להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "וירא"

פרשת השבוע זוהר צירופים-"וירא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"וירא אליו ה" באלוני ממרא"

הבט-ויר"א  סוד אוי"ר קדמו"ן,-אור חכמ"ה גם כ"ח  מ"ה  בגמטריא כ"ח י"וד ה"א  ו"או ה"א  סוד   אלי"ו  ה"  גם אליה"ו  הינו אלוה"י וחותם  מוחין יהוא"ל בפנימיות המשי"ח משה רבינו ,יהוא"ל  בגמטריא קש"ר  מא"ה גם הרא"ש ק"ם  להשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,בכך ישראל צדיקים זוכים ברא"ש ק"ם גם משה רבינו רק"ם בא"ש האותיות  נשמו"ת  גם  נ-שמו"ת  סוד ב"אלוני גם ואנ"י ל"ב בגמטריא כבו"ד חותם  בפנימיות המלכה{אני} –

בכך זוכה ליחוד  ו"{תפארת}  ומעוטרת בתורת  ממר"א  בגמטריא פא"ר האות א"{חכמ"ה} הממתקת ומבשמת  פ"ר  דיני"ם  בכך אומות העולם הגוים נשרפים מן להבות גלוי הרזין דרזין,ישראל צדיקים עתידים להתעטר  במוחין {ו}ירא {א}ליו {ה"}  ר"ת "אוה"  סוד חב"ד{א}חג"ת נה"י{ו} ומלכות{ה"}-עשר ספירות בלימ"ה אור החירו"ת גם תור"ה חי"ה בסוד וה"ר תחי"ה  בגמטריא יצחק"ת יהוה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ב"

"יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם  והשענו תחת העץ"

ראה,-י" ספירות בלימ"ה חותם בפנימיות מש"ה{ח"ק תפארת} מאור  מ"-עט בסוד משה מעבר המלכות{ע"ם}  במוחין ט"  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, בכך זוכים ישראל צדיקים למי"ם בגמטריא צ"ל גם למל"ך עליו נאמר  ואהב"ת לרעך כמו"ך זה {כ"לל}  גדו"ל בתור"ה  ובכח אות ם"{בינה}  כלל ישראל זוכים ל"מכלל" בגמטריא אות סמ"ך,כנאמר סומ"ך  הו"א לכל הנופלים באמצעות אות סמ"ך אשר באמצעותה  ו"{תפארת} הינו רו"ח צ" –

בגמטריא רו"ח מל"ך מעבר ל"ך{מלכה} באמצעות כ"ל{יסוד}  רומ"ח גם ורמ"ח  אורות עליוני"ם  בסוד ע"ל  יוני"ם  בגמטריא מאה יונים{ברכות, סוד נשמות הצדיקי"ם},{מ}שה [ע]לי[ת]  [ל]מרו"ם ר"ת  עמ"לת  בתורת הש"ם  ובכך שבי"ת בגמטריא שבקוד"ש  העמקת  שב"י  בסוד {ש}מעון {ב}ר {י}וחא"י ס"ת  נר"י  גם  י"-{נ"ר} עשר ספירות בלימ"ה הבורא יתבר"ך חתם בפנימיות"ך או"ר הלמ"ידה  בגמטריא מיל"ה  אמ"ת,

רוח הנבוא"ה בכך לקח"ת לפנימיות ת"ל{המלכות} מאור ח"ק{תפארת} סוד  מתנו"ת נוטריקון מת"ן או"ת  הצירופים  אשר חוקק"ת מיד"ה קדוש"ה סוד באד"ם  מגולה שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א  ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה המשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל  טהורי"ם רגליכ"ם גם  י"גל כר"ם,

בסוד  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת המשיח י"  ספירות בלימ"ה סוד כר"ם גם כ"ף-ר"ם  בגמטריא ר"ם הא"ם{בינ"ה}-תור"ת הגאול"ה  נקראת  והשענ"ו  בגמטריא צרו"ף  בינ"ה  הממתק ומבשם תח"ת{גבורות המלכות} בכך ישראל זוכים ל"העץ" גם עצ"ה  מאור המשיח משה רבינו הנקרא פל"א יוע"ץ גם יוע"ץ  אל"ף{מטע"ם} טעמי התור"ה,-זה שורף ומכה אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ג"

"ויאמרו אליו איה שרה אשתך"

הבט,-ויאמרו" בגמטריא רו"ם  טו"ב גם ברו"ם ט"ו,סוד משה רבינו בפנימיות אור ט"ו  בגמטריא או"ריה,ז{ה} מלא[ך] ג"[ן] עדן  ס"ת  כה"ן, הינו חותם בפנימיות משה רבינו  כ"ף-ה"ן בגמטריא ש{מ}"ן י[ו]"ם כ[ה]"ן  סוד שם ומ"ה  {ו}משיח {י}שלח {מ}הר"ה אלי"ו משפ"יע   מוחין אי"ה גם י"ה אח"ד בסוד אי"ה ח"ד בגמטריא י"ב אי"ה בגמטריא כ"א  ב"ה{מלכה} –

נחתם שם אהי"ה{כ"א} בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא מלכות ישראל{שר"ה}-באמצעות הש"ר{אורי"ה} זוכה למדרגת {א}שת{ך},באמצעות שם כ"א בגמטריא בינ"ה  ש"ומע ת"פילתך הבורא יתבר"ך ויתה"לל בעל כל הכוחות כול"ם מול"ך מגדול וע"ד קט"ן שורף ומשמיד אומות העולם הגוים הארורים נכחדי"ם מן גלוי הרזי"ן דרזי"ן, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ד"

"ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה"

הבט,-י"ו-אמר, סוד משה רב{י}נ{ו}   י"ו קרנות על חד"ו בכך מושך  א" ר"ם סוד החכמ"ה העליונ"ה גם על"ה יונ"ה  לפנימיות המלכה, משה עלית למרו"ם שבית שבי"ת גם י"ש בי"ת שב"ת לקח"ת מתנות ב"אדם",-סוד אד"ם הנקרא שב"ת מוחין י"וד ה"א ו"או ה"א מאור גאול"ה   ס"ת ה"ר אשו"ב, בסוד ב"ו"{במשיח} א"ש התור"ה –

חכמ"ת הצירופים  כע"ת חי"ה ומשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים במדרגת  {כ}עת {ח}יה ר"ת  כ"ח הבינ"ה גם כ"ב ח"ן הי"ה,כנאמר מ"ה ש{הי"ה}  הוא שי{הי"ה} בסוד הי"ה הי"ה  בגמטריא מ"{בינה}-חותמת  ח"ן בגמטריא  יוד הי ואו הה  -

סוד אומ"ץ {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט בפנימיות המלכות{שור"ש נשמות ישרא"ל זרע קדוש"ה}בכך אומו"ת  העולם הגוים הארורים נשרפים ונאבדי"ם בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם של מ"ה לחתום שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ה"

"ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו"

ראה,-ושר"ה בסוד השו"ר{משיח} המעבר מלכות{שר"ה}-בכך מוליד בפנימיות רחמה מוחין  שומע"ת גם ת"ו  שמ"ע{בינה}-סוד ע"  פנים של התור"ה בתו"ך ש"ם{ המלכות}-בכך פת"ח{זה משה} את הא"הל סוד עולם לא"ה{בינה}ובכך זו"ג ו"-הוא יחוד תפארת{ו} ובינה{הו"א} –

בכך המלכות זוכה למוחין אחרי"ו גם רו"ח א"י{הארת כ-תר} בסוד   {כ}תר {ת}ו{ר}ה  החותם מאור ו"ה  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד  ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם למש"ה בגמטריא שע"ה,-{ש}תים {ע}שר {ה}שבטי"ם  סוד י"ב צירופ"י  הגאול"ה. 

ו"

"ואברהם ושרה זקנים באים בימים"

הבט,-ואברה"ם גם ב"ו הרא"ם,בסוד משה ר{ב}ינ{ו}  בפנימיות הרא"ם גם אמ"רה{אמר"ת} הש"ם צרופה מג"ן הוא לכל החוסי"ם בו במלאך רא"ם {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכא"ל המגלים מאור התורה{ו}  במלכות{שר"ה}-בכך  ש"ר ו"ה גם השו"ר{משי"ח} ז"  קני"ם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  חותם בפנימיות י"ם{מלכות} –

מעוטרים ב{א"ב} אותיות התור"ה המצורפ"ת  סוד בימי"ם גם י"ב{תפארת צירופים}  משפיע מי"ם{חסדי"ם} לישראל צדיקים קדושים  יש להם  משיל"ה  בגמטריא ממש"ה גם שפ"ה בסוד יש כה"ן המעבר שכינ"ה לעולם הב"א,-בכך סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן  כן יהי רצון הש"ם.

ז"

"ויקמו משם האנשים וישקיפו על פני סדום"

ראה,-{ו}יקמ{ו}  בסוד יק"ם ו"ו בגמטריא  י"ב{צירופי יהוה} יק"ם להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאבד  ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וביום ההו"א גם יבו"ם וההו"א בינה{ם}  מגלה במלכות{ש"ם}  מוחין האנשי"ם גם שמ"י נא"ה {ש}נעאל {מ}טטרון {י}הואל  {נ}וריאל {א}וריאל {ה}דריאל סוד כתר המשי"ח גם כת"ר מ"ה-שי"ח  בגמטריא ע" רזיא"ל   כת"ר אד"ם  שורף ועוקר  סדו"ם,-

אומות העולם הגוים נאבדי"ם ונכרתים,ובכך ישראל  צדיקים זוכי"ם למאו"ר פנ"י  ע"ל גם פ"י  נ-ע"ל,סוד הנבוא"ה גם ב"ן אהו"ה בגמטריא אליה"ו טו"ב  חותם כרו"ז  גם זוכ"ר לגלות כ"ו ר"ז בגמטריא אור יהו"ה  סוד המלאך אורי"ה המיחד ו"ה{תפארת ומלכות}-בכ"ך ע"ל בגמטריא מ{א"ה}  ברכות כונסות לרחם המלכ{ה"} הזוכה לשע"ר  נ"{בינה"},-עולם הגאול"ה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

ח"

וה"  אמר המכסה אני מאברהם  אשר אני עושה"

ראה,-וה" זה סוד ייחוד תפאר{ו} ומלכות{ה}-בכך מגול"ה  אמ"ר{מוחין החכמ"ה}-א"  ר"ם  גם המלאך רא"ם  {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכא"ל  ס"ת ל"לל בגמטריא צ"  גם מל"ך ומקובל צלמ"ך  מש"ה בסוד צל"ם-ך  בגמטריא ע"ץ שערי"ם שם ע"ץ ש"ע יר"ם בכח צר"ף{אותיות} את המלכות הקדוש"ה]בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאב"ד בגאולה השלמ"ה,וביום ההוא  ה"מ-כס"ה  בגמטריא אדנ"י מכ"ה ומשמיד אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות הרזי"ן דרזי"ן,

ישראל צדיקים  זוגים לאור שם מ"ה- הכ"ס  בגמטריא כ"ס האד"ם בסוד כס"א  הד"ם גם כס"א מד"ה{סוד משה רבינ"ו} חותם אי"ן  סוף יתבר"ך לא מוש"ג מאור עליו"ן בפנימיות אנ"י{מלכות}-בכך מ"אברהם גם המשיח אמ"ר מ.ב.ה בכח השם המפורש ישראל צדיקים הגי"ע ע"ת הגאול"ה גם ג"ל אהוה בגמטריא  ג"ל טו"ב חותם ל"ה{מלכה}  י"ה{חכמ"ה ובינ"ה} סוד שם  ל"היה בסוד מ"ה ש"היה"  הוא שי"היה"- 

חבר וראה הי"ה הי"ה בגמטריא אות ם" חבר אות ל"  מן {ל}היה ומקובל מ"ל  בגמטריא ע" פנים של התורה בהם המשיח משה רבינו עמ"ל על חידושי התור"ה ומוחה ועוקר סמא"ל שר שטנ"ה נשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם משה לחתום וח"ל ת"ם סוד האמונה השלמ"ה שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ט"

"ואברהם היו יהיה לגוי  גדול ועצום"

ראה,-ו"{תפארת} ישראל חותם  א"ב  אותיות התור"ה סודם  ה"ר אמ"ת י"ם גם רא.ה. תמי"ם{בגמטריא מ"-הר},בסוד משה רבינו בעלת מוחין ת"מ-ים בגמטריא  תמל"ך  חותם בכח כ"ל{יסו"ד}  ל,ך{ מלכות } מוחין מלת"  ך"  בגמטריא מל"ת צר"ף  יר"ם  ס"ת מפ"ת  חבר ו" {משיח} ומקובל מ"ופת  בכח שם היו גם י-ה-ו יתבר"ך באמצעותו משה מעבר השכינ{ה}  בשם י-ה-ו-ה יתה"לל   המשמי"ד גו"י –

זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה"  ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א משה רבינו י"ו קרנות ע"ל חד"ו  חותם ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתותך תורת  י"ו-ג"ל  גם ויג"ל  יעקו"ב חותם קש"ר  ע"  יב"ק גם קשר"ק  ע"  -ב"י  סוד השם המפור"ש המשבר ועוקר  אומות העולם הגוים הארורים נשרפים  ונאבדי"ם מכח גלוי הרזי"ן דרזי"ן,וביום ההוא שם אהוה בגמטריא טו"ב גם י"ז{דע"ת}-

מש"ה מגלה גל מ"ה בגמטריא ג"ל י"ו  ה"א ו"או ה"א   גם ויג"ל   ה"א ו"או ה"א בסוד גאו"לה   יואוהא  סוד השם המפור"ש בז"ה הצירו"ף  תבו"א  החירו"ת השלמ"ה סוד ועצו"ם בגמטריא ע"ץ  י.ב.ם.,כי האד"ם{משה} ע"ץ הש"ה בגמטריא צל"ם מטטרו"ן מגלה ח"ן בגמטריא י".ב.ם. גם י"וד  ספירות ב"ם{בתוך} ישראל שם מ"ב הגדו"ל,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"

"כי ידעתיו  למען אשר יצוה את בניו{וג"ו}ושמרו דרך ה" לעשות  צדקה ומשפט"

ראה,-כ"י  בגמטריא אות ל"  ומקובל כ.ל.י  וזה השם המפורש שופר מש"ה גם רוש"ם שפ"ה בגמטריא  שמ"ש פור"ה{סוד מוחין  המשי"ח}-מש"ה חי"ה וסוד י{דעת}י"ו   בגמטריא דע"ת  יהו"ה המוש"ך לנע"ם{אור החכמ"ה}-סוד מנע"ל,משה ש"ל  {נעל}יך  {מ}על רגליך  סודם מנע"ל,

בכח מ"ן מ"יין נ"וקבין{תפילה} ע"ל-ית בגמטריא ע"ל קוד"ש התור"ה המצורפת  שבית שב"י לקחת מתנו"ת באד"ם ס"ת  מת"ת  א"ל  סוד המלאך מתתא"ל חותם באמצעותך אמ"ת{תפארת} בפנימיות ת"ל{ מלכות}-

בכך רא"ש מגלה בישרא"ל  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  י"צוה גם  צ"  י-ה-ו  בגמטריא מל"ך יהו מלכ"י הבורא יתבר"ך ויתה"לל חותם על יחוד ו"ה{תפארת ומלכות}סוד ב"נ-יו  בגמטריא  י"ו אלוה"י בסוד ל"-יואוהי,וזה השם המפור"ש השורף ומוחה אומות העולם הגוים הארורים  נאבדי"ם ונכחדי"ם  מן כח הרזין דרזי"ן,

וביום ההוא ישראל   מעוטרים בכתר ושמר"ו גם רש"ם ו"ו  בגמטריא שמ"ר יב צירופי יהוה{מש"ה} על המלכות{שורש נשמות ישראל} דר"ך  ה" ג"ם כ"ה ד"ר  בפנימיות ליב"ם,-שם י.ב.ם.{עשר גלגלים} החותמים ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו  י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתבר"ך ויתהלל בע"ל כל הכוחות כול"ם מול"ך מגדול  וע"ד קט"ן  צדק"ה ומשפט שמ"ו מעתה וע"ד עול"ם,אמן ואמן כן  יהי רצון הש"ם .

י"א

"ויאמר  ה" זעקת סדום ועמורה כי רבה"

הבט,-ויאמ"ר גם מ"י או"ר בינ"ה בסוד נבי"א  רו"ה,סוד משה רבינו בנ"י אור"ה  בגמטריא  רז"י האלוה"י גם י"ז ה"ר  אלוה"י סוד הר אליה"ו  מגלה שם אהוה{בגמטריא י"ז בפנימיות מש"ה  שהינו  ה" זעק"ת גם  ע"ז  הק"ת  בסוד תורת משה נקראת ע"ז ואומר {ק"}דושים  {ת"ה}לל"ו  בכח שם ל.ל.ו  בגמטריא ס"ו גם גלג"ל שהינו אור "בן דוד" את הבורא יתבר"ך, בכך  בר"ך  הבורא את ישראל במוחין ת"י  בגמטריא קוד"ש המשמיד ועוקר  סדו"ם  ועמור"ה,-

סמא"ל הטמא אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות  הרזין דרזי"ן,וביום ההוא  ישראל מודים ומשבחי"ם  כ"י  רב"ה  גם הר"ב{מש"ה} חתם  י" ספירות בלימ"ה בפנימיות כ"לי{המלכות}-בכך אור  ל"י{בינ"ה} סוד יאו"ר  ל" גם א"י רל"ו  בגמטריא א"י גדול אדונינו ור"ב כ"ח מזכ"ה ישראל בגאולה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ב

"ארדה נא ואראה הכצעקתה  הבאה אלי עשו  כלה"

הבט,-ארד"ה בגמטריא רד"ו,זה סוד חנו"ך  ב"ן יר"ד ר"ת  יח"ב   {י}חוד {ח}כמה  {ב}ינה החותם בפנימיות ישראל מוחין  נ"א  נ" א"לף גם המלאך פנא"ל בסוד פ"ן-א"ל,-כח האמונה השלמ"ה למש"ה  בגמטריא שע"ה  בגמטריא הצר"ף{חכמת הצירופים}-

סוד וארא"ה   או"ר  הא"לף,בסוד גל עיני ואביטה נ{פלא}ות  גם תנ"ו פל"א   מתורתך  המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהוה בגמטריא טו"ב  מגלה בפנימיות כ"ה{השכינה}-

מוחין  ע"ץ קת"ה בגמטריא [צל"ם] {ק"}דושים [ת"ה]ללו,את הבורא יתבר"ך ויתה"לל בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, וביום ההו"א משה רבינו  מוש"ך מאור ה{ב"א}ה בגמטריא אב"י  {ב}רוך {א}תה {י}הוה אל"י בגמטריא א"ם{בינ"ה} חתמת בפנימיות הנשמ"ה  ובכך "עשו"  הרשע  מלכות הסטרא אחר"א נחר"ב ועולה בלהבות המדור"ה,ביום ההוא השכינ"ה הקדוש"ה שמ"ה כל"ה  בתפאר"ה גם זוכה  בפא"ר תב"ה-

סוד חכמת הצירופים חכמ"ת הנביאי"ם העליוני"ם  כם  על"ה  יוני"ם גם מענו"ה י.ל.י., בסוד בינה{ענו"ה} משפיע  כ{י} גמ{ל} על{י} כך משה  אומ"ר  והאי"ש מש"ה ענ"יו מא"ד גם אד"ם  עני"ו בעל   עי"ן  ו"  קצוות ס"ת ות"ן  בגמטריא קש"ר ת"ן עשר פעם גאולה גם שם י"וד ה"א  ו"או  ה"א אמן ואמן ברו"ך המאצי"ל העליון מלך מלכי ישרא"ל.

י"ג

"ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע"

ראה,-ויג"ש  י"ו קרנות על חד"ו{זה משה רבינו} לחתום בפנימיות המלכות  מוחין א"ב-רה"ם,סוד {מ}וחין   {א}לפא {ב}יתא  {ה}או{ר}  המשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא מלכות ישראל –

הנקראת הא"ף  גם  פא"ה בגמטריא אלהי"ם סוד שם פ"ו  זוכה לאור מ.ו.ם  מ"עתה ו"עד  עולם",בכך מעוברת מן אות  ס" בגמטריא ש"ם יש"י  החותם שם תפ"ה  בגמטריא תהלי"ם בסוד המיל"ת אמונ"ה גם תהלי"ם בגמטריא  ממ"ה  או"ר ע"ב אמ"ת  ר"ת ע"אא  {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו  ממ"ה,

זה הבורא יתבר"ך ויתה"לל  החותם באמצעות ב"ע-ל  זה מש"ה בעל שם ע"ב ע"ל  בגמטריא חס"ד ע"ל גם מא"ה חס"ד{ברכו"ת} בכל יום למלכות  מוחין פ"ה  בגמטריא ממ"ה ובכך מקובל תורה בע"ל פ"ה בגמטריא בע"ל ממ"ה גם ע.ל.ם  מ.ב.ה,

סוד רוח הנבואה, משה ש"ל נעליך {מע"ל}  רגליך הינך בעל על"ם{סוד התור"ה}-שם המ"ב בגדול והקדוש המשמיד ועוקר אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות הרזי"ן דרזי"ן,וזה משה צדיק מוחה ושוחט  ע"ם רש"ע,-סמא"ל הטמא מלכות רומי שורש השטנ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון השם לחתום שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך. 

י"ד

"ויבאו שני המלאכים  סדומה בערב"

ראה,-{וי}בא{ו}  גם א"ב  וי"ו  בגמטריא א"ב  כ"ב בסוד משה רביהו במוחין עליון  הנקרא בכא"ב סוד כ"ב  אותיות א"ב{החכמ"ה הגנוז"ה} בכך מושך שנ"י מלאכי"ם גם ניש"א מלכי"ם,בסוד משה נשו"י לאותיות{מלכי"ם} ובכך משמיד יצרים רעים,-הינם הסדו"ם{מלכות רומי הרשע"ה} סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,

וביום ההוא ישראל קדושים שוקדים על התור"ה זוכים למא"ור בגמטריא  ע"  או"ר  בגמטריא ר"ז  ע"  חב"ר  א"ל מן {ל"א}ור זה המלאך  עזרא"ל החותם  ז"רע  א"ל{חכמ"ה}  בתו"ך מש"ה סוד בער"ב הרי לך בפנימיות ר{"ב}ינו מ"שה שם ע"ב בגמטריא חס"ד לישרא"ל  בכך  שזה הש"ם הינו חר"ב הגאול"ה המוחה ועוקר אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן מלאכ"י חבל"ה, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ו

וה" המטיר על סדום ועל עמורה"

ראה,-וה" בסוד ו" כפול  ה"  בגמטריא  ל"  חב"ר ו"ה  ומקובל שם ל.ו.ה.  בגמטריא א.י.ל,זה המשי"ח ל"י א"אלפך חכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א  ו"או ה"א,בכך ישראל  זוכים במאור ה"מ-טי"ר  גם מט"ה   ר"י  בסוד ר"יש י"וד  גם רי"ו שד"י בגמטריא מטטרו"ן גבור"ה המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה –סדום ועמור"ה  זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא השכינה הקדושה  זוכה למוחין רע"ם  ו"ה  סוד ר"ע-יא מ"-ימנא חותם זיוג  ו"ה{תפארת ומלכות}-סוד הגאול"ה גם ג"ל  אהו"ה  בגמטריא ג"ל  טו"ב בסוד ג"ל ב"ו  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת אותם בכח מאו"ת{בינה} חותם במלכה הקדושה  ואמ"ת מגלה בתוך ישראל בכך  מעוטרים ב{י} ספירות בלימ"ה חירו"ת שלמ"ה למש"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ז

ויהי בשחת אלהים {וג"ו} וישלח את לוט מתוך ההפכה  בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט"

ראה,-ויהי גם י-ה-ו-י סוד השם המפורש שופר מש"ה החותם במלך המשי"ח מוחין ב"ש-חת  גם אות ח"ת  ש"ב,וידעת  ח"ת בגמטריא {ק}ש"ר {נ}שמ"[ה] {א}ו"ר ע"ב אמ"ת  סוד "קנאה"  בגמטריא יוס"ף,וזה המשי"ח י"ו-סף  י"ו קרנות על חד"ו בפנימיות י"ם  סו"ף{מלכות} בכך זוכה לעיטור  י"  ספירו"ת בגמטריא ע"  פירו"ת גם וע"ת  פר"י, 

בסוד כח הנשמה{פר"י} מעבר המלכות{ע"ת} במוחין ו"{תפארת},- סוד א"-להים, הרי א" מיל"ה{חכמ"ה}  חותם ברח"ם השכינ"ה מ"ב ר"ח  בגמטריא מ"ב יצח"ק גם  י.ב.ם. צ"  ח"ק  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק נמח"ה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא א"ת{המלכות} מעוטרת בכת"ר בגמטריא כת"ב אמ"ת י"ם גם  בכ"ת  מאתי"ם סוד מ"ב כת"י  אמ"ת,

סוד  {כ}תר {ת}ורה {י}סוד {א}ור {מ}וחין {ת}פילה {ב}ית {מ}לכות גוזר השמדה ושריפה על אומות העולם הגוים הארורים נכחדים ונאבדי"ם מן כח גילוי הרזי"ן דרזי"ן,בכך ישראל  בעי או"ר בגמטריא ר"ז  יש"ב גם בש"ר{מש"ה}  שם י"ז בגמטריא אהוה{דע"ת}-

סוד בה"ן גם בכך  בנ"ה  בכח {ב}ינה {נ}צח {ה}וד רוח הנבוא"ה וט"ל גם ל"ו  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד {סוד משה} במלכות  והרי לך י"  ספירו"ת ז"ה חירו"ת גם ור"ז  תחי"ה בגמטריא וא"ור תחי"ה בגמטריא רב"י א"ת ח"יה גם אהב"ת   הרי"ח י"  שפ"ע ל"ך מלכות  ניתן מן בור"א עולם בעל כל הממלכ"ה  ס"ת  ל"לה  בגמטריא אדנ"י  בגמטריא נה"י  {נ}צח {ה}וד {י}סוד תורה חדשה תורת הנבוא"ה מגלה בגאול"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.     

י"ז

"ויעל לוט מצוער ויש בהר הוא ושתי בנותיו עמו"

ראה,-ויע"ל  גם  ע"ל י"ו קרנות על חד"ו, זה משה נגל"ה  ג"ל נ"ה {ג}בריאל {ל}הביאל {נ}וריאל {ה}ודיא"ל,והם המלאכי"ם סוד המרכב"ה של השחקי"ם  בגמטריא משי"ח קש"ר נשמ"ה מא"ה  ר"ת   מ"  נק"ם ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים לעי"טור שם מ.נ.ק. סוד הש"ם  המפור"ש שופ"ר  מש"ה גם שור"ש  מפ"ה ושר"ף   מש"ה  אור הבינ"ה   סוד משיח נבי"א ר"ה הינו רוש"ם בינ"ה באמצעות ה"  מבשרינ"ו  הגי"ע הגאולה הנקראת בה"ר  על שם מקובלת התורה בה"ר  סינ"י  ב"-ה"ר תחתון{מלכות} ועליון{בינ"ה} סוד יחוד  תור"ה שבכתב ותורה בע"ל פ"ה,

חבר כת"ב  פ"ה גם בפ"ה  כ"ת  {ב}ינה {כ}תר  {ת}ורה {פ}ועלת לשרוף ולהשמיד אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם מן גילוי הרזין דרזי"ן,וביום ההוא מש"ה הו{א} ושת[י] בנותי[ו] עמ[ו]"  ס"ת    בגמטריא  כא"ב, סוד משה חותם מוחין כ"ף-א"ב גם א"ף  כ"ב בסוד ב"פ  כ"א  כ"א  בגמטריא שם מ"ב  הגדו"ל והקדו"ש –

תורה  חדש"ה מאתי  תצ"א תור"ת א"ף{חוט"ם  }בסוד מו"ח  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד המעברים המלכות והרי לך י" ספירות חברם להארת א"ף  ומקובל  פא"י {פ}ותח {א}ת {י}ד"ך,  

ס"ת  חת"ך  בגמטריא קש"ר נשמ"ה ת"ך  השכי"נה{שור"ש נשמות ישרא"ל} ר"ת שנ"י גם י"ש  ן"{שער חמישי"ם} המשמיד ושורף סמא"ל ש"ר שטנ"ה  עולה בלהבות המדור"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון הש"ם של מ"ה לגלות שם  מה"ש  {מ}עולם  {ה}וא {ש}מך.

י"ח

"ויסע משם אברהם ארצה הנגב"

ראה,-ויס"ע  בגמטריא קו"ם מש"ה  חותם  ק"ו  ם"{בינ"ה}  בפנימיות ש"ם{ המלכות}-בכך אות  מ"  מגלה בפנימיות ש"ם{שכינה} את שמ"ם{אור האבו"ת}  אברהם יצחק ויעק"ב, סודם א"ר-צ"ה  בגמטריא צו"ר, זה משה רבינו צ"-או"ר מגל"ה  אוצ"ר  חכמ"ה גם כ"ח  מ"ה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א  ו"או ה"א   בפנימיות ישראל צדיקים קדושים זוכים בכת"ר  ה"נ-ג"ב,

בסוד ג"ן{מלכות} ב"ה  נחתם ב"  כפול ה"  בגמטריא י"  ספירו"ת  בגמטריא ע"  פירו"ת{שבעים  פנים של התורה}  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נמחה ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

י"ט

"ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא"

הבט ,-ויאמ"ר גם  ויר"ם  א"  את  אברה"ם,בסוד בא"ר{מלכות}  אות א"{חכמה} על ידי שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א  ו"או ה"א{תפארת} מרומם אותה וה הנאמר משה עלית למרו"ם,זה המלאך   למרו"ם החותם מ{רל"ו}  בגמטריא גדול אנ"י ור"ב כ"ח בפנימיות כ"ב רו"ח אלקים מקחת על פני המי"ם בגמטריא פנ"י  המל"ך גם פני"ם כל"ה המעוברת  מן א"ל{חסדי"ם}-בכך שר"{משה} מגלה בפנימיות  ה"{בינ"ה}-

וזה ש"ר-ה גם ה"ר ש"  בגמטריא ה"ר שלו"ם  אש"תו בסוד מש"ה ל"ו או"ת  ש"ר{מלא"ך} השכינה{ל"ך}  חותם א,ם{בינ"ה},-וזה יחוד {מ}ל{א}ך המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא איה מקום כבודו להעריצו, במדרגת א"ח-ותי  גם תו"י  א"ח בגמטריא תו"י אמ"ת,סוד  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  הכ"ו-נסים למלכות והרי לך י"  ספירות בלי"מה –

סוד שם כ"ו  בגמטריא יהוה משה איש מ{שכמ"ו}  ומעלה גם ש"ם  כ"ו  בגמטריא ש"ם יהוה  "חוקק"  בגמטריא רו"ח קוד"ש גם רקו"ד שו"ח  בגמטריא {ר}קו"[ד] מטטרו"[ן]  עולם החירות  {בינה}-הנקרא "נדר"  גם נ"-{ד"ר} ו"דן"  ישראל{אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים, גבורות} לגאולה{חסדים ומיתו"ק},-אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם משה לגלות שם מה"ש  {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"

"ויבא אלהים אל אבימלך"

ראה,-ויב"א  משה רבינו  י"ו קרנות על חד"ו באמצעות א"ב  אותיות התור"ה  לחתום בפנימיות אלהי"ם{מלכות}-מוחין  א"ל{חסדי"ם} ובכך ממתק"ה בגמטריא  הפת"ק סוד שם קדו"ש חותם ברחמ"ה  בגמטריא יצח"ק מ.ב.ה,וזה גבורה קדושה בסוד-

בינה הדינים בפנימיותה הינם  חסדים לישראל ודינים והשמדה לסמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים לכתר משי"ח הנקרא אבימל"ך בגמטריא א"ב נל"ך,בסוד השם המפורש  נ"{בינה} באמצעות כ"ל{יסוד} חותם במל"כות    מאו"ר בי"נ"ה  בכך  המלכות אומרת ב"י י"ב צירופי יהוה,

וידעת ב"י י"ב  בגמטריא {כ}"ד  {ספרי {ת}ור{ה}  סוד שם כה"ת  {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה  הללו"יה בגמטריא   ס"ו הי"ה גם הי"ה  ב"ן דו"ד גם דו"ד הבינ"ה{סוד יחוד מלכות ועולם הגאולה},-מה שהיה הוא  שיהי"ה  המשי"ח מל"ך על ישראל באמצעות {א}לפא {ב}יתא אותיות שורף ועוקר מלכות רומי הרשע"ה, אמן ואמן כו יהי רצון הש"ם.

כ"א

וה" פק"ד את שרה כאש"ר אמר"

ראה,-וה"  בסוד ו" כפול  ה"  בגמטריא ל" חבר ל"פקד"   ואוסף אות א"  מן {א}ת ומקובל המלאך  פ"ק{ד.א.ל.}  חותם שם א.ל.ד.  הגדו"ל  בפנימיות משי"ח בכך א"ת שר"ה{השכינ"ה} הינה אש"ת ה"ר  סינ"י{זה משה} בכח עי"ן{החכמ"ה} בסוד עי"ן בגמטריא סינ"י  הינו מרום נפש"ה גם נ-שפ"ה,מלכות{נקראת שפ"ה} ועל יד"י נ שערים{בינ}ה גם ע"-נשרי"ם{ שבעים שמות חקוקים על מטה אלקים} בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא המש"יח כ"א-ש"ר  גם ש"ר כ"א בגמטריא  ש"ר אהי"ה בגמטריא קש"ר שיר"ה בסוד שר"ש היק"ר  אור החכמ"ה   בגמטריא  רו"ח כ"ו מ"ה  בגמטריא רו"ח יהוה  י"וד ה"א ו"או ה"א בכך ז"וכ-{ה}שכינה לשם כז"ו בגמטריא ג"ל  עיני ואביט"ה נ-פלאות גם ות"ן פל"א בגמטריא או"ר ע"ב פנוא"ל אמ"ת  בתו"ך ישרא"ל,

המלאך פנוא"ל בגמטריא אפ"ו  שמ"ן יו"ם  ר"ת אי"ש{המשיח} באמצעותו מגלה הארת חוט"ם{א"ף} גם מו"ח ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות המלכות והרי ל"ך  י"  ספירו"ת בגמטריא ע"  פירו"ת בסוד פרי וע"ת,

יחוד הנשמה{פר"י,-אות ו"}והשכינ"ה{ כל"י  סוד ע"ת} גם  יסו"ד כ"ל ע"ת  וזה א"מ{בינה}  ממתקת ומבשמת האות ר"  בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי א"להים{ גבורות} ובבישו"ם בגמטריא י.ב.ם. שד"י  גם ח"ן מטטרו"ן מגולה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה,

זה סוד הגאולה השלמ"ה למש"ה  שמל"ה בגמטריא שע"ה {ש}"ת"ים {ע}"ש"ר {ה}ש"ב"טים סוד "שבת" המלכות{ב"ת}  בפנימיות ש"  בגמטריא ת"ו  שלו"ם  א"ש גם ת"ו  של"ו  א.מ.ש.  {א}ור  {מ}וחין {ש}לם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ב

"וזכרתי את בריתי  יעקוב"

ראה,-ו"{תפארת} באמצעות זכ"ר{יסו"ד}  חותם ת"י בגמטריא קוד"ש בפנימיות המלכות{א"ת},-בכך זוכה למוחין ברי"תי בגמטריא בר"י קוד"ש גם בו"ש ירק"ד בגמטריא שו"ב{ה}  מטטרו"ן  ובכח מאור –

אשר הינך חותם  בפנימיות {י}ע{ק}ו{ב}  סוד יב"ק {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה גם ב"י  מא"ה בגמטריא  ו"  י.ב.ם.  השמד ועקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה,וידעת {ו}זכרתי  {א}ת {ב}ריתי {י}עקוב בגמטריא  קש"ר  אב"י גם רא"ש יב"ק   {ח}כמה {ב}ינה ד{ע}ת  סוד רא"ש,

המלכות {אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות} מתמתקת ומתבשמת באמצעות א"ש התור"ה  בגמטריא א"יש  תו"ר,קול  התו"ר  גם תור"ה זה מש"ה רבינו רעיא מהימנא  נ-שמ"ע באר"ץ גם שמ"ע ב"ן אר"ץ בגמטריא  צ"  אלוה"י  ש"ם א"ר  ע"    חתם בפנימיות השכינ"ה{שורש נשמות ישראל} השורפים ועוקרים אומות העולם הגוים נאבדי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  מש"ה.

כ"ג

"ויקרא  אברהם את שם בנו הנולד לו{וג"ו}

הבט,-ויקר"א   או"ר ק"י  בגמטריא ר"ז ק"י זה סוד משה ז"  יק"ר  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות בכך מעבר השכיינה{קי"ר} במוחין  א"בר-ה"ם,סוד בא"ר{מלכות} בפנימיות רחמ"ה  שם  מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא הגוא"ל גם גאול"ה  א"ת{המלכה} מרומ"ם  באמצעות ש"ם בנ"ו גם מ"ן  שב"ו,סוד {מ}יין {נ}וקבין{ העלאת תפיל"ה}  המושכת הנול"ד גם נ"ה-

ול"ד {נ}צח {ה}וד רוח הנבוא"ה המוליד"ה  בגמטריא ילד"י  מ"ו  גם ומילדי"ם  סוד המלאכי"ם מטטרו"ן וסנדלפו"ן  ה"ם מ"ה כרובי"ם    גם מ"ב כ"ה  ירו"ם  ישראל צדיקים בכך ל"ו{למשי"ח}  ח"י של"ם בגמטריא ע"  שי"ח גם  שמ"י ע"ב  עזריא"ל  זר"ע  אל"י חותם בגואל בכך   משמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן גם אומ"ן כ"ם יהי  כ"ה רצו"ן נוצ"ר הש"ם מה"ש {מ}עולם {ה}וא  {ש}מך.

כ"ד

"ותרא שרה את בן הגר  המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק"

ראה,-ותר"א  בגמטריא זר"ת זה סוד  משה רבינו  ז"רת בגמטריא או"ר  או"ר  ע"ב אמ"ת,הרי ל"ך משה חותם או"ר או"ר בגמטריא ר"ז  ר"ז בגמטריא דת"י,-{ד}עת {ת}פארת {י}סוד בפנימיות המלכה{שר"ה}אשר באמעצות א"ת אותיות  מתעברת  מן ב"ן{המשיח} –

שהינו הג"ר  בגמטריא ר"ח  גם יצח"ק,וזה סוד יצח"ק בסוד  ק"ץ  ח"י  הינו נשמת המשי"ח  {י"}וד צ"די[ק]  ח"ית [ק"ו]ף אותיות  י-ק-ו-ק יתברך ויתהלל,ובזה השם המשי"ח מש"ה רבינ"ו רושם בי"נה בסוד י"ב  צירופי יהוה{תפארת} המגלים נ"ה,-{

נ}צח {ה}וד רוח הנבוא"ה בפנימיות לב ישרא"ל  בכך הינם משמידים  ועוקרים סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא י"לד"ה גם משה הי-לד חותם י"ה{חכמה בינה גם כ"ח  מ"ה  ב"ן  י"ה} מ"ח  ק"ץ סוד צ"  בכח תפילתו מוש"ך קמ"ח לישרא"ל,

קמ"ח בגמטריא מ"ח מאה סוד יחוד השם ח.מ.א.ה. בגמטריא אמת   גאול"ה גם ג"ל או"ה אמ"ת בסוד גוא"ל האמ"ת  השורף ומכחיד אומות העולם הגוים נאבדי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ה

 "ותלך ותתע במדבר  באר שבע

ראה,-ות"לך בסוד  המלכות הקדושה להתעבר מן ת"ו  הנגינ"ה גם ת"ן  ו"ה גינ"ה,בסוד שם ת"ן  בגמטריא עשר פעם גאול"ה יחוד ו"ה{תפארת ומלכות}-החותם בג"ן המלכות מאור נג"ב  סוד {י"ה}-חכמה ובינה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך השכינה מקבלת הארת כ"ו-ת"ל   ול"ך  או"ר ע"ב אמ"ת  העול"ה  ותל"ך,

בכך משה רבינו  מעבר ע"ת{המלכות} במוחי"ן  ת"ו{הנגי"נה} בסוד הי"ה נג"ן החותם  במלכות{ג"ן} מאור נ"{שערי"ם} גם  ע"-נשרי"ם שבעים שמות קדוש"ה שהינם  סוד בא"ר שב"ע גם בשב"ע   א"ר  החכמ"ה סוד כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאול"ה גם ול"ה{מלכות} כ"א  ח"ג  בגמטריא אהיה ח"ג החירו"ת- 

המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד  מכח רז"י התור"ה בגמטריא אור"יה  תור"ה,סוד המלאך הקדו"ש השוקד על  תו"רה  גם ת"ו-אורה,לימוד הגואל יחודים עליוני"ם להבא"ת  לה"ב{בינה} לפנימיות א"ת{המלכה},אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ו

ויהי אחר הדברים האלה"

ראה,-ויהי גם יהוי  סוד השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה החותם  בפנימיות אחרי"ת  הימי"ם{סוד המלכות}-מוחין הדברי"ם גם ב"ר מיד"ה{סוד תפאר"ת} משה   מ"ב  דיר"ה,הינו חותם שם  מ"ב הגדול והקדוש בתוך  ד"ירה{המלכות} ,

וזה סוד חנו"ך ב"ן {יר"ד} חותם במלך המשי"ח  בינ{ה}  סוד יחוד ד-יר"ה  גם  ד"  ה.ר.י.,זה השם המפור"ש שופר מש"ה המגלה ד" מלאכ"י  גמר"א  ג"בריאל מ"יכאל ר"פאל א"וריאל אשר משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל מקבלים המוחין האל"ה בגמטריא שערא"ל,זה המלאך חותם בפנימיות המלכות{עש"ר}-ספירות בלימ"ה המגלים א"ל{אור החסדים} סוד חירות עולמים לישראל צדיקים קדושים שוקדים על התורה י"ש לה"ם חלק בעול"ם הב"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ז

"והאלהים נסה את אברהם"

ראה,-והאלהי"ם  סוד המלכות הקדוש"ה  חותם  בפנימיות הנ"ס{זה משה רבינו}  מוחין א"ת  אותיות התור"ה סוד אב"-רה"ם גם א"ם הר"ב,סוד בינה {א"ם} מעטרת הר"ב  מש"ה  במאור מ"ב  שי"ר גם מרשב"י    מ"אור ר"בי ש"מעון ב"ר י"וחאי תבו"א הגאול"ה  המשמידה ועוקרת  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וביום ההו"א {וה}אלהים  {נ}סה  {א}ת {א}ברהם   ר"ת  בגמטריא  "בונה"  משה את המלכות הקדושה בזכות ב"ו"   נ"ה,-

{נ}צח {ה}וד רוח הנבוא"ה ב" כפול ו"  בגמטריא י"ב צירופי"ם גם  י" צב"י  פורי"ם,סוד משה רבינו מלך המשיח נקרא  צ-ב"י   בגמטריא י"ב מל"ך גם בכלי"ם{אותיות}  חותם י"ב צירופים נבואים סודם פורי"ם גם פר"י  מ"ו,משה בכח הנשמה{פר"י}  חותם מ"ו אותיות גם אום תויות אור הגנו"ז  בתו"ך  כתו"ב ישראל תורת ישרא"ל פל"א גדו"ל ונור"א ר"ת  גו"ף{תפארת ישרא"ל}  למש"ה גם שמל"ה בסוד  מלכות{ש"ם}  ל" כפול ה" בגמטריא ק"ן{הנבוא"ה}-נית"ן   בגמטריא קוד"ש הא"ם  גם ש.א.ה.  קדו"ם{השם המפורש} מ"שערי מ"על"ה"  ר"ת ממ"ה,

ראיתי את ממ"ה  ר"ת רא"ם  {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכא"ל מגלים ממ"ה  בגמטריא פ"ה ל"בעל"{משה} וזה יחוד   תורה{תפארת} סוד בע"ל  פ"ה גם  פע"ל{משה} ב"ה{מלכה} על ידי שם ע"ב פ.ה.ל. אור  אלקי"ם  חיי"ם בינ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ח

"ויאמר  קח נא את בנך"

הבט,-ויאמ"ר בגמטריא א"ם גבור"ה גם  גבו"ר מא"ה,בסוד המלאך גבריאל בגמטריא ב"ד ר"ם  בסוד מ,ב ד"ר בפנימיות משה רבינ"ו בכך  מא"ה בגמטריא מ"ו אותיות  נ-רשמות בתוך משה בסוד ת"ן רוש"ם  השם  ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם גאול"ה  ס"ת- 

יד  {ר"מה}גם חנו"ך בן יר"ד לחתום שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ישרא"ל,בכך סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ק"ח נ"א   משה  ח"ן א"ק  {א}ור {ק}דו"ש  ס"ת ש"ר{מלא"ך}  ח"ן בגמטריא ש"ר  יוד הי ואו הה וזה הש"ם מרומם-

א"ת{השכינ"ה} בסוד י"ש הכה"ן הוא בנ"ך בגמטריא ב"ן  עשרים שערי"ם בכך ש"ע יר"ם ישראל ומזכ"ם{מזככם}  בגאול"ה השורפת ומכחידה אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם ונכרתים בע"ת משי"ח ישראל בנגל"ה  גם בג"ן  ל"ה ג"ל  ב"נ"ה  ג"ל עיני ואביט"ה נפלאות מתורת"ך,

בסוד ת"ן  פל"א גם ת"ן  אל"ף אורות בגמטריא בת"ג  תורה החום ג" אבו"ת  במלכות{ב"ת}  תבו"א החירו"ת לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,אמן ואמן גם אומן כ"ן יהי בגמטריא כ"ה רצו"ן הש"ם.

כ"ט

"ביום השלישי  וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק"

ראה,-היו"ם גם יבו"ם, סוד משה רבינו{אות ו"} בכח שם י.ב.ם.  סוד עשר גלגלים {ספירות}-הינו חותם בפנימיות ישראל מאו"ר השלישי שם י"ש  שלי"ה בגמטריא י"ש מש"ה  החותם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,-האמונ"ה השלמ"ה למש"ה גם שמל"ה,

בגמטריא   מל"ה שמו"ת א"ש ל"ו  גם ע"ה  שמו"ת א"ש ל"ו,וידעת ע"ה בגמטריא   ג"  ע"ב  בסוד   ע"ב  ע"ב  ע"ב  בגמטריא רי"ו  בגמטריאגבור"ה סוד הגבו"ר{המלאך גבריא"ל}-המשמיד  ועוקר סמא,ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ויש"א גם ואי"ש{משה רבינו}  חותם י"ו  א"ש{נבואה} המשמידה מלכות יש"וע{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים  יורדי"ם למשרפות המדור"ה ונאבדי"ם,

ובכך ישראל צדיקים מייחלים לגאול"ה גם הגוא"ל  עיניו מלאו"ת בגמטריא  ע"  או"ת{אותות}-שמות קדוש"ה  סוד ויר,א אוי"ר קדומו"ן קומי או"רי כ"י ב"א אור"ך{הארת החכמ"ה} שכינה יקר"ה  מרחו"ק בגמטריא רומ"ח  הא"ם{מש"ה} בכך משפיע ל"ך מא"ה ברכות המשמידות ועוקרות סמא"ל שר השטנ"ה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"

"ויבאו אל המקום אשר אמר לו  האלהים"

ראה,-{ו}יבא{ו}  בגמטריא אב"י י"ב  בגמטריא דכ"א,וזה סוד יחוד  א"{חכמ"ה} ומלכות{כ"ד} בכך המשי"ח ד"{כ"א},הינו מגלה בשכינה{אות ד"}-את מוחין כ"א בגמטריא  אהי"ה{בינ"ה}-בסוד א"ל המקו"ם גם המלאך קמוא"ל וזה המלאך קו"ם  א,ל{גבורה קדוש"ה} השמד ועקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא  אמ"ר{חכמה} לו{למשי"ח}  משפי"ע  האלהי"ם גם לא"ה  מ.י.ה  סוד האותיות המצוירות המכחידות רומי"אל,-זה סמא"ל אומות העולם הגוים  הארורים יורדים  לגיהנם ונשרפים מן להבות גלוי הרזי"ן דרזי"ן,בכך {ו}יהאו {א}ל {ה}מקום  ישראל צדיקים זוגים במוחין או"ה,-

א"{חב"ד}  ו"{חג"ת נה"י} ה"{מלכות} י"  ספירות בלימ"ה סוד הגאול"ה השלמ"ה למש"ה  בגמטריא שע"ה בגמטריא הצר"ף{חכמת הנבוא"ה},-סוד עולם החירו"ת משה חור"ט גם  רו"ח  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות המלכה הרי ל"ך י"  ספירו"ת נ-פלאות גם ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"א

"וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו"

ראה,-וישל"ח  בסוד  י"ו-לחש, זה משה רבינו י"ו קרנות על חד"ן והינו באמצעות השבעות ולחשי"ם בסוד ו"ו  לחשי"ם  בגמטריא י"ב לחשי"ם{צירופי יהוה} גם מו"ח שיל"ו בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא א"ת{השכינה} זוכה לעיבור י"וד ספירו"ת  סוד  המאכל"ת גם מל"ת הכ"א בגמטריא האהי"ה בסוד אהיהה,וזה השם המפורש שופר מש"ה לשחט אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן גילוי הרזי"ן דרזי"ן,

בכך את{השכינה}מיוחדת עם   ב"ן-{ו} בגמטריא ו" אלוהי ואליה"ו  מ"ב ש"ר  מבש"ר הגאול"ה סוד ג"ל אהו"ה  בגמטריא גל ט"וב גם גל"ב ט"ו  סוד שם אגל"א  בגמטריא  גל"ב גם בג"ל  ט"ו  בגמטריא י"ה{חכמה בינה} בכך תבו"א  ב"ת{מלכות}באמצעות ו"{תפארת}לקבל מוחין א"{חכמה} {ו}זה [י]חו"ד {ע}ליון  [ש]ל"ם  המשמיד ועוקר "ישוע",-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

ל"ב

"ויאמר אברהם  אלהים יראה  לו הש"ה"

הבט,-ויאמ"ר גם יא  רו"ם,וזה סוד המשיח משה רבינו י"ו-רא"ם  קרנות על חד"ו, סוד המלאכים {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכא"ל ס"ת  ל"לל  בגמטריא מל"ך בסוד חותמים ל"ך{מש"ה}  אות ם"{בינ"ה}-בכך א"ב-מה"ר  לצר"ף {א}לפא {ב}יתא אותיות תור"ה סודם שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  הממתקים  בגמטריא הפתקי"ם-

גם פת"ק מ.י.ה.{השם המפור"ש}  את המלכה{אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות} וזה יחוד מ"ה-ר בכך מ"הר האות ם"{בינ"ה} אלהי"ם{גבורה קדוש"ה} משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד בגאולה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים להם  י-ר.א.ה  סוד עשר ספירות המגלות שם  המפור"ש רא"ה בגמטריא ה"ר  אח"ד גם ה.ר.ח.  א"ד  סוד היחוד הגמו"ר {א"ד}  המקבל א"{חכמה} סודו  אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  גם גאול"ה  ל"ו הש"ה בגמטריא שיל"ו מלך המשי,ח י"ש ל"ו נשמת מש"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"ג

"וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו"

ראה,-וישל"ח בגמטריא {ק}ש"ר {נ}שמ"[ה] [שי]ל"ו  ר"ת "נשיקה",-סוד דבקות נשמה בנשמ"ה,סוד נשמת המשי"ח מדרגת יחיד"ה בגמטריא כ"ח אמת בגמטריא כת"ם  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד לפנימיות א,ת{המלכות} והרי לך  י" ספירות כ"תר ת"פארת מ"לכות,-אור הגאול"ה חותם {כ}תר {ת}ורה {מ}לכות בנגל"ה גם   ל"ב  נג"ה סוד הג,ן {מלכה} מעורת מן כבו"ד בסוד משיח ב"ו כ"ד –

בגמטריא ל"ב  התור"ה הרשומ"ה בסוד השמור"ה זה המצ"ה  השמור"ה גם  המצו"ה שמר"ה,בכך שם{מלכות} זוכה לה"ר שמו סינ"י  בגמטריא עי"ן החכמה יבוא עיני ורוכב על כרו"ב שמו חמו"ר  בסוד רומ"ח המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד בגאולה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים ה"מ-אכל"ת בסוד שכינה{ת"ל}  זוכה באמצעות מ"ה בגמטריא אד"ם{משה} לש"ם של"ם  שמו  מושל"ם הינו אהי"ה ט" לח"ש - 

חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונס  למלכות{א"ת}  בכך לשח"ט את אומות העולם הגוים הארורים  נשרפים מן להבות הרזי"ן דרזי"ן,וביום ההוא  המשיח ב"ו   ן"{שער חמישי"ם} חותם   ו" אלוה"י בגמטריא קש"ר אלוה"י בסוד ול"ה קשריא,ל{מלאך האמונ"ה} מגלה ומה נא"ה  בגמטריא קש"ר י"וד ה"א ו"או ה"א נא"ה  זה סוד החירות השלמ"ה ר"ת  בגמטריא ע"  פני"ם של התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

ל"ד

"ויקרא אליו מלאך ה"  מן  השמים ויאמר  אברהם אברהם"

הבט,-ו"י-קרא בסוד י"ו קרנות  על חד"ו  משפיע אל"יו בגמטריא מוחין א.ו.ם.  סוד צדיק י-סוד  עולם לפנימיות המלכות{מלאך  ה"} בכך ישראל זוכים לכתר כ"א מל"ה  בגמטריא מל"ה אהי"ה גם  מ.י.ה  ל.א.ה.,

בסוד התורה הגנוזה שמ"ה מ.י.ה  בגמטריא נ"ה  נ"צח ה"וד רוח הנבוא"ה  סוד לא"ה{בינ"ה} באמצעות ה"א בגמטריא ו"{מש"ה} מעברת אות א"{חכמ"ה}  ל"ממלכה",וזה יחוד ל-"אה" בכך הא"ל{כח האמונ,ה} מן השמי"ם חותם   נשמ"ה  מי"ם  בגמטריא  מש"ה  נמל"ך גם שמ"ן המל"ך  חכמה עליונה-

סוד משיח ישרא"ל אברה"ם גם  הברא"ם את המחשבו"ת בסוד בוש"ת חמ"ה  בוש"ת פנים לג"ן עד"ן  גם נג"ן ע"ד לנביא הש"ם משה על ידי מט"ה אלקי"ם בכך בונ"ה  דעת קדושי"ם  גם ושד"י ק"ם  בגמטריא  קש"ר מטטרו"ן  ק"ם בגמריא פטטרו"ן קשר"ק  משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נאב"ד ונכרת בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"ה

"וישא אברהם את עיניו וירא הנה איל  אחר  נאחז בסבך בקרניו"

ראה,-ויש"א גם והאיש משה עניו מא"ד גם אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א החותם א"ב-רהם גם מה"ר {א}לפא {ב}יתא בסוד ה"ר סינ"י   גם י"  נסיר"ה בגמטריא  שע"ר נר"י אדנ"י  ר"ת נש"א  ס"ת ר"יי –

בסוד משה רבינו  נ"-שא גם א"ש  ן"{בינ"ה}   החותם ר"צון י"ראיו י"עש"ה  בעולם העשי"ה{מלכות} בכך אי"ל{זה מש"ה} אי"ל בגמטריא א"ם{עולם החירו"ת}  משמיד  סמא"ל{אח"ר} יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,וביום ההוא שם אהוה הקדושה והנורא  נ-אח"ז{במשה רבינ"ו}גם ז"ן א"ח  בגמטריא ז"ן אמ"ת  בגמטריא  ויו הי יוד הה אמת בכך –

בסב"ך בגמטריא כ"ד ש"ם יש"י ס"ת  מ.י.ד. {מ}שה {י}וסף {ד}וד   חות"מים חב"ד תמי"ם {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  סוד בקרני"ו גם נר"ו יב"ק  {י}חוד {ב}רכה {ק}דוש"ה   י"ב צירופי יהוה בפנימיות המלכות{בכך זוכה למאור  ק" בגמטריא מא"ה ברכו"ת}השורפות ועוקות אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם על ידי א"ש מן המרומי"ם,אמן ואמן גם אומן כן יהי  כ"ה רצון נצו"ר השם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר צירופים-"וירא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech