלאם"  בצירו"ף- "ד"  אורו"ת  ק"ץ  סמא"ל- ס"ו-פ"ם   הח"ל {בפ}עול"ות  ב"   כפול  פ"  בגי"מ  ק"ס מלך המשיח הללו אותיות בצירו"ף  אות   א"   אשר ישב"ר  בסוד תורת רשב"י  מן  סמ"א"ל   הרשע   בכ"ך ירכיב תיב"ת  שם  קס"א  אור בינ"ה המכחיד וש"ם ק"ץ לממשלת סמא"ל    ועבור ישראל זה השם יהוה   מ"- סאל שם קדוש אור בינ"ה   "סאל" נוטריקו"ן  "סמך-  א"ל- צרף אות  ו" משי"ח קב"ל -ס"ו"מך  אל-  

הרי בשנת תשס"ו    א"ל{הי}    ישראל סומ"ך   ישראל במדרגות  י"ה מן שם אה{י"ה}  בסוד מלכות ה"א  מקבלת בפנימיותה אור ב{י}נ{ה}   ובכך מקובל  "אה"יה   כלומר  י"ה אומרת השנת תשס"ו   "אהיה"  במלכות   הקדושה אשר  שמ"ה "הא"  וזה השנ"ה בה"  בסוד ב" כפול  ה"  בגי"מ  י"  אור  החכמה  חורב"ן   יהיה לאומות העולם  הסיטרא אחרא הרשעם ועבור ישראל "חורבן"  נוטריקון   "חירות-ב"ן- שם המלכות שם ב"ן  נגא"ל בזכות ב" כפול  נ"  בגי"מ מא"ה אם ה"  עולם החירו"ת   וכאשר הסיטרא אחרא  חורבן קשה וגדול בזאת השנה תשס"ו עתידה היא לחוות מתקופה זאת ואילך  ע"ד הגאולה השלמה וכשזאת נחרבת ישראל עולה באמצעות משיח בן דוד לשלו"ט בסוד  ט"ל- 

שיל"ה  על כל העולמות  וזה סוד  "צדיק חי עולמים"  בוודאי מלך המשיח הינו צדי"ק  נוטריקו"ן  צ"די- ק"  צד הסיטרא אחרא והורגן ו"טובח" בבשר"ם  וראה   {ט"ו} –{ב"ח}    ט"  כפול  ו" בגי"מ  נ"ד בהיפוך  ד"ן   ב" כפול  ח"  בגי"מ  י"ו  מקובל   י"{ו}-{"ד}ן   צרף ו"+ד" בגי"מ  י"  וצרפה לאותיות  י"  ן"  מקובל  יי"ן  והרי לך   י"ו שהינו מלך המשיח מש"ה  ד"ן הסיטרא אחרא אומות העולם למיתה  ד"ן אות"ם   בסוד אור "מאות"  המהווה  ו"  אמ"ת סודו"תורת הקבלה אור חכמה הכ"ורת בסוד ו" כת"ר  את הטומא"ה  יי"ן נקרא  החכמה כ"ח מ""ה   כ"ה מ"ח  אדם בגי"מ תפארת [י]שראל בשפת {ח}ז"ל הק[ד][ו]ש[י][ם]-"יחודים" נשמת משי"ח ישרא"ל מר{כ"}י{ב}ים בסוד כ"ב  רמים {א"כ-יר}.

י"ח

"ויאמר  אלהים אל משה  אהיה  אשר אהיה" 

הב"ט   {ו"י}אמר    י"  כפול   ו"  בגי"מ   ס"  אור בינ"ה   שחז"ר  לחכמה"  שם  אמ"ר  בתורת הקבל"ה   בסו"ד   שי"ר  א"ם  בצירוף    י"  ש"ם  א"ר שהינ"ו   רא"ש   מי"    {ש}מע-אל    {מ}טטרון  {י}הואל  הינ"ו  מהוה"   "אלהים"{יתברך}    א"  מיל"ה החות"ם  חס"ד  א"ל  בפנימיות הנברא"  וד"ע   ל"א זכא"י הנברא  שם "אלהים" מנהיגו" זכאי הנברא    תיב"ת הש"ם מתהפכת לכדי     מילה " כ האמונה   ה"מבטל"  בסוד מ"ב-  ט"ל   שהינו  ט"ב  מ"ל הייצר הר"ע ושוחטו את סמא"ל הרש"ע י"מח שמ"ו  ו"זכרו  ע"ולמים שר"ו של "עשיו"   לא ישרו"ד בגאולה העתידה  וראה   "לא ישרוד"  בצירו"ף- יר"ד  ש"אול- בודאי   ש"ד  אשר שמו   -

"לא {"י"}[ש]"ר"["ו"]"ד"-"ישו  יורד"  ולא  עולה  וזה סוד מש"ה "רבינו"  נוטריקו"ן  רב"ינון" אור משי"ח   בצירו"ף- א"  רוש"ם  ח"י-  בודאי אות א" הארת החכמ"ה כ"ח מ"ה בגי"מ אד"ם  תפארת ישראל חותם  ח"י   אורו"ת   בסוד  "חירות  א"   בפנימיות   המלכות  המהוה "{א}היה [א]שר [א]היה" בסוד א"   א"   א"    בגי"מ  ג"   צר"ף  ג"+א"  בגי"מ   ד"  ומלכות אות  ד"  בתורת הקבל"ה   "לת לה מגרמא כלום"    ומרקבלת -אורותי"ה- מן  - א"  תור"ה -   משי"ח  ישר-א"ל    א"ר-שיל"ה    נקר"א   ק"ן  א"ר  החכמ"ה .

י"ט 

"זה שמי לעולם וזה זכרי לדר  דר" 

רא"ה   -ז"ה  -   בגי"מ  י"ב צירופים  ב{ס"ו}ד   ס"  כפול ו"  בגי"מ  ק"כ  צירופי ציפורי אלקים  אור בינ"ה  מוחי"ן {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים  המהוים   "שמי"  בצירו"ף  -י"ש  ם"    שהינ"ו   ש"ימ" בודאי ש"י עולמו"ת   בצירו"ף -שמו"ת  עליו"ן -   "לעולם" נחתמים   -לע"ול"ם   ל"ו   הצדיקי"ם  ל"  כפול  ו"  בגי"מ ק"ף    צר"ף    ל"ו  מקובל  -פ"ו  ק"ל-    בסוד  מידת הדין אלהים  בגי"מ  פ"ו  שהינ"ה  גוזר"ת    ק"ל  ק"וף  ל"מד   בצירו"ף  -  דופ"ק   מ"ל- הסיטרא האחרא הטמאים וכור"ת  בסו"ד    כת"ר  ו"ו בגי"מ י"ב אלכסונים ראש סמא"ל הרשע וד"ע  פו"קד   -

 בסוד  ק"ו   פ"ד   נשמות הצדיקים ישראל צדיקים קדושים אשר שורם מן המלכות פ"ו  בגי"מ  אלהים  והינ"ם  באמצעות  פ"ד  בסוד  ב" פעמים  -ש"ם   מ"ב -   "מבשי"ם  הדינים וממתקים המלכות מן הקליפות הטמאות וראה  הצדי"ק פוק"ד   בסוד דופ"ק  בפנימיות הקליפה ומבררה ובכך  "יבקע" בסוד "יעקב"   קו אמצע   ויעל  {נ}יצוצות [ק][ד][ו]ש["ה  ]- ולכן מלכות נקראת  "נקודה"  נ"  ק"וף   ו"  ד" ה"   צר"ף מקובל  "נון-פקודה"-  הרי אור בינ"ה נחתם   בצדי"ק  המהווה  "פקודה"   נוטריקו"ן  ק"ו-פד"ה  בודאי ה" יתברך ויתהלל  "{מ}[ש]ל[ח]  הצד[י]קים"-

 ניצו"ץ  "משיח"  נקראים   קר"ן פלאי"ם  בסוד חכמה אלפי"ם  ספיר"ה  בסוד  פ"ר  סמ"ך  י"ה  הרי  פ"ר  ג{ב}ורה על[י]ו[נ][ה] שורשו"   "בינה" אות סמ"ך  בתורת הקבלה העולה בגי"מ  ק"כ  צירופים  החו{ת}מים  י"[ה] בממל[כ]"ה ובכ"ך ה" יתבר"ך  מור"ה  בסו"ד  "מאור  ה"    שהינו או"ר   מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישרא"ל  לצדי"ק   "תכה"  בסוד  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל י"ה  וכ"ך "{ש}וברים [ש]יני [ר]שעים  -"שרש"  סמא"ל הרש"ע   [ס]"מך  מ"{ם}  א"[ל]{ף}  {ל}"מד"   צר"ף אות  ו"  מאור תורת ישרא"ל לאותיות  בסוגרי"ם  מקובל  "פוסלים"  בודאי ישראל צדיקים  פ"ו-סלים  ב"אמצעות" מידת אלהים  בגי"מ פ"ו   פ"  כפול  ו" בגי"מ   "תפ"  מלא  אות  פ"ה מקובל  שם  -תפ"ה-  בגי"מ -תהלים-"  והרי לך מלכות תהלים  שמה בתורת הקבלה על ידי  הצדיקים היודעים שמות וצירופים קדושים היוצאים מן ז"ה  הספר   -

שנכתב על ידי מלך המשי"ח  ב"ן  דוד  כורתי"ם סמא"ל  הרש"ע   "פוסלים" בסוד השמו"ת   הקדושים המגולים מן זה השם את הסיטרא אחר"א   וראה    פ"  "ואו"  ס" ל"  י"  ם"   בצירו"ף-  מפ"ל  סא"ל-  בודאי  סא"ל שם קדוש נוטריקו"ן   -סמ"{ך}  {א}ל   שם  אהיה  העולה בגי"מ  כ"א ומהוה בינ"ה המכידה הקליפה ובך המלכות זוכ"ה למידת  מפ"ל    {מ}חשבה  {פ}ה  {לב} "ברוח ישראל"  בצירו"ף- י"ב  רו"ח   ש"ר   א"ל-  מדרגת {ת}[פ]ארת   [ה]" שם  תפ"ה  בגי"מ  -תהלים" בצירו"ף-  תי"ו  ל"י   מ"ה-  בודאי תי"ו   אור החכמה  ארב"ע מאו"ת  בסוד א"ר-ע"ב בגי"מ חס"ד שהינו אמ"ת ו"  חותם  ל"י בג"ימ  {ם} בינ"ה בנברא  מדרגת מ"ה  בגי"מ  אדם  עולה  בסוד תורת הקבלה ולכן נאמר "זכרי"  זה אד"ם העולה מ"ה - אור זכ"רי  - בצירו"ף-  כ"א  שי"ר  ר"ז- שם אהיה העולה בגי"מ כ"א ומהוה ש{י}"[ר] [י]ש"ר     -

סוד ש"ם  ר"יי    ר"יש י"וד י"וד    בצירו"ף- "יש ריו ידוד"   גבורה בגי"מ רי"ו  החותמת שם ידו"ד יתברך  י"ד-  ו"ד    דו"ד בגי"מ  י"ד מלכות הזוכה למדרגת   אור החכמה י"  ד"+ו"  בגי"מ   י"  וזה מקבל ב"גבורה"  המושפע"ת עבורו{עיבורו} מן הזכר"   אותיות  "כריזה"  השכינה הקדוש"ה  תפארת ישראל   הנקראת  "ל{דר} [דר]"  וראה  ד"ר +ד"ר  בגי"מ   -ת"פ    מלא אות פ"ה מקובל  שם  -תפ"ה-   בגי"  -תהלים-  אור מכחיד הסיטרא אחרא וסוד זה האור  אות ל"מד"   בסוד  מ"  כפול  ד" בגי"מ   ק"ס   צרף אות ל"  מקובל  "סקל"  בודאי מלך המשיח   "סקילה"  בסוד י"ה  סק"ל   הסיטרא אחרא אומות העולם תי{פ}"ח [ר]ו[ח]"ם   בסוד  {פ}[ר]"ח  [ר][פ]"ח  -   "פרפר"  דינים משי"ח  ייטול  נשמתם ו"מורידם"  לגיהנם  זועקים ולא עולים לעולמים בשר"ם   "שורף"  בסוד "שופר" משיח "הלהבה"  -

השורפת הייצר הר"ע  סודות"ורת הקבל"ה  "שופר"  נוטריקו"ן   ש"ר  פ"ו בגי"מ אלהים   גב"ורה  ע"ליונה שם ע"ב בגי"מ חסד לישראל ודין קש"ה  ע"ד מא"ד  בודאי מא"ד  הייצר הרע יהיה ע"ד א"ך בסוד השם כ"א העולה בגי"מ  שם אהיה אור בינה {ר}[א]ש["ו]  {נ}כר"[ת] בצירו"ף-  "שנת אור"   מגולה מתוך מפל"ת אדו"ם  ממלכת ר[ו]מ"{י} הר[ש][ע]"ה  "ישוע" עשי"ו  שמ"ה  י"מח שמ"ם ו"זכרם  ע"ולמים או"י לה"ם  מן  מל"ה    שהינה ל" מ"ה   בגי"מ אדם  מלך המשי"ח  ב"א  בסוד  א"ב  {א}לפא  {ב}יתא  סוד החכמה  פו"דה   בסוד פ"ה[וד]"  סוד  הנבוא"ה    ו"+י" בגי"מ  י" הכפל  ה"  כפול  י"  בגי"מ  נו"ן  העולה  "{ח}{מ}{י}{ש}ים משי"ח  חותם  ממלכת י{הו"ד}ה   בממלכה  י"ם  בגי"מ  נו"ן  שמ"ה   ו" נשמ"ה נו"ן  מש"ה   חרב הגאולה {כ}ב"ר בנמצ"[א]-  כ"א  בגי"מ שם אהיה אור בינ"ה עולה{א"כיר} .

כ"

"פקד פקדתי אתכם"

ד"ע   פק"ד   בצירו"ף  -ק"ו  פ"ד-     אור אין סוף יתבר"ך{קו}  החותם   פ"ד  פ" כפול ד"   בגי"מ  -ק"יר  י"-  אור השכי"נה   קי"ר שמ"ה נוטריקו"ן   ק"ו-שי"ר    בסוד  י"  שור"ק  ק"ו -שמא"ל-בסוד  -ל"  אמש"-   הארת החכמה בפנימיות המלכות וזה סוד אותיות אמ"ש   א"לף  מ"ם ש"ינ  בצירו"ף-  שמ"ן  אלפים-המכחי"ד   בסוד  כ"ח  מיד"ה המהווה  -{מ}"ח  [כ]"ד י"[ה]מכ"ה   בסו"ד  כ"ף-  מ"ה  העולה בגי"מ אד"ם  תפארת ישראל כ"ל קליפה דסיטרא אחרא אומות העולם א{ר}[ו]ר[י]"ם   גוז"ר  ב"הם" רי"ו  דיני"ם   גבור"ה רי"ו בגי"מ וכ"ך  מ"בררים קליפות טמאות מן מוחי"ן  קדושי"ם נוטריקו"ן-  ק"ו יוד ש"ם-  אור החכמה ישראל חותם"מוקשים"  בסוד ק"ו-שמים   לסיטרא אחר"א  "זרע עמלק"  נוטריקו"ן  -ז"ה- ר"ע מלק"-  בודאי מלך המשי"ח  בגאולה העתידה  מל"ק    "זה רע"  בצירו"ף-  ה"ר ע"ז-  סמאל הרשע"  ייכחד בסוד אור משי"ח   ש"י מ"ח  והב"ט  ה"  ר"יש   ע"   ז"  בצירו"ף -ז"ה   שעי"ר-  בודאי שעי"ר אומות העולם עשי"ו  ישו"ע  רשעים  בסוד שעי"ר  מו"ם  -

אור בינה דסיטרא אחרא מהוי"ם סודם  ע"ש-רומ"י    תולעי ע"ש  המכרסמי"ם   ב"בגד" המלוכ"ה  וזה משי"ח  "עש רומי"  עבור ישראל יהפך זה  התיב"ה  לכדי-   י"ש מאו"ר  ע"-  וראה   ע" {פ}נים [ש]ל [ה]תורה- שפ"ה  בגי"מ שכינ"ה  תחתום ב"גאלה הע"תידה שם  ע"ב בגי"מ חס"ד   שהינו  "מאור"  פל"א רו"ם  מוחי"ן ע"ב  חכמי"ם נוטריקו"ן  כ"ח  מי"ם  המ{ש}פ{י}ע  {ש}"[י]  [ע]{ו}למות לצדיקים ישראל    כ"ך  משמידים ועוקרים "ישוע"  גילגול  "עשיו" ללא רחמים" וצא וראה כך כל מלכי בית דוד רחמנים לישראל ו{א"כ}זרים לסיטרא אחרא אומות העולם  ארורים כולם{כלים}  ובסוד  -

כ"א בגי"מ שם אהיה אור  בינה ישראל ז{ו"כ}ה לגאולה -ש"ם  כ"ו- בסוד  {ש}ם  {כ}ב{ו"}ד  {מ}לכותו   -{ל}עולם  {ו}עד  בודאי נשמות ל"ו הצדיקים מעידי"ם בסוד"עמודים" תפילה נקראים על אהבת ה" יתבר"ך  ליריאי"ו {רואי"ו} {י}שראל בנ[י]"[ו]-בסוד השם  -"יוי"  בגי"מ  כ"ו שהינו  מהוה   "אתכם" בסוד  -פל"א כת"ם-  {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  אור האבו"ת- כפל" אמ"ת- להראותך ע"ד כמה אמת תורת ישראל לכן הכתוב  כ"ו תב"ה  כפ"ל  בסוד מכפיל האמירה י"ה אמ"ר אמת"ורת ישראל  הקדושה ובפנימיותה וקיום מצותיה שורש כ"ל   בגי"מ נו"ן אור הגאולה  העתיד"ה  נוטריקו"ן  ע"ת  י"ד  ה"   ממלכת דו"ד בגי"מ י"ד  אור  השכינה ע"ת  החכמה י"ה{א"כ-יר}. 

כ"א

"ויהי בדרך במלון ויפגשהו  ה" ויבקש המיתו "

רא"ה   ויה"י   בסוד  שם  י-הוי   יתבר"ך  שופר מש"ה בצירו"ף- שמ"ש  פ"ר  ו"ה- המהווה  ב{ד}ר{כ}   בצירו"ף -{ב}ר[י]["ת]  כ"ד-   בת"י די"ן  שהינ"ם  ת"ו  י"ב צירופי אלכסוני"ם  אש"ר   באמצתעותם משה  {ז}וכ{ה}   ל"זה"  בגי"מ י"ב  המהוים   "במלון" נוטריקון   מ"ב- ל"ו"-  נו"ן ש"ם מ"ב   מבש"ם וממתק הדינ"ים  על יד"י  ל"י  ע"ד  ע"  כפול  ד"  בגי"מ ר"פ  בהיפוך - פ"ר  דיני"ם- המהוים -שי"ר  י"ד  פני"ם-   אור משי"ח  י"ד בגי"מ  דו"ד  הכור"ת בסוד ו" כת"ר הסיטרא האחרא אומות העולם   בזכו"ת כ"ו  זה"ב או"ת  שם מפורש כ"ו  כ" כפול ו" בגי"מ ק"כ צירופים ציפורים אור בינ"ה    ז"ה"ב   בצירו"ף   ז"-  ב"ה  ב" כפול  ה" בגי"מ  י" כפול ז"  בגי"מ  ע"  {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה –שפ"ה בגי"מ שכינ"ה   אשר בכ"ך  שהקליפות הטמאות {מ}{ו}{כ}חד{ו}ת  בסוד –

מ"וכ"ות   בצירו"ף  כ"ו  מו"ת השם המפורש שופר משה ש"ם ה" יתברך ויתהלל גוז"ר ב"ם בסוד שם מ"ב   א"ז  בגי"מ ח" כח הדע"ת  משה מגול"ה  בסוד "ויפגשהו"  נוטריקו"ן-  י"ו   יפ"ה  ג"ש-   הרארת החכמה   י" כפול  ו" בגי"מ  ס"  אור בינ"ה  יפ"ה   נוטריקון י"  פ"ה נקראת בתורת הקבלה וחותמת    ג"ש  ש" כפול  ג" בגי"מ   "תשע מאות"  בצירו"ף  -  תש"ע  אמ"ת  ו"- והרי תש"ע בגי"מ  אמ"ת  אור  תפארת ישראל ו"  החיבו"ר  נוטריקו"ן  -ב"ו"  ח"י  או"ר-  בודאי בתפארת  או"ר  בגי"מ ר"ז המשפיע למלכות באמצעות הייסוד ח"י בסוד צדי[ק] [ח]"י ע[ו]למ[י]["ם ]-

"חוקים"  בצירו"ף-   ח"  קוי"ם  - {ד}ר{כ}ם   {כ}"ד ספרי [ת]ור"[ה]  באים לגילוי בסוד תכ"ה  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל י"ה  בודאי נשמ"ה{אור התורה} וזה שנאמר  "ויבקש  ה"  בצירוף   -יב"ק   ו"  שנ"ה- ה" יתברך בכ"ך חותם  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה בממלכ"ה באמצעות תפארת  שנ"ה  בגי"מ  ספ{י}[ר]ה [ ו]"- רי"ו בגי"מ גבורה עליו"נה  נוטריקו"ן  ע"ל-{י}ונ"ה כ[ח ] הנשמ[ה] [ח][כ][מ][ה] {ד}חסד[י]ם   בצירו"ף- כ"ח  יחיד"ה  מ"ה-   בגי"מ אדם תפארת ישרא"ל -אור משי"ח-  י"ו אמ"ש"  ח"י  - בסוד האותיות  חכמה{א"} בינה{מ}דעת{ש}  אמ"ש נוטריקו"ן   א"שמ"  נקרא ק{ר}ן  [פ]ל"[א]-

פא"ר  נוטריקו"ן פ"ה-א"ר בינ"ה המכחידה הקליפות דסיטרא אחרא וזה סוד ה"בא"ת הגאולה {א}לפא {ב}יתא צירופי פרצופי מיל"ה נוטריקו"ן מ"י-ל"ה  בודאי אור בינ"ה מ"י בגי"מ נו"ן חותם ל" כפול ה" בגי"מ  ק"ן חכמ"ה עליונ"ה בממלכ"ה הנקראת  "המיתו" בצירו"ף  י" ת"ו   מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישרא"ל  סוד  הניגו"ן בצירוף [י]" גו"ן-  {ס}[נ]"ה  וסו"דו   ש"ם  סי"ן  נוטריקו"ן [ס]"מך-  {י"ן}  וראה   י"+ן"  בגי"מ  ס"  צרף  ס"+ס"  בגי"מ  ק"כ  צירופי אלקים אור בינ"ה בסוד  "סמך י"ן בצירו"ף-  מ"י  כ-נ"ס - למלכות הקדוש"ה[אכ"יר].

כ"ב

"ויאמר  פרעה מי  ה" אשר אשמע בקולו"

ד"ע   "ויאמר"   בסוד {ר}[ו]"ם  פל"א[י]   -רי"ו בגי"מ  גבור"ה  דקדוש"ה המכחידה הייצר הר"ע  "פרעה" ומהפכ"ת  הקללה לברכ"ה  בסוד  -פ"ה  עש"ר   ה"-  ור{א}"ה  [ג]י[ל][ו]"י [ה]חכ"מה- סוד   "גאולה"  {ש}ע"ר  {ע}ש"ר  ספיר[ו]ת   [ב]ל"ימ[ה]  - "שבועה" בצירו"ף    -ב"ו"   שע"ה-  וצ"א ולמ"ד מ"ה בגי"מ אדם מהוה שבוע"ה ושור"שו   ב"ו"  בסוד  ב"  כפול  ו" בג"ימ   י"ב   {ש}תים  {ע}שר {ה}שבטי"ם   וז"ה מט"ה   מש"ה   ט"  מ"ה    חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד   המהוים  מ" כפול  ה" בגי"מ  פ"  מלא אות  פ"ה    פ"  כפול   ה" בגי"מ   ת"  צרף   ת"  פ"  ה"   מקובל   תפ"ה  בגי"מ  -תהלים"  נוטריקו"ן   ת"-מיל"ה  בודאי משי"ח  ת"{ם}ילה  ב"על  האמונה השלמה ע"ב  בגי"מ  {ח}סד  עו[ל]"[ה]   חל"ה   נוטריקו"ן  ח"   ל"ה  חותם  ד{ע}"ת {ק}[ד]וש"ה א[ו]ת  ח" בממלכה וכ"ך   "-עוקד"-  בסו"ד   קו"ד   ע"   נוטריקו"ן ק"ו-  ע"ד  היצר"  הר"ע  ורא"ה    -

קו"ד {ע}" [ש]בעים פ[נ]ים של התור"ה-  עש"ן  {ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש  בצירו"ף    ע"  שנ"ה  וז"ה סו"ד   נו"ן  שע"ה  אור בינ"ה יבו"א  לגילוי באלף השביע"י סו{ד} [ק]"[ץ] [ה]גאול"ה  מדרגת  "צדקה"  נוטריקו"ן צ"-  דק"ה   אור  {צ}לם  המשי"ח  יגזו"ר   ר"ז  גילוי"ם המכ"חידי"ם  בסוד כ"ח   כ"  כפול  ח" בגי"מ  ק"ס   ק"וף  ס"מך  בצירו"ף – מ"   פס"{ק  כ}"ו-   השם המפורש  העולה בגי"מ  כ"ו בסוד כ"  כפול  ו"   ק"כ  צירופי אלקים  אור בינ"ה  {ם"} או"ת   ו"  אמ"ת נקראי"ם  ק"ן  א"ר מי"ם  חכמה דחסדי"ם וה"ם   בסוד מ"ה אד"ם  בגי"מ חותמים מית"ה  ב-ק"ס- דסיטרא  אחר"א   ק"וף  ס"מך בצירו"ף-  כ"ף  קוסם"- 

זהו סמא"ל הרש"ע  יימ"ח שמ"ו הכופ"ה תאוות על האד"ם באמצעות  "כ{יש"ו}פים  ממלכת רומ"י   "קוסמים"   ומתעתעים  בסוד "מכחישים פ{מ}לייה [ש]ל {מ}ע{ל}{ה}" {מ}[מ]של"ה  {ז}[ר]"ה   עש[י]"ו  ש[מ]"ה –"ממזרים" בודא"י  מו"ם-ז"רים  אומות העולם   הסיטרא אחר"א  ומלך ה{מ}שי"{ח}  י{כ}"ה  ב{ה}"ם -חכ{מ}"ה  דקדו{ש}["ה  ]-מש"ה   {א"ב}   הנבו{א}"ה – "אבא"  המכחי"ד  כ"ל  {ק}ליפ"ה  [ד]ט[ו][מ]א"[ה]- בסוד הר"י   "קדומה" נוטריקו"ן   ק- "דומה" מלאך הקבור"ה  עבור ישראל ישמיד הגוי"ם  בסוד  ד"ו –מ"ה  ד"+י"  בגי"מ  י"  צרף לאותיות מ"ה  מקובל  מ"י  ה" בודאי אור בינ"ה  מ"י בגי"מ נו"ן שעירי"ם ישמיד שעירי"ם זה אומות העולם גויי"ם וזה שמם  בגאולה העתידה  ישונה לכדי "גו[י]ו{ת}" ו[מ]ומי{ם}- "מתים"{אכי"ר} ,

ולכן נאמר "אשר"  נוטריקו"ן   א"  ש"ר זהו מש"ה ב"אמצע"ות  סודות"ורת הקבלה אות אל"ף פל"א  חותם בממלכ"ה  א"ר  ש"   האבות דקדוש"ה  ולאומות העולם מהוה{מש"ה}  א"ש-ר מוש"ך  דיני"ם על ידי חכמ"ה ק"ו שמא"ל   בכד"י לכלותם ורא"ו  עתידי"ם בני ישרא"ל לולא עושים תשו"בה מעומק"א דליב"א  להיות -שותפי"ם-    לדיני"ם הקשי"ם אשר יכחיד"ו "שותפים" דסיטרא אחר"א  בסוד הצירו"ף- פ"ה  מו"ת  יש"ו- בודא"י  פ"ה גילוי החכמ"ה  גוז"ר מו"ת ביש"ו {י}מח {ש}מו {ו}זכרו  {ע}ין ר"ע   אשר  מלך המשי"ח רא"ש   נוטריקו"ן  רוא"ה  א"ש  מהוה כ"ח הנשמ"ה  יבצע באומות העולם לחימה קש"ה  במדרגת  "אשמע"  נוטריקו"ן  א"ש-

ע"ם משיח ישראל נשמה כוללת {א"ש}  של ע"ם  ישראל  והינ"ו  "{בק}ולו"   סוד ק"ב   בגי"מ  -אלהינו"   נוטריקו"ן  י"ה-א"ל-  נו"ן  סוד הייחו"ד  אור  ה{כ}תר   צרף    כ"  למילה  "ייחוד"  מקובל –ו"  יכ"חיד- אומות העולם  סיטרא אחרא נאבדי"ם  בסוד  ד"  אבני"ם  בסוד אותיות  השם המפור"ש שופ"ר  מ"שה  י-ה-ו-ה-  יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם {א"כ-יר}.

כ"ג

"ומשה היה רועה את צאן יתרו"

ד"ע  ומש"ה  תפ{א}רת ישראל {"היה"}    - שם  אה"יה  בגי"מ  כ"א הארת בינ"ה  הנקראת   "רועה" בסו"ד "שיר  ענו"ה-וה"רי נאמר "והאיש משה עניו מאד"  בודא"י   "והאיש"   מש"ה ובת זוגת"ו  השכינ"ה  וראה   "והאיש" אותיות   ו"-איש"ה  -ובאחדות"ם -  מושפ"ע  -{ו"ו א]חד  ת"ם - ורא"ה  "ואו"   בגי"מ   -א"חד-ו"אהבה"  והינ"ו   ח"ד  ח" כפול  ד"  בגי"מ  ל"ב  נתיבות החכמ"ה  ת"ם  בסוד {ת}מ[י]ם [ו]של"[ם]-  "תוים"  סוד הניגונים  -טעמי"ם  נוטריקו"ן ט"- עמי"ם  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד    "אמת" -

בגי"מ  ט"  צר"ף  אמ"ת  לאות  ט"  מקובל -מ"ט  א"ת-  כ"ח השכינ"ה   פת"ח  אות  ט"ט  במילה מ"ט מקובל מ"טט- את  מלאך ה" יתברך-מטטרו"ן  בצירו"ף-מאו"ר-טט-נו"ן  ט"ט  בגי"מ ח"י  זהו צדיק {ח"י} עולמ[י"ם ]  -חיי"ם  ש"מ"ו  של  מלך המשי"ח   ח"י   מ"י אור בינ"ה  מ"י בגי"מ  נו"ן שערים   ע"  שרי"ם שמות ה" יתברך ויתהלל המכחידים הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א ולכן נאמר    "צאן"  נוטריקו"ן צ"דיק   פל"א   נ"ון   בודאי מלך המשי"ח צדי"ק   בסוד ק"ץ   י"ד בגי"מ  דוד   חותם ק"ץ  נוטריקו"ן   פ"ו צדי"ק  בגי"מ  אלהים באומות העולם דסיטרא אחר"א  היכלו"ת  השק"ר  -

נוטריקו"ן  ש"  ק"ר מידת הדי"ן  ק"ופ  ר"יש  בצירו"ף    -"שקרי  פ"ה-  גילוי חכמה  דסיטרא אחר"א בסוד "{ח}י[צ]ו[נ]ית"-"צחנה" זה הסיטרא אחר"א   "סירחון" בסוד "חיסרון"  נוטריקו"ן  חיס"ר-  נו"ן  הנחש הממית י"  סר"ח   מסית הנבראים ל[מ]שיכ"ה  ובכ"ך גוזר ב"ם  {נ}"שיכ"ה  והדר"ך  להביא לביטולו    באמצעות העלאת מ"ן   מ"יין –נוקבי"ן- בצירו"ף חותם במלכות-{י}ב"ק  [נו"ן]- בסוד ינו"ן  אור משי"ח  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בישראל צדיקים קדושי"ם  -סו"ד-  בגי"מ   ע" שבעים{פנים} של התורה תורת ישרא"ל   הנקרא"ת    "יתרו"   בצירו"ף -י"  תור"ה-   עשר ספירות בלי"מה   בוודאי  "יתרו"  אותיות  -רי"ו  אות  -  גבורה  בגי"מ  רי"ו  ר"יש  י"וד ו"או בצירו"ף-  רא"ש  ידוד- 

יתברך וראה אות   י"  במילה  ר{י}ש מלאה  יו"ד  נוספ"ה  סוד די"ו  ד"  כפול  י"ו  בגי"מ ס"ד מכח"יד"    בגי"מ דו"ד  מלך המשי"ח את הסיטרא אחר"א  נ{א}[ב]די"ם לעו[ל]מ[י]["ם]- "אבלים"  ה"  יתבר"ך  את בכור"ם   נוטריקו"ן  בכו"ר-ע"ם   בניה"ם ובנותיה"ם בגאולה העתיד"ה  יושמ"דו  כול"ם{כלים}   בודאי  "יושמ-ד"ו   בגי"מ  ד"ו  אות י"  הארת חכמ"ה המכחידה כ"ל קליפה דסיטרא אחר"א  טומאה נורא"ה   עבור ישראל תביא לגיל"וי  "מ"אור התור"ה" מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישראל   "טהרה"   נוטריקו"ן ט"-  הר"ה  בודאי אות ט"  סו[ד] {ה}עיבו"[ר] של בני ישרא"ל-הד"ר  חותם בפנימיותם  כנאמר  "הדר הוא לכל חסי-דיו"  הרי  לכ"ל החוסים  ב"דיו"  אות  י"וד  הארת החכמ"ה תורת הקבל"ה  "הדר"  -

צרף אות  נו"ן החכמה מקובל  "נהדר"   בצירו"ף נד"ר  ה"   בסוד ה"ר  ד"ן  אומות העולם לכיליו"ן הסיטרא אחר"א  יומת"ו ללא רח"ם באמצעות  רמ"ח   נוטריקו"ן ר"מח   צר"ף  אות  ו" תפארת מקובל "רומח" המכחיד "חמור"    וזה ישראל  מלך המשי"ח  "רומח" בסוד ו" רמ"ח    גוזר חר"ם נוטריקו"ן ח"  ר"ם  דעת עליונ"ה המשמיד"ה אויב"י ישרא"ל ללא רח"ם – בסוד "יד שמש ה" י"ד  בגי" דו"ד המקבל השפע מן שמ"ש נוטריקו"ן  ש"  ש"ם אור האבו"ת   על יד"י מידת  רמ"ח בסוד ר"יח     אור  החכמה מכל"ה  בסוד כ"ל  מ"ה בגי"מ אדם  תפ{א}רת [י]שראל ייסוד [ה]קדוש"[ה]-שם אהי"ה בגי"מ  -

 {כ}"א  {ב}"ינה  ע"ליונה ע"ב  בגי"מ חס"ד  ס"ד ח" בסוד סמ"ך  ח"ד  סמ"ך בגי"מ ק"כ צירופי אלקים מות מן השמים {ח}ותמי"ם ב[ב]ש"ר ה[ג]וי[י]["ם]- מכ"ת חגבי"ם ה" יתבר"ך  יכ"ה בה"ם בסיטרא אחר"א ללא  מעצורי"ם בסוד  רי"ו-עצו"ם  גבור"ה בגי"מ רי"ו כ"ה קש"ה אש שורפת א"ש בתורת הקבל"ה אי"ן מי שיימל"ט עצמ"ו מן זה מדור הגיהנם האמור להיות מנת חלקם של הכופרי"ם  סיטרא אחר"א   יורדי"ם  בסוד רי"ו-ד"ם    ולא עול"ים א"ף פע"ם בודאי א"ף הארת חותם   משה רבינ"ו מלך המשיח הנקרא   פע"ם  נוטריקו"ן פ"ה ע"ם  נביא ה" יתברך {מ}ב[י]א הגאו[ל]["ה]-"מילה" האמונה השלמ"ה  בסוד ל"ה-מש"ה בודאי  ל"  כפול  ה"  בגי"מ ק"ן  אור החכמה ניתן לממלכת ישראל בזכ"ות  כ"ו  השם המפורש שופר משה שם"   ה" יתברך ויתהלל בעל כ"ל הכוחות כו{ל}"ם  {כ}{ל}{י}{ם}  "כללים"{אכי"ר}.

כ"ד

"וינהג את הצאן אחר המדבר"

ראה  "וינהג"   בסו"ד   ג"ן-יהו אור המלכו"ת  ג"ן    נוטריקו"ן ג"ימל  נ"ון   בצירו"ף-  "לי  מג"נון"   בודאי   ל"י בגי"מ  {ם}  אור בינ"ה  משמ"ש      ש"ם  ש"ם   בגי"מ ק"ם     אור בינ"ה  עולם עליון להג"ן  על המלכו"ת  ולהנהיג"ה    בסוד  נהיג"ה   {נ}צח  {ה}וד   {י}סוד  -י"ה  החותמים רו"{ח נ}בוא"ה- ח"ן {ח}כמת  {נ}סתר  בפנימיות הנבראי"ם  ישרא"ל צדיקים קדושים  שהינ"ם   "צאן"   נוטריקו"ן  -צדי"ק   פל"{א   }נו"ן נשמת"ם"   מן עולם {ה}[ב]ינ["ה]- היכ"ל  אהב"ה  {כלי"  ה"}   {כ}הן  {ל}ו"י {י}שראל    א"ב  "הה  בסוד {א}לפא  {ב}ית"א   {צ}[י]רופי [מ][י][ל]"ה- "צלמים"  נוטריקו"ן  צ" מילי"ם   אש"ר מקור"ם   "קמ"ורם"  בודאי {ב}[י]נ"ה  [ק]"ם   וחותם  יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  "בישראל"  בסוד י"ב  ש"ר   א"ל    בצירו"ף -רשב"י   א"ל-  

סוד המלאך "נשרביאל"    ק"ו אמצ"ע  נ"שר  ל"י  ר"ב   א"ל  בודאי ל"י בגי"מ    {ם} אור בינ"ה  הנקרא  ר"ב  ר"יש  ב"ית בצירו"ף-  רשב"י  ת"-  בסוד ארב"ע  מאו"ת    המהווה  ע"ב  א"ר    מ"   או"ת   חס"ד העולה ע"ב בגי"מ  למלכות  הזוכה למדרגת   {א"ל}הים  חסדים ממתקים דיני"ם ורא"ה צר"ף    ר"  ש"  ב" י"  ת"  וצר"ף  אות  א"  סודות התורה מקובל  "בראשית"   חכמ"ה "קדומה"  נוטריקו"ן  קד"ם  ו"ה    ב"אמצע"ותה  ישראל נגאלי"ם   נוטריקו"ן   נו"ן –גוא"ל –י"ם   בודאי  בינ"ה {מ}וחי"ן [ה]גואל [י]שרא"ל  בסוד הש"ם  הקדו"ש  -מי"ה-גוא"ל  מלכות מן הקליפות דסיטרא אחר"א הנקראות –ג"ן-אלים"  -

וכאשר אור בינ"ה ירא"ה {ב}סוד [ר]אי"ה [ש]כל[י"]ת –"רשבי"  בצירו"ף    י"ב  ש"ר  שהינו כולל בפנימיותו    ב"  שי"ר בסוד   נשמה לנשמ"ה  מדרגת יח{י"ד}ה  בג{י}"מ  [ד]וד {נ}שמת [מ]ש[י]"ח-   א"ז בגי"מ    ח"   מלך המשי"ח" דעת דקדוש"ה  י"חתום  בסוד ח"י  ו"  ת"ם    "דינים"  קשים באומות העולם היחריב"ו"  בסוד "ואו"  בגי"מ  אחד"  ו"אהבה"  את {א}ויב"י ישראל [כ]ול"ם    בסוד   כ"א  בגי"מ שם-אהיה- משי"ח יהורג"ם  נוטריקו"ן-  יהו  רג"ם-  הסיטרא אחר"א  "איש לא יימלט"ם   הרי  מ"ט-מילים  מט"ה מש"ה    ט"  שמ"ש  ה"

 -חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  ישרו"ף בסוד  י" שופ"ר   בצירו"ף -י"ש  פ"ר  ו"-    גבורה עליונ"ה   "תשמידם"  בסוד  "שד תמים"  סוד הנחשים אשר מל"ך  המשי"ח בן דוד שול"ח לאומות העולם בכד"י  לבער"ם  ולכלות"ם זכ"ר לא יישא"ר מהם בעול"ם  בסוד "אחר"   נוטריקו"ן  א"ח-אור ספירת החכמ"ה  "ריח"  המכחידה הקליפה דסיטרא אחר"א  "המדבר" בסוד  "דב  מרה"   שמ"ם שממ"ה  בכך ישרא"ל קדושי"ם זוכי"ם לצא"ת  לגאול"ה {אכי"ר}.

כ"ה

"ויבוא אל הר אלהים חורבה"

"ויבוא"   בסוד  א"ב  "יוי" בגי"מ    כ"ו   השם המפורש שופר מש"ה  {א}לפא  {ב}יתא סוד {ה}מר{כ"ב}{ה}  בצירו"ף כ"ב  ה"ה     וראה  ה"ה  בגי"מ י"   צרפה  לאותיות  כ"ב מקובל "בכי"   ב"ית  כ"פ  י"וד  בצירו"ף-  כ"ד  יופ"יב"- בודאי אור החכמ"ה הנקרא יופ"י בסוד  פ"ה  יו"י   [ש]מ[ו]{ת} [ה][מ][ר]כ[ב]"[ה ]-"תשובה רמה"   המהוות  כ"ד   כ"   כפול  ד"  בגי"מ   פ"  במילוי פ"ה   פ" כפול  ה"   בגי"מ  ת"  צרף  פ" ה"  ת"   וצר"ף מקובל שם  תפ"ה  בגי"מ-תהלים- בש"ם    מ"ב  ש"   {מ"ב}ררים המלכות הנקראת  "תהלים" מן הקליפות דסיטרא אחר"א ובכ"ך  זוכי"ם למ-י-דת -א"ל חס"ד- בסוד המלא"ך –"חס{די}אל" י"ד  בגי"מ ד"וד אור מש"יח בצירו"ף- 

"ריח  אמש"  סוד י"רח   ש"ם  פל"א  הינ"ו "מלא"   נוטריקו"ן  מ"  א"ל {ח}ס[ד][י]"ם  דב[י]נ"{ה} מדרגת  "יחידה"   בסוד י"ד  {ח}י"[ה]     [מ]שי"ח ישרא"[ל] –"חמלה"  בסוד  מ"ח  ל"ה  ל"  כפול  ה"  בגי"מ  ק"ן חכמה עליונה גוא"ל ישראל מן הסיטרא אחר"א  "הר" נקראים  ומשי"ח בן דוד  "הר" דקדושה ה"י  ר"יש   בצירו"ף – "ישי"רה  -  מ"בקע  בסוד שם  מ"ב{רר} הקליפה הטמא"ה ומ{כ}[ל]"ה  ש[ו]רש ה[ר"ע] -כו{לר"ע}  -  בסוד  "ערל" זהו ה{י}יצר הר"[ע]  א[ש]"ר  ראש["ו] – ישו"ע  {י}מי {ש}מו {ו}זכרו   {ע}ולמים  יושמ"ד וכל דורו"ת הטומא"ה  לא יישרד"ו  "{ה}[ת]ו[פ]ת" בצירו"ף-  תו"  תפ"ה-  בגי"מ תהלים  א"ש מלכות הקדושה הנחתמת מ"ן  המרומי"ם   וזה שנאמר  "חורבה" שם אומות העולם בגאולה העתיד"ה {אכ"יר}.

כ"ו

"בהיכל אחד יש בתיה בת פרע"ה

רא"ה   "בהיכל" בסוד ב"ה  כל"י  בודאי  ב" כפול ה" בגי"מ  י"  אור החכ"מה  {א"ח}ד  בסוד  ד" כפול   ט"{א+ח" בגי"מ}  בגי"מ ל"ו  נשמות הצדיקים בזה המדו"ר   נראי"ם בפנימיות "כלי"  נוטריק"ון כ"ף-  ל"י  בגי"מ  ם" אור בינ"ה הנקרא"   י"ש  נחת"ם  בעולם "בתיה"  אותיות "תיבה" ומכא"ן כ"ל  בגי"מ  נו"ן שערים משפיעים  "תיבות" סודו"תורת ישרא"ל    י"ב  אותות  צירו"פי אלקי"ם  הנודעי"ם רק ל{ח}כמי"ם [גדול{י}["ם] הזכ"ו למדרגת   "חגים"  בסו"ד -"גימל  מ"ח-   חכמה בינה דעת {מ}ו[ח]י"ן [ש]למ[י]"ם-אור "מש{י}ח"  [י"ש]  מ"ח -  "ישי"   נקראי"ם  וז"ה  פרע"ה בסוד  {פ}"ה ע[י]"ן  [א"]ר – שם  פ"אי   פ"ותח  א"ת  י"דך  {ס}וד החכמ"ה מ[גול"ה] בזה הש"ם-"סגולה"{אכי"ר}.

כ"ז

"בהיכל אחר  יש סרח בת אשר"

הב"ט   בהיכל  בסוד  ב"-היכל והינם אח"ד  בסוד  א"ר  היכל  ראשון    ו-ח"  היכל  ב" ובהזדווגות ההיכלו"ת  "אחר" ומקבל  הטיפ"ה   בסוד ט"  יפ"ה מאור החכמ"ה מן  רו"ח  י"ש  בסוד  הצירו"ף- "שורש חי"  {ש}מונה עש{ר} עול[מ][ו][ת] שם  "רשמות"  בסוד ש"ר  מ{א}ו"ת    עולם [ב]ינ"[ה] בסוד "הבא"   המעבר   היכל אח"ר ולכן זה שמו אחור"י  לקדמי  היכל בתי"ה    נוטריקו"ן   ב"   ת"ו  י"ה  בוודאי ב"  היכלות  א"ר  ו-ח"   -

מקבלות מוחי"ן  מן בתי"ה   נוטריקו"ן ב"ת   י"ה   וזה סוד סר"ח    נוטריקו"ן  "סמך-ריח "  סמ"ך בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים אור בינ"ה  חותמי"ם  רי"ח בסוד שי"ר  ח"י   בהיכלו"ת  "אחר"  הנקראים   -ב"ת  א"שר-   צרף אות י" מן  בת{י}ה  מקובל  "בראשית"  בודאי   ר"אש בתיה מהוה חכמה עבור{עיבור}   היכלות  "אחר"  א"ר    ו-ח" ובח"יבורם בסוד ח"י עולמות מחבר"ם   זוכי"ם  למדרגת  "אחר" שהינו  רי"ח פל"א  ח{כ}מה עלי[ו][נ]["ה]-עולם "כונה"  סוד  "תיבה"  בית"  ה" בתי"ה  נקראת בשפת הקבל"ה {אכי"ר}.

כ"ח

"בהיכל אחר יש יוכבד אמו של משה נביא הנאמן"

רא"ה   "בהיכל"  בסוד "יב  כלה"  סוד השכינ"ה הנקראת   "יוכב"ד בצירו"ף "יוד  כ"ב -     בסו"ד   כ"ד   י"ב   ו" {מאו"ר}  ה[תו]רה  בסוד  "מאורות" ברכו"ת  שהינ"ם  "אמו"  נוטריקו"ן  א"ם  ו"  תפארת הבינ"ה  אשר באמצעות "יוכבד" אותיות  י" כבו"ד  עשר ספירות בלימה נחתמות  בפנימיות הנבראי"ם  וזה סוד  {מ}וחי"ן  קדו[ש]["ה]- "משה"  -רבינ"ו- בסוד  - ברי"ת  ינו"ן – אור משי"ח   הנקרא  "נביא"   ומהווה  יי"ן   א"ב   צירופי אלקי"ם    א"לף  ב"ית   בציר"וף  "פלא תיבה"   הנקראת "בתיה"  -

ורואה הינ"ך קשר בן היכ"ל   "בתיה" להיכ"ל   יוכב"ד    והב"ט   בת"יה  גדלה מש"ה  ויוכב"ד אשת עמר"ם   ילדה  את מש"ה   ומכאן הקשר הנקרא  "בתיה יוכבד"  בצירו"ף -  ד"  כת"ב  יהוי-   הרי הינ"ך רוא"ה  ד" אותיות  ש"ם  יהוי {ת}ו{ר}"ה   "שב[כ]תב" בסוד "כתר ו"ה   אותיות  כ"  תור"ה הארת {כ}ת"ר  מוחי"ן שלמים כ"ך  מ{ש}ה [ר]בי[נ]"ו –נש"ר נוטריקו"ן  ש"ר-נו"ן   {כ}ת"ב התור"[ה]  בכ"ח כ"ה השכינ"ה כ"  כפול  ה"  בגי"מ  מא"ה {א}"ם  [ה]"  בינ"[ה] הנג[ל]"תה  לעיני["ו]  וד"ע זה סוד  "הגאולה"  "כאשר"  ש"ר  כ"א  בגי"מ  שם א-היה ישל"ח   בסוד  י"  לח"ש     [ה][מ]גולות במוח[י]"[ן]  ה{ג}וא"ל –

"גהינם" ייגז"ר באומות העולם סיטר"א אחר"א י"ימח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים ובע"ת הז"ו ישר"אל  ירב"ו בסוד  ו"  רשב"י   {רא"ש}  {בי"ת}י"ו  - מדרגת   "בראשית"  חכמ"ה עליונה המכח{י}ד"ה  בסו"ד  [י"ד]  [ח]זק"[ה]-  "יחידה"  או"ר משי"ח   י"ד בגי"מ דו"ד  המהווה   ח"ד –יי"ה  ורא"ה  י" י"  ה  בגי"מ   כ"ה  הש{כ}י{נ}ה   הקדוש"ה  החותמת ח"ד  ח"  כפול  ד" בגי"מ ל"ב נתיבו"ת  נו"ן תיבו"ת   ייח[ו]די"ם   המכח{י}דים  הנח[ש]  הר[ע ]- "ישוע"  עשי"ו  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים זכ"ר לא יישא"ר  מ"ן עמ"ם בודאי  "מ{ש}ה  [נ]ב[י]א נאמ[ן]  - כ"ח  "שינון"  נוטריקו"ן  י"ש-{נ}[ו]"ן  ד[י]ני"ם  [ק][ש][י]["ם]-

בסוד "נישוקים" של [מ][י]ת"ה  ח[ו]תם בסיט[ר]א {א}ח[ר]"א- "אר{ורי}ם   בכ"ח מדרגת  אמ"ריו"  בגי"מ גבורה דחכ"מה[אמ"ר  בתורת הקבלה] משי"ח   במילוי  אות  ח" במילה כגון כ"ך  מ" ש" י"  ח"{ת}  בצירו"ף- משחי"ת-  {זר}"[ע][מ][ל]ק" באמצעות   "שער מזל" עליו"ן וזה שנאמר הכל תלו"י במז"ל  בוודאי  באות   מ"  בינ"ה   גוזרת  ז"ין  ל"מד   בצירו"ף "דין מזל"   בנחש הארור סמא"ל  הרש"ע  ראש"ו  ייכרת   לל"א  "אבחנה"    בסוד  ח"ן  הב"א   {ח}כמת  {נ}סתר  סודו"תורת הקבלה אשר רא"ש מקו"רם"  -

עולם הב"א {בינה}  המשמיד  הקליפ"ה  ה{ג"ס}ה  בכח ש"ם  ס"ג  דקדושה  ס"מך  ג"ימל  בצירו"ף -כס"א  גמלי"ם-    ג" מילי"ם "אהיה  אשר אהיה"  שורש גאולת ישראל  "בזה"  זה"ב   קדו"ש  החותם נשמת משי"ח בסוד העיבו"ר  "יבער"  המצירים  {מצרים}  קליפת רומ"י וממלכת יהו"דה  בסוד "הודיה" כ"ח האמונ"ה  ירא"ה בסוד יר"אה ראי"ה  ארי"ה  {ג"} מדרגות בכ"ל נברא ונבר"א{א"כיר}.

כ"ט

"בהיכל  אחר  יש דבורה "

הב"ט    "בהיכל"  בצירו"ף - ל"ב  י"  כ"ה    בסו"ד  ל"  כפול  ב"  בג"ימ  {ס}" [א]ור [ב]ינ"ה-  "סבא"  נוטריק"ון סמ"ך-א"ב   {א}לפא  {ביתא {צ}ירופי   [מ]י[ל]"ה-"צלם" נוטריק"ון  צ"דיק  מ"ל  ה[י]יצר הר"{ע} ה[ש]ט"[ן] [ה]נח"ש- "ענישה"   וז"ה מידה -כנג"ד- מיד"ה  בסו"ד  -ג"ן  כ"ד-   א[ו]ר מ{צ}"[ח]  נ[צ]"[ח] – "צחצחות"  בצירו"ף  -צ"דיק חצ"ות  נוטריקו"ן  ח"ץ-או"ת יכחי"ד השט"ן  באמצעות  {ס}{ו}"ד  {ה}{א}[ו]{ת}יו"ת- "הסואות"  מעשה המר{כ"ב}ה בסו"ד   ע"  מש"ה    כ"ב    ר"ם ה"   שבעים לשונות של התור"ה יעקר"ו {א}ומות [ה]עולם {ה}ס{י}טרא אחר"א- בסוד ש"ם  -אהיה-   יתברך  בגי"מ כ"א  משי"ח  {י}"הו{רגם}"  בהארת חכמ"ה   ימג"ר     הטומא"ה - וישמיד"ה-   בסוד -יש"ו  מיד"ה  יורד השאול"ה  ולא עול"ה-   יש"ו  מיד"ה –

בגאולה העתיד"ה  -יש"ו  דממה"  להראותך ד{מ}מ"{ה}  ו{ש}ממ"{ה}  -"השמדה"  מנת חלק"ו   {י}מח  {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים    -שר"ו סמא"ל – בכ"ח השם הקדוש והנור"א  -רוש"ם  סא"ל-   נוטריקו"ן סמ"{ך-א}"ל    שם  "אהיה" יתבר"ך  בגי"מ כ"א  אור בינ"ה יכחיד"ו  ע"ד של יישאר זכ"ר מ"ן שמ"ו  "סמאל"  יהו"ה עבור {ישראל} "סמ{ך- א"}ל  בסוד יתרו"ן האור מן החוש"ך  בודאי שם אהיה בגי"מ  כ"א  [א][ו]ר {ב}י[נ]"[ה] –"נבואה" מגול"ה בסוד   ו"   מגל"ה   גילו"י  מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישרא"ל אור הקבלה המשמי"ד הקל{י}פ"ה והאור {בוק"ע} בסו"ד –"יעקוב" הנרא"ה מב"עד  "לעשיו"   וזה סוד  "עשי"ו    ע"ין  ש"ין י"וד   ו"או    בצירו"ף- א"יש ינו"ן  ע"ד-  בודא"י מלך המשי"ח  מן הקליפה"  יצ"א ולכ"ן  הינו אי"ש צדיק בעל מדרגות  י"-  נ"ון  חכמה ובינה דקדושה וכ"ך ישב"ר  בסוד ר"שבי    בצירו"ף –ש"   רב"י- 

אור האבות הקליפה הטמאה וראה דוד מלך ישראל  היצא מן  מוא"ב  נוטריק"ון -מ"ום  א"ב   - הסיטרא אחר"א ובכ"ך  היה בכוח"ו  להשמיד"ה מבפני"ם  שב"ר כוח"ה עקב כ"ך שהכיר דרכ"י הסיטרא אחר"א  וזה  סוד צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד היכן שחוזרי"ם בתשוב"ה  בוודאי   "חוזרים" נוטריקו"ן   ח"יות-זרים"  הרשימ"ו  מן עבר"ם   חותם בבעלי התשוב"ה  ע"ב  ר"ם  עקב עמידתם{תפילתם} למרות ניסיונו"ת  "עברם"  נוטריק"ון מ"ב  ר"ע    אשר עושים תשוב"ה  על יד"י  שי"ר מ"בע צר"ף אות ו" אור התור"ה   "מבוע"ליון מאיר נשמתם ובכ"ך מ"בררים  הר"ע ומכחידי"ם כ"ח הנח"ש  תני"ן  לשו"ן  גוזר בפנימיותם  טיעוני"ם  וקושיות לשב"ר רוח"ם א"ך בסוד כ"א  בגי"מ  שם-אהיה-  המפו"רר-

 בסוד הצירוף- פ"ר  שי"רה  מ"ה  ו"-   אד"ם  בגי"מ  מ"ה מ" כפול  ה"  בגי"מ  פ"  מלא  זה האות   פ"ה     פ"  כפול  ה"  בגי"מ  ת"  צרף  ת"  פ"  ה"  מקובל  שם קדוש ונורא תפ"ה  בגי"מ  -תהלים- אור משי"ח מלכות   בסו"ד  ל"  מכו"ת  המכה הייצר הר"ע וכור"ת בסוד כת"ר ו"    כ"ו תור"ה  השם המפורש שופר מש"ה את  שורש סמא"ל הרשע בכדי שלא יזיק"ם וזה שמו זיקי"ת   משנה צבעי"ם בסוד עצבי"ם   מידת הדי"ן הקדשה  ועל יד"י  זיק"{ה }  מבטלי"ם בכ"ח  מ"ב  ט"ל  י"ם כ"ח  הזיקי"{ת} חבר    ת"  ה" מלא  אות  ת"פ   מקובל  ש"ם תפ"ה בגי"מ  תהלים  והרי מגל"ה  ל"ך סוד התהלים נראה מב"עד   ל"דב  ע"ם  אומות העולם י"ימח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים וזה מלך המשי"ח  בן דוד יצ"א   מקליפת מוא"ב    וכע"ת   א"ם  ב"ו"  בודאי אור בינ"ה  מא"ה  א"ם  ה"  ב"ו"  בסוד  ב"  כפול  ו" בגי"מ י"ב  צירופי   {א}לכסוני{ם}  בצירו"ף- 

כ"ל  סיו"ן  א"ם- בודאי ב"סיון"  נוטריקו"ן  סמ"ך-ינו"ן  אור  ה"  יתבר"ך סמ"ך בגי"מ  ק"כ  צירופי אלקים באמצעותם  כ"ל  בגי"מ נו"ן שערים"   ע"  שרי"ם  שבעים שמות ה" יתבר"ך  נודעי"ם   בסוד  עד"ן  י"ום   {ח}סד[י][ם] {ש}[ל]מים-  "ל"משיח" בסוד ל"   כלי"ם  בצירו"ף- כללי"ם- י" חכמה י" בינה י" דעת  {מ}שי"ח   [נ]קר"א [ק]ר"ן  פל"א   - כך יבצע בגאולה העתידה "נקמה"  בסיטרא אחר"א  ו"יאבידם"  לעול"ם  ולכ"ן  נאמר  "דבורה"  בצירו"ף ד"  בא"ר  ו"ה    מ"ה בגי"מ אד"ם  דבור  עוקצ"ת  בסוד ע" קצוו"ת  שמות מפורשי"ם  בצירו"ף   -שופ"ר  מי"ם  כ"ך משי"ח  יעקו"ץ   בפי"ו כנאמר "{ב}רוח {ש}פתי"ו  {י}מי"ת  [ר]שע "  מקובל  -"רשבי"  בודאי על יד"י  כות"ב  ספר הזוה"ר  רשב"י  {ר}בי  {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי   ימית מלך המשי"ח    ש"ר   י"ב    נקרא את אומות העול"ם  הגוזרי"םקשיים  על ישרא"ל צדיקי"ם קדושי"ם  יש להם חל"ק לעול"ם הב"א{אכ"יר}.

"תם ונשלם פרשת  שמות" /מאת רשב"י  נמסר לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם הענו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה. השבח לבורא עולם. 

 

OnLineTech