להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "לך"

פרשת השבוע זוהר צירופים –"לך" –מאת{רשב"י},נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

א"

"ויאמר  ה" אל אברם לך לך "

הבט,-ויאמ"ר גם  או"י ר"ם נוטריקון אויר ר"ם,סוד האויר ה{ג"נ}וז החותם בפנימיות המלכות{ג"ן}  מוחין  ה" א"ל{גם לא"ה},-אור הבינ"ה  גם אור"ה  בינ"ה גלי האו"ר באמצעות בנ"י בפנימיות המלכ{ה},-בכך  חתמי א"ל בסוד א"לף  ל"  בגמטריא  מאור אפ"ס,-

{א}ין {ס}ו{ף}  יתבר"ך ויתהלל בתוך  הע"ם,בכך מ"ה בגמטריא אד"ם גם י"וד ה"א ו"או ה"א מגלה א"ב-רם,{א}ו{ר}   {ב}ינה {מ}לכות,תורת היחוד ,תורה חדש"ה מאתי תצ"א תורת ל"ך  ל"ך  בגמטריא מא"ה ברכות למלכה מקור"ם  גם  מ"-רוק"ם נשמות קדושות שוקדות על   המשנ"ה גם הנשמ"ה  בזכות   נ"ה-מש"ה,

{נ}צח {ה}וד רוח הנבואה "חוקקת" בגמטריא רו"ח ע"ב  או"ר  אמ"ת  בתו"ך  כתו"ב  המלכות{י"ם} בכך מקובל כתובי"ם גם כותבי"ם{נשמות הצדיקים},-את תורת הגוא"ל גם גאול"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן גם אומן כן יהי נצור סוד רצון הש"ם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ב"

"וילך אברם כאשר דבר אליו ה"

ראה,-וילך  גם ל"ך  משי"ח  י"ו קרנות על חד"ו,בסד משה  אומר ל"י  כ"ו בגמטריא שם יהוה יתברך,סוד  ו"  כל"י,סוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד {ו" קצוו"ת בינה}-סוד  א"ב-רם ברא"ם  תב"וא הגאול"ה,כנאמר "ויאמר יעקב  כאשר ראם מחנה אלהים זה",

הרי  כ"א-{ש"ר}  רא"ם,זה המלאך {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכאל שהינו מחנ"ה חותמים ח"ן  מ"ה  בגמטריא   י"וד ה"א  ו"או ה"א   יוד הי ואו הה סוד יחוד תפארת ומלכות בפנימיות ישרא"ל,בכך המלכות{דב"ר  ה"}-שורש נשמות גם מ"-שנות ישראל זוכה לאור  א"ליו,בסוד {א}אלפך  {י}מלוך {ל}עולם {ו}עד,-  בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ג"

"ויקח אברם את שרי אשתו"

ראה,-ויק"ח בגמטריא  חב"ד הא"ם  בגמטריא מ"ב חד"ו,זה המשיח משה רבינו  י"ו קרנות על {חד"ו}-בגמטריא ח"י{חכמתו},בכך הינו מגלה שם  מ"ב  סוד  ג"לה מש"ה  בגמטריא שמ"י  ג"ל,{ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל {ג}בריאל {ל}הביאל,וזה סוד  שר"י גם שי"ר  א"ש  ת"ו,בסוד {ש}ומע {ת}פילת  {א}ליה{ו} בכך חותם בפנימיות משה רבינו שם ל.י.ה  בגמטריא מ"ה גם אד"ם שהינו בעל חר"ב י"וד ה"א ו"או ה"א  ,

א"ת  צירופים המוחים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזב"ח ה{ג}או{ל}ה גם ג"ל או"ה,-חב"ד{א}  חג"ת נה"י{ו"} מלכות{ה"},-הרי לך י ספירו"ת  בגמטריא עש"ר ספירו"ת גם שע"ר ספ"ירות בגמטריא תס"ף  גבור"ה גם הגבו"ר חותם {ספ}ר  {ת}ורה בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם משה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך. 

ד"

"ויעתק נשם ההרה"

ראה,-ויעת"ק,בסוד   ו"-עתי"ק, סוד תפארת  משה   ר"ת ת"ם,זה המשיח בכח האמונה השלמה מוש"ך  שם כ"ו  בגמטריא שם יהוה  עתיקא קדיש"א ר"ת ע"ק {ע}ליון {ק}דוש,וזה סוד נש"ם{ה}  ש"ל  שמ"ן{חכמה עליונה}, בסוד משה רבינו ש"ל נעלי"ך  מע"ל רגליך,הרי ש"ל  ש"ין ל"מד גם די"ן של"ם סוד ההר"ה בגמטריא  ה"ר  צר"ף  אמ"ת י"ם,

גם  צר"ף  הרי"ם  אמ"ת,זה סוד המשיח אשר בכח חכמת האבו"ת{נשמת"ם} גם משנתם  אשר משפיעים עבורו{עיבורו} אורות הינו מצר"ף   א"ת אותיות  בכך  ויעת{ק} נש{ם} ההר{ה}  ס"ת קמ"ה  השכינה  בכח  י" קנ"ה  עשר ספירות בלימ"ה  להשמיד ולעקור  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה,בכך כל ישראל צדיקים זוכים ל{ו"י}עתק  {נ}שם  {ה}רה  ר"ת "יונה",-

כח הנשמה הקדוש"ה השוקד"ת על פנימיות  התור"ה הגנוז"ה  חכמת הצירוים תורת הנביאי"ם האמיתים אמרת הש"ם מש"ה צרופה  מג"ן הוא לכל כ"לל  החוסים ב"ו,ואהבת לרעך כמו"ך ז"ה  בגמטריא י"ב צירופי יהוה כלל לכ"ל  גדו"ל בתור"ה גם ר"ב הת"ו,זה המשיח תורה חדש"ה מאתי תצ"א תורת התוים{יחודים}-סוד החירות  המלא"ה ,יחוד תפארת{מ"ה} ובינה{לא"ה}  גם הא"ל  י"וד ה"א ו"או ה"א,אמן ואמן כן  יהי רצון הש"ם.

"ויהי רעב בארץ"

ראה,-ויהי בסוד י-ה-ו-י  יתברך ויתהלל  חותם בפנימיות המלכות{אות ר" בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות} מוחין ע"ב בגמטריא חס"ד, ובכך באר"ץ{שכינה}-מגולה חכמה בראשי"ת גם כ"ח  מ"ה  רשב"י א"ת  בגמטריא כח י"וד ה"א ו"או ה"א - 

בשי"ר א"ת  אותיות התור"ה סוד אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהו"ה  וזאת השיר באר"-{ץ}  בגמטריא  באר מל"ך גם מב-רכא"ל   המלאך המגלה שם מ"ב הגדול והנורא המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ו"

"וירד אברם מצרימה לגור שם"

ראה,-ויר"ד  בסוד חנוך ב"ן יר"ד  חותם אות ו"{תפארת}בפנימיו המשיח סוד א"ב ר"ם,בעל  ידיעה ב{א}לפא {ב}יתא צירופים,הינם מצרימ"ה גם  צי"ר ממ"ה,בסוד דברי רבי ישמעאל כהן גדול ראיתי  א"ת ממ"ה  גם אמ"ת מ"ה בגמטריא י"וד ה"א  ו"או ה"א אמ"ת  בפנימיות ת"ם{המשיח} חותם א"אלפך חכמה בכך לגור ש"ם גם רוש"ם ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך משמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-רושם ג"ל  בפנימיות ישראל ג"ל שומ"ר,

בסוד לא יינום ולא יישן   ס"ת בגמטריא מ"ב משי"ח  י"ם  גם מ"ב ש"ם חיי"ם  בגמטריא ש"ם חכ"ם מ"ב חותם בפנימיות ישראל, וזה השם מ"ב ג"ל   גם בג"ל  ם"{בינה},-סוד בגל"ם  בגמטריא בחכמ"ה  כ"ח מ.ב.ה.,שכל הנבוא"ה  המוחה  ושורף אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם  בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ז"

"ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה",

ראה,-ויהי גם י-ה-ו-י,זה השם המפורש שופר מש"ה שהינו כ"א-שר גם ש"ר כ"א בגמטריא ש"ר אהי"ה בסוד   ה"  אשיר"ה ליהוה ובכח אי"ש הר"ה  אביה אומרת השכינ"ה,-בכך הקרי"ב{זוה} למוחין קירב"ה בסוד ה"ר יב"ק {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה אשר המלאך בוא"ל באמצעות משה שהינו אומ"ן  מצרימ"ה בגמטריא צר"ף  י"ה,

אמרת הש"ם משה צרופ"ה גם צירפ"ה את פר"ה{המלכות} באמצעות צ"י בגמטריא מא"ה ברכו"ת  י"סוד צ"דיק   ס"ת "דק"{מוחין}  המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ח"

"ויאמר אל שרה אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפה מראה את"

הבט,-ויאמ"ר גם רו"ם א"י{הארת כתר} א"ל הש"ר{משה},חתום תו אש{תורת היחוד}בפנימיות המלכות{שר"ה}בכך הנ"ה נ"א  גם נ"ה נא"ה,-{נ}צח {ה}וד רוח ה{נ}בו{א"ה}  מגלה בה שם ו.ה.ב  בגמטריא אהב"ה גם י"ג מידות הרחמי"ם סוד י{ד"עת}י  בגמטריא ש"ע יר"ם דע"ת המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למאור כ"י אש"ה  גם אי"ש כ"ה  חכמה בעל אור א"י גם או"ר א"{הארת חכמה}-החותמת שכ"ה{בסוד משככת הגבורות} בפנימיות רח"ם  המלכ"ה,וא"ז בכך  הינה מקבל  אור יפ"ה גם פא"ר יהו סוד מרא"ה  הנבוא"ה שם מ"-{ר.א.ה.}השם המפורש שופר מש"ה  א"ת צירופי התורה השורף אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון השם.

 ט"

"אמרי נא אחותי את"

ראה,-אמר"י  בגמטריא  נר"א  גם א"ר  חמישי"ם גם רמ"ח  אישי"ם{מלאכים} המשמידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד בגאולה השלמה,וביום ההוא  המשיח א"יש  מ"י  מגלה בפנימיות י"ם{המלכות}מוחין  נ"  א"לף גם המלאך פנא"ל  החותם  א"ח-ות"י  סוד תו"י א"ח בגמטריא תו"י  ט"  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד   בפנימיות רחמה של האשה,

והרי לך י"  ספירו"ת  תורת א"ת צירופים גם צ"י-פורי"ם בגמטריא פורי"ם  מא"ה גם  י"ו  פא"ר  מ"מה,בסוד רבי  ישמעאל כהן גדול ראיתי את ממ"ה  בגמטריא פ"ה  בע"ל  גם בע"ל פ"ה  המשיח יוד"ע התור"ה הנקראת פא"ר  בגמטריא או"ר  שמני"ם גם שמ"ן אורי"ם{ותומי"ם}-החותם י"ו קרנות על חדו של י-שראל  גם ש"ר  א"ל באמצעות  י"  ניגוני"ם השורפים ומוחים אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם  לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"

"ויהי כבוא אברהם מצרימה ויראו אותה שרי פרעה"

ראה,-ויהי גם י-הו-י סוד השם המפורש שופר משה הנקרא כבו"א  גם כ"ו  ב"א,סוד {א}פא {ב}יתא צירופים שם כ"ו בגמטריא יהוה החותמים מוחין א"ב-רהם סוד מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות באר, סוד יחוד תפארת ומלכות,בכך המשי"ח משה רבינו סוד  מצרימ"ה בגמטריא צר"ף  י"ה, גם יפ"ה  צ"ר{מצייר}  התור"ה,

בסוד וירא"ו גם אוי"ר קדמון הנקרא  אות"ה סוד האו"ת הינה שי"ר  יש"ר גם שר"ש  ר.י.י. {ר}צון {י}ראיו {י}עש"ה ס"ת נו"ה גם ת"ו סנ"ה  המשמיד ועוקר פרע"ה,-אומות העולם הגוים הארורים סמא"ל הרשע נשרף בגיהנם ועולה בלהבות המדור"ה א"ש אוכל"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"א

"ויקרא פרעה לאברם"

הבט,-ויקר"א בכח  א"ור ק"י בגמטריא  ק"ול י"עקב ס"ת ל"ב נתיבות  גם נ-תיבו"ת החכמ"ה   להשמיד ולעקור פר"עה,-זה סמא,ל הטמא מלכות רוי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים לאבר"ם גם ב"ם  רל"א   סוד ר"ב מל"א י"ה גם רב אלהי"ם זה משה החותם בפנימיות המלכות{בא"ר}-מוחין מל"ה{האמונה השלמ"ה},

בכך ויקר{א}  פרע{ה}  לאבר{ם}  ס"ת מא"ה ברכות ישראל צדיקים קדושי"ם מקבלים מן הא"ם{בינ"ה},-זה סוד ה"חירות גם ח"י תור"ה  בגמטריא רו"ח  הקוד"ש  משי"ח שמ"ה מש"ה  מגלה שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ב

"ויעל אברם ממצרים"

ראה,-ויע"ל גם י"ו  ע"ל חד"ו סוד קרנות,ת"ו קר"ן,המלכות מעוברת מן ת"ו  סוד הת"פארו"ת הנקראת  אבר"ם גם מבא"ר בסוד  מ"ב א"ר  החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגמטריא כ"{ח י"וד} ה"א ו"או ה"א  סוד יחו"ד בגמטריא יח"י תבוא הגאול"ה  גם הגוא"ל שהינו  משה מלך  ממצרים בגמטריא צרפי"ם,

הינו ציר"ף  אות  ם"{בינה}- גם מ"ב נה"י,{מ}אור {ב}ינה {נ}צח {ה}וד {י}סוד וסודו  {ו}יעל {א}ברם {מ}מצרים בכח שם א.ו.ם.  צדיק יסוד עולם  משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן גם אומן כן יהי רצון הש"ם משה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

י"ג

"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם"

ראה,-ויהי גם י-ה-ו-י-  סוד השם המפור"ש י,ב צירופי יהוה הממתקים ומבשמים המלכות{אות  ר" בגמטריא א"  א"ל  א"לה א"להי א"להים},וזה יחוד  ר-{י"ב}   גם רב"י{מש"ה} מושך מן המלאך בר"י  ב"ר  י"  ספירות בלימ"ה בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  שם אהו"ה   גם אמ"ש  הו"ה,-

{א}ור {מ}וחין {ש}לם ס"ת נמ"ר  גם  נ-ר"ם,בסוד משה מקנ"ה גם בכח ק"ן מ"ה  בגמטריא  ק"ן י"וד ה"א ו"או ה"א חותם שם מ.נ.ק.  הש"ם הקדו"ש הינו נק"ם{ה}  והכחדה גוזר על אומות העולם הגוים הארורים אבודים למהבות המדור"ה,ובכך  ישראל מעוטרים בכתר  א"-בר"ם גם ברא"ם,-{ב}ואל {ר}פאל  {א}וריאל {מ}יכא"ל סוד המרכ"בה העליונ"ה גם יונ"ה על"ה{סוד נשמת משה} לקבל התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ד

"וישא לוט את עיניו {וג"ו}כגן  ה"  כארץ מצרים באכה צער"

ראה,-ויש"א גם ואי"ש,זה משה רבינו רושם בינה בפנימיות המלכות,סוד איש{תפארת}משפיע ו"  קצוות{בינה"}לפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכך  ו"  ט"ל   גם  ל"ו   ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד {משה}  מגלה  ג"ל  מ"ה בגמטריא ג"ל י"וד ה"א ו"או ה"א גם גדיא"ל  ו"ה ו"או  ה"א  ברח"ם האש"ה,גדיא"ל  המלאך גם מגדיא"ל ל"ך  ה"א  בגמטריא ו"  חבר ה"א ומקובל מוחין או"ה ,-חב"ד{א"}חג"ת נה"י{ו"}מלכות{ה"}-

אותו גם או"ת ו"  הינך חותם בפנימיות המשי"ח,בכך גל עיני"ו  ורא"ה נפלאות  תור"ת-{"ך"},בסוד הגואל תורה חדשה מאתי תצא  מן האות  כ"  בגמטריא שערי"ם  גם כת"ר   נפ{ל"א}ות  גם  פנו"ת א"ל  חבר כת"ר ומקובל פנו"ת כתרא"ל,זה המלאך {כ}תר {ת}ורה רל"א צירופים מלמד  המשי"ח  בכך "מצרים"  בגמטריא ציר"ף  הגוא"ל  גאולה בפנימיות ישראל צדיקים משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא באכ"ה  ב"ממלכה"  שם כ"א  בגמטריא אהיה{בינה} הנקראת צ"-{ע"ר},בסוד משה צ" בגמטריא מל"ך  קר"ן {ע}ו{ר}  פני"ו"  מן ו"ו  בגמטריא י"ב צירופי יהוה חירו"ת שלמ"ה גם של"מה למש"ה בכך מגלה שמל"ה,בסוד ש"ם{ המלכות}  ל"ה ל"  כפול ה" בגמטריא ק"ן  חכמ"ה  גם כ"ח נקמ"ה השורף ומכחיד אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם בגאולה גם הגוא"ל  השל"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ו

וה"  אמר אל אברם  אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה"

הבט,-וה"  בסוד ו"  כפול  ה"  בגמטריא ל"  חבר"ם ומקובל  לו"ה בגמטריא א.י.ל,וזה המשי"ח ל"י  א"  גם א"לף  אורו"ת גם ת"ו  או"ר פל"א,זה המלאך פל"אור  בגמטריא ר"זל  שמ"ן יו"ם חבר אות א" ומקובל  שמ,ן יו"ם רזא"ל מלאך סודות ה[ג]או{ל}ה  חותם א"ל אבר"ם גם מברא"ל  המלאך המגלה מ"ב-רל"א צירופי"ם למשיח ישראל ,

בכך סמא,ל הטמא מלכות רומי הרשע"בה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהו"ה גם מש"ה א.ו.ה.,סוד א"{חב"ד} ו"{חג"ת נה"י} ו"{מלכות} י" ספירות בלימ"ה מגלים לישראל ג"ל מי"ם  בגמטריא ג"ל מל"ך  גם ל"ך  ל"{בינ"ה}-סוד  כ"לל  ג"ם,אהבת לרעך כמו"ך זה כ"לל   כ"ס  גדו"ל גם דגו"ל בעול"ם{מלכות} בכך זוכה  למוחין ל"ו ד"ג  בגמטריא ג"ל עש"ר גם של"ג  ע"ר , סוד משה רבינו  ג"ל  ע"יני  ו"אביטה נפלאות מתורתך,

כי קר"ן  {ע}ור פני"ו, על ידי פנימיות משה עוררת  החכמ"ה  ק-ר"ן  גם נ"ר  ק"  בגמטריא נ"ר מא"ה  בגמטריא ונמ"ר  חבר אות ה"  ומקובל משה אתה מנור"ה  השורפת ומכלה אומות העולם הגוים הארורים נאבדי,ם מכח הגבורות סוד הרזי"ן  דרזי"ן,

ביום ההוא  ל"ו ט"  אורות{למש"ה}-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד חותמם במלכות,הרי ל"ך  י" ספירו"ת  התחלה וסו"ף  ת"י  בגמטריא  קוד"ש גם שוק"ד עימ"ם ומשפיע מ"י{בינ}ה ל"עם"{ישראל} עמ"ל בתור"ה  ר"ת ע"ב שמות מגלה הגוא"ל  ע"  פנים  ל{ב"} המלכות בכך זוכה למדרגת ל"ב{תפאר"ת} {ש}א [נ]א [ע]יניך [ו]ראה  וגזור "עונש"  מיתה על סמא"ל הרש"ע,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ט"ז

"ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם"

ראה,-ויחל"ק בסוד י"ו-{חל"ק},כל ישראל צדיקים יש לה"ם  משיל"ה חלק לעולם הב"א, משיל"ה בגמטריא ממש"ה בגמטריא שפ"ה  גם שכינ"ה  סודה י"ש כהן המצר"ף רח-מ"ה  בגמטרי"א  אד"ם  יצח"ק גם  צמ"חי   אד"ק  {א}ור {ד}ין {ק}דו"ש  סוד הרזי"ן דרזי"ן המשמידים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים למאור   לי"לה  בגמטריא מ.ל.ה.,

וזה   מ"{בינה}  ל"ממלכה",יחוד מ-לה השם המפור"ש  הו"א  חותם או"ה   סוד עשר ספירות בלימ"ה  בפנימיות {ו}עבד{יו} , זה משה רבינו ע"ב-ד  אלקי"ם  זוכה ב{וי"ו}  בגמטריא כ"ב  צירופי יהוה{תפארת}- המגלים ע"ב בגמטריא חס"ד  האות ד" גם  ד"ת או"ה  בגמטריא א"ת י"ה בגמטריא וקוד"ש  חותם במלכ"ה,-בכך ויכ"ם את אומות העולם הגוים הארורים נשרפים ונאבדי"ם, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ז

"ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין"

ראה,-ומלאכ"י  גם  ו"  מלאכי"ם הינם  צד"ק  מל"ך  {צ}דקיאל {ד}ינוריאל {ק}והאל   {מ}יכאל  {ל}הביאל  {כ}וניאל  הינם חותמים בפנימיות המשיח משה רבינו מאור של"ם בגמטריא  זמ"ר  של"ם גם רש"ם  מ.ז.ל.  עתיק"א קדיש"א ס"ת  א"א  בגמטריא ב"  חב"ר  א"א  ומקובל אב"א,-

אור החכמ"ה הוצי"א בסוד תורה חדשה מאתי תצ"א מן החכמ"ה  סוד לח"ם  בגמטריא יהוה יהוה יהוה  החותם יי"ן  בגמטריא סו"ד גם ע" פנים של התור"ה, בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ח

"אחר הדברים האלה היה דבר ה" אל אברם במחזה לאמר"

הבט,-אח"ר בגמטריא יצח"ק אמ"ת  י"ם  בגמטריא יצח"ק  א"ף קוד"ש גם יצח"ק פוק"ד  א"ש השורפת ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבד"ת  ונשחטת על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם קו"ל דודי גם  י-ד-ו-ד  יתבר"ך ד"ו-פק  בסוד חותם בפנימיות  פ"ו  בגמטריא אלהי"ם{ מלכות הטהורה} מוחין  ק"ד{ חכמ"ה}-

סוד מ"ו{אותיות } חב"ר ד"ק ומקובל אור קדו"ם בגמטריא ר"ז  קדו"ם  גם קו"ד ז"מר,זה המשיח  ז"-ר"ם אורות חג"ת נה"ימ    גם ת"ן ח"ג מי"ה  ,בסוד שם ת"ן  בגמטריא עשר פעם  גאול"ה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בכך  האבו"ת{ח"ג} בסוד   ג"{אבות} בעלי אות ח"  ומקובל  ח"  ח"  ח"    בגמטריא {כ}"ד ספר"י [ת]ור"[ה]  סוד שם כ"הת  {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה  הללוי"ה  בגמטריא ס"ו  הי"ה  גם  ב"ן דו"ד הי"ה מה שהיה הוא שיהיה  ,

דב"ר ה"  בגמטריא ר"ב אמ"ת חותם בפנימיות  ב"ת{ המלכות} מוחין רא"ם  {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכא"ל הינם  בגמטריא מ.י.ה  משי"ח  י"ם  ר"ת   מי"ם  בגמטריא מל"ך{מאור הגואל}  מ"שיח  י"שלח  מ"הרה גם ילח"ש  מהר"ה בכח המלאכי"ם  ב"מ-חזה גם בז"ה מ"ח  זה"ב  להשמיד ולעקור  ז"ה-  ה"ב,-סמא"ל  הרש"ע נשרף מן להבות המדור"ה א"ש מכלה אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם ונכחדי"ם,

וביום ההוא ישראל צדיקים  לאמ"ר  גם ר"ם   א"ל { כ"ח האמונ"ה}-מגל"ה בגמטריא החכמ"ה  כ"ח המ"ה בגמטריא כ"ח מ"י  כ"י מ"ח  המשי"ח משפיע שם ח.מ.י  בגמטריא ח"ן{הנבואה} לישרא"ל מן המלאך משרא"ל הינו ש"ם רל"א  חכמת הצירו"ף מאו"ר הנבואה העוקר "רומא"  הטמאה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.  

י"ט

"ויאמר אברם אדני אלהים מה תתן לי"

הבט,-ויאמ"ר גם  י"א רו"ם,סוד י"וד א"לף,זה המלאך פודיא"ל החותם בפנימיות מלך המשיח משה רבינו  ב" שמות קודש סוד  פ.ו.י.  א.ל.ד,ובזה השמו"ת  מש"ה ת"ו  הנגינ"ה חותם בפנימיות השכינ"ה גם י"ש כה"ן הינו א"ב ר"ם גם בא"ר  ם"{בינה},הינו ממתק המלכות{אדני}-

באמצעות פ"ודה ו"מציל י"שראל   א"ור   ל"ב ד"גים,הרי לך משה רבינו{ל"ב תפארת} בכח דגי"ם גם מגי"ד סוד או"ר בגמטריא ר"ז הינו מגי"ד  ר"ז  ותזה תורה חדש"ה מאתי תצא תורת  הרזי"ם  בגמטריא הנז"ר  אלוקיו על ראש"ו  גם אוש"ר  מעטר ישראל קדושים בכך מ"ה  בגמטריא  גאול"ה גם שם י"וד ה"א  ו"או ה"א תת"ן  ל"י  תל"י ת"ן , בגמטריא   ת"ן  ת"ם{האמונה"}-

זה המשי"ח  גם ז"ה  שמ"י  ח"ה בגמטריא  שמ"י אהב"ה  בסוד א"י  מש"ה  ב"ה  ס"ת  הי"ה,בסוד משה ש{היה}  הוא שי{היה}   הי"ה הי"ה  בגמטריא ם"{בינה}  חבר אות  ש"  ו{י"ש}  מן  ש{היה}   שי{היה}  ומקובל  שי"ש  חבר  ם"  ומקובל  ש"ש  י"ם,

הרי לך מש"ה חותם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  בפנימיות המלכות{י"ם}-בכך זוכה ל"מי"-חכמה בינה דעת  והרי ל"ך  י"  ספירות בלימ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"

"והוא יהיה  פרא אדם ידו בכל"

הבט,-המשיח אות  ו"{תפארת}בפנימיותו  הו"א{בינ"ה}-אשר מגלה שם יהיה גם מ"ה  שהיה הוא ש{יהיה},-והרי לך {ה"וא}-סוד אור בינה גם נבי"א רו"ה{משה} יהיה בגאולה השלמ"ה  בעל מוחין  פ"אר  אד"ם בגמטריא פא"ר י"וד ה"א ו"או ה"א ובכך יד"ו גם אות  יו"ד{ספירות}-בכ"ל רמ"ח  איבריו של המשי"ח,והרי  {ב}כ{ל}  סוד אות  כ"  בגמטריא עשרים  גם כת"ר חתום בפנימיות ל"ב  הגוא"ל גם ל"בב  גאו"ה  בגמטריא ג"ל  הו"ה,

בסוד  נ"ביא  ל"בב  ח"כמה  חותם בפנימיות ג"ל   נח"ל בגמטריא  נ"ס ח"ג  גם ח"ס ג"ן בגמטריא  חכ"ם ג"ן,סוד כ"ח  מג"ן,הרי לך בפנימיות הגואל סודו ג"ל-עיני ואביטה  נפלאות מתורתך  תורת ג"ל גם תו"ר תג"ל  בסוד קו"ל התו"ר גם תור"ה נשמע באר"ץ   גלי"ל בגמטריא גל"ם גם חכמ"ה,

וזה המשי"ח בעל  {מ}יכאל {ג}בריאל {נ}וריא"ל  והינם ב"כ –ל בסוד כ"ב אותיות התורה מעטרים המשיח בכת"ר  ל"  גם בכ"ל ת"ר סוד כת"ר  ל"ב  נתיבות  גם  נ-תיבו"ת  המשמיד ועוקר "כלב",-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"א

"ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים  וירא ה"{וג"ו}אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים"

ראה,-ויהי גם יהוי,סוד השם המפורש שופר משה החותם בפנימיות המשיח מאור א"ב-רם גם ר"ב א"ם{מוחין בינה},-סוד ב"ן בגמטריא אלוהי גם יהואל המלאך המגלה לגואל  תשעי"ם  בגמטריא   ת"ם  יצר"ף בגמטריא מצר"ף קדו"ש,הרי לך משה רבינו לומד חכמת הנביאים חכמת הצירופים ולכן הינו א"ב  הנביאים  גם  א"לפא ב"יתא אבני"ם{אותיות בתורת הקבלה},-

בכך חותם שנ"ה בגמטריא י"ה ספר, הרי לך  חכמה ובינה{יה} מעברים מלכות{ספר} באמצעות ו"{תפארת} במאור תש"ע שנים  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, הרי לך י" ספירות בלימ"ה,בכך המלכות זוכה לתורת תש"ע בגמטריא תור"ת אמ"ת  גם  מאו"ר  ת"   ת"   ת"   בגמטריא או"ר ע"ב  אמ"ת   ר"ז חס"ד אמ"ת   עבו"ר  א"  אמ"ת,

וזה הצירופים סודם ויר"א ה" סוד המלאך אורי"ה  מן ג"ן עד"ן גם נג"ן ע"ד רוח הנבואה המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא אני{מלכות} זוכה לכתר א"ל שד"י גם א"ש יל"ד  אור המשיח  י"ש   א.ל.ד. ,וזה השם המפורש המלמד משיח רוכ"ב על מרכבות השרפי"ם גם שר"ם  יפ"ה בגמטיריא שמ"ן  יו"ם רשימ"ה  ר"ת  שי"ר   יש"ר-

א"ז י-שיר משה ובני ישראל ליהוה יתה"לל שיר התהלך{הלכות התורה} שהינו  והי"ה תמי"ם, בסוד תמים{המשיח} חותם שם יהוה יתבר"ך בפנימיות נשמות ישראל יש להם חלק לעולם הב"א,-בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ב

"ויאמר אליו  אני אל שדי"

הבט,-ויאמ"ר בגמטריא י"ז ר"ם  גם זמי"ר,-זה משה רבינו מלך המשי"ח  החותם א"ליו  א"ור י"מלוך ל"עולם ו"עד ס"ת   כר"ם  ארב"ע  בגמטריא אמ"ת כב"ע חבר  אות ו"{משיח} ומקובל כו"בע אמ"ת בפנימיות ישרא"ל,וידעת כ"ו-ב"ע בסוד בכח שם כ"ו בגמטריא יהוה{תפארת}משה משפיע שם ע"ב  בגמטריא חס"ד"   סוד ח"ס   ד"  בגמטריא  חכ"ם  ארב"ע  מלאכ"י גמר"א {ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל שהינם באמצעותו  "חוקקים"  בגמטריא  ר"וח  חמישי"ם –

סוד שע"ר משי"ח י"ם גם חשי"ם  שערי"ם בסוד שמ"ש חיי"ם רע"ם גם שמ"ש חכ"ם  רע"ם,-סוד ר"עיא מ"הימנא  הינך בעל מוחין א"ל שד"י ר"ת  אמ"ש  {א}ור {מ}וחין {ש}לם  ס"ת נמ"ר גם  נ-ר"ם  חבר  מן {ז}מי{ר} אותיות ר"ז לאות   נ"  ועליך נאמר  "נזר"  אלוקי"ו על ראש"ו  בכך משמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ג

"ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר"

ראה,-ויפ"ל סוד המשיח בכח אות ל"{בינה} חותם שם פו"י {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל  בתו"ך ישרא"ל כתו"ב שי"ר  א"ל ס"ת רל"ב, בסוד {ר}חמנא {ל}יבא {ב}עי, הבורא יתבר"ך חוש"ק  בל"ב  גם ל"בב  נביא ל"בב חכמ"ה ר"ת נח"ל סוד ל"-ח"ן המשי"ח  בכח  ל"{בינ"ה}-

חותם ל"ב נה"י  {ל}ב  {ב}ינה {נ}צח {ה}וד {י}סוד   גם  בנ"י  לה"ב  נצ"ח  הו"ד יסו"ד בכך ע"ל  פני"ו   פוע"ל נ"י גם נ"צח י"סוד גם סו"ד   נצח"י   אור הנבואה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד מן כח הגבור"ה,

וביום ההוא שם אהוה בגמטריא טו"ב וידב"ר  את"ו או"ת אלהי"ם, בסוד משה י"ו קרנות על חד"ו, גם חו"ד דיבו"ר בסוד ר"ב די"ו,זה המלאך די"ו המגלה יו"ד ספירות בפנימיות הגוא"ל  בכך לאמ"ר גם מרל"א צירופים אומות העולם הגוים הארורים נשרפים ונאבדי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם משה גלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"ד

"אני הנה  בריתי אתך"

ראה,-המלכות{אנ"י}-זוכה במוחין הנ"ה  בגמטריא  חמ"ש נ"ה גם  נ"  שמח"ה{בינה עליונ"ה} המגלה בפנימיות ש"ם{ המלכות} תורת ח"ה בגמטריא אהב"ה,וזה ברית"י בגמטריא  קוד"ש רב"י גם שו"ב ירק"ד  בגמטריא בו"ש מטטרו"ן בסוד המלאך הקדוש עליו  נאמר {בו"ש}ת  פנים לג"ן עד"ן גם לנג"ן ע"ד,

זה המשיח הזוכה לאות  ת"  בגמטריא אור ע"ב אמ"ת  ר"ת  ע"אא {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו  בכך {א}ת{ך}  משה שם כ"א בגמטריא אהי"ה{בינ"ה} המשמידה ומחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ה

"זאת בריתי אשר תשמרו{וג"ו}המול לכם כל זכר"

ראה,-זא"ת השכינה{א,ת} זוכה במוחין  ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,בכך  ברית"י סוד מדרגת אש"ר{בינ"ה} חותמת באמצעות ש"ר{משה} מאור א"אלפך חכמ"ה שאותה תשמר"ו ישראל צדיקים קדושי"ם,גם ת"ו  שמ"ר  הבורא יתבר"ך למלך המשי"ח גם מלכ"ה למשיח",סוד יחוד תפארת ומלכות ש"ם תו"ר,-קול התו"ר גם תור"ה נ-שמ"ע{בינה} ובכך ב"א-רץ,באמצעות {א}לפא {ב}יתא  הארות חכמ"ה  ר"יש ץ"  בגמטריא ש"ר מא"ה גם ר"ם  ש.א.ה.,

זה משה חותם ע" חיילות{שבעים שמות אלקים חקוקים} המשמידים  ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההוא  ישראל צדיקים זוכים למוחין המו"ל לכ"ם גם ומל"ה  מל"ך באמצעות כ"ל{יסוד}  לכל   זכ"ר מבני ישרא"ל  שמו"ר גם ז"ך או"ר  בגמטריא  ר"ז   ז"ך  גם י"ד  ר"ך  דרכ"י  אומר הגוא"ל   ג"ל או"ה בתו"ך  ישראל  י"-דר"ך  השורפת ומכלה אומות העולם הגוים  נאבדי"ם ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ו

"ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם"

ראה,-וב"ן  גם  ב"נ-{ו}  בגמטריא  ו"אליה"ו שמנ"ת גם נשמ"ת י"-מי"ם  עשר ספירות בלי"מה  עתיד לגלות בפנימיות המשי"ח משה רבינ"ו בכך  ימו"ל גם מלו"י בגמטריא אלהי"ם{ מידת הגבור"ה}-זוכ"ה בפנימיותו זאת חר"ב השמו"ת גם ת"ו מש"ה הינו לכ"ם  מל"ך כ"ל זכ"ר{אזכרה,-השבעת שמו"ת}-

ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הייגו"ן, ביום ההוא  ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין לדרתיכ"ם בגמטריא כת"ם יל"ד אמ"ת י"ם,ר"ת בגמטריא כ"א  גם אהיה,-

סוד {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  הח"וקק  בגמטריא הרו"ח ור.ח.ה.  סוד היחוד הגמו"ר בפנימיות יל"ד{המשי"ח}-בכך מגלה אמ"ת גם ת"ם  א"אלפך חכמ"ה בפנימיות י"ם{המלכה}-וזה סוד הגאו"לה השלמ"ה  המחריב ושורפת ממשלת הסטרא אחרא אומות העולם הגבדי"ם  לעולמים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"ז

"והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם"

ראה,-והית"ה בגמטריא יהוה או"ר ע"ב אמ"ת חותם בפנימיות המשיח בר"ית-{י} ספירות  סוד בבש"רכם  בגמטריא רש"ם  "כ"ד    ספרי "ת"ור"ה"  סוד שם כה"ת {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה הללוי"ה בגמטריא ס"ו הי"ה  בגמטריא כ"וס  גם אלהי"ם{השכינ}ה –

מעוברת מן  כ"ו בגמטריא יהוה{תפארת} וזה יחוד  ס"  בגמטריא ש"ם יש"י{המשיח,מלכות}זוכה לשמש י"י בגמטריא שמ"ש ש"ע יר"ם,סוד משה {תפארת}הינו  שמש  ובפנימיותו חכמת ש"ע יר"ם  בגמטריא {א}מ"ת {"{ם} [צ]רפי"ם,

סוד אמ"ץ  חבר ו"{תפארת} ומקובל אומ"ץ {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט וזה סוד משפט ודי"ן  תכ"ה  והשמד סמא"ל הרש"ע באמצעות חכמת הצירופים, בכך אומות העולם הגוים זרע עמלק נשר"ף ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מן גילוי הרזי"ן דרזי"ן,ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעול"ם הב"א ר"ת  "חלה"  בגמטריא לאהב"ה בסוד יחוד מלכות הקדושה{ב"ה}  לא"ב{בינ"ה},-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם משה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"ח

"ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יהיה לפניך"

הב"ט,-ויאמ"ר  רו"ם א"י{הארת כת"ר} אברה"ם  בכח א"ב רה"ם גם ב"ר מא"ה ברכו"ת  חותם א"ל אלהים{השכינ"ה}-מוחין י"ש כה"ן{תפארת}-בכך ל"ו{למשי"ח}  מוחין  י"שמע-א"ל{בינה}בגמטריא שמ"ן יו"ם שמא"ל –

ר"ת "שיש" בגמטריא  ש"ש עש"ר בגמטריא שר"ש צר"ף      בגמטריא ש"ר מא"ה שר"ף   ר"ת שמ"ש  ס"ת פר"ה חברם ומקובל שם השר"ף  זה מש"ה שר"ף גם שר"ף מש"ה  מ"טטרון ש"ר ה"פנים  ר"ת מש"ה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע  עמלק יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,

וביום ההוא לישראל צדיקים קדושים יהי"ה  מוחין  "לפניך"   בגמטריא כנפ"י  שמ"ש יל"ו  {י}מלוך {ל}עלום {ו}עד  האמונ"ה השלמ"ה למש"ה   שע"ה {ש}תים {ע}שר {ה}שבטי"ם השורפים אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם בכח הגבורות והדינ"ם זוד גילוי הרזי"ן דרזי"ן, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם .

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר צירופים –"לך" –מאת{רשב"י},נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech