להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "וישב"

"פרשת וישב"/ מאת רשב"י נמסר לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}בצינור הנבואה {מאמר מגידים}

א"

"וישב  יעקב  בארץ  מגורי אביו   בארץ כנען  "

רא"ה   "וישב"     ו"  תפארת ישראל   מהווה   ב"  י"ש   י"ש   כפול  ב"   בגימ"  ת"ת צרפם   ל "וישב"   מקובל -"תשוב-תי"ו-    בוודאי   אור הבינ"ה  הנקרא  "ת"שובה  בגאולה העתיד"ה  בסוד   "דעת  י"ה  ייחתם  באופן קבו"ע"  במלכות באמצעות  ע"  לשונו"ת {פנים}של התורה  תורת   ישראל הקדוש"ה  וראה "יעקב"   קב"ע   י"  בוודאי אור החכמה אשר הארתו אין נפסקת לעולמים  בפנימיות"ו" בסוד   "בארץ"   נוטריקו"ן  "בא"ר-צדי"ק   הרי   ב"-א"ר אברהם [א"]  יצחק{ב"}  בצדיק חי עולמים   יעק"ב   וכידוע האבו"ת    "אב"-או"ת   {א}לפא {ב}יתא   סוד האותיות  הארת החכמה "נקראות"    ק"ן-אור-אות    בסוד  "מגורי"- 

 בצירוף -מ"י  אור"ג-    בגימ"  מ"+י" מקובל  נו"ן  שערים  המהווה "אור"-  ג"  {האבות} הנחתם  במלכות  הנקראת   "כ{נע}ן" בסוד   כונ"ה{כלי} המושפע  עבורו{עיבורו} אור  עי"ן{החכמה העליונה}והרי לך סו"ד ההשגח"ה הנאמר  בחכמ"ה  ד"ע אשר תפארת  מהוה "חכמה  תחי"ה  -בעליה-"בסוד  י"  ע"ב  ל"ה   {ל}ממלכ{ה}  וראה  החכמ"ה בסוד  כ"ח  מ"ה     אד"ם  עולה בגימטריה  מ"ה  לשו"ן  מהו"ת    ובזמ"ן אמירה  נשמ"ע   מ"ם    או"ת  הארת  בינ"ה בתור"ת  הקבל"ה  מקו"ר ושורש  קיו"ם  כל  העולמו"ת  בסו"ד  חמישים  שערי בינ"ה  כ"+ל"-  נו"ן  בגי"מ, והעולמו"ת  לשו"ן העלמו"ת והסתרו"ת- 

סוד  התור"ה   הרי התור"ה סוד"ה  העלמו"תה  והתכסות"ה   ורק בפני"  אהובי"ה   הצדיקי"ם  מגל"ה  שבעי"ם  פני"ה   ופני"ה  סוד  המילי"ם פ"ה  יי"ן   גילוי החכמה  פ"ה  במלכו"ת  יי"ן  הארת  חכמה  ק"ו שמאל בתורת הקבל"ה שמא"ל  לשו"ן   ש"ם   אל"ם   קטנות  מוחי"ן בתורת הקבלה  ,הנחתם במלכות עק"ב הדיני"ם {ה}מלווים [ל]חכמה ה{מ}קובלת  בסו"ד –מל"ה  האמונה כ"ך שמה  מש"ה  בתורת הקבל"ה כנאמ"ר  "רבה  אמונתך" הרי   מש"ה  {ר}אש  {ב}ית  {ה}מקדש    אב  הנביאי"ם כה"ן  הכהני"ם   לשו"ן  מכווני"ם  את  ליב"ם  לעב"ר  ה"  יתבר"ך   וליב"ם  בסוד  המילים מ"ב  ל"י   השם הקדוש  מ"ב  אש"ר   עולם הבינ"ה  רא"ש  נקרא   משפי"ע הארת"ו  ובאמצעות"ו  הכהני"ם  מטהרים הטמאי"ם  כנאמר"   -

הבא להטהר  מסייעי"ן  בידו" כלומ"ר   באמצעות  מדרגת  הבא"  עולם הב"א  ובהיפו"ך  א"ב   ה"  הארת חכמ"ה  בשפת המקובלים   "להטהר"  לשו"ן  אות  ל"  מוחי"ן דקדוש"ה  בתורת הקבלה   בג"ד  ומלבוש  הכהני"ם  בסוד  צ{ל"}ם  בכ"ך  מטהרי"ם  ובזמן אמירה נשמע    מתארי"ם  את תמונ"ת  ה"  לנבראי"ו דבר"י  נבוא"ה   וזה  מסייעי"ן  בסו"ד מס"ך  עי"ן   אות  סמ"ך במילה  "מ{ס}ייעין  במילויה ,  הכהני"ם   בסוד  המילים  כ"ה  יי"ן בעלי תורת הסו"ד   והקבלה המעשי"ת לשו"ן סיו"ע   מסירי"ם  המס"ך  -המפרי"ד  יכולת  הנברא להרגי"ש הרגש  הבורא" ומהפכיו לאו"ת  סמ"ך   לשו"ן  סמיכ"ה ולמיד"ה את תור"ת  הקבלה אש"ר באמצעות"ה אור  הבורא נגלה לנבר"א   וזה  ב{יד"ו}  כלומר   באמצעות הארת החכמ"ה אות  יו"ד  על פי הקבלה אשר מאיר"ה במוחי"ן הנברא  הרוכש כלי"ם של נתינ"ה והשפע"ה  הבור"א אורו מאי"ר הפרצו"ף  בסוד צרו"ף   אותיות שמו"ת הנברא  ובאמצעות  שמ"ו משפי"ע  חכמת"ו  ועל כך אמר  שלמה המלך  : "טוב שם משמן טוב  "  כלומר"  טו"ב  ואין  טו"ב  אלא מאור  התורה  המחזי"ר  למוט"ב כנאמר "המאור שבה מחזירו למוטב"  הרי חתום המאור בש"ם  האד"ם  הנקרא "מחזירו"  בסוד  המילים  מ"ח  ז"ר   הרי המ"ח ניתן כפיקדו"ן  לאד"ם בחייו-

בזה העולם המשמשי"ם בעבורו אותיות שמ"ו כשמשי"ם המשפיעי"ם  שפ"ע למהותו  וכידו"ע  כ"ח הנשמ"ה  שור"ש  הרוחני של האותיו"ת הוא הקוב"ע  לשו"ן  מקבע תבנית ההתרחשויות  באד"ם  וזה נאמר  "זר"  בסוד  מ"ח  ז"ר האדם במותו  מחזי"ר  שמו לבוראו  ושמ"ו  נשמת"ו  ועל כך אמר שלמה המלך החכ"ם באדם  "טוב שם משמן טוב"  הרי  הש"ם  נול"ד   מן -השמ"ן-  אותיות  נשמ"ה  והש"ם  התורה  התחתונ"ה   טו"ב  , והנשמה  התור"ה  הרשומ"ה בס"וד  רו"שם  {ה"ה}  בגי"מ  י"  תורת משי"ח אשר נקרא  טו"ב  לשו"ן  מטבי"ע אור  ה"  יתבר"ך בבריא"ה  וזו  תחי"ה בסוד   "תחית מתי"ם  המשי"ח  מדרגת   חי"ה  על פי תורת הקבל"ה  הינו  מן  המתי"ם בסוד  תמי"ם  באמונתו השלמ"ה   ומשי"ח ש"ם  ח"י    כנאמר  יחיד חי עולמי"ם   והחייאת  המתי"ם  הם   עולמי"ם  לשו"ן  ע"  מילים  ה" המפור"ש  אשר משי"ח מחייה {נ}פטרי"[ם]   על ידי"  העלאת  מ"ן  מ"יין  נ"וקבין-

העלא"ת   תפילו"ת  והוא  יחי"ד בסוד  מייח"ד  נשמו"ת  לנפטרי"ם   וזה עולמי"ם  לשו"ן  הול"ם   הנפטרי"ם בנשמו"ת דקדוש"ה ומטהר"ם  מטומא"ת  המיתה   ועליו  על  משיח  נאמר  "מטהר טמאים מטמא טהורים"  כלומר  משי"ח    מטה"ר  בסוד המילים   מ"ט  ה"ר   מ"ט  האבות   הרי"ם  נקראים  לשו"ן  תורת  הקבל"ה  וה"ר  בזמן אמירה  נשמ"ע  האר"ה  והער"ה של הנפטרי"ם  ועל כ"ך נאמר   "מטהר טמאים"   מעניק משי"ח  מט"ה   או"ר   ובזמן אמירה נשמע "מטהר"  מוחין קדושי"ם  לטמאי"ם  בסו"ד  אטומי"ם  וקבורי"ם    וזה   "מ{טמ}א"  טהורים  משי"ח  יור"ד  תהו"ם   ל –מ"ט  שערי טומאה דסיטרא אחר"א   טומא"ת  נפט"ר בכד"י להחיות"ם  ,והטהו"ר  משי"ח   טמ"א בסוד נטמ"א  וסובב  הקליפו"ת  -

כ"ח  הגוף הנרקב ומעני"ק  חיות"ו   כנאמר  "ברוך  מחייה   מתים"   הרי  "ברוך"  בסוד  המילים  או"ר  כ"ב אותיות התור"ה שהינה טהורה וקדושה  משי"ח מחיי"ה  מתי"ם  ומחייה  אותיות  מ"ח  י"ה  שהינו  כ"ח  כונ"ה   ח"י  מ"ה    ומשיח  ח"י בסוד  יחיד ח"י  עולמים"  הרי  בעת הגלות  הוא יחיד" בעל רוח חיי"ם  הנקראת  ח"י עולם הבינה מקור החיים וכל הנבראי"ם  הינם  "עולמים" לשו"ן  בית  עלמי"ן  -בעלי רו"ח שטו"ת   כנאמר  "הרשעים בחייהם   נקראים מתי"ם  כלומר  הרשעי"ם  הינם מתים  -"ובחייהם"-  בזה העולם  היחיד שחי הינו   ב"ו" -  ח"יי   מ"ה    מלך המשי"ח   מדרגת מ"ה אדם עולה בגימטרי"ה  אשר בו  ה" יתברך חתם  רוח  חיי"ם  כנאמר " נפח באפו  נשמת חיים   "  הרי   ה" יתברך  נפ"ח  בסוד  המילים  פ"ה  ח"ן גילוי "ח"כמת   "נ"סתר  הנקראת פ"ה  באפו"  לשו"ן יחיד ולא  אפיי"ם לשו"ן רבי"ם משמע  "באפו"  בא-פ"ו   ופ"ו בגימטריה אלהי"ם  כלומר   משיח  שהינו  אלהים בסוד  מילה  א" {אותיות  אלהי"ם} הארת כת"ר הוא  נשמ"ת  חיי"ם   בסוד  מעניק  חיים לכ"ל הנשמות  באמצעות  שע"ר החמישים" כ"+ ל"-

נו"ן  בגי"מ  שה" יתברך חת"ם ב{פ}נימיות["ו] -  אלהי"ם{פ"ו} בגימטריה  וזה  "בעליה"   המשיח  הינו  בע"ל   מוחי"ן י"ה  {ח}כמה ובי[נ]"ה-  ח"ן   {ח}כמת  {נ}סתר התורה האלוקי"ת  אשר  נקראת   אור משי"ח  לשו"ן  הארו"ת  והוראות  שה" יתברך משפיע  מעניק וחותם  במשי"ח  בנו" בסוד  בינה  ב"ן   י"ה  כנאמר " בני אני היום ילדתיך  " הרי  אנ"י  שהינו  אי"ן   סוף יתברך  לא מוש"ג הי"ום- הארת  החכמה אור  הגאול"ה  בשפת  הקבלה  א{נ"י} בסוד  י"+נ" בגי"מ ס" בצירו"ף  א" מקובל  א"ס {א}ין {ס}וף יתברך ויתהלל -  אלקי ישראל  "ילדיתך " חתמתי  יל"ד    י"   ת"{וכ}ך   וכידוע   רוח  משי"ח כ"ו השם המפורש  שופר מש"ה עולה בגימטריה יל"ד שמה  מש"ה בתורת הקבל"ה  אשר נתעב"ר  בגוא"ל  צד"ק  ובכך  י"  ספירו"ת נכללות ומהוות המוחי"ן דקדושה" .  

ב"

"אלה תולדות  יעקב יוסף "

הב"ט    "אלה"   נוטריקון  א"-  ל"ה      "א"ור  התור"ה לממ{ל}כ{ה}  המהווה  "תולדות" בסוד  "תו"-לידו"ת    וכידוע בינ"ה   תי"ו  בגי"מ  -ארבע מאות-   בסו"ד    הצירו"ף  -"ריבוע –אמ"ת-    הרי   י-ה-ו-ה-  סוד  "ריבוע"    רי"ו  בגימ"  גבורה    וע"ב בגימ"   חס"ד   המהווים  "עיבור"   אמ"ת{קו אמצע} בפנימיות המלכות  המהווה  לידו"ת  נוטריקון  ל"י-  ו"  ד"ת בוודאי   ל"י  בגימ"   {ם"} אור בינה משפיע   ד"עת"פארת אות  ו"  {קצוות}לשון  מצוות למלכות  בסוד  יעק"ב  {אמת}המשפי"ע   ייסו"ד  החכמ"ה "יוסף"  שהינו    אוס"ף-  י"  הארות  ומעב"ר  הנקבה{כמשל למלכות המקבלת}מן הזכר המשפיע  ע"  שפ"ה  ייסו"ד  הבניין שבעים פנים{לשונות}-

של התורה תורת ישראל , פירוש  אחר לזה העניין:{א}לה   {ת}ולדות  יעקב יוסף מקובל   א"ת  בוודאי   א"ת צירופי אותיות   מהויים  תולדות עבור{עיבור}יעקב{תפארת}יוסף {ייסוד}  כנאמר   "בראשית  ברא אלהים א"ת  השמים וא"ת הארץ"  ורא"ה  "בראשית"  אותיות   - רשב"י   א"ת-   בסוד האותיות  של מעשה המרכבה הנקרא  רשב"י  בצירוף  ר"יש  ש"ינ  ב"ית   י"וד   מקובל -כ{"ד}י"ו  נון"-שי"ר שב"ת-אור החכ"מה {כ"דיו"} החתום ביעק"ב{שי"ר-נון בסוד נש"ר} המשפי"ע  ליוס"ף{ייסוד השבת}  בכ"ב   ברא" אלהים     יתברך  ב"   א"ר   השמים  {רצון השפעה} והארץ{רצון קבלה} שני"  כוחו"ת  נוטריקון {כ}ו"ח-  [א]ותיו"ת בסוד  השם  כ"א  העולה  אהיה  והם בסוד מ"ה העולה אדם בגימ" {פ"ו}עלים בבריא"ה  מידת אלהים  העולה פ"ו  בגי"מ .

ג"

"ויבא  יוסף  את  דבתם  רעה  אל אביהם"

ד"ע    "ויבא"  בסוד  החכמ"ה  א"ב   י"ו    {א}לפא  {ב}יתא  ב"א   אות  בי"ת  יוסף  אל   ישר{א"}ל   וזה בוודאי   "דבתם"    אותיות  -{מ}ד"ת-{ב} יוסף  ה{מ"ב}רר  {נ}יצוצות  [ק]דוש"ה -  באמצעות  אור החכמה ק"ן בתורת הקבלה   ובכך חותם  ד"{ע}ת"פאר[ת ]  בפנימיות המלכות  {ב"כ}ל    ע"ת בעזר"ת    ע"ב  [ר]"ז  א[ו]"ת    סוד  {כ"ב}  אותיו[ת]   משפיע "ברכות"   כ"{ב}-{ת}ורה   {ב}מלכו{ת}   ובכ"ך  מכחיד   יוסף הסיטרא אחר"א  הנקרא  "דבתם"  בסוד  ד"ב-מ"ת   הייצר הר"ע   ד"ב  בתורת הקבלה  זהו שמ"ו  מ"ת   בזכות עבוד"ת    ע"ב  ו" ד"ת חסד העולה בגי"מ  ע"ב     וחתום ביוסף{אות  ו"} משיח  ישראל  בסוד  {ד}ע{ת}פארת  שלמ"ה  מעביר{מבער} את הקליפ"ה  או{מ}ו{ת}  העול"ם  שמ"ם לשון  "שממה"  גוז"ר יוס"ף  ב"ם  באמצעות שם מ"ברר  הסיטרא אחר"א הרשעים ועוקר"ם"-

בזכות{זכות}אור בינה -מן העול"ם-  בסוד הצירוף   "מעלה  מ"ן-  יוסף  סוד התפילה ובכך מוש"ך  חכמ"ה המלווה בדינים  ומחריב"ה בסוד חר"ב  י"ה  סיטרא אחר"א  {מ"ב}פנים  בוודאי מ"ב  פנים{אופנים}  הכורתים העשבי"ם  ומזמרים  רוח הטומאה  הרעה ו{ב}יו{ם} ההו"א  יקויים הנבואה בגאולה העתיד"ה   "ואת רוח הטומאה  {א}עביר  מן הארץ" בוודאי ה" יתברך ויתהלל באמצעות אות א" סודו"תורת הקבל"ה "יוסף" ייסוד החכמה באמצעותו  יברר ויעלה מלכות הקדושה מן הקליפה הטמאה  וביום ההוא יהיה ה" אחד ושמו אחד"  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אין עוד מלבדו הוא היחיד המולך על ממלכת"ו.

ד"

"וישראל  אהב  את יוסף   מכל בניו  כי בן  זקונים   הוא לו  ועשה לו  כתנת פסים"

ד"ע   "ו"  תפארת המהווה   "{י}שרא{ל}  בסוד רא"ש  ל"{י} ג{ד}לות [מ][ו][ח][י]"ן  חותם "יחודים" הנקראים   {א}ה{ב} בסוד  {א}לפא  {ב}יתא  צירופים פרצופים    "את" שם השכינה  מהווים   וחתומי"ם   בפנימיות ייסו"ד  נוטריקו"ן  י"-סו"ד יוס"ף  שהינו   "מ"  -כ"ל {סוד} הב[י]נ"ה  מקובל יסו"ד הנקרא   כ"ל  כ+ל" בגי"מ  נו"ן  ש{ע}רים  דקדו[ש]"[ה]  בסוד {ש}תיים  {ע}שר  {ה}שבטי"ם אור מוחי"ן   -{מ}או"ר  [י]"ו   [ח]"ן-    י"   מ"ח   המהווה   "בניו" נוטריקו"ן   בני"ן- ו" בסוד  ב"ן-ינו"ן  משיח ישרא"ל ב"ן  יוס"ף    י"ב  -נו"ן-אוס"ף בפנימיות"ו"  ולכ"ן  יוסף   ב"ן  זקוני"ם  נוטריקון    ז"ה-   ו"-  קני"ם  מהווה    ה{מ}[נ]ור"ה  הקדו[ש]"[ה]- נשמ"ה   שהינה {כ}תנ{ת} פסי{ם}  בסוד  "כתם"  {כ}תר {ת}פארת   {מ}לכות   והינו   "ועשה  לו"   בצירו"ף –ל"וו"  שע"ה-   הרי  ו"+ו"  בגימ" י"ב אור  ש"תיים  ע"שר   ה"ש{ב}ט{י}ם   הקדושים.

ה"

"ויחלם  יוסף  חלום  ויגד לאחיו"

ראה   "ויחלם"  בסוד  ניקוד   [י]"  {ח]ול"ם   אור הבינ"ה   הנקרא  ח"י   ח"ית  י"וד   בצירו"ף   -יחו"ד-או"ת –  המהווה  י"וסף   אור החכמה המייח"ד  בסו"ד  מ"ה-יחידה" מלך המשי"ח  מ"ה אדם  עולה בגי"מ  את כ"ל   העולמות    בודאי  כ"+ל"  בגי"מ  נו"ן כ"ך  בסוד  מאה ועשרים  מדרגות {ח}ותמ[י]ם  [ת]יק[ו]"[ן]-בסוד  "יו  חת"ן-  {מאו"ר}   ה[תו]"רה    -"מ"-אורו"ת   בסוד  {ב}ר{כ}ות    כ"ב-תור"ה החתומי"ם  בפנימיות הממלכ"ה  הנקראת  "ויג"ד  נוטריקון   י"ו-  ג"ד   מקבלת המלכות אור החכמ"ה{י"ו}  באמצעות יוסף  הצדי"ק  {ד"ג}  החותם מז"ל  עליו"ן{ג"ד}   עבור {עיבור}   -א"ח"יו   אותיות   י"ו  פל"א   ח"  בוודאי אור התורה  פל"א חותם אל"ף{ספירת החכמה} כ"ך בוני"ם  דע"ת  דקדוש"ה   אות  {ח}"  בתורת הק[ב][ל]ה  בסוד  חיו"ת-ל"ב  חסדים שלמים {חל"ב} נקראים  ק"ן-  א"ר  מי"ם  חכמה ד"{ח}סד{י}ם  בוודאי ליוסף   צדיק  ח"י  עולמים ניתנים  בסוד  ינו"ן-ת"ם  יוסף ת"ם-

לשון תמימות {ש}לם [ב]אמונ[ת]ו מדרגת  "שבת"   מלך המשי"ח  ינו"ן  כך  נקר{א} [ב]תורת [ה]קבל[ה] הקדוש"ה –וזה  "מ{שמע}ות   {ש}חרית  {מ}נחה {ע}רבית   האבות המשפיעים "אהבה"   בסוד   {א}לפא  {ב}יתא    מעש{ה}  מרכב{ה} ליוס"ף  {בע}ל הצדק"ה   ע"ב חס"ד  [ע]ו[ל][ה]  בגי"{מ}- וזה  "מעלה"  מאי"ן  {כ}מ{ו}תה השם המפורש  שופר ש"ם  ה"  כ"ו בגי"מ  נחתם בפנימיות  "יו"סף   בסוד   ייס"וד-פ"ו   בגי"מ  אלהים{אור החכמה}  החותם ביוסף {מ}ו[ח]י"ן קדו[ש][י]ם –מש{י}"ח נק[ר][א]ים" –יוס"ף   "ירא"  בסוד פוח"ד   נוטריקון  פ"ו  ח"ד אלהים   בגי"מ המלווה להארת החכמה  ח"ד בסוד ייחו"ד.    

ו"

"וילכו אחיו  לרעות  את צאן  אביהם  בשכם  "

ראה   "וילכו "- הצדיקים נוהגים ללכת בסוד  "אחי"ו  אותיות   חיו"ת-  א"  סודות"ורת הקבלה   הנקראים-  כ"ל  וי"ו   בגימ"  אח"ד ו"אהבה"  סוד האמונה ב"ו" הלכו  בסוד התקדשות והטהרו"ת "לרעות"  נקרא  אותיות  -למ"ד  שע"ר  אות"-  הרי  את סוד האותיות  למ"דו"  בסוד אור החכמה  ו"+ד"  בגי"מ י"  משכ"ו  עש"ר  אותיות   בוודא"י   "עשר" בסוד  ע" שיר  מות קדושי"ם  המהווים  "צאן" נוטריקו"ן   צ"דיק  פ"לא נ"ון בוודאי הצדי"ק  מהווה אל"ף אור החכמ"ה  שהי{נו"}  ובכך  משי"ג   "אביהם"   י"  א"ב  מה סוד  {א}לפא  {ב}יתא   צירופים פרצופים   אשר  הצדיק {ב"כ}ך בסוד  כ"ב   נקרא   מ"ה  בגי"מ אד"ם    צר"ף  אות  י"  וקבל  י"ד- 

א"ם  הצדיק   הינו  י"ד  בגי"מ  דו"ד{סוד מלכות} המקבל השפ"ע  נוטריקו"ן  [ע]"-שפ"ה מ"ן {ב}ינ"ה  א"ם  -ע"ב עולה חס"ד  בג"ימ   ובכך  חותמים הצדיקים  מדרגת  "בשכם"   אותיות  -{כ}"ב  ש"ם- [ק]בלת אותיות  והנבראים משיגים  על ידי לימ"וד"ה    ק"כ  מדרגות אור החכמ"ה  ו"+ד"  י" בג"ימ ע{ו"ל}ה  בסוד  [ל]"ו  נש[מ]ות {צ}דיקים-  צל"ם"  קדושים  נחתמ"ת   נוטריקו"ן ח"ן-ת"{ם}-{א}ות   [ב]ב[ר]יא"{ה}- בסוד אברה"ם   א"ב -  שי"ר -  מ"ה  בגי"מ  אד"ם  תפארת תור"ה  {ש}מ"ה  [ש]"[ם]   ה"-שמ"ש {נ}קר{א}ת [ב]ת[ו]רת [ה]קבל"ה  -"נבוא"ה  .      

ז"

"ויאמר  ישראל  אל יוסף   הלא אחיך רועים בשכם  לכה  ואשלחך  אליהם "

הב"ט   "ויאמ"ר  -שי"ר  אם י"ו-    שהינ"ו   רא"ש  מ"י   הארת בינ"ה  בסוד  "אז ישיר" -י"  א"ש  ר"ז-    {כ}ח  ה{נ}{ש}מ{ה}   שכינ"ה  תשי"ר שיר"ת"    ר"ז   ר"יש  זי"ן  בצירוף  -  נו"ן-שזיר"ה-  של אותיות  {א}לפא  {ב}ית"א   {מ}עשה  {ה}מרכבה  מ"ה אד"ם עול"ה בג"ימ  {ו}ב{כ}ך  כ"ו העולה בג"ימ השם המפורש שופר מש"ה  שם   ה" יתברך   חותמת מדרג"ת  "ישראל"   נוטריקון   "י"-  ש"ר  -  א"ל  בוודאי אור החכמה מעבר {ש"ר} את  תפארת{ספירת   א"ל}בתורת הקבלה  ,פירוש אחר לזה העניין  -ישרא"ל     {י}   רא"ש -  {ל} הרי אור החכמ"ה  מ"ח סתימ"א עבו"ר   ל"  כלים חכמה{י"}  בינה{י"}  דעת {י"} מקוב"ל"-

וזה  "לי"  ראש בוודאי אות  ל" ל"ה נית"ן   י"  וז"ה  ל"י" ועל כ"ך  נאמ"ר   "י"וסף  הרי אות   "י"  נקרא  "תוספת"   נוטריקו"ן   {ת}[ו]ס"ף-[או"ת] בסוד  - "אותות"  עבור{עיבור} ישרא"ל"   ובכך מלכות משיג"ה "הלא  אחיך"  בצירו"ף   -כ"א  חל"ה-   שם אהיה{בגי"מ  כ"א] החתום בפנימיות  ה"חלה" {מלכות}  ומפר"ה   בסוד  פ"ר מ"ה  גבור"ה עליונ"ה  א"א    את  המוחי"ן   "ברשותה"  אותיות   -שיר"ת"שובה-    והאות  רי"ש מלאה   בסוד יש"ר אור  י"ש    בסוד   ו"  שי"ר  פל"א   אל"ף  {מאור החכמה} המהווה  "רועים"  נוטריקו"ן  "רואה-  ע"ינים  "  הנבראים  רוכשי"ם   כ"ו-רשמי"ם   {ד}עת ק[ד][ו]ש"ה- 

ד"וד  בג"ימ  י"ד החכמ"ה    "רועים"  אותיות  עי"ן-רו"ם  בוודאי רו"ם  בסוד ו"  ר"ם   תפארת התורה תורת ישראל  "בשכם"   ש"ם  כ"ב  ניתנה   מ-י"ד    -הגבור"ה-  בצירו"ף  -או"ר-גב"ו"הה-   והמלכות  הנקראת  "לכה" בסוד "כלה"   נוטריקון   כ"-  ל"ה  {א}ור  ה{כ}ת"ר  -  כ"א  בגי"מ -אהיה-  חותם  בפנימיות"ה"   {ו}[ב]כך מ[ש]יג"[ה ]  -  ב"ו"שה  כנאמר"{ב}ושת  פני{ם} לגן עדן" בסוד  שם  מ"ב ה{מ"ב}רר  הקליפ"ה  ובכ"ך  מגולה -"אור הפנים"-  בצירו"ף- -יי"ן-רפוא"ה  ם" -  נקרא  {ק}ר"ן  פל"א"ור   [ב][י]נ"ה- יב"ק   {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה   הנקראת  "ואשלחך" בצירו"ף    -כ"ח  א"ש  ל"ו-  - א"   חיו"ת  שכל"-  מאור סודו"תורת הקבל"ה  אות  א"לף פ"ה  א"ל    חכמ"ה   צר"ף אות א"  למילה חכמ"ה  מקובל   -כ"ח  מא"ה-  {ג}דלות  מוחי{ן} אותיות  ג"ן    ג"ימל  נ"ון   בצירו"ף    נו"ן  מגיל"ה     {א}ור [ה]קבל"ה  ב[י]נ"[ה]- אהי-ה  כ"א  עולה בגי"מ   והינו  "אליהם"  אותיות   -אלהים-  יתברך ויתהלל  בע"ל כל הכוחות  כול"ם  אין מלבד"ו ו[ה]ו[א] {ה}יחי"ד  [ב]עולמ"ו  - "אהבה" שמו.

ח"

"ויאמר האיש נסעו מזה "

ראה   "ויאמר"    {פ}ל"[א]  י"  [ר]{ו}ם" -  פא"ר  נוטריקו"ן פ"ה  או"ר  בג"ימ  ר"ז  גילוי {פ"ה}  אור החכמה   פ"  כפול   ה"  בג"ימ  "ת"  בסוד   "ארבע  מאות"   בצירוף – "רבוע   א"  אמ"ת-    י-ה-ו-ה "ריבו"ע  בצירוף   א"-אר"בע י"ו  -  א"ר  ע"ב   חס"ד  בג"ימ שהינ"ו   "האיש"{צדיק}  בתורת הקבל"ה  ומהווה  נסע"ו"    בסוד הנסיעה- ניקוד  {ח}ולם  [ש]ורוק  [ח][י]ריק     קו  ימין  שמאל   אמצע  אור   -משי"ח -   המהווה   "מזה"   ז"ה  -  "ם" וכידו"ע    ז"ה  תפארת בתורת הקבלה   ז"  כפול  ה"  בגי"מ ל"ה   ל"  כפול  ה" מקובל   ק"ן  בגי"מ  חכמ"ה - אדיר"ה-  בצירוף  -  הד"ר  פל"א   י"-  כנאמר  "{ה}דר [ה]וא [ל]כ[ל] חסיד[י][ו]"-   שם  "הללויה"  נוטריקון   הלל"-  יהו    סוד  הייחוד   [ב]ינה ומ[ל]כות-   באמצעות  ל"ב{תפארת} מאוחדו"ת    בסוד  "חותם  אדם" בגי"מ  מ"ה  תפארת ההשג"ה  והידיע"ה  .   

ט"

"ויאמר  אליהם  ראובן  אל תשפכו  דם השליכו  אתו  אל הבור  הזה" 

ד"ע    -ויאמר-   "אליהם"  -אלהים     בסוד השפע"ת     שפ"ה  ע"ת  אור השכינ"ה  -מ"  אויר"-  חכמה קדומ"ה   בוודאי  קו"ד-  מ"ה  העולה בגי"מ  אד"ם   מאו"ר התור"ה {ת}ורת [י]שרא"[ל] [ה]קדוש"{ה}  הנחתמת  במלכות "תהילה"  ובכך זוכה{מזדככת} במדרגת  "ראובן"   אותיות  -א"ב  נ"ר  ו"-    {א}לפא  {ב}יתא  סוד המר{כ"ב}ה   החותם   {נ}ו"ן   {ר}יש"   בסוד   "שיריון"  נוטריקון  שי"ר-ינו"ן   אור  משי"ח   המכחי"ד  הקליפה הטמאה  דסיטרא אחר"א   "שיריון"  מהווה  שי"ר- י" -  נו"ן    חכמ"ה  כ"ח  מ"ה    בגי"מ אד"ם{תפארת ישראל}  הגוזר "שי-נון"  {דינים דקדושה} ויש לזכו"ר   לא לבצ"ע הגשמ"ה  כל המושגים בזה המאמ"ר הינ"ם רוחניים"- 

ואין מדובר חס ושלום  בדב"רי זה העולם וביצוע הפשט"ה  זה  {ב}ר{כ}ה  בסוד כ"ב  שי"ר   ה"   בענינים  רב"י  מעל"ה   בסוד  מ"ב-עי"ר ל"ה  בוודאי  מ"ב{רר}  הקליפה  אור משי"ח  שהינ"ו  עי"ר  כ"ח האמ[ו]נה ה[ש]למה בתור{ת} הק[ב]ל"[ה]-  תשוב"ה החותמ"ת   ל"ה  ל"  כפול  ה" בגי"מ  ק"ן {חכמה} בפנימיות {מ}[ו]חי"[ן]  [ה]נבר"[א ] – "אמונה"  וזה מדרגת   "אל" {חסדים}  המהווה  "תשפכו" -שפ"ת   כ"ו  השם המפורש שופר ש"ם   ה"  מש"ה העולה כ"ו  בגימ"  והינ"ו  מכחיד  ומעביר{מבער}   קליפת הסיטרא אחרא אומות העולם  ד"ם לשון דממ"ה שמ"ם  שממ"ה  ומהווים "הבור"  הרי המשיח  בהם מבצע {ה}{ב}יר{ו}{ר}   ואמור מלך  המשי"ח בגאולה העתיד"ה  בכח  {ד}ע"ת  [י]"ה -   

י"ד בג"ימ  ד"וד   {נ}שמת {מ}שיח לעלות  מ"ן   מ"יין  נ"וקבין  ולעשות מלחמות בסוד לח"ם-או"ת  {ש}מ[י]רת ה[ב][ר]י"ת בסוד  רשב"י    -סודות"ורת הקבלה  יעבי"ר  הסיטרא אחר"א וייטמנ"ם  בסוד מו"ט-מ"ן בכח התפיל"ה   {ב"ע}ומק האדמה להראותך  ע"ב העולה חסד  בגי"מ  לישראל צדיקים קדושים  א"ך    "עומק" בסוד דין קש"ה ונוק"ב{רמז לדין נקב"ה-מלכות אש תפד"ה דם נשמות ישראל] בהם יחרי"ב חר"ב  י"ה  את כל הקליפות הטמאות וצא ולמד כך יינהג מלך המשיח כפי שכל מלכי בית דוד נוהגים אכזריות עבור ביעור אומות העולם  ורחמנות עבור{עיבור}  ישראל צדיקים קדושים בנשמות חדשות חותם ב"ם  בסוד  מ"ב  שם קשוש ונורא מתנ"ה  שמות קשושים{נשמות}  מן המרומי"ם {אכי"ר}.     

י"

"ויקחו את כתנת יוסף  וישחטו  שעיר עזים "

ד"ע   "ויקחו"  סו"ד   חו"ק  יו -מאור תור"ה-   בצירו"ף- "מאורות  ה"  בוודאי   "ם"- או"ר  או"ת   בינ"ה החתומה  בפנימיות מלכ"ות ומשפי"ע  "ברכות"   בסוד  ב"ו"  כת"ר בתפארת ישראל   כת"ר לשון "כותרת"   מוחי"{ן  ס}תימ"א  הנקרא  נ"ס   ומהוה  א"ת כ"ב אותיות {סוד} המר{כ"בה} וזהו  יוס"ף    נוטריקו"ן   י"ו-סומ"ך-  פ"ה  אור התור"ה מעש"ה  בסוד שמי"עה {ב}ינ"ה {ע}ליונה    ע"ב  בגי"מ חס"ד עול"ה  הוא המגל"ה   גימ"ל-מילה  אור האבו"ת  א"ב  או"ת שורש הרוחניות   בסוד ח"ן-נירות מוחי"ן קדושים עבור{עיבור} יוס"ף  בסוד  פ"ס  י"ו  כתונת  הפסים  סוד המלבושי"ם   ל"ב  ו" שמי"ם  תפארת ישראל  והם  בסוד מ"ה עולה אדם בגי"מ בגאולה העתיד"ה   "וישחטו"  בסוד  "וי"ו- שח"ט   אומות העולם הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א-  

 וזה הקליפה  ישו"ע עשי"ו  יימח שמם וזכרם  נקראים "שעיר"   בסוד  י"ש ר"ע    ומהווה   י"  רש"ע  חכמה חיצוני"ת   יחצני"ת   החוצה האמונה   והיא  "עזים"  לשון עז"י  פני"ם  כנאמר  "עוז פנים לגיהנם"  וא"ת  זה{הוא מלך המשי"ח  בקשור בבת זוגות השכינ"ה}  כנאמר  "ו"-"א"ת מלך המשיח{ו"}  ובת זוגו השכינה{א"ת} זאת הקליפ"ה הג"סה   באמצעות אורות  ס"ג יעבירו  מן הבריא"ה   ויחתמו בא"ר  י"ה     י"ב  א"ר  ה"  מוחין  {ש}תים {ע}שר  {ה}שב"טי"ם  במ{ו}חי"ן הנבראים {י}שראל [צ]דיקים [ק]ד[ו]שי"ם  ועתידים בני  ישראל להכי"ר  מדרג"ת  "יקוצו"  בסוד  "קוץ  י"ו   אור החכמה     י" וא"ף  את קוצ"ו  אור הכת"ר בראיי"ה  שכלית  יחוש"ו  כת"ר לשו"ן הכתר"ה  יכתירו אלוק"י  ישראל וכנאמר  "ביום ההוא יהיה  ה" אחד ושמ"ו"   אחד"  {אכי"ר}. 

י"א

"ויהי בעת ההיא  וירד יהודה מאת אחיו  "

רא"ה   "ויהי"  השם הפורש -יה-וי  שהינ"ו   {ב"ע}ת    ע"ב  בגי"מ חס"ד  המשפי"ע ב{ע"ת}  השכינה הקדושה  זה"ו  שמ"ה  ולכן נאמ"ר   "ההיא"   זאת הנקב"ה{כמשל לשכינה}  ששורה   בגלו"ת מדרגת  "וירד"   ולכן  נצר"ך ו" יר"ד  עלי"ה על מנת להשפי"ע  עבורה{עיבורה}  -מבע"ד-   לקליפות דסיטרא אחר"א  המהווים  "עם  דב"  או{מו"ת}   העולם   {ע"ם}  לשון "מעמעמים"  בחטאהם   האור האלוקי    באמצעות  "דב"  שם היצר הרע קליפת  "בד"יות  שקרים קליפת  "עשיו"{ישוע"} הרש"ע  נקראים  בזה הדו"ר  והב"ט והתבונ"ן    "ישוע הנוצרי"   בצירו"ף-  שינ"ון-עריץ-  זהו ה{י}{צ}{ר} –הר{ע} "עריץ"  לשון מרוצ"ץ  ומשבר האמונה בישראל צדיקים   - 

א"ך  בסוד  כ"א  העולה בגי"מ אהיה  עתי"ד  מלך המשי"ח  להכות"ו   את  הערי"ץ  ב"צרעת"  ונגעי"ם  סוד המגפ"ה זהו סוד הפג"ם   אומות העולם שורש החיסרונות  מלך המשי"ח בגאול"ה  האמורה ייכ"ה  {ב}ה{ם}  בסוד שם  מ"ב בחוק דומה מושך דומ"ה  בוודא"י  באמצעות דו-מ"ה  מלא"ך המיתה מלך המשי"ח יקבו"ר  הרקובי"ם או{מו}ת  בסוד מומי"ם של העולם נקראים  וראה  ד"ו- מ"ה בסוד  מ"ה   כפול  ב"{ד"ו}  מקוב"ל    בגי"מ  צ"  הרי מלך המשיח  הינו צדי"ק  וגוזר   י"  צד"ק   עשר מכו"ת  בסוד  ו"  כת"ם  אורות  {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  אשר מהווים ל"הב"ה   השורפ"ת  בסוד שופרות הייצר הר"ע  ולמ"ד   "להבות"   נוטריקו"ן  לה"ב-אות סוד האותיות{אותות} באמצעות"ם   בסוד   "אצבעות"ם"  -

סוד התפיל"ה  וההרמה מע"ל   הרא"ש {מוחין} מלך המשי"ח  ח"רב מורי"ד   מדו"ר   י" {אור חחכמה}  מן  "השחקים"  בסוד  "משחקים" נוטריקו"ן   ש"ם-חקי"ם  [מ]צוות  {ה}תור"ה – מ"ה  בגי"מ  אד"ם{תפארת ישראל} {ב"כ}ך יעשה דין  אדומי"ם  בסוד   א"  מודי"ם{אור הקבלה} באמות האולם   "אדום"  נקראים וראה סוד  אחר בעניין  דומ"ה  אותיות   ו"  מד"ה  הרי  המלאך דומ"ה  הינו  מידת הדי"ן   עבור{עיבור} מלך המשי"ח  בגבור"ה  דקדוש"ה ונכו"ן לפרש קב{ו}ר"ה [ד]ק[ד]וש"ה- דו"ד בגי"מ  י"ד  המהווה די"ן  חז"ק בצירו"ף    - ז"ה-  ק"ן-  ייחו"ד- יכח{י"ד}   בגי"מ  דו"ד  הסיטרא אחרא לעולמ"י  ע"ד בוודא"י דוד המלך מעיד על כ"ך בסוד ק"כ  מדרגות התיקון החותם בישראל צדיקים קדושים  י"ש להם בסוד האמונה מל"ה חל"ק לעולם הב"א  בסוד  {א}לפא {ב}יתא  אותיות השפ"ה בגי"מ שכינ"ה  והיא  בשמ"ה  "עיברית"  מעברת הצדיקים באור החכמה ו"מעבירה" הטמאים  למדורי הגיהנ"ם בעת האמורה-

זה {ס}[ו]ד חר"ב  [ה]ג[א]ול"[ה]-  הסוא"ה שמה תורת הקבלה על סודותי"ה   ולכ"ן נאסר גילוי סתר תור"ה רק לראויים {יראים} מן הבאו"ת בסוד אור "האבות"  המהוו{י}ם  [חו"ד]  החר"ב –"יחוד"  כנאמר שמ"ע ישראל  אדני אלוהינו  אדני  א"{ח"ד}   בוודאי אות  א" מאור החכמ"ה  ח"ד בסוד שם תפארת {אור  התורה} כך בסוד ק"כ  מדרגות  או"רג  מידה אות שמות בתורה הקבל"ה מעשה בראשית מעשה מר{כ"בה} פל"א מ"י  בגי"מ  נו"ן שערים{בינה} ב"ן-  י"ה  יימצ"א בסוד אומ"ץ {א}ור   {מ}וחין  {צ}למים  את הגאול"ה יחתום בפנימיות הנ{שמה}  שמ"ה  מש"ה  והינו "יהודה"   בסוד  י"וד  "הה  כותב באמצעות   די"ו   ד" כפול  י"ו  בגי"מ  ס"ד  את התורה הקדושה   מן בינ"{ה}  ראשונה חותם הס"ד   באחרונ{ה"}  מלכות הטהורה כ"ך   י-{ה}-"ו"-{ה} בוודאי   "מאת"  אותיות אמ"ת תורה   מ"  בינה משפיע א"ת  השכינה לנברא אור האמונה הנקראת   "אחיו"  חיו"ת  פל"א פלאו"ת  י"ו   ח" {כ}ח ה[ד]עת  {ה}[ש]ל"[ם]- {כ}"ד מש"[ה]-  ספר"י"  תור"{ה}  וזה  סוד משי"ח  יחריב אומות העולם  בשם הקדוש  "תכה"  יכה ב"הם"    מ"ב   כנאמר  {כ}ל {ה}נשמה  {ת}הלל  יה {אכי"ר}.   

י"ב

"וירא  שם יהודה  בת איש כנעני"

ד"ע   "וירא"  בסוד   השם  המפורש   תפארת ישראל  אות ו"  בניקו"ד  ירא"ה  המהווה  מלכות  "שם"  נקראת בתורת הקבלה  כ"ך  בסוד  ק"כ   מדרגו"ת   חז"ה  בפנימיותה  וזה עניין  י{הוד}ה  ספירת הו"ד בסוד  ו"+ד"  בגי"מ  י"   צרף ה"  מקובל  י"ה  חכמה ובינ"ה אהבה וירא"ה  המהווים  אות  {ב}י{ת}  בסוד   {ב}ראש{י}{ת} והב"ן   רא"ש  -אהבה   בי"ת בסוד  תיב"ה   {כ}תו{ב}  למפרע בסוד  פריע"ה{דין}  -ירא"ה  כך מקובל החכ"מה    כ"ח מ"ה אדם עולה בג"ימ   בסוד  "כנעני" דקדוש"ה הכנעה והתבטלות לעבוד"ת  ה" יתבר"ך   כך נוד"ע מוחי"ן   ע"ב   ו"  ד"ת  בגי"מ חס"ד{ע"ב}  המושפ"ע  ל{ד}ע{ת}פארת    באמצע"ו"ת  תפארת ישראל מאו"ר -

התור" ה  החותמת  ו"  אמיר"ה   אמ"ר  י"ה    אור עליו"ן   ונפל"א    נו"ן-  אל"ף  בסוד פ"ה אל"  נקר"א     א"ר  ק"ן   המחשב"ה שב"ח   מ"ה בגי"מ אד"ם   בוודאי  ו{י}רא  {ש}ם   {י}הודה מקובל  "ישי"  משיח בן דוד אור ה{ש}כ"ל  הנע[ל]"[ם]-שלם שהינו   {י}{ה}{ו}ד"{ה}    בסוד  ד"וד אשר רא"ש  י-הו-ה בפנימיות"ו"   בוודאי   מהווה {ב}י{ת}  בסוד מלכות{ב"ת}  מקבלת{נקבה}  המתעברת מן הזכר{משל למשפיע}  תפארת  והנקבה{מלכות} מתבטלת בפני הזכר{משפיע}  ולכן ש"מה   "כנעני"  נוטריקון"כנועה-עניה" כנאמר על מלכות  "דלית  לה מגרמא  כלום"  וכ"ל  בסוד כ"+ל"  בגי"מ  נו"ן  מהווה -

אורה {מוחין}  המ{ע"ב}רה  בסוד  חס"ד{בגי"מ}  באמצעות  ר"ם  ה {ת}פארת [י]שראל [נ]קר"[א]- "איתן"   בסוד  יי"ן-  א"ת  מהווה מקו"ר החכמ"ה{יין} עבור{עיבור} השכי"נה  א"ת  שמ"ה  כ"ב אותיות רוחניו"ת נוטריקו"ן   "ריח  נון או"ת- חתומים בפנימיו"תה  והם ה{מ"ב}ררים הקליפות דסיטרא אחרא מן המלכות{ממלכה} הקדוש"ה  -{ס}ו"ד  [ה]גאול"ה  [ה]שלמ"ה   -שס"ה  מצוות  לא תעש"ה  ז"ה עני"ן הגוא"ל וכ"ך בגאולה האמור"ה ילמ"ד הבריא"ה איך להמנע ממשיכת חכמה אסור"ה  רצו"ן קבל"ה  {אגואיסטיות}  לשמ"ה הר"ע בהת{ג}{ל}{מ}{ו}תו   וזה "גולם" כח תאוות הגו"ף שמ"ו  של הייצר הרע שייכחד עם בוא  ה{ג}וא[ל] [ג]{ו}אל  {י}שרא{ל  }משיח בן דוד   המהווה  "גילגול"  האותיות  "המר{כ}י{ב}ות  המר{כ}{ב}ות כ"ב +  כ"ב   בגי"מ  ד"ם  ללמדך   אור  ההרכבה הרוחני {כ"ב אותיות השמים} הנחתם  בפנימיות  {כ"ב אותיות הארץ} יכחידו  כ"ח   ה"דם"  הוא הייצר הרע השט"ן    .

י"ג

"ויאמר   יהודה  לאונן  בא אל אשת  אחיך ויבם אותה"

רא"ה   "ויאמר"   בסוד   או"ר-  מ"י     בינ"ה  הנקראת  י-ה-ו-ד-ה     אותיות   י"ד  הוה  וראה  ה"{בינה} ו{תפארת} ה{מלכות}   וה"ם  בסוד  מ"ה   אדם עולה בגי"מ משפיעי"ם  שפ"ע  מי"ם  חסדים הנקראים   "לאונן"   נוטריקו"ן א"ל-  נו"ן  {ח}ס"ד דח[כ]מ"ה  כ"ח    "בא"  בהיפו"ך    א"ב {א}לפא  {ב}ית"א   צירופים פרצופי"ם    נוטריקו"ן  צירו"פה"-מי"ם   גילוי קבלת הצירו"ף   ציו"ר  פ"ה אור אדם  קדמו"ן  נוטריקו"ן  קוד"ם-נו"ן חכמ"{ה} המכח[י]ד"ה  הקל{י}פ"[ה]-  בסוד  יהיה-  וראה  יה+יה  בג"ימ   ל"   צר"ף  ל"אב"  חכמה  מקובל   ל"ב-פל"א   בוודא"י  פ"ה  א"ל ל"  כפול  ב"  בגי"מ  ס"  צרף "לב פלא"   מקובל  "סבא פ"ה אל" -

והרי לך הארת  סב"א   הנחתמ"ת  בפנימיות  "{א}ש{ת} כ"ב  אותיות  העיבריות  {עובריות}  נוטריקו"ן  ע"-בריות שבעים שמות{י"ו}של ה" יתבר"ך  וזה  "ויבם"  אותה{מלכות} בוודא"י  י"ו  מ"ב זה  השם  ה{מ"ב}רר  הקליפות דסיטרא אחר"א  וחות"ם"  בינ"ה י"ו    י"  כפול  ו"  בגי"מ  ס"  צרפ  ל"בינה"  מקובל  -י"ב [ס]נ"ה-  {מ}וחי"ן [ק]ד[ו]שי"ם -סומ"ק   בסוד  ק"ו-סמ"ך  בגי"מ   {ק}"כ  גמר ת[י][ק][ו]"ן מהווים   שם  י-ק-ו-ק  יתבר"ך  י"ב  כת"ר   -כ"ב תור"ה-    בסוד הצירוף -ה"{מלכות}-כת"ר ב"ו"-   והוא מעניק למלכות  אור  "{א}ו{ת}ה   השכינ"ה  "את" שמה בתורת הקבלה  {ש}ור"ה [ע]ל [ה]ממלכ"ה  בסוד  {ש}תיים  {ע}שר  {ה}שבטים  . 

י"ד

"וירע  בעיני  ה"  אשר עשה וימת גם אותו  "

ד"ע   "וירע"  בסוד  ע"  רי"ו גבורה  בגי"מ  רי"ו  החותמת  "בעיני  בסוד  יי"ן-ע"ב  חס"ד בגי"מ  ע"ב  וגבור"ה  בגי"מ רי"ו  בפנימיות המלכות שהינ"ה  "עשה"  לשו"ן  עולם "עשיה" שהינו עולם  "וימת"  בסוד מו"ת ע"ץ הדעת  טו"ב ור"ע     ובאמצעות מדרג"ת  "אשר"  אור בינ"ה  רא"ש   נוטריקו"ן רוא"ה- א"ש  כח הנשמ"ה  מתהפכת המלכות מ"ן   "מות"  לכד"י   מאו"ת  בודאי  בי"נה בסוד  ב" י"  נ"   ה"א    אות א"  סוד"ה  תורת"הקבל"ה  האלוקית  -"אור  משיח"-    בסוד הצירוף- רוש"ם  א" ח"י- הרי בינ"ה חותמת  יחי"ד ח"י עולמים   עבור{עיבור} מלכות  ובכ"ך מאוחד"ת  מלכות {בע}ץ החיים בסוד ע"ב בגימ" חס"ד מקור ושפ"ע  ללא קליפ"ה דסיטרא אחרא  טו"ב   מוחל"ט נוטריקו"ן  מו"ח-ט"ל    ללא  -כל ר"ע-  בצירוף  -כוליר"ע- שם הייצר הר"ע  -מכל"ה  ר"ע-

אשר האור {תורה} מכחיד"ה "קיומו" ובכך מהווה שממ"ה  בוודאי בגאולה העתיד"ה    ה" יתברך בעל כל הכוחות כולם  {ו}ימת  {ג}ם  {א}ותו   מקובל "גאוה"  דסיטרא אחרא שורש כל המידות הרעות בבריאה רצון קבלה ומלך המשיח כנגדו בעל הענו"ה כנאמר "והאיש משה עני"ו  מא"ד  בסוד  אד"ם העולה  בגי"מ מ"ה שם קדוש ונור"א נוטריקו"ן  נו"ן-א"ר  מלך  המשי"ח  יעקו"ר  עו"ן- קר"י בסוד  עו"ן-רי"ק{החיסרונות} המקויימים בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם וימלאם באו"ר החכמ"ה ואהב"{ה} [א]לקים חי[י]ם  אחרית [ה]ימי"ם  סוד השם א-ה-יה-  בגי"מ  כ"א  או"ר  ה{ב}ר{כ}ה   מרכב"ה    כ"ב  ר"ם  ה"  . 

ט"ו

"ותסר בגדי  אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף "

הב"ט   "ותסר"    בס"וד  "סתר  ו"   תפארת ישרא"ל  המהו"ה   "בגדי"  אותיות  י"ב  ג"ד    {מ"ב}וע"ליו"ן  בסוד  -  ינו"{ן-  ב"  ע}ול"ם-  אור משי"ח    -"ענב"    נוטריקו"ן   ע" בינ"ה    הנקראת "אלמנותה"    נוטריקו"ן    מתנ"ה-אלו"ה  והינה משפי"ע  א"ל-תמונ"ה  בוודאי  א"ל  -ח"סד  חותמ"ת  במלכות "תמונה"  נקראת בתורת הקבל"ה ובכ"ך   מלכות  "מעליה"  בסוד "עלם-  יה"  זוכה{מזדככת}   בח{כ}מה [ו]בי[נ]"[ה]-"כונה"  הנקראת   "{ו}ת{כ}ס  בסוד כ"ו   העול"ה  השם המפורש  שופר מש"ה  בגי"מ   כ"  כפול ו"  בגי"מ  ק"כ   מלכות זוכ"ה ל"מאה  עשרים"  מדרגות  בצירו"ף-   "אר שעה  מים"- {ש}תים  {ע}שר   {ה}שבטים מוח{י}"ן   [ק]ד[ו]שי"[ם]-קוי"ם המושפעי"ם    בסוד   -עיני"ם-פ"ה  מש"ה-      ב"צע"יף     בסוד   ע"ב  בגי"מ  חס"ד  עולה החתום במלכות   "ו"תתעל"ף   בסוד  האותיות  פ"לאות-ע"ת  בוודאי  בזכות   א{ו"}ר   הנקרא אל"ף-או"ת  הארת חכמ"ה  כ"ח מה  בגי"מ  אדם  מלכות  הנקראת  ע"ת  בתורת הקבל"ה  זוכ"ה  לשלמו"ת   ז"ו"-כה   .   

ט"ז

"ותשב  בפתח  עינים  אשר על  דרך   תמנתה  " 

ד"ע   "ותשב"   בסוד  ו" שב"ת א{ו"}ר   תפארת  החתום  בפנימיות    בצירו"ף  -פנים  בית- אור פני"ם    בסוד  פא"ר ינו"ן ם בינ"ה   מפא"ר   במדרגת     פ"ה   ר"ם-  א"    סוד  התור"ה א"ף-  ר"ם  הארת חוט"ם"   פ"ר  א"ם    {ג}בור"ה  [ד]בינ"ה -ג"ד   המלכות  הנקראת  "ותשב"  בוודאי אות ו" זכ"ר יוש"ב  בפנימיות  הנקב"ה  ומעבר"ה  בסוד  ע"ב  ר"ם  ה" {ע"ב}חסד עולה בגי"מ  ומשפיע למענ"ה    ע"ין-מל"ה   חכמה  הנקרא  {א}ש"ר  רא"[ש]-  א"ש כ"ח  הנשמ"ה    משי"ח-כונ"ה  המהווה  ע"ל{חסד} דר"ך {המקדש  ומטהר}  המלכות{תמונה}  מן הקליפ"ה  הטמא"ה דסיטר"א אחר"א   הנקרא  "תמנתה"  אותיות   "תנין-מתה"  השט"ן  הרש"ע  בצירו"ף-{ש}ר"ש  [ע]  טי{נ}"ה-     עש"ן  דסיטר"א אחר"א  כנג"ד  עש"ן  דקדושה {ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש  בסוד זה כנג"ד ז"ה  עשה אלהים .

י"ז

 "ויוסף  הורד מצרימה  ויקנהו  פוטיפר  "

רא"ה  "ויוסף"  נוטריקו"ן  "ויו"-סומ"ך-פ"ה  וידעת   בגי"מ  וי"ו  י"ג  אהבה  ו"אחד" ה" יתברך ויתהלל  המטה"ר "הורד" {מלכות-שושנה-"ורד"} מן הקליפ"ה  "מצרימה"   ומשב"ר הקליפ"ה ומוציא מפנימיותה ניצוצות קדו"שה  הנקראים   - מ"צה  רמה"-  אוס"ף  מאור הת"ו"רה אות ו"  ומקבל  "מצוה" וזה סוד המצוות  "המעשיות" נוטריקון "שמע-אות"- מ"בררים  הקליפות  באמצעות  "קול-פיאו"ת-   אור האבו"ת-  הנקראים פ"ה-או"ת  חיות  ושור"ש רוחנ"י  פיאו"ת     או"ת   י"  פ"ה   מאור בינ"ה המכח"י"ד  באמצעות   יו"ד  די"ו  ב"ו" תפארת   נ{כ"}ת{ב"}ת   סוד האותיות  א"לפא  ב"יתא    ד"  כפול  י"ו   בגי"מ  ס"ד  פנימי"  המשב"ר   בס"ד  הצירו"ף-  ברי"ת  מש"ה –  רשב"י  -אמ"ת   ה"   את   הסיטר"א  אחר"א  הנקראים  "פוטיפר"   נוטריקו"ן  -פ"ו-טר"ף    בוודאי רוא"ה  מדובר "באלהים אחרים" {פ"ו בגי"מ אלהים}   ו"טרף"  שם הייצר הר"ע  -  

ו{מ}או"ר  [ה]תור"ה- מדרג"ת  מ"ה בגי"מ אד"ם  בזכו"ת  סודות"ורת הקבל"ה מעבירו{מבערו}  וחותם מידת  "ויקנהו"   בסוד  קן-{י}ה[ו][ו]- ס{ו}ד  ה{י}ח{ו}ד   -ויו- בגי"מ "אחד"  ו"אהבה"  {בע}ול"ם הבריא"ה  וזה חס"ד{בגי"מ  ע"ב]  נפל"א   נוטריקו"ן   נו"ן-פ"ה  א"ל  בינ"ה מגולה בסוד הארת פ"ה  וחותמ"ת א"ל {חסד}  במלכות {ס"ד} ו{ב"כ}ך כ"ו  - המהווה  כ"ב   השם  המפורש" שופר מש"ה   ח"  ס"ד  כח הדע"ת  חיו"ת המלכות מהוו"ה   בסוד  מ"הוה" וזה השם אשר בגאולה העתיד"ה  בסוד  י"ד  בגי"מ   ד"וד  צרפ"ה  ל"עת"  מקובל –ע"ת דוד-  מלך {ה}[מ][ש]י"[ח]- חות"ם   "שמחה"  בסו"ד מ"ח-שנ"ה     ח"  נשמ"ה  שהינ"ו   ח"ן-  מש"ה   {ח}כמת  {נ}סתר   בפנימיות הנבראי"ם  בסוד  {ב}ינ"ה-  [א"ר]  מי"ם – ב"אר    המהווה    שי"ר-א"ב א"  רשב"י   סוד התור"ה  הינ"ו  ש{ו}[ר]"ש  [ת]הליך [ה]גאולה -  "תורה" וקיו"ם מצוותיה .

י"ח

"ויהי   ה"  את יוסף  ויהי איש מצליח  "

הב"ט   "ויהי"  אותיות  י-הוי-השם המפור"ש   בסוד    "פה"-מאו"ר  ש"-   או"ר מ"ח  ס{ת}י[מ]"[א]   חות"ם  "אמת"   בפנימיות השכינ"ה  {א"ת} שמה בתורת הקבל"ה  באמצעו"ת   "יוסף"{ייסוד}  המהוו"ה  "איש"{צדיק} בתורת הקבל"ה  כ"ך  נקרא בסוד ק"כ מדרגו"ת  נוטריקו"ן – מדו"ר  ג"  או"ת-  אור האבו"ת  "גימל" המקנ"ה עבורו{עיבורו}  ק"ן  מ"ה   בגי"מ אד"ם  "גילויים" "רוחניים"  בסוד  רי"ח- יי"ן-ם {ח}כמה [ד]חסד[י]"ם   -י"  ח"ד בסוד  ד"  ח"י   י-ה-ו-ה-  ד"  אותיות ק"ד"ושות  נקראים   והינם  "מצליח"   אותיות   "צלם  ח"י-  חותמים  חיו"ת  בנבראי"ם  -  "צלמים"   נוטריקו"ן  צ"ל-  מי"ם שפ"ע בסוד  ע" שפ"ה  שבעים שמותי"ו -

של ה" יתבר"ך  המהווים  צ"דיק  ל"מד    בצירו"ף    -י"  צ"ל  קד"ם- עש"ר  ס{פירו"ת}  החותמים  פר"י-או"ת   בסוד שי"ר  פ"ה-א[ו]ת    {כ}"ח  ה[נ]שמ[ו]"[ת]  כונו"ת   וז"ה בוודא"י  "קדם" נוטריקו"ן  -  ק"ו"ד    "ם" אור בינ"ה   ם"    בסוד  הצירוף "מאור יין {ב"ה}  בגי"מ  י" אור החכמ"ה חתום במלכות   שהינ"ה "קוד"  הצירופי"ם- פרצופי"ם {נשמות} המהווים שמ"ן- או"ת  בסוד עיבו"ר  "חוזרות"  נוטריקו"ן   חיו"ת-זוהרות  "  בסוד "הגילגול"  מגולגלות  ומצורפות{לשו"ן  פרצופים}[ע]"ל גב"י האותי"ו[ת] {ע}"ת  [ש]ם [ה]שכי"נה  מהווי"ם  - שע"ה  {ש}תיים  {ע}שר  {ש}בטים.

י"ט

"ויהי   אחר הדברים  האלה  ותשא אש"ת   אדוניו  את  עיניה   אל יוסף" 

"ויהי"  בסוד   י-הוי-    הנקרא   "אחר"  נוטריקון א"ח -  א"ר  ספירת תפארת  שהינ"ה  "הדברים"   בצירו"ף -ד"בר   י"ה   ם"-  בודאי   "ד"בר  בסוד  ד"  אותיות   י-ה-ו-י- המהווים   חכמה{י} בינ{ה"} ובפנימיות"ם"  בינ"ה המשפי"ע    "ב"אמצ"ע"ותם  ע"ב  בגי"מ  ח"סד  מושל"ם  שהינו  "ותשא"  אותיות ת"ו-אש [ס]וד {ה}[א][ו]תי"{ו}[ת]-"[ה]ס{ו}אות"   ס{ת"ר}י- "תורה"  בסוד   "אדוניו"  נוטריקו"ן    "אד{ו}ן- י"ו-  בוודאי  -ויו-  בגי"מ  אח"ד  ו"אהבה" ה" יתברך ויתהלל  החתום  א"ת  החכמ"ה  "עיניה"  בסוד  יי"ן-  ע"   י"  עי"ן     עשר ספירות  שהינ"ם  ספ"ר-אותיו"ת   {ק}בל"ת  [נ]בוא"ה –ק"ן  שמ"ה  מש"ה  המהווה ש"ם ה" בתורת הקבל"ה  בפנימיות הממלכה  וזה נעש"ה  בסוד  נו"ן-  שע"ה  אור בינ"ה {יוסף} אש"ר  באמ{צ"}עותו  מדרג"ת א"ל{חסד}  בפנימיות  הנברא"ים וזה סו"ד  - נו"ן-בא"ר  מים"-.

כ"

"ויהי  כדברה  אל יוסף  יום יום"

רא"ה   "ויהי"  -יהו-י  השם  המפור"ש   פ{א}"ר  ו"  [מ]ש["ה ]-  גדלו"ת  מוחי"ן  "מאה"  בסוד  א"  מ"ה  בגי"מ אד"ם   המהווה   {כ"ד}-באר-ה" וז"ה בוודא"י   -דב"ר  כ"ה-  מהווה פ"ה   עבור{עיבור} הש{כ}ינ{ה}   ובכ"ך מוש"ך  ש"ם-  כ"ו  השם המפור"ש בג"ימ   חס"ד {אל}  נקר"א  ומזכ"ה{מזדככת} {ב"כ}ך  מלכות  במדרג"ת "יוסף"-צ{ד}{י}ק{ו}ת   אות  יו"ד   י"ו  כפו"ל  ד"  בגי"מ  ס"ד.

כ"א

"ויהי  אחר הדברים  האלה  חטאו משקה מלך מצרים "

ד"ע   "ויהי"   י-ה-וי-   תפאר"ת     "אחר"  בסוד  א"ר  ח"   {כ"}ח  דעת  [ק]דוש"ה-  {ק}"כ  מדרגו[ת]" [ש]למות -  ק"שת  נוטריקו"ן ק"ו-  ש"ת   נקראו"ת  קר"ן או"ת  האר"ת  ק"ו   בסוד  ק"  כפו"ל   ו"  בגי"מ  ת"ר צר"ף-  ק"   ת"  ו"  ר" -    מקובל  "ק"ו-    פ"   תורה-  וראה אות  קו"ף   מלא"ה   נוטריקו"ן  ק"ו-  פ"ה  הינה  מביא"ה לגילו"י  התור"ה  בוודא"י  "הדברים"   אותיות רש"בי-  מיד"ה    דבר{י}  [ק]בל"ה [ק]ד[ו]ש"ה – י-ק-ו-ק יתבר"ך  שמ"ה ש"ם  ה"  וראה   ה-ד-ב-ר{יש}-י-ם- אות   "ריש" מלאה  במילה  להראות"ך  זה  "השיר"  כנאמר  "אז  {י"ש}יר  משה-את י"ש עולמות{העלומות} יביא לגילו"י  במוחי"ן ישראל  צדיקים קדו{ש"י}ם -    י"ש  להם חלק  לעולם הב"א  בסוד  "יש  י"ש  מקובל  בגי"מ  כ"ו  השם  המפור"ש  כך עול"ה  ולכ"ן נאמר  "ה{א"ל}ה  בסוד   {א}ל"ף"   {ל}מ"ד"  סודם  פ"ד   נוטריק"ון   פ"ה  ד"  אותיות  הביאים לגילו"י   ונקראים   י-ה-ו-ה-  יתהלל  המכחי"ד  "חטאו"   ומהפ"ך ה"חטאו"  לכדי   -א"ח  ט"ו – ט"  כפול  ו"   בגי"מ  נ"ד  צרף    א"  ח"   נ"  ד"   מקובל   "חן  א"ד-   בסוד  {א"ד}וני   המהווה  מוחי"ן  {ח}כמת  {נ}סת"ר   בצירוף -"סתר   כת"ם   ח"ן-   וראה {כ}תר   {ת}פארת  {מ}לכות  מהווים  מוחי"ן   נוטריקו"ן מו"ח-  יי"ן{סתר חכמה} בפנימיו"ת  המלכות{אדני}  בסוד- 

די"ן   א"  מ{א"}ור  החכמ"ה   המהוו"ה  די"ן נוטריקו"ן  ד"  -יי"ן  ארב"ע נוטריקו"ן  א"ר  ע"ב   י-ה-ו-ה ד"{ארבע} אותיות דקדוש"ה  וה"ם  בסוד מ"ה בגי"מ אד"ם {כ}ללו"ת  [ה]תור"ה בשלמות"{ה}   בסו"ד  "תכה"  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  יה  וזה בוודאי  "משקה"  אותיות -ש"  קמ"ה-  מלכות    קי{מ"ה} לשון קיומ"ה  אד"ם  מ"ה  בגי"מ  {א}ש"ר  [ב]פנימיו"תו  {א}לפא  {ב}יתא צירופים{פרצופים}  המהווים  אות  שי"ן  נוטריקו"ן  י"ש   נו"ן    אור הא"ב-{א}ות    {ש}" נקר"א   {ב}סוד [ה]לשונ{ו}"[ת]-  "תשובה"  שהינ"ה  מלך  {מ}ח  {ל}ב {כ}ליות    דקדוש"ה  המכחידה  "מצרים"  באמצעות  "ציר  מ"ם -ר"ם  צדי"קים-   המהווים   {ק}יו"ם [כ]ל העולמו"ת  -ק"כ {מ}דרגו"ת  קדו[ש][ו]"[ת]- "שמות"  ה" יתבר"ך  י"ב  כת"ר   המהווה קבלת  הצירופים נוטריקו"ן  -צי"ר  פ"ה מי"ם-  בסוד  -פ"ר   צדיקים-  ג{ב}ורה  ע[ל]יו[נ]"[ה ]   -  לב"ן-  ה" בסוד  "לובן"{ל"ו-ב"ן} החכמ"ה כ"ח  מ"ה בעולה אד"ם  בגי"מ. 

כ"ב

"ויחלמו  חלום  שניהם  "

ראה   "ויחלמו"   בסוד  י"ו  חול"ם  ניקו"ד  חול"ם" אור בינ"ה  המשפי"ע   חלו"ם-  בסוד  ו"  חמל"ה תפארת ישרא"ל  {ש}-מ"ה-   [מ][ש]"ה בצירו"ף  -שמ"ש  מ"ה-  אדם עולה בגי"מ  והינ"ו   "שניהם" שמ"ן-  י"ה    {ב"ע}ל  חכמה{י} בינה{ה"}  החותמי"ם  חס"ד בגי"מ   ע"ב  {ב}פנימיות {ה}מ[ל]כות    -בסוד  לה"ב  השור"ף  בסוד שופ"ר בינ"ה הייצ"ר  הר"ע    והב"ט   ומגלה אנוכ"י  עבורך{עיבורך} "שופר בינה-  בצירו"ף  -  רשב"י   פנ"י  ה"-  סודו"תורת הקבל"ה  ה"ם   מ"ה בגי"מ  אד"ם  ושורפי"ם  בסוד   "[ו]"שרפי"ם  [ה]י[י]צר  {ה}ר"ע  וזה - 

י-ה-ו-ה  יתברך {כ}ת"ר  י"[ב]-  כ"ב    כ" כפול ב"  בגי"מ    {ם"} אור בינ"ה המכחי"ד הסיטר"א אחר"א  וז"ה  אמו"ר בסוד מאו"ר  ה"  להתגלו"ת  בגאול"ה  העתיד"ה ב"ה  בסוד  ב" כפול  ה"  בגי"מ  י"  חכמ"ה המהווה {ד}ע"ת-  [י]"ה -  י"ד בגי"מ דו"ד  אור   משי"ח  מאו"ר שי"ח  בסוד     -י"ש או"ר  מ"ח- או"ר  {ר"ז} בפנימיות הנבראי"ם איברי"ם{רוחנים} החתומים  ב"-נו"ן  שערים   ב"  כפול  נו"ן בגי"מ  מא"ה א"ם  ה"    פל"א  מ"ה בגי"מ  אד"ם גדלות מוחי"ן וההשגה בבורא יתברך ויתהלל. 

כ"ג

"וירא  שר האופים  כי טוב  פתר ויאמר  אל יוסף  אף אני בחלומי  "

רא"ה   "וירא"   אור  י"  חכ{מ}"ה ע[ל][י]ונ"[ה]-  מיל"ה היא האמונ"ה   בסוד  נ"ון-מא"ה {ש}[ע]ר[י]  [ב]ינ"ה    י"ש  ע"ב  חס"ד  בגי"מ עולי"ם   בסוד י"  עול"ם  {ספירות}נקראים  וחותמ{י}"ם {ח}ות"ם [ י]"ו   מ"[ם]-  חיי"ם   בסוד   "שר אופים"   בצירוף – "ראש פ"ו  מים"-  וידעת  מלכות מידת אלהים העולה פ"ו בגימ" מקבלת חיו"ת  מן רא"ש בי"נה כך נקרא"ת  קר"ן-א"ת בתורת הקבלה על ש"ם   ש"  על"ם   סוד התור"ה  ש"  יין  אור  האבו"ת  המקיימים הבריא"ה  אותיות  בא"ר  י"ה {כ}"ח האמ[ו]נ"ה בפ[נ]ימיות [ה]נבר"א    - וזה "כונה" המהווה  ט"ו-ב     ט"ו  כפול ב"  בגי"מ     ל"  חכמה {י}  בינה  {י"}  דעת  {י"} והרי ל"ך  כ{ל"}  -כלים-  בצירוף  "כללים"  נוטריקו"ן – כ"ל-מילה-    ייסוד האמונה{חכמה}  הנקרא  "פתר"  בסוד פר" ת"ו {ג}בורה [ע]לי[ו][נ]"ה –

עונ"ג בסוד     ו"  ע"   ג"ן  תפארת {ו} המשפי"ע למלכות{ג"ן} שב{ע"}ים שמות של ה" יתברך בוודא"י   {א"ל}-חסד בתורת הקבלה  הנחתם במלכות באמצעות יוס"ף{ייסוד} החכמ"ה  המעביר {מעבר} הממלכה מן ה"אף"{תפארת} אור  חוט"ם  [מ]ו"ט  ח" [ד]עת [ק][ד][ו]ש"ה -בסוד  "קדומה"  קד"ם   ו"ה  סוד הייחודי"ם   אותיות ח"  ידים חכמה דחסדים לשו"ן הקבל"ה נקראים  קי"ר  {א}ל  {מ}לא  {נ}אמן    מדרגת  "אני"  המקבלת השפע  מן "אין"{סוף יתהלל}   בוודאי  "בחלומי"   אותיות  -  ל"י  מ"ב  חיו"ת-  אור מקיף  ל"י  בגי"   {ם"} {ב}ינ"ה [ע]ליונה- ע"ב בגי"מ חסד ס"ד  ח"  עול"ה  {מ"ב}ררת הקליפה דסיטרא אחר"א{הטמאה} ומעניק"ה  חיו"ת  נוטריקון ח"י- או"ת  בסוד תפילת שמונ"ה עש"ר  שע"ר  ו"  נשמ"ה  לנבראי"ם ישראל צדיקים קדושים{אמן}.

תם ונשלם-פרשת  "וישב" /מאת רשב"י  נמסר לרבי גל טופז לבית   איפרג"ן {הרגלא"ט}בצינור הנבואה{מאמר מגידים}.

 

OnLineTech