להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "מקץ"

"פרשת מקץ"/מאת רשב"י  נמסר לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי  שלמה איפרגן זצוק"ל באמצעות צינור הנבואה{מאמר מגידים} 

א"

"ויהי  מקץ   שנתים  ימים   ופרעה חלם  והנה  עומד  על  היאור "

רא"ה   "ויהי"   אותיות  -יהוי-  המהווים   "מקץ"  נוטריקו"ן    ם"- ק"ץ   אור בינ"ה הנקרא  ק"וף  צ"דיק בצירוף –   יקוק  פ"ד   צ"-   והרי  פ"ד    פ  כפול  ד"  בגי"מ ש"כ  המצביע על ש"כ ניצוצות "שורש הדינים"  בצירו"ף  - שמונה    ד"  -   בסוד   ח"  כפול  ד"  בגי"מ  ל"ב  נתיבות החכמ"ה שורש הדי"ן כ"ח   -  ו"ד נשמה-  והבט   ו" +ד"  בגי"מ  י"   צרף  לאותיות   נשמ"ה  מקובל   יי"ן-  מש"ה  תפארת ישראל אור החכמ"ה    כ"ח  מאור  ה" וזה מלמד"ך  החכ"מה הינ"ה  די"ן נוטריקו"ן  ד"  יי"ן  והב"ן זאת היט"ב ומהווה  ימי"ם-  נוטריקו"ן   י"-מים" עשר" ספירות  המשפיעות  ע"  שפו"ת  שבעים  שמות  ה"  יתבר"ך   והללו שמ-אות בסוד שמ"ן-או"ת    בצירוף -{פ}ל"א [ ו]"  נשמו"ת – מהוות פ"ו  בגי"מ אלהים מידת הדי"ן דקדוש"ה המכחי"ד  פר"עה  ומהפ"ך  התיב"ה -

לכד"י  שפ"ר   ע"   ה"  להראותך  מפנימיות  הקליפ"ה דסיטרא  אחר"א מגולה הקדוש"ה   והקליפ"ה  מכס"ה{הפרי}  וכך ל"ך    מי גדו"ל כמלך המשיח  בן דוד  טהרה וקדוש"ה ע"בד   ה" נקרא  ע"ב בגי"מ חס"ד  ס"ד  ח"  מהווה הו"א דעת דקדוש"ה אשר יצ"א  לשו"ן  מגולה מפנימיות קליפ"ת מוא"ב ועתיד מלך המשי"ח  בגאולה העתיד"ה לשב"ר   מ"ואב  ו להפך  התיב"ה לכדי ב"ו"-א"ם   בפנימיות"ו"  אור  בינ"ה   א"לפ  מ"ם    בצירו"ף  -פ"ה  א"ל  מ"ם-  חסדים דחכמ"ה    אהב"ה ויראה בוודא"י  "חלם" לשון  חמל"ה ספירת ק"ו אמצ"ע  בסוד  ע"ץ-  מ"ם  דוד מלך המשי"ח  נקר"א והינ"ו   "עומד" בסוד עמו"ד{תפילה} ומעל"ה  מ"יין  נ"וקבין  וזה -

סוד הגאול"ה העלא"ת  מ"ן המעבר  מלך המשי"ח {ב}חכמ"ה [ע]ליונ"ה -  ע"ב העולה בגי"מ חס"ד  שמות מעשה המר{כ"ב}ה קבלת הצירופים{פרצופים}   פ"אר  צ{ו"ף]-מי"ם  בסוד  מידת אלהים  פ"ו בגי"מ  מלך המשי"ח -פו"דה- עמו  בסוד  -ד"  כפול  פ"ו-   בגימ" -שמ"ד- בוודא"י  ישמיד ויכחיד אומות העולם הסיטרא אחר"א וישראל נגאלי"ם  מ"ן  ה{מרו}מים  בודאי רו"ם   ר"ם   ו"  מלך המשי"ח  גואל"ם"  באמצעות ע"{ב}  פ[ל]"א  [מ]צ[ו]ות- "מבול" דקדוש"ה  בסוד   ל"ב-  ו"   מ"ב  ה{מ"ב}רר הקליפה הטמא"ה ומעביר{מבער} השט"ן  הרש"ע    שר"ש  ע" טינה    שבעים שמות דסיטר"א אחר"א {מ}קור ורו"ע [כ][ל] הבריא"[ה]  ו{מ}[ל][ך] [ה]משי"ח  - 

"מכלה  מכלה " נקרא פעם מכלה אומות העולם  באופ"ן  רוחנ"י ופע"ם מכל"ה באופן גישמ"י ובכ"ך חותם  כ"ל-  מ"ה  אד"ם  בגי"מ  בישרא"ל צדיקים קדושים  י"ש להם "חלק" הרי ישראל נקראים "חלקים"{טהורים ונקיים מן חטאים} ול{ה}ם  יש עו[ל]"ם [ה][ב]"א   -בסוד  "להבה"  השורפ"ת  ומכל"ת   כ"ל  מו"ת זהו הייצ"ר  הרע" אשר  בגאולה העתיד"ה יקויים  הנאמר מאת  אמ"ת הוא  ה"  יתברך ויתהלל  "ואת רוח הטומאה  אעביר {אבע"ר}מן  האר"ץ  {אכי"ר}.

ב"

"והנה  מן היאור עלת שבע  פרות  מראה ובריאת בשר   ותרעינה  באחו"

רא"ה  בעת  העלאת  מ"ן  {מ}יין  {נ}וקבין{תפילה}  השם    {ו}{ה}נ{ה}  בסוד  "הוה"   נגל"ה   וזהו סוד  "היאור"  נוטריקו"ן   יה-אור חכמה ובינה החותמים   ו" יראה הנקרא"  שב"ע  נוטריקון  ש" – ע"ב  אור האבו"ת  המהווים  חס"ד  {בגי"מ ע"ב} וד"ע   ש"  כפול  ע"ב  בג"ימ רי"ו   שהינ"ו  בגי"מ  גבור"ה אותיות    -{ג}"  [ב]א"ר  ו"ה – בצירוף- א"ור- הו"ה-   והרי   ג" +ב"  בגי"מ   ה"  והרי לך אות  ה" נוספ"ת   וזה"ו  עני"ן  "הבארות"  שהינ"ם א"ב-תורה   {א}לפא  {ב}יתא צירופי"ם    בסוד  פ"ר ציוים  המהויים  פ"ה-אוצ"ר-מי"ם גילוי  החכמ"ה אור הקבלה "המשפיע"    -שנ"ה  ענפים-אותיות    מש"ה  עי"ן- פ"ה והינ"ו    ע"  פני"ם   שבעים שמות ה" יתבר"ך   -שפ"ה עינים-  

בגי"מ שכינ"ה{שפ"ה} נוטריקון  ש"   פ"ה    בוודאי  ה{א"ב}-{ו"ת}   עבור{עיבור} ה-ת"ו"   זהו מש"ה זכה לאות "ת"  גמר  "ת"יקון  בסוד   "{א}רבע [מ]אות [ש]קל"-  אמ"ש   חכמה  א"   בינה  מ"   דעת  ש"    ובאמצעותם המיד"ו"ת  ב"אות  אבות  ובזמן אמירה נשמע {ע"-ב}"ו"-{ת} חס"ד  ס"{ד}-  {ח}"    תפארת ח"ד  בתורת הקבל"ה  נחת"ם בפנימיות הממלכ"ה המוליד"ה {ב"כ}ך  בסוד  כ"ב אותיות  תפארת   "פירות"  אותיות  -פר"י  ת"ו- 

סוד הנשמו"ת  -רי"ו-תפ"ה -   בגבור"ה בגי"מ  רי"ו    ר"יש  י"וד  ו"או בצירו"ף  - רא"ש   יו"ד- שורש החכמ"ה   כ"ח  מ"ה בגי"מ אד"ם  מלכות   הנקראת   תהלי"ם  בגימ"  תפ"ה   מולידה אוצרו"ת   נוטריקו"ן  אוצ"ר-א{ו}ת    [כ]"ח  ה[נ]שמ[ו]"[ת] המהווים  "כ{ו}נ{ו}ת    ו"ו בגי"מ  י"ב  השב"טי"ם   {מ}"ט-י"ב-[ש][נ]["ה]   י"-משנ"ה  -ט"ב  מהווים   והר"י נאמר אי"ן ט"ב  אלא תור"ה בסוד   ט" כפול  ב"  בגי"מ  ח"י  המצבי"ע על צדיק ח"י  עולמי"ם  תפארת ישרא"ל   "יפות"  נוטריקו"ן "יפה-או"ת-  ב"על  ע"ב בגי"מ חס"ד  אור החכמ"ה  - י" פאו"ת- עשר ספירות   {ב"ל}-י-מ"ה  בוודאי תפארת נקרא ל"ב    והינ"ו     {כ"ו}לל  השם המפורש העולה כ"ו בגי"מ  ולכ"ן מ"ה העולה אד"ם בגי"מ -

כ"ך בסוד שזכ"ה לק"כ  מדרגות גמר תיקו"ן  הוא נקר"א קר"ן  א"  שהינה  ק"ן-  א"ר    התור"ה בוודאי  "מראה"   א"ר  מ"ה זהו שי"ר  מא"ה  גדלות מוחי"ן א"ם-   ה"  בינ"ה נקראת בתורת הקבל"ה  וחותמת   "ו"בריאת  בסוד  הצירו"ף- או"ת  רשב"י- בפנימיות המלכות   "בשר"  הוס"ף  אות  י"  חכמ"ה מקובל "רשבי" הוא מהווה {מ}וחי"ן  [ה]מלכות –מ"ה בגי"מ אד"ם שהינו  "ותרעינה"   אותיות  -{ע}י"ן-[ת]ור"ה-   החותם בשכ{י}נ"ה  [ע]"ת  [ש][מ]["ה] שמיע"ה  {בינה}   ש"ם-עי"ן ה" בסוד   ע"שן   -  מ"י   ה"-  {ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש  המהוים מ"י בגי"מ  נו"ן שערים    מלכות  נקראי"ם   קי"ר-אמ"ן {א}ל  {מ}לא  {נ}אמן  חותמים בנבר"א   הנקרא  "באחו"   מקבל  "חיות  א"ב- "  בוודאי מן  {א}לפא  {ב}יתא אותיות  התורה תורת ישראל הקדושה  חיו"ת  נוטריקו"ן-  ח"י-ו" –אות תפילת שמונ"ה עש"ר   שע"ר נשמ"ה  הנחתם באמצעות  ו" {אור התפילה} ומחד"ש  בסוד ש"ם   ח"ד    {מ}וחי"ן [ב]נבראי"ם-  מ"ב   נקראים  מ" כפול  ב"  בגי"מ  פ"ה  גילוי החיי"ם{חכמה} פל"א פלאי"ם-אל{פ}ים  ספירת  החכמה בתורת הקבל"ה זה"ו"  שמ"ה מש"ה   "[ה]ר[ו]עה ה[נ]{א}[מ]ן"- "אמונה".

ג"

"ויהי  בבקר ותפעם רוחו "

ד"ע  "ויהי"  אותיות  -יהוי-השם המפורש שופר שם  ה"  המהוו"ה   "בבקר"  ורא"ה הסו"ד   ב"+ב"  בגי"מ ד" צר"ף   לאותיות  ק"ר  מקובל ק"שר  -  ד"   ה-ו-יה-    ארבע  אותיו"ת   בסוד   ריבו"ע   א"   ע"ב   רי"ו חס"ד{ע"ב   גימ"}  ורי"ו {בגי"מ גבור"ה} שהינ"ם  שמ"ן-  י"ה   -שורש"ם-  -או"ר  שם  "ש" - חכמה בינה ודעת   ש"  נקראי"ם  והללו  מ{ש"}פיעים   קש"ר    בצירוף   ק"וף ש"ינ  ר"יש מקובל   -שופ"ר  ניקו"ד-   אות  יו"ד  מלא"ה בסו"ד  די"ו  עשר ספירות הנקראות  ד" כפול  י"ו  בגי"מ  ס"ד  וזה בוודאי  ס"ד  או"ר  הניקוד הינ"ו  די"ן-  ק"ו  המלמדך  {ח}כמ"ה [ד][י]"ן  ה[י]נ["ה] וסוד"ה  מדרג"ת   "יחידה"-  

י"  + י"  בגי"מ   כ"  צרף  ח" קב"ל  כ"חד"-  ה"  תפארת ישרא"ל  ח"ד  ח"  כפול  ד"בגי"מ  ל"ב  חותם  וז"ה -הל"ב  כ"ח-     -חל"ב  כ"ה – חסדי"ם –חיו"ת-ל"ב  המבשמים בסוד ש"ם  מ"ב{ררים} הקליפות דסיטרא אחר"א  ומעלי"ם  הש{כ}ינ{ה}  ב{כ"ב}וד  רא"וי אותיות  -י"אור    כ"ב -  בסוד החכמ"ה  מביאי"ם   לתיקונה וזה  בוודא"י   מ"ב  פלאי"ם אור אלפי"ם    מ"  כפול  ב" בגי"מ  פ"[ה}גילוי החכמ{ה} חותמים {ב}פנימיות הנבר{א}י"ם -אהב"ה    שהינ"ה  "ותפעם" אותיות   -ע"  מופ"ת- 

שבעים פנים של התורה הממתקים   באמצעות  מ{ו"פ}ת    את מלכות אותיות  "פו- מ"ת   מידת אלהים העולה פ"ו  בגי"מ ומהווה ע"ץ המית"ה  והללו שמו"ת   חותמים  ש"  אמ"ת   ו"   תפארת "{ע}[ץ]  ה[ח][י][י][ם]" בצירו"ף-  "חץ-עינים"- גילוי {ח"ץ  בתורת הקבלה} של השכל {עינים} הנעל"ם   נוטריקו"ן עי"ן-מל"ה  סוד האמונה  שהינו עי"ן  נוטריקו"ן  ע"  יי"ן  סודו"ת  שמות  המר{כ"ב}ה  כ"  כפול  ב" בגי"מ  {ם"} אור בינ"ה   י"  נבוא"ה   עשר ספירות  {ב"ל}-י-מ"ה  החותמים אד"ם{בגי"מ  מ"ה} בבריא"ה שהינ"ו   "ר{ו}ח{ו} ו"ו  בגי"מ  י"ב  הארת   הש{ב}ט{י}ם  י"ב  ספרים  י"  כפול   ב"   כ"  צרף  ל"יב"  מקובל -

"בכי"  השכינה ב"בכי"  ע"ד גילוי    י"  כ"ב {ס}[ו]ד [ה][א][ו][ת]יות –  הנקרא   "הסו-אות"   והוא {ש}ו[ר]ש הג[א]ו"לה – רא"ש בסוד  א"ר  ש"   שהינם   -שי"ר  פל"א-    בסוד  -י" ש"ר   פ"ה  א"ל -  במלך המשי"ח חותמים  אות  י"וד    ד"  כפול י"ו  בגי"מ  ס"ד  התורה כ"ח נשמה מלך המשי"ח מהווה  ובכ"ך   ק"כ  המדרגות החתומים בפנימיות"ו"  מכחידים ומשמידי"ם    ש"ם-דמי"ם   כח התאוות דסיטר"א אחר"א {עובר} לשו"ן  תבער"ה ולהבה מ"ן  הבריא"ה  היא השכינה הקדוש"ה  וזה בגאולה העת{י"ד}ה    י"ד בגי"מ דו"ד מלך המשי"ח  שמ"ה מש"ה  המהווה מוחי"ן{עיבור} בין נשמה לנשמ"ה   שמ"ן  ש"ם  -נו"ן  ה"    אחדו"ת  בסוד  א"  ח"ד אות   נפלא"ה    פל"א  בסוד א"ל  פ"-עול"ה  ו{ב"א}ה  לגילו"י  {א}לפא  {ב}יתא  אותיות  הכורתות ומזמרות הקליפ"ה אומות העול"ם  שמ"ם שממ"ה {אכי"ר}.

ד"

"וישלח  פרעה  ויקרא את  יוסף  ויריצהו  מן הבור  "

הב"ט   "וישלח "   בצירוף  -י"ש  ל"ו"   ח"-   בוודאי  ליוס"ף  י"ש  דע"ת  קדושה  או"ת  חי"ת  בסוד תו"   ח"י והרי נקרא הוא "צדיק ח"י  עולמים" ורא"ה  יוסף בז"ה  בסוד  זה"ב דקדוש"ה  ז"ה  כפול  ב"    בגי"מ  כ"ד  ס{פ}[ר][י]    {ת}[ו]ר"ה- פירו"ת  השכ"ל  נקראים   אותיות  פא"ר-  י"-או"ת   עשר ספ"י"רות  מכחיד יוסף הקדו"ש   שבפנימיותו –קו"ד  ש"-  הא"ב{א}ות    את הקליפ"ה   הטמא"ה דסיטרא אחר"ה  פר"עה  הפר"עה   שהינ"ו  פר"  עי"ן    יי"ן  עפ"ר  חכמה  אסורה גבור דסיטרא אחר"א  פני"  ר"ע   המזי"ק  לישרא"ל בעל"י  ע"ב  ל"י  בגי"מ חס"ד המושפע מ"ן  בינ"ה  ל"+י" אות  {ם"} בתורת הקבלה   ועל כ"ך  נאמר  "ויקרא"  בסוד "קיר  ואו"  זהו יוסף אשר בזמן אמירה  פר"עה  אמר  "ויקרע" יוסף הקדוש את הקליפה דסיטרא אחר"א  -

והרי לך לדעת יוס"ף  סוד  "רקיע"  קי"ר   {ע"} שמות ה" יתבר"ך  "קורע" בסוד  "רוקע"   לשון  קרק"ע חותם בפנימיות הנפשות {קרקעות}  ובכ"ך  רוח הטומא"ה עובר"ת וזה שמה עביר"ה  {בער"ה}  זה {ב"כ}ך  בסוד  כ"ב אותיות הקדוש"ה תורת ישרא"ל חותמת בסיטרא אחר"א   "נגע"  לאומות העולם הרשעים  ו"ענג" בסוד ע"  ג"ן   שבעים פנים של התורה לישראל צדיקים קדושים   ג"ן  ג"ימל  נ"ון    בצירוף  -ג"  נמולי"ם-    אבות קדושים נקראי"ם   בוודאי  ישראל  מהווים  "ויריצהו"   -

אותיות -ציו"ר  יהו-  השם המפורש שופר שם  ה"   פא"ר  מש"ה  פ"ר  אמ"ש  ה"   {א}חכמה  {מ}בינה  {ש}דעת   סוד מש"ה ל" כלים   י" חכמה כ"ח מ"ה אדם עולה בגימ"  י"  בינ"ה ב"ן- י"ה תפארת ישרא"ל נקרא י"  דע"ת   בסוד  ד" -  ע"ת ארבע{ד"}  אותיות   י-ה-ו-ה-החותם בפנימיות השכינה  ע"ת שמה בתורת הקבל"ה וזה מזככ"ה ומפריד"ה  בסוד פ"ר מידה  גבורה עליונה וקדושה סוד השופ"ר  שור"ש  פ"ה גילוי החכמה המכחידה כל קליפ"ה טמא"ה   "בור"  בסוד ב"ית  ו"או   ר"יש   בצירוף "שבירות  אפל"  שמה סוד  השביר"ה    "אפלה"  חוסר אמונה  החותמת בפנימיות הנבראים ישראל צדיקי"ם קדושי"ם  ובגאולה העתיד"ה  "שבירות  אפל"  יתהפכו לכד"י -ת"ו  רשב"י  פל"א-  אור הקבלה יהיה  שגו"ר  בפני  כ"ל נברא בסוד  כ"+ל"  בגי"מ  נו"ן  זה {ה}מאמר [ס][ו]ד [ה]חכמ"[ה]  נאמר-  "{ה}ס[ו][א][ה]"  בסוד   שם הקדוש   -אהוה – ישראל  ז{כ"א}ים   בשם  אהיה העולה בגי"מ  כ"א   לגאולה שלמ"ה  {אכי"ר} .       

 ה"

"אלהים   יענה את שלום פרעה"

רא"ה  א"להים  בסוד    מיל"ה   א"   אור החכמ"ה המכל"ה  הקליפ"ה  באמצעות "יענה"  בצירו"ף-  עי"ן   ה"- ע"  יין  שבעים  הפנים בסוד "אור פנים"    בצירו"ף-  -נון"  פא"ר   י"ם-  או"ר בינה התור"ה הקדוש"ה תורת ישרא"ל שהינ"ה   "את" {שם השכינה} המשכינ"ה  שלו"ם  בנברא" בוודאי התור"ה  מכחיד"ה  "פרעה"   נוטריקו"ן  פ"ה-ר"ע והרי נאמר "המאור שב"ה   מחזיר ל-מוטב"-   וראה   למו"ת-  ט"ב  הרי המות -

נהפך  לטו"ב ואין ט"וב   אל  ט"ו  כפול  ב"  בגי"מ  ל"  צר"ף ל –טוב"   מקובל   -ט"ל  ב"ו" בוודאי תפארת  חותם הנבר"א  ט"ל    בסוד  ט" כפול  ל"  בגי"מ  "רע"  להראותך שהינה באמצעות ה"טל" עוקרת הר"ע מן העולם  וז"ה   "שלום פרעה" לשון  שלו"ם  ולא  להתראו"ת בסוד  "תורה  אות"   וכך התורה נקראת  "להתראות" עק"ב "התראות"  אשר חותמת בפני הייצר הר"ע ומלמדת הנבראים להג"ן  על פנימיותם  מן א"ש  הבער"ה -  טיפשו"ת   פשטו"ת פ"ה  שו"ט  זהו הייצר הר"ע המכ"ה דעת"ו של הנבר"א  באמצעות תאוות"  זה העולם העכו"ר  שממה נקרא" .

ו"

"ויאמר פרעה אל יוסף  אחרי הודיע  אלהים  אותך את כל   זאת   אין נכון וחכם כמוך"

הב"ט   "ויאמר"   אותיות  "יוד-  אמר" להראותך זה המאמר סוד החכמה עניינ"ו  סוד   ענ"ן י"ו   {מאו"ר}   ה{ת}[ו]ר"ה-"מאורות"   נוטריקו"ן  מ"- אורות   {י}[י]סו"ד  בי[נ]"ה – "י{י}ן "  [ש][מ][ח]"ה  -"משיח"  "יוס"ף  נקרא   י"-סומ"ך   -פ"ה   בוודא"י  הייסו"ד  {יוסף} כ"פה" {ייסוד} המגלה הדיבו"ר{זר"ע} ואליך ללמוד אשר  הדיבו"ר   אותיות יה-בור"א  ד"  בוודאי חכמה בינה אשר מהווים שורש לייסוד   "בוראים"   {ע}וברים    באמצעות  "הייסוד"  {י}"[ו] ס"[ד]   וידעת     י"וד  בגי"מ  כגון כן   י"ו  כפול  ד"  מקובל  ס"ד  וצא  וגל"ה אשר זה  התורה ק{ב}ל"ה ש[מ]"ה-  שם  מ"ב  מ"   כפול  ב"  פ"ה  -"בעקבות" -ק"ו-  ע"ב-אות-  אור אין סוף יתברך{ק"ו}   המשפיע חס"ד  בגי"מ  ע"ב  והינו   ס"{ד   ח}" תפאר"ת  הנקרא ח"ד  ח"  כפול ד" בגי"מ  ל"ב  נתיבות  החכמ"ה הקליפה דסיטר"א  אחר"א שהינה פרע"ה   בסוד    פ"ה  ר"יש  ע"ין  ה"א  בצירו"ף   - ע"ין   א"שריפה-  

כח התאווה ייסוד הא"{ש ד}סיטר"א אחר"א -ש"ד  -   מו{ש}מ{ד}   בסוד "מום-שד"  מן העולם  ומ{ו}{כ}חד  בסוד  כ"ו השם המפורש שופר משה שם ה"  מן העולם לעולמי ע"ד    ע"  כפול  ד"  בגי"מ  ר"פ  בהיפוך  פ"ר גבור"ה עליונ"ה  שורש  הדינים דקדוש"ה  פ"ר  בסוד פ"ה א"ר פא"ר   ה"  משמידים הסיטרא אחרא  "ומעידים"  בסוד    י-"עמודים"   {תפילות}  על  {אמיתו}ת  התור"ה  -"תאומים" שמה תורה ש{ב"כ}תב    ותורה {ב"ע}ל  פ"ה בסוד חתימת ע"ב חס"ד בגי"מ זהו החכמ"ה  וזה עניני"ה א"ף  על פי שהינ"ה  די"ן   בסוד מא"ור  א"ף{חוטם} מו"ט   ח"   ה{י}נ"ה [ח]ס"ד [ש]ל[ם ]- 

"משיח"  בסוד  י"-שמ"ח  מהווה בכל ע"ת  בסוד  כ"ב  ע"ל  תי"ו   בוודאי {ת}[פ]ארת סוד [ה]אותיות  הנקראת  -תפ"ה-  בגי"מ –תהלים"   הינ"ה  ע"ל {חסד}  בשפת הקבל"ה  וחותמת  תי"ו  אור החכמ"ה בפנימיות המוחי"ן ורא"ה   "תפה"  נוטריקון   ת"ו-  פ"ה  החכמה{דין} מהווה {פה} –גילוי  עבור{עיבור} החסד -המגול"ה-  בסוד  מ"ה-גאולה- בגי"מ  מ"ה  אד"ם  והינ"ו   מדרגת "גאולה" הנקראת  "אחרי"ת   הימים"  רי"ח  א"  {ש}י"[ר]  א"ח"  דעת [ש]למ"ה  "שרש"  טוב ללא  כ"ל-רע  זהו הייצר הר"ע  "כלרע"  ובכך על   {י"ד}י   בגי"מ  דו"ד אור משי"ח נחתם מדרגת  "הודיע"   אותיות  -עי"ן  הו"ד- לשון  הודי"ה ותפילה לאלקי ישראל  מפנימיות הנשמ"ה  אשר שמ"ה  "אותך"  בסוד המילים  -  כ"ו  א"ת-  

השם המפורש   כ"ו  בגי"מ   והב"ט כ"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ   גמר ת{י}קו"ן  זה [כ]"ח ה[נ][ש]מ"[ה]-  "שכינה"   שהינ"ה  "זאת"  נוטריקון  ז"ה-א"ת   {ס}[ו]ד  [ה][א][ו][ת]יות – "הסו-אות"   ומהווה  "מוחין"  אותיות    י"ו   ח"ן   ם"  נבו"ן בסוד  ב"ו"{נון}   בוודאי אור בינ"ה{תבונה}  ב" כפול ו"  בגי"מ  י"ב  ש"תים  ע"שר  ה"שבטים    ליוס"ף  הנקרא   "וחכם"  מ"ח  כ"ו  השם המפורש שופר שם ה"  חקו"ק "עליו" נוטריקו"ן  ע"ל-י"ו חכמה דחסדי"ם   -כמ{ו"ך} בסוד  כ"ו  כ"  כפול  ו"  בגי"מ ק"כ  יוסף  השי"ג"מר תיקו"ן" סוד  ה"{ג}ן"  ה[נ][ע]ל"ם-ענ"ג   נוטריקו"ן   ע"-ג"ן  ידיע"ה   {ב}מעשה   {מ}רכבה מ"ברר   {ב"כ}ך  בסוד כ"ב  אותיות  המלכות הקדוש"ה  מן הקליפה הטמאה אומות העולם יימ"ח  שמם  וזכר"ם  ועתידים בגאולה העתיד"ה  לעבו"ר  ולהכח"ד מן העול"ם  ב-מכו"ת-  בסוד   מ"ב   -כת"ם  {כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות  הללו מדרגות ישמיד"ו   את  הסיטרא אחר"א לעולמי  עולמים{אכי"ר}.

ז"

"אתה תהיה  על ביתי ועל פיך   ישק  כל עמי" 

ד"ע    "את"-ה   סוד השכינה מעש"ה  המר{כ"ב}ה   אור החכמ"ה  הנקרא  "ת-היה"  וראה   ה"-י"-ה{א}"    בצירופ"ם  מקובל  השם-אהיה- העולה כ"א  בגי"מ הו"א ה"  יתברך נסתר ולא ידו"ע חת"ם "{א}היה [א]שר [א]היה"  בסוד  א" +א" +א"  בגי"מ   ג"  לשו"ן  "מגילה"  ביוסף  הנקר"א   "גלימה" נוטריקו"ן  "גילוי-מה"-  והרי יוסף ספירת הייסו"ד  נמצא בס"דר  הספירות תחתו"ן  לתפארת הנקרא אד"ם בגי"מ  מ"ה ומעביר שפע התפארת  לידי מלכות כגון כך חסד גבורה "תפארת" נצח הוד "ייסוד"  מלכות  ועל לך לשכוח  אשר  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  נחשבים "שש" קצוות של תפארת  והינם גו"ף{משל} אח"ד וכל הה"טבה"  -

נחתמה ביוסף  וראה  ט"  כפול  ב"  בגי"מ  ח"י ויוסף  {צ}די[ק]  [ח"י]  עולמי"ם  וסודו  "יצחק"  גבורה עליונ"ה  התגברות מ{ע"ל  הדעת "הישרה"  בוודאי יוסף   ב"אמצע"ות  ע"ב העולה חסד בגי"מ  ומהווה  שי"ר   ה"  מתגב"ר   בסוד  "גבר-מת"  גובר על ייצר"ו הרע" וזה {י}וסף לשון הוספ"ה [ב][ק]דוש"ה  - חותם {ב"כ}ך   כ"ב אותיות   המהוות  מלכות   והינו  מול"ך-אות "  והוא  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  נקוד"ת הדעת הפנימית  כידו"ע לחכמי הקבל"ה ייסו"ד שמ"ה  בוודא"י   יוסף  "ביתי"  נוטריקון  "בית"   {י"  אור} החכמה   הנקרא  "יאור"   בסוד א"  רי"ו  בגי"מ  גבור"ה {ז}ה"[ו] [י]וס"ף  -זי"ו  -

השכינה    ז"    כפול  י"ו   בגי"מ -קי"ב-   {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה  שהינ"ם   י"ה-נשמה ונקראת  "מדתו"  אותיות  "דמות"  נוטריקון  "דימוי-אות-{כ}ח ה[נ]ב[ו]א"[ה ]-  "כונה"  {נו}ת"[ן]  ה"  יתבר"ך  ליוס"ף שער ה{ח}{מ}{י}{ש}ים  משי"ח בן יוס"ף    ל"ו   נשמו"ת  נוטריקון   נו"ן- שמ"-  או"ת   בפמימ{י}{ו}ת{ו}    -  ויו-  בגי"מ אח"ד  ו"אהבה"  ה"  יתבר"ך  ויתהלל  {ב"ע}ל  כל הכוחות כולם משפי"ע  חס"ד  בגי"מ  ע"ב  לישראל  צדיקים קדושים טהורים י"ש  להם חל"ק{בסוד מוחין ללא דינים}  לעול"ם   הב"א   ב-{א}לפא  {ב}יתא אותיות ב"א ליד"י  גילו"י  סו"ד הגאול"ה  בכל ע"ת  {ב}נמצ"{א] – א"ב {ח}כמה  [נ]קר"א  -  ח"ן    {ח}כמת  {נ}סתר  {פ}ל"א מ[ו]פל"א – הממתק  מידת אלהים{דין}  פ"ו  בגי"מ ומשפיע מי"ם{חסדים} רבי"ם   מ"ב-ררים הקליפות דסיטרא אחר"א מן נפש  הנבראי"ם  ומביאים לתיקו"ן  המידו"ת  דמויו"ת  וזה משי"ח משחי"ט ומכיד הייצרים הרעי"ם ומהפכ"ם   לכד"י  טובי"ם   אותיות  י"ב –מו"ט סוד מט"ה  מש"{ה}   ו[ס]ודו [ג]ד[ו]"[ל] ונור"א –"סגולה".

ח"

"ויצא  יוסף  מלפני פרעה  ויעבור   בכל ארץ מצרים "

רא"ה   "ויצא"  נוטריקון  "ו"  יצ"א  תפארת ב"א  בסוד  {א}לפא  {ב}יתא  ל{כ"ד}י  גילוי בסוד   ל"י- כ"ד {ב}תי   {ד}{י}ן     י "  כפול  ב"  בגי"מ   כ"  צרף  ד"  מקובל כ"ד   ורא"ה  זה {ר}צו"ן [מ]צ"ח נצ"[ח] – סוד ה"רמח" נוטריקו"ן  ר"ם-ח"   מ"ח  סתימא  המהווה  "פרעה"   אותיות  "שער  פה"-  בוודא"י פ"  בגי"מ  שמוני"ם   בצירוף "שמן-י"ו-  מ"ם-  אור בינ"ה הנקר"א  שע"ר  ריש"א   אותיות  שי"ר   א"  סודו"תורת הבריאה    בא"ר  י"ה   נוטריקון ב"   ארי"ה   מקובל- אריה אריה- ארי"ה חס"ד{עליון}  וארי"ה תחתו"ן הנהפך ל"יראה"  וזה סוד אהבה יראה "בא"מונה  {א}לפא  {ב}יתא  צירופים פרצופים עול"ה  וד"ע   {א}"ל  חס"[ד] הי{נ}["ו]-

"אדון"   נוטריקו"ן  א"  ד"ן  ו" בוודאי אור החכמ"ה ד"  כפול  נ" בגי"מ   רי"ש  בהיפוך  שי"ר נוטריקו"ן  י"ש-או"ר   רא"ש י"ו  משפי"ע  לתפאר"ת   ו" ה"חיבור" נוטריקו"ן  ח"י  בור"א    צדיק ח"י  עולמי"ם  המהווה  "ויעבור"  אותיות  "עיבור  ו"    רי"ו   ע"ב   חסד בגימ" ע"ב  רי"ו  בגי"מ גבור"ה   שהינ"ם   "בכ"ל   וזה סו"ד   כ"{ב אות}יות    אוא  ה"אבות"  הנקראים  ל"ב-כ {כ}ת"ר  בסוד {כו"}תרת   השם המפורש שופר שם  ה"  "המבוטא"  בצירו"ף  ט"וב-מאה באותיות "העיבריות"{עובריות} ומהוות  "ארץ"  - אוצ"ר   פל"א צי"ר  ו"   ציו"ר   אל"ף מדרגת החכ"מה  כ"ח  מ"ה  אד"ם  בגי"מ   "מצרים"  צי"ר מ"ם  אור בינ"ה  ב"ן  י"ה    חותם  יי"ן- {ב}ממלכ{ה}.

ט"

"ויקראו לפניו  אברך  "

ראה  "ויקראו"  בסוד  -ויו  קרא-וי"ו  בגי"מ   -אחד-   -אהבה-  והו"א  לשון"  {נ}-סת"ר   ה"  יתבר"ך  מדרג"ת  בינ"ה "קרא"   בסו"ד  השפ"עת  ק"ו-  א"ר  עבו"ר{עיבור}  יוס"ף  {ובשל}"  כ"ך   "לבוש" יוס"ף   קרו"י    "אברך"   אותיות  כ"ב-  א"ר    כת"ר- א"ב החכמ"ה  {א}לפא  {ב}יתא  ידיע"ה בסוד    ע"ד  י"ה  מעשה המר{כ"ב}ה    נוד"ע עבור"ו   בסוד  עד"ן   ו"  אור החכמ"ה  ג"ן{יוסף} עד"ן    ובצירו"ף –יוסף  עד"ן- מקובל -"סו{ד}  ע[י]"ן  פ"ה-  הנקרא י"ד  בגי"מ  דו"ד  מלכות  ה" יתבר"ך  {י}וס"ך  [ר]כ"[ש]- "שיר"  המלכו"ת  אותיות   כ"{ה}  מלות  סוד ה[י][י][ח]ו{ד] ולכ"ן  מדרגת"ו"   "יחי[ד]ה"  {א}ור {מ}שי"ח יוס"ף  מהווה" אד"ם   מ"ה  בגי"מ א" מ{י}ד"ה {א}ו"[ר]  [ה]ק[בל]"{ה }- ל"בריאה"   בצירו"ף  - "שיר  א"ב  ל"ה-  יוסף הינ"ו "השי"ר   הנקרא   קר"ן  א"  המהווה  {א}לפא  {ב}יתא   צורו"ת  כתיבה צרף א"  מקובל "אוצר-או"ת-"  סוד האותיות הנחת"ם   בממל"כה"  .       

 י"

"וליוסף יולד  שני בנים בטרם  תבא שנת  הרעב "

ד"ע   "וליוסף"    אותיות   "ויו-  א"ל-ס"ף-    ובוודא"י השכלת   -ויו-  בגי"מ  -אחד- ו-אהבה-  והינ"ו אין סו"ף בוודא"י   אין תפיס"ה  במהותו של המאציל{הבורא} יתברך  והינ"ו משפי"ע  אל  הסו"ף מלכות בסוד  "ים  סוף"  המקבלת השפ"ע  מ"ן    ל"   תפארת ישרא"ל  וראה    "ל-"מד"   וידע"ת  מלכות דכתר אמא  הם חשבון  י   אותיות  אחוריים{מלאות} דאהי"ה העולה  מ"ד   וזה  "יולד" בז"ה הש"ם הא{ח}ור[י]"ם  [ד]ב[י]נ"[ה]- -יחידה"   {י}ול{ד}   י"ד  בגי"מ דו"ד{מלכות} שהינ"ה    בני"ם אותיות  מ"ב  יי"ן-  מקבלת  חכמה יי"ן ו{מ"ב}ררת הקליפה מ"ן פנימיות"ה  ו{ב"כ}ך בסוד כ"ב  נחת"ם  ב"ה    ב"  כפול ה"  בגי"מ  יו"ד -  

י"ו  כפול ד"  בגי"מ  -ס"ד   התור"ה  הנקרא  "בטרם"   נוטריקו"ן -ט"ב  ר"ם-   ובפנימיות   בצירוף -מ"ט  רשב"י-    וראה  האות  ר"יש  הממולאת במילה  {ר}ם מצביע על די"ן{מלוי- בגי"מ אלהים}   ללמד"ך  אור החכ"מה ה{י}נו [ד]י"ן  ק[ד]{ו}"ש בשם -ידוד-  {יתברך} המנהי"ג  בסוד מג"ן-י"ה אותיו"ת{אותות}  {א}לפא  {ב}יתא  המכחידות הייצר  הר"ע  {ס}מא"ל  [ה][ר]ש"[ע] -  רוח  "סערה" בסוד  "מסך  ר"עה-  מהווה   מכשו"ל{מסך} עבור  ישראל צדיקים קדושים ב{ד}ר{כ}י האמונה   ובאמצעות  כ"ד   בתי די"ן הנקראים "{ר}צון [מ]צח"-  ר"ם   ר"יש מ"ם   בצירו"ף-  שי"ר מ"ם-  או"ר בינ"ה  - י"  ש"ם   ר"ם-   

סמא"ל  שר"ו של עשי"ו  יימח שמם וזכר"ם   מו{כ"ח}דים   -ונשחט"ים -  על יד"י   -מ"ט  י"   חוש"ן-  {א}ור [מ]שי"ח  כ[ה]"[ן]  גד[ו]ל"-"אמונה"  בסוד  "בגדי  חושן"  בצירו"ף  -"יחו"דג"  נון  שבת"-   בוודא"י  המשיח  נקרא שב"ת  לשו"ן שוב"ה ניצוצות קדושה  ומעל"ם  מן הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א  ו{ב"כ}ך    גוזר  ב"ו"- ק"כ   צירופים קדושי"ם דאלקים  סוד היחו"ד נוטריקו"ן  -  ח"י  ו"ד   תפארת  המלכות    בוודא"י  ד"ג  תפארת החותם  ג"ד{אור עליון} בפנימיות המלכות{ד"}  וזה  נו"ן  שערי"ם בצירו"ף-  ע"  נשרים-  אור  האב"-אות  הנקראים "נשרים" אותיות  שי"ר  מ"ן  בזכות{זכות} אור"ם{שי"ר  יש"ר- בסוד  הצירוף – שר"ש  ריי-  שם קדוש ונורא]  מעלים   "מן" {תפילה}-

מיי"ן  נוקבי"ן ומורידי"ם  מיי"ן  ד-זכורי"ן - כ"ח   זכ"ר- ו"  יי"ן    הארו"ת   בסוד  א"  תור"ה  ר"ז בגי"מ או"ר  המכחיד הייצר הר"ע  סמא"ל  הרש"ע הנשח"ט לעינ"י ישרא"ל צדיקים קדושים בגאולה העתיד"ה {אכי"ר} וא"ז  בגי"מ  ח"  דעת דקדוש"ה בכ"ח האמונה  יתמ"ו  לשו"ן  "יומתו" כ"ת   "הרעב"   אותיות  "רע  הב"  זהו {מ}לאך ה[ש][ט]נ["ה] ה"משטה"  רו"ח  האדם לעבירות ומלך המשי"ח   -"שט  מה "  העולה בגי"מ מ"ה   יעביר{ביעור}  את {ק}יומ"ו {מ}על פ[נ]י [ה]אדמ"ה-"נקמה" אשר   תחתום  "נון"-קימ"ה-  במלכות {השכינה} הקדוש"ה-

כך ק"כ   תזכה למדרגות התיקו"ן  או"ר נפלא ומ{ו"פ}לא  המבשם בסוד  ש"ם   מ"ב   מידת אלהים {יתברך} ויתהלל העולה  פ"ו  בגי"מ   והדי"ן יהפ"ך  ל"רפה" בסוד  "פרה" המבטלת  די"ן "אדומה" וזה סוד פר"ה  אדומ"ה פ"ה-ר"  האבות  הרי"ם   ההופכים הדי"ן  "אדומה" לכדי אד"ם-ו"ה   רחמי"ם   בסוד  י" {מ"ח  ר}"ם -  רמ"ח שורשים רוחניי"ם   המבטלי"ם  דינים  וחותמים   -ט"ב  מילים-   אותיות -מ"ב    ט"ל   מי"ם-  שפע חסדים  בפנימיות  "הנבראי"ם.

י"א

"וירא יעקב כי יש שבר במצרים"

הב"ט   "וירא"  או"ר   י"  כ"ח    רי"ו   א"  גבורה בגי"מ רי"ו  אשר  באמצעותה   מושכים ש"ם  כ"ו  מי"ם   השם המפורש כ"ו עולה בגי"מ והינ"ו  סודות"ורת ישראל הקדוש"ה  צרף   א" ל-כ"ו-   מקובל     -כ"א   ו"-   כ"א  בגי"מ  -אהיה-   זה הש"ם  מש"ה  סוד הגאולה  כנאמ"ר  ל"ו" -אהיה אשר אהיה-  הרי "אשר" סוד"ו" –"ראש"  חכמה בינה דעת   {ב}ה{ם}  בסוד  מ"ב   מבוצ"ע בירור המלכות מן הקליפה הטמא"ה דסיטרא אחר"א ובכ"ך    {א}היה  {א}שר  {א}היה סודם   א"+א"+א"  בגי"מ  ג"  צר"ף   -  כ"א   ו"-  מקבל בצירו"ף   -  כ"  גואל" – הארת כת"ר  והאות   גימ"ל  מלאה   משלימה השם   גוא{ל"}   והאותיות הנותרות מן  ג{י"מ}ל סוד   מ"י בגי"מ  נ{ו}"ן [ש][ע]רי [ב]ינ[ה]- שבוע"ה   בסוד  -ע"  תשובה-  שבעים  שמות"יו"  של ה"  יתברך  "ח{ר}ב הג[א]ו[ל]ה"  -רל"א צירופים  הנחתמים במלכות אות  ד"  ומקובל   "רדלא"  צירופי אותיות  אין  סו"ף  יתבר"ך  ח{ר}"ב ה[מ]שי"[ח]-  רמ"ח  נוטריקו"ן  ר"ם-   מ"ח   אותיות מ"ם-  רי"ח  {א}ורה  חכ[מ]{ה} -מ"אה   א"ם   ה"  בינ"ה  - 

המכחיד ועוק"ר  הקליפה דסיטרא {א}חרא  [ב]ווד[א]"י -  "אבא" מוחי"ן  -דזכ"ר-   מהווה   -ר"ז  כ"ד-  בת"י דין של מעלה  השופטים אומות העול"ם  ומעבירים{תבערה} מהות"ם   ולוקחים אות  ה" מידיהם כח היניקה של הטומאה מן הקדושה  וזה מהפך עבור{ביעור} הסיטרא אחרא  אשר  מ{ה}ותם  אחר נטילת כח החיות אות ה" נהפך להם   "מותם"  נוטריקון   "מום-תם"  בוודאי החיסרונות  של הייצר הרע עק"ב שחיטת"ו אותיות "חיות  שטות"- תחד"ל מלהתקיים וזה בגאולה  "אחרית הימים"  ונכון  לפרש  "אחרית המומים"   לשון זה הזמן    לא יישאר זכר מן הר"ע  כנאמר על ידי ה"  יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם -

"ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן הארץ{אכי"ר} וזה סוד  כי   י"ש  שבר"    בצירו"ף  -  ש"   רשבי"-  הרי באמצעות  סודו"תורת ישראל  אור האבות  ש"  החתום בפנימיות "רשבי"  מהווה  -ברי"ת  שש"- כח יוסף הצדיק ספירת ייסוד החכמה  הנקרא "שש" בתורת הקבלה  והוא חותם בפנימיות המלכות   "במ"צרים   בוודאי  מ"ב  צי"ר  מ"ם   שם  {מ"ב}רר הקליפה דסיטרא אחרא באמצעות "ציר"  נוטריקון  צ"די"ק-אור" אשר מקו"ר   כ"ו"ח"ו"   -וו- בגי"מ  י"ב   שב"טי"ם  שהינם ק"ו-ר"ם  מקבלים הארה מן האין סוף יתברך  כת"ר י"ב  בעל כל הכוחות כולם    וחותמים  גילוי  החכמ"ה   מ"+ם"  בגי"מ  פ"ה המגלה החכמה בפנימיות ה{ממ"}-לכה  הרי אות  מ"ם  בינ"ה  על יד"י  פ"ה   פ"   כפול  ה"  בגי"מ  ת"  צרף   פ"  ה"   ת"   מקובל  שם  קדוש -תפ"ה-  בגי"מ  -תהלים- המלכות הקדושה  המאוחד"ת    בסוד -מ"ה  אחו"ד  ת"ו-   אד"ם בגי"מ   מ"ה  תפארת ישראל  א-ח"ד   במלכ{ו"ת}  בהיפוך  ת"ו  .

י"ב

"ויוסף  הוא השליט  על  הארץ"

ד"ע    "ו"  תפארת ישראל  הינו  יוס"ף   בוודאי  י"-אוסף" אור החכמ"ה  בפנימיות"ו" הנקרא   -הוא-  בגי"מ   י"ב  מו[ח]{י}"ן  ק[ד[]ו]ש[י]"[ם]- "יחודים" המהווים השכינה  -א"ת-  שמ"ה והינ"ה  "אחיו"  בסוד   -  חיו"ת   פל"א   -   בוודאי חיות"ה  מן  "פלא"   "אלף"  ספירת החכמה אלפי-י"ם בתורת הקבל"ה ובכך {זוכה}   מלכות  למדרגת  ו"הם"  בסוד מ"ה אדם עולה בגי"מ [מ]אור {ה}תורה-  מ"ה   בוודאי  "לא" בסוד  א"ל{חסדים}  המהווה  "ה{כ}רה{ו} "    כ"ו  השם המפורש שופר שם ה"  עולה בגי"מ.

 י"ג

"ויזכר  יוסף  את החלומות אר חלם   להם"

ראה  "ויזכר"   אותיות   -י"  כרוז"  ללמדך   יוסף  {ש}ורש נ[ש][מ]תו   הינו  "שמש"  תפארת ישראל  י" -ספירות  שלמות- בצירוף  - ס"מך-פירות  ש"  מילות-  הרי  סמ"ך  בגי"מ   ק"כ   גמר תיקון  {מ}לך  [ה]משי"ח מ"ה בגי"מ אדם  החותם{מוליד} פירו"ת  נוטריקון  פ"ה רי"ו-אות גבורה עליונה רי"ו בגי"מ  אש"ר  רא"ש בינ"ה   ב"אמצע"ותה  מגלה  ע"ב העולה חס"ד  בגי"מ  וזה פ"ה  בגי"מ ת"  צר"ף  פ" ה"  ת"  מקובל   -תפ"ה   בגי"מ  - תהלים " מל{כ}ות הקד[ו]ש"ה    על ידי ע"ד  {ילי}  שם רפוא"ה  פ"ר ו"  פל"א  ה"  בסוד  מ-יל{י}-ם [ע]ו[ל]ה מע[ל]ה מעל"{ה}  ועל כ"ך  בסוד  ק"כ  מדרגות   נאמר  "א{ל } {נ}ורא [ע]ליל[ה]" -

"נעלה"  ואין בו"  כל תפיס"ה ומהווה כח השכינה "את"   הנקראת  "החלומות"  נוטריקון -ח"  מלו"ת   ה" -    בסוד  -ת"ו   חמל"ה-     שהינו   -מ"ח  תהלה-   וזה סוד  -חת"ם    ה"  ל"ה-  לממלכה מוחי"ן  הארת חכמ"ה נית"ן  בסוד ת"ו יי"ן  אור הקבל"ה   בפנימיות"ה מעביר אחיזת הקליפות הטמאות{חיסרונות} בוודאי חל"ם החלומות בסוד  חול"ם- או"ת {נ}קו"ד  [ח]ול"ם-  ח"ן  {ח}כמת {נ}סתר  הנקרא  "להם"  בהיפוך "מלה"  נוטריקון   ם"-  ל"ה  אור הבינ"ה בממ{ל}כ{ה}  -

ובאמצעות  "מ{לה}  הבט   ל"   כפול   ה"  בגי"מ  ק"ן  צרף  אות  ם"  מקובל  "נקם" מלך המשי"ח ינקו"ם  על ידי הארת  נו"ן-  קוים   באומות העולם  הסיטרא אחרא הארורים לשון "מערערים" על  האמונ"ה  ומלך המשי"ח   ישח"ט  בסוד י"ש  עולמות {רזים}  את  אותיות ח"ט   ובזמן אמירה נשמע  "חטא"  וזה  י"ש-ח"ט  בוודאי  בסוד י"וד ו"  א"ב  {א}לפא  {ב}יתא צירופים פרצופים   {ס}[ו]ד ה[ג]או[ל]"[ה]-  "סגול"ה אותיות  -גל"ה  סמ"ך-  הרי מלך המשי"ח    ג"  אור האבות חותם  ל"ממלכה"  ובכך זוכים לאות  "סמך"  בגימ"  ק"כ גמר תיקון מאה ועשרים מדרגו"ת שלמות   פל"א {פ}לא[ו]"ת  - פ"ו  בגי"מ  אלהים  מקבל  שפ"ע   ע"  שפ"ה  מן המרומי"ם    נוטריקו"ן  מאו"ר-מי"ם   {ח}סד[י]"ם  [ש]למי"[ם] -משי"ח  נקראי"ם  {ק}ר["ן]  פלא{י}"[ם ]- סוד מנור"ת  ה"קנים"   מ"ן-או"ר-ת"ו   נו"ן-מאורו"ת מעשה  מר{כ"ב}ה    ר"ם  כ"ב  ה"   חתום  בנבראים  ישראל צדיקים קדושים{אכי"ר}.

י"ד

"ויאסף   אותם  אל משמר  שלשת  ימים "

ראה  "ויאסף"   אותיות   א"  יוס"ף    אור משי"ח  מאו"ר  י"ש   ח"  דעת  דקדוש"ה   שהינה  "אותם"  בסוד  ו"  אמ"ת   תפארת ישראל  {כ}"ח  [א]"ל  חס"ד  אהיה  העולה כ"א  בגי"מ ונחתם  במלכות  הנקראת  "משמר"  נוטריקו"ן    ם"-  שמ"ר על המלכות מן הקליפה דסיטרא אחר"א   וחותם בפנימיותה  ש"ם   ר"ם    הנקרא   "שלשת  ימים"  בצירו"ף   -ששת   מילים-   אור הייסוד  "ששת"  נוטריקו"ן  ש"ש-אות המהווה "מילים"  בסוד-

מ"י-מיל"{ה}   [א]ור [ב]י"נ[ה] אהב"ה  הנחתם בפנימיות הנבר"א וזה בודא"י   {א}ל   {מ}שמר  {ש}לשת   מקובל   אותיות  "אמש"     בצירוף  א"לף  מ"ם ש"ינ   מקובל  -ש"ם  נו"ן  אלפים-    בינה דחכמ"ה   החתומה    {ב}ש{ם}   מ"ב  הממלכות  ומ"בררת הקליפה דסיטרא"חרא  וגוזר"ת   גילו"י-ר"ז-אות"   תורת הסוד {קבלה} הנקראת   "ימים"{ספירות  בשפת הקבלה}   מ"י-  י"ם     שער  נ"ון {בגי"מ  מ"י}  הנחתם במלכות   י"ם  {בגי"מ  נו"ן } ובאחדות"ם    מ{א}"ה {ג}ד{ל}ות מ[ו]חי"ן  ו[ה]השג"ה -"גאולה".

ט"ו

"ויאמרו  איש אל אחיו  אבל  אשמים  אנחנו  על אחינו  "

הב"ט   "ויאמרו"  אותיות -או"ר  מ"י  ו"-  ספירת"פארת המהווה  "איש"  צדיק  בתורת הקבלה  וראה   "א-י"ש בצירו"ף    י"ש    א"   -מאור החכמ"ה –בצירוף   -י"ש  כ"ח   מ"ם-  או"ר-   בינ"ה  המשפ{י}"ע [חס"ד  א"ל] בסוד המלא"ך  "חסדיאל"  בצירו"ף-   ס"ד  ח"י  א"ל  - מלא"ך  החסדים  "מלאך" בסוד  "כא  מלה"  שם אהיה של ה" יתברך העולה בגי"מ  כ"א  ונחתם בפנימיות {ת}פארת [י]שראל [מ]לך ה[מ]שי"ח – "תמים"  נוטריקו"ן- ת"ו   מים- {ב"ע}ל  נאמונה השלמה ע"ב בגי"מ  חס"ד   נוטריקו"ן ח"סד" עול"ה  וזה  בוודא"י  "אחיו"  א"  ו"  ח"י  הרי אור החכמה א" מהווה מו{ח"י}ן  עבור{עיבור} ו"  תפארת ישראל  ו"  "החיבור בצירו"ף  - 

ב"ו"   ח"י  {א}ור- הנקרא  "אבל"   בסוד  א"ב  ל" {א}לפא  {ב}יתא  צירופים  ל"  כלי"ם  בצירוף –כללי"ם-נקראים  ל"ב  א"   המהווה "אשמים"  נוטריק[ו]"ן  א"ש-מ{י}"ם   [ח]כמה [ד]חסד[י][ם]-"יחודים"  שהינם   "אנחנו"  נוטריקו"ן   -  א"  חונ"ן-  מידת הרחמי"ם   ע"ל   בתורת הקבלה הנחתמת בפנימות המלכות  "אחינו"  בסוד  השם   אי"ו   החותם  ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר  במוחי"{ן} [י]שרא[ל] צדיקי[ם]  טה[ו]ר[י][ם]-  "נימולים"  נוטריקון   נו"ן-מילים" שער חמישים שמחים {ב}ינה נ[ק]רא[י]ם  -  יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  בממלכה. 

ט"ז

"ויקח  מאתם  את שמעון   ויאסור  אותו לעיניהם "

ד"ע   "ויקח"   אותיות   "חוק  י"   תפארת החכ"מה  כ"ח  מ"ה  אדם עולה בגי"מ  ומהווה   "מאתם"  בצירו"ף -אמ"ת  ם"-  מאור בינ"ה  כ"ח  השכינה  -א"ת  -שמה בתורת הקבלה  והמאור כור"ת בסוד    כת"ר  ו"  {מ}וחי"ן [י]שראל-  מ"י  בגי"מ  נו"ן  שערי"ם  את הקליפה  דסיטר"א אחרא "שמעו"ן  נוטריקון   "שם-עון-"  שמ"ה  "ויאסור"  בסוד  שס"ה  מצוות לא  תעשה  י"ו-  אסור   והרי לך לעתיד   בגאול"ה   הייצר הר"ע הנקרא  "אסור" בסוד גורם  לאות  א"   סור -  מוחין  הקדוש עק"ב חטאי התחתונים לא שורה בקביעות וזה סוד אשר חטאי התחתונים לא פוגמים בעליונים  בעת העו"ן{חטא}  חכמה בינה דעת עולים  מעלה  והפגם{חס} ושלום  של התחתון לא נוגע כלל בעליון ומלך המשי"ח  באמצעות תיקוני"ם   חתום  "לעיניהם"  בסוד  ל"  עינים"  כלים   י" חכמה  י" בינה י"דעת -

והרי רואה עינך{בחכמתך} אשר מלך המשיח מתקן המלכות מן הקליפה ובכך גורם לאור העליון לשרות ללא כל הפסק חס ושלום לקיום העולמות {נשמות}  וזה "לעיניה"ם    בצירו"ף –ל"י  עי"ן  מ"ה  בגי"מ  אדם תפארת ישראל בעל אור ל"י  בגי"מ  {ם"}  בינ"ה   החותם חכמ"ה  בפנימיות הנברא ומבי"א  בסוד מ"ב  פל"אי    ל{ב}ירורי{ם} של הקליפות דסיטרא אחרא מן המלכות  מוחין קדושים ישראל נקראים  {ק}ר"[ן]-פלא[י][ם]-   סוד "מ"נורת  "ה"קנים- מ"ה בגי"מ אד"ם  ישראל  קרויים ולא אומות העולם  "בהמות"  נוטריקון  בה"מות. 

י"ז

"וייראו   האנשים  כי הובאו   בית יוסף" 

הב"ט   ויירא"ו    אותיות -יאו{ר  י"ו] -  גבורה העולה בגי"מ  רי"ו  ומהווה "האנשים" בצירו"ף  -  א"  שמ"ן   י"ה-  {ח}כמה עליו[נ]"ה -  ח"ן   {ח}כמת  {נ}סתר שמ"ה ש"ם ה" והינה   "כי  הובאו "  בצירוף- כ"א  יהוו-   העולה בגי"מ  -אהיה-   א"לף  ה"א   י"וד  ה"א בצירו"ף-   יהוד"ה  פל"א  ה"- א{ו}ר משי"[ח]  בעו[ל"ם] –  חומ"ל   בסוד  "לוחם"  באומות העולם דסיטרא אחר"א באמצעות ל"ו-  מ"ח    החותם האור  ב-ו"  לח"ם-  מלכות הקדושה וב{כ"ך}  מלכות זוכה{מזדככת}  במאה ועשרים{בגי"מ ק"כ} {מ}דרגות [ש]למ[ו][ת]" –

"[ש]{מ}ות"  קדו[ש]"ה –שמ"ש {ת}[פ]ארת  ישרא"ל  נק{ר}אים -פת"ר   נוטריקו"ן   פ"ה-תור"ה פת"ר  הו"ה  זה שם הגאולה" "בית יוסף"  בצירו"ף-  י"ב  תי"ו ס"ף-  בסוד  השי"ר{תיו} ה{בוקע  י}"ם  סו"ף ושם השי"ר -יעק"ו"ב  עם  י"וד אור החכמ"ה  החוצ"ה ומשב"ר    בסוד שי"ר  מ"ב   רשב"י   מ"ם אור בינה הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א    בוודאי  {ב}ראש{י}{ת} אותיות "רשבי את"  קבלת   הצירופים    א"ת  נקראים  ה"ם בסוד מ"ה אדם בגי"מ  מכחידים אומות העולם  לעולמי עולמים  {אכי"ר}. 

 י"ח

"וישא   עיני  וירא את בנימין  אחיו  בן אמו "

ראה  "וישא"  י"ו  א"ש  כ"ח הנשמ"ה  י"  כפול  ו"  בגי"מ  סמ"ך  בגי"מ  ק"כ  מ{א}ה וע{ש}רים [מ]דרגות  בסוד  "אמש"   ש"ם   א"  מאור החכמ"ה  הנקרא "עיניו" אותיות  י"-עני"ו  כנאמ"ר   "והאיש משה עניו מא"ד   בסוד אד"ם  בגי"מ מ"ה   בפנימיותו   עי"ן  - ו"   תפארת ישראל  שהינה  "וירא"   סוד "יאור  ו"    ני{ק}וד  [י][ר]א"ה   -סוד  קי"ר  זהו שמה בתורת הקבלה אמונה {ש}ל"[מ]ה  [י][ק]["ר]  ה"   בסוד  ג"  קשרי"ם    א{ב}ות  [י][ק]רי"ם    סוד"ם"   יב"ק {י}חוד {ב}רכה   {ק}דושה   הנקרא  "בנימין"  נוטריקון  ב"ן   -נימין    שערו"ת ארי"ך אנפי"ן    פנ"י  אי"ן  {ב}ינ"ה [ע]ליונה-  ע"ב  בגי"מ חס"ד עול"ה  והינ"ה  ב" כפול  נו"ן בגי"מ  מא"ה  א"ם   ה"   א"  מ"ה   אור החכמה סודו"תורת הקבלה    "נימין"  אותיות מ"י ינו"ן   אור משי"ח   המהווה {ר}וש"ם-  [פ]ל"א   [ח]"י –

בסוד מ"ברר    -רפ"ח – ניצוצות אותיות  פ"ר  ח"  גבורה עליונה פ"ר   נוטריקו"ן  פ"הר"  {ג}י[ל]וי א[ו]ר [ה][א]בו"ת-גאול"ה החותמים  מוח"ין  -פר"ח   נוטריקון  פ"ה  רי"ח  אור החכמה המכחיד כל קליפ"ה באמצעות   -שי"ר  פ"ה  ח"י-  שפ"{ר}  [י]ח"[י]   סוד –השם  ר"יי  -  בצירו"ף-  י"  רשי{מ"ה}  אד"ם  עולה בגי"מ תפארת"ורה  בסוד   "בן"  ב כפול נו"ן בגי"מ מא"ה  א"ם  ה" ומקובל ב"ן  א"ם   אותיות   מ"ן  א"ב   {א}לפא  {ב}יתא  סוד האותי"ות    באמצעותו מעלים מ"ן  {מ}יין  {נ}וקבי"ן ושוברים  בסוד "רשבי  וו"  בגי"מ  י"ב מוחין הש{ב}ט{י}ם השערי{דינים} [ו]מכניסים התפ[י]לה לש"[ם]  {ק}בל"ה-"קיום"  הבריא"ה  ב"ה  תלו"י  בסוד ל"י ת"ו  א{ו}ר [מ][ק][י]"ף – קיו"ם  אותיות  קוי"ם הארת אין סוף יתברך לא מושג בעל כ"ל הכוחו"ת {כ"ו}לם כ"ו  בגי"מ השם המפורש שופר משה שם ה"  נחתם בנבר"א. 

י"ט

"הבקר  אור והאנשים   שלחו המה  וחמוריהם  "

רא"ה  "הבקר"  חס"ד   בת{ו}רת הקבלה [ד][ע]ת של[מ]"ה –"עמ{ו}ד"  [ת]פילה [ש]מ"ה  [מ]ש"ה- שמו"ת  נוטריקו"ן  ש"ם-  או"ת  ש"  + מ" בג[י]"מ [ע]"  [ש][מ]ו"ת  קדוש"[ה]-מהוה "שמיעה"  שמ"ע  י"ה {א}ור [ב]ינ"[ה ] חכמ"[ה]  -אהב"ה שהינה אור" בגי"מ  ר"ז ר"יש  ז"ין    בצירו"ף- "שיר ז"ה  יי"ן-  תפארת ישראל  ז"  כפול  ה"  בגי"מ  ל"ה    ל" כופל  "  בגי"מ  ק"ן  חכמה עליונה בתורת הקבל"ה המכחידה הסיטרא אחר"א   וחותמת   זי"ו-  נש"ר  בסוד  ז"  כפול י"ו בגי"מ    קי"ב   {י}חוד  {ב}רכה [ק]דוש"ה  במלכות הקדוש"ה ובכך -

מדרגת  "והאנשים" בצירו"ף-  פל"א  ו"  שמ"ן  יהו-תפארת ישראל  מכחידה הסיטרא אחרא  הנקראים  "לחשו"  בסוד "חולש"ה  הגוזריעם באמונ"ה  וזה בוודא"י  "ה"   מ"ה בגי"מ אד"ם  מלך המשי"ח בגאולה העתיד"ה דע"ת י"ב יחתום בפנימיות ישראל צדיקים י"ש ל-ה"ם    מ"ה  בגי"מ מדרגת א"דם נוטריקו"ן   אדו"ן-מ"ם  אור בינ"ה  שהינו  "וחמוריה"ם – בצירו"ף   -ויו  רמ"ח   מ"ה- ויו בגי"מ אח"ד   ו-אהב"ה- המהווה רמ"ח   נוטריקון ר"ם-מ"ח   חכמה עליונ"ה  המלכות  מ"ה  מ"  כפול ה"  בגי"מ   ר" צרפה ל"מה  מקובל  ר"ם-  ה"  בוודאי מלכות מורמ"ת בסוד מאו"ר-

מאו"ת   אמ"ת  ו" שי"ר ם"    מן הקליפות דס{י}טרא א[ח]ר"א  המוכח[ד][ו]"ת- בזכות{זכות} {ע"ב}-ו-ד"ת  ה"יחודים"  של מלך המשי"ח חס"ד ע"ב עולה בגי"מ חותם בממלכ"ה מן המרומי"ם"  {ד}ע{ת}פארת   אות  ו"יו בגי"מ אחד ו"אהבה" לישראל  בני" לשון בני"ן קדושה מהווים בבריא"ה  הנפל"אה   פנ"י לא"ה בסוד  {פ}ניא"ל  -[ה]"  -פ"ה פ"  כפול  ה"  בגי"מ  ת" צרפה  לפ"ה מקובל השם הקדוש –תפ"ה-   בגי"מ  -תהלים- מלכות מתקדשת ומטהרת מן {א}ור עול[מ][ו]ת [ה]עליו[נ]ים-"אמונה"  נקראים   א"ר- קני"ם ה{מ}[נ]ורה הקדו[ש]"[ה]-נשמ"ה  שמ"ן  ה"  נו"ן-מש"ה [ב]ע"{ל}  [ה]תפאר"[ה] –להב"ה  השורפ"ת   בסוד שו"ר-פה-או"ת  סוד האותיות קבלת הצירופים הייצר הר"ע מכחיד"ה לעול{מ"י}  עו[למי]"ם  בסוד-מילי"ם-  דקדוש"ה {ד}[י]בור מלך המשי"ח נקר"א    י"ד בגי"מ  -דו"ד -  .

תם ונשלם -פרשת  "מקץ" /מאת רשב"י נמסר לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-{מאמר מגידים}{השבח לבור"א עולם בעל כל הכוחות כול"ם.}

 

OnLineTech