להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "וישלח"

 

 

מאמר עולם הקבלה –פרש"ת  וישלח "/מאת רשב"י נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל{מאמר מגידים} 

א"

"וישלח   יעקב מלאכים   לפניו  אל   עשו  אחיו"

רא"ה  "וישלח"  בסוד   י"ו   של"ח   כנאמר  "{י}ו [ק]רנות [ע]ל ח[ד][ו]",  יעק"ב  חות"ם  או"ר  אשר  "יעקוד"  הסיטרא אחרא בסוד אור עקודי"ם   נוטריקו"ן ע"  קודי"ם  שבעים פנים  של התור"ה   הנקראי"ם   ק"ו- עדי"ם   הארת אי"ן  סוף יתבר"ך {ק"ו}  המשפי"ע   "עדי"ם  בסוד "עמודים"   ע"  מודי"ם {ש}בעי[ם] מדרג[ו]"[ת]   ש"ם"ות    קדושים  מעשה מרכ"בה  באמצעותם  כורתי"ם  את  -רא"ש  עשי"ו -  בצירו"ף  -יש"ו  רש"ע   אפל"- 

ממלכת  אדו"ם    י"מח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים    מקובל   עשי"ו   ישו"ע  שורש הרש"ע {תאוות}וזה בוודאי   "מ"לאכים  "ל"פניו באמצעות השמו"ת  {מלאכים}יעקב  מ"ל{כורת}  בסוד  {כ}ת"ר "ו"  העולה כ"ו    בגימ"{השם המפורש}  הקליפות   וזה "אחיו" אותיות   "ואו"  ח"י     י{ח"י}ד חי עולמים   באמצעות  י"ד  בגימ"   דו"ד   אור משי"ח   {מ}כחי"ד {ה}סיטרא {א}חר"א  וחות"ם   "מאה" {ג}דלות מוחי"{ן}  - מג"ן  {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל ה"ם   {ה"מ}לאכים העולים  אד"ם בגי"מ   אשר  מהווים  "שליחים"  בסוד  -ל"י  משי"ח-  אור בינה ל"י  בגימ"  ם"  ה{מ}הווה מ{ש}י"ח מו{ח}י"ן דקדוש{"ה}-

מקובל  "שמחה" כ"ך  מזמרי"ם בסוד  מ"  רזי"ם-{א}ור {ה}ק{ב}ל[ה]- אהב"ה הסיטר"א אחר"א  הטמאי"ם אשר עתידים בסוד דע"ת   י"ה להאב"ד מן העולם   בגאול"ה  האמור"ה   בסוד [מ]א"ור  [ה]" –מ"ה בגי"מ   אד"ם{תפארת ישראל} היבי"א  בסוד   עול"ם  "הבא" השלו"ם  לישראל צ{ד}{י}קי[ם]  ב{ע}ל[י] ענ[ו]"{ה}- בסוד  המלאך  "יהודיעם" נוטריקון יהודי"-  ע"ם  ה{מ}[ע][ל]ה  התפי{ל}{ו}[ת]-  מע{ל"ו}ת    ובכ"ך   ל"  כפול   ו"  בגימ"  ק"ף  בצירו"ף  ל"ו   קו"ל  פ"ה גילוי החכמה{פ"ה} המהווה  קו"ל   נוטריקו"ן  ק"ו-א"ל  הארת מוחי"ן נחתם בב{רי"ו}ת בסוד רי"ו  בגימ" גבור"ה סוד  ה{ת}ור"{ה}  כו{ל}"{ה}  - "תהלה" מלכות שמ"ה .

ב"

"ויצו  אותם  לאמר  כה  תאמרון  לאדוני  לעשו כה  אמר עבדך  יעקב  עם לבן  גרתי" 

רא"ה   "ויצו"  נוטריקו"ן  י"ו  צ"ו  בסוד תפארת  ציו"{י} {ח}וק ו{מ}[ש]פ"ט  -אור  משי"ח    בסוד הצירוף  "שם  ח"י  או"ר  -  בוודאי ח"י ולכן שמו "אותם"    אמ"ת  ו" והאמת  ע"ץ  חיים  בסוד  ת"ו-מאה   בינ"ה  {מ}קור ו{ש}[ו][ר]ש-  רוש"ם  נוטריקו"ן רא"ש-  מ"ם  {בנין}  עבור{עיבור}  כ"ל  העולמו"ת  הרי עול"ם-ות"   עול"ה לבינ"ה באמצעות תפארת ונהפך בזכות  השפ"ע   ל"עול"ם-או"ת-  בוודאי  מאו"ת  אמ"ת  ו"  אות א"  המעניקה חיו"ת  נוטריקו"ן ח"י  או"ת   בסוד איחו"י  וריפו"י  הנשמה מן אחיזת הקליפות דסיטרא אחר"א אשר שמם  לשון "שממה"  "עשו"  ע"ין  ש"ין  ו"או"  בצירו"ף  "עונש  אפל"  והאות  א" המלאה אפל"ה   וראה  "אנוש"  נשמע בזמן אמירה  עי"ן- א"ש  עין רע"ה{דינים} זהו סוד אדו"ם  דינים אדומי"ם  מו"ם אד"ם   חותם חיסרונות בנבר"א. 

ג"

"ויירא   יעקב  מאד ויצר לו"

ד"ע   "ויירא" בסוד   או"ר  י"י כח הנשמ"ה  הנקר"א  ירא"ה בסוד  ראי"ה  אור החכמ"ה  שהינו   יעק"ב   נוטריקו"ן י" – בק"ע   עשר ספירות בלי"מה"   בוודאי  יעקב   אדם מ"ה  עולה בגימ"  מכיון  מא"ד אותיות "אדם"  בסוד  "ויצר"  בצירו"ף   -ציו"ר   ל"ו   -בסוד  -צ"ל   או"ר  י"ו -  שבעים ושתים  שמות ה" יתהלל ציו"ר בסוד  צ"  רי"ו   גבורה עליונה  המוליד"ה  ל"ו   נשמו"ת   הצדיקים  שורש  השכינה-  בסוד  שמ"ן  -או"ת  אור החכמ"ה   י" בוק"ע  המלכות וחות"ם  ב"ה  בינ"ה באמצעות תפאר"ת  מאו"ר  התור"ה הקדושה.פירו"ש   אח"ר   וי{רא}  {י}עקב {מ}אד   {ו}יצר  {ל}ו  מק'ובל -אר  מלוי"-  בגימ"   מלו"י שווה  {אלהים}   מידת הדי"ן   א"ר החכמ"ה  הנחתם במלכו{ת} ומלו[ו]ה בג{ב}ור"ה  ק[ש]"[ה] בסוד  "תשובה" המקובלת   מ"שברון לב"   בצירו"ף    -  נש"ר   ב"ו" -  ל"ב-  תפארת יעקב בוודאי  "ויצר  ל"ו"   כנאמר  "{ק}רוב  [ה]" [ל]נשברי  [ל]ב" ולהללו  השורים  בעצבו"ת   בסוד  ע"ב  ציו"י  אות  אשר עובדים על מנת שלא לקבל תמור"ה  מסיר מה"ם  ה" יתהלל כ"ל   -"קללה"- 

הנקראת "עשיו"{ישו"ע}  הרש"ע   י"מח ש"מו  ו"זכרו  וא[י]"[ן]  הת[ו]ר"ה -   ד{ס}יטר"א א[ח][ר]"א  הנקראת  "חיסרון" בסוד – יי"ן-סר"ח-  חכמה חיצונית  {ק}ר"בה  [ל]מעונ"{ו} בסוד   "קול  ה"  בפנימיותו  אור החכמ"ה המכחי"ד הקליפה  ה{ט}מא"ה אומ[ו][ת] ה{ע}ול"ם     - "טעות"   שמם  נוטריקו"ן  ט"  -עו"ת  מ[ו]חי"ן קלוקל{י}ם  כ"ח ה[ש]ט"ן הרש"[ע] – עשי"ו  "האדמוני" בוודאי  אדמונ"י  בסוד  "דין-מאה"-    {ב}ינ"ה [ד]סיטר"א אחר"א  -ד"ב  ר"ע   כך שמ"ו  בספר הזוה"ר בע"ל הקדוש"ה וזה הספר של התנ'"א  האלוק"י רשב"י    ישב"ר    הקליפה  הטמא"ה בזכו"ת סודות התור"ה האמורי"ם להתגלות בגאולה העתיד"ה אשר הזוה"ר נוטריקון ז"ו  ה"ר    ז"+ו"  בגימ"   י"ג העולה אהבה  ו-אח"ד  בוודאי" א" -  ח"ד   מלך המשי"ח תפארת הנקרא  ח"ד לשון י{ח}ו{ד}   ח"ד  י"ו  בסוד   די"ו -  ח"  כח הקדושה הכותב התור"ה   בסוד כ"ו –תב"ה   שמות -מפורשי"ם-   החותם שופ"ר  מי"ם{חסדים} על {י}שראל [צ]דיקים [ק]דוש[י]ם  בכך  מלך המשיח  "יקיץ"   חותם ק"ץ  י"י   אות  א" פל"א אל"ף   מאור החכמה מגול"ה   בסוד  {ו}" מ[ג][ל]"ה  בברי[א]"[ה]-  גאול"ה.

ד"

"שור וחמור כאשר מזדווגים  ביחד  שני  פגעים  הם לעולם "

הב"ט  - שו"ר  חמו"ר- בצירו"ף    -  רוש"ם  חו"ר-שורש החיסרונות    והכישופים בסוד   " רום  שחור"  וצא  ולמד  כח הייצר הרע הוא השטן הוא המסית  המזדווג  בנקב"ה לילית הרשע"ה  והב"ט מ"ה נולד מן ההכלא"ה   "שטן לילית"  בצירו"ף-  טינ"ה  שלילית-  הרי לך כדי לשבר כ"ח השט"ן   החותם מדרגת  "נטש" בפנימיות הנברא את הקדוש"ה  יש  להמנ"ע  מ"{ט}{י}[נ]ה ו[ש]נא[ה]"-  המהווים  "שיטנה"  בוודאי  שט"ן  י"ה  הינו שליח" {מלאך}  עב"ד ה"  יתברך ויתהלל בע"ל ות כול"ם  ומהווה  ענ"ף המשתלשל  מן  מיד"ת אלהים  די"[ן]  {ק}ש"ה ו[נ]וט"ר  בסוד "קטן" גוזר  "{ק}ט[נ]ו[ת]  מ[ו]חין"   -קנאו"ת  בנבראים  ובכ"ך  דעת הקדוש"ה מורמ"ת לעולמות עליוני"ם וזה סוד הספירות  העליונות לא נפגמים  חס ושלום מן מעשי התחתוני"ם והשט"ן  -שררה  וחומרה- 

בסוד  "{ש}[ו]ר  {ח}מו[ר]" –"חורש"  מזימות בסוד  מ" זימו"ת   תאוות  הייצר הר"ע  להורי"ד בסוד לרדו"ת בנברא באמצעות תאו"ה ובכך לנטו"ש האמונ"ה בתורת ישראל וקיו"ם ושמירת מצוותיה  קל"ה  {כ"ב}חמורה  והרי ראה עניין כ"ב  סוד האותיות המכניע"ה ייצר הרע הוא  "הכנעני" לשון כנוע"  אך מטע"ה  בסוד עוט"ה מסיכות וממית בכך פני הבריות ובכדי  ל"שבר"ו   חבר   מאור התורה אות  י" למילה  "שבר"  מקובל   רשב"י  {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי  ותורתו ספר  הזוה"ר   ז"ה  או"ר  ה"  המכחיד השט"ן  המשנה בכך התיבה לכדי   -  ט"  שנ"ה-  אור החכמ"ה מקובל בצור"ה{יצירה} -

מתוקנת והמקטר"ג  מהוו{ה} [ס][נ][י]גו"[ר]   בסוד  "הר  סיני"  מעמיד הנברא  "ניסיון" אך רק בעל מנת להחזיר"ו לקדושה בתחושת ירא"ה ולא חס ושלום  להכשילו" בלימו"ד התורה  וזה שט"ן   נוטריקו"ן ש"ט-  נו"ן    מידת הדי"ן  המלווה לאור החכמה ויש להשמר מפניו ולא למשוך חכמה ממעלה למט"ה  לשון  מט"ה  הענוו"ה [י]ש לנברא לזכו"ר את בור"או  [ר]"ם  המעלה [ב]כל {ע}"ת [ו]שע"ה -  ובכך  "עיבור"  נשמה דקדוש"ה מעלה הנברא מ"ן  הקליפ"ה וזה סוד עולם אצילו"ת כנאמר  "[ל][א] י{ג}[ו]רך ר"ע  בוודא"י  אור "גואל"  שורה בפנימיותך   ולא  יגעו"ר  - ך"    השטן   לא יקטר"ג  שהנברא" לא שורה בקדוש"ה מכיו"ן שעולם האצילות עולם הייחוד  קדוש"ה שלמה טוב –מוחלט- בסוד  מו"ח  ההופ"ך  ל"ט{הרע}  לכדי  ט"ל{ברכה} ובכך מקובל  "מוחלט"   ט" חול"ם   בסוד הניקוד"  הקדו"ש אשר  הנשמ"ה זי"ו אור"ה  מ"י יימצ"א ג"ן עד"{ן}  [מ][א][ו]"ר התור"[ה]-"אמונה"  וזה -

 "ואת רוח הטומאה{שטן} אעביר מן הארץ"   בוודאי  הנבר"א השורה  בעולם היחוד  הנקרא "שמים" {תפארת ההשגה והידיעה}  אין ה"ארץ"{רצון הקבלה}  בקרב"ו   אל"א  "בקברו"  לשון קובר תאוותיו על ידי רצון נתינה והשפע"ה  ומשווה צורת"ו  למידו"ת אלק"י   ישרא"ל   השפע"ה  גמורה ללא רצון קבלה{חס ושלום}  לטעות  בזאת הנקוד"ה ולך בזה הדר"ך  ומבטיח"ך שה" יתברך  ילווך  ומ"י ייתן שתעלה במדרגות ההתקדשות עד היכל קוד"ש הקודשי"ם  בוודאי קדושי"ם נשמות  הצדיקים המשבחים  בייחודים את {ב}ורא עולמי[ם] בסוד  שיר מ"ב מילי"ם  {מילויים}  בסוד  ה"ם לעולם  העולה מ"ה אדם בגי"מ בוודאי  ל"עולם" יש לה"ם   חל"ק  ל{ע"}ולם הב"א ידיעת סוד המר{כ"ב}ה הקדושה המכחידה ומעבירה{מבערת} כל   {פ}געים [ר]עים בסוד פ"ר  גבורה דסיטרא אחר"א ומטהרת ומקדשת הדי"ן בשורש"ו וחותמת חסדים מרובי"ם" ומבטלת הדין מן נפשות ישראל  אהובי"ם  .

ה"

"וישובו  המלאכים  אל יעקב   לאמר  באנו  אל אחיך  אל  עשו וגם הולך לקראתך  וארבע  מאות איש  עמו" 

הב"ט    "וישובו"  בסוד   -י"ש   ב"ו"   הרי  יעקב בפנימיותו  -ש"י  עולמות- בצירו"ף-  "עין  שלמות"- חכמה" עליונ"ה  ע"  יי"ן  שבעים  לשונות{פנים} של  התורה הקדוש"ה הנקראת  "שלמות"  נוטריקו"ן   "אות"-"שלו"ם  בודאי באמצעות  סוד האו"ת{שמירת הברית}  {מ}רבי"ם  של"ו"[ם]בסוד  שם  מ"ב-ררים   קליפות דסיטר"א אחר"א שהינ"ם  "עשיו"  והמלאכים"  בסו"ד-  א"  מלכי"ם-  סודות"ורת הקבלה   בסוד  "{א}לופו  {ש}ל עול{ם}    מקובל  בסוד   אמ"ש  נוטריקו"ן   א"ם    ש"  - בצירו"ף   ש"ם   א"  בוודאי "לאמר"  חותמים  -מוחי"ן  ל"-בצירו"ף  - יי"ן-לוח"ם-  מאור התור"ה    הנקרא  -נח"ל  מ"י   ו"  -  בינה בסוד כל הנחלים{מלאכים} הולכים אל הי"ם{יעקב} ו[ה]{י}"ם  [א]ינו [מ][ל]"א  -  מקובל  אלהים{מלכות}  המקבלת  שפ"ע בלתי פוס"ק   מן  {ב}ינ"ה [ע]ליונ"ה  -ע"ב העולה בגי"מ חס"ד   ס"ד  ח"  ד{ע"}ת  בסוד ד"ת   ע"    ד"עת"פארת  החותמת במלכות  עי"ן  אור   החכמ"ה   ע"ין  י"וד  נ"ון  בצירו"ף   -עד"ן- ינו"ן-  אור משי"ח מדרגת "גן  עד"ן- בסוד  -  די"ן-ענ"ג- 

בוודאי   אלהים{מידת די"ן} חותם  ענ"ג בסוד  ע"  ג"ן   מאור החכמה{ע"} בפנימיות הנשמ"ה ג"ן     ג"  כפו"ל  נ"  בגימ" ק"[ן]   {ח}כמה בת[ו]ר[ת] הקבל"[ה]-  מקוב"ל  "חתונה" בסוד ייחו"ד  עולמות {ע}ליונים [ת]חתונים   ובכך  השכינה   הקדושה  מגולה בכל  "עת" וזה שמה וראה   ע"{ת"} זה {א}רבע [מ]אות [א]יש- בסוד אור  "אמא"{בינה} אשר ראש המשיח חכמה בינה דעת  ייטו"ל בסוד  י"ו  ט"ל  מאור התורה תורת ישראל  מ"ן  עשי"ו -הרש"ע-  אשר   לא  לו המלוכ"ה והינו מהווה  "שערה" לשון שערו"ת{סערות} כח הדינים  בבריא"ה ומשי"ח הצדק  בן דו"ד   בסוד  ו"  ד"ד  בסוד מלך  הח"  "הדד בן בדד"  בסוד הצירו"ף   ב'נדבה" להראותך  הינ"ו  נקרא"  הד"ר לשון  מתהד"ר{ספירת תפארת}ומהווה נתינ"ה   {ר}צון  {ה}שפעה    ה"ר    כנאמר   מ"י   י{ע}[ל]ה  [ב]ה"ר   ה"-

בוודא"י  "בעל"  השכינ"ה   ע"ב  א"ל  שמות קדוש"ה ע"ב חס"ד  עולה  בגי"מ  והינו   ישמיד הקליפה דסיטרא אחר"א  ע"שיו"   נוטריקו"ן  עי"ן  יש"ו    בסוד הצירו"ף- אי"ש עוי"ן-    והאות  "ואו"  מלאה  להראותך  מלך המשי"ח בזאת האות יישח"ט  הייצ"ר הר"ע  וזה סוד אות  "ו"  במילה  גאול"ה  כאשר   ג"  א"  באמצעות  אות  "ו"  החיבור   בתורת הקבלה  תזדוו"ג  באותיות ל"  ה"  והתיב"ה  "גאולה" {ת}בו"א  [ע]ל [ש]למות"ה-א"ז ד"ע  בסוד  ע"ד  ה"  הנקרא   א"+ז"  בגי"מ  ח"{מלך}  -שע"ת -  הגאול"ה העתיד"ה חות"ם"   דע"ת  י"ה  הנקרא  ש"  ע"ת   האבות{ש"}משפיעים  מוחי"ן  לשכינ"ה {ע"ת}בתורת הקבל"ה  הקדוש"ה.

ו"

"ויירא  יעקב  מאד  ויצר לו "

הב"ט   "ויירא"    או"ר   י"י  סוד הייחו"ד     ע"  יב"ק שבעים לשונות{פנים}של התורה המגולים בסוד הארת פ"ה וחותמים   {י}חוד  {ב}רכה     {ק}דוש"ה  במלכות  שהינ"ה "ויצ"ר  אותיות  ציו"ר  בסוד תמונ"ה  ה"   וז"ה   ל"ו" לתפאר"ת  ישרא"ל  ה"ו"א   בעל  הידיע"ה כנאמ"ר    "ו"תמו{נ}ת [ה]" [י][ב]יט" בסוד  בינ"ה  {מ}וח[י]"ן [ד]ק[ד]וש"[ה]  המהווה מדיד"ה    ורא"ה   י"ד   בגימ"  דו"ד  ומקובל   דוד"  מד"ה   אור בי[נ]"ה   {א}[ו]ר  [מ]שי"ח  מש"[ה ] בסוד  "אמונה"{מלכות}בתורת הקבל"ה   וזה בוודאי   {ו}יירא  {י}עקב   {מ}אד   ו{י}צר   {ל}ו  מקובל  "מלוי" בגי"מ  -אלהים-{מלכות}  הר"י בסוד  ירא"ה   שהינ"ה ראי"ה אור החכמ"ה  כ"ח מ"ה אדם  עולה  בגי"מ  יעק"ב   מלו"י [מ]ל[כ]ו{ת}   בסוד  -ל"ו"        כת"ם-    הרי האות  ו"  {מ}אור {ה}תור"ה- מ"ה  בגימ" אדם  הינ"ה   {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות   והלל"ו"  {נ}חתמים  [ב]פנימיות [ה]מוח[י]"ן   - "בינה" , מלכות {ז}וכ"ה{מזדככת}מ"ן  המר[ו]מ[י]"ם- זי"ו   שכינ"ה בסוד   ז"  כפול      י"ו   בגימ"  קי"ב   בסוד י"בק  -

{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה המעבר"ה , פירוש אח"ר  בצירו"ף – שופ"ר  רי"ח    פל"א- זה הפירוש בסוד החכמה נאמר    קי"ב  נוטריקו"ן -ק"ו  פ"ה  י"ב-  גילוי"  אור אי"ן סוף יתברך{קו} באמצעות  פ"ה החותם  "מ"וחין  "ה"ש"{ב}ט{י}ם   אור   "משה" {משיח}  מהווי"ם בסוד  מ"ה-וי"ו  אדם  עולה  בגי"מ  והינ"ו  וי"ו בגימ"  אהבה" "אחד" ובזה הדרך  משיג דבקות והתקשרות בבורא יתהלל ויתברך אין מלבדו כלל  וכלל וראה אהבה {בסוד רצון השפעה ונתינה} ו"אחד" זה הדבר ייחודי לעם ישראל רצון  "השפעה" אותיות ע" שפ"ה הרי הדרך היחידה לפתח כלי"  נתינה באמצעות קיום מצוות מעש{י"ו}ת   של התורה שפ"ה בגימ"  שכינ"ה  וע" בסוד  עי"ן  ע"  יי"ן סודות תורת הקבלם  "טעם מצוות" החותמות חיות בפנימיות הנבראים  ושמחה לעבו"ד  הבור"א יתהלל וזה סוד המתנה הוסף אות   י"ו אור התור"ה מקובל  י" תמ"ו"נה הארת {ח}כמה [ב]ממ[ל]כה-  "חלב" נוטריקו"ן  חיו"ת-ל"ב  נתיבו"ת   בסוד  נו"ן-תיבו"ת {הארות} .

ז"

"ויאמר אם יבא עשו  אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה  הנשאר לפליטה  "

"ויאמר"  בסוד  -י"  רום    פלא"   הארת חכמ"ה       הנקראת   "אם"-{ב}ינה   [ע]ליונה   בסוד  ע"ב העולה חס"ד  בגי"מ  -והא"ם-  ו"  מא"ה – {ג}דלות [מ]ו[ח][י][ן]מקובל  -מג"ן  ח"י-  י"        -מ"ח-ג"ן  המהווה המלכות  ג"ן ג"ימל-נ"ון בצירו"ף  נו"ן-גילוים  מקבלת  מ"ח  - מ"ם     ח"ית - אותיות - י" חת"ם-   אור הבינ"ה  המבטל ומכחיד קליפת"עשי"ו {ישו"ע}יימח שמו וזכרו וה-ביטו"ל-  אותיות-  ל"י –טו"ב-  בוודאי  ל"+י"  בגימ"{מ"}אור בינ"ה  הנקרא   טו"ב בסוד  ט"ו  כפול  ב"  בגימ"  ל"  צר"ף  "ל" - ט"ו   ט"ל    ו" אור  תפארת  הנקרא  חסד{אל}  המהווה  "המחנה"  אותיות ח"ן- מ"ה  אדם  עולה בגימ" והוא חותם  "האחת"  אותיות ח"- א"ת  ה"  דעת  דקדוש"ה שהינ"ה  "והכהו"   בסוד כ"ה-  ו"ה   המהווה   כ"ו  -ה"ה   השכינה הקדושה  השם המפורש שופר משה העולה בגי"מ  כ"ו  כ"  כפול  ו"  -ק"כ [ג]מר {ת}[י]קו"[ן] סוד הגאול"ה   -ניקו"ד  תיג"ן-הארת בינ"ה   ת"ג-  יי"ן-  

{א}[ו]ר [ס]ודות  [ה]קבל[ה]- המהווה "הסוואה" ומעביר{לשון תבער"ה} הקליפ"ה  הג"סה   הנוגדת ניקו"ד  ס"ג   דקדוש"ה   ג"ימל  ס"מך   בסוד ניקוד ס"ג מכחיד   "כל סיגים-"  קליפות  טמאו"ת  וזה בוודאי משפי"ע לפנימיות המלכות  מדרגת  "הנשאר"  בסוד  רא"ש  נ"ון  המהווה  "פליטה"   בצירוף פ"ה-  ט"ל  -  י"ה  {ש}פ"ע [מ]ו[ח][י]"ן- או"ר משי"ח  רוש"ם  י"  א"ח  ספירת תפארת{א"ח} החכמ"ה{י"   וראה   י"וד  א"לף  ח"ית   בצירופם   -א"ל  פת"ח  יו"ד-בוודאי אור תפארת{א"ל} פת"ח בסוד  "מפתחא"{בינה}-פ"ה-חת"ם- פל"א   אות  יו"ד בסוד די"ו  תורה ש{ב"כ}תב  במלכות  וזה  כ"ב השכינה סוד ה{צ}[י][ר][ו]פ[י][ם]= "ציורים"  קבלת הנבוא"ה מ{ו}חי"ן  [ד]יחי[ד]"ה- דו"ד  מ{ש}יח [י]שרא"ל חות[ם ] הגאול"{ה}-  {י"ש}מחה  -אור החכמ"ה   ש"ם- חי"ה   שהינו  {מ}"ח-י" [ש][נ]"[ה]-{ס}"ד  מש[נ]"[ה]- סנ"ה בסוד נ"ס-  [ה]"  א{ו}"ר  הכ[ת]"[ר]  -"ת"ורה.

ח"

"ויאמר  יעקב אלהי אבי אברהם  ואלהי  אבי יצחק   ה"   האומר אלי"

ד"ע     וי{א}מר  יעק{ב}  במדרגת    א"ב  אור החכמ"ה הנקר"א  אמ"ר    בסוד  ר"ם   א"  סודות"ורת הקבל"ה  אמר שי"ר   א"ם   {מ}וחין  {ב}ינה בסוד שם   {מ"ב}רר    קליפ"ה דסיטר"א  אחר"א  וזה הש"ם  בסוד  "אברהם"    א"ב –שי"ר-מ"ה   העולה בגימ"   אד"ם   {א}ור [ת]פארת [מ]או"ר התור"ה – המהווה אמ"ת בסוד  "ואלהי"   אותיות   י"  אלו"ה  ובנוס"ף   א"ל-  יה"ו  סוד הייחודים  {קשרים} חכמה{י"} דחסדים{אל"-ו"ה}   וזה בוודא"י    "יצחק"   אותיות  ח"י   ק"ץ   לשו"ן  יקיצ"ה  {ש}ל [מ]אור [ה]ייסו"ד{ח"י}  -

מש"ה   החותם  ש"ם  ה"    בסוד  ש"    מ"ה   אור האב"-אות    העולה אד"ם{בגי"מ  מ"ה}   ולכן -נאמ"ר -  שי"ר   {א}ל     {מ}לא   {נ}אמן  "האומר"    או"ר   מ"ה     תפארת התור"ה    מאו"ר   ה"  שי"ר-מא"ה    ו"   החותם    אל"י   נוטריקו"ן  ל"י   א"    במלכות  הקדושה וראה  ל"+י" בגימ"    {מ}   צרף  אות  א" מקובל  א"ם{ב}ינה ע{ל}יונה החותמת  חות"ם  או"ת  ל"ב נתיבו"ת    בסוד  ב"ת{מלכות}אש"ר רא"ש   נו"ן-או"ת   מהווים  עבורה{עיבורה} {מ}ו[ח][י]"ן  דקדו[ש]"ה  - משי"ח  ש"ם ח"י     י"ש   מ"ח   ס{ו}[ד ] {מ}עשה ה[מ]רכב"ה – עמו"ד  נוטריקו"ן   ע"-מדו"ת   שבעים שמות  ה"  יתבר"ך{סוד התפילה} 

ט"

"{ק}טנתי  {מ}כל {ה}חסד{י}ם

הב"ט   מקובל   "קימה"  מלכות אשר  הינ"ה  שור"ה ב"{ק}{ט}{נ}ו[ת]  {מ}[ו][ח]י"ן בצירו"ף  -חט"א    נקמו"ת- מידת הדי"ן  נקמו"ת  הנגזרת עק"ב  משיכה אסור"ה של חכמ"ה  לא מתוקנת  "חטא"  וז"ה  "מכל" לשון  נקמות  "מכלים"  המוחי"ן    והדר"ך והאמצעי  -לבש"ם-  הקליפות {נקמות} {מ}ידות [ד]י"ן –ד"ם התאוות  באמצעו"ת    ש"ם- ל"ב   {מ}אור [י]שרא"ל – אור בינ"ה  מ"י  שערים  בגימ"  נו"ן   -

חמישי"ם  בסוד  י"  שמחי"ם  עשר   ספירות  "הח{סד}ים"  אותיות   ס" כפול ד"   בגי"מ  ר"ם  הרי  ס"ד ר"ם  אור תורת הקבלה הארת חכמה דקדוש"ה על  -יד"ו-אות  -יו"ד-  מגלה  -די"ו  -בסוד  ד"  כפול  י"ו בגימ"  ס"ד    סמ"ך{בגימ"  ק"כ}גמר תיקו"ן  הנחתם  במלכות ד"  לשו"ן  דלו"ת ש"מה    ובזכות  האות סמ"ך  דלו"ת מתהפכת  לכדי  לידו"ת  אותיות  ל"י  ד"ת   ו"     {ד}ע{ת}פאר"ת  -ו"  החותמים  ל"י  בגי"מ   מ"-[א]ור בי{נ}{ה}  {ב}מלכו[ת]-  נאהב"ת   שמ"ה-  שמ"ן –אהב"ה    {ח}כמ"ה  [מ]ת{ו}קנ"[ת ]-  חות"ם"  ה" יתבר"ך  בפנימיות -הנבר"א-בס"ד  "אר  בנ"ה "  המשפיע נו"ן-בריא"ה   לממלכ"ה.  

י"

"הצילני  נא מיד אחי מי"ד  עשיו  כי  ירא  אנכי  אתו  פן יבוא והכני  אם על בנים  "

"הצילני"   בסוד   צ"ל-יי"ן אור החכ"{מ}ה  המהווה  צ"ל{ם"}    הנקרא   "נא מיד" אותיות "יין  אדם"- מוחי{ן} [ק]דושים   -  ק"ן   שהינ"ם  "אחי"  נוטריקו"ן  א"  -ח"י סודות"ורת  הקבל"ה  ח"י בסוד  ח"  כפול  י"   בגימ"  {פ}"ה  -[ג]י[ל][ו][י] החכמ"ה גילו"ף   נוטריקו"ן  גילו"י-פ"ה בוודא"י  גי{ל"ו}י  פ"ה המהווה ל"ו {נ}שמ[ו]ת הצ[ד][י][ק]{י}"[ם]הנקראים  "ניקודים"  אותיות  יי"ן-  קו"ד  מ"ם   הרי הצדיקים  ק"ו-  ד"  בעל"י ע"ב  ל"י   אור אין סו"ף  הארת ק"ו   ק"  כפול  ו"  בגימ"   ת"ר  בסוד  שיר"ת   מ"ם   אות  רי"ש  -

המלא"ה  בגימ"  ת{ר}  מצביע על   י"ש  א"ר  בסוד  רא"ש  י"  מ{ו}חי"ן ח[כ]מה -  כ"ו    כ"  כפול   ו" ק"כ  {ג}מר [ת]יקו"ן  [מ]עלה גדול"ה  -ג{בורה}ת{פארת}מ{לכות} - הרי  בגבור"ה   על התאוות   מלכות זוכ"ה לאור תפארת האבו"ת   בסוד  א{ה"}בות  ייחוד {ב}עולמות [ע]ליוני"ם-  ע"ב  בגימ"  {חס"ד}-ים , וזה  בוודאי כ"י  ירא"נכי   בצירו"ף- "אר  יין"  כונ"ה  - סוד המחשב"ה  נוטריקון מ"ח  י"ב  שנ"ה  גדלות מוחי"ן   הנקרא "א{ם}  ע[ל] [ה]בנים"-"מלה" בתורת הסוד האמונה זה"ו שמ"ה.

י"א

"ואתה אמרת  איטיב  עמך"

"ו"  תפארת  הנקרא א"תה  בסוד מגול"ה   ו"  מגל"ה  נסתרות"ורת   הקבל"ה  "הנקראים"    -"קרן פלאים"-אותיות  ק"ן-פ"ר- אלהי"ם- {ג}בורה [ד]קדוש"ה   בסוד  ג"ד זהו ד"ג    ד"לת   ג"ימלבצירו"ף  "דגלים תהיל"ה- {מ}וחי"ן  קדו[ש]י"ם [ע]בור{עיבור}הממלכ"ה  סוד  שמ"ע  נוטריקו"ן  ש"ם  ע" שבעים {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה -  שפ"ה  בגימ"  שכינ"ה   ש"  פ"ה  אור האבו"ת{ש"} המהווים  פ"ה{חכמה} בוודאי  "אמרת"    א"ם-תור"ה  {א}[ו]ר [ב]י[נ]"[ה]   שהינ"ו  נבוא"ה  הנקראת  "איטיב" בסוד  {ט}"ב  פ[ל]"א  י"  -ט"ל ט"  כופל  ל"  בגימ"   ר"ע   -ר"יש   ע"ין-   בצירו"ף   -יי"ן    עש"ר-  {ש}ל{מ}ות מו[ח][י]"ן  - משי"ח-ן"   {ח}כמת  {נ}סתר   ש"י  מ"ח המהווה    -שי"ר-  די"ו- עש"ן-{ע}ולם   {ש}נה   {נ}פש    המר{כ"}י{ב}    -שו"רש  ע"  דין-    בסוד    "עדן  רי"ו  ש"ש-  ייסוד החכמ"ה המקובלבאמצעות  גבור"ה  ר"יו   בגימ"   שי"ר-  ו"  תפארת ישראל     י"ש  או"ר   רא"ש  י"ו  .

י"ב

"ויקחם  ויעבירם  את הנחל"

ראה   "ויקחם"  אותיות  חו"ק-  י"ם  תפארת  המהוו"ה "ויעבירם"  אותיות  עיבו"רם" של השכינ"ה  א"ת  בתורת הקבלה  במוחי"ן   בסוד    מ"ב   ו"  ח"ן    {מ"ב}רר קליפות –טמאות-  ומהפכ"ם  לכדי -ט"ו   אמ"ת-     ט  כפול ו"  בגימ "    נ"ד    נ"  כפול ד"  בגימ"  ר"    צרפ"ה  לנ"ד מקובל  נד"ר     אותיות   ד"  נ"ר    {נ}פש   {ר}וח  בצירו"ף שופ"ר  ח"ן    {ח}כמת   {נ}סתר ש"ר  -פ"ו  בגי"מ  אלהים כך  ממתקי"ם  דיני"ם  בזכות {זכות}  אמ"ת   נוטריקו"ן א"ם-תי"ו  אור בינ"ה    יי"ן-בריא"ה הארת חכמ"ה  בסוד כ"ח מה"  אדם עולה {ב}גימ"  ה{מ}כחיד[ה] [כ]ל סיט[ר]א   אחר"א וזה סוד "מעשה מרכ"בה  המהפך התיבו"ת  מן ר"ע {צימצום} לטו"ב{התפשטו"ת}  וההתפשטות    ט"  שפו"ת   חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד   הנקראים  נח"ל   נוטריקון  ח"ן-  א"ל   {ח}סד[י][ם ] [ש][ל][מ]ים – "חשמלים"  אותיות  "משיח מ{ילי}ם   בסוד  מרפ"א{רפואה שם "ילי" בתורת הקבלה] את המלכות מן הקליפ"ה  דסיטר"א אחר"א. 

י"ג

"ויאבק  איש עמו עד עלות השחר"

ד"ע   "וי{אבק}  בכ"ח  הסיטרא אחר"א הנק"רא "אבק"  נוטריקו"ן  א"ב -  ק" חכמה דסיטרא אחר"א  אות  ק" עליה נאמר   "{ר}גליה  [י][ו]רדות [מ]ות  "-  רומ"י   בסו"ד   מרורי"ם  {לשון  מיצרי"ם}  קליפת  מצרי"ם המצירי"ם  הדע"ת   וזה  אי"ש    בסוד  י"ש   א"  כח הצדיקים תורת הקבל"ה אות  אל"ף  פל"א  החכמ"ה   בכ"ח מבצעים  מלחמ"ה  "עמו" בסוד  ע" -  מו"ם   שבעים לשונות{פנים}  של תור"ה המכחידים המומי"ם{חיסרונות} דסיטרא אחר"א ורא"ה  חיסרונות   -חס"ר-  נו"ן-  או"ת הסיטרא  אחרא קליפת השיכח"ה   נו{ש"כ}ת בסוד ש"כ  דיני"ם  האמונ"ה    ש"ינ   כ"פ      בצירו"ף   -נון  כיש"ף-   בוודאי כישו"ף אותיות  כ"ף-  יש"ו   בסוד יש"ו   י"מח  ש"מו  ו"זכרו  כופ"ה דעת הסיטרא אחר"א וחותמ"ה בנבר"א  והצדי"ק האמת  בסוד   "ע"ד  -

הקדושה  המכניע"ו  בסוד מבע"ר  קליפת כנע"ן  {השכלה זרה}  המכניעה האדם בעל האמונה  וזאת עושים הצדיקים ישראל קדושים באמצעו"ת  מדרגת   "עלות השחר "  בצירו"ף   -לח"ש  תורה-  אות{י}ות  ק[ב]לה- י"ב צירופי"ם   פרצופי"ם  מוחי"ן {ד}קדוש"ה  ייח[ו][ד]י"ם –ד"וד  בגי"מ   י"ד  די"ן   קדוש בשפת המקובלים  ה{מ"ב}רר הטומא"ה   וממית"ה   ואת  ה"ט"  מן הטומא"ה נו"ט"לים הצדיקים  וזה האות  כ"ח הגויי"ם   זה האות אש"ר מוציאה ישראל  מ"ן הגול"ה  אל  הגאול"ה  ט"ט   בגי"מ  ח"י   צדיק ח"י  עולמים- 

משיח בן דוד אשר יצ"א{מגולה} מפנימיות הקליפ"ה{מוא"ב}   אות  ט"  סודות הקבלה הגנוז"ה באמצעותה   ממו"טט"  הקליפה והרי  "טט"  מכחיד"ה  "מומ" בוודאי  "ממו"-ט"ט  המ"ום  על יד"י   "טט"  עוב"ר{מבוער}  מן העולם  וז"ה פל"א  אל"ף   אור ה-חכמ"ה-  צר"ף  אות ט"  -כ"ח  מ"ט ה"- ס"ד  מ"ט  משה -  מ"טט"  בסוד מטט"רו"ן    המ"ט החותם ט"{אור הקבלה} בוודאי רו"ן לשו"ן  רוא"ה  נו"ן{כח האמונה}  רי"נה   אותיות   {נ}"ר  [י]"ה  [ג]וז"ר בממ[ל]כ"[ה]  וזה  משיח  ניג"לה   אותיות  ל"י  ג"ן   ה"  אור מקי"ף  ל"י  בגימ"  ם"   בינ"ה  החתום בפנימיות  ג"ן  ה"  כ"ח ה{ה}י{ג}יו{ן}  בסוד אמונה"{ל"י}מעל הדעת{ג"ן}.  

י"ד

"וירא   כי לא יכל לו  ויגע בכף ירכו"

הב"ט   "וירא"    או"ר  י"  חכמ"ה   הנקראת    "כי   לא" בצירו"ף   "כלי   א"   סודות"ורת הקבל"ה  אל"ף   בסוד  פל"א נוטריקו"ן  פ"ה-א"ל    גילו"י  הדע"ת   בוודאי "ל{א}   י{כ}ל  "  בסוד   כ"א  בגימ" אהיה  שם קדוש השומר ומהוה רוש"ם  עבור{עיבור} יעק"ב   שהינ"ו   "ויגע"    אותיות  "ענג  י"ו    וראה  אות  עי"ן  במילה  ויג{ע}  מלא"ה  ומצביע על  ע"  יי"ן שבעים{פנים}לשונות של התורה הנקרא  {ב"כ}ף  בסוד  פ"ה-כ"ב  סוד  האותיות  המהווים   "ירכו"    בצירו"ף  -שי"ר-כ"ו-  העולה בגימ" השם המפור"ש  שופר מש"ה  ,

פירוש אחר -  {ו}ירא  {כ}י   {ל}א    {י}כל  {ל}ו    {ו}יגע  {ב}כף  {י}רכו  בצירו"ף   מקובל   " כל  ו"   לו"י   י"ב-הרי מצביע על ייסו"ד  החכמה כ"+ל"  בגימ"  נו"ן שערים"  המהווים תפארת ישראל   אות  ו"  שבסוד  ל"ו"י  בצירוף ל"י   ו"    ל"+י"  בגימ"  {ם"}אור בינ"ה עבור{עיבור}   ו"  בוודאי מוחי"ן   י"ב  הש{ב}ט{י}ם  והב"ט   ו"ו  בגי"מ   י"ב    י"וד  ב"ית    זה  המוחי"ן דקדוש"ה {מ"ב}רר  ומתק"ן   "בדיות"  לכ"די   ב"ת-יו"ד  מלכות {ב"ת}   המאירה מן אור החכמה התור"ה ש{ב"כ}תב    די"ו   כ"ב-  בצירו"ף   ליד"ת  כ"ב  י"ו   מאור התור"ה   חכמ"ה כ"ח  מ"ה אדם עולה בגימ" המולי"ד    י"וד  מל"ה  סוד  האמונ"ה   כ"{ב}  [א]ותיות  [ה]תור[ה]  וזה סו"ד  "אהבה".

ט"ו

"ויאמר  שלחני כי  עלה  השחר  ויאמר לא אשלחך   כי  אם  ברכתני" 

"ויאמ"ר   בסוד   י"ו  פל"א  ר"ם    "שלחני"   בצירו"ף  "נחל-  ש"י-    אור בינ"ה  כנאמר כל "הנחלים"   בסוד  ח"ן-מיל"ה-     ר{ז}"י  הק[ב]ל"[ה]-  ז"הב  דקדוש"ה אור החכ{מ}"ה  ה[ט]הור"[ה]-מ"טה  מש"ה  הולכי"ם   בסוד כ"ו-מיל"ה  השם המפורש שופר מש"ה העולה בגי"מ   א"ל{במדרגת חסד}  הי"ם{מלכות{מידת הדין} ובכ"ך  המלכות מתבשמ"ת  בסוד  ש"ם  מ"ב{רר}  הקליפות הטמא"ות  ו"אז"  בגימ"  ח" דעת דקדוש"ה  הנקרא  "עלה השחר"   בצירוף- "ריח שעה ל"ה   סוד החכמ"ה  רי"ח  חתום  בממ{ל}כ{ה}  וזה מוחי"ן {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטי"ם ולכ"ן  נאמר  ל"א בסוד א"ל  "אשלחך"   אותיות  לח"ש  כ"א  העולה -

אהיה בגימ" ק"ו אמצ"ע  תפארת הידיעה הנראי"ת  בפנימיות הנבר"א  בוודאי" {א"ם} –בינה בתורת הקבלה   "ברכתני"   בסוד   "כתר נו"ן   ב"י-  י"ב  צ[י][ר]ופים פר{צ}ופי"ם  קד[ו]ש[י]"[ם] – ציורי"ם    בסוד אוצ"ר-  י"-מי"ם  {ח}כמה [ד]חסדי"ם- ח"ד  {תפארת} התורה חותמי"ם במלכות  וזה מטהר"ה  נוטריקו"ן   מ"ט-  ה"רה  המלכות  {מתע"ברת}  בסוד ע"ב  בגימ"  חס"ד  ס"ד  ח"  {ד}עת [מ]ת[ו]קנ"[ת]-  מדו"ת  בצירו"ף   ע"  פנים של התור"ה "עמדות"   נוטריקו"ן  ע"  מדות  שבעים{פנים}לשונות של הבורא יתהלל מהווים ברכ"ה   כ"ב שיר"ה    כ"ה רשב"י   {א}ור [ג][ד]ו"ל [ו]נפ[ל]א הנקרא  "אגודל"   בסוד    א"ל-  ג"ד   ו"   דג"ל  ו" פלא המעלה התפילה "ב"שער  מ"ע"לה  -  ע"ב  בגימ" חס"ד.

ט"ז

"ויזרח  לו השמש כאשר עבר את פנוא"ל   והוא צול"ע   על ירכו" 

ד"ע   "ויזרח"    ר"ז  ח"י  ו" אור {צ}ד[י][ק] [ח]י עולמי"ם הנקרא  יצח"ק  {ג}בורה  {ע}ליונה  המהווה  ע"ג   בסוד  ע"ין  ג"ימל   בצירו"ף -מג"ן- עי"ן-  א"ל-   חכמ"ה עליונ"ה  הנקראת  "פנואל"  נוטריקו"ן  פ"ה-נו"ן-א"ל {א}[ו]ר [ב]י[נ]"[ה]-  נבוא"ה ח{ס}"ד  [א]"ל    אור   {א}ין  {ס}וף  יתבר"ך   מולב"ש  ב"יב-  כתר"   הארת תפארת  הנקראת שמ"ש והינה  "צולע" בסוד ו" צל"ע  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  {ו"  מידות} בסוד ע"ל  נוטריקו"ן  "עין-א"ל-    בצירוף   "אין-ע"ל-  בוודאי אי"ן סוף  ע"ל{תפארת}  וזה "ירכו"   שיר כ"ו  השכינה הקדושה השם המפורש כ"ו   כ" כפול ו" בגימ" ק"כ  עולה בגימ"   ובכ"ך   "ו"   יזר"ח {מאיר}  בסוד  ר"ז  ח"י    הנקרא   ל"ו{נשמות הצדיקים}-{מ}[ו]חי"ן  [ש][ל]מי"[ם]- מ{"ו"}שלם .

י"ז

"על כן  לא יאכלו  בני ישראל  את גיד הנשה "

"על   כן" בציר"וף   כ"ל- עין ייסוד החכמ"ה   כ"+ל"  בגי"מ נו"ן  במהווה  ע"  {פ}נים [ש]ל   [ה]תורה" –שפ"ה  בגי"מ   שכינ"ה בוודא"י יש למושכ"ה בסוד כ"ו   מש"ה  השם המפורש שופר מש"ה  העולה כך בגי"מ    "ב"צורה "מ"תוקנת  בסוד שם  מ"ב{רר}את   "גיד הנשה"  בצירו"ף   -די"ן  שגיאה"-  הקליפות דסיטרא אחר"א   וההולכים ב{ד}ר{ך}  התור"ה  אור    "בכ"ף   בסוד  פ"ה  כ"ב   סוד  [ה]צירופים [מ]גולה  [ל]מוח[י]"ן-וחותם  "מילה"  בפנימיות "הנברא"  וזה המ"י-ל"ה   יעק"ב   ע"  יב"ק   {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  {נ}קר[א] [ב]ת[ו]רת הקבל"[ה]- "נבואה".

י"ח

"וישב  ביום ההוא  עשו  לדרכו שעירה ויעקב נסע סכתה  ויבן לו בית"

"וישב"   אותיות   י"ש   ב"ו" בפנימיות"פארת  {ו"}  אור   -ש"י   בינ"ה-   בצירו"ף  -י"ב  שנ"ה-    שהינ"ם    "ביום"  י"ו  מ"בררים  הקליפות סיטרא אחר"א    הנקרא{י}ם   עשו  בצירו"ף  "ישוע"{י"מח ש"מו  ו"זכרו}וזה בוודאי  ל"דרכו"  נוטריקון "דורך"   ו"   הסיטרא אחרא  הדורכי"ם ומשפילים  ההולכים  בתורת ישראל קודש הקודשים  ועל כך נאמר    "שעירה" לשון "שערות"  דינים הגוזרים   על ישראל צדיקים קדושים בסוד  "רשעות"   נוטריקו"ן   "שר-עות"-  זהו סמא"ל   הרש"ע  {יימח שמו וזכרו}  ש"ר-שוב"ה-או"ת-  מסית ומדי"ח  בכח  חיו"ת-ד"ם  כ"ח התאווה לדעת שבור"ה  בסוד השביר"ה   ויעק"ב הקדוש" בסוד  ע"   יב"ק  {ש}בעים פני[ם] {ש}ל התור"ה-שמ"ש מאיר"ה כ"ח התובנ"ה נוטריקון ת"ו- בינ"ה הנחתמת בממלכה-   

וחותמת  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  יעקב מכחיד הקליפה  "הארורה"  המערערת על כח האמונ"ה   וזה "סכתה"   אותיות סמ"ך-  את"ה  בגימ" סמ"ך{ק"כ}  {ג}[מ]ר תיקו[ן]-{מ}ג"ן-{י}עקב- אור  מ"י  בג"ימ   {נ}ו"ן [ש]ע[ר][י]"[ם ]נ"שרים"   המבערי"ם{תבערה}הקליפה הטמא"ה   בוודא"י  "ויבן"  בסוד   ב"י-  נו"ן  אור י"ב  הש{ב}ט{י}ם  המהווים בי"ת  בסוד  {ב}ראש{י}{ת} חכמה עליונה באמצעות"ם" יעקב קו אמצע{תפארת ישראל}מכניע ק"ו שמאלדסיטרא אחר"א  ו{מ}בי"א  [ל]תיקו"ן הבר[י]א[ה]- בסוד "מילה"  האמונה השלמה כך שמ"ה  מ[ש]"ה  ב{ת}[ו]רת הק[ב]ל["ה]-וזה עניין  "תשובה".

 י"ט 

"ויצב  שם  מזבח  ויקרא   לו  אל אלהי  ישראל  "

ראה  "ויצב"   אותיות   "צדיק  ב"ו"  הרי  בפנימיות הצדי"ק  מא"ו"ר   התורה  הנקראת  ש"ם   ש"ין   מ"ם  בצירו"ף  -נו"ן  שמים"-{מ}אור {ב}ינ"ה   -שם  מ"ב{רר} הסיטרא אחרא  בוודאי  "מזבח" בסוד  זה"ב   מ"ח  {ג}בורה [ד]קדוש"ה   הצדיק שהינו ד"ג   בסוד מושך ג"ד   עליון בכ"ך  זוב"ח  הייצר הר"ע   וחותם   "ויקרא  "  בצירו"ף "קיר  ואו"   {א}ור [ה]שכינ[ה] {ב}מלכות  וזה  "אהבה  ל"ו   בצירו"ף   -ל"ב אהוה"-  שהינו  "{א}ל[ה]י [י][ש][ר]אל"     א"  שיר"ה  א"ש-י"ראה  סודו"תורת הקבלה  .

כ"

"ותצא  דינה בת לאה  " הב"ט   "ותצא"  לשו"ן   גילו"י   מוחי"ן  הנקרא  דינ"ה  נוטריקו"ן  די"ן-  ה" המהווה  "בת  לאה"   בצירו"ף "אב  תהילה"  אור החכמה   {א}לפא  {ב}יתא צירופי"ם   בסוד  צי"ר –פ"ו-  מי"ם  אלהים יתהלל בגי"מ    פ"ו  המכחיד  קליפת הסיטרא אחרא, פירוש אחר לזה העניין: {ו}תצא אות  ו"  תפארת  ישראל  מוחי"ן   נוטריקו"ן מו"ח-  יי"ן   חכמ"ה  אש"ר הינה רא"ש  מקו"ר  בסוד  ק"ו- ר"ם   אור {ע}ל[י][ו]"[ן]  בסוד ע"ל-  ינו"ן  מלך המשי"ח  המחרי"ב בסוד  י"  חר"ב  עשר  ספירות בל"ימה ללא מהו"ת  אותיות מ"ה או"ת

בגימ" אדם את הקליפ"ה דסיטר"א  אחרא באמצעות  "דינ"ה  זאת מבצ"ע  נוטריקון מ"-  צב"ע{דינים בתורת הקבלה}  החותמים   {ב}ת  {ל}{א}{ה}   מקובל"  בהל"ה  על הקליפה אות  א" במילה  ל"א"ה  מוחלפת  באות  ל"ה"ה  והרי לך  "בהלה" וזה מיתה  הנגזרת  בפנימיות הטומא"ה  שהינה  "מוט-אפלה"-  ומתהפכת  בזכות  התורה כנאמר "המאור שבה מחזיר למוטב"  את הר"ע  לכד"י    "מוט  פל"א ה"  לשך מחזיר"ה וזה עניין  הארות הנולדות מן הקליפה  וזה סוד משי"ח בן דוד היוצא  מן קליפת  מוא"ב  ומהפכה לכדי "ב"ו"-א"ם   הארת בינ"ה  בפנימי"ו"ת {מ}שיח [ת]פארת ישר[א]ל  -אמ"ת.

כ"א

"ויאמר   יעקב  אל ביתו   {וג"ו} הסירו  את אלהי  הנכר.

ד"ע   "ויאמר"    מ"י  או"ר בסוד  י"-או"ר  זה האמיר"ה סוד החכמ"ה   כ"ח  מ"ה בגימ" {א}דם  יעק["ב ]- {א}לפא  {ב}יתא סוד האותיות נקרא  והינ"ו   חותם   א"ל{חסד}  בפנימיות  בית"ו  בסוד ב"ת-  י"ו   מלכות הקדושה   כנאמר    "יו קרנות על חדו"  מלכות הינו  חד"ו   בסוד    ד"+ו" בגימ"  י"   צרף אות  ח"  מקובל ח"י  זהו יעקב המחייה המלכות  בסוד  "הסירו"    סומ"ך-  ירא"ה{אמונה} בפנימיותה  ובכך מכ{ח}י{ד}  ח"ד זהו יעקב תפארת ישראל כך נקרא בתורת הקבלה את הקליפה דסיטרא אחרא  בוודאי  "א"ת שם השכינה {כ"ב}וד"ה  בסוד ו"+ד"  בגימ"   י"  מקובל  י"- כ"ב   -  ה"  אור החכמה מעל"ה  "קרנה"  -

בסוד  קש"ר-נו"ן {בינה}  המאוחד"ת   בסוד "חד  אמת" עימ"ה   נוטריקון  עי"ן-  מ"ה   העולה אדם בגימ" תפארת הינו המקש"ר   מ"ה קשר  האור{בינה}  למלכות{כלי}ומעבי"ר   מ"ב –עי"ר  בסוד שם  מ"ברר  הקליפה  "עיר" שם הייצר הרע  י"-ר"ע   חכמה דסיטרא אחר"א  "א{ל}ה{י}   {ה}נ{כ}ר  יעקב "כילה"   קיומם  ומח"ה אותם באמצעות  ו"  אמ"ת  תורת {י}שראל  ה[ק][ד]וש"[ה]  אמת [ע]ליונה- עקי"דה   שמ"ה  דו"ד  בגימ"  י"ד  אור משי"ח  העוקד ושוח"ט {ה}[י]י[צ][ר] הר"ע  באמצעות  {ס}וד [נ]יקוד  "ציר[ה]"  -סוד  ה"סנה"  הבוע"ר  המבער כל קליפה טמא"ה  דסיטרא אחרא מעל פני האדמ"ה  .

כ"ב

"ויסעו  ויהי חתת  אלהים    על הערים  אשר סביבותיהם"

ד"ע   "ויסעו"  בסוד נסיעה  ניקוד חולם  שורוק  חיריק   קו ימין{חסד אברהם} צד שמאל {גבורה-יצחק}  וק"ו  אמצ"ע {רחמים-יעקב} אל מדרג"ת   "ויהי"  בסוד  י-ה-ו-י-   {מ}ו[ח][י]ן [ש]ל"ם –אור  משיח   השם המפורש שופר  ש"ם  ה"  העולה בגי"מ   כ"ו בסוד  כ"   פול  ו"   ק"כ    מאה ועשרים מדרגות  שלמות ההשגה והידיעה  בבריא"ה  בסוד חפירת  "בארות"  נוטריקון  "ביאור-אות" סוד   האותיות  "המנוקדות"  נוטריקון  מ"ן- קו"ד-  או"ת  הרי האותיות עולו"ת  על גבי  הניקו"ד  למ"ן{תפילה}-מ"יין נ"וקבין   "ב"עולמות  "ע"ליון ע"ב חס"ד  עולה בגי"מ  סוד תפיל"ה  למרומי"ם  שהי"נה  "חתת"  -  חיות"-   "ת"  וידעת "ת"  בגי"מ   ארבע מאות   בסוד-א"ר  ע"ב-  אמ"ת-  ו"   מאור התורה גמר  "ת"יקון   ק"ו-נתינ"ה  מצביע אות  "ת" בתורת הקבל"ה  ולכן נאמר   "אלהים"{יתברך} מידת הגבורה בסוד  "יצחק" אשר קרא לבארות  "רחובות"  נוטריקון רי"ח-  "וו"  באות -  וראה   ו"+ו"  בגימ"  י"ב הארות קדושות  הנחתמות  ב"אות  אותיות "אבות"  הם הניקו"ד  הנקרא  "עדים"-  

בסוד  ע"  מיד"ה  שבעים שמות   ה"  יתברך  החתומים בסוד ניקודים הארת בינ"ה בתורת הקבל"ה  והינם  מבררי"ם  ומדקדקים לשון ניקוד"ים   את הסיטר"א אחרא מפרידי"ם  בסוד   פ"ר   מיד"ה  - מ"ם  גבורה עליונה  פ"ר  בסוד  פ"ה  ר"יש שי"ר  פ"ה   י" שפ"ר   נו"ן   אור {ח}כמ"ה [ד]בינ"ה –ח"ד  ח"  כפול  ד"  בגימ"  ל"ב  נתיבות  נוטריקו"ן   נו"ן-תיבות המעבי"ר{מבער}  "כ"ל  "ק"ליפה  וחותם  ק"כ  גמר תיקון במלכות הקדוש"ה  וזה בוודאי  "סביבותיהם"  אותיות "תיבות  סב"א   ה"ם- בסוד  הארת ס"בא   סמ"ך   בגימ"   ק"כ  החתום בפנימיות  {א}לפא  {ב}יתא  ומהווה  ה"ם  בהיפוך מ"ה  העולה אד"ם  בגי"מ  סוד הניקו"ד   קו"ד  יי"ן  סודו"תורת הקבל"ה  דעת דקדוש"ה מדרגת "ניקודים"   יי"ן-  ו"-  קד"ם"  חכ{מ}ה [ע][ל][י][ו][נ][ה]-{י}נו"ן-[מ]על"ה-   מ"י  בגימ"  נו"ן שערים  אור  {מ}ש{י}ח   נקרא קר"ן-פל"א   ניקו"ד בסוד  ק"ו- די"ן  הניקוד חותם וגודר האותיות בסוד חות"ם  תוח"ם האות למסגר"ת  שחור"ה{מלכות} המהווה- א"ני-על גב"י לבנ"ה   אור אין סוף יתבר"ך   {אי"ן}.

כ"ג

"ויבן שם מזבח  ויקרא למקום אל בית אל "

ד"ע   "ויבן"  בסוד  ב"ן- י"ו תפארת ישרא"ל  שהינ"ם "שם"   ש"ין   מ"ם   בצירוף "נון שמים"  {א}ור ב[י][נ]"ה- אנ"י  בסוד  פל"א  יי"ן   נקרא בתורת הקבל"ה   והינ"ו    חותם  "מזבח"   בסוד  חת"ם  זה"ב   וראה   ב"   כפול  ז"ה  בגי"מ   כ"ד  ספרי תור"ה   הזובחים ושוחטי"ם  ייצר הר"ע בוודאי  "ויקרא"   קי"ר  וא"ו השכינה הקדושה  {ב"כ}ך   נפרדת מן הקליפה דסיטרא אחרא  וה{כ"ך}  זוכה ל-ק"כ  גמר תיק{ו}"ן [ד]עת [ד]קדוש"ה   דו"ד   בגימ"  י"ד בסוד  י"  כפול  ד"   בגי"  {מ"}  אור  בינ"ה  המשפי"ע  עי"ן-שפ"ה   שבעים  לשונו"ת{פנים}של התורה  הנקראת  "בית אל"  בצירוף י"-  ל"ב-  א"ת  החכמ"ה  הנחתם במלכות{א"ת}באמצעות תפארת{ל"ב}  ובכך מקובל   {נ}תיבות  {ח}כמה  מדרגת  ח"ן {ח}כמת {נ}סתר בפנימיות הנבר"א.

כ"ד 

"ויאמר  לו אלהים   שמך  יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב  כי אם ישראל  יהיה שמך"

ראה  "ויאמר"  רו"ם-פל"אי אור חכמ"ה   בסוד מאו"ר  ח" מ"ה  בגימ" אדם"  תפארת התור"ה  המשפי"ע למלכות מידת אלהי"ם  וזה אלהים  בטרם מקבלת  החכמה נקראת  "יעקב"  בסוד ג{לו}ת {השכינה} אך לאחר קבלת החכ"מה  שמ"ה "י"שרא"ל"  בסוד  אור  ל"י  בגימ"   "ם"{בינה} גדלות מוחי"ן המוציא"ה{את השכינה} מן הגולה  באמצעות אות  א"   סודות התורה ובכך מקובל  ג"א"ולה   בוודאי   "לא"  שהינו אין סוף יתבר"ך{לא מושג} "יקרא"  מהווה  א"-יק"ר   הארת חכמ"ה{עבור}{עיבור} מידת האלהים{מלכות} ומשפיע  למענ"ה   עי"ן-מל"ה  שבעים לשונות {פנים}של התורה הקדושה   בוודאי  "עוד"  בסוד  ו"+י"  בגימ"  י"   צרפ"ה לאות   ע"   מקוב"ל   עי"ן אור החכמ"ה  המהווה  יה-י-ה  והב"ט     י"ה+י"ה   בגי"מ ל"מד לשון הולד"ת מוחי"ן מן יעק"ב{גולה}  לישרא"ל{גאולה}  .

כ"ה

"ויעל  מעליו  אלהים  כמקום  אשר דבר אתו"

הב"ט   "ויע"ל  נוטריקון ו"י-  ע"ל  בסוד  י"  כפול  ו" בגימטרא"   סמ"ך{ק"כ בגימ"}מוחין  קדושים{שלמים} הנקראים "אלהים"  בסוד  "מילה  א" הארת החכמה נחתמת בפנימיות  "יעקב"  אשר מהווה בכך   י"  עק"ב  עשר ספירות בל"י"מה בסוד   י"  ל"ב  מ"ה  אדם עולה בגי"מ  והינ"ו מר{כ"ב}ה  -שלמ"ה-  בוודאי  ל"  מש"ה   י" חכמה  י" בינה  י" דעת   ל"  בסוד  א"ל"הים  כלים דקדושה   וזה "מאה-לי"   עשר ספירות  כפול עש"ר-מא"ה חותמים  בפנימיות  יעקב  ל"י בגי"מ    {מ"} בסוד  "אש"ר  שר"ש   א"   סוד החכ"מה   ש"ר-  א"ש {כח הנשמה}   הנקרא  "דבר  אתו"   בצירו"ף "בורא ד"ת-  {ד}ע{ת}פארת  דקדוש"ה    בור"א   ב"ו"- א"ר או"ר-  בי"ת   בגימ"  ר"ז  בסוד   בראשי"ת  {חכמה קדו"מ"ה  בוודאי {ח}כמה ק[ו]דמ[ת] בי{נ}[ה]{אות  מ"}  ומהווה  "חתונה"  חיו"ת-נו"ן מעברת  הבינ"ה בכ"ח הח{י"}ם מ"ח-  י"ה  .

כ"ו

"ויהי   בצאת  נפשה  כי מתה "

ד"ע   "ויהי"  השם המפורש שופר מש"ה   שהינ"ו  "בצאת" בסוד   "צ"דיק   "ב"י"ת"  "א" הרי פנימיות הצדי"ק {בית} מהווה לאות  "א"  סודו"ת"ורת הקבלה אל"ף"לא    בסוד  {פ}"ה  מדב"[ר]  גדול[ו]"[ת]-פרו"ת פ"ה-אור"ות  מולי"ד  תובנו"ת ת"ו-בונ"ה-או"ת   הנקרא   "נפש"  ה"  בסוד  נ"ון- שפ"ה  שכינ"ה בגי"מ   ובכ"ך  מת"ה קטנות מוחי"ן  מהווה  מ"את"ה גדלות "מ"וחין  א"ת  סוד צירופי השכינ"ה  .

 כ"ז

"ויהי בשכן ישראל בארץ ההיא וילך  ראובן  וישכב  את בלהה {וג"ו}ויהיו בני יעקב שנים עשר "

ד"ע  "ויהי"   יהוי"  השם  המפורש שופר מש"ה  ש"ם  ה" שהינ"ו   "בשכן"  בסוד  כ"ב-שנ"ה  סוד הצירופי"ם  פרצופי"ם   פ"ה-צי"ר-מ"ם אור החכ"מה {פ"ה}המולב"ש בפני"מ"יות  בינ"ה  הנקראת  {י}שרא{ל}   ל"י בגי"מ   {מ"} וזה   "בארץ"   בסוד צ"יר א"ב  אור החכמה {א}לפא{ב}יתא המהווה  צ"יר   נוטריקון צדי"ק-או"ר  בינ"ה  נקראת  י"  צד"ק   בודאי  י"  חכמה   המלוונ בדי"ן{צד"ק} מולבש בפנימיותה  ולכ"ן אף על פי שהינה רחמי"ם  דיני"ם  בסוד רמ"חים   מתעוררים ממנ"ה  והיא המשפיע מדרגת "וילך"  כ"ל-  י"ו  ייסוד החכמ"ה עבור {עיבור}  ראוב"ן  אותיות  א"ו"ר-  ב"ן   תפארת ישרא"ל וראה  ב"  כפול  נו"ן  בגימ"   מא"ה  זהו תפארת עשר ספירות בלי"מה"  העולה בגי"מ {א}ד"ם  [מ]אור [ה]תורה הקדוש"ה-מא"ה בסוד  מ"-פל"א-  ה"  חתומ"ה במהות"ו בוודא"י  מ"ה-או"ת  בגימ  אד"ם  והאו"ת"  בסוד בינ"ה  -

גמר "ת"יקון  הנקרא  "וישכב"   בסוד  י"ש-   כ"ו  -בית  הרי  י"ש בסוד  ש"י  אור בינה בפנימיות ה"בי"ת"פארת  שהינו כ"ו העולה שם המפורש בגי"מ  ומהווה "את"{השכינה הקדושה בתורת הקבלה] בוודאי הל"ך  בסוד  השכינה כל"ה  כ+ל"  בגימ"  נו"ן  גדלות מוחין סוד גא"ו"לה   המהווה  "בלהה" ל"ב   ה" ה"   תפארת ל"ב המקש"ר  ה"{בינה}  ב{ה"}מלכות   בסוד  י{ה}"ו"{ה}וזה  ב[נ]{"י}  [י]{ע}[ק]"[ב]-בכך מקובל במלכות  -עי"ן-יב"ק-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה   עי"ן פנים{לשונות}של התורה הקדושה בוודאי  מוחי"ן   {ש}תים  {ע}שר הש{ב}ט{י}ם  נקרא בתורת הקבלה    {י}שר{א}ל   י"א  ואוס"ף  אות  א"  סודות"ורת הקבלה  מקובל  י"ב  כנאמר גל עיני ואביטה נפלאות עיניך   וזה  י"וד  א"לף   בסוד -י פדוא"ל-  הגוא"ל  ישראל באמצעות  אות  א"  פל"א  החכמה  י"וד  ב"ית    בצירוף תיב"ת-די"ו-  תורה ש{ב"כ}תב כ"ב  צירופי סוד אותיות   "מ"עשה  "מ"רכבה   מ"ם  בגימ"  פ"ה  עולה גילוי החכ"מה האלוקית המכחידה כל קליפה דסיטרא אחר"א.

כ"ח

"ואלה תולדות  עשו הוא אדום"

ראה  "ואלה"  אותיות "אלוה"  בסוד  א"ל-ו"ה    ל"ו"- ה"א {ח}כמה [ד]חסדים   ח"ד  ח"  כפול  ד"  ל"ב נתיבות החכמה  נקראים והינם  מכחידים  "עשו"{סיטרא אחרא} אש"ר הוא  א"שר"  סמאל הרש"ע כ"ח ההשכל"ה  ההכש"לה   כח "אדו"ם  ובזמן אמירה נשמ"ע "מדע"   בסוד  "א"-  ד"ום"  מוריד ער"ך  האמונ"ה היא הג"א"ולה ושומ"ט אות  "א"  בסוד חתימת  גול"ה  במוחין   הנבר"א  ,פירוש  אחר לעניין:  {ו}אלה  {ת}{ו}לדות  {ע}שו  הוא אדום   מקובל  "עוות"   בוודאי הסיטרא אחר"א  "מעוותים"   בסוד "עוון מתים" באמצעות חטאי"ם  מדיחים ומסיתים מוחין קדושים   לעשית  "עוונות"  נוטריקון  "עוון-נו"ן-אות"  הבנת  האמו"נ"ה בדרך קלוקלת ושגוי"ה.

כ"ט

"ואלה  בני צבעון  ואיה וענה  הוא  ענה  אשר  מצא את  הימים במדבר  "

"ד"ע    "ואלה"  בסוד "אלוה" חסדים שלמים  המכחידים  הסיטרא אחר"א   הנראים  בני  "צבעון"  נוטריקון   "צביעות  נו"ן-  חכמה זר"ה   "צבעון"   בצ"ע-  נ"ון   הנחש הר"ע     ח"ן-  רש"ע   הפועל בנסתר ומכיש וממית הנבר"א   בוודאי  "רשע"   ר"יש    ש"ין  ע"ין בסוד הצירוף  שינו"ן-  רש"ע  {מ}יד{ת} הד[י]ן הקש[ה]-מית"ה  שינונים   בשפת הקבלה הקדוש"ה כך  שמה וזה  "ואיה"   בסוד  ישראל   "ו"  פל"א  י"ה   מכחידים זאת הקליפה מית"ה  באמצעו"ת    "צבעון" דקדושה נוטריקון    צ"דיק-ע"ב-  נו"ן כח הצדיקים  ע"ב  בגי"מ חסד עולים ומהווים {כ}"ח ה[ב]ינ"ה  סוד   כ"ב  צירופי אותיות התורה מעשה מר{כ"ב}ה-    

כ"ב  ר"ם  ה"  במילוי אות  ה"   כ"ף-אברהם   חסד מ"ו"שלם   בסוד מושל"-ם"  [א]ור החכמה מולבש {ב}פנימיות [ה]נשמ"ה בסוד  עולם  "הבא"   א"ב   ה"  {א}לפא-{ב}יתא צירופים    המהווים   "אשר"  ראש"   שי"ר  א"   י"ש  א"ר    תורה החותם   "ה{י"מ}ים  בגי"מ  נו"ן  שערים   ע" שרים שבעים שמות ה" יתברך  ובכך המלכות מט"ו"הרת   בסוד   "במדבר" אותיות   מ"ב-דב"ר    {מ"ב}רר הקליפה דסיטרא אחר"א  ובכך מקובל  "וענה"  אותיות  "ענוה" במלכות הקדושה ישראל ש"מה  מש"ה  כנאמר והאיש מש"ה  עני"ו  מא"ד  בסוד  אד"ם   עולה מ"ה    בגי"מ  תפארת ישרא"ל  במאור"ה  מ"ב אור-ה.

 ל"

"ואלה המלכים  אשר מלכו בארץ אדום  לפני מלך מלך לבני ישראל "

ראה   "ואלה"  בסוד"אלוה"  יתברך  אשר עתיד בסוד י"  עדו"ת  לבער   ל"ב   ר"ע זהו הייצר הר"ע  הנקרא  "אדום"   מכיון שנאחז בכ"ח א-{"דם"}-תאוות הגוף   והינוט מכונה  "מלכים "נוטריקון  "מום-כלים"-  מכיון שמטביע מומים{חיסרונות}{ב"כ}לים   כ"ב  אותיות המהווים מילי"ם  ובגאולה העתידה בסוד דע"ת  י"ה   משיח ישראל סוד הדעת ה{ש}ל[מ]"[ה]-  מש"ה  יבע"ר זה הנג"ע הר"ע   סמא"ל  יימח שמו וזכרו שר"ו הרשע של בן הבליע"ל  עש"ו  אדמונ"י    בסוד  די"ן-מו"ם-אפל"  נקרא בסוד צירופי אותיות המיל"ה   וביו"ם בסוד י"ו-מ"ב{רר} הקליפ]ה דסיטרא אחרא בגאול"ה    אותיות ל"ב-גאוה מלך משיח בע"ל גאו"ה דקדוש"ה   "ישבר" בסוד  "רשב"י    נוטריקון  ש"ר-  י"ב מוחין הש{ב}ט{י}ם  את  מלכות אדו"ם   וא"ז  בגי"מ  ח"  -

דעת ישראל  מהווה  "מלך לבני ישראל"   בוודאי  מ"ח  ל"ב  כ"ליות  דקדוש"ה הנקראים   "לבני"  בסוד  י"  לב"ן   עשר ספירות שלמות{והרי}השכלת לדעת כל דבר אשר בקדושה עניינו עש"ר מונים אות"ו    בסוד אמ"ת-ינו"ן או{ר מ}שי"ח    ישראל –ר"ם {ב}תורת [ה]קב[ל]"[ה]-"להבה" השורפת בסוד  "שופר-או"ת- סוד האותיות המכחיד ומעבי"ר{מאבד}  הייצר הר"ע  ועוקר"ו  מן העולם ובמקומו חותם ישראל ו"-רקיע"  בסוד חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד שש{ו"}מ{י}[ד][ו]ת דק{ד}וש"ה -י-ד-ו-ד- יתברך ויתהלל שמ"ם שם"-  "ם"  אור בינ"ה בשפת הק{ב}לה ה[ט]ה[ו]ר"ה- טו"ב בסוד  ט"-  ב"ו"  חותם  ט" מידות קד"ו"שות  בתפארת אות  ו" תפארת ישראל מוחין תפוחי"ם בסוד  מופ"ת   ח"י    מפת"ח   י"ו  מאור התורה .        

תם ונשלם מאמר עולם הקבלה –פרש"ת  וישלח "/מאת רשב"י נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל{מאמר מגידים} 

 

 

 

OnLineTech