להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "חיי שרה"

מאמר עולם הקבלה-פרשת "חיי שרה"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}{מאמר מגידים}

{א}

ד"ע   הנאמר  "ויהיו  חיי  שרה   מאה שנה  ועשרים שנה ושבע שנים"  הרי   "ויהיו"  בסוד ו"  {תפארת} המהווה   י-ה-ו-י- השם המפורש בסוד  "חיי  שרה" בסוד הצירו"ף  -"שירה חיה" וזהו השיר עליו נאמר -"אז ישיר משה" –בסוד  -   "שמי  שרה  "-וזהו השיר נקרא  "אז"  בגימ" ח"  המצביע"  ע"ל   {חיות} נוטריקון   ח"י  אות   תפילת  שמונה  {עשר}  בס[ו]ד   - עשר כפול ו"  - {נשמה}-    אות  ס"{בגימ"}המהווה   מאה עשרים שנה  כגון כך  ס"+מ"+כ"{ק"כ  בגימ"}-

גמר תיקון וזה בוודאי   חיי השירה{שרה} בסוד  {מ}אה [ע]שרים [ש]נה   מקובל  "שמע"  נוטריקון   שם-  ע"   לשונות{פנים}  של התור"ה הקדושה  הנקראת -שבע שנים- בצירו"ף   ש"  כפול  ע"ב  מקובל רי"ו{בגימ"}  העולה  {גבורה}  וזה    רי"ו   שי"ר  י"ו  {מאור } בסוד מאה"  או"ר  ועשרים ,  מאה בסוד גדלות מוחי"ן  ו-ע" שרי"ם  {אומות העולם} היונקים   החיות מן הקדושה ,וזה   השיר לעתיד לבוא   {ח}י{י}  {ש}רה  {מ}אה   שנה  מקובל   -שנ"ה  משי"ח-  והשכל לדעת  -שנ"ה  משיח-  בצירו"ף   -שמ"ש  נו"ן  חמה-  בסוד  מ"ח  ה"  המאיר למלכות   משי"ח   וזה  י"ש  מ"ח   משיח הינו י"ש  והמוחי"ן  מאי"ן {אור קו}.

{ב}

"ותמת  שרה בקרית  ארבע"

"ותמת"  לשון  תמימו"ת  {שלמות} ללמד"ך  אשר שר"ה  ש"ר  ה"  ליווה אותה במיתתה ולא   נחש עקלתו"ן כשאר  בני העולם  וראה  "עקלתון"  עבור שרה שימש  -  ק"ן עליות- {אור החכמה}  ק"ן  בתורת הקבלה   החותם עליות נשמה  לג"ן  עדן   בס"ד  -ע"  ג"ן  דן- {שבעים פנים של התורה} המכחידים כל קליפה {דסיטרא אחרא} ועל שרה נאמר "{ה}מאו[ר] [ש]בה מחזיר  [למוטב]"  מקוב"ל  -מ"וט  לב שרה- ובזמן אמירה מו"ט{מו"ת"} נשמע להראותך   שהבורא יתברך הנקרא  "למוטב" בסוד  -ט"ל   מ"ב  ו"-   ציר"ף  אות  נ"  לאותיות  ט"ל  ו-נטל"  חיי שרה {עליה השלום} וזה  העניין  נקרא  "בקרית ארבע"  בצירו"ף   -שי"ר   אר  ע"ב  יב"ק- 

בסוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה  כך {ש}רה אי[מ]נו   נפ[ח]"[ה] נשמתה ב-"שמחה" אותיות  ש"  כפול  מ"ח  מקובל  בגימ"  קמ"ד   אותיות  קד"ם בסוד חכמת קד"ם  {עליונה} שם  גנ[ו]ז"ה  נש{מ}ת [ש][ר]"[ה]- ו-"שמורה"  עד הגאולה העתיד"ה   בסוד  אר  ע"ב   אותיות   עיבו"ר  פל"א  {נשמת שרה} -{א}שר  [ת]קו"ם  בתחית המתים  והינה  סוד  א"ת{השכינה הקדושה]שתקו"ם  מן עפ"ר האדמה   וזה בוודאי   {ו}תמת   {ש}רה   {ב}קריית  {א}רבע  מקובל   "שובא"   לשון שיב"ה  ולזה מספר  משמעויות  א" {ללמדך חכמת שרה}  בסוד זק"ן    ז" - ק"ן  חכמת שרה המתקנת נז"ק{חיסרונות}  ועניין  ב" שיב"א  לשון  שיבה{תשוב}-

שרה  ותראה לעיני  ישראל  בעלי הקדושה    "שיבה"   י"ש-ב"ה  ש"י  עולמות השמורים לצדיקים/ צדיקות  לעולם הבא , וד"ע  שיב"א    אותיות  י"ב  א"ש  אור  הש{ב}ט{י}ם –מוחין שלמים  המאירים בא"ש{נשמה} החתומה  בשר"ה  והנקוד"ה  האחרונה   "שיבא"  לשון  ניקו"ד  שב"א  א"ב {חכמה}   המהווה  {ש}רה  בסוד   ש"  ה"ר   ה" כפול  ר"  בגימ" אל"ף   בסוד אלפים{ספירה} חכמה בתורת הקבלה  צר"ף  אות  "ש"   ל- אלף"   מקובל   פל"אש" {כ}ח [ה][נ]שמה [ש]ל שר{ה}  -שכינה. 

ג"

"תנו לי  אחוזת  קבר עמכם"

ראה אברה"ם  בסוד   מ" ברא ה" אור בינ"ה {מ"}  המשפיע    {א}"[ר]    [מ]"[ה]   {ב}ממלכה  וזה אותיות אברה"ם    {א}-ב"ר-  -מ"ה   מדרגת  אד"ם{עולה בגימ"} הנושא  אור  א"{כתר}  בסוד "גל עיני ואביטה  נפל{א}ות עיניך  "  הרי   {א}  ב"ר  -מ"ה  אברהם בעל אות  א"{סודות התורה} -

מדרגת  מ"ה בסוד   מ"  כפול  ה"  בגימ"  ר"  צרפה  לאותיות  מ"ה מקובל  ר"ם   ה" בוודאי אב{ר}{ה}{ם}    הינו   א"ב  ר"ם   ה"  בעל ידיעה   ב{א}לפא  {ב}יתא  צירופי אותיות הנקראים  א"ר  - מ"ב  -  ה"   והמבררים מלכות מן הקליפות הנקראות  "עפרון" בסוד פ"ר עון גבור"ה{פ"ר}דסיטרא אחר"א {עון} וזה שאברהם אמר  "תנו" לשון התני"ה  כל עוד אין פגיעה  בנקודת האמונ"ה   "אחוזת " לשון אחיז"ה   במדרגת  "אחוזת"  נוטריקון" - 

א"ח זו אות   תפארת   הנקראת  ז"ו  בסוד   ז" כפול  ו"   בגימ"  מ"ב  השם הקדוש המברר העולמות  וזה או"ת  בסוד  ו" + א"{בגימ" ז"}  חברה לאות ו" ומקובל ז"ו  המהווה  "קבר"  {ק}וף   ב"ית  רי"ש  בצירו"ף    - {ש}ופ"ר {י}ב"ק- {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה   בסוד  י"ש חלק[ה ] שמו[ר]ה  לעול[ם]  ה[ב]"{א}  -מקובל אברה"ם  וזה עניין  המער"ה  אותיות  ר"ם   ע"  ה"ה בכ"ח  ע"  פנים של התורה   {מוחין קדושים}   הבחי"ן   בסוד  י"ב  ח"ן   ה"  אברהם  הטע"ם{אורות טעמים} הפנימי  העולה מן זה המקו"ם  לשון קיום {קו אמצע בתורת הקבלה}.

ד"

"ויתן  לי  את   מערת המכפלה

אשר לו"  הרי   וית"ן    י"ו  נתינה  {אור המוחין} המבורר מן הקליפה    הנקראת  "מערת " בסוד  ר"ע  מ"ת    ובסיום   "המכפלה"  בסוד  כ"ף-מלה  אור כתר האמונ"ה  מגולה  וזהו  א"שר  בסוד  רא"ש{ג" ראשונות} חכמה בינה ודעת  המהוים  ל"ו   ל"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"וף   א"ך  אברהם בכ"ח  הקדושה שיבר אות ק"  {כח דסיטרא אחרא}  וחתם כח האמונה הקדושה אות  כ"   ובכך   בישם  וביטל מידת הדין  מן המוחין והרי   "קוף" אותיות  ק"ו  פ"ו   {בגימ"  אלהים} ואברהם  הפך התיבה   ל – א"  מילה-   {כ}תר {ת}ור[ה} בסוד השם  תכ"ה    כ"ל  ה"נשמה  ת"הלל  יה .

ה"

"ואברהם  זקן  בא בימים  וה"  ברך  את אברהם  בכל"

הרי    "ו"אברהם  תפארת חסדים  המהווים  זק"ן  לשון  זיקה –נון דבקות והתקשרות בעולם המחשבה   {בינה}  הנקראת  "בא"  בסוד  {א}לפא  {ב}יתא  בכך אברהם  נתעלה  "בימים" וכידוע לחכמי הקבלה  ימים  עניין הספירות  נוטריקון   ספ"ר –אותיות   וזה עניין  ב"ימים   בצירו"ף   י"ב  מים  בסוד  י"ב   +{א}-ברהם  מקובל  י"ג  {בגימ"} –

אהב"ה ו"אחד" בכ"ך   השיג מדרגת  בר"ך  אותיות  כ"ב  או"ר {חכמת הצירוף} לשו"ן רצ"ף באמונה  ללא הפסק  בסוד חכמה ובינה{ב" ימים] אשר זיווגם לא פסק לעולם  והם כ"ח   א"ת{כ"ב} שם השכינה  החותמת   באברהם  "בכל"  נוטריקון  כ"ב  א"ל  ידיעת שורש{רוחני} של אותיות וצירופי התיבות העולים מן המוחין {דטעמים} ומשכנם  בעולם ה"יצירה"  נוטריקון  יצי"ר  ה"  לשו"ן  ציור  ה"  אור  {א}דם  {ק}דמון  בסוד  {ק}ודם  {נ}ון   -מקובל  ק"ן  אור החכמה הקודם לבינה במיקומם בסדר הספירות .

ו"

"ואשביעך  בה"  אלהי השמים  ואלהי הארץ  אשר לא  תקח אשה  לבני מבנות  הכנעני " הרי  "{ו}אשביע[ך]"   בסוד  כ"ו {בגימ" השם המפורש} שהינו  שופר   ש"ם   ה"   הנקרא  א"ש  ע"ב  {אור חסדים}-באמונה  הנקראת  "אלהי  השמים" {תפארת}  נוטריקו"ן  א"ש  מים  {רצון ההשפעה אשר בפנימיותך} ואלהי  הארץ{רצון הקבלה  בנברא}  בסוד  אשר - {בינה}באמצעות אורה   את שני תכונותי"ך הללו תאחד  בה ותהפך רצון הקבלה  לקבלה על מנת להשפיע  לשכינה  הנקראת  אש"ה{בתורת הקבלה} - 

אך לא תערב קדושה{אשה}   הנקראת  "לבני" בסוד  י" לבן אור לוב"ן{רחמים} וסודה  ריח מים  חכמה דחסדים  באשה  דסיטרא אחרא וזה  "לא תקח  אשה{דסיטרא אחרא}  על ידי  {ל}בני  {מ}בנות  {ה}כנעני   מקובל  "מלה"  הרי בכח האמונה {ב}רית [ה]מ[ל][ה]  בסוד כח  ה"להבה" השורף בסוד שופר התורה הקליפה{הטמאה} בכך  תביס "הכנעני" לשון כח  ההשכלה והפילוסופיה הנוגד תורת ישראל הקדושה  ומבקש חס  ושלום ל"הכניעה"  א"ת  השכינה .    

ז"

"ויהי  הוא טרם כלה לדבר   והנה רבקה  יוצאת"

ויהי    בסוד השם המפורש  י-ה-וי  המהווה "הוא"  בסוד   ו"+א" {בגימ" ז"}   צרף  האות  לאות  ה"  מקובל ז"ה  {לשון לא ידוע ונסתר} הוא ה" יתברך   המהווה  "טרם"   נוטריקון  ט"  ר"ם  {חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד }   וחותמם   בפנימיות  כל"ה {השכינה} בת זוגתו  של  כ"ל{ספירת הייסוד}והמשפיע  עבורה{עיבורה} הללו האורות  והשכינה הנראת  "רבקה" בסוד קרב"ה{השכינה}לספירות העליונות   "יוצאת" נוטריקון  י"ו  צדיק  אות   משפיע  אור החכמה  צירופי האותיות עבור {עיבור} הצדיקים  בסוד  ע"ב  ריו {גבורה  בגימ" רי"ו} -

ו"חסד"{בגימ"  ע"ב} חכמה דחסדים  בוודאי הקרבה לשון  קורבנות התפילה{צדיקים}המעלים  מ"ן  זוכים להארת השכינה הזוכה באורות גדולים  מכיון שבחוק כפי הקטן המבצע אחדות בגדול זוכה  לא פחות ולא יותר בשיעור מדוייק  באותה הארה עקב שהצדיקים  בזכותם  בסוד  זכ"ות  מ"ב   בשם הקדוש המברר הקליפה מן השכינה ומביא לזכיכות הדעת  יש אחדות נוטריקון   א"  חד  אות הארת כתר{א"} במלכות{אות}  באמצעות  תפארת{ח"ד} בסוד   ח"  כפול  ד" בגימ"  {ל"ב} [נ]תיבות  [ה]חכמה  הנחתמים  ב"לבנה"{היא השכינה הטהורה} בסוד  ט"  אור  י"ה חתום ומעבר פנימיותה.

ח"

"ויאמר  בוא ברוך  ה"

ראה  ויאמ"ר  בסוד  י"ו  פלא  ר"ם   מדרגת החכמה מאור התורה   הנקרא  ב"ו"א באות  ו"  תפארת ישראל  נחתם  {א}ור {כ}תר  ומקובל  כ"א{השלום  בגימ"}  כגון    ה"+ש+ל"+ו"+ם מקובל  בגימ" בערך מספרי  {381}  חבר האותיות  8+1מקובל "9 צרפה לסיפרה  3" קיבלת 12  הפו"ך  הספרות  21{כ"א בגימ}-

וזה מדרגת אברהם  בסוד וי{א}{מ}ר   {ב}וא    ב[ר]{ו}{ך} {ה} מקובל  כ"ו  אברהם"   בסוד  כ"  כפול  ו" בגימ"  ק"כ להראותך  אשר אברהם השיג {ג}מר תיקו[ן]  בסוד  ג"ן  לשון ידיעת הנגינה{תפילה} הכרת  שמותיו וכינויו בסוד  כ"ו   י"ו   נון {ש}ורש [ה]אותיות [מ]אור בי{נ}ה   כ"ח  ה-נשמה "  בסוד נ"ון  ש"ם  ה"  הנחתם בקרב"ו  נוטריקון  קי"ר-ב"ו"  כח השכינה  קי"ר{בתורת הקבלה}  הנחתם במ{ו}חין  מ"ב  ח"ן  י"ו אשר השיג באמצעות  ח"כמת  נ"סתר -

ובאמצעות" -  בסוד  המילים  "אמצע אות  ו"  היא  אות  ג"  בסוד {ג}ילויי[ם] רוח[נ]ים    מג"ן  אברהם  בסוד  אבי"רם" {על המלכות}מן הסיטרא אחרא{אחיזת הקליפות}  ומהפך התיבה לכדי  קו"ל  יפה אות  מאור החכמה המכחיד   בסוד כ"ח –מ"ידה{בינה} הטומאה.

ט"

"ויאמר עבד אברהם אנכי"  הבט  "ויאמר "  בסוד  י" מורא" בניקו"ד  ירא"ה  אמר  "אליעזר בצירו"ף    ל"י  אר  ע"ז   בסוד דינים  {ע}{ז}ים המלווים להארת החכמה   אנכי  עב"ד  וראה   ע" כפול  ב"   ק"מ    צרף אות  ד"  מקובל  קמ"ד אותיות קד"ם אור החכמה העליונה סוד היראה  בכך אליעזר אמר- 

אנכי עבד{לשון} מבוטל בפני אברה"ם  המהווה  ב"ר   מא"ה  {עשר ספירות בלי"מה} ללא מהות ואחיזה  בסוד  ע{ב}ד  {אב}רהם  צרפם  ומקובל  א"בא  אור  החכמה  אשר אליעזר  מעיד  ללא  אל"י   עז"ר   אין ביכולתי לקבל זה האור אך  עקב העזרה   זר"ע   א"  ל"י  {נתודעתי למאור ה"] יתברך  הנקרא אברהם   ה" בראם     ובזמן אמירה נשמע   בורא"-ע"ם    ה"  יתברך בעל  כל הכוחות כולם  .

י"

"ויצא יצחק לשוח  בשדה לפנות ערב "

ויצ"א  בסוד  ו" {תפארת} יוצאת {מגולת}  בסוד יצח"ק  לשון יוצ"ק  ח"ק  -תפילה הנקראת   "לשוח" וראה   ו"+ח" {בגימ"  י"ד]   חבר  וצרף  י"ד לאותיות  ש"  ל"   מקובל  ש"   ילד    בסוד   י"ש  - ול"ד{מוחין קדושים}  וזה סוד  ל"  כפול ד"  בגימ"{ק"כ}  אשר יצחק יצא  לשו"ח{בסוד השגת והשלמת   גמר תיקון] והללו נקראים   קוצר"י   בסוד  ציור  ק"ו  מקבלים הארת אי"ן סוף יתברך{קו}   במדרגת "בשדה " {מלכות }  הנקראת  "אני" בתורת  הקבלה  וזה בוודאי  "ל"פנות {ע}רב   -

מקובל   ע"ל{חסדים}  ס"ד החיים   בתורת הקבלה ויצחק השיג {ס}[ו]ד [ה]חיי[א]ת [ה]מתים  הנקרא  "הסואה"  ובגאולה מלך המשיח{בן דוד} באמצעות זה הסוד ש"יצחק" יגלה  עבורו{עיבורו} יקים המתים  לתחייה  וראה  "לפנות ערב" בצירו"ף  -  עיבו"ר  אל"{פ}ני" אות"  הרי  מלך המשיח  באמצעות הארת חכמה{אלפים}  י{ע"ב}ר  בשם ע"ב נשמות  -חדשו"ת-   בסוד  -חיות"  שד"ה אות-  יחייה המלכות{שדה} על ידי -המוחי"ן-   אותיות  - יי"ן  מחייה . 

יא"

"ותשא  רבקה  את  עיניה  ותרא  את יצחק  ותפל  מעל הגמל"

הרי  "ותשא"  בסוד  אש"ת   ו" רבקה הינה  אש"ת{השכינה}  תפארת{אות ו"}  ועינ"ה  נושא"ת  באמצעות  נוש"{אות} העלאת מ"ן   המוחי"ן שב"ה  בכדי לקבל  עיני"ם  בסוד   ע"  יין   -אור בינה{מ"ם} המברר אחיזת הסיטרא אחרא{אחוריים} -מידת הדין האוחזת בחכמתה  וזה סוד ותפל" לשון  ת"ו  פלא  אור החכמה ת"ו   אל"ף  הנותן הב   ב"  פעמים  ה"  בגימ" י" מאור החכמה אשר באמצעות"ו" משיגה מדרגת גמ"ל דקדושה  המכחיד גמל דסיטרא אחרא  וגמ"ל   בסוד  ג"  מילה{קויים} ימין{אברהם}שמאל{יצחק}אמצע{יעקב} אשר מוציאים רב"קה  {המלכות} הקבורה בין הקליפות  לחירו"ת  נוטריקון  ח"י  -אורות  תפילת עמיד"ה   נוטריקון   ע"  מיד"ה {סוד הגאולה }-

ובכך  זוכה ל"קרבה"  אותיות קש"ר  ב"ה  כל הספירות נקשרות ומשפיעות אור"ם  בסוד  מאו"ר  ר"ם  בפנימיות"ה  ובכך  מיעוטה הופך  ל"עיט  ו"  מ"ה     אדם {מ"ה}העולה בגימ" תפארת ישראל  הנקרא עי"ט   בסוד   ע"+י" {בגימ"  פ}  הכפל   פ  כפול  ט"  בגימ"  ת"שכ  בסוד  {כ}תר  {ש}כינה  {ת}מונה  כנאמר  על משה[עיט]  "{נ}ביא  {ו}מביט [א]ת [ת]מונתו" בסוד  נו"ן –אות {בינה} אשר  הינ"ה  ת{י"ו}  אור החכמה המברר ש"כ  ניצוצות  והרי לך  ת"-ש"כ.

י"ב

"ויביאה יצחק  האהלה שרה אמו"

הרי  "ויביאה"  בסוד  י"ו  אב  יה  {מ}[א]ור  התור[ה]  הנקרא מא"ה בסוד א"ם  ה"  {כ}"ח השכי[נ]ה העלי[ו]נ[ה] המהוה כונ"ה   {יצחק}  בסוד  ק"ו  ח"ץ  י"   הרי אור אין סוף יתברך{קו} ח"ץ לשון {חוצ"ה} ויוצא   החו"ץ  ומגלה אות  י"{החכמה} הנקראת  "אהלה "  בסוד   ה"  א"ל  ה"  חסד דבינה {א"ל  ה"}  הנחתם  במלכות  {אות  ה" תחתונה}  ובכך בוודאי  -שרה אימו-  בסוד הצירוף  - רא"ש  מ"ה  י"ו-,-

 הרי בינ"ה{ראש}הנקראת אש"ר בתורת הקבלה לשו"ן  או"ר  יש"ר  המשפיע עבור{עיבור} תפארת אדם{העולה מ"ה בגימטריה}בכך מקובל במלכות מדרגת   י"ו  והב"ט    במילוי אות  י"  מקובל  יו"ד   נוטריקון   י"ו  כפול  ד"  בגימ"  ס"ד{מלכות}   כך   ס"  כפול  ד"  מקובל   בגימ"  ר"ם   והרי לך מלכות -  ס"ד  ר"ם- בוודאי   או{ר}  החכ{מ}ה   בסוד הצירוף  -כ"ח  ה"ר  מאה- מהווה חיותה וזה  "מי  יעלה  בה"ר  ה"    ב"  כפול  ה"ר   מקובל  בגימ"  ת"י  צר"ף  הללו אותיות   ל-סד רם-   מקובל  - י"  ס"ד  ת"מר  - הרי עשר הספירות  ס"ד  י"  שורות בתמ"ר{צדיק} והוא  מקור ושורש חיות המלכות .

יג"

"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה"

ראה   "ו"  תפארת  אוס"ף   י" {אור חכמה} המעברו וזה  ו"יוסף"  אוסף תפארת עשר אורו"ת  בסוד אור"-או"ת  {סוד הצירופים} שהינם   "אברהם" {א}לפא  {ב}יתא   ר"ם   ה"   החותמים מדרגת  "ויקח" בסוד  ק"ו-ח"י {אור אין סוף יתברך} במלכות הנקראת  ח"י  עולמים  לשון כל ה-ע"  מילים{פ}נים [ש]ל [ה]תורה  -שפ"ה  בגימ" שכינה{מהווה אשה}בשפת הקבלה  מקבלת היא חיותה בזאת הצורה ובוודאי שמ"ה "קטורה" בסוד  ק"ו-  ט" – אורה  אור אין  סוף יתברך  משפיע אורה{של המלכות},-

וזה האור  ט"  הגנוזה  לצדיקים   בסוד  צ"ל –ד"ק  -מים כמשל למים מה אין אחיזה   כך הללו הארות מט"י ולא מ"טי  והינם דק"   בסוד  ק"  כפול  ד"  מקובל  תיו"   צר"ף   לאותיות  ק"ד  מקובל  ק"ו  -ד"ת   {ד}ע{ת}פארת המושפע ונחתם  במלכות הנקראת  "אני"  מן  ה"אין"סוף{ יתברך } וזה  בוודאי  {ו}יוסף  {א}ברהם  {ו}יקח  מקובל  אות  "ואו"  בגימ"  י"ג   העולה אהבה  ו"אחד" ואותם חותם בסוד אמ"תיו" {מוחין קדושים} במלכות{א"ש  ה"}-כח הנשמה .

י"ד

"ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק "

בוא וראה  "{וי}תן    ו"  כפול  י" בגימ"  ס"   צרף  אות  ס"  לאות  יו"ד  מקובל  יסו"ד  הרי  נתן  ה"  יתבר"ך   ל"{א}ברהם"  [ב]רית  [ה]יסוד  אור  עולם  "הבא"  אותיות א"ב  ה"   כי  "השכינה" הנקר{א"ת} צירופי ותיבות {א}ותיות [ד]קדושה   בסוד  {א"ד}ני    פל"א  די"ן    בצירו"ף  אלף  ד"  ין   וראה  י"+נ"{ס" בגימ"}

 -צרף  ס" לאות  ד"  מקובל ס"ד  כ"ך  ס"  כפול  ד" בגימ"  ר"ם צרף  ס"ד  ר"ם    מקובל   סד"ר   מ"ם{אור בינה} החותם  סד"ר   במלכות {ו}זה [ה]ס"ד  [א]ברהם  [ג]י[ל]"ה  ובז"ה  בס"ד זה"ב ו"{תפארת דגבורה} טמו"ן  הגאולה  אותיות  ט"  מ"ן ו"   חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המקובלים במלכות באמצעות העלאת מ"ן  וזה סד  {ט}וב   ואין ט"וב אלא  קיו"ם  בסוד הארת קו"ים   אין סוף יתברך המאיר למלכות  באמצעות ק"ו  והכל תלוי [ב]עשיית   {מ}צוות  עשייה  המבררות הקליפות על ידי -

שם מ"ב  המעלה התפילה ב{ש}ע[ר][י] [מ]על[ה]  בס"ד  רשימ"ה   אותיות  שי"ר  מ"ה  אדם{מ"ה}{ע}ולה [ב]גימטריה  וחותם  ע"ב{בגימ" חס"ד} במלכות  וזה בוודאי  {כ}ל  {א}שר  אור בינה  כ"א{בגימ" השלום}  החותם  ייסוד{כ"ל}  כ"+ל"{בגימ" נו"ן}{ש}ערי בי[נ][ה]  בסד שנ"ה{ספירה}חכמה  בממלכה  הנקראת  "ליצחק"  אותיות  י"  צ"ל   ח"ק  ודע צ"ל לשון צליל התפילה  המבט"ל ח"ק  לשון חקיקה וגבול{מידת הדין} המלכות  לקבלת אות י"{חכמה} וזה  "התבשמות"  אותיות  מ"ב  שמו"ת  {א}נא {ב}כח   א"לפא   ב"יתא  צירופים   בסוד  מפר"ה  צדיקים {החכמה} מפר"ה  בסוד פ"ר  מ"ה  מעניקה כ"ח התגברות בצדיקים אשר השיגו מדרגת אד"ם{מ"ה} בגימ".

 ט"ו

"ולבני הפלגשים  אשר לאברהם נתן אברהם מתנות" ראה  "ולבני"  בסוד  לבנים ועבדו"ת   כח הטומאה  הנקרא "הפלגשים"  אותיות  י"ש  פלגים הרי מבצעים הם פירוד בהארת הספירות  והינם   כוחות הטומאה הנקראים  "מתנות" לשון ממתנות ומקררות האדם מן האמונה בה"  יתבר"ך   וזה -

"ולבני" בסוד   נב"ל  הוא הייצר הר"ע   אשר  אברה"ם  קשר הללו מדרגות{מתנות} תחתונות ובכ"ך  השליט הקדושה  בכל העולמו"ת בכדי שלא השלטו על יצח"ק  ובכדי שיצחק {יתוקן} בדי"ן קשה ד{ק}[ד][ו]ש"ה  בסוד  אות  קו"ף  המצורפת  לאותיות ו" ד" ומקובל דופ"ק  {אור אחוריים}  אשר בכך יצחק מכחיד הקליפות,  וזה "דופק" אותיות  פ"וקד  מידת אלהים{בגימ"  פ"ו} אשר באמצעותה יצח ק מב"יס אויבי הקדושה  .

ט"ז

"ויהי אחרי מות אברהם  ויברך אלהים את יצחק בנו"

אח"רי  בסוד  אור אחוריים  מידת הגבורה הקשה שהתגברה עד מאד אחר מות אברהם{אור חסדים} ויצחק שרה –תחת-{דינים בתורת הקבלה} מידת האלהים  אשר חתמה בפנימיותו מדרגת  "ויברך"  בסוד  כ"ב  רי"ו  סוד האותיות {כ"ב}  הגוזר דינים בממלכה  -גבורה  בגימ" רי"ו בסוד י"-  אור הארת החכמה  המכחידה הקליפה הטמא"ה .

י"ז

"ויאמר אברהם אל עבדו זקן  ביתו המושל בכל אשר לו"

 

הבט   "ויאמר"  אור  מ"י  בינה  אור{בגימ" רז"}ומהווה  א"ב רם  ה"  מאור החכמ"ה  בס{ו}ד  [ב]ינה  [ש]חזר[ה]   להיו{ת}  חכמה  -תשוב"ה  אותיות  ת"ו{בינה}  שב"ה   לחכמ"ה  והשיגה  "עבדו"  נוטריקון  ע"ב{בגימ" חסד}  כפול{ד"ו}  וראה   ע"ב כפול  ב" מקובל  בגימ"  קמ"ד בסוד קד"ם חכמת קדם{עליונה} הנקראת זק"ן לשון  ק"ו  הזנה   אור אין סוף יתברך המושפע  באמצעות בינה {הזנ"ה} לכל העולמות וזה בוודאי  -

"מושל"  אותיות   שלו"ם  על  השלום המשכינה בינה במלכות החותמת בפנימיות{מלכות} אור  ב"כל    כ+ל"{בגימ"  נו"ן}  ונו"ן  כפול  ב"  בגימ" מאה" {ש}למות [מ]וחי"ן  [ה]קדושים מקובל מש"ה   בסוד      {מ}שה   {ש}ר   {ה}פנים  הרי  השירה{תפילה} אשר משה ש"ר  מעברת מלכות  ומראה הפנימיות{חיות רוחנית}המקיימת כל עניין ודבר מן הגדול ועד הקט"ן   כנאמר  "א{ז}  {י}שי[ר ]  {מ}שה"  מקובל  רזי"ם  בכח השופר{סודות התורה}  הגאולה תצא מן הכ"ח{בינה}  אל הפועל{מלכות הקדושה}.

י"ח

"וארץ  רפאים  תפיל"

הרי  ו" רצון השפעה ונתינה  יפיל בסוד  "ואת רוח הטומאה[קבלה] אעביר{לשון תבערה} מן האר"ץ{שם הקבלה} המהווה רפאי"ם   בסוד המילים  פ"ר – י"ם  -אפ"ל  גבורה{פ"ר} דסיטרא אחרא החותמת ריפיון  וחולשה בדעת האדם{ישראל}וגוזרת  אופל לשון אפלי"ה  במלכות  וזה תפיל כמשל  ליולדת המביאה תינוק שלא בקדושה  ומפילה את פרי בטנה  לשון  -מפלה-{כח הטומאה} הנדבק ונקשר ברוח היילוד –

כך הטומאה  תפי"ל  את כל הללו אשר לא עמדו בניס{י}[ו][נ]{ו}ת  בסוד קליפת יוו"ן  ונט"ו ליבם אחר חכמה זר"ה, הקליפה{סיטרא אחרא} בעצמה תהרו"ג הללו  שנטו ליבם וסרו מן דרך תורת ישראל הקדושה וזה כמשל לאשה אשת זנונים המקיימת  יחסים  ולאחר מכן מקטרגת שזה הדבר נעשה בכפייה ובניגוד לרצונה - 

וזה סוד  "הרצחת וגם ירשת" לשון הקליפה הטמאה רוצחת  נפש הנבראים באמצעות רצון הקבלה מכיון  שחושבת שיש וניתן לה ירושה בנשמה אך  מתבדת  ובמקום  "ירושה"  התיבה עבור הקליפה הינו  "ירושה" ובזמן אמירה  נשמע "ייאוש  רע"- הקליפה באחרית הימים בגאולה העתידה יתגלה  לעיני הרשעים שה" יתברך שליט ומושל עליה ביד רמה וכל כוחה  ניתן לה מן הקדושה וזה סוד "אעביר" לשון ה" יתברך יבהיר לנבראים שהכל אחד באחדות נפלאה כנאמר "אין עוד מלבדו" .    

 

תם ונשלם מאמר עולם הקבלה-פרשת  "חיי שרה"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}{מאמר מגידים}השבח לבורא עולם.

 

OnLineTech