להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "ויצא"

  מאמר  עולם  הקבלה-"פרשת ויצא "/מאת רשב"י נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}{מאמר מגידים}

 

א"

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

ד"ע    "ו"   יצא -   תפארת ישראל  בא"ה  בסוד  עול"ם הב"א    א"ב   ה" {אור החכמה} לגילוי"{הוצאה }בתורת הקבלה וזה ה{ג}י{ל}{ו}{י}   בסוד ו"+ ד"   בגימ"  ט"  חבר וצרף זאת האות לאות   ל"  מקובל  ט"ל {ש}פ{ע}  עליו{ן}  הנקרא  עש"ן {ע}ולם   {ש}נה   {נ}פש    בסוד עול{ם}   שנ{ה}   נפ{ש}  -מש"ה אשר הינ"ו   ט"ל  התורה ט"  כפו"ל   ל"  בגימ"   ר"ע וחס ושלום  היעלה על דעתך ש{מ}שה [ר]בינו   אשר  השיג מדרגת  ר"ם  הנבואה  בעל אופי ר"ע חס ושלום אלא הב"ט צר"ך  אותיות  ר"  ע"  למש"ה מקובל  ר"ם-שע"ה  בסוד מוחין {ש}תים   {ע}שר  {ה}שבטים ור"ע זהו בסוד  ר"יש  ע"ין הרי לך בצירו"ף  -"יי   עשן- {ע}ולם   נ[פ][ש]  שנ[ה]  מקובל השפע"ה  -משה הינו סוד השפעה הנקרא   "מסירות נפש" וראה יעק"ב  לשון עיקוב על תאוות הכל"י  והפכיתן לרצונות דקדושה ומשה באמצעות "יעקב" הנקרא "מסירות  נפש"   בצירו"ף -מס"ר-  י  -או"ת     נו"ן  שפה"-

מהווה סוד הנבואה  עבור {עיבור} מ[ו][ח]{י}"ן  [ד]מש"ה בסוד יחו"ד   יעקב  {י"ו}   ומשה  {ח"ד} והינם הנקודה החיצונית דתפארת{יעקב} ומשה הנקודה הפנימית{דתפארת}-כח הדעת, ועליך להבי"ן  מס"ר{זהו דבר נבואה}   ו"אות" זהו הנביא בסוד המילים  אב"ן-  י"   הרי {אבן}  - {א}לפא  {ב}יתא -  {נ}ון צירופי  כ"ב אותיות אשר הנבואה{מסר} מקובל -אצ"ל- הנביא בסוד  צ"ל  - א" אור הקבלה -הנבואה וז"ה ז"  כפול  ה"  בגימ"  ל"ה ל"  כפול  ה"  בגימ"   ק"ן אור החכמ"ה   ולכ"ן  נקרא הדבר  {ק}בלה  {נ}בואית  ק"ן לשון קנין רוחני אשר אבותינו הקדושים {א}ב[ר]הם [י]צחק [ו]יעקב  בסוד  "אויר"   נוטריקון י"  או"ר {השגת החכמה האלוקית} -

נתוודע"ו  לכ"ך וראה   "נבואית"  אותיות יי"ן-אבו"ת  להראותך שכל מקור התנבאות דקדושה  מקור"ו באבות נוטריקו"ן  א"ב-או"ת  {ש}ורשם [ה][ר]וחנ[י]    בסוד שיר"ה של –אבותינ"ו -  בצירו"ף -אב"  אות"  יי"ן  "ו"- וזה  "אז {י}[שיר]  מש[ה]" מקובל   י" –שיר"ה   את שירת האבו"ת  [ה]מה{ו}וה שיר[ת]   {ה}ים   -בסוד תור"ה י"וד  מ"ם   בסוד  די"ו   מ"ם ד"  כפול  י"ו  בגימ"  ס"ד  צרף אות  מ"  מקובל   ס"ד  {מ"} זה השיר {א}[ו]ר [ה][ב]י[נ]"[ה] מקוב"ל  "נבואה"  וזה   [נ]יגו"ן {מ}שי"ח   אשר באמצעות האבות יעל"ה  מ"ן  {מ}יין   {נ}וקבי"ן וזהו הסוד  אשר יעקב   בצירוף י"וד  ע"ין   ק"וף  ב"ית מקוב"ל-  י {ד}ופ"ק   [ע]"ב-נון- וראה דופ"ק{בסוד אחורים} מידת הדי"ן בסוד  פקו"ד לשון {פ"ו}קד   בגימ"  אלהים ובאמצעות זאת המדרג"ה החסד {בגימ"  ע"ב}  מגול"ה וזה שיר ע"ב  צירופי"ם   והבט וחקוק זה השיר במדרגת   אורות "עקודים  " כגון   "דופק  ע"ב  נון-   בצירו"ף   -יב"ק  עקו"ד  נון-  הרי  עקו"ד   נוטריקון ע"   -קו"ד  {ש}בעים [ל]ש[ו]נות [ש]ל התורה   מקובל  [ש]לו"ש {א}בות   -בסוד  א"ש  כ"ח הנשמה אור {ע}ולם אצילו"[ת] בסוד  ע"ת  השכינה{שוכנת} אצילו"ת   נוטריקו"ן  -אצי"ל-

אות   הבורא יתברך [נ]ש[מ][ו]ת [ה]{א}בות   ברא"ם  בסוד  א"ר  מ"ב   כ"ח  האמונה בבריא"ה וזה  א" –צליל-או"ת   הטביע הבורא יתברך במידת החכמה{א"} את הטעמי"ם{צליל} הניגון- {ט}עמ"י  [ה][מ]צוות   בסוד מ"טה משה  וזה המטה הם האבות הקדושים  והבט  "מטה"  אותיות ט"  -מ"ה  הרי  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד חתומות במ"ה{בגימ"  אדם"}מדרגת  {מ}שה  [ע]ליו ה[ש]לום    מקובל  ש"ם-  ע" הרי האבות מהווים  ע"  לשונות{פנים} של התורה תורת ישראל הקדושה עבור{עיבור}משה  בסוד {מ}באר  {ש}בע  "ו"{י}לך   {ח}רנה   מקובל   -ו"  משיח- הרי אות  ו"{תפארת} מהווה מידות  משי"ח   הנקרא "באר שבע" – בצירו"ף -ע"ב  רא"ש  בת-  משיח  שם ע"ב{גימ"  חסד} מהווה  רא"ש בסוד  ח"-  ס"ד{כ}ח {ה}דע[ת] דקדושה- הנקרא  תכ"ה {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  יה ובאמצעות  מדרגת  "חרנה" לשון חרון א"ף  {חסד עבור} ישראל  ודין וגבורה{עבור} אומות העולם  -בז"ה-  תפארת ישראל רחמים לישראל  ו"בזהב"-דין לאומות העולם   {ש}ם [ס]וד [ה]גאולה  הנקראת  שס"ה לשון משה ישס"ע  במצירים {לשון צירים מצרים-קליפות הסיטרא אחרא}לישראל   את {מ}ידת ה[ג]בורה הקש"[ה]  בסוד [פ]"ר  ויחתום  בפנימיות  הקליפה  "מגפה" .

ב"

"ויחלם  והנה סלם מוצב ארצה וראשו  מגיע השמימה  "

רא"ה    "ויחלם"  בסוד {נ}יקו"ד   [ח]ול"ם   אור אצילות {ח}כמת  {נ}סתר   הנקראת "סלם"   ס"מך   ל"מד  מ"ם בצירו"ף  -  ס"ד  מל"ך   מ"ם- הרי {א}{ו}[ר]   ה[ב]ינה "בורא"  בוודאי   מל"ך  וראה מ"-  ל"ך     ל"+כ" בגימ"  נו"ן צרף   לאות  מ"  מקוב"ל   צ" בסוד   "צדיק"  אותיות   י" צדק עשר ספירות   בלי"מה   ועליך לדע"ת   "צדיק"  - בצירוף -קו"ץ-יו"ד-  {אור כתר} בסוד "{צ}דיק [ו]ישר [ה]וא"  צרף אות  מ"{בינה}   מקובל  "מ"צוה וזה מוצ"ב  אותיות   צדי"ק-מ"ב-ו"  המאציל יתהלל שהינו צדיק לשון צודק בכל  {ד}ר{כ}יו מקובל  רי"ו-כ"ד   עושה גבור"ה{בגימ" רי"ו} למען כל חסידיו   ובאמצעות  כ"ד   כ" כפול ד"   מקובל   פ"ה  בסוד מגלה חכמתו  לנבראי"ו בכדי שעל ידי  ציווי"ו{מצוותיו} {ב}אופן {מ}עש"י  בסוד  שם מ"ב {עבודת הבירורים} יעל"ו מ"ן    -מיין  נוקבין-  ובכ"ך בצירוף  -"יונקים-{ב}ינה-   [ע]ליונה  ש"ם  ע"ב{חסד בגימ"} הנחתם בפנימיו"ת  הממלכה- 

וזה  "ארצ"ה  בסוד אצ"{ר}   [ה]"   ועל כך  נאמר "מי  יעלה  בהר ה"  זה בעל {ב}{ה}י{ר}ות    בצירו"ף י"ב-תורה   {א}ור  [מ]וחין [ד]גדלות   -אד"ם{בגימ"  מ"ה} הנקרא  ה{ש}{מ}ימ{ה}  בצירוף י"  מ"ה  מש"ה  הרי  ה"אדם"{בגימ" מ"ה}  הינו מש"ה  {תפארת ישראל-דעת  פנימית}עבור{דעת חיצונית  יעקב}  שהשיג אות  י"  {מ}אור {ח}כמה  בסוד  מ"ח    מ"  כפול ח" מקובל  בגימ"  ק"כ{גמר תיקון בתורת הקבלה} בסוד עד  מאה -ועשרים שנה- בצירו"ף  -   ו"  עש"ן  ר"ם- הרי  משה {יעק"ו"ב} השיג {ע}ולם   {נ}פש  {ש}נה {נ}שמה [ר]וח  [נ]פש-נר"ן בסוד  נו"ן-  נ"ר{דקדושה} וכל דבר אשר בקדושה נכלל מעשר{ספירות}  כפול עשר ו{ה}רי  [לך]  מא"[ה]  ס"ד "הלכה"  למש"ה הניתנה מיד הגבור"ה  {ה}"ר  [ס]יני [ש]מ"ה   שס"ה  מצוות לא תעשה כ"ך נקבע מן ה" יתברך ויתהלל בעל כל [ה]כוחו{ת} [כ]ולם  והשומע ושם ליבו לזה הציווי עליו נאמר  תכ"ה  כ"ל ה"נ{שמה}  ת"הלל  י"ה להראותך  שורש נשמתו  מן שורש נשמת  מש"ה{משיח} {א}ב   ה[נ]ב[ו]א[ה]  ה[מ]אירה -אמונ"ה  .

ג"

"ויקץ  יעקב משנתו  ויאמר אכן   {וגו"}   ואנכי לא  ידעתי"

רא"ה  "ויקץ"  בסו"ד  יו"ד קו"ץ  אור  הכת"ר  שר"ה {ב}מוחי"ן  [י]עק"ב   בסוד אור  הש{ב}ט{י}ם    ויק"ץ לשון  יקיצ"ה-התעוררות  עליונה בסוד  ע"ל-  יונ"ה  כח  הנשמ"ה {יונה} בתורת הקבלה  השרת"ה בפנימיו"תו  בסוד {ר}ו"[ח] קו[ד]ש   המהווה  חד"ר {ח}סד  {ד}ין  {ר}חמים  ובגילוי המידות האלוקיו"ת   ח"רד יעקב בסוד הדעת הקדושה אות  ח"  בתורת הקבל"ה  החתמה ב"ו"   חיו"ת    הנקראת  ר"ד ר"  כפול   ד"  בגימ"  ת"ת צר"ף  אות  ר"   מקובל  תת"ר {בגימ"  אל"ף}  -אור החכמה ספירת אלפים  בתורת הקבלה הי"א בסו"ד   "איה"    פל"א  י"ה   התבונה האלוקית אשר יעק"ב  "ב[ע][ק][ב]ו[י}תה בסוד יעק"ב  עוקב א"ך הרגש  הירא"ה לשון  רא"ה  י" אור החכמה מה שמקודם לכ"ך ל"א   ראה ברו"ח  ה"  הנח"ה לשו"ן  הנחת"ה  דעתו  , וזה בוודאי   "ו"  אנכי בטר"ם שריתי במדרגת  תפארת בנקודה החיצונית  לא ידע"תי   בסוד לא השיג דע"ת  י"י{הנשמה} אור השכינה  ד"  -ע"ת  ארב"ע נוטריקו"ן  א"ר –ע"ב   שם י-ה-ו-ה-  לא שרה עלי"ו  חכמה דחסדים  ע"ל  -י"ו    בכ"ל  ע"ת ונכון מאד לפרש בכ"ל  או"ת לא   צלח הרגש האלוקות בכל עניין והתבוננות  א"ך  אחר שהכיר מדרגת  השלו"ם   שם אהיה {אור כתר}  -

העולה בגימ" כ"א    "אמר" בסוד מדרגת החכמה כך נקראת בתורת הקבלה בסוד  א"  ר"ם   {בסוד האותיות} אמ"ר  בניקו"ד  מו"רא מ"ה   נורא  המקום הזה" וראה ארבע המילים  להם משמעות זהה   מ"ה אדם עולה בגימ"  ומהווה ק"ו אמצע  נו"רא  בתורת הקבלה   וה"מקום"  בסוד קיום  קו ימין וקיום קו שמאל  המתאפשר בזכות תפארת הנקרא קיו"ם ובוודאי  "הזה"  מצביע על ז"  מידות הכונסות  בתפארת והרי לך  ארבע מילים שלהם משמעות אחד וזהה תפארת  {מ}ה  {נ}{ו}[ר]א {ה}מקום  {ה}זה מקובל  מנו"רה   נוטריקון מ"ן-או"ר  - ה"  בסוד  הצירו"ף -שי"ר-אמונה -  זהו מש"ה "אז ישיר משה "  וזה השיר אשר יעקב ברוח" הנבוא"ה רא"ה בסוד  מנור"ה  נוטריקון  מ"ה-נורא"   זה שיר הנבואה {ב}אחרית הי[מ]ים   הנקרא מ"ב  שערי"ם  בסוד  ע" שרים שבעים לשונות{פנים} של התורה אשר- יחריב"ו-   בסוד - 

 ח"י  רי"ו   ייסוד  הגבורה{רי"ו בגימ"}היכלות הסיטרא אחרא ויעקב  לא  ראה{בסוד החכמה}זה השי"ר  וצפ"ה {במ}ש"ה בסוד -מ"ב שנ"ה -  ואות  שי"ן במילה  -מ"ש"ה-  שהינה מלאה בסוד שינו"ן  {דין קשה} חרב הגאולה{סודות החכמה} {ו}חר"דה   {א}חזה   ב"[ו ] בסוד  אות  "ואו" חרב משי"ח   שחזה  רוח הלחימה בגאולה העתידה  החתומה "ב"רוחו של משיח   הרי  ב" רוחות  {ד}ע"ת  [פ]נימית" בסוד  פ"ד{שמירת הייסוד} בן יוסף ו ד{ע}ת  פ{נ}{י}{מ}{י}{}ת בצירו"ף   "עין  ממית"   משיח {בן דוד}  המבצע הלחימות בסוד  לוח"ם-או"ת  באמצעות האותיות מוחי"ן  זעיר  אנפין "אות"  בסוד  "אותות" יגאל ה"  את עמו"  ישראל"{זהו יעקב} -

בקטנות מוחי"ן אשר באחרית הימי"ם  יכיר מדרגת {ג}דלות [מ]וחי"[ן]  בסוד מג"ן {מ}יכאל   {ג}בריאל  {נ}וריאל האבות הקדושים  המבצעים לחימה   עבור{עיבור}שני המשיחים  החתומים במש"ה רבינו  בסוד  {מ}ה   {ש}היה {ה}וא   {"ש"}יהיהמקובל   מש"ה  ש"   בסוד האבות אות  ש"  וצרפם למשה מקובל  "שמש-  ה"- הרי לך האבות  "אב-אות-"-שורש האותיות{אותות}הרוחניות נוטריקו"ן  רי"ח-נו"ן-או"ת אור הבינה החז"ר  בסוד  ח"-ר"ז {דעת עליונה} לאור החכמה  ה"ם בסוד מ"ה העולה אדם בגי"מ משפיעים למש"ה{תפארת} המשפיע החכמה עבור {ייסוד}-משיח בן יוסף המתאח"ד במלכות{משיח בן דוד}  והרי לך  חכמה{אברהם} בינה{יצחק}{דעת}יעקב  החותמים אור בתפארת{מאור התורה משה} וזה השפ"ע בסוד  ע" שפ"ה שבעים לשונות{פנים} רוחניות של התורה באמצעות  {י}יסוד  {ה}ברית  {יוסף}   אור  י"ה מועבר{מעב"ר}   בסוד ע"ב  ר"ם חסד{בגימ" ע"ב} את משיח בן דו"ד   ר"ם  בסוד ר"יש  מ"ם בצירו"ף  -שי"ר  מ"ם-

 זכה{לשון זכיכות הדעת} באור {ב}ינ"ה  [ע]ליונ"ה  ציו"ר  {בסוד רוח נבואה} מ[ו][ח]{י}"ן [ד]טעמ[י][ם]-י{חו}די"ם בסוד   ח" כפול  ו" בגי"מ  מ"ח ע"ב{בגימ"  חסד}   {ע}ולם {י}צירה  נקראי{ם}   עי"מ {ע}יבור  {י}ניקה   {מ}וחין יצירה על ש"ם  יוצרים  המציאות בסוד  מוציאי"ם-או"ת  מן הכח{מחשבה}  אל הפועל {עשייה}  וזה סוד הלחימה באחרית הימים  {ב}גאולה ה[ע]תידה –ע"ב   שמ"ה- בצירו"ף  - מ"ב  שע"ה- מוחין {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים ה{מ"ב}ררים קליפות דסיטרא {א}חרא [מ]ן [ה]קדוש"ה  ושזה התהליך יושל"ם  בסוד י"ו- שלם מאור התורה האלוקית בגילוי א"ז בגימ" ח"{דעת דקדושה} –מאה {אור בינה}  הנקראת    ח" בחיבור  מא"ה  חמ"אה  בסוד מ"ח  פליא"ה ובזה הכוונה אומות העולם משי"ח  יכחידם  בצ"ו השע"ה{אכי"ר}.

ד"

"וידר   יעקב נדר לאמר אם יהיה  אלהים  עמדי ושמרני "

הב"ט   "וידר"  בסוד  י"  דור אור החכמה עלי"ו  נאמר "דור  בא  ודור  הול"ך    וידעת ב"א  בהיפו"ך    "א"לפא  "ב"יתא   {ס}[ו]ד [ה][א]ותיות  מאור [ה]תורה הקדושה  הנקראת "הסואה"  מכיו"ן  שאר החכמה ב"א  {לראויים}  והול"ך{לשון מוליך שולל הרשעים}  וזה "{ס}[ו]ד  [א]דני ליריאיו" מקובל  "סוא"  הוסף  אות  ה" ראשון{בינה}  ואות  ה"  אחרון {מלכות}  מן שם {ה}וי{ה} מקובל "הסואה" זה השם  ידוע רק לחכמי הקבלה האמיתית  לשון מאמתים  דב"ר הקבל"ה{נבואה} מן קו"ל  ה"  יתברך המדבר ב"ם  בסוד שם מ"ב   החותם "יעקב"  אותיות  ע"  יב"ק {ש}בעים [פ][נ]ים   בסוד נפ"ש  אותיות  נו"ן- שפ"ה השכינה"{שפה בגימ"}חותמת נפשות  -נו"ן  שפ"ת-או"ת הבנת סוד האותיות בפנימיות המוחין  דצדיקים וזה נפש השיכלית   בסוד  כ"ל  -שי"ת אות  ו"{תפארת ישראל} -

חותמת בפנימיותם   שי"ת  מידו"ת בסוד  מ"י-דיעות"{אור בינה} דע"ת-  י"ו    בסוד  ע"ד   תי"ו הצדיקים משיגי[ם] [ת]יבת {נ}יגון ה[א]ות[י]ות  ולכ"ן נקראים   תנאי"ם   בסוד אית"ן-  מ"ם  מחזיקים במוחי"ן אור בינ"ה  בסוד  יי"ן  נבוא"ה {מ}וחי"ן  דקדושה  בוודאי "לאמר " בסוד  א"ל  -ר"ם ה" יתהלל  חותם אות  א" {סוד התורה} ב"ל" כלים חכמה {י" } בינה{י"} דעת{י"} – {ב}מוחין [ה]צדיקים  {א}מיתיים והם סוד  עול"ם  -הב"א- {א}לפא  {ב}יתא  צירופים {מ}עשה [ב]ראשית    שם  מ"ב ו{מעשה} מרכבה  בסוד  ע"  מש"ה  שבעים לשונות{פנים} אשר ה" יתברך לימד בסוד  ל"י –מדה   ל"י  בגימ"  מ"{אור בינה} החתם במוחין מש"ה  בהר סינ"י בסוד   "סמך"-יין    ס"  מ"  ך" בגימ"  ק"כ  הרי משה גמר התיקון  מאה ועשרים מדרגות נוטריקון  מיד"ה-אור"ג-  אותיות בעל ידיעה במעשה ה-מרכ"בה- בסוד   {מ"ב}רכה -

 השיג מן היי"ן  בסוד  הגבור"ה אותיות  גימ"ל  בא"ר  ו" הר לשון הרהור הל"ב  המביא לגילוי"ם   בסוד  ג{י}מ"[ל] וראה   ל"י  בגימ"  מ" צר"ף   אות   ג"  במילה   {ג}ימל כפול  אות   מ"   מקובל  בגימ" ק"כ    {ה"ר}י  בסוד הר" ה"  כפול  ר"  בגימ"  {א}ל"ף מש[ה] השי[ג] גיל[ו]י החכמ[ה] סוד  הגאול"ה   הנקראת "באר" לשון  ביאור  י"ב-אור מוחי"ן   הש{ב}ט{י}ם החתומים   במשה -רבינ{ו}- אותיות  ב"י  נ"ר   ו"  בסוד י"ב-  נרו"ת   {מ}נו[ר]"ה [ד]קד{ו}ש[ה]  מ{דו}ר"ה בסוד  ו"+ד" {בגימ"  י"} צרפה   לאותיות  מ"  ר"  ה" מקוב"ל   ר"ם   י"ה   בסוד מ"י –שר"   ה"  זהו משה ר{ש}י[מ]"ה  דקדו[ש]"ה כ"ח  "השמש" המאיר לממלכה וזה בוודאי  "עמדי" בסוד ע"  מיד"ה{תפילה}  בתורת הקבלה  המושכת{חותמת} שבעים אורות{פנים} על הנבר"א ועל כך נאמר  "שמרני" אותיות   נש"ר  מ"י   תפארת נש"ר  באמצעות אור בינ"ה נו"ן{בגימ"  מ"י} שערים שומ"ר בסוד חותם  רוש"ם קדושה  במלכות  -מו{ח}י"ן הנבראים [י]שראל [צ]דיקים [ק]דושים   "יצחק" לשון יוצקי"ם  חוקיו"ת  -גדרות ומסגרות  {עשיית מצוות מעשיות}  עקב התעוררות המוחי"ן  מן המאציל יתברך תשובה עליונ"ה לשון  ה" יתברך שהינו עליון{ולא מושג} משיב בני"ו  אל מאור התורה קדושה וטהרה.

ה"

"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים"

רא"ה   "ו"-האבן  זה זייוג תפארת במלכות הנקראת אב"ן   בסוד {א}לפא  {ב}יתא  אותיות שמקור"ם"  מן   נו"ן  {בינה} המשפיע לב"ן- י"ה{תפארת} והרי בינ"ה  הינה רא"ש ונקראת  אש"ר  בתורת הקבלה נוטריקו"ן    א"   שי"ר  {אור} החכמה מגול"ם{לשון מגולה} בפנימיות"ה  לכן נאמר שמת"י אותיות    ם"   שי"ת   בינ"ה{מ"} חותמת  שי"ת{שש} מידות במלכ{"ו"}ת   ובכ"ך מלכות רוכש"ת  ובזמ"ן  אמירה נשמ"ע   "אור-קשת-"  שהינו "מצבה"  אותיות  מ"ב-צדק"ה זה האור מבשם  בסוד  מ"ב  ש"ם את הדיני"ם   "מצבה" לשון עצבו"ת  השורים במלכות ובזה "המצב"  בוודאי  י{ה}יה {ב}ית  {א}ל{ה}ים   מקובל "אהבה"  העול"ה   אח"ד  בגימ" אור כתר רחמים –גמורים- הינ"ו   "אורג-מים"  משפי"ע או"ר  -  ג"  חכמה בינה דעת החותמים  חס"ד{מים} כנאמר "עולם"{מלכות}  בחסד{בחסות-ס"ד}  יבנה"{בסוד בינה}.

ו"

"ויחלם  והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה "

רא"ה   ולמ"ד   "ויחלם" בסוד  יו"ד   חל"ם   הרי  יעקב חלם חלום  ממדרג"ת  החכמ"ה הנקראת  חלו"ם"   וראה סוד "הח{לו}ם   ל"  כפול  ו" בגימ"  ק"ף    צר"ף  זה האות לאותיות   {ח}לו{ם}    מקוב"ל -מ"   פק"ח  -  בסוד  פ"ה ח"ק גילוי אור בינ"ה   פ "  כפול  ה" בגימ"  ת"    חבר   ת"   פ"  ה" מקובל   השם הקדוש  תפ"ה העולה בגימ"  -תהלי"ם   להראותך   החלו"ם  מן מלכותאור החכמה הי"א  היחידה המקבלת   וז"ה  יעק"ב  זכ"ה ל{ח}לו"[ם]  נבו[א]"[ה]   הנקרא ח"מאה    הדע"ת  אות  ח" למרות היות"ה בקטנו"ת  מוחי"ן עבור{עיבור}  יעקב שרתה בגדלו"ת   מא"ה מדרגה של"מה וזה שנאמר   "והכל ראה יעקב" בוודאי   הכ"ל {בסוד  יסו"ד} החכמ"ה   כ"ל   כ" +ל"  בגימ" נו"ן  יעק"ב    רא"ה  החלו"[ם] לשו"ן   חלו"{ן }   צר"ף   מ"+ ן"  מקוב"ל   מ"ן   מיי"ן נ"וקבין והרי ל"ך    סד יעקב המעל"ה מ"ן  {תפילה} ולכ"ן  רא"ה  סל"ם  לשו"ן -מסיל"ה-   אותיות  ס"  מיל"ה ס"מך{בגימ"  ק"כ}  ומיל"ה האמונה בתורת הקבל"ה  הרי יעקב גמר תיקונו בצינור  הנבואה רא"ה  ברו"ח הקדוש"ה  חלו"ם -

בסוד ניקוד  חול"ם   מ"ן  ה"חול" לשון  קטנות מוחי"ן      עבור{עיבור} יעקב נחת"ם  ם" גדלות   וזה סוד קו  אמצע "חול"ם   "מוחל"   וכידוע מחילה{רחמים}  המלמד"ך חלו"ם  "{א}חד {מ}שישים  {נ}בואה"  מקוב"ל   "אמן" {א}ל   {מ}לא   {נ}אמן וצא וראה מה  גדול אמיתות תוכ"ן החלימ"ה  עבור הצדיקים התמימים{שלמים} בדרכ"י עבודת"ם"   לשון  בדידות"ם בכ"ך   משיגי"ם  אות  ע" {ש}בעים  [ל]שונות [ש]ל הת[ו]ר"ה   בסוד ש"לוש" אבות  אשר השיג"ו  הנבוא"ה ב-חלו"ם-  אותיות  ל"ו  מ"ח נשמות הצדיקי"ם  ל"ו המתעברי"ם  בסוד   {ע}יבור {י}ניקה  {מ}וחין  בצדיקי"ם הראויי"ם "  לשו"ן רואים{מבצעים יחודים} עבור {ה"  יתהלל}  א"ף  בשנתם בסוד אור החוט"ם{א"ף} המגולה "בשנתם" ונכו"ן לפר"ש  כ"ח מ"ב-נשמתם  סוד הבירורים במהל"ך השינ"ה ליוד"עי ח"ן  דבר זה בנמצ"א  ונקרא" "מ{וצ}ב"  צ"  כפול  ו"  בגי"מ   רש"ם    צר"ף  למילה   צ" ו מקובל  -ר"ושם   צ"   אותיות ש"ם  -

צו"ר  וכידו"ע  אור בינ"ה נקר"א    "צור עולמים" בצירו"ף-  "אור-  ע"  צלמי"ם- המגול"ה  בצ"ל{לשון  צילום} חלימ"ה וזה סוד התמונ"ה אשר  מ"שה רא"ה   "תמונה" לשו"ן   "נימנו"ם   אותיות מ"ם-  ינו"ן    אור הבינ"ה החות"ם  מוחי"ן  "משיח" ינו"ן  נקר"א  בסוד  "עיבור חלום"  בצירו"ף -ל"ב   מ רי"ח  ע"   י"ו-   הרי משה תפארת ישרא"ל  ל"ב {נ}תיב[ו]{ת}   החכ[מ]"{ה}- מקוב"ל  "תמונה" א"ת דבר הנבוא"ה  בסו"ד    מ"  רי"ח התבוננות והתכוונות  זכ"ה {בהזדככות} החשיב"ה בזמ"ן   חחלימ"ה   נוטריקון ח"  ל"י   מ"ה    ל"+י"  בגי"מ מ"  צרף לאות  ח"   מקובל  מ"ח חבר  מ"ה  העולה אדם בגי"מ ומקוב"ל  מ"ח  אד"ם {א}דם  {ד}וד  {מ}שה  אור משי"ח  בחלו"ם  בסוד  פה אל פה אדבר  בו  ומראה  ולא בחידות   ותמונת ה" יבי"ט הרי -  

 א{ד}ב{ר}   ב{"ו"}   ו{"מ"}{ראה}   ולא בחידות מקוב"ל   -רא"ה- רדו"ם- בסוד מש"ה אור החכמה  באמצעות מלבו"ש   {מסך} החלימה קיבל זה ה{א}ור [ה]מוח[י]"ן [ה]גדו"ל בשם  "אהיה"  העולה   כ"א בגימ"   כ"{ף}  א"ל[ף  ] אור הכתר{כ"ף}   -דבר הנבואה הנחתם במוחי"ן  מש"ה  אל"{ף} והב"ט  צור"ת  אות     ף" הינה של גו"ף  שוכ"ב לאורכו{  בסוד חכמה כך  אור"ך} זה השם בתורת הקבלה  והאות ף"  כאדם יש"ן  נוטריקון       י"ש  -נו"ן  {אור הנבואה}          מש"ה אות  ף"  במילוי              ף-"ה    מביא לגילוי   החכמ"ה דב{ר}   {ה}נבואה   בסוד מי יעלה  ב"הר"   ה" זה שהשיג   ה"  כפול  ר" בגימ"  אל"{ף}   אור הנבואה הניתן  בזמ"ן חלימ"ה   בסוד -מ"י -  בינ"ה המשפיע הנבואה למלכות  -"חלה"- שמה בתורת הקבלה  הקדוש"ה  וזה בוודאי  "וראשו מגיע השמימה" בסו"ד  שממ"ה{זמן שינה} מוחין הנקר"א  רא"ש  בתורת הקבלה עול"ה השמימ"ה  לקב"ל ד[ב]"ר  הנבו{א}"[ה]  [ה]מאיר"ה   הנקרא  אהב"ה בגימ"  אח"ד  המלמדך  [י]קיצה {ש}ינ"ה הכל אח"ד באחדו"ת נפלא"ה   וזה סוד   י"ש  להם חלק לעולם {הזה} ה{ב}"א-"ב"חלימה.

ז"

"וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם"

ד"ע  "וישא   אותיות   י"ו  א"ש כ"ח  הנשמה  הי"א  התור"ה א"ש   שחור"ה   על גבי אש לבנה   שחור"ה{מלכות} הזוכה  למידת לבנ-ה" {בינה}  המלבנ"ת  ומבשמת הדינים   ורא"ה לבנ"ה  זהו שם  ל"  ב"ן   ה" מוחי"ן  חכמה{י"}בינה{י"}דעת{י"}  -ל" כלי"ם -   צר"ף    מקובל  "כללים"-   הנקראים  "יעקב" ע"  יב"ק  שב{ע"}ים  פנים הנקראים  יב"ק  י"וד  ב"ית  ק"וף  בצירופ"ם   -י"ב  פקודות- בסוד  פ"ו  -קו"ד-  או"ת   מלכות פ"ו{בגימ"  אלהים} מקבל"ת מוחי"ן  י"וד  ב"ית    מקוב"ל "תיבת  די"ו-  תורה שבכת"ב הנקראת   "רגליו"  אותיות גילו"י- רי"ו{בגימ"  גבורה} ו{ה"ר}י   התורה ניתנ"ה מי"ד בסו{ד} {יוד}  מקובל  שם ידו-ד  יתבר"ך  גבור"ה  המנהיגה בסוד מג"ן  י"ה   מ"  ג"ן   י"ה האותיות{אותות} סוד מלכו"ת וז"ה  "הר  סיני"  בסו"ד הצירו"ף   -

"נסירה"   אותיות נו"ן  סמ"ך   ירא"ה  מלכות ירא"ה  מקבלת  גמר תיקו"ן ק"כ  מדרגות  סמ"ך{בגימ"} מן בינ"ה  נ"ון  -{סי}ר"ה וראה  ס"+י"   בגימ"  ע" מקוב"ל   ה"ר    -  ע"  פנים {לשונות} של התורה  וזה מ"י  י[ע"]לה   בה"ר   ה" כלומר בינה   מעטר"ת  הצדיקים ב-{ע"} שפו"ת  של תורת ישראל בסו"ד   היכלו"ת  נוטריקון כ"ל   - י"ה   או"ת  ייסוד החכמה מגול"ה בכל"י  מוחי"ן  דקדושה הנקרא  "וילך"  בסוד  כ"ל  י"ו וזה  "ארצה"  נוטריקון א"ר  -  צ"   -  ה"   המהווה "{ב}נ{י}  [ק]דם"  בסוד הצירוף -{מ}ד"ה   [נ]ו"ן   [י]ב"{ק}- הצדי"ק   -"מניק"- מן הא"ם העליונ"ה  בינ"ה חל"ב  בסוד חיו"ת ל"ב  אור החכמ"ה ומשפי"{ע}   שפ"ה   לנבר"א .

ח"

"וירא  והנה באר בשדה"

הב"ט   "וירא"  בסוד ירא"ה  ופח"ד  אותיות ח"ד  פ"ו   תפארת המלכות מידת אלהים{פ"ו  בגימ"} באמצעות"ה   רא"ה   "באר" ב"ית   א"לף  ר"יש  בצירו"ף -שפ"ר  ב"ת-א"ל-  הרי ראה המלכות מידת הדי"ן הקשה "ב"ת  "אל"  בסוד   שר"ף בא"ל  צרף אות   ו" מן יעק{ו}ב מקובל  בוא"ל  הרי יעקב  ראה המלאך  דין קשה הנקרא ב"ו"-א"ל   לשון בהל"ה זה"ו   רפא"ל  אש"ר מגול"ה בפרצו"ף הדי"ן נקרא בוא"ל  צר"ף  "בואל רפאל" מקובל-   "באר  פלא"-  הרי המלכות {באר}-נוטריקון ב"ה-אר בסוד  רא"ה  -ב"  בסוד מדרגת  "ב"ראשית  אותיות ברי"ת  א"ש   דינים קשים הקודמי"ם  לגילוי"ם  וזה פל"א  {החכמה} בזמן די"ן "אפל"  נקרא"- 

 וזה  "אש אוכלה"  בסוד  כ"  אלו"ה אור  הח{כ"}מה   החות"ם אלו"ה  {לזכאים} אך לרשעים ל"א-ו"ה{מידת הדין}הלא מבושמת     וז"ה התיבה עבורם{עיבורם}- בו"ש- מ"ת בסוד מיתה  בבוש"ת  פני"ם על ידי המלא"ך   בוא"ל  אות   א" מוחלפ"ת  באות  ע"  מקובל בוע"ל  לשון בעילת הנשמה" מן הרש"ע  {ר}צון  {ש}ל  {ע}צמו  והוא  המלאך נקר"א  -{ח}י"[ת]  {ה}{ש}ד["ה]- בצירו"ף  -י"ד  השחתה"-   שוח"ט  אות  יו"ד חכמה{נשמה} מן הרש"ע בסוד  רש"  ע"   ר"ש חסר יציבות לשון הת{ר}ו{ש}שמן המוחי"ן   ע"  פנים או"ר הספירות  המשפ"יע  חיות לנבראי"ם  .

ט"

"ונאספו  שמה  כל העדרים"

ד"ע   "ונאספו"   אותיות אי"ן-סו"ף  יתברך  אשר אי"ן  השג"ה  בו ולא הורשנו לדב"ר  בזה  והוא משפי"ע "שמה"  בסוד  "משה"{תפארת ישראל]מאור התור"ה   הנקרא כ"ל   כ"+ל"  בגימ"   נו"ן {ח}מישים [ש]ער[י]  [ב]ינ"[ה]- מקוב"ל   "חשיבה"  המהווה "עדרים"   נוטריקו"ן ע" –דרי"ם     {ש}בעים  [פ]נים [ש]ל   [ה]תורה  בסוד   ש"  שפה -א"ור   אבו"ת-  בסוד הצירוף -פל"{א  בא}רו"ת -   ספירת אב"א   שהינ"ו  "שפה"  בגי"מ {ש"}כינה  וזה בוודאי "ונאספו   {ש}מה   {כ}ל   {ה}עדרים   מקובל  {ש}כ"ה [נ]ימומי  [ה]די"ן   -ש{נ"ה} ורא"ה    נ"  כפול  ה"  בגימ" ר"נ   צר"ף  אות  ש"   מקובל נש"ר  בסוד ק"ו  אמצ"ע מ"ה  העולה אד"ם  בגי"מ וזה"ו   נש"ר  נו"ן  שי"ר או{ר} ב[י][נ]"[ה]  בסוד  "רינה" כנאמ"ר   "יין ישמח לבב אנוש" והב"ט  יי"ן -

אור החכמ"ה הנקרא  "ישמח"  אותיות  "משיח" והוא בוודא"י  נקרא {ל}"ב [נ]תיבות [ה]חכמה [ב]תורת הקבלה  בסוד   לב"ן- ה" אור הרחמי"ם  המשפי"ע עבור {עיבור} הלבנ"ה{מלכות} וחקוק היט"ב  ישנ"ו  לב"ן  -ה"  {רחמים}  שהינ"ו רי"ח  מי"ם חכמה דחסדים ויש לבנ"ה מל{כ}ות המקבל[ת] הא[ר]"ה -כת"ר  שמ"ה-   בצירו"ף -כת"ם- שרה"   תפילה המקבלת הארות{ספירות}הנקראות  {כ}תר  {ת}פארת {מ}לכות  וזה   {"כל  ה"]עדרים המלכות הנקראת כל"ה עקב מכילה{לשון כלה  הכוללת  זר"ע היילוד"ה]  את   ייסו"ד {הנקרא} כ"ל   בסוד    ע"ד  -ירי"ם בוודאי ייסו"ד  -"מרים" את מלכו"ת  באמצעות  "שיר  מ"ם- אור הבינ"ה   -י" ש"ם  ר"ם- . 

י"

"וירא והנה באר בשדה   והנה שם שלשה  עדר"י  צא"ן רובצים   עליה"

"וירא"   או"ר  י"  החכמה שהינ"ה     {ו}ה{נ}ה     ו"\ כפו"ל   נ"  בגימ"  ש" צר"ף   "והנה  ש"   מקובל -שנ"ה  ו"ה-   בסוד  תפארת המלכות   הנקראת  "באר" ב" –א"ר    א" תפארת   ב"    מלכות   וז"ה  "בש{דה}" בסוד   ד"  כפו"ל   ה"  בגימ" כ"  צרף   ב"  ש"  מקובל ש"  כ"ב  הרי רא"ה  אור האבות א"ב  או"ת  {ש}ורש  העול[מ]ו[ת ]  הר[ו]חנ"י – שמו"ת  השערי"ם  {דינים} בפנימיות האותיו"ת  והבי"ן האותיות ה"ם  בסוד  מ"ה העולה אד"ם  בגימ"  העולמות לשו"ן  מעלימו"ת   מלכות  ה" והכ"ל  גלו"י  אך נסת"ר   מן "העין"  כלומר הדר"ך  לראיית השערים{שוערים} באמצעות אות עי"ן  נוטריקו"ן  ע"  יי"ן -"הכרת"-  כת"ר  ה"  שב{ע"}ים  פנים {לשונות} של התור"ה  ובז"ה באים אל הקודש "באים"  בסוד   א"ב  י"ם {א}לפא  {ב}יתא"  אותיות  שהינם  "מלכות"  נוטריקו"ן מולכו"ת-או"ת  {נבראים} והינם כל"י שרת"{מלאכים}  בי"ד הבור"א  יתה"לל  ויתבר"ך המוציא"ם  בוד  מוצ"יא  מא"ה גדלות מוחי"ן  "על  ידם" בסוד   ל"  עדי"ם   חכמה{י} בינה{י}  דעת{י}    ל"   כלים" בסוד כ"ללים" - 

מלאכי"ם בסוד מהלכי"ם    אותיות  מ"ה  כלים" משמשים  כ"שמשים"{אותיות} בי"ד  המאצי"ל  המשפיע הארה באמצעות מדרג"ת  אד"ם  עולה מ"ה  בגימ"   משי"ח  נקר"א לשו"ן    י"ש  מ"ח    המעניק ש"ם  ח"י{חיות} בפנימיות האותיות  {הם העולמות} והינם קרואים   "{ש}לשה"  [ע]דרי צא[ן]"  בסוד  עש"ן  {ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש  והללו  שלוש מדרגות בה"ם נית"ן  לבוא להכרת העולם העליום ודרכ"ם ה{ת}פילות [ע]ול"ו"ת  בכל ע"ת{בסוד השכינה} היונק"ת לשו"ן  קני"ן  התפיל"ה ומפריח"ה   בסוד המילים פ"ר –חמה"   ב"גבורה  עליונ"ה- את האותיות לעבר{החמה} נוטריקון    ח"   מ"ה    בגימ" ש"ס   צר"ף    ח"   מ"  ה" מקוב"ל   -  מש"ה  ח"ס- הרי  מש"ה תפארת ישראל מעביר{מעבר} התפילה ומעלה לבינ"ה  עבור"{עיבור} קבלת"ה ורא"ה   ח"  כפול  ס"  בגימ" תפ"   צר"ף   ל"משה"  מקובל "שם  תפ"ה-   העולה בגימ" תהלים{תפ"ה}  להראותך  כ"ל ה"נשמה  ת"הלל  י"ה  ו{ש}[מ]ירת [ה]{ברי"ת} בסוד המילים  "ברית  משה"  בכ"ך התפיל"ה  לא {ח}[ו][ז]ר"ת  רי[ק]"[ה]   אל"א  חתומ"ה ב-"ח{וז}קה"   ז"  כפול  ו" בגימ"  מ"ב  שם המעלה התפילה. 

י"א

"ויאמר  אעבדך  שבע שנים ברחל בתך הקטנה" הינ"ך  רוא"ה    "ו"  תפארת ישרא"ל   "יאמר" - פל"א   י" ר"ם  הרי הינ"ו   {ב}על  [א]ור {ה}חכמה    מדרג"ת  עול"ם "הבא"   א"לפא  ב"יתא צירופ"י   ה"ממלכה   וז"ה "אעבדך"    אותיות  א"ב –עד"ך לשון תפארת  -ע"{דך]-   נוטריקון ע"  -כ"ד   שבעים פנים של התורה   {ה}מ[ו][ר]{כ"ב}[ת] מן  -{כ}"ב  [ת]ו[ר]"ה  - כת"ר   א"ב  ה"   -  וראה אות   "ואו"   המלאה  במילה "תורה"   הופכת המילה  ל"אות שירה"   והרי כעת  רי"ש  מלאה תהפכ"ה ומקב"ל  שי"ר   תורה בסוד   א{"ז"}  ישיר  משה וזה  שב"ע{ז"}  שנים   {ספירות} חכמה בינה דעת  חסד גבורה  תפארת  ייסו"ד-  

{ש}[י]"ר  ה[ח]כ[מ]"ה  -  {מ}שי"ח  [נ]קר"א   מעל"ה  מ"ן  מיי"ן נ"וקבי"ן   "ברחל"  אותיות רי"ח  ל"ב  הרי החכמה  רי"ח בתורת הקבל"ה והינה ל"ב נתיבות לשון מנתב"ת  אותיות עבור{עיבור} מלכו"ת   בודאי "בתך  הק{ט}נ[ה]"   והב"ט "בתך"  אותיות    {כ}ת{ב} ט"  כפול  ה"  בגימ"  מ"ה הרי לך  כת"ב  מ"ה  העולה בגימ"   אד"ם  תפארת ישרא"ל "המוריד"  נוטריקו"ן מאו"ר- יד בסוד הצירו"ף  -  רי"ו-  אד"ם- גבורה{רי"ו  בגימ"} אותיות או"ר-  י"{חכמה}  עבור{ישראל}{א}ד"ם  [נ][ק]ראים  [ב]תורת [ה]קבל[ה]  -  ק"ן   אהב"ה-חכמה  מתו{ק"נ}ת .

י"ב

"וירא  ה" כי  שנואה לאה ויפתח"

{וי}רא     ו"  כפול   י" בגימ"  ס"   הרי  א"ר סמ"ך {ק"כ בגימ"} {כ}ללות המדרג{ו}"ת  בסוד   כ"ו כ"  כפו"ל  ו"  בגימ"  ק"כ רא"ה {בסוד חכמה}  שהי"נה י"ה  שנ"ה  ומהווה  "ש{נ}וא[ה]"   נ" כפול  ה" בגימ"  ר"נ    צר"ף   א"  ש"  ה"  מקובל  -  נ"ר  אש"ה – הרי ר{א}"ה  ה[ש]כינ"[ה]  - הנקראת  אש"ה  בתורת הקבלה ומהווה  - נ"פש  ר"וח  -בצירו"ף  - "שופר   ח"ן- סוד  משי"ח   שופ"ר   נוטריקון ש"  פא"ר  ו"    המביא לגילוי ח"ן    ח"  כפול  נ"    בגימ" ת"   חבר   ח"  נ"  ת"  מקובל נח"ת  הינ"ו  חותם  מדרג"ת נח"ת   בסוד  חיו"ת   נו"ן [א]ו{ר}    ב[י]נ"[ה]  -ירא"ה במלכות וזה"ו  שמ"ה -

ורא"ה {ב}ינ"ה   [ל]א"ה   בסוד ל"ב  נתיבו"ת  החכמ"ה המשפי"ע   למלכו"ת לא"ה    אותיות   ל"  פל"א  ה" חכמה{י"}  בינה{י}   דעת{י"} {ל}"מ[ד]  כלי"ם    והבט ל" כפול  ד" בגימ"  ק"כ גמ"ר  תיקו"ן  {מ}אה   עשרי"[ם]   אות  מ"ם  בסוד פ"   ל"י    והרי  ל+י"  בגימ" מ"  חבר    לאות פ"  בגימ" ק"כ   ודע הפ"ה מביא לגילוי  ק"כ    ק"{ו}ף  [כ]"ף    כ"  כפול ו"  מקובל    בגימ"  ק"כ  וזה  "ויפתח"  אותיות  חיו"ת  פה  גילוי החכמה   באמצעות פ"ה    "פו"תח   י"  אור החכמ"ה  המקובל במידת אלהים{העולה  פ"ו  בגימ"} {מ}לכות [ה]קדוש"ה  הנקראת בכ"ך   מ"ה אד"ם  עולה בגי"מ י"וד ה"א ו"או ה"א. 

י"ג

"ותהר  לאה ותלד  בן ותקרא שמו ראובן"

"ותהר"   אותיות  תור"ה הנקראת  לא"ה   ורא"ה ל" -  ה"א     ה"  + א" בגימ"  ו"  כפול   ל"    בגימ" ק"ף     צרפ"ם    מקוב"ל -קו"ל  -פ"ה -  הרי  התור"ה הינה קו"ל  ה"  יתברך  ספירת תפאר"ת   ק"ו- {ל"}  משפיע אור אין סוף יתברך  באמצעות {ק"ו}    ל"  כלי"ם  בסוד "כללים "    והבט  ל"מד בגימ"  ע"ד    והתורה מהווה עדו"ת  נוטריקו"ן   ע"{ד}-אות שבעים פנים של התורה  סוד האותיות האר"ת  חכמ"ה החתומ"ה במ{מ"ל}כה   מ"ל בגימ"  -ע"   פני"ם-  בצירו"ף ענ"פים  המושפעי"ם  בסוד נוטריקו"ן  מש"ה  פ"ה  עיני"ם {ג}יל[ו]י [ח]כמת [מ]ש"[ה] הנקראת  מחוג"ה   אותיות מ"ח –גוא"ל -  

ה"   במלכות הקדוש"ה   וזה  ותל"ד ב"ן  עולם עליונה{ל"אה}   ת"ו  ילד"ה בסוד  י"  תולד"ה  אור החכמה המוליד  תפאר"ת  ב"ן   י"ה נקר"א   {ק}ר"[ן]  פל"א בסוד  {ק}"ן  [י]שראל  [ק]ד[ו]ש"ה    מקובל  י-ק-ו-ק- {ש}ם [ק]ד[ו]ש ו[נ]ור"א   בסוד תפארת  "נושק"  לשכינ"ה סוד הנשיקי"ן   הארת רו"ח ברו"ח   הנקרא  "ראובן" ולז"ה ישנ"ם  מספר ענינים והביט"ו    "ראובן"  אותיות או"ר  ב"ן{תפארת}   ובנוסף בסוד הצירופי"ם   -א"ב-  נ"ר- ו"  -  הרי   א"ב  כלי"ם  חתומים  ומהווים   {נ}שמה {רו}ח   בצירו"ף –מש"ה  אור  ח"ן-  עבור{עיבור}  האות  ו" {מ}שי"ח  [י]שרא"ל  אש"ר הארת  מ"י  בגימ"  נ[ו]"ן  {ש}[ע]רי [ב]ינ[ה]  הנקראים שבוע"ה   בסוד   קשר  שב"ע- ו"ה  מהווים עבורו{עיבורו} [מ][ו][ח]{י}"ן  ק"דוש{י}ם  - "יחודים"  שהינ"ם   ק"ן {א}ור החכמ"[ה] העל[י]ונ"[ה ] בסוד הש"ם   אהי-ה  העולה כ"א  בגימ".

י"ד

"ותאמר  לאה  בא גד ותקרא את שמו גד"

זה סוד גדול   "ותאמר" צורת    "תו"  אמר   בינ"ה אות  ת"ו  בתורת הקבלה שחזר"ה  להיות  חכמ"ה אמ"ר  בסוד פל"א  ר"ם ונקראת לא"ה  ובזמן  {א}{מ}י{ר}ה   נוטריקון  אמ"ר י"ה   נשמע  לאה כ"עליונה" לתפאר"ת  הינך  "בא  ג"ד- בסוד ב"ך  בסוד  כ"ב   אותיות רוחניות נחת"ם     א"   בג"ד אור החכמה אות  א"ל"ף כנאמ"ר  "גל  עיני"   בצירו"ף -ל"י  ענ"ג -    ל"+י"   בגימ" מ"  {אור  בינה}  המשפי"ע אור  {מ}ק{י}ף   ל"י    וז"ה שמ"ו"  של תפארת  ג"ד בסוד  ד"ג   ה  "גומל  דלים" וראה  ג"ימל  ד"לת    מקוב"ל בצירו"ף  -  ת"ל  דגלי"ם- והרי  אות  ת"  כתוב"ה  הפוך צורה כאות  ט"{כאשר הרגל  פנימית}-

ואז נשמ"ע  ט"ל  דגלים  בסוד שפ"ע עליו"ן מ"זל{ג"ד} המושפע למלכות {ש}פע   {ע}ליו{ן}  בסוד "עשן"   {ע}ולם   {נ}פש  {ש}נה   -  [נ]{ש}[מ][ה] [ר][ו][ח] - [נ][פ]{ש} בצירופם -נ"ון  שופ"ר  שמחה"- אור בי{נ"}ה  החותם  שופ"ר בסוד ש"ר  פ"ו  בגימ" מידת אלהים  המתבשמת בסוד ש"ם מ"ב     וזה  "אז  י{ש}י{ר}  משה   הוא "שר  השיר"ה בצירו"ף  -שר"ש  י"ה-  חכמה ובינה  בסוד  דגלים    נוטריקון ד"  גילויים    י"   ה"  ו"  ה" בסוד  ט"  כפול  ל"  בגימ" ר"ע    צר"ף    אותיות י"  ה"   ו"  ה"  מקובל "רועה  י[ה]"  ס[ו][ד]   מש{י}"ח  מש"[ה]    מקובל "יהודה"  בסוד "הודיה"{תפילה}

ט"ו

"וילך   ראובן  בימי  קציר חטים  וימצא  דודאים   בשדה"

ויל"ך  אותיות   ל"י   כ"ו כ"  כפול  ו"  בגימ"  ק"כ גמר תי{ק}ו"[ן]   אור בחכמה -  ק"ן   הנקרא  ראוב"ן צר"ף  -קן  ראובן-   מקוב"ל "אבן  ק"ן-  אור-  המלמדך על  מלכו"ת   אב"ן    א"לף  ב"ית  נ"ון    בצירו"ף  מקובל -ת"ו"  א"ף   לבנון"-  טהרי אור החוט"ם{א"ף} בסוד  מ"וט ח"   כ"ח"  הדעת  הנקרא לבנו"ן  נוטריקון  ל"ב  נו"ן {ב}ינה  {ע}ליונה  ע"ב  ה{ע}ולה  ח{סד} בגימ"   מ{ה}וו"ה  [ת]"ו   ניג[ו]"{ן}  [ה]תפיל{ה}    ס"ד  התנועה"- עבור{עיבור} הממלכה  וז"ה ק"ן   שהינו  "בימי"  בסוד י{י}"  מ"ב  [כ]ח ה[נ][ש]מ"[ה]ה{מ"ב}רר  "נ"יצוצות  "ק"דושה –ק"ן{הארות חכמה} מן "השכינה"  הנקראת  "קציר"  לשון קוצ"ר{קטנות} מוחי"ן  עק"ב הקליפות  דסיטרא אחרא בסוד  "שושנה {ב{י}ן} החוחים"   הרי באות  ב"  אור החכמה בראשית מאירי"ם  לאות   י"   צר"ף ל"עקב"   מקובל  יעק"ב המהווה   נו"ן   וזה  {בי"ן} בזה השם הקדוש מזמרי"ם המזימות  הם הסיטרא אחרא הדיעות הכופרניות  נוטריקון "כופר  נו"ן  אות"- המכחישים {פ}מליי"[ה]   [ש]ל [מ]על"[ה] בסוד-  

"פה  משה"  גילוי{פה} תורת מש"ה  ש"ם  ה"  יתהלל ויתברך  וזה  "חטים"  צר"ף אות   א"לף  בסוד  א"פל שם הסיטרא אחר{א"}   א" +חטי"ם    מקובל  חטאי"ם בסוד  "{י}תמו [ח]טאים [מ]ן [ה]ארץ"  -מקובל   "ימחה" ה" יתברך בגאולה העתידה "ימחה" זכר עמל"ק הרש"ע עמל"ק  לשון  מול"ק ומחריב בניין הקדושה{אמונה נקרא} וזה המהלך באמצעות  "דודאים"   אותיות  דו"ד-פלאים-  מלך המשיח{בן דוד} {מ}לכות [ה]קדושה  מדרגת מ"ה העול"ה אד"ם  בגימ" הוא  יבצ"ע בסו"ד   י"  צב"ע אור הספירות  בל{י"}מה ללא מהו"ת   נוטריקו"ן  מ"ה  א"ות בסוד   אמ"ת-ו"ה  תפארת ומלכות  {ב}[א]חד[ו]ת [נ]פלא"[ה ]  בסוד  "[נ]"בואה {ע}ל{י}ונה" – עי"ן  לשונות{פנים} של התורה תורת ישראל  לחימ"ה בסוד  חמל"ה לישראל"  ו- ל"  ימח"ה  לאומות העולם   ל" בסוד   חכמה{י}  בינה{י}  דעת{י} -ל"  כלים-   בצירו"ף  "כללים" נוטריקו"ן   "כל-מילים- סוד האותיות והצירופים "{מ}עשה [מ]רכבה" –

 אות  מ"ם{אור בינה} כ"ך  משי"ח {י}חריב [ע]מל"ק  ע[ם] [ר]שע"ה בסוד  "רעים" לשון "רעועים" וחסרי יציבות עתידים אומות העולם  מצבם להיות בזמן הגאולה ופחדם יעלה עד מא"ד בסוד מלאך המות  מא"ד המעיד עליהם ר"עות"  בסוד  ר"ע אות מגלה חיסרונות ופגמים ומראה תורתם השיקרית  וזה {א}חרית [ה][י]מים   בסוד לא בשמים "היא" ובאחרית הימי"ם זה {ה}דבר יב[ו][א]   [ל][ג]ילוי וזה סוד  "הגאולה" גילויים אשר  "אלוה" יראה לעיני כל  ה-בריא"ה-   אותיות -רשב"י  פל"א  ה"  - ואות ריש הממולאת במילה   ב{ר}יאה תהפכה ומקובל  "שיר" וזה  "רשבי"   נוטריקון "ראש-ב"י   אותיות "ברא{ש}י[ת]"  הארת חכמה "ו"ב"ו"  תלוי השנה ס"ו    צר"ף   ש"  ת" מן  ברא{ש}י{ת}  מקובל "תשסו" זה השנה בה הגאולה החל"ה ועתידים בני ישראל בזאת התקופה אחר מלחמות אשר מלך המשיח שיל[ה]{י}בצע [ל]על{ו}ת לגדו[ל]"[ה ]בסוד  הש"ם  -הללוי"ה-  .

ט"ז

"תני נא  לי  מדודאי  בנך"

רא"ה  "תני  נא"  בצירו"ף "  נו"ן  אית"ן-   אור  בינ"ה הנקרא"   ל"י  בגימ"   {מ"} צרפ"ה  ל-נו"ן  איתן"- מקבל הינ"ך   "יין  אמת-  הרי רוא"ה {ח}כמ"ה [ק]דוש"ה  יי"ן  בסד ח"ק   {קו אמצע}  ח"ק  ומשפט בזכות"ם"   רח"ל   {י"ל}דה בזכות  ל"+י"  בגימ "   -מ" אור בינ"ה   -  בצירו"ף -"מאור יין  ב"ה-   וזה "מדודאי"  נוטריקו"ן -מדו"ד  פל"א   י"-  הרי ה" יתהלל חתם  י" אורו"ת ברח"ל{מלכות}הנקראת  מדו"ד לשון  מדידה{מידות}  וז"ה פל"א  בסוד  פ"ה  לא"ה עולם עליו"ן אש"ר  חתמ"[ה] [ל][י]ד"ת   {מ}וחי"ן  -מיל"ה הי"א  האמונה ברח"ל  וזה לא בשמי"ם   "היא"  בוודאי אות  א"  במילה  הי{א}  אור החכמה   י"ה  מן המילה  "הי"א  החתום בממלכ"ה ול"א  -אין סוף יתברך באמצעות שמי"ם{תפארת ישראל  }חותם האור{מוחין} במלכות וז[ה] "ל{א}   {ב}שמים [ה]יא" – מקוב"ל  אהב"ה  בסוד  "דודאים "  לשו"ן  מוד"ה  אדני"   והתבטלו"ת  בפני הבורא יתהלל זה אהב"ה בגימ"  אח"ד   סוד הייחוד "המ"הולל  העולה אד"ם מ"ה בגימ"  וזה בוודאי  "בנך" אותיות  כ"ב   נו"ן  ייחוד  כ"ב אותיות  החותמים אור בי{נ"}ה {ב}מוחי"ן  הנבראי{ם}  ובכך בכ"ח  שם   {מ"ב}ררים {נ}יצוצות [ק]דושי"ם –ק"ן אור החכמה  המעל"ה נשמו"ת מן האפל"ה{מדורי הסיטרא אחרא}.

י"ז

"ותצא   לאה לקראתו  ותאמר אלי  תבא"

רא"ה  ותצ"א    בסוד "אות-  צ"   המהווה  {צ}לם בסוד לא"ה  {ע}ולם  [ב]ינ"ה ע"ב העול"ה  בגימ"  חס"ד והב"ט  -צל"ם   חס"ד-  בצירו"ף  -ס"ד  חמל"ת-  צ"- הרי  רוא"ה  הינ"ך  הגומ"ל חסדי"ם  ס"ד  חיי"ם   {צ}ל"ם [ד][ק]דוש"[ה] הנקר"א  צדק"ה   ע{וט}"ף  הנשמ"ה וזה  ט"  כפו"ל  ו"   בגימ" נ"ד  צרפ"ם   ל{ע}  {פ}  במילה {עוטף}  מקוב"ל   -פ"ה  עד"ן- כלומ"ר  גילו"י{פה} החכמה {עדן} המהווה -כ"ח צל"ם – בצירו"ף   -כ"ל  מצ"ח-  ייסוד הבינ"ה כ"+ל"  בגימ"  נו"ן אור  הרצו"ן  הנקרא  מצ"ח נוטריקו"ן  מ"  צ"ח  זה מוש"ג בחמל"ה  אותיות מ"ב  חל"ה  בזכות  שם מ"ב {מ"ב}ררים החל"ה{מלכות} ולכ"ן  הרצו"ן   בסוד אוצ"ר  נו"ן  נקרא  נצחו"ן נוטריקו"ן  נו"ן-   צ"ח לשו"ן  צחצוח"  הנשמה מן הקליפ"ה  הנקראת  "צחנה" ובכ"ך  רוכשי"ם  מדרגת "לקראתו"  אותיות  -[א]"ורות  {ק}ו"ל -   [ס]פירת הרחמי"ם הנקר"א   קס"א    ק"ופ  ס"מך  א"לף  בצירו"ף   - ק"ו  אוס"ף כ"ל-  

 הרי אור אי"ן  סו"ף יתבר"ך   באמצעו"ת הייסוד משפי"ע או"ר  כ"ל {בג"מ  נון} בינ"ה  במלכות   הנקראת" אוס"ף  על שם אוספת כל הארות הספירות  בפנימיותה  ורא"ה "אוסף"  אותיות  ו"  אס"ף הרי תפארת א"סף  חותם במלכות הנקראת  ס"ף{הספירה הסופית} את  אות  {א"לף} [א]ור {ה}חכמ"ה  [ס]ודו"ת[ו]רת הקבל[ה] הנקראים  "הסואה" בסוד מלבושי"ם  נוטריקו"ן מ"   לבו"ש  י"ם   אור הבינ"ה מולב"ש  על גב"י  השכינ"ה באמצעו"ת    ל"ב-  ו"  שמים ספירת   התפארת {ו"} החותמת "לבוש  מים"{חסדים} במלכות וזה -בישו"ם - דיני"ם   אותיות ש"ם   מ"ב   ו"   המלכות הנקראת  ש"ם {בגימ" ע"}פנים של התור"ה  בזכו"ת  אור מ"ב אשר  ו" {תפארת} חותם בפנימיותה  נפרד"ת  מן הקליפה דסיטר"א אחר"א   וזה "{ה}מאור [ש]בה [מ]חזיר [ל]מוטב"  בסוד  תפארת   הנקרא  "שמלה" נוטריקו"ן ש"  מל"ה  אור האבות  {ש"} מולבש  כמשל לשמלה המולבשת  על גב"י -

המלכות הנקראת {אשה}   א"ש  ה" כ"ח האמונה הנקרא מ{ל"ה} בסוד אמונ"ה  וראה  ל"  כפול  ה"  בגימ"  ק"ן אור החכמ"ה הוא האמונ"ה  וזה  כ"ח  מ"ה העולה אד"ם  בגי"מ  מהווה מחש"בה{כ"ח} דקדושה {עבור}-עיבור  הממ{ל}{כ}{ה} -בסוד  כל"ה-  בצירו"ף -כ"ו  ל"ב  הסוא"ה -  השם המפור"ש סודות התורה כ"ו  בגימ" גנוזי"ם ומוסווי"ם כל"ב  החבו"י  בפנימיות הנבר"א{כמשל למלכות} {ר}צו"ן  [ק]בל"ה [ד]קד[ו]שה רקו"ד שמ"ה   בסוד   ק"ו  יורד אות  אין סו"ף{יתברך} באמצעות  ק"ו   {י"}אור החכמה  יור"ד  {עבורה-עיבורה} וזה פל"א  מ"י {בינה}יימצ"א לשו"ן אימ{ו}"ץ [ה]מאמ"ץ  השכ[י]נ"[ה]  בסוד השם הגדול והנורא  י-ה-ו-ה יתהלל ויתברך  {ו}אין  {ב}ו  {י}דיעה  מקובל  -י-{ב}"ו"  א{ל}א רק [ב]כ"ח  [ה]אמונ"[ה] הנקרא"  "להבה"  בסוד ל"ב  ה"ה    בינ{ה}  החותמת {ל}"ב   [נ]תיבות  {ח}כמה – נח"ל  בסוד  כ"ל הנחלים הולכים לים והים אינו מל"א "נחלים"  ח"ן-מילים" סודות  התורה כנאמר"{ה}פוך{במלכות}ב"ה  והפוך ב"ה {ד"כ}ולא  ב"ה  בסוד  {כ}"ד  ספרי [ת]ור[ה]  בסוד השם  תכ"ה  {כ}ל   {ה}נשמה  {ת}הלל  יה.

י"ח

"ויזכר  אלהים  את   רחל וישמע  אליה   אלהים   "

רא"ה   "ויזכו"ר   בסוד "ויו- זכר"  תפארת  המשפי"ע ע"  שפ"ה  זכ"ר  עבור{עיבור} הנקב"ה{מקבלת}מלכות בתורה הקבלה  וד"ע  "מלכות" על שם "מלקטת"  האורו"ת  העליונים לתוכ"ה   בצירו"ף   כ"ו  ל"ה  אות  הרי  השם המפור"ש שופ"ר   מ"ה    העולה בגימ" אד"ם    בפנימיותה   וצר"ף כ"ו  אד"ם  מקובל    -כ"ד  א"ם ו"  להראותך  {הא"ם}  העליונ"ה מא"ה{בינה}"ג"דלות "מ"וחי"ן"  הנקראת  מג"ן כמשל לא"ם המגינה על בנ"ה חותמ"ת   כ"ד -הש{כ}ינ{ה} כ"  כפול  ה" בגימ"  - ק"  שווה מא"ה צר"ף   וחבר   -ק"  מא"ה – מקובל   פל"א  קימ"ה –וזאת המלכות  קיומה באמצעות  ק" -דקדוש"ה-   אותיות  -דו"ד  ו"   קשה"-  הרי מלכות דוד המלך בוודא"י  ק{ש}ה  בסוד  מילוי אות  "שינ"  במילה   ק"ש"ה מקובל  "נשיקה"  קשור רוח ברוח"  בתפארת אות ו" וזה נשיק"ה   "יין  קש"ה  דוד קש"ה  נוטריקו"ן   ק"- שנ"ה מקבל  אור בינ"ה {מאה} ק" בגימ"  באמצעו"ת   יי"ן העולה בגימ "   ע"  תפארת ישראל  שבעים {פ}נים [ש]ל [ה]תורה -  שפ"ה  {בגימ" שכינה}  באמצעות  -[מ]{ש}[ה] [ר]ב[י][נ]["ו]- בצירו"ף -ב"ו"  מ"ן שיר"ה-   הרי מש"ה   בעל  מוחין   ב"ו" פעמים  ו"  בגימ"  י"ב אור  הש{ב}ט{י}ם  הוא {מ}עלה [נ]יגוני"ם -  מ"ן    ובכ"ך מוש"ך  "שירה"  בסוד   י" שרה אור החכמה אל פנים הממלכ"ה ורא"ה-  ב"ו    מ"ן  שיר"ה-

בצירו"ף  -  רשב"י   אמונ"ה- אות   "ואו"   מלאה מצביע על ו"{משה} א"{דוד} ו"{רשב"י} כנאמר  על ידי דוד  המלך עלי"ו -השלו"ם-   אותיות -ל"ו  מש"ה- ל  כפול  ו" בגימ"  ק"ן  והרי ק"ן{חכמה} מקובל  חכמ"ת משה המ{שמש}ת  עבור{עיבור} מוחין דו"ד  ולכן -אמ"ר-{בסוד מדרגת החכמה כך קרויה בתורת הקבלה} "גל עיני  "ו"אביטה    נפל"וא"ת עינך  "  הרי   אות  "ואו" באמצעותה  מגל"ה אור התורה והב"ט   "ואו" בגימ" אחד אהבה אך יש עניין עמוק להתבונן        "ואו" בגימ"  י"ג    י"  כפול  ג" ל"    בסוד  חכמה{י"}בינה{י"}דעת{י"}  עיבור  - ל"  כל{י}ם- בצירו"ף   "כללים"-  הרי שלוש נשמות   {מ}שה  [ד]וד  [רש]ב"י מהווים  ומר{כ}י{ב}ים   נשמת משי"ח  הנקראת  "מדרש" וז"ה סוד   צר"ף    ג"ימל  ג"ימל מקובל  "גלגלים"    צר"ף אות ו"  משי"ח  קבל  "גילגולים"  להראותך  נשמות הצדיקים  מהווים "גילגולים"{גלגלים} של  כ"ב אותיו"ת  המגולגלים  ומצורפי"ם כתנוע"ת  "גרמי {השמ}ים" בנשמת  משי"ח{"משה"} וזה-

סוד  דו"ד   בסוד   {ד"ו}ד ד"ו{בסוד שני נשמות  משה רשב"י}  השוכנות במלכות{ד"} ומקבל  הינ"ך  דו"ד    וזה בוודא"י   "רחל"  נוטריקון רי"ח  א"ל   מדרגת {ח}כמה [ד]חסדי"ם  -מקובל  ח"ד ח"  כפול  ד"   בגימ"  ל"ב {נ}תיבות  [ח]כמ"ה    ח"ן צינורו"ת  בסוד רצו"ן-או"ת{סוד אותיות בהארת חכמה} –{ע}ל  {ידהם}  בסוד הצירו"ף  בתוספת "ו"  משיח  מלאך  "יהודיעם" המגל"ה  נ" סתרות  ח"ידושים בסוד  תיב"ת  נ"ח  הרי תיב"ת לשו"ן   תי"ו  ב"ת   מלכות המקבל"ת  ת{י"ו}   אור התורה צר"ף   "נח"  ל"תיו"  מקובל "נחת  י"ו    בודאי התורה "[מ}שיבת  [נ]פש" בסוד  מ"ן וחותמ"ת   "נחת  רוח"  חידוש{חדש}  {ר}ו"ח אלקי"ם  [ד]קדוש"{ה}  -הד"ר  שמ"ה כנאמ"ר   "הדר הוא לכל חסידיו" הרי הד"ר  לשו"ן  ה"  ד"ר מוחין קדוש"  הניתן עבור{עיבור}"חסידיו"  נוטריקון   ח"סוד" שומרים על סתרי תורה ולא מגל[י][ם]   לר{ש}עים א[ו]מות ה[ע]ו[ל]ם   -

"שועלים"  כנאמר "שועלים קטנים  מחבלים בכרמים"  בסוד   כ"ב-רמים" לחכמי הקבלה והתורה  הם "השועלי"ם  אותיות  -ישו"ע –מילה-{יימח שמו וזכרו}   בעלי   החכמה החיצונית  ממלכת אד"ו"ם  לשון מדמים לעצמם קדושות  הינם בעצם  "כרמים" אותיות   "כמרים"   חשיכה דסיטרא אחרא אשר בנקל מכשילים האמונה הקדושה ישראל שמ"ה   ולא עקב חכמתם אלא עקב רשעותם  קונים האמונה ב"אדום" לשון "אדמות "{כח השכל}  ולא כישראל צדיקים קדושים שהינם  "האדם"  ולא "בהמות  אדמה"  בסוד {ב}יעור  {ה}קדושה  {מ}ן  {ה}בית  הללו עובדי עבודה זרה = וראה והבט עבור"ם   "ביעור" לשון תבערה ורוחות שטות הינם מהווים אומות העולם  הגסים וישראל   "עיבור"   נוטריקו"ן עי"ן- 

 בור"א שמים כל מבטחם ומעיינם  בתורת משה אשר קיבלה {ב}הר [ס]יני  [מ]יד [ה]גבור"ה והינה  "ביסמה"{כמשל לבשמים} את  ישרא"ל  ומביא"ה את נפשותיהם  לתיקו"ן  הנקרא "אחרית הימים"   בצירו"ף -{ר}י"ח  [מ]א"ה-   הנקרא ר"ם  מוחי"ן  גדלות וידיע"ת דרכ"י ההשגח"ה{ה" יתהלל ויתברך}  בזה הבריא"ה ולכ"ן  נאמר  "וישמע  " בסוד   י"ו  שמ"ע   תפילת {ש}חרית  {מ}נחה  {ע}רבית אשר חותמים  י"ו {מאור התורה} בפנימיות המוחי"ן  ובונים{בינה} -{ב}נ{י}ן   {ק}דוש  ונורא "יבק"  {י}חוד  {ק}דושה {ב}רכה נקרא בסוד   {א}לי{ה}  אל{ה}{י}ם    מקובל  אהי"ה בגימ"  כ"א      פירוש  אחר -"אליה   אלהים"-  בצירו"ף -"איה  מילה"  בסוד    -מ"ה  אילה"  תפארת   אד"ם   העולה מ"ה  בגימ"  פוק"ד  בסו"ד דופ"ק   פ"ו{קוד}  אור  החכמה אלהים{בגימ" פ"ו}  את השכינה "אילה"  שמ"ה ובעת התבטלות הדיני"ם מפנימיותה התיב"ה מתהפכת   "אל-י"ה-  חכמה{י"ה} המולבשת בחס"דים{א"ל} בשפת תורת הקבלה הקדוש"ה. 

י"ט

"ויהי  כאשר ילדה רחל את יוסף"

ד"ע   "{ו}{י}ה[י]"   י"+י"+ו" בגימ"  כ"ו    {ה"}שם המפורש הנקר"א   "כאשר"  נוטריקון כ"א  ש"יר    השלום {כ"א} בגי"מ  המהוה שי"ר  "ילדה" והבט   "יל"-"דה"  ד" +ה" בגימ"  ט"     ל"+ י" בגימ" מ"  ומקוב"ל    מ"ט   מש"ה פירו"ש חשוב עד מאד י{ל}-ד"ה     ד"+ה"  בגימ"  ט" צרף אות   ל"  מקובל  ט"ל  חבר י"   קיבלת  ט"ל   י"   במידה ומרכיב הפירושים  ראה -מ"ט   ט"ל    י"-   אור החכמה בסוד  כ"ח  מ"ה  תפארת  אדם עולה  בגימ"  שהינה ליד"ה עבור{עיבור} מוחין הנקרא "ריבוע"   רי"ו{גבורה בגימ"}   ע"ב{חסד בגי"מ}  הנחתם בממלכה  הנקראת  רח"ל" נוטריקון  רי"ח   -{ל"} זוכה{מזדככת} באור רי"ח{חכמה בשפת הקבלה} באמצעות   ל" כלי"ם  חכמה{י"} בינה{י} דעת {י"}  הנקראים    י"וס"ף   נוטריקון    י"ו -  ס"ף  מלכות {רחל} ס"ף  בסוד י"ם  [ס]ו"ף אוספת החכמ"ה  י"ו  וראה י"  כפול  ו" בגימ"  סמ"ך {בגי"מ ק"כ}-  אור התיקון המבשם ומבטל דינים מן מלכות ס{ו"פ}   בסוד  פ"ו  מידת אלהים בגימ"  .

כ"

"ויאמר  אליו  לבן {וג"ו} נחשתי ויברכני  ה"  בגללך"

הב"ט   "ויאמר"  אותיות "רום  פלאי"   מדרג"ת ארי"ך   אנפי"ן  הנקראת לב"ן  בסוד לוב"ן  {ר}חמים שלמי{ם}  ב"ך  בסוד  כ"ב אותיות {שורשים} חתו"ם אור המוחי"ן  "נחשתי" בסו"ד   ח"ן-  שי"ת    עיבו"ר שי"ת  בסוד  י"ש -  תי"ו  [מ]וחין  {ט}עמי"ם  הנקרא מ"ט ובאמצעותו   ח"ן {ח}כמת  {נ}סתר   -{ט}ע{מ}י-מצוות  בסוד    מ"ט-  עי"ן נוטריקו"ן  ע"  יי"ן  שבעים לשונות{פנים} של התור"ה {בא}י"ם  בסוד  {א}לפא  {ב}יתא אור החכמה   {צ}יר{ו}פ"י [א]ותיות ו[מ][י]ל[ה]   בסוד "אומץ  יה"  -   בצירו"ף פל"א  י"  מצוו"ה – עשר הדיברו"ת  נוטריקו"ן  דיב"ור-אות     -  י"ד  בור"אות"- מדרגת  {מ}לכות [ד]ב[י]נ["ה] -{מ}[י]ד"ה    ו[ש][ו][ר]"ש בסוד  "רשימו"  אותיות שור"ש-  מ"י   בגימ"  נו"ן שערי בינ"ה לכל המצוות כולם בסוד כלי"ם  המכילים אור האלוקות  וצא ורא"ה  מ"ה גדול בסוד  אד"ם  {בגימ"} חשיבו"ת  עשיית המצוות באופן מעש"י   המוש"ך אור עליו"ן המזכך {ר}וחנית [פ]נימי[ו]ת [ה]נבר[א]ים  -

בסוד  רפוא"ה אותיות  פ"ה  א"ר  ו"ה תפארת  המלכות וידעת "פה  או"ר  -    או"ר  פיא"ה- והאבות  פאו"ת  שמם בתורת הקבלה    הינם  מהווים  פ"ה {גילוי אור החכמה} החתום בפנימיות  -האו"ת-{מלכות} באמצעות   -ו"  את"ה-  תפארת ישרא"ל   וזה בוודא"י   "ויברכני"    אותיות  -נ"ר  כ"ב ו"-  הרי   {נ}שמה  {רו}ח עבור {עיבור}   כ"ב{א"ת}  השכינה הקדושה בתורת הקבלה מדרגת --נפ"שיכלי" -  בצירו"ף -כל"י  שפ"ה  נו"ן-  כ"הן  ל"וי   י"שראל   כלים  המכילים שפ"ה  נוטריקו"ן  ש"  פ"ה אור האב"אות  {שורש רוחני} שפ"ה בגימ"{שכינה}  אור בינה באמצעו"ת   ו"יו"  {תפארת} -מתאפש"ר-  בסוד  -אמ"ת שפר-  זה דב"ר ילוד"ה   אותיות   ו"  ילד"ה  מוחי"ן ממלכ"ה  הנקרא  "{ב}גלל[ך]" -גילו"י-  כ"ב-  צירופ"י  התור"ה  {א}ור [ה]קבל[ה]  ס[ו]ד הגאול"ה  שם  אהו-ה- .

כ"א

"ויאמר  נקבה  שכרך  עלי ואתנה  "

ראה   "ויאמר  נקבה" בצירו"ף   -  ינו"ן  אמ"ר  בה- הרי אור החכמ"ה  ינו"ן  נוטריקון  י"   נו"ן   בסוד מוחי"ן    אותיות  חיו"ת  מ"ן {תפילה}   הנקרא"  "אמר" ורי ממתק ומבסם  המלכות שם  מ"ר{על שם הדינים} בא{מ}צעות  אות  א"  סוד [ת][ו]רת ה[ק]בל[ה]  הופכת להיו"ת   "מתוקה"  נוטריקון מת"וק  -  ה"  {מלכות} וזה נעשה באמצעות  ב"ה   ה" כפול  ב"  בגימ"  י"  אור החכמ"ה   המכחי"ד  על יד"י   -כ"ח  מיד"ה-  כל קליפה{חיסרון} דסיטר"א  אחר"א  ואז בודאי   "שכרך" ש"ינ   כ"ף   ר"יש   כ"פ בצירו"ף  - פנ"י  שפ"ר  יפ"ה-   אור החכמה יפ"ה חותם  שופ"ר{שפו"ר}נוטריקו"ן  ש"  פור"ה {פאר}{א}{ו}[ר]   {ה}[א][ב][ו]["ת]בצירו"ף-  אב"א   תורה-בסו"ד    -א"ב   אורות  ה" –במלכות  {ו}[ז]ה   [י]פ"ה  בסוד-  זי"ו  פ"ה-   השכינ"ה ז"  כפול  י"ו  בגימ"   קי"ב זוכה ל-יב"ק-  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה   -גילוי"  פ"ה –בצירו"ף- גלו"ף  י"ה-

אור ח{כ}מה [ב]ינ"ה  -כ"ב -צירופי אות{י}ות-  בסוד  -פ"ה אוצר-או"ת-  ח[קו"ק ] בממלכה  בסוד השם  "י-קו-ק- השם המפור"ש שופ"ר {ג}י[ל]ו"י נסתר[ו]"ת  התור"{ה}  {ה}מופל[א]ה  - אור  "הגאולה"  הנקרא "עלי ואתנה" בצירו"ף  -אות  נו"ן  על-י"ה  -  בוודאי אור הבינה{אות  נון} "עליה" בסוד  מלכות  עליה{עולה} בזכות   י"ה{חכמה בינה} הנחתם  בסוד  ח"ן-ת"ם  האמונה השלמה  ת"ם"ימות {ח}"כמת"  {נ}"סתר"   בסוד  "סתר  כתם"   {כ}תר  {ת}פארת   {מ}לכות   סתר"י" תורה  במדרגת -אור  י"-  בסוד ה"יאור"  אותיות  ו" ירא"ה {ח}כמ"ה   על[י]ו[נ]"[ה]  הגוזרת  במלכות  "חנינה" מ"ן  הקליפה {סיטרא אחרא} .

 

כ"ב

"ויקח   לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון"

ד"ע   "ויקח" אותיות ח"ק   י"ו   {אור הדעת} הנקרא   {ח}"ק  {מ}שפט-מ"ח  בתורת הקבל"ה ורא"ה   זה  מ"ח   בסוד מ"ם  ח"ית    בצירו"ף-"חתם  מ"י-   אור בינ"ה   מ"+י"-נון בגי"מ    המהווה  ל"ו   ל" כפול ו"  בגימ"  ק"ף    בצירו"ף ל"ו  מקובל   -  קו"ל  פה"- גילוי החכמ"ה {פ"ה} הנקראת קו"ל   נוטריקו"ן  ק"ו-  א"ל אור אין סוף יתבר"ך{ק"ו} -המשפי"ע-    מ"י  פ"ה  שע"ה אור בינ"ה  אשר בשורשו מהווה חס"ד{שם א"ל בתורת הקבלה}וז"ה  האור  גילוי"ו  באמצעות-פ"ה  שע"ה-   בצירו"ף -ע"  שפ"ה-  שבעים  פנים של התורה  {ד}ר{כ}ם  בסוד   כ"ד- ר"ם  מגלים מוחי"ן   שכינה{בגימ" שפ"ה}  ש"-  {פ}"ה   [א]ור האב[ו]"[ת]  -פאו"ת  נוטריקו"ן  פ"{ה-  או"ת} גילוי{פה} החכמה{אות} הגוז"ר  ומכחיד הקליפ"ה  - תאו"ה-  וזה   "מקל " אותיות מ"ל-  ק"   אור  האבות  אות ק"  עליה נאמר רגלי{ה} יורדו[ת ]  מ{ו}[ת]  בסוד  "תהום"  אותיות  "מום-תאוה" ובכ"ך  מוש"ג   "לבנ"ה בסוד ל"ו- ב"ן   אור הרחמים בסוד  נ"ון-  הב"ל    אותיות נו"ן- ל"ב  -

ה"  {ח}סד[י]ם [ש]למי[ם]   אור  משי"ח בסוד  -מאור  ש"יח-  המהווה בצירו"ף -  רא"ש   ו"  חיים-ספירת"פארת  אות  ו" מקו"ר בסוד ק"ו-ר"ם{אור אין סוף  יתברך]  חות"ם  רא"ש  חכמה בינה דעת בתורת הקבלה בפנימיות הנבר"א  הנקרא "לח  ולוז"   על  ש"ם  עצ"ם ה"לוז" אשר  מהווה  עצ"ם הבירורים  ורא"ה  ל"{ו"ז}ז"  כפו"ל  ו"  בגימ" מ"ב ולכ"ן זאת  עצ"ם אשר אין נהנית מזה העול"ם מכיון שמבררת  התענוגו"ת נוטריקון "התענות-נג"ע-  או"ת- חכמות זרו"ת אשר בנקל מכשילות האדם{ישראל} מן האמונ"ה וראה השם לו"ז   לשו"ן {ע"}ליזו"ת   בצירו"ף-"לוז  עי"ן   אות-  ללמדך בפנימיות זאת האב"ן  נוטריקון א"ב  ב"ן{אור החכמה}שבעים לשונות{פנים} של התורה והם בסוד  מ"ה העולה בגימ"   אד"ם  החייאת המתי"ם תעש"ה -על  יד"ם-  צרף  ו" מן עצם  ה{ל}ו{ז}    בצירוף המלאך  -"יהודיעם"-הוא   ה{מ}[ע]לה    התפי[לו"ת] בסוד  "מעלות"  אותיות "עולמות"  הם הנבראים לקבל חיות"ם  נוטריקו"ן  חות"ם     -

י"  אור החכמה מ"ן  המרומי"ם וזה המלאך -שם נוסף-  בסוד א"וסף-שמ"ן  החכמה   הנקרא "וערמון"  אותיות   ע"  ר"ם    נו"ן  {אור התורה} בכ"ך מבט"ל    בזכות  מ"ב  ט"ל שם קדוש ונור"א   את   נו"ן-ערו"ם  סוד הנחש  הערמומ"י אותיות  רו"{ע}מו"ם  לשו"ן "מעמעם"  האור האלוק"י ובכך לא ניתן לאבחנ"ה וזה המלאך  "יהודיעם" בסוד ע"  מיד"ה  י"ו  {מאור התפילה}  גוז"ר  א"ב  ח"ן –ה" {א}לפא  {ב}יתא   הארות ובכ"ך  מכחי{ד}  הקל{י}{פ}{ה} וזה סו"ד  "פדי"ה  נוטריקון "פד"-י"ה  {ש}מירת ה{ב}רי"[ת]  בסוד  "שבת" גוז"ר  יה{חכמה בינה} {ב}פנימיות {הנש}{מ}"ה  וזה סוד  מ"ב  שנ"ה  - בי"ת  משנ"ה – "ידיעת"{לשון יהודיעם} סודות"ורת הקבלה הקדוש"ה וז"ה המלא"ך  עוז"ר בסוד  זור"ע  שמ"ן המשח"ה בפנימיות  הבריא"ה  באר" י"ה {מ}לכות  {ה}קדוש"ה  העולה מ"ה  אד"ם  בגימ". 

כ"ג

"ויצג  את   המקלות  אשר פצל    ברהטים"

ד"ע   "ויצג"   בצירו"ף -  י"  גו{מ"ל    צ"} - המהווה  {צ}ל"ם   [ק][ד]וש"[ה]  בסוד  "צדקה" עבור{עיבור} השכינ"ה "את" שמה בתורת  הקבל"ה  והצדי"ק הנקרא"  "המ"קלות   נוטריקון "מה  קו"ל  או"ת-   אד"ם העולה בגימ"  מ"ה  והינ"ו {ב"ע}ל  ידיעה ב-{ע}"ב [פ]נים [ש]ל התורה הקדוש"ה  בכ"ך מוש"ך  -שפ"ע-   בסוד   פ"ה   שע"ה  גילוי{פ"ה}  מוחי"ן {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטי"ם המהווים  "קול   אות"  בסוד -ק"ו   א"ל  ת"ו-  הארת אין סוף{ק"ו}  חותמ"ת  א"ל{חסדים} בתורת הקבלה בממלכ"ה  -  {ת}פיל{ו}ת ובכך  הנבראים זוכים{מזדככים}באמצעות  מדרגת אור בינה-"אשר"  בתורת הקבלה  המהווה "ראש"{חכמה בינה דעת}הנקראים  "פצל"   נוטריקו"ן פ"{ה-צ"ל}   גילוי חכמה הגוז"ר  {הצל"ה}  מן הקליפה הטמאה דסיטרא אחרא-  "ברהטים"   אותיות  "ברית טמאים  "  אומות  העול"ם  הרשעים   .

כ"ד

"ואביכן  התל בי והחליף את משכרתי עשרת מונים ולא נתנו אלהים להרע עמדי "

רא"ה   "ואביכן"  בצירו"ף א"ב  כ"ו  ינו"ן   אור החכמה {א}לפא  {ב}יתא  צירופים של השם המפורש  שופר  משה העולה כ"ו   בגימ"  ומהווים מוחי"ן  נוטריקו"ן  מו"ח-יין" {אור} {ח}כמת   הק{בל}ה בסוד  ח"לב   חיו"ת-  ל"ב תפארת הידיע"ה  שהינ"ה  "ינון"  נוטריקו"ן   י"  נו"ן {חכמה  בינה}  וז"ה   "התל" בסוד  "תהילה"   החותם במלכות   הנקראת  ב"י  בסוד י"ב   הש{ב}ט{י}ם   המהווים "והחליף"  אותיות –חיו"ת  פל"א  י"ה -  בסוד"   לא"ה  פ"ה   י"  עולם  העליו"ן  הנרא"ה  מבע"ד  לאור המוחין "מבעד"  נוטריקו"ן  מ"ב   ע"ד המהווים  ע"ב  מיד"ה  {חס"ד בגימ"} הרי  "השבטים" – בצירו"ף   -  י"ש  מ"ט  ב"ה בסוד  "ש{מ"י}טה   בגימ" נו"ן שערי"ם   בסוד  י"  ר"ם  שעה  ה{מ"ב}ררים הקליפות דסיטר"א  אחר"א  בוודא"י "והחליף"    אותיות  ל"י  חופה בסוד ח"{י}    פ"[ה] [ל]א"ה ק[ש]ר  שיל"ה  בסוד  י"ש  ל"ה  {מלכות}   -אור משי"ח –בצירו"ף-  "אש רמ"ח   י"- הארות   בסוד מצ{ו"ו}ת   תפארת  התור"ה  וז"ה  רמ"ח נוטריקו"ן  ר"מ -  מ"ח  המצוות מרוממות  בסוד רו"ם  -או"ת גילוי סודות הבריא"ה{מעשה מרכבה}  המצות "המעשיות" בסוד "שמע-אות" הינם מהויים ש"ם   ע"   או"ת    בסוד שמיעה{בינה} החותמת חיות בעשי" ה   בסוד  ע"ב     י"  שנ"ה    חס"ד עולה  בגימ" וזה  "{ע}[ו]לם [ב]חס[ד] יבנ"[ה]  מקובל  "עבודה" הרי "עשייה" וז"ה  מאמ"ר [ה]נהג"ה   {ב}סוד עשיית {ג}ד{ר}{ו}ת –

"גבורה"  כך מביסי"ם  הייצ"ר הר"ע  רצו{"ן} ה{ק}[ב]ל["ה]-בסוד  נק"בה  דסיטרא אחרא "לילית"  {בסוד  אפיקורסות}הרשעי"ת   בוודא"י    רי"ש  ע"ת   גוזרת  חוסר  יציבות{ר"ש}  באמונה{ע"ת}- השכינה הקדושה נקראת כך בתורת הקבלה אשר עקב הקליפות {חטאים} שורה בליל"ה{לשון לילית} ומקימה "יללה"{דינים מתעוררים} בכדי שה" יתבר"ך יגא"ל אות"ה מייסורי"ה וזה בגאולה העתיד"ה  בסוד  גילוי "דעת יה"    "חבלי משיח"  נקרא "חבלי"  לשון משיח  חוב"ל ומכחיד הקליפ"ה דסיטרא אחרא ובכ"ך  חות"ם  "שמחה" בפנימיות  השכ[י]{נ}"ה ה[ק]דו[ש]"[ה]  בסוד  "נשיקה"   -י"ש  ק"ן  ה" –חכמה {א}לוקי"ת  [ה]מתקנת ה[ב]ריא"[ה]-אה"בה  שמ"ה וזה סוד  "משכרתי" אותיות כת"ר  מש"י    ש"ם  י" עשר ספירות בל{י"}מה אשר יניחו" בסוד  ח"ן  י"וי" סודות  ח"כמת  נ"סתר  {כ}ת"ר {ב}מלכות – בסוד  כ"ב צירופי אותיות    "משי"   י"ש   מ" אור  בינ"ה   בצירו"ף –בא"רינה"    א"ב  נ"ר  י"ה אור החכמה{א"ב} החותם {נ}שמה {ר}וח   בצירו"ף –{מ}ש"{ה}  {ר}י"ח  [נ][ו]"ן-בסוד  -  י"   ח"ן  מנור"ה-

{מ}וחי"ן  [ט]הו"ר   הנקרא מ"ט"   אות  ט" סוד התור"ה {ה}גנו"ז [ל]צד[י]קים [ל]ע[ו]לם [ה]"בא"  בסוד –הללו"יה -  בפנימיות הממלכה שהינ"ה  "{ע}שרת [מ]ונים" ע"ם  ישרא"ל   המקבלים אור י" ספירו"ת  קדושי"ם  וזה "עמדי"  נוטריקו"ן  ע"  מיד"ה שבעים לשונות{פנים} מגולים לנבראים  ישראל צדיקים -י"ש לה"ם-  בצירו"ף  -ל"י  מש"ה-בסוד  ש"  מיל"ה  אור האבות המהווה האמונ"ה{מי"לה} בתורת הקבלה   וזה חל"ק לשון חלוק"{צלם דמות} "ל{עול}ם הב"א-  בסוד  "עול"  מלכות שמים  עשיית מצוות  מעשיות המקדש{ו}"[ת] ה[נ]ש[מ]"[ה]- וזה  סוד  "תמונה" אותיות ו"  מתנ"ה תפארת ישרא"ל החותם  {ט}ע[מ]"י   מצוו"[ה] מט"ה  מש"ה  הנפל"א  נוטריקון   נו"ן-פל"א  אותיות{אותות}גנוזות המפיחות חיו"ת  בתו"ך  "הטבע"  ומהפכות התיב"ה  לכד"י    ט"   ע"ב משה {ט"} אשר חתום בפנימיות  ע"ב שמות ה" יתברך{מ"טה}.

כ"ה

"ולבן  הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל  את התרפים "

רא"ה   "ולב"ן   בסוד  "לב-נון" -אור משי"ח-  בצירו"ף- ש"ם   רי"ח  פל"א   ו"- תפארת ישרא"ל    משפי"ע  ל"הלך" בסוד  "כלה"  היא השכינ"ה הקדוש"ה  הנקראת  "לג{ז"ז} וראה  ז" +ז"  בגימ" י"ד צר"ף   לאותיות   ל"  ג"  מקובל -י"  דג"ל-   ללמדך מלכות עשר ספירות{דגלי"ם} חתומים בפנימיותה   ולכ"ן   "את" הינה השכינ"ה   זוכ"ה  ל"צאנו" נוטריקו"ן   צ"א -  נו"ן-   לשון יציא"ה{התגלות}{א}ור [ה][ב]ינ"[ה]   -אהב"ה ואין  להתפלא על כ"ך שנאמ"ר "ותגנב"   בסוד  גו"ן  -ב"ת אור האבו"ת   {גונים} חקוקים בתו"ך   האות  ב"ית   בסוד {ב}ראש{י}{ת}   רא"ש   בי"ת האבות  "ראש"  המלכות   "בית" ורח"ל  היא השכינה  "א"ת  צירופי"ם   נוטריקו"ן   -צ"יר פ"ו  מי"ם  -  מידת האלהים{בגימ"  פ"ו } בסוד פ"ה  "ואו"  מקובל   ו" פא"ה המצביע על {תפא}רת הכולל האבות –

{פ}[א]"ו"[ת]ובכ"ך   מ"בוררים הקליפות דסיטרא אחר"א  הנקראים  "התרפים"   אותיות  -פ"ר מיתה- גבור"ה  דסיטר"אחרא"  וזה סוד  הקליפ"ה   הינה מזי"ק הנקרא"  -  ר"ם  פית"ה – לשון  רמא"י{רומ"י}  הוא השט"ן  והבט   ש"ינ  ט"ט  נ"ון בצירו"ף  -  שיטיו"ן-  נוטריקו"ן שו"ט-  נו"ן  חכמ"ה דסיטר"א אחר"א וזה הנב"ל  באמצעות פיתויי  מסית ומדיח לדבר עביר"ה  באמצעות שמדב"ר ומצווה על רוח עביר"ה  להחטיא הנבראים  ולכן נאמר "אין אדם חוטא אלא עם  נכנסת בו רוח שטו"ת   בוודאי שט"ות  נוטריקון  שו"ט  -או"ת  חכמה חיצונית   הנוגדת תורת ישראל המכחידה כל קליפה  וזה הרוח עבירה, קשה היא על האדם  ובכדי להביסה יש להשמר מן לשון ה"רע  ראה  עביר"ה   אותיות ב"י-  ר"ע{בסוד לשון הרע } ודרכי פעולת"ה באמצעות מידת הרו"ח   עולה מן  -קנ"ה הנשימ"ה- בצירו"ף- שנא"ה נקמה-  בוודאי  זה הייצר הר"ע נוק"ם  ונוט"ר  כנגד ישראל  עם אהובים של ה" יתברך ויתהלל אשר לעתיד לבוא בגאולה העתידה יקויים הנבואה "ואת רוח הטומאה  אעביר{תבערה}  מן האר"ץ {אכי"ר}.

כ"ו

"ויקח  את אחי"ו  עמו וירדף אחריו"

ראה  "ויקח"  אותיות  י"  חו"ק [ה]שי"ג  {ע}שר ספי[ר][ו][ת] בסוד  -ע"  תורה"-  שבעים לשונות{פנים}   וזה בוודאי "ספירות "  נוטריקון "סמך"-פירות " – וד"ע  סמ"ך{בגימ" ק"כ}   וזה פירו"ת  נוטריקו"ן פא"ר  או"ת    בסוד  פר"י  ת"ו סוד ט{ע}מים [נ][י]גו[נ]י[ם] המהווים   "עננים"  בצירו"ף עי"ן  -  מ"ן    באמצעות  ע"  יי"ן  {ש}בעים [פ][נ]ים   כ"ח נפ"שיכל"י    מעלי"ם  מ"יין  נ"וקבין   וכ"ך  "את"{היא} השכינה  עול"ה   בסוד  - ו"  ל"ה ע" -  תפארת   אות ו" חותם ל"ממלכה"   ע"  שמו"ת בסוד  "שמע"-או"ת-  אור בינ"ה שמיע"ה   בסוד  מ"י  שע"ה בגימ"  נו"ן   {ב}פנימיות"[ה] בוודא"י   "אחיו"   נוטריקו"ן א"ח   י"ו   תפארת א"ח  בתורת הקבל"ה    בגימ"  ט"   צר"ף א"  ח"   ט"    מקובל  חט"א הוא תפארת כור"ת  ומזמ"ר "החטא"  באמצעות -

י"ו {מאור התורה}  המהווה ה{מ}{ו}[ח][י]"ן   {ד}קדוש"ה מקוב"ל   "יחודים"  צירו"ף "אח-ידים"   תפארת  והידי"ם כמשל לחסד גבור"ה{אבות} ה{מ"ב}ררים הקליפות דסיטרא אחר"א   וזה   "וירדף"  בסוד "פ"ד   רי"ו{לשון  פדרי"ם-קורבנות}  שמירת הברי"ת  פ"ד תעניות לתיקו"ן הפגמים במלכות פ"ה  ד"לת    בצירו"ף –פ"ד תהל"ה-  בוודאי  מלכות מקבלת תהל"ה  ובזמן אמירה  כאשר אות  ה"  מוחלפת באות  ע" נשמע  "תעלה"   ב{כ"ב}-וד-ה בסוד  ו"+ד"  בגימ"  י" אור החכמה כ"ב צירופי סוד אותיות התורה   גבורה{רי"ו בגימ"} עליונ"ה  נוטריקו"ן    ע"  ינו"ן-ל"ה    שבעים פנים{צירופים} בסוד    ע"   ש"ם    ב"י    החותם י"ב   ש"ם   ע"    {מ}וחי"ן  [ה]שבטי"ם -  מ"ה העול"ה אד"ם  בגימ"   ובכך מקובל במלכות  מדרגת  "אחריו" בצירו"ף  -  רי"ח   פל"א  ו"- חכמ"ה  שהינ"ה  רי"ח   בסוד שי"ר   ח"  כ"ח  דעת דקדוש"ה פל"א  נוטריקו"ן   פ"ה-א"ל חתימ"ת  חסדי"ם{א"ל} בממלכה.

כ"ז

"ויבא  אלהים  אל  לבן   הארמי בחלום   הלילה "

רא"ה  "ויבא"   בסוד   א"ב  י"ו אור  החכמה  -אל"פא  ב"יתא- בצירו"ף  - פל"אב" – י"  א"ת הרי החכמ"ה ידיע"ת  "את" צירופי"ם   בסוד  צי{ו}"ר  [פ]"ה  מי"ם  אשר מלכות  מידת אלהי"ם  {פ"ו  בגימ"} היחיד"ה בסוד  יחי"{ד}  [ח"י]  ע[ו]למי"ם הנקר"את  יחו"ד"   בסוד  הינה עקב "ד"לותה  מקבלת  "לידתה" {א}ור [מ]וחי"ן  [ח]כמ"[ה] הנקר"א  חמ"אה    בסוד {מ}"ח  פל"[א]   [ה"]-מ[א]"ה {ג}ד[ל]ו"ת  מ[ו]חי"ן  והשג"[ה] זה העניין נקרא "גאולה" ולכן נקרא  "אל  לב"ן    בצירו"ף -  נו"ן  ל"ב  א"ל-  הרי בי{נ"}ה באמצעות תפארת "לב" ל"  כפו"ל  ב"  בגימ"  ס" בסוד  ס"מ"ך{בגימ"  ק"כ} חותמת במלכות גמ"ר תיקו"ן הנקרא חס"ד{מידת אל }-

 וזה בוודא"י   "אל  לבנון"  השכינה לבנ"ה{מתוקנת}  {עקב}  ב{י}נה ובכ"ך   "יעקב"  קטנות  מוחי"ן  מתהפך לכדי   ע"  יב"ק   {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  ישרא"ל  נקרא בתורת הקבל"ה  {י}ד[י][ע]"[ה] ועב[ו][ד]"ת   ה" באהב"ה  של[מ]ה  מקובל  "יהודיעם" נוטריקו"ן   ע"ם-  יהוד"י מדרגת שלמות זה המלאך המעל"ה התפילות לזכות ישראל ולפדות בסוד פ"ד  או"ת  שמירת הברית   את ישרא"ל ולחתום בפנימיותה "גאולה" "יהודיעם"   בסוד  י-ה-ו-י   עמ"ד -   לצ"ד ישראל ולא נטש"ם{חס ושלום}  לעול"ם בסוד   "השלום" קו אמצע אור התורה תורת ישראל  "חס" ושומר   בסוד  "רושם  ו" על ישרא"ל  {ב"כ}ל  א"ת בסוד  כ"ב  היא  השכינה הנקראת א"ת   מן ההתחלה{א"} וע"ד סופ"ה{ת"} ובוודא"י באמצ"ע השלו"ם  זה הק"ו"  אור התור"ה  המכיד כל קליפ"ה דסיטר"א  אחר"א.

כ"ח

"ויבא  אלהים  אל  לבן הארמי בחלום  הלילה "

רא"ה   "ויבא"   אלהי"ם {יתברך}  אשר הינ"ו  מידת הדי"ן     בסוד  -  אוי"ב- לשו"ן  "איבה ותקיפות מידת הגבורה- דקדוש"ה  "עוז  פנים" אל  ל"בן      בסוד נב"ל  הייצר הר"ע    הנקרא  "הארמי" וזה שמו מכיון שהינו  שלי"ח מטע"ם  מידת האלהים  ומהווה מר"א  -  י"ה   פח"ד  ואימ"ה החותם בפנימיות הנבר"א החור"ג מקיו"ם  מצוות התור"ה  בוודאי "בחלום" בא   לשו"ן  לחימ"ה הנקראת  מדרג"ת   "הלילה" גלות  {דין} בתורת קבלה ורא"ה אלהים יתהלל בע"ל כל הכוחות כולם  ומפעי"ל   "הארמי" נוטריקו"ן   א"רומי"   ממלכת אדו"ם ר{ו}[מ]"י  הר[ש][ע]"[ה] הנקראים  "שמועה"  בסוד שמ"ו   עי"ן   ה"  מידת עיניים משוטטות  על ישרא"ל  בכדי להשגיח על בני"ו  שלא ייסט"ו מדר"ך  היש"ר  וזה סוד   "לבן" בסוד  "לובן" הדינים  מידת הדי"ן  המשמשת  "לבנים"{בסוד מצרים}  המעבידים את ישראל עד אשר חוזרים למוט"ב  ומשנים "לובן"  מידת הדין  רצון הקבלה לנאמנות לה"  יתבר"ך ובכך הדינים מתבסמים ומתבטלים ונהפכים  ל"ו   ב"ן  בוודאי בנים ה"ם  בסוד  מ"ה בגימ" אד"ם לה" יתברך ויתה"לל .

כ"ט

"עם  אשר תמצא  את אלהיך לא  יחיה"

הב"ט   "עם  אשר"  בצירו"ף -שמ"ע  א"ר     הנקרא  א"שר בינ"ה  עליונ"ה  המהווה רא"ש חכמה בינה דעת בתורת הקבלה וזה "שמע   אור"  עבורך{עיבורך}   "ראש  עם"- י{ד}רי{כ}ך  בסוד  {כ}"ד   ספרי {ת}ור"[ה]   ובכ"ך   תכ"ה יצרך הרע   בשם   כ"ל  ה"נשמה ת"הלל     יה   ו"תמצא" בסוד   {א}ור   {מ}וחין  {צ}למים גמר  {ת"}יקונך  -"ארבע מאות"- בסוד  - א"ר  ע"ב  ו"  אמ"ת- עול"ה  בגימ"   חס"ד{בגימ" ע"ב}  ישמו"ר  בסוד רוש"ם  י" הארת חכמ"ה המ{כ"ח}ידה בסוד  -כ"ח  בינ"ה -  בצירו"ף -כ"ב  ח"ן   י"ה-  סוד הנבוא"ה {קבלה נבואית}   כל קליפה דסיטר"א אחר"א וראה הקליפה אחיזת"ה  במקום  "חיסרון" א"ך  הקבלה{נבואית}  מהפכ"ת התיבה "ח{יס}רון   בסוד י"+ס"  בגימ"  ע"  בחיבורה ל  "חרון"  מקובל   ע"  חרו"ן שבעים לשונות של התורה{פנים דקדושה} על ידי חרו"ן  נוטריקון    ח"  רוא"ה   נו"ן כ"ח"  הדע"ת   רוא"ה -

בסוד ו"  א"ר  ה"   תפארת ישראל את  נו"ן {שורש הבינה} בסוד בניין  הרוחני מקו"ר לכל התרחשות  עולם הע{ש"י}ה וזה סוד  כל ישראל צדיקים {י"ש}  להם חלק לעולם הבא בסוד "מ"-ל"ה   האמונה בינה החתומה בממ{ל}כ{ה}  בכ"ך יודעי ח"ן  קבלת האמ"ת  נבואה מאיר"ה בעל"י  ידיעה בסוד ל"י   ע"ב שמות ה" יתבר"ך -מעשה מרכבה -  צופי"ם  על ה"  יתבר"ך{כמשל} וע"ד כמה אהב"ה  אוהב הוא את בני"ו בסוד "בוני"ו  מהווים מידו"ת  התורה הקדוש"ה   וז"ה ירא"ה בגאולה העתיד"ה שה" יתבר"ך  בסוד י"ב  כת"ר  ישפי"ע  מוחי"ן הנקראים  "בגאולה"  אותיות "גואל  ב"ה  -  אור {מ}[ש]י"[ח]  דע"ת  י"[ה] - 

שמ"חה  בעבוד"ת  ה"  יתהלל נקר"א קר"ן  פל"א על שם מראה אל"ף{אור החכמה} בכ"ל עניי"ן ודב"ר ומגלה החיו"ת  נוטריקו"ן ח"י  או"ת   חיות האותיות מבע"ד  לכ"ב{א"ת}  אותיות בין במחשבה דיבור  ומעשה וזה   פל"א  -פ"ה  א"ל- מעלת הנביאי"ם  מ"י  יימצ"א  בוודאי  בינ"ה{מ"י}  העולה  בגימ" נו"ן הוא מהווה עבור{עיבור} משיח הנקרא   {א}"ר"   {מ}"וחין  "{צ}"למים "  בצירו"ף האותיות {המודגשות}  -שי"ר  ח"ן  מילי"ם-  תורת הקבל"ה סוד הייחודי"ם  הגאול"ה העתיד"ה  בז"ה בסוד  זה"ב קדושה{גבורה עליונה}  ב"כך בסוד  כ"ב אותיות עיבריות{עיבור-אות-} תלוי"ה "בעינה"  בסוד   ע"ב  יי"ן  ה" {א}ור התור"[ה]  עמו"ד ה[ב]ריא"[ה]-  אה"בה  ועל כך נאמר   "לא יחיה"  בצירו"ף "לי-  א"  חי"ה   סודות"ורה הנקר{א"}ים   מעניקי"ם  מדרגת ח"יה  בסוד  חיו"ת  ה"  הרגשת אלוקות בפנימיות הנברא  בוודאי ל"י  בגימ"  {מ"}  אור בינ"ה "עו{ל}[ם]   [ה]ב"א  -  "מלה" האמונה השלמה בשפת תורת הקבלה .

ל"

"ראה אלהים  עד ביני ובינך"

ד"ע   "ראה"  שי"ר  פל"א  ה" אור  החכמ"ה  אשר מידת {א"}להים   בסוד  "מילה  א"] זוכ"ה  להכר"ה  היחיד"ה מכל עשר הספירות  בל"י"מה  בסוד י"  ל"ב   מ"ה   בוודאי אור החכמה באמצעות   תפארת "לב"  בסוד  ל" כפול   ב" בגי"מ  סמ"ך  {עולה  ק"כ} חותמת  ת[ה]לי{ך} התיק[ו][ן]- הנקרא  -כונ"ה"   {במ}לכות  הקדושה   בסוד   {מ"ב}ררים החמ"צ  דסיטרא אחרא באמצעות "מצח"  {נצ"ח}  דקדוש"ה וזה   ע"ד  ע"  כפול  ד"  בגי"מ ר"פ  בסוד פ"ר   מלא  רי"ש וצרף  מקובל   י" שפ"ר   גבורה עליונה  {א}ור [ס]ודות"[ו]רת [ה]קבל[ה]  הנקראות "הסואה" מכחידות הסיטר"א  אחר"א "י   שפר"   נוטריקו"ן   י"ש –פ"ר  בוודאי  י"ש  עולם ה{ב"א} אור החכמה והינו  פ"ר  לשו"ן {ר"פ}וא"ה"   עבור{עיבור} המלכות  וזה האור "עד" לשו"ן מעיד כנגד הסיטרא אחר"א  "ומעביר"ה  ובזמן אמירה נשמע  "מעביר- רע"     ולכן "נאמר   " בסוד  נו"ן  אמ"ר רוח החכמה זה הכתוב{א"רם"} בתורת הקבל"ה   "ביני ובינך" בצירו"ף-  כ"ו-בניין-  י"ב- הרי –שם המפורש"  -  בגימ" -"שופר  משה"-   העולה כ"ו בגימ"  מהווה בניין{מ}וחין {ב}ינה  בסוד מ"ב שם קדוש ונורא  המעלה  י"ב הש"ב"ט"י"ם  וגואל"ם"  מן אחיזת הסיטרא אחר"א הרשע"ה.

ל"א

"וישבע  יעקב   בפחד אביו יצחק"

ד"ע  "וישבע"  נוטריקו"ן י"ו-  שב"ע  הרי   במלכות הנשב"ע והיא נקראת שבוע"ה והינה מידת הדי"ן הנקראת "בפחד"{יראה שמה בתורת הקבלה}  והבט  ולמד  "בפחד נוטריקון  ב"פ  -  ח"ד והרי  ח"  כפול  ד" בגימ"  ל"ב כפול   ב"   מקובל   ס"ד והנה לך  ב"סד התורה" נשב"ע בסוד  ע"ב  שנ"ה  ידיעת שבעים ושנים שמות ה" יתבר"ך "מעשה המר{כ"ב}ה בכך עש"ה וערך מלחמה  "כנגד" הרי במדרגת   "כונה"-ג"ד   אור "המבו-על"יון"    אור משי"ח ינו"ן   צל"ח   בסוד  חיל"ץ מלכות מן הקליפ"ה   וזה בזכות אבי"ו  נוטריקו"ן  א"ב  י"ו הנקרא יצח"ק{דין} החתום ביעק"ב  וראה    "אב   י"ו- י"  כפול  ו"  בגימ"   ס" צרף  ל"אב"   מקובל  "סבא" קדיש"א אור החכמה המכחיד "עשיו"  והרי  סב"א   כורת "עשיו"  שהינה  ישו"ע {יימח שמו וזכרו}  -ישו"ע -  בסוד -י"   עונ"ש-   אות  עי"ן מלאה מלמדת על העויינות אשר ממלכת אדום  חשה כנגד ישראל  כנאמר-

"{ע}[ש]יו ש[ו]נא ליע[ק]ב"- וזה קליפת  "עושק" הברכות מן ישראל א"ך  בסוד  כ"א העולה השם  א-היה-   יעק"ב בסוד   ו"  ע"  קש"ה   ידיעת שבעים לשונות{השבעות} יכרית ויכחי"ד  או{מות}  העול"ם עשי"ו    בסוד  ע"   יש"ו  שבעים פנים דסיטרא אחרא{יימח שמו וזכרו} וזה סוד גילגולו{לשון גללים}  ולכן  כ"ך נאמ"ר  על יעקב {ה}{ק}דו{ש}  אותיות - ו"ד קשה"- ו"+ד" בגימ"  י" אור  החכמ"ה  - בסוד  ק"ו –שנ"ה -  אור  אין סוף  יתברך בכך  יעבי"ר{יבער} הקליפה הטמאה ה" יתבר"ך ישמרנ"ו  מ"אחיזתה"  נוטריקון "אחיז"תאווה" וזה  אות  שי"נ במילה  "ק{ש}ה   מלאה ומצביע על  {ח}רב  שי[נ][ו]["ן] {דינים} אשר  בגאולה העתידה  יעקב "חונן" בסוד  "חיות  נו"ן-  משפיע אור בי{נ"}ה  בפנימיות המלכות ובכך  מטהר"ה נוטריקון מ"ט  -הר"ה{בסוד הריון} נוטריקון  ה"ר  ינו"ן  מעברה במוחי"ן  אותיות  מ"ב  ח"ן  י"ו אור התורה האלוקית אשר  משה קיבלה  מן  ה"ר  סינ"י וזה "גאולה שלמה"  בצירו"ף- משה  גוא"לה"  וחותם  ע"  יב"ק שבעים פנים  של התורה  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  בבריא"ה   .

ל"ב

"ויעקב  הלך לדרכו  ויפגעו בו מלאכי   אלהים "

התבונ"ן    "ו"  יעקב   דעת פנימית {ו"}  ודעת חיצונית{יעקב}    "הלך" בסוד כ"ל   ה"  {י}יסוד ה[ח]כמ"ה – הנקרא  ח"י  כנאמר  "חכמה ת{ח"י}ה  -בעלי"ה-  בוודאי ע"ב   י"  ל"ה  לממלכה{נברא} והינך יוד"ע   "הליכה" התקדשות  במדרגות הרוחניות והכר"ת  לשו"ן   -"הלך הרוח"- ל"ב  נתיבות החכמ"ה של התורה תורת ישראל  , הרי בי"קש   בסוד  ש"  יב"ק אור האבות  ש" לחתום  י"חוד  ב"רכה   ק"דושה  בממלכ"ה וזה   -"רוח  הל{כ"ה}-  אור השכינה  וידיעת   ד"רכ"י  השגחה   {כ}"ד  ספרי  [ת]ור"[ה] ובכך להשי"ג  ת"כה  מדרגת כ"ל  ה"נשמה  ת"הלל  יה וזה  "יפגעו"   אותיות  פ"ה עונ"ג   י"  -אור התור"ה הרי עו{נ"ג}  בסוד  ע" פנים{לשונות}אשר  תפארת אות  ו" חותם בפנימיות ה"גן"{מלכות} והחכמה באמצעות  "הפ"ה מגול"ה   בוודאי  ויפגעו  ב"ו" בתפארת ישראל  ב"  כפול  ו" בגימ"  י"ב   מוחין הש{ב}ט{י}ם.

תם ונשלם מאמר עולם הקבלה-"ויצא"/מאת רשב"י נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}-{מאמר מגידים}.השבח לבורא עולם.

 

OnLineTech