להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "נח"

פרשת השבוע זוהר צירופים –"נח"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

א"

"אלה תולדות נח"

הבט,-אל"ה גם הא"ל יתבר"ך ויתהלל החותם בפנימיות המשיח מוחין ת"ולדות בגמטריא  בי"ת  דל"ת  גם ליד"ת ב"ת,בסוד המלכות{ב"ת}  אומרת ל"י   ד"ת  {ד}עת {ת}פארת  אור בינ"ה  גם באר יונ"ה זהו משה נבי"א רו"ה גם בנ"י אור"ה לתק"ן השכינ"ה לחתום ב"ה  ח"ן  לכן הינך ב"ן ח"ה  בגמטריא ב"ן  אהב"ה ומגלה  נ"-באהבה,

שע"ר חמישי"ם גם ש"ע ר"ח שמי"ם  בגמטריא י{צ}ח"ק צ[ר]"ף  ש[מ"]ים סוד  הש"ם  מ.צ.ר {תפארת בינה}-המשמי"ד  ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ב"

"נח איש צדיק"

ראה,-נ"ח סוד  משי"ח  בגמטריא ח"ן שמו"ת א"ש ל"ו בכך חותם  י" א"ש{עשר ספירות} בפנימיות ישרא"ל  סודם צדי"ק  גם  צ"י-{ד"ק}  בגמטריא מא"ה ד"ק בגמטריא  קדו"ם{חכמ"ה}-כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א ו"או ה"א גם כ"ח גאול"ה  ,

סוד {נ}ח {א}יש {צ}א"ן  ר"ת  צא"ן  גם  א"-נ"ץ,משה רבינו נ"ץ{נביא עליון}-בע"ל חכמ"ה  ג"ם א"אלפ"ך  בכך הינה אומ"ר תור"ה חדש"ה מאתי תצ"א העתידה לשרוף ולמחות  מלכות רומ"א{רומי} הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ג"

"את האלהים התהלך נח"

ראה,-א"ת{השכינ"ה}  מעוברת מן אלהי"ם  סוד א"  מיל"ה,-חכמה גנוז"ה גם ז"ו נג"ה  מגלה זו"ג נ"ה  {נ}צח {ה}וד רוח הנבוא"ה בפנימיות הג"ן{מלכות}-בכך התהל"ך{הלכות} נ"ח גם ח"ן  ב{ח}כמת {נ}סת"ר  המשי"ח כ"ו-ת"ב בפנימיות המלכות{ב"ת}   בהריו"ן מן שם כ"ו בגמטריא יהוה יתהלל,וידעת בהרי"ון גם  בנ"ו ה.ר.י,סודו אחד בעליוני"ם זה  ב"ן-ו"  בגמטריא ואליה"ו הינו-

ו" אלוה"י   חותם שם ל.א.ו.  י.ה.ו בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם  השמו"ת המפורשי"ם גם שופ"ר  המי"ם בגמטריא  שופ"ר  המל"ך  גם ש"ם  פור"ה ל"ך למלכ"ה  באמצעות כ"ל{יסוד} מגלה  פ"ו-ר"ה  בגמטריא ה"ר אלהי"ם{סוד חרב הגאול"ה}- אשר באמצעות רל"א צירופים סוד לא"ה{בינ"ה}-משמיד "מריה"{אומות העולם הגוים הארורים, מלכות רומי הרשע"ה נשרפת מן הגבורות הקשו"ת} בעת המשי"ח משה רבינו נגל"ה,וביום ההוא שם אהו"ה בגמטריא טו"ב  גם י"ז חוק"ק  בגמטריא רו"ח   ן" גם נר"ו   ח"  בגמטריא קש"ר נש"מה  נ"ר-  

ו"  תפארת ישרא"ל מזכ"ה  ישרא"ל בגאולה שלמ"ה,בכך  {כ"ה}-סוד השכינ"ה  זוכה  לאות  מ"ז בסוד   מ"-זי"ן  ומקובל  מ"י-ז"ן זאת בינה {מ"י}  חותמת שם ז"ן  בגמטריא  ויו הי יוד הה  מ"י  עיל"אה  אור הגנו"ז גם זו"ג נור"א סוד תור"ה חדש"ה מאת"י תצ"א  מן הזו"ג של נור"א{תפארת מש"ה}-בכך או"ר  ן"  בגמטריא ר"ז  ן"   גם נז"ר אלוקי"ו על ראש"ו של משי"ח ישראל נגל"ה   ג"ל נ"ה  {נ}צח  {ה}וד מוחין הנבואה ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ד"

"ותשחת הארץ לפני  האלהים"

ראה,-ו" תפארת ישראל חותם בפנימיות המלכות  {אר"ץ} מוחין תת  חו"ש  בגמטריא ת"ת  מטטרו"ן סוד מלא"ך היציר"ה גם הי"ה  צי"ר{משה},מ"ה  ש"היה  ה"וא  שי{הי"ה}-מאור ש"י גם רוש"ם א"י{כת"ר},-סוד לפנ"י האלהי{ם} גם לפני"ם אלי"ה,הרי  לך המלא"ך אליה  חותם בפנימיות המשיח{אות ו"}-

מוחין אליה"ו גם אל"י-{יה"ו}-סוד  היחו"ד גם חו"ד י"ה{אור הכת"ר}-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד   ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה שמל"ה משל"ה {מ}אור {ש}תי {ל}וחות {ה}ברית,וזה האר"ץ  לפנ"י גם  צה"ר  פניא"ל מלאך האלקי"ם פ"נ-אל"י בגמטריא ש{מ}"ן  י[ו]"ם  פ[א]"י  חותם בפנימיות ישראל מאור א.ו.ם.- 

צדיק יסוד עולם גם  י-סו"ד{ספירות} חותם משה רבינו במלכות{עולם}-בכך זוכי"ם  ישראל{י"ם} למוחין כ"זו  בגמטריא ג"ל  עיני ואביט"ה נפלאות מתורת"ך גם מתור"ת  ך"  בגמטריא  מתור"ת ש"ע-יר"ם בגמטריא מתור"ת צר"ף  יר"ם  המשי"ח את המלכ"ה,-בכך אומות העולם הגוים הארורים נשרפים ומושמדים מן להבות המדור"ה,אש אוכלת ומוחה כל ממשלת הסטרא אחר"א,אמן ואמן גם אומ"ן רצו"ן הש"ם מש"ה לגלות מה"ש  {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ה"

"וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה"

הבט,-ויר"א מוחין  אוי"ר, סוד חכמה קדומ"ה גם ו"ה קד"ם, יחוד {תפארת,-ו"}  ומלכות{ה"}-בכך אלהי"ם  זוכה לא"ת אותיות התור"ה  חדשה מאתי  תצ"א תורת"   הצירופים סוד  האר"ץ בגמטריא צו"ר נוטריקון צ"-או"ר  שהינו  או"ר מל"ך זה המלאך  מלכאו"ר  החותם בפנימיות משה רבינ"ו-

מדרגת והנ"ה בגמטריא נו"י  נ"צח ו"יסוד גם סו"ד  י"ו   ח"ץ   נ"  שערים גם ע-נשרי"ם המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה –"עשיו"  גם ישו"ע י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים זרע עמלק נכח"דים ונאב"דים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  "נשחתה"-ממשלת הסטרא אחר"א חורב"ן נחתם ב"ה, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ו"

"ויאמר אלהים לנח ק"ץ כל בש"ר בא לפני"

הבט,-ויאמ"ר גם א"ם רי"ו בגמטריא א"ם גבורה סוד אם הגבו"ר{משה רבינו} חותמת בפנימיות המלכות{אלהי"ם}-מוחין לנ"ח סוד נח"ל  {נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים,ובכך  המשי"ח ש"ם חי"ה גם י"ש חמ"ה{תפארת  מש"ה} גוז"ר ק"ץ על כל בש"ר {זה סמא"ל הטמא} מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההו"א  שם אהו"ה בגמטריא טו"ב  סוד דעת  מש"ה גם מד"ת הש"ע  בגמטריא מד"ת  הצר"ף בסוד  משה צרפ"ת  מד"ה  ,אמרת הש"ם צרופ"ה מג"ן הוא לכל  החוסי"ם ב"ו גם ב" כפול ו"  בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה סוד לפנ"י  -בגמטריא  פנ"י   י"  י"  י"  וז"ה הש"ם שורף ומאביד אומות העולם הגוים הארורים  נכחדי"ם לנצח נצחי"ם, אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן  הש"ם.

ז"

"עשה לך תבת  עצי גופר"

ראה,-עול-ם  עשה  גם {מעש"ה}  ל"ך  באמצעות כ"ל{יסוד} משה רבינ"ו  חותם תב"ת,בסוד מלכו{ת}  בת  או"ר ע"ב אמ"ת"-{עולה בגמטריא ת"},וזה סוד או"ר  ע"ב אמ"ת  בגמטריא ר"ז חס"ד אמ"ת גם ס"ד אמ"ת ז"רח בפנימיות ר"ח בגמטריא יצח"ק  בכך חותם בפנימיות ישרא"ל מוחין  ז" אורות גם ור"ז או"ת ,

סוד חכמת הצירופים חכמת הנביאי"ם  המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההו"א  ע"ץ-{י}  ספירות בלימ"ה,סוד משה כי האדם ע"ץ  השד"ה בגמטריא צל"ם  מטטרו"ן  חותם בשכינ"ה גם י"ש בכה"ן  אור הגאול"ה סוד ג"ל אהו"ה  בגמטריא ג"ל טו"ב  בסוד  ב"ו  ט"ל   ג"  האבו"ת  אברה"ם יצחק ויעקו"ב שהינו גופ"ר בגמטריא מהוה  "אלהים גר"  בפנימיות המשי"ח  גם  שמ"י ח"ה בגמטריא שמ"י אהב"ה  בגמטריא ש"ם  א"י   ב"י,-

סוד ש"מי אב"י {ב}רוך {א}תה {י}הוה  בכך   מלכות רומי הרשעה ופג"ר  סמא"ל   נשרפים  מן להבות הגחלים סוד גלוי רזי"ן  דרזי"ן, אמן ואמן גם אומ"ן הש"ם מש"ה יהי רצו"ן לגאול"ה גם או"ה לג"ל  בגמטריא בגלי"ל,בסוד    ל"ב  י"  ג"ל  בגמטריא שם  ס"ג   ב"י,בגמטריא ב"י י"וד ה"י ו"או ה"י  סוד מאור החירו"ת השלמ"ה גם תור"ה חי"ה למש"ה, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ח"

"ואני  הנני מביא את המבול מים"

ראה,-ואנ"י סוד יחוד תפארת{ו} ומלכות {אנ"י},בכך מעוטרים באור אי"ן סו"ף  יתבר"ך סוד הננ"י  החותם  נ"נ  י"ה  בגמטריא י"ה  מא"ה גם האימ"ה והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההוא המלכות הקדושה ישראל שמ"ה גם מש"ה יש"ר  א"ל גם ש"ם  לא"ה יש"ר לפנימיות נשמת"ו  הזכ"ה  חותמת נ"נ  בגמטריא מא"ה ברכות לזוגתו השכינ"ה גם י"ש כה"ן המעבר"ה,

בכך אותיות יה{חכמה ובינה} סוד מ"ב-יא גם מאב"י  {מ}אור {ב}רוך {א}תה {י}הוה  א"ת התור"ה הגנוז"ה גם  ז"ו נג"ה,-הארת כת"ר מזכ"ה באהבת"ך את ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א הינו  ה"מ-בול בגמטריא לב"ו הגוא"ל גם וגוא"ל לה"ב {ל}שנה {ה}באה {ב}ירושלים הבנוי"ה  גם בינה ו"ה{יחוד תפארת ומלכות} חותם בפנימיות ישראל צדיקים בכך  שורפים ומוחים אומות העולם הגוים הארורים   נכחדי"ם מן הגבור"ה א"ש אוכלת ומכלה ממשלת הסטרא אחר"א, אמן ואמן כן יהי רצון  המש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ט"

"והקימותי את בריתי  אתך ובאת אל התבה"

ראה,-והקימו"תי  גם י-הו-ה  קמת"י בכח א"ת  אותיות התור"ה בסוד תורה חדש"ה מאת"י גם אימ"תי  תצ"א להשמיד ולעקור סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ברית"י  גם י-ברית{עשר ספירות בלימ"ה}-חותמים בפנימיות המשי"ח {א}ת{ך},

סוד שם כ"א בגמטריא אהי"ה המעבר מלכו{ת}  במאור ובאת גם אבו"ת  אברהם יצחק ויעקוב הינ"ם   א"ל  הת"בה גם ב"ת א"ל{מלכות} זוכה למדרגת ה"ה  בגמטריא י" חבר ה"ה ומקובל שם הי"ה  גם מ"ה ש{היה}  הוא שי{היה}  סוד הי"ה  הי"ה בגמטריא  מ"{בינה}  חותמת ש"ה אורות בישראל סודם מי-ש"ה -

השורף ומוחה אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם בעת תור"ת ה{ג}וא{ל} בנ{ג}{ל}ה  סוד גלג"ל   בגמטריא בשנת  תש{-ס"ו}  גם  ב"ן דו"ד זכ"ה לעיבו"ר נשמ"ה גם ב"ו נ"ר שמ"ן עלי"ה, משה עלית למרו"ם שבית שב"י לקחת מתנו"ת באד"ם בסוד מא"ד גם אד"ם סוד א"ד-{ם} עולם האוי"ר גם י"  אור"ה בסוד אור"י קומ"י  שכינה יקר"ה כ"י ב"א  א"ב  אור"ך{מוחין החכמה} להכחיד ולעקור ממשלת הסטרא אחר"א עולה בלהבות הגחלים  סוד גלוי הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"

"ויאמר  ה"  לנח  בא אתה וכל ביתך אל התבה"

הבט,-ויאמ"ר  ה" גם  ו"  אימר"ה, בסוד אמרת הש"ם מש"ה צרופה גם הצפו"ר  מג"ן  הוא לכל החוס{י"ם  ב"}ו  בכח שם י.ב.ם.,סוד  י"-גלגלים  בגמטריא  גלי"ל  ג"ן גם ל"י  ג"ן   ג"ל בגמטריא ג"ל מג"ן באמצעות {מ}יכאל {ג}בריאל {נ}וריאל על ישרא"ל סוד המלכות ז"וכ-ה  לשם כז"ו בגמטריא ג"ל  עיני ואביטה נפלאות גם אפלות{דינים ודבורות קדושים} המשמידים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים במאור  לנ"ח גם נח"ל {נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים סוד החכמ"ה העליו"נה גם יו"נה על"ה לקבל -

נשמ"ה גם משנ"ה בסוד ל"י הענו"ה{בינה עליונ"ה},-משה עלית למרו"ם הענו"ה שבית שבי לקחת מתנו"ת באד"ם  אתה וכ"ל ביתך, בסוד חותם בפנימיות בית"ך{המלכות} מוחין ול"ך  {ו}אהבת {ל}רעך {כ}מו"ך  בכך ב"א  את"ה מש"ה באמצעות א"ב אותיות  התור"ה  וחותם א"ל התב"ה גם תב"ה לא"ה,-סוד התור"ה הגנוז"ה{בינ"ה}  העוקרת ושורפת אומות העולם הגוים עולים  בלהבות המדור"ה א"ש אוכלת א"ש בעת הגוא"ל  בנגל"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

י"א

"כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר  על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה"

ראה,-כ"י סוד מלכות{כ"י בגמטריא כל"י {כ}הן {ל}וי {י}שראל} זוכה בעיבור אות  ל"{בינ"ה} סוד ימי"ם גם י-מי"ם בגמטריא שע"ר מל"ך גם עשר"  מ"לך  ל"ך  רש"ם ע"  פני"ם של התור"ה מש"ה רבינו ר"עיא מ"הימנא,ובכך  עו"ד גם וע"ד ש"ב-ע"ה  סוד משה  ע"-בש"ה  חבר אות ו"{תפארת} ומקובל ע" בוש"ה {בושת} פנים לג"ן עד"ן גם לנג"ן ע"ד{רוח הנבוא"ה} מגלה בקרב"ך  שכינ"ה  יקר"ה הקי"ר גם י"ש כה"ן הנושא תפילה עבורך{עיבורל} לגאול"ה שלמ"ה גם לג"ל אהו"ה השלמ"ה בגמטריא ס"ג או"ה השל"ם  ג"ם  ש"ל הסוא"ה בסוד של"ה הסו"א ג"ם  {ש}תי {ל}וחות {ה}ברית סוד שת"י-

בגמטריא שקודש בינ"ה ניתן ר"ק לע"ם {ס"ג}ול"ה  ול"ה{מלכות} שם  ס"ג בגמטריא י"וד ה"י ו"או ה"י המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וביום ההו"א  אנכ"י{כת"ר} מגלה שם כ"א בגמטריא אהי"ה  בפנימיות ממטי"ר{סוד מטטרון הקדוש} החותם קדוש"ה  ע"ל האר"ץ גם אר"ץ על"ה{עלית} למרו"ם משה הארץ העליונ"ה{בינה} ארבעי"ם  יו"ם גם א"ם עיב"ר יו"ם{אור החסדים}  בפנימיותך  בכך   מיתקת  ליל"ה  בכח היל"ל סוד תורתך תות היחודי"ם השורפת ומאביד אומות העולם הגוים הארורים  נכחדי"ם בכח א"ש מן המרומי"ם אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ב

"ונח בן שש מאות שנה והמבול  היה"

ראה,-ונ"ח  גם  וח"ן  למלכה מן אות ו"{תפארת ישרא"ל} הינו ב"ן  בגמטריא אלוה"י גם   אי"ה   ל"ו   -סוד לאהו"י  אותיות התור"ה בפנימיות ה"א לו"י,משה רבינו רעיא מהימנא,  בכך מגלה ש"ש מאו"ת גם ואמ"ת  ש"ש סוד א"לף שמות  גם שמו"ת פל"א  {החכמה} המשמידים ועוקרים סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים  לכתר שנ"ה בגמטריא  י"ה ספ"ר גם  י"ס פר"ה {י}וד {ס}פירות {פ}לא  או{ר"ה} גם  פ"ה  אורא"ל חבר -

אות י"{ספירות }ומקובל אוריא"ל שהינו מגלה בפנימיות המשי"ח משה רבינו יאו"ר א"ל קומי או"ר כי ב"א אור"ך מן א"ב א"ו-ר"ך סוד א"ל{מוחין החסדי"ם}  הממתקך באמצעות שם הי"ה גם י"ה מש"ה  המכחיד ושורף אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם בעת תורת ה{ג}וא{ל}   בנמצ"א גם ב"ן{מש"ה} אמ"ץ  חבר אות ו"{תפארת} סוד  אומ"ץ  {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם  י"ש לה"ם  י"-שמל"ה{עשר ספירות}-סוד עול"ם  הב"א גם בא"ם עול"ה משה לקבל  התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ג

"ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה"

ראה,-ויב"א   בסוד בוא"י שכינ"ה יקר"ה באמצעות י"ו-א"ב, סוד מוחין תפארת {י"ו קרנות על חדו}, -משה רבינ"ו  חתמ"י  תורת {א}לפא {ב}יתות המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה וביום ההו"א  נ"ח  זוכה לש"ם  ח"ן   בגמטריא שמ"ח  שמ"ן יו"ם ר"ת  יש"י,-הוא ה-,

משיח גם משי"ח אהו"ה  חותם בשכינה "ו"אשת"ו"   מדרגת ו"ו  בגמטריא י"ב  אותיות גם  באו"ת  י"  תו"י{עשר ספירו"ת},-בכך{ונש"י}  {ב}יתו  בסוד ותו"י בישן גם יש"י ב"ן ת"וו  בגמטריא בי"ת  המלוכ"ה גם מול"ך התיב"ה  חכמת הצירופים חכמ"ת הנביאים השורפים ועוקרים אומות העולם הגוים הארורים נכחדי"ן מן להבות המדור"ה,וזה סו"ף  כל העבוד"ה הזר"ה, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם של מש"ה לחתום בנימיות ישרא"ל מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

י"ד

"וישאו את התבה ותרם מעל הארץ" 

ראה,-{ו}ישא{ו}  גם אי"ש ו"ו  בגמטריא אי"ש  י"ב זה סוד יש"י  א"ב צירופי אותיות סוד נשמת"ו גם משנת"ו בסוד ת"ו שמ"ן  חותם שמ"ו   ת"ן  בגמטריא עשר פעם גאולה גם שם י"וד ה"א  ו"או ה"א  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך ותר"ם גם תור"ם באמצעות ת"ו-ר"ם{השכינ"ה}  הזוכה מע"ל גם ל"עלם"{סודות התורה} בסוד משה ש"ל נעליך מע"ל{על"ם} רגלי"ך סוד  יר"ך ג"ל   עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך תורת יר"ך בגמטריא ר"ל  חבר אות ו"{המשיח} וראה תורת  רל"ו  בגמטריא גדול אדונינו ור"ב כ"ח חותם בפנימיות הגואל כ"ב רו"ח גם חר"ב כ"ו  בגמטריא חר"ב יהוה  וב"י   ר.ה.ח.  ה"  סוד היחוד הגמו"ר הרוג"ם  ותכ"ה  מכלה  סמא"ל הטמ"א,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ו

"כל  אשר נשמת רוח חיים באפיו"

ראה,-כ"ל בגמטריא  נ"  שערי"ם גם  ע"-נשרי"ם{שבעים שמות חקוקי"ם}אש"ר מגלים רא"ש{חב"ד} בפנימיות נשמ"ת  גם משנ"ת  המשיח, החותם במלכות{ש"ם}  מאור ת"ן בגמטריא עשר פעם גאול"ה גם הגוא"ל  רו"ח חיי"ם  בגמטריא-

רו"ח חכ"ם גם רו"ח מכ"ח  שהינו מכו"ח ר"ח  בגמטריא  מכו"ח יצח"ק אבינ"ו  ס"ת  חו"ק גבורות ודינ"ם באפיו"{מידת הגבור"ה}-המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נמח"ה ונאב"ד בע"ת המשי"ח  בנגל"ה גם ג"ל  בנ"ה  ל"ב   הג"ן  סוד נג"ה  ב"ל  גם  ג"ן  הב"ל,בסוד תורתנו הב"ל לעומ"ת תורת המשי"ח ,תורה חדש"ה מאתי תצ"א מן הב"ל סוד נשמ"ת  מש"ה הל"ב{תפארת},-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ז

"וימח את כל היקום  אשר על פני האדמה"

ראה,-ו"ימ-{ח}  בסוד יו"ם  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  יו"ם  ס"ת  רה"ם גם יד{רמ"ה}-סוד א"ת צירופי האותיות י"ד הרמ"ה{המשיח} משה רבינו מצר"ף  מה"ר, בסוד המהירו"ת  ה"יא   מהשט"ן  גם  מש"ה   ט"ן,

באמצעות ש"ם טנ"ה גם מ"ט שנ"ה בגמטריא מ"ט  ספ"ר י"ה{חכמה ובינה}-סוד  גבורות ודינים  משמידים  ועוקרים  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת  שם ט"ן  בסוד  ט"ט נו"ן בגמטריא א"ם יח"ו  בסוד בינה{א"ם}  חותמת  ח"נון ו"רחום  י"הוה בפנימיות ישראל צדיקי"ם קדושי"ם  את כ"ל היקו"ם  גם  י"-

קומ"ה  סוד מקו"ה  {ט"}הרה זוכים להר"ה{עיבור} ט"  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ,והרי ל"ך י" ספירו"ת  אש"ר  הינם רא"ש{חב"ד}  ומגלים מוחין ע"ל{בגמטריא הא"ם}  בפנימיות ה{אדמ}ה  סוד אד"ם  בגמטריא הגוא"ל גם י"וד ה"א ו"או ה"א השורף ומחה סמא"ל,אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות הגחלים, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ז

"ויבן נח מזבח לה"

ראה,-ויב"ן  בסוד  י"ו-ב"ן  בגמטריא י"ו אלוה"י סוד שם  ל"- אווהי,וזה השם המפור"ש שופר מש"ה המשבר ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה יור"דת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה, ובכך ישראל צדיקים זוכים למאור נ"ח  גם ח"ן היינו מזב"ח  גם מו"ח  זה"ב יי"ן,סוד החכמה הקדוש"ה בגמטריא שע"ר  קדו"ש גם עש"ר שוק"ד{סוד הספירות}-

המעברים ל"ה{מלכה}  מוחין ל" כפול ה"  בגמטריא ק"ן חכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאול"ה  סוד כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א זה מאור החירו"ת גם תור"ה ח"יה,אמן ואמן כן יהי רצון  הש,ם של מש"ה גם ש"ה של"ם בסוד של"ש מ"ה בגמטריא של"ש   י"וד ה"א ו"או ה"א לגלות   ת"ו לג"ל  בגמטריא ת"ו ס"ג   גם ת"ו י"וד ה"י ו"או ה"י{מוחין בינה}-המוחה אומות העולם הגוים הארורים נכחדי"ם ונאבדי"ם,.

י"ח

"ויאמר  ה" אל לבו  לקלל את האדמה בעבור האדם"

הבט,-ויאמ"ר  גם  או"י-ר"ם  זה המלאך רא"ם  המגלה בפנימיות המשי"ח משה רב"י"נ"ו"  קרנות על חד"ו, סוד {ר}פאל  {א}וריאל {מ}יכא"ל הינם א"ל לב"ו   חותמים מג"ן  לא"ה{בינה} בכך   גוזרים לק"לל  ולהשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק  נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא עתידים ישראל לזכות במאור א"ת אותיות התור"ה סוד שם ה{אד"מ}ה  גם אדם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד בעבו"ר  גם בעבו"ר והינו ור"ב ע"ב  בגמטריא ור"ב חס"ד סוד חר"ב המשיח השורפת ועוקרת ראש אומות העולם הגוים הארורים  נאבדי"ם בגאולה גם הגוא"ל השל"ם סוד למש"ה  ניתנ"ה גאול"ת האד"ם   בגמטריא  דו"ם  וד"ם בגמטריא  קש"ר י"וד  ה"א  ו"ו  ה"א  ישפו"ך ד"ם  מלכות רומ"י,אמן ואמן כן יהי רצו"ן הש"ם במהר"ה לעבר מלכות {הר"ה} מן שם מ"ב הגדול והנור"א קדושה גנוז"ה.

י"ט

"ויברך אלהים את נח ואת בניו"

ראה,-ויבר"ך בגמטריא כרו"ב עש"ר{ספירות} זהו מטטרו"ן הינו עבו"ר כש"ר,בסוד חותם בפנימיות המשי"ח  משה רבינ"ו  מוחין כ-ש"ר  בגמטריא שר ש"ע יר"ם    מוחין ע"ר שרשי"ם  סוד המלכות, כ"י קרן {ע}ו{ר}  פניו של אות ו"{תפארת}  בכך מעורר שרשי"ם בגמטריא  שר"ש  ן"{בינ"ה}-סוד אלהי"ם{קדושה עליונ"ה}-

אשר באמצעות שחותמת בפנימיות נ"ח{המשי"ח} בעל  ח"ן  בגמטריא  יוד הי ואו הה סוד א"ת צירופי התור"ה הינו מוצ"א אומ"ץ  {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א וא"ת גם או"ת  ב"ן-י"ו  בגמטריא י"ו אלוה"י בסוד   ל"  י"ואוהי,זה השם הקדו"ש שורף את  אומות העולם הגוים הארורים  נכחדי"ם מן להבות הגחלי"ם,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"

"ומוראכם וחתכם יהיה על כח חית השדה",

הבט,-ו{מו"ר}אכם, בסוד מוחין  מו"ר ולבונ"ה  בגמטריא  רל"ו  י.ב.ם.  בנ"הגם גדול אדונינו ור"ב כ"ח בכח שם י.ב.ם.  סוד י"  גלגלים בנ"ה   ע"ל יד"י  ע"ד יל"י{תפארת} את המלכות, הנקראת מור"אכם   בגמטריא מור"א  ש"ם יש"י ר"ת שמ"י,להראותך בכל המלכות{ש"ם}-

זוכה  ל-{י} ספירות בלי"מה סוד וחתכ"ם בגמטריא ש"ע יר"ם חותם   ר"ת  שי"ח  בגמטריא המלאך {עז"ריאל} גם ע"-רזיא"ל סודו  מ"ה שהי"ה הוא ש{יהי"ה}  בז"ה  זה"ב הש"ם מש"ה ר"ז-א"ל בגמטריא אורא"ל    משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  ע"ל   כ"ח  גם כ"ל  ע"ח  בגמטריא  כ"ל  ג"-ע"ב  בסוד ע"ב  ע"ב  ע"ב  בגמטריא רי"ו-גם גבור"ה סוד הגבו"ר{מש"ה}-מגלה חי"ת  השד"ה  בגמאריא חי"ת  מטטרו"ן,

סוד אות ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה קוד"ש גם נש"ר משק"ה שוק"ד על תור"ה חדש"ה מאת"י תצ"א לשרו"ף ולמחות אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם מן  הדיני"ם מקןר"ם המרומי"ם,וזה סוד משה אתה ענק בענקים עלית למרו"ם{מידת הדי"ן}  ושבית  שב"י בסוד י"ש ב"י בוש"ת{פנים לג"ן עד"ן} גם לנג"ן ע"ד,-רוח הנבוא"ה  גם ב"ן אוה"ה  בסוד   אהו"ה{דע"ת טהור"ה} בכך זיכ{י"ת}  ישראל במדרגת ת"י  בגמטריא קו"דש  גם קדוש"ת  י" ספירות בל"ימה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"א

"ואתם פרו ורבו"

הבט,-ואת"ם  ישראל בעל מוחין ו"-אמ"ת  {תפארת} החוםת בכ"ם  מוחן מאו"ת{בינה}-סוד מא"ות  מ"  תבו"א  הגאו"לה סוד  הגוא"ל הינו פר"ו  בגמטריא פ"רי  בינ"ה,סוד כ"ח הנשמ"ה גם המשנ"ה{פר"י}-מ"ה  שנ"ה  בגמטריא  י"וד ה"א  ו"או ה"א ספ"ר-י"ה בגמטריא פר"י אדנ"י  בגמטריא ע"ד פא"ר סוד מש"ה {רב"}ינ{ו} גם רב"ו  מטטרו"ן  סוד ואת"ם  משה ומטטרו"ן  פר"ו{יחדו} הספירות בכך ואת{ם}  פר{ו}  ורב{ו}  ס"ת  שם ומ"ו  בגמטריא י.ב.ם.  סוד י"-גלגלים{ספירות עליוני"ם}-

גל"ו  בסוד  ל"ו{למשי"ח} ג"  אותיות גם תג"י או"ת  התור"ה כת"ר ב{ע"}ל ש["ם]  ט[ו]"ב  בכ"ך "עמו" סוד ישרא"ל זוכים ל-"ע  פנים ע"ל  סוד  מ"ו אותיות גם או"ם תויו"ת{אור צדי"ק} יסו"ד עולם  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה אמן ואמן כן {י}הי [ר]צון [ה]ש"ם  ר"ת  ה.ר.י  השם המלמד"ך מש"ה אח"ד בעליונ"ים גם ע"ב  ליוני"ם{נשמות ישר"אל} חוק"ק בגמטריא רו"ח חס"ד בגמטריא סו"ד גבור"ה  גם גבו"ר ס"ו-ד"ה  של השכינ"ה חותם ב"ה ס"ו בגמטריא גלג"ל  אין סוף יתבר"ך ויתהלל  הבורא בעל כל הכוחות כולם מול"ך ושלי"ט  מגד"ול וע"ד קט"ן,אמן ואמן.

כ"ב

ויאמר אלהים זאת אות הברית אש"ר אני נותן"

הבט,-ויאמ"ר  גם מאוי"ר קדמו"ן בסוד קוד"ם-{ן}  תבו"א הגאול"ה  החותמת בפנימיות אלהי"ם{ המלכות}-מאור ז"-את  גם אות ז"  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,בכך מעוטרת השכינ"ה גם י"ש כה"ן  האור  הברי"ת  סוד ב"י תר"ה  חבר אות ו"{משיח} ומקובל ב"י תור"ה   גם בתור"ה  י"  ספירות בלימ"ה,תורה חדשה מאת{י}  תצ"א מן י"  ספירו"ת  אש"ר אני נות"ן לישראל  בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ג

"ויהיו  בני נח היוצאים מן התבה"

ראה,-ויהיו בסוד י-ה-י-ו-ו זה הש"ם המפורש שופר מש"ה החותם בפנימיות ב"נ-י{המשיח}-עשר ספירות בלימ"ה  סוד  ח"ן   ח"ת   ן"  גם חת"ן{האר"ת הבור"א יתבר"ך ויתה"לל} בעל כ"ל הכוחות  כול"ם   מול"ך,גם חותם ל"ך{המלכה} מוחין מ"ו אותיות גם או"ם תויות,-סוד צדי"ק י-סוד עולם, על ידי י" סו"ד  תור"ה חדשה מאתי תצ"א תורת הסו"ד המרוממת עולם{המלכות}-ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא המשיח מעלה מ"ן מ"יין  נ"וקבין{תפילה} ומוש"ך  לפנימיות השכינ"ה מאור תב"ה  גם הב"ת בגמטריא ז"ת  חבר אות י"  מן מאת{י} ומקובל מאור זי"ת  סוד שמ"ן זי"ת{זה המשי"ח}  {ש}ומע {ת}פילה {מזי"ן}  המלכות{מ"ן}-זוכה במדרגת י"ז בגמטריא   ט"וב גם   שם אהו"ה בסוד אמ"ש הו"ה  {א}ור {מ}וחין {ש}לם- חירו"ת  בגמטריא רו"ח קוד"ש  גם שוק"ד על התור"ה בכך אומות העולם הגוים הארורים  נשרפים  מן להבות הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ד

"וחם הוא אבי כנען"

ראה,-מו"ח  חב"ד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת חותם בפנימיות המשיח  ש"ם הו"א גם שמ"ו  ה"א  בגמטריא ש"ם  י"ב צירופי יהו"ה הינם א-ב"י  {ב}רוך {א}תה {י}הו"ה  משמיד ועוקר כנע"ן,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ה

"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"

ראה,-ויח"ל בסוד ל"ו   ח"י  גם וחי"ל  בסוד המשי"ח משה רבינו גבור חי"ל   והינו חותם  ג"  ב"ו   רח"ל{המלכות}זוכה למוחין   רל"ו  חב"ג  גם גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח  {ח}כמה {ב}ינה  {ג}דו"לה   ר"ת בגמטריא ח"י  צדי"ק בעולמי"ם גם מע"ב  חותם מל"וי  בגמטריא   מע"ב מלו"י  עול"ה חס"ד אלהי"ם   סוד  נ"ח גם ח"ן מעטר ישראל צדיקים קדושי"ם,הינם זוכים לאור המשי"ח  בגמטריא ר"ז המשי"ח גם  ש.ח.ה. רז"ים סוד נצ"ח  עליו"ן גם  נ"-ח"ץ   לעיו"ן   מש"ה  הינו אי"ש  גם י"ש  א"אלפך חכמ"ה,-

סוד  ה{אד"מ}ה  בגמטריא ש"ע י{"וד} ה"[א] ו"[או] ה["א]    מלוי בגמטריא  ו{י"ט}ע מגלה במשה ע" פנים של התור"ה  סוד ו" קצוו"ת  בינ"ה  גם קוצ"י  תבונ"ה  כר"ם המחשב"ה  גם חמ"ה שב"ה  במלכות חותמת בוש"ה{לג"ן עד"ן}-משמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ו

"הוא היה גבור ציד לפני ה"

הבט,-הו"א{בינה}  חותם בפנימיות המשי"ח  גם שי"ח  מ"ה ש{הי"ה}  הוא שי{היה}- מקובל הי"ה  הי"ה  בגמטריא מ"  חבר אותיות שי"ח וראה משי"ח היה ג"ם יהיה בכח שם מ"ה בגמטריא גאול"ה מגל"ה  גבו"ר צי"ד  סוד צב"י דוג"ר   גם גוד"ר  פח"ד  י"  ספירות המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא לפני ה"  גם נ"ל   יפ"ה בסוד ליפ"ה{מש"ה}- שע"ר  ן"{גם ע" נש"ר}-השורף ועוקר אומות העולם הגוים הארורים  נאבדי"ם ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ז

 ויהי  כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"

הבט,-ויה"י סוד י-הו-י זה  המשי"ח  משה רבינ"ו  שהינו חותם כ"ל הגמטריא שער {ן}   בפנימיות  האר"ץ{מלכות} בגמטריא צו"ר  שפ"ה בגמטריא ש"ש  מ"ן  צור"ה    בסוד המשיח נוצ"ר הש"ש  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד חותם א"ח  בגמטריא ט"-ג"ם אמ"ת בסוד מ"ט א"ת  האותיות גם  ט"- 

תורה חדש"ה {מא"ת}י תצ"א המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  ו"{מש"ה} חותם בפנימיות דב"ר{המלכות} מוחין מ"י{בינ"ה}-סוד אחדי"ם יחוד א"-ח"ד-י"ם  {ח}כמה [ת]פארת [ומ]לכות  ר"ת "חותם"  החירו"ת אמ"ן ואמ"ן האומ"ן כן יהי רצון הש,ם של מ"שה לגלות מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"ח

 "ויאמרו  הבה נבנה לנו עיר ומגדל  וראשו בשמים ונעשה לנו שם"

הבט,-ויאמר"ו גם אמ"ר  ו"יו  בגמטריא כ"ב אמ"ר  בסוד א"ר מכ"ב חותם בפנימיות ישראל  י" ספירות בלימ"ה    אור מכב"י {מ}י {כ}מוך {ב}אלים {י}הו"ה  משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השל"מה, וביום ההוא  נ-בנ"ה  {זה המשיח} לנ"ו  עי"ר גם  ניר"ו ע"ל בגמטריא ניר"ו מא"ה  בסוד א"י  מנור"ה, משה רבינ"ו  א"ור  י"  ספירות  חותם מ"ן-

אור"ה  בגמטריא  ר"ז המ"ן  בסוד נז"ר מ"ה בגמטריא נז"ר הגוא"ל  על ראש"ו נ-ר"ז סוד  ו"מ-גדל גם מ"וגדל,מוחין  בשמי"ם שבמי"ם חותם בעולם ונעש"ה{העשיה}-מאור לנ"ו ש"ם  גם  נ"-שלו"ם גם ו"-נשל"ם  השורפים ומוחים אומות העולם הגוים הארורי"ם נאבדי"ם, אמן טרמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ט

"וירד ה" לראות את העיר ואת המגדל"

רא"ה,-ויר"ד גם חנו"ך  יור"ד באמצעות ח"ן  כ"ו בגמטריא ח"ן יהו"ה גם י-ה-ו  חנ"ה  לחתום אות  ה"  בינ"ה בסוד הבינ"ה  סוד י"ב הנ"ה צירופי יהו"ה שהינ"ם לראו"ת  גם ת"ו רל"א  או"ר המשי"ח הבונה ת"ל{המלכה}-באמצעות א"ת צירופים בונ"ה מש"ה גם מ"ב ושנ"ה  העי"ר{מלכות} זוכה לעיטור  י"  ר.ע.ה -

סוד השם המפור"ש  המצביע על היחו"ד הגמו"ר הרוג"ם ס"מאל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק למיתה והכחד"ה,ובכך  וא"ת גם או"ת ישראל גם י"  או"ת{עשר ספירות} בפנימיות ש"ר א"ל  גם אר ש"ל נעליך מע"ל רגליך   מש"ה  א"ר ש"ל  המגד"ל לרא"ש  המשי"ח  מ"ה-

גד"ל  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  ד"ג-ל  גם  ד"ג-אל זה המלאך גדא"ל  חבר אות י"{ספירות} וראה גדיא"ל  המלא"ך החותם גד"י א"ל{סוד שם}  י"ג  א.ל.ד.  נמלמדך המשיח  רוכ"ב  גם כרו"ב   שרפי"ם הינו ש"ם פר"י{הנשמ,ה-השורף ומוחה אומות העולם הגוים נכחדי"ם ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"

"וימת  הרן על פני תרח אביו"

ראה,-וימ"ת בסוד  י"ו{משה} הינו ת"ם{בעל האמונה השלמ"ה} חותם הנ"ר  סוד {נ}שמ{ה}  {ר}וח  סוד נה"ר   גם   נ-ה"ר{בינה}  ע"ל פנ"י המלכות בכך זוכ"ה ל"תרח" חבר אות ו"{משי"ח} ומקובל חרו"ת  בגמטריא ת"ו-יצח"ק גם ציו"ת  ח"ק המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההו"א   י"{ספירות}  ת"ן פר"ח  סוד שם ת"ן בגמטריא עש"ר פעם גאולה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בכך משה רבינו מברר רפ"ח ניצוצות וחותם אבי"ו  {ב}רוך {א}תה {י}ה{ו}ה,-כח האמונ"ה גם נ"ה ומא"ה  {נ}צח  {ה}וד  {מא"ו}ר   ה"  שם א.ו.ם  צדי"ק יסוד עולם" סוד הגאולה השלמ"ה  למש"ה  שמל"ה סו"ד  ג"ל אהו"ה  בגמטריא ג"ל טו"ב גם י"ז  ג"ל החותם  ג"-   י.ז.ל.,

סוד השם המפור"ש המורה ע"ל  רו"ם  על"ה,משה עלית  למרו"ם מעל"ה  שבי"ת שב"י  גם ביש"י  שב"ת  סוד מוחין קדושי"ם לקח"ת באד"ם בסוד חתמת  א"ב אותיות בפנימיות ד"ם  הגוא"ל, אשרי"ך מש"ה אשרי" שמך  המבורך בשם  ה" יתבר"ך  ויתה"לל בעל כל הכוחות כול"ם מול"ך מגדול וע"ד קט"ן.

ל"א

"ותהי שרי עקרה אין לה ולד"

ראה,-ותה"י  גם ת"ו  י"ה  סוד חכמה ובינ"ה  חותמים שי"ר  בפנימיות  שר"י עקר"ה גם שע"ר יקר"ה,סוד המלכות מעוברת מן   עי"ר  הקש"ר{זה מלך המשי"ח}  עי"ר ומברר פ"ר ניצוצות קדוש"ה  בכך  אי"ן סו יתבר"ך חותם בפנימיותו   {ה}מוח{י}ן  {ל"ה}  {ו"ל}ד  סוד  "הללויה" המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,בכך המלכות הקדושה זוכה למאור ול"ד  גם לו"ד  בגמטריא ל"י מוחין   בינ"ה{אות ם"}-בכך מ"ב נה"י  {ב}אור {ב}ינה {נ}צח {ה}וי {י}סוד זה חירו"ת עתי"דה  לגלות דע"ת י"ה  בגמטריא ע"ד הקוד"ש גם וקד"ש עד"ה  אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"ב

"ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן {וג"ו} ויצאו אתם מאור כשדים

ראה,-ויק"ח   י"-חו"ק  סוד עשר  ספירות בלימ"ה הינו חותם ת-ר"ח  בגמטריא יצחק"ת  בגמטריא  מא"ה ח"ץ קוד"ש  ר"ת  קמ"ח גם מ"ח ק"ם להשמיד ולעקור  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא השכינה{א"ת}-

זוכה למוחין א"ב-ר"ם  גם   א"ר מ"ב החותם בפנימיות ב"ן{אות  ו"}-סו  ו"טל  בגמטריא קש"ר י"וד ה"א  ו"או,מוחין  ב"ן הר"ן   ג"ם ב"ה נר"ן  {נ}שמה {ר}וח {נ}פש ויצא"ו בפנימיות משה תורה חדש"ה מאת"י תצ"א  אמ"ת דם מאו"ת א"ת-"ם", יחוד בינה{ם} ומלכות {א"ת}-המשמידי"ם ועוקרים  אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם ונכרתים בזכות גלוי הרזי"ן  דרזי"ן,

אמ"ן  ואמ"ן כן יהי  רצו"ן  הש"ם גם נצו"ר   הש"ם   בסוד  נ"-צו"ר  נשמ"ה חותם נ"ץ  ש"ם  צור"ה גם שצור"ה מנ"ץ  הגאולה עול"ה, מש"ה עלית למרו"ם שבית שב"י בסוד השוואת צור"ה לקחת מתנות גם תמונו"ת  המלכו"ת גם לכתומ"ה בסוד כ"ל ת"ם  ו"הבסוד כת"ם  ל.ו.ה  באד"ם בגמטריא [ב]"יוד  {ה"א}  ו"או [ה]"א –"אהבה"  חתמת בישרא"ל עם טהר"ה  גם טה"ר הע"ם.

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר צירופים –"נח"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech