להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "ויחי"

"פרשת ויחי"/מאת רשב"י נמסר לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלקי החכם הענו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה{מאמר מגידים}

א"

"ויחי  יעקב בארץ מצרים   שבע עשרה  שנה"

רא"ה   "ו{יח}י   בסוד  צדיק  {ח"י} עולמי"ם  זהו "יעקב"   ב{ח}[י]"[ר] האב[ו]"[ת]-  בסוד  מדרגת  "חירות"  נוטריקו"ן  ח"י-אורו"ת   שהינם  "בארץ"  נוטריקו"ן    "באר-צדיק" והר"י   "באר"  סוד מלכות נוטריקו"ן   ב"ה-א"ר    אותיות "ראה   ב"   סוד  [ב]ראשית  {כ"ח}  הא[מ]ונ"[ה ]-"חכמה" המהווה   "תורה ח"י{ה}    בוודאי אור מש"{י"ח}    בצירו"ף     שמ"י  א"ר   ח"  {ש}מע-אל   {מ}טטרון   {י}הואל   המהווים   א"ר   בצירו"ף  אות  ו"  תפארת   "אור"  בגי"מ  ר"ז    כ"ח  הד"עת     המכחי"ד הקליפה "מצרים"   בסוד  "צמר –ים" וראה  "צמר"  נוטריקון   "צמצו"מר   קליפות דסיטרא אחרא  המצירו"ת   בסוד "ציר-מות"  המלכות ובאמצעות מדרגת  "שבע עשרה שנה"   בצירו"ף-   "שער  ע"ב  שנ"ה- שבעים שמותי"ו  של ה"  יתברך   -

מלך המשי"ח  מ"שה נוטריקו"ן   מ"- שנ"ה   ה[ו]א {כ}"ח  [נ]שמ"ה   משנ"[ה ]- סוד "כונה"  ישב"ר  בסוד  -רשב"י  - סודו"תורת הקבלה את הסיטר"א  אחר"א   בוודאי על יד"י   {ש}בע {ע}שרה   ש{נ}ה  מקוב"ל  "עשן"  - {ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש -  נ{ר}"ן  נ[ש]מ"ה  ר[ו]"ח  נ[פ]"ש -   שהינ"ם "שופר"   בסוד  רא"ש  פ"ו בגי"מ אלהים{יתברך} מידת הדי"ן   ד"  כפול  י"ן{בגי"מ ס"]  והרי  ד"  כפול  ס"  בגי"מ  ר"ם    ר"יש  מ"ם בצירו"ף  "שיר מם"   המהווה י"  ש"ם  ר"ם   אור החכמ"ה המכחי"ד   בגי"מ  דו"ד מלך המשי"ח  כ"ל  קליפה  דסיטרא אחרא" בוודאי  כ"+ל"  בגי"מ  נ[ו]"ן שע{ר}י  ב[י]נ"ה- ש"ם  רי"ו  בגי"מ גבור"ה עליונ"ה  מוציאי"ם בסוד  {א}ור  {מ}וחין  {צ}למים  ישראל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שי"ם- בסוד שם   י-קוק-  יתברך ויתהלל  ז{ו"כ}ים    ל-כ"ו  בגי"מ השם המפורש שופר משה שם ה"   כ"  כפול  ו"  בגי"מ   ק"כ  מ[א]ה ועשרי[ם] מדרגו[ת]-"אמת". 

ב"

"ויקרבו  ימי ישראל למות"

ד"ע   "ו"-יקרב-"ו"   הרי לך סו"ד  ק"ץ  הגאול"ה  ו"ו      בגי"מ   ס"ו     ו{-ס,יחידות -{ו}עשרות-{ס}} כלומר הגאול"ה   הנקראת   "קרב"   ק"וף  ר"יש  ב"ית  בצירו"ף-"שופר  יב"ק תי"ו- בסוד אות  ו"ו  מלאה המהווה "שופר"  בצירו"ף-שורש פה- {ג}י[ל]ו[י] ה[ח][כ]"[מ][ה]- המהווה   "{כ}ח   גלימ"[ה]-  כ"ה   כ"  כפול  ה"  בגי"מ "מאה"  גד{ל}ות [מ]ו[ח][י]"[ן]    בסוד  "מלחין"    אותיות  -י"   ח"ן   מ"ל-   מלך המשי"ח הינו  "מלחי"ן    הכ"ורת הקליפה דסיטרא אחרא וחותם  יב"ק {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  במלכות וז"ה    לח"ם-יי"ן  -ר{א}"ש  [גדו"ל]-  בצירו"ף -ש"ר  אגוד"ל- 

בסוד    ו"  ג"ד  א"ל   תפארת ישראל  ו"   המהווה  ג"ימל  ד"לת  בצירו"ף   -ת"ל  דגלים"-  סוד מוחי"ן בנויי"ם  כ"תל" והינם   "דגלים"- גילו"י מ"ד- בסוד  {מ}יין   {ד}זכורי"ן   ד"  גילוי"ם  פרצופי"ם   ש"ור   נ"שר   א"ריה   ן"{אדם} ס{ו}[ד] המש[י]"[ח ] –"יחוד"   אותיות  חיו"ת-  י"ד  בגי"מ דו"ד   בסוד  ד"ו{ב}כפול  ד" בגי"מ  {ם}  {א}ור [ב]ינ"ה א"לפא  ב"יתא  אות{י"ות}  אות  תי"ו   {מאור} ה[תו]רה" סוד  "מאורות"   רו"ם-או"ת {ס}וד"  [ק]בלת הנבו[א]"ה   שם  קס"א     {ק}וף  {ס}מך  {א}לף  בצירו"ף  -פל"א  פ"ו ק"ם-   בוודאי  פ"ו בגי"מ אלהים  מלכות הקדושה הינו ק"ם   בע"ת הגאולה בזכו"ת "פלא"  אל"ף   המהווה פ"{ה}   {א}ל    [ג]י[ל][ו]י  חסדים  -"גאולה".

ג"

"ויקרא  לבנו  ליוסף "

ראה  "ויקרא"   בסוד   "קיר  ואו"  הרי  לבנ"ו" קר"א    תפארת  שהי"נה -ק"ו   י"  או"ר-  {מ}וחי"[ן] דחכמ"[ה] [ש]למות השג"ה- סוד  "נשמה"  הנקראת   "לבנו"  אותיות  לוב"ן    "לבנון"  אור משי"ח  המהווה "ליוסף"  נוטריקון  "לי  ו"    אוסף"-   בוודאי  ל"י  בגי"מ {ם}  אור בינ"ה עבור{עיבור} תפארת  "אוסף"  בסוד  {א}לף  {ס}מך   בצירו"ף  -"כסא   מפ"ל-  

{מ}וחין  {ל}מד     {פ}ירות    חכמה בינה דע"ת  המולידי"ם   "פירות"  {נשמות}   נוטוריקון -י"  פא"ר  אות"-  בודאי אור החכמה כ"ח מ"ה    בסוד מ" כפול  ה" בגי"מ   ר"  צרפה  ל-מ"ה מקובל   ר"ם  ה"  צרף  אות  י" חכמה מקובל  - שי"ר  מ"ה- אותיות "רשימה" המכילה  "כלים"{נשמות} סוד א{ו}[צ]"ר ג"[ן] עד"[ן]- הנקרא  "צנון"  נוטריקון  "צדיק נון"  בינ"ה  המשפיע "{נ}שמות [ח]דשות"-ח"ן {ח}כמת  {נ}סתר נקראות  {ק}ר"ן-  א[ו]"ת- ק"ו  הארת אי"ן סוף יתבר"ך ל{א} מוש"ג  בפנימות [ה][ב]ריא"[ה]- [ס]וד {ש}ם [ק]דוש  -שס"ק אהבה"   

 ד"

"שים נא ידך  תחת ירכי"

ראה  "שים"  בסוד  ש"ם  י" אור החכמ"ה     י"ש   {ם} הנקרא  "נא"   אותיות   פל"א נו"ן    בסוד  ן"  פנוא"ל [שער] ה{חמיש}[י"ם]  בצירוף - "משיח שערים"   בסוד -שמ"ש  ירי"ם  ע"-  בודאי {ש}מ"ש  [מ]ש[י]"ח  [מ]ש"ה-  הנקרא   "שמים"  נוטריקו"ן שמ"ן-מי"ם  חכמה דחסדי"ם  באמצ{ע"}ות שבים שמות ה"  יתבר"ך  {כ}ת"ר  י"[ב]  המהווה  כ"ב צירופי"ם  פרצופים   [י]{ר}י"ם   [מ]לכות  הקדו[ש]"[ה]- "רשימה"  בסוד   י"ש  ר"ם   ה"   מן הקליפה הטמא"ה דסיטר"א אחרא"  אומות העולם י"ימח ש"מם ו"זכרם  עוברים{לשון  תבערה}  מן העולם   בע"ת הגאול"ה  העתיד"ה  דע"ת י"ה  בסוד  ד"  ע"ת   י"ה  ארב"ע   נוטריקו"ן  א"ר  ע"ב המהווה חס"ד{בגי"מ ע"ב} {ד}"  פרצ[ו][פ][י]"[ם]-  "פודים"  נוטריקו"ן  פ"ו-מידה בגי"מ  אלהים{פ"ו} די"{ן}  תו[ר][ה]  - 

"נהר" נוטריקו"ן "נון-ה"ר     אור האבו"ת   הרי"ם   ה"א  ר"יש   י"וד מ"ם בצירו"ף -   י"ד רוש"ם  מאה"- בוודאי   י"ד בגי"מ  דו"ד מלכא דמשחי"א רוש"ם  קדושה בסוד  רא"ש -  מ"ם-  ו"  תפארת ישראל מהוו"ה בפנימיות הבריא"ה ובכ"ך   גדלות מוחין מא"ה בסוד א"ם  ה"  פל"א  מ"ה אד"ם  בגי"מ  מכחיד דעת קלוקלת   בסוד  - ק"- קללות –  אות  ק"  דסיטרא אחר"א  עליה נאמר  {ר}גליה [י]ורד[ו]ת [מ]ות – "ר{ו"מ}י  בסוד מ"ום ממלכת אדום   אותיות  -ד"ם  אופל -  אשר בגאולה העתידה מלך המשי"ח   ו"  אד"ם   יכרות ויזמ"ר  זא"ת הקליפה באמצעות    ו" רזי"ם  תפארת ו" קצוות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד דקדושה בתורת הקבלה שמ"ה מש"ה ש"ם  ה" בתפאר"ה-נוטריקון  ב"ת-פא"ר- ה"   המהווה פ"ה [א]"ר {ג}י[ל]{ו}י [ה]חכמ"ה –"גאולה" {אכי"ר}.

ה"

"ושכבתי  עם אבותי  ונשאתני ממצרים"

הב"ט   "וש{כ"ב}תי   בצירוף -י"ש  כ"ב  תי"ו-  בוודאי תפארת סוד האותיו"ת    בסוד   ו"  כפול  כ"ב בגי"מ -קל"ב-   נוטריקו"ן -  ק"ו-פ"ה-לב "    אור אי"ן סוף יתבר"ך   {קו"}  המגל"ה{פ"ה} שהינ"ו  ל"ב   נתיבות החכמ"ה כ"ח מ"ה  בגי"מ אד"ם  כ"ה  מ"ח   אור השכינ"ה  ל"  כפול ב" בגי"מ סמ"ך{עולה ק"כ} [ג]מ"ר {ת}יקו"ן =  ת"ג  בסוד כת"ר  תי"ו  ג"ימל  בצירו"ף   -י"  מגילות-  עשר ספ"י"רות  בל"י"מה   בסוד  ם"-גילו"י-או"ת    בינ"ה  המגל"ה  א"ו"ת   ו" המשפי"ע  לשכינ"ה  א"ת  שמה בתורת הקבלה והרי ל"ך  "אות"   אותיות  ו"-  א"ת  בוודאי  "אבותי"  בצירו"ף {א}לפא  {ב}יתא   שהינו  י" ת"ו  מאור החכ"מה   ע"ם   ע"ין  מ"ם   בצירו"ף  - מ"י  נע"ם  -    אור בינ"ה  מ"י  בגי"מ  נו"ן   {נ}[ק]ר"א   [ק]["ן]-  אר  סוד   ק"ן  ק"ן  העולה ש" בגי"מ צר"ף   ש"  ק"ן   ק"ן  מקובל   "נשק  ק"ן"  בסוד החכמה כ"ך בהיפו"ך  ק"כ  מאה עשרים מדרגות   המהוות נש"ק  דקדושה -מחריב מלך המשיח  את  "נשק" דסיטרא אחרא    נ"ון  ש"ין  ק"ופ    בצירו"ף - נפ"ש  קי"ן- 

 או"מות"  העולם הקליפה הטמא"ה דסיטר"א אחר"א     "נפש קין" בצירו"ף-  "קוף  שינון" דינים דסיטרא אחר"א אשר בגאולה העתיד"ה  בסוד דע"ת מלכא {ד}מש[י]ח"א  -  י"ד  בגי"מ דו"ד  יכחד"ו  בסוד כ"ח יוד ח{כ}מ"[ת]  משי"ח מש"[ה] בסוד  השם  ת"כה  כ"ל  ה"נשמה ת"הלל  יה  מן העול"ם  אומות העולם יעלמו וישרפ"ו בסוד  י"ו  שופ"ר  מאור תורת ישרא"ל  מבפני"ם  נוטריקו"ן מ"ב  פני"ם  {שמות}  כ""ך {מ"ב}ררים הקליפות  הטמאות  וא"ז  בגי"מ  ח"  כח הדעת דקדושה  הנקרא  "ונשאתני " בצירו"ף-  "אשת  ינו"ן  -  השכינה הקדושה {ח}ר[ב] הגאו[ל]ה  - חל"ב נוטריקו"ן חי"ות-ל"ב   מהווה גוזר"ת  גדלו"ת מוחי"ן  בסוד ח"ן  י"ו  ם"  אור בינ"ה  הנקרא  "ממצרים"   בסוד מ"+מ"+מ" בגי"מ{ק"כ}   בצירו"ף   "ציר-ק"כ   {ג}מר  [ת]יקו"ן- ת"ג  מל{כו}"ת  כ"ו  מלו"ת השם המפורש שופר מש"ה  העולה כ"ו  נחת"ם בנבראי"ם ישראל צדיקים י"ש לה"ם  {ח}ל"ק [ל]עולם [ה]ב"א   הנקרא "חלה" {אכי"ר} 

ו"

"וישתחו  ישראל  על  ראש  המטה"

רא"ה   "וישתחו"  אותיות  י"ש  חיו"ת  בסוד עולם הב"א א"ב  ה"   יתברך   {א}לפא  {ב}יתא  צירופי"ם  נוטריקו"ן -צ"יר פ"ה  מי"ם -  {ש}פ"ע {ח}{סד}[י]"[ם]   -ס"ד  משי"ח נקראים   די"ו   ד"  כפול  י"ו בגי"מ  ס"ד  הכ"ו ת"ב   השם המ{פ"ו}רש    פ"ו  העולה בגי"מ  אלהים יתבר"ך  [ו]יתהל מי{ד}ת הדי"ן  [ה][ק]{ש}"ה – "קדושה"   אותיות  ד"ו  קשה  ד"+י"  בגי"מ  י" אור החכמה  ק"וף  ש"ין  ה"א  בצירו"ף  -פ"ו  נשיק"ה-    משי"ח   בן דו"ד   {אמת}   המכלה מכחי"ד   ומבע"ר  מדרגת  "וישתחו" דסיטרא אחרא בצירו"ף  -    ת"ו   ח"   יש"ו- י"ימח  ש"מו  ו"זכרו  דע"ת "עמלק"   ע"ין  מ"ם  ל"מד ק"וף    בצירו"ף   -  ע"ם  נופלים    קי"ן   ד"ם  - בסוד אומות העולם" {נ}[ו][פ]ל[י][ם]"אותיות   "נואפים"   הנקראים  "ענקים" אחד מן  מידות  נג"ע   ר"ע   {נ}פילים   {ג}יבורים  {ע}נקים {ר}פאים  {ע}מלקים ואת  הללו מלך המשי"ח יכרי"ת   בסוד כת"ר  י"י"  כ"ח הנשמה הקדוש"ה  הש{ו"כ}נת בסוד כ"ו  השם המפורש שופר מש"ה ש"ם  ה"  {פ}א"ר  ו"  מ[ש]"[ה]- 

שפ"ה  בגי"מ שכינה  {ב"כ}ך בסוד כ"ב אותיות ישרא"ל  ל"י  רא"ש  י"ש א"ר  ל"  מוחין  חכמה י" בינה  י" דעת   י"  -ל"  כלי"ם- בצירו"ף-"כללים-  השוחטים הייצר הר"ע  ומלך המשי"ח  י"ש מ"ח    נוטריקו"ן  י"  שמ"ח   עשר ספירות  פרצו"ף בסו"ד  - שופ"ר  פ"ה  צדי"ק יחרי"ב או"מות"  העולם ור"אה  והב"ט  כל אח"ד מן  נג"ע ר"ע ישב"ר  בסוד מדרגת רשב"י   ר"יש  י"וד  ב"ית  י"וד  בצירו"ף  -י"ש  ברי"ת  ידו"ד-  יתברך  המנהי"ג  העולמו"ת  {העלמות} [ס][ו]"ד {ה}[א][ו][ת]יו"ת –"הסו"אות הקליפה   "נפילים "  תהפ"ך לישרא"ל  ל"יי"ן   פל"א  מי"ם  -שפ"ע  חסדי"ם- בצירו"ף- 

י"ש  חס"ד  פ"ה עינים-  אור החכמה המכחיד הסיטרא אחרא  , הקליפה  {ג}בורים-  ל"י  אור"ג מ"ב- שם   מ"ב  הארת  י"ו"ד   בסוד   ד" כפל  יו" בגי"מ ס"ד  {רזים} מגולים מו[ח][י]["ן] ש{ל}[מ][י]ם   - "שם  לחם  יי"ן-  חכמה דחסדים   ,  קליפה   ג"  {ע}נקים   יהפכ"ו  בסוד השם המפורש שופר מש"ה העולה כ"ו  כ"  כפול  ו" בגי"מ  ק"כ  גמר תיקו"ן  לכ"די   -ע" –קני"ם    -  ידיע"ה  והשג"ה  עבו"ר{עיבור} הנבראים  ישראל בשבעים {פ}ני"ם  [ש]ל [ה]תור"ה- שפ"ה בגי"מ   שכינה   , קליפה  ד"  "רפאים"תהוו"ה  -פא"ר  י"ם   נוטריקון פ"ה-א"ר    די"ו  מ"ם-  אור הבינ"ה{התבוננות דקדוש"ה }   ,קליפה   אחרונה "ע{מל}קים"  תהפ"ך  לישראל  בסוד   מ"+ל"  בגי"מ  ע"  הר"י  מקובל   ע"- קי"ם   -ע"  שמו"ת-  בצירו"ף  -שמ"ע"  אות"- 

מעשה המר{כ"בה}  סוד הנבוא"ה קי"ם   נוטריקו"ן  ק"ו –י"ם אור אי"ן סו"ף החתו"ם בי"ם "אני"   בשפת הקבלה    {פ}ל"א [י]י"ן  [א]ור [ה]בוא"ה  -"פיאה"   אותיות  פליא"ה  נוטריקו"ן  -י" פ"ה  לא"ה- עולם [ה]עליון מגול"[ה] ב[ב]רי{א}"ה- ס{ו}ד   הש"ם  אה[ב]"ה  מ[ש]["ה]-  המהווה "בושה"  כנאמר  "בושת פנים לג"ן עדן" , וזה בוודא"י   "ראש המטה"  בצירו"ף  "מט-אר משה"  בסוד  -מט"ט   ש"ר  מא"ה-  ג[ד]ל{ו}"ת {מ}ו[ח][י]"ן באור הב[י]נה-  "יחודים"  בצירו"ף -חיו"ת   י"ד-  בגי"מ דו"ד מלך המש{י}"ח [ד]ע"ת דק[ד][ו]שה –ש"ם {בגי"מ ע"} ידו"ד  יתברך ויתהלל{אכי"ר}. 

ז"

"ויהי  אחרי הדברים  האלה  ויאמר ליוסף  הנה אביך חולה"

רא"ה  "ויהי"  אותיות  י-ה-ו-י {יתברך ויתהלל}  השם המפורש שופר מש"ה  ש"{מ"ה}   העולה בגי"מ   אד"ם בסוד    ד"  א"ם   אור בינ"ה   פל"א  מ"ם  בגי"מ  פ"ה גילוי החכמ"ה  פ"  כפול  ה" בגי"מ  ת"  צרפה ל-פ"ה   מקובל  השם -תפ"ה   בגי"מ  תהלים מלכות שהינו  אחר"י  בסוד אחרית  ה{י"מ}ים  כשמה ים ס"וף  ס"מך  פ"ו   בינ"ה {חכמה}החתומה במלכות  אלהים   העולה בגי"מ  פ"ו   וראה  פ"ו  בגימ"  פ"ה   ו"  בודאי אור תפארת  ו" מגולה{פ"ה} ב{פ}נימיות [ה]מלכות- פ"ה בסוד "אחרי"  רי"ח   א"  סוד"ותורת  הקבלה  {א}ו"ת א"לף  שהינה  פל"א נוטריקון פ"ה-א"ל    בצירו"ף  א"ף-ל"ה בוודאי אור א"ף{חוט"ם} – בצירו"ף  מ"וט-  ח"  -

דעת דקדוש"ה {ל}ממלכ{ה}  וז"ה  "הדברים"   בצירו"ף- "רשבי מידה"  והאות  רי"ש המלאה במילה   הדב{ר}ים  מהווה  "אז  י{ש"יר}  מש"ה אות  רי"ש הפ{ו"כ}ה  שי"ר העולה   השם המפור"ש  כ"ו בגי"מ ומהווה  ד" באר" מי"ם פרצופי"ם  ש"ור  נ"שר  א"ריה ן"{אדם}  שהינ"ם  ה{א"ל}ה  {ח}ס"ד[י]ם  [ש]ל"[ם]- "משיח"  מהווים  בסוד "ויאמר"  בצירו"ף  -פל"א י"ו ר"ם-  בודאי מלך המשי"ח ר"ם ר"יש מ"ם  בצירו"ף  שי"ר מ"ם  אור בינ"ה מ"+ם" בגי"מ -פ"  עולה- בסוד  הצירו"ף -"פעולה"-   מלך {המש}י"ח מ{ש}"ה  יח[ר]י"[ב] ויכח[י]"ד  באמצעות מדרג"ת   "רשבי"  ר"יש  ש"ין  ב"ית  י"וד  בצירו"ף   -י"ש נש"ר  ד" י"ו-

הרי  ד" כפול  י"ו  בגי"מ  ס"ד הקבלה כ"ך בהיפו"ך  ק"כ מדרגות קדושה המושגו"ת באמצעות פנימיות"ורת ישראל ה{ט"}הור"ה חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד {י}יסוד או[מ]ו[ת] [ה]עולם – "מיתה"  מלך המשי"ח ב"ן דו"ד   ד"  כפול  ו"ד  בגי"מ {ם} אור בינ"ה  -רש"בי  אונה- בסוד  {פל"א}  [נו]"ן   ה"- "פנואל"- נוטריקון  פ"ה נו"ן  א"ל   -  ג{ו}ז"ר [ב]קליפה [ה]טמאה [ד]סיטרא {א}חר"א- והינה  "[אב][וד]ה"  באמצעות ו"+ד"  בגי"מ   י"  צרפה  ל"אב"  מקובל   י"  א"ב  וראה  א+ב" בגי"מ   ג"   כפול  י" מקובל  ל"  בסוד י" חכמה י" בינה י"דעת -ל"  כלי"ם-  בצירו"ף-"כללים"  מלך המשי"ח   מהווה {סו"ד} הג[א]ו[ל]"ה – -"סוד-אל" -{ג"}ואל -  ה"  {אכי"ר}.      

ח"

"ואני  בבאי   מפד"ן  מתה  עלי רח"ל{וגו"} ואקברה שם בדרך  אפרת "

ד"ע   "ו"אני  תפאר"ת  ישראל אות  ו"  המשפי"ע לספירת  מלכות  "אני"  ובזמ"ן אמירה כאשר  א" מוחלפת באות  ע"  משתמ"ע   "עני"  בזמ"ן  הגלו"ת   אנוכ"י   בסוד   כ"ו-  אנ"י  חותם ב"ה  השם המפור"ש  העולה כ"ו  וז"ה  הש"ם  מש"ה  למ{ר}{ו}"{ת }  [ה}גלו"ת  מהווה   כ"ח  ה"תורה"  הקדוש"ה  היא נקראת  "הגאולה" וע"ץ  החיי"ם   בוודא"י   ח"י-  י"ם מחייה המלכות הנקראת י"ם  וחותמת בנבראים   י"ם שערים בגי"מ  נ[ו]"ן  {ש}[ע]רי [ב]ינ"[ה]- הנקראים  "שבועה" ולכ"ן מלכות נקראת בשפת הקבלה  "שבועה"  בסוד   ב"ו" –שע"ה  הרי  באות  ב" מלכות   יש"   אות  ו"   הנקראת   "שעה"   ש"ין  ע"ין  ה"א     בצירו"ף- י"ש  עי"ן  פליא"ה-  אור החכ"מה   -עי"ן נוטריקו"ן  ע"  יי"ן ש{ב}[ע]ים [פ]נים [ש]ל [ה]ת[ו]ר"[ה ] – פ"ה  שבוע"ה-  מעמיקי"ם בסו"ד   י"  עמקי"ם עשר ספירות ללא מהו"ת   את שמ"ה וזה סו"ד  מהו"ת   נוטריקון מ"ה-או"ת  -

העולה אד"ם בגי"מ תפארת ישרא"ל  המוצי"א מלכות לגאולה ב"אמצע"ות   שם ע"ב  בגי"מ חס"ד   הנקרא "מפדן"   אותיות  פ"ד- מ"ן בוודאי על יד"י {ש}מי[ר]ת ה[ב]ר[י]"ת מגלים  סודו"תורת רשב"י   וחתמים  פ"ד   נוטריקון   פ"ה  ד"   פרצופי"ם -ש"ור א"ריה  נ"שר  ן"{אדם}- בצירופ"ם   מקובל- נה"ר שור"ש  פלא"י"-   בוודאי  החכמה  נ"הר   בסוד   [ה]רי"ם  {א}בו"ת [ב]תורת הקבל[ה] נקרא"ים- "אהבה"  {ע}ק{ב}   שמירת הברי"ת  ש"ם  ע"ב בגי"מ  חס"ד   מגול"ה ומשב"ר  בסוד ש"ר  מ"ב   מלך המשי"ח {מ"ב}רר {כ}ל [ק]ליפ"ה טמא"ה דסיטרא אחר"א  וגוז"ר  ק"כ  בגי"מ סמ"{ך}   א[ו]ר  [ב][י][נ]"[ה]- י"ב  כונ"ה  בסוד חיו-ת" א"-ש מ"-מלמלות  מקובל  "אמת"  במלכות הזוכ"ה בכ"ך  ליציאה מן מצ"ב ע"ץ {מתה} טוב ור"ע לכד"י   ל"י  כ"ד   ל"+י"  בגי"מ אור בינ"ה  בסוד רצו"ן שהינ"ו  צנו"ר  נוטריקו"ן צדי"ק-נו"ן- ה"ר   תפארת ישראל   החותם  כ"ד  בתי די"ן הנקראים  "מצח"  נוטריקו"ן מ"-  צ"ח    המכחידים  חמ"ץ דסיטרא אחרא  אומות העול"ם  וזה בוודא"י   "עלי"  נוטריקון ע"-  ל"י  -

המלכות זוכה לתיקונ"ה   על יד"י  -ע" פנים- בסוד  "ענפים"  דקדוש"ה  המהווי"ם    ל"י   ל"מד  י"וד בצירו"ף  -ידו"ד  מ"ל-  הקליפה  הטמא"ה וידו"ע אשר שם י-דו-ד-  יתבר"ך ויתה"לל בעל כ"ל הכוחות   {כ"ו}ל"ם בסוד  כ"ו-מ"ל   הסיטר"א אחרא באמצעות השם המפורש העולה כ"ו  בגי"מ  כ" כפול ו" מקובל ק"כ   המרומ"ם   רח"ל –ר"יש  ח"ית   ל"מד בצירו"ף -למ{ו}"ד  ש[ח][ר][י][ת]"- המלכות מן הטומא"ה  וחותם ב"ה  ב" כפול  ה" בגי"מ י" אור החכמ"ה המעני"ק עבורה{עיבורה}  "חירות"   נוטריקו"ן  ח"י- שי"ר-  א"ות בסוד   הצירוף-ראשי"ת  יחו"ד- הכ"ל  אח"ד  בסוד כ"לה היא השכינ"ה מזדווג"ת ב{ב"ע}לה תפארת  ע"ב בגי"מ חס"ד ולכן נאמ"ר   "ואקברה"  בסוד  הצירו"ף-  "ואו-קרבה"-

בודאי תפארת אות וא"ו קר"בה"  למלכות הנקראת  ש"+ם"   בגי"מ   ע"  {פ}נים [ש]ל  [ה]תור"ה  מהוה היא  ה"שפה" בגי"מ השכינ"ה שהינ"ה  "בדרך"   בסוד ברי"ת-כ"ד  כ"  פול  ד"   בגי"מ  פ"ה  באמצעות שכי"נה החכמ"ה מגול"ה -ר"ק  ב"ה-  בסוד מדרגת  "קרבה" {תפארת} שהינ"ו    י-ה-ו-  שנ"{ה}   בצירו"ף  י-ה-ו-ה-{יתבר"ך} י"ב  כת"ר  הנקר"א  קר"ן  {א"}פרת   נוטריקו"ן   א"  פ"ר  אות  "   גבור"ה עליונ"ה   -פ"ר דיני"ם- בצירו"ף-  נו"ן-פ"ה  ידרים"-  חכמה דחסדי"ם    דרו"ם  נוטריקו"ן ד"-  רו"ם    לי{ד}"ת-[מ][א]ו"ר  -  "אדם"  בגי"מ  מ"ה  תפארת ישרא"ל  משפ"יע זר"ע  נוטריקו"ן  ז"ר   ע"  לשכינ"ה{משולה כנקב"ה } בסוד כ"ה- נק"ב  והינה מוליד"ה   פירו"ת   בסוד  -יו"ד-פ"ר-או"ת-  חכמ"ה  מוחי"ן  דקדוש"ה סוד הנשמות דצדיקים ה{מ}כחידים [ק]ליפות [ד]סיטרא אחר"א – והל"ל[ו]" צד[י]קים ישרא"ל  נקראי[ם]  -[ח]כמ"ת   "ק[ד]ם"-"יחודים".  

ט"

"וירא  ישראל  את בני יוסף  ויאמר   מ"י  אל"ה-

הב"ט   "וירא"  א"ור   י" סו{ד} הח[כ]"מה- כ"ד  ספרי תור"ה  שהינ"ם"  א"ור     בגי"מ   ר"ז    בסוד  "ישראל" בצירו"ף-  ל"י  שי"ר  א"ש- כ"ח הנשמ"ה-  שר"ש  אי"ל- בוודא"י    א"  ל"י  אות  א" {מ}[א]ו"ר  ה{ת}ור"ה- א{מ}"ת  ל"י  בגי"מ    "מ"  בינ"ה   בסוד  י"-מבנ"ה   עשר ספירות בלי"מ"ה  בגי"מ אד"ם  תפארת ישרא"ל המשפי"ע  שר"ש החכמ"ה לשכינ"ה  א"ת  שמה בתור"ה הקבל"ה ומהוו"ה    "בני" בסוד  בני"ן  הנקר"א "יוסף"  בוודא"י  י"ו  תפארת חתו"ם  בפנימיות מלכות ס"ף בסוד  י"ם  סו"ף וכ"ך מקובל -י"ו-ס"ף-    ורא"ה  סוד הק"ץ בזה המאמר   י"ו-  ס"ף  בצירוף -י"  פ"ה  ס"ו-  הרי  החכמ"ה אות  י" "תבוא" בסוד "אבות" לגילו"י{פ"ה}  בשנ"ת  ס"ו בסוד  תש"סו"  ז"ה הזמ"ן  א{ש}"ר  [ר]א"[ש]    המשי"ח הנקרא  "שרש"  גילו{י"ו}   יווד"ע  ומע"ת זו  עתיד"   בסוד    {י"ד}  ע"ת   השכי"נה י"ד בגי"מ דו"ד  הוא מלך המשי"ח  באמצעות חר"ב המלכות   עתי"ד  להכחיד אומות העול"ם  וזאת יעש"ה באמצעות מדרג"ת  -  מ"י  אל"ה-  בצירוף- 

אלהי-ם"  יתברך ויתהלל  מידת הדי"ן{גבורה} דקדושה אשר בזמ"ן הגאו"לה היא הנקראת  "איל"-ה"     תעש"ה  בסוד תי"ו –שע"ה  {ש}תים  {ע}שר  {ש}בטים  {מ}ו[ח]י"ן של[מ][י]ם –משי"ח נקראי"ם  קר"ן  פלא"ים   שפטי"ם  בסיטרא אחר"א   בסוד  ש"ט  פ"ה  מי"ם  חכמה דחסדי"ם   כ"ל  קליפה בסוד כ"+ל"  בגי"מ  נו"ן שערי בינ"ה   שוחטי"ם  {א}ומות [ה]עולם [ה]רשע[י]"ם  וזה הנאמר  "אהיה"  אשר  "אהיה" ישרא"ל  הקדושי"ם  אומרי"ם -מ"י  אל"ה-   וה" יתבר"ך  עונ"ה   "אלהים"  אנוכ"י ואין מבלעד"י  בסו"ד   מ"ב  ל"י ע"ד   מ"ב רר הקליפה ומשמיד"ה ובזמן ההו"א{הגאולה העתידה} ישראל  נעמדי"ם ולה"ם -

בסוד ו" מל"ה האמונה השלמה בתורת הקבלה  ה"  עונ"ה  "{י}שראל  ה[ג]יע [ז]מ"ן גא[ו]לתכם"- בסוד  "זיו-ג" השכינ"ה  זי"ו  ז" כפול י"ו בגי"מ  קי"ב   בסוד י"בק {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  מזדווג"ת   באור ג" האב{א}ות ג"ואל צד"ק  משיח בן ד"וד  בסוד משפיע  "ח{י}{ב}ו{ק} ל{כ}לת{ו}  בסוד כ"ו  כ"  כפול ו"  בגי"מ ק"כ ובכ"ך מביאה לתיקונ"ה  והינה שלמה מאירה באור החכמה   בגי"מ ר"ז    נפל"א נוטריקו"ן  נו"ן  פל"א  {ח}מישי"ם [ש]ער[י] [ב]ינ"[ה ]-"חשיבה"  בצירו"ף -"שבח  י"ה-  {אכי"ר}.

י"

"ויברך  את יוסף  ויאמר   האלהים   אשר התהלכו"

רא"ה   "ויברך"   אותיות -ברי"ת  כ"ו-    השם המפור"ש שופ"ר  ש"ם  ה"  בגי"מ  המהווה השכי"נה  "את"  {ש}מ"[ה]  ב[ת][ו]רת הק[ב]ל"ה ומהוה – "תשובה" הנקרא"ת  "יוסף" לשו"ן "הוס{פ}ת  קדו[ש]"[ה]-שפ"ה בגי"מ שכינ"ה כ"ח האמונ"ה בפנימיות הנבראי"ם  באמצעות מדרג"ת    "ויאמר"  אותיות מ"י  או"ר  בגי"מ  נו"ן{מ"י} {ש}ערי בי[נ]"[ה]-  "שנה" בסוד ס{פר"י}ה    שהי"נה פר"י"   עשר ספירות  החותמות "התבונה"  בסוד  נו"ן  תב"ה  במלכות  "אלהים"   נקרא"ת  בזכות קבל"ת החכמ"ה   א" מיל"ה  בודא"י  א"לף  מהוה פל"א  נוטריקו"ן  פ"ה  א"ל  [ה]-מב-י"{א} ל[ג]י[ל][ו]"י  "גאולה"  {ב}א{מ}צעות  ש"ם מ"ב   מבש"ם  הדינים וממתק"ם  ו{ב"כ}ך בסוד כ"ב תורת הצירופי"ם   מכחיד הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א ה" יתברך ויתהלל יימח"ה זכר"ה  {ב"מ}הר"ה  וודאי בגאולה העתיד"ה מלכות  הר"ה מן שם מ"ב  ותעש"ה  מלחמ"ה נוטריקו"ן   מ"ח-  ה"  מ"ל -

{ומ}כרי{ת}   {מו}"ת  או{מו}ת העולם הנקראים  "מום"{חיסרונות} מעל פני האדמ"ה כנא"מר  "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"    באמצעות "ראש"  ר"יש א"לף ש"ין  בצירו"ף -  פנ"יא"ל  שי"ר   ש"-   {א}ור ה[א][ב]ו"ת   - א"ב-{א}  {א}לפא  {ב}יתא  פל"א  הקבלה הנקרא  "התהל{כ"ו}   בסוד כ"ו  תהל"ה   השם המפורש שופ"ר שהינ"ו   רא"ש  פ"ו בגי"מ אלהים [ד]{י}"ן [ד]קד[ו]ש"ה בסוד הש"ם-"ידוד"  יתברך ויתהלל מוצי"א ישרא"ל  צדיקי"ם קדושי"ם לאור הגאול"ה  הנקרא"ת   "תרועה"   אותיות  ע"  תור"ה שבעים {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה- "שפה  "  בגי"מ  שכינ"ה {אכי"ר}.

י"א

"המלאך  הגואל  אותי מכל רע"

ד"ע   "המלאך"   בסוד   -כ"א  מל"ה-    שם  אהיה  יתבר"ך   כת"ר  י"ב   העולה כ"א  בגי"מ והינ"ו   האמונ"ה השלמה מוחי"ן  עלא"ה  בוודאי ע"-  ל"אה   שהינ"ה  מל"ה   בסוד  ל"  מ"ה  בתורת הקבל"ה סוד צ{ל"}ם דקדוש"ה  המהווה {ג}ילוי ה[מ]וחי"[ן] -  מג"ן בסוד  ג"  מ"ן   אור האבו"ת המעל"ה  מ"ן   מי"ן  נ"וקבי"ן וז"ה  בוודאי  "הגואל" בצירו"ף  "גאולה" וה"רי   על יד"י  העלא"ת  תפילה  ישרא"ל    י"וד  ש"ינ  ר"יש  א"לף   "למד   בצירו"ף  - י"  שופ"ר  די"ו  נפ"ש-   בסוד בינ"ה  שופ"ר  נוטריקון שו"ר  פ"ר   גבור"ה  עליונ"ה או"ר משי"ח  יוס"ף {ייסוד דעתי"ק] הנקרא שו"ר   המוליד ב"אמצע"ות  ע"ב העולה  חס"ד  בגי"מ    ד"  כפול י"ו בגי"מ"   ס"ד   ובכ"ך - "נפשות ישראל"- בצירו"ף- "שפת  נו"ן  שי"ר  א"ל-  מולדו"ת   בסוד  ל"   מוד"ות בוודא"י   זה המדרג"ה  "אותי" בסוד  י"ו  א"ת    מ"אור  ה"תורה   מ"ה בגי"מ אד"ם  תפאר"ת  שמ"ה לשו"ן  מפאר"ת    נוטריקו"ן-  מ" פ"ה א{ו"}ר{ו"}ת   א"ת  אוצ"ר הנשמו"ת  בסוד שמ"ן –או"ת ח{כ}{מ}"[ת]  האותיו"ת  -

כת"ם   {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות   ומגדי"ל  בסוד מלו"י  גד"  אלהים{בגי"מ מלוי"}  את  נפשות ישרא"ל  הנגאלי"ם  מ"ן  הקליפה הטמא"ה דסיטרא אחר"א   וד"ע  ז"ה  "מכל"  נוטריקון מ"   כ"ל  ייסו"ד  החכמ"ה המעלה  ניצוצו"ת  נוטריק"ון ניצו"ץ-  א"ות   מפנימיות הקליפ"ה  ר"ע  {ר}צון  {ע}צמי וז"ה הסוד אי"ן  בן דו"ד בא עד ייכלו הנשמות  שבגו"ף"  כלומ"ר    אי"ן  סוף יתבר"ך  משפי"ע באמצעו"ת  ייסוד התפארת את זר"ע  היילוד"ה{מוחי"ן}  עבור {עיבור}  המלכות  ב"ן דו"ד המהווה  הגו"ף {רצון הקבלה} ואי"ן יכול"ת  למוחי"ן  להיות בגילו"י  ע"ד   "ייכלו"  בסוד כ"ל   ו-י-ו  בגי"מ  אח"ד   ו"אהבה"   המהווה  ק"ץ הגאולה   באלף השיש"י  יגי"ע וא"ז   {ל}א  {י}כלו  {ה}נשמות {ש}בגו"ף   מקובל  -

"שילה" מלך המשי"ח מוחי"ן שלמות בסוד  ש"  מלו"י-או"ת  אור האבו"ת  ייחת"ם   בסוד ת"ו-חיי"ם {שם משי"ח} בפנימיות הנבראי"ם וזה  כ"ל  ישראל צדיקים -יש  [ל]הם- חלק לעולם הבא   בצירו"ף-  "מ"  שיל"ה- -אור בינ"ה-    בסוד  -  ינו"ן   ב"אר   ה"-  מהווה נשמ"ה   {כ"ו}ללת  בגי"מ השם המפורש שופר מש"ה ש"ם  ה"  המשב"ר  הקליפה דסיטר"א אחר"א וגוא"ל ישראל  מן הגלו"ת  "הא{חרונ}ה" בסוד  "חרון" א"ף  הארת  חוט"ם{א"ף} שהינו   מו"ט  ח"  כ"ח  הדע"ת  -פל"א-  בצירו"ף – לא"ה פ"ה-סודו"תורת הקבל"ה   לא"ה  בצירו"ף   א"  ל"ה  למלכות  אות {א}"  מאור החכמה מ[גול"ה]  וזה "גאולה"  ועל כך נאמ"ר   "גל עיני וראיתי  נ"פלא"ות  עיניך"  אות  פל"א אל"ף   חר"{ב מ}שי"ח  בסוד ש"ם   {מ"ב}רר   הקליפה הטמא"ה  ומעביר"ה{בערה} מ"ן  העול"ם  {אכי"ר}. 

י"ב

"ויברכם ביום ההוא לאמור בך  יבר"ך  ישרא"ל  לאמר"

רא"ה    "ויברכם"  אותיות  -ברי"ת  כ"ו   מ"-  בסוד -רב"י  כת"ו"ם-   תפארת ישר"אל    ר"יש  ב"ית  י"וד בצירו"ף    -י"ד  בראשית"- אור החכמ"ה והב"ט  אות "ואו"  באות  "יוד"  מלאה והינ"ה בגי"מ   י"ג  המצבי"ע [ע]ל   {י}"ג  מ{י}[ד][ו]ת [ה]רחמי[ם]- בסו"ד  מלא"ך "יהו"דיעם    בסו"ד    יה"ו-עדי"ם    יהוד"י- ע"ם הללו  מיכאל  גבריאל  נוריאל המהווי"ם  ז"ה המלא"ך   "יהודיעם"   בצירו"ף-  ע" ידים   -  שבעי"ם שמות ה" יתבר"ך   {כ}ת"ר  י"[ב]  סוד כ"ב  צירופ"ים  פרצופי"ם הנקראי"ם   "ההוא"   בסוד הש"ם  מש"ה  א-הו-ה-     כ"ח הדע"ת{בתורת הקבל"ה} שהינ"ו    "לאמור"  בצירו"ף ו"  א"ל  ר"ם   חכמ"ה  דחסדי"ם    ח"ד   סד י"ם  -

והב"ט  ח"  כפול ד"  בגי"מ ל"ב  נתיבות החכמ"ה  כ"ח  מה בגי"מ אד"ם  תפארת החות"ם ב"ך  בהיפו"ך     כ"ב   פ"ה יהו הרי  כ"ב אותיות{תפארת}   מגולי"ם{פ"ה} באמצעות הש"ם המפורש  שופ"ר  מש"ה ש"ם  ה"  המהווה   "יברך"  אותיות כ"ב  שי"ר    בסוד  כ"   רשב"י סודות  תורת הקבל"ה  הנקראת "ישראל" והי"א   "לאמר"  בסוד  "אר  מל"ה   משפי"ע "אמר  לה"  מדרגת החכמה אמ"ר נקראת בתורת הקבלה  בסוד   א"   ר"ם   {ל}ממלכ{ה} וראה  ל"  כפול  ה"  בגי"מ -ק"ן  החכמ"ה - בצירו"ף -כ"ח  נקמ"ה-  ובז"ה בסוד ו"  זה"ב מלך המשי"ח יכחי"ד בסוד  י"ד   עולה בגי"מ  דו"ד את אומות העול"ם דסיטרא אחר"א  {אכי"ר}.

י"ג

"ויקרא  יעקב  אל בניו  ויאמר  האספו  "

ד"ע   "ויקרא  "   בסו"ד  "ואו  {י}קר" [ב]רו"ח ה[ק]וד"ש-  י"בק  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה  קר"א לה"ם  בסוד   ק"ו  א"ר  מל"ה באור אי"ן סוף יתבר"ך החתם בפנימיותו  "אור"  בגי"מ  ר"ז ר"ז   ר"יש  ז"ין   בצירו"ף -שז"ר  יי"ן-  הרי  שזיר"ה  נוטריקו"ן   ז"ה  שי"ר  תפארת ישרא"ל   יעקב"  המהווה ע" יב"ק  שבעים פנים{לשונות }של התור"ה  אש"ר ב"אמצע"ותם בסוד שם ע"ב העולה בגי"מ  ח"סד  חות"ם"  אות  ם" בי"נה ע"ליונה"   ע"ין  ב"ית בצירו"ף    -ע"   יי"ן   ב"ת- ח[ו]תם {ס}ו"ד [ה]תור"ה [א]ור [ה]חכמ"ה – הנקר"א  "יין הסוא"ה-  {ב}מלכו{"ת}  וז"ה   ז"  כפול  ה"   בגי"מ ל"ה  בסוד הל{ל}י{ה}   ל" כפול  ה"  בגי"מ  ק"ן  באור החכמ"ה  ה{כ"ח}יד"ו  בסוד {יו"ד} כ"ח  [ד]י"ו  - השם  ידו"ד  יתברך ויתהלל  הקליפה הטמא"ה דסיטר"א  אחר"א   ובכ"ך   "בניו"   בס"וד   ב"ית  נ"ון  י"וד  ו"או  בצירוף- י"ד  י"ב  אדו"ן-   מלך המשי"ח  דו"ד בגי"מ  י"ד  ה{כ"ו}לל   -

השם המפור"ש שופר מש"ה ש"ם  ה"  י"ב אבני"ם  נוטריקו"ן  א"  ב"ן ים שלוש מדרגות  כת"ר תפארת  מלכות   גוא"ל ישרא"ל  בסוד י" כפול  ב"  כ"  צרפ"ה  ל"יב מקובל  "בכי"  הרי  "בכיה"  בצירו"ף  -כ"ב  י"ה בכ"ך י{ש}ראל נג[א]לי"[ם] בסוד "אמש"   א"לף  מ"ם   ש"ינ  בצירו"ף  - שמ"ן  אלפים-  מאור החכמ"ה  שמ"ן  נוטריקון ש"ם-נו"ן הנקר"א  קר"ן  א" סודות"ורת הקבל"ה  אלפי"ם פלאי"ם  בסוד   פ"ה אלהי"ם מי{ד}ת הגב[ו]רה [ד]קדוש"ה – דו"ד   בסוד  ד"  כפול  ו"ד   בגי"מ  {ם"}אור בינ"ה מכל"ה דו"ד מלכ"א דמשיח"א  הסיטרא אחר"א  ועוקר"ה    בצירו"ף    "וו"-עקר"ה בודאי ו"+ו"  בגי"מ  י"ב מוחי"ן  השב"טי"ם  עוקרי"ם הסיטרא אחרא  ו{ב"כ}ך  בסוד כ"ב   בוני"ם  "רקיעים" דקדוש"ה {א}ור [ה]גאול"ה  [ה]עת[י]ד"ה -

ש"ם  בגי"מ ע" שמות ה"  יתבר"ך    "אהיה" גדול" ונור"א  זה"ו מוחי"ן דבינ"ה  המקי"ם ממלכת ב"ן דו"ד בגאולה העתיד"ה{דע"ת י"ה} ועל כ"ך  בסוד ק"כ  מאה ועשרי"ם מדרגות שהינ"ם צירופי אלקי"ם{יתברך} ב"הם בסוד  מ"ה כפול  ב"  בגי"מ צ"דיק  הוא המשי"ח מבצ"ע בסוד  [ע"ץ  מ"ב}ירורים   במלכות הקדוש"ה   וזה הבירור"   נקר"א  "האס{פ"ו}בוודאי שם  פ"ו  בגי"מ אלהים חותמת - ס"וף  מ"ר-  לסיטרא אחרא שהינ"ם    -פ"ה רומ"ס – ישרא"ל א"ך בסוד כ"א  בגי"מ  אהי"ה   "פה רומס" עבור{עיבור}ישראל יהוה   "פרסום"  אותיות  פ"ו-רמ"ס אומ"ות העול"ם  ו[ה]רג"ם    ל{ש}ו"[ן ] מיג"[ר] –

"הנשר" זהו ש"ם המשי"ח את הייצ"ר הר"ע  כנאמ"ר  "ואת רו"ח הטמא"ה אעבי"ר  מן האר"ץ בסוד  ע"י"ן   בא"ר  שבעים שמותי"ו של ה" יתבר"ך  מעשה {ה"מ]רכ"ב –ה"  מ"ה אד"ם  עולה בג"ימ ומ"הוה כ"ב אותיו"ת  {אותות} [ו]זה  סו{ד} עיבו"[ר] נשמ"[ת ] משי"[ח]  -"חרדות"  בסוד ח"דר-  או"ת  {ח}סד  {ד}ין   {ר}חמים  ב{הל"לו}  מ[י]דו"ת מדרג"ת   "הללויה" חותם -מל"ך המשי"ח-  בצירו"ף  - י"  כ"ח  ש"םלה"-  בסוד שמל"ה   הנקר"א  בג"ד   של"ם-ה"   תפארת ישר"אל בסוד    ב"  כפול  ג"ד{מזל} מקוב"ל  בגי"מ  י" אור החכמה מג"ן משי"ח בן דו"ד  בסוד "מלבושי"ו   אותיות-ל"ב  ש"ם ויו"  בגי"מ  אח"ד  ו"אהבה".

 י"ד 

"ראובן  בכורי אתה  כח"י וראשית  אוני" 

ד"ע    "ראובן"  בציר"וף -א"ב  נ"ר  ו" -  {א}לפא {ב}יתא   -צירופים-   ציפורים בסוד  ק"ן  -ציפו"ר-  אותיות -צ"יר  פ"ו-   בגי"מ  אלהים  שהינ"ו   "בכורי" – כ"ב אור י בסו"ד  כ"ו  באו"ר  י"  השם המפורש"  כ" כפול  ו" בגי"מ  ק"כ  צירופ"י אלקי"ם החותם בפנימיות יעק"ב מדרגת א"ת{ה}  -גי{ל}ו"[י] [מ]ו[ח]י"ן  - בסוד  "לחימה"- אותיות  ל"חם  -י"ה  חכמה בינ"ה  המ{כ"חי}ד"ה  הסיטרא אחר"א  וזה בוודא"י   "וראשית"  נוטריקו"ן  -א"ש    רי"ו  אות -  סוד הצדי"ק     גבור"ה  בגי"מ  רי"ו  בסוד   ר"יש  י"וד  ו"או  בצירו"ף שי      יו"ד  וא"ו-  בגי"מ  וא"ו  -"אהבה "  ו"אחד"  בודא"י  א"חד" לשו"ן חד"ר {ח}סד  {ד}ין  {ר}חמי"ם  בסוד  חס{ד}   ד{ין}  רחמ{ים} מקובל  "דינים"  שהינם אהב"ה  עבור{ישראל} בכ"ך נגאלי"ם מן טינופ"ת הסיטרא אחרא אומות העולם נקראי"ם ודיני"ם  בסוד די"ן-מו"ם  הרי הסיטרא אחרא מומי"ם  אשר מלך המשי"ח  משמי"דם {י"ד} בגי"מ  ד"{וד}  ומה"וה סוד הש"ם  הקדו"ש –

ידוד- יתבר"ך הנקרא  "אוני" בסוד א" –ינו"ן   מאו"ר החכמ"ה כ"ח  מ"ה בגי"מ אד"ם   מיד"ה  א"   בסוד אד"ם  י"ה החות"ם  ב"מלכות ע"בודת {מ"ב}ררים  ובכ"ך  חס"ד  בגי"מ  ע"ב  שהינו  ס"ד  ח" אותיות   סמ"ך    ח"  אור בינ"ה {א}ות סמ"ך [ב]תורת [ה]קבל[ה]- מהוה  "אהבה" {ו}ז"ה  ז"ה  [ו]"-  מקובל  "וו"  בגי"מ  י"ב   י"וד  ב"ית בצירו"ף – י"ב"ו"  דת"י – הרי   {ד}ע{ת}פארת  {י}סוד ב"ו  בסוד ו" כפול ב" י"ב  בגי"מ שהינ"ם    י"ן  מש"ה  בגי"מ  י"ן{-סמ"ך} -גמר תיקו"ן  -  

בצירוף-ק"ו תמ"ר ג"ן-  הרי המלכות הג"נן  בסוד"  ג"ימל  נ"ון  נ"ון    בצירו"ף-  ינו"ן  ל"ו  מג"ן-מלך המשי"ח  משפ"יע   מ"י  שפ"ע  בגי"מ  נו"ן{מ"י}  עבור {עיבור} המלכות הנקרא"ת  "גולם"  כמש"ל  לגו"לם  המתפת"ח ל-פ"רפ"ר  בסוד  פ"ר  פ"ר דיני"ם אש"ר מה"ם  נבנית הממלכ"ה מוחי"ן ק"ו שמאל קדו"{שה ע}ליו"נה  הנקראת שע"ה  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים.{אכי"ר}.

ט"ו

"שמעון ולוי אחים"

ד"ע    "שמעון"  בסו"ד  שמ"ע-נו"ן   אור הבינ"ה  בא"ר  נו"ן  יהוה"   הנקר"א "ולוי"   אותיות  ל"י  ו"ו  בוודא"י  ל"י בגי"מ {ם"}אור בינ"ה משפי"ע  ו"ו  בגי"מ  י"ב  {מ}ו[ח]י"ן [ש]ל[מ]ים-  "משיח" שמ"ם בצירו"ף-  י"  מ"ח  שמ"ש- ה-שכ"ל  הנעל"ם-   בסוד  הצירוף  -כ"ל  שע"ה  מל"ה- בווד"אי  -שע"ה  מלה"  - בסו"ד-   שמע"ה  ל"ה-  למלכות אור בינ"ה  שהינ"ו כ"ל  בגי"מ  נו"ן  ומהווה או"ר שמע"ה נוטריקו"ן  שמ"ע- 

ה" שבעים שמו"ת ה" יתבר"ך  הנחתמים  בנבראי"ם –"אחים" וז"ה   מ"ח   פל"אי   בסוד י"  אל"ף   נוטריקו"ן  א"ל  פה {ג}י[ל][ו]י  ה[א]ר"ת  חכמ"[ה] -"גאולה"  שהינ"ה   פ"ה  א"ל  חיי"ם  הרי  הפ"ה  מעב"ר בסוד  ע"ב ר"ם  בגי"מ  ח"סד וחות"ם   חיי"ם  בסוד  ח"ית  י"וד י"וד  מ"ם  בצירו"ף- ידו"ד  מ"ו"ח  ת"ם- בפנימיות  המלכו"ת בוודא"י  פל"א    המכחיד הקליפ"ה דסיטרא אחר"א  "אפל" שמ"ה  ובכ"ך גוז"ר גאול"ה  - שפ"ה   מלא"ה   בגי"מ  שכינ"ה{-שפ"ה} {כ}"ח  האמ[ו][נ]{"ה}- "כונה".

ט"ז

"בסודם אל הבא נפשי"

רא"ה  "בסוד"ם"   הינו -סוד"   מ"ב   -  ש"םב"ררים הקליפות הטמאו"ת  וב{כ"ך} בסוד  ק"כ  צירופי ציפור"י  אלקי"ם חותמ{י}"ם  {חס"ד  א"ל} בסוד המלא"ך -חסדיא"ל- המהוו"ה   ס"ד  ח"י  א"ל   מדרגת  עול"ם  "הבא"  - א"ב   ה"  {א}לפא  {ב}יתא" ציפור"ים{מלאכי"ם} נוטריק"ון צ"יר  פ"ו  מי"ם   מידת אלהים {פ"ו בגי"מ}  -חי"ל   א"ד-  בוודאי חי"ל מלחמ"ה עבו"ר ישרא"ל מבצע חסדי"ם ומעניש ומכחיד אומות העול"ם רשעי"ם והינ"ו  פוע"ל  בסוד פ"ה  עול"ה  מעלה התפיל"ה  ועושה  כ"תרים"   הנקראים  "חיל"  נוטריקו"ן  ח"י-א"ל  חותמים באותיות חיו"תם{סוד עיבור הנשמות} המהווים פנימיות העולמות{העלמות-אותיות-תורת הקבלה } והמלאכי"ם   {חיצוניות העולמות{תורת הפש"ט}והינ"ך  רוא"ה  מ"ה בגי"מ אד"ם  תפארת ישראל מש{י}"[ח] ב"ן ד{ו"ד } הנקרא  "יחוד"{כ}"ח ס"[ד}   בצירו"ף  -

{כ"ד}   בת"י  די"ן {א}[ו]ר [ה][מ]צח {נ}צ"ח- "אמונה"  מחרי"ב בסוד מ"ב  רי"ח  הארת החכמ"ה ה{מ"ב}ררת הקליפות  הסיטרא אחר"א  מפנימיות הנפשות ישראל צדיק"ים וב{"כך}-ק"כ {מ}עלה [נ]יצוצו"ת –בסוד מ"ן {מ}יין  {נ}וקבי"ן זה בודא"י  "נפשי"  אותיות  פנ"יש"   בגי"מ   ת"  צרפ"ה ל"יש" מקובל  "שית"  מידות  אות  ו" תפארת ישרא"ל חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד שורש הגאול"ה  ב"א בסוד  א"ב  {א}לפא  {ב}ית"א צירופי"ם עול"ה מע"ו"מ{ק} ה[נ]ש[מ]"{ה]-"נקמה" בסוד ק"ן  מ"ה חכמ"ה דקדוש"ה אד"ם  מ"ה בגי"מ  אש"ר  בסוד  א"ש-"ר   כ"ח הנשמ"ה ישמ{י"ד} בגי"מ דו"ד מלך המשיח הקדוש  את  {כ}"ל אוי[ב]"י [י]שרא"[ל] אומות העול"[ם] "{כ}ל[ב]ים"  טמ[א][י]"[ם]-"כאבים"  מלך המשיח בן דוד יחתום  ב"ם בסוד שם מ"ב  {אכי"ר}.

י"ז

"יהוד"ה  אתה יודוך אחיך"

הב"ט  "יהודה"  בסוד   יו"ד  "הה"  מאור החכ"מהאש"ר  מהוה  {ה}וי{ה}   בינ"ה  ה" ראשונ"ה  בסוד או"ר  שנ"ה בגי"מ  ספירה ס{פ"ר  י}ה    פר"י שמ"ע  שפ"ר   עמ"י    מוליד"ה המלכו"ת    ב"אמצע"ות שם ע"ב   בגי"מ  ח"סד  המהוה  -י"{ש}פ"ע    ר"ם – בסוד ר"יש מ"ם  בצירו"ף –שי"ר שמי"ם-  תפארת ישרא"ל  {א}{ו}"ת   [ה]נשמ"[ה} – שם  "אהוה"  כ"ח הד"עת  "דמשה"  בסוד  ש"  מד"ה  אור האב"ו"ת    בסוד ת"ו ה"בא  עול"ם   הב"א המהוו"ה א"תה  גילוי {ס}[ו]דו"ת  [ה]ברי[א]"[ה]-

"הסואה"  המהו"ה  "יודוך"  אותיות  כ"ד  וי"ו    בגי"מ  אח"ד  ו"אהבה"   כ" כפול  ד"  בגי"מ {פ}["ה]  [ג][י][ל][ו]"[י] החכ[מ]"ה- "גילופים" נוטריקון גיל{ו}"י-  פ"ה-מ{י}"ם {ח}כמה  דחס[ד]{י}["ם]- "יחודים"  נקרא"ים  קר"ן פל{א}י"ם  {א}לפי"[ם ]-האר"ת   "אמא"  החותמת  "אחיך"  בסוד   כ"א   ח"י  שם אהיה-  העולה כ"א  בגי"מ ומהווה  {צ}די"{ק} {ח}"[י]  עולמים-

"יצחק" סוד ה{ג}ב{ו}רה הע{ל}יונ{ה}-  בסו"ד  "גאולה"  והאות  "ואו"  אשר מלאה במילה  גב"ו"רה  מצבי"ע בגי"מ על "אחד"  ו"אהבה" ללמדך ע"ד כמה בזה עת הגאולה ה"  {י}תבר"ך {ש}מחת"ו  גדו{ל"ה}   בסוד מלך המשי"ח -שיל"ה-   למחו"ת  אומות העולם הגויי"ם סיטר"א אחר"א מו{כ"ח}די"ם  ב"כח  י"ד בגי"מ דוד מלך המשיח הורג"ם ללא רחמי"ם. 

 י"ח

"גור  אריה יהודה "

הב"ט   "גור"  נוטריקו"ן ג" -  או"ר  האבו"ת  אש"ר משי"ח  ב"אמצע"ותם  בסוד חס"ד העולה ע"ב   "אורג"  אותיו"ת  {אותות} וז"ה   תפארת   לכ"ן נקר"א "אריה" בסו"ד הצירו"ף-פל"א-שירה" המהוו"ה אותיות-"פאר שילה"- זה"ו סו"ד   -ל"י  א"ר  שפ"ה- בגי"מ  שכינ"ה{שפ"ה}  הנקראת "{א}רי[ג]ה"   בסו"ד  א"+ג" בגי"מ   ד"  צרפ"ה  ל-ר" י" ה" מקוב"ל  -דיר"ה-  נוטריקו"ן ד"ר   י"ה   בסו"ד   י"ד-שיר"ה דו"ד בגי"מ  י"ד  שיר"ה  ש"ר י"ה בסו"ד  "אריג" ובזמ"ן אמיר"ה   החל"ף   א"  באות  ה"   מקוב"ל -  "הרג"  בודא"י בז"ה  סוד   -מ"ב  אותיו"ת-  בצירו"ף-  י"   מאו"ת-אבו"ת- {ל}{י}ד"ת  [מ][ו][ח]י"[ן]-מלך המשי"ח   "לוחמני"   בסוד מבצ"ע  לחימ"ה באומות העולם קליפת הסיטרא אחרא" ,   "לוחמני"  נוטריקו"ן- לח"ם ינו"ן-  הרי בכ"ח המלכות  לח"ם נוטריקו"ן   ח"  מ"ל   הקליפ"ה ינו"ן  המהווה  כ"ח בסוד  ח"ך ח"  כפו"ל  כ"  בגי"מ  ק"ס צר"ף  אות   א"  מן  {א}בות ל"קס"  מקובל  ש"ם   -

קס"א ק"וף  ס"מך  א"לף  בצירו"ף -ק"ו  סמ"ך  פ"ה  אל"ף-  הרי רואה   הינ"ך   אור אין סו"ף{יתברך} חות"ם מוחי"ן בינ"ה  -סמ"ך  בגי"מ ק"כ  צירופ"י אלקי"ם  המגולים  בסוד פ"ה בפנימיות המשי"ח הנקרא "אלפ"  נוטריק"ון  פה" –{א}"ל  [מ]בי"א [ד]ב"ר  {ה}"  -מקובל  -אד"ם-  ה"  העולה מ"ה{אדם} בגי"מ  והוא מלך המשי"ח יכחי"ד-  בסוד השם  קס"א  -ק"וף  ס"מך א"לף-  את הסיטרא אחרא  בצירו"ף-  "פ"ה קו{ס"ם}  אפל" זהו    סמ"-א"ל  הרש"ע    קוס"ם  נוטריקו"ן  ק"ו-ס"ם  מדור"י הסיטרא אחרא"   המנח"ש בסוד מו"ם-נח"ש  בקס{מ}י"ם –עב[ו]ד"{ה} {ז}ר"{ה}- {ר}ו"{ח}  {ז}וה{מ}"ה  -וזה סמא"ל  ייכח"ד במהר"ה  נקרא"  "מחזר"  נוטריקו"ן  מ"ח-ז"ר קליפ"ה המולבש"ת על המ"ח ולכ"ן ז"ר  ולא חל"ק מן המוחי"ן  דקדוש"ה ופירוש אחר לענין  "מחזר" על ש"ם שצ"ד נשמות כאי"ש המחזר אחר אש"ה ויעש"ה כל הניתן לשבות לי"בה וזה סמא"ל וכלי הפיתוי לילית בת זוגת"ו תיפ"ח רשעותה בגיהנ"ם  ויש להשמ"ר מפני"ה לילי"ת  מיללת"  ומקימה בבכ"י קיטרו"ג  -

מ{ש}ט{י}נ"[ה]- בסוד הצירו"ף- "משטה-שינה- בזמ"ן שינ"ה גוזר"ת  "שפיכת זר"ע לבטל"ה-  בצירו"ף-  כישפ"ה  ל"ב   טהר"ה-  בסו"ד- "עלילת  שפכ"ה-  ובזמ"ן אמיר"ה החלף  כ" באות  ח" ומקוב"ל-שפח"ה- זאת לילית זונ"ה והדר"ך לשב"רה  רא"ה-   שפיכת זרע לבטלה"   בצירו"ף  מלא אות  ש"  במילה   שפיכ"ה   וצרף הנו"ן במשפ"ט  קבל-  "נטילה  לב"-   הרי בטר"ם הליכ"ה לשינ"ה י"ש לבצע "נטילה"  ארב"ע  פע"ם  בסוד א"ר-  ע"ב  העולה חס"ד וז"ה מקשה ע"ל ליל"ת הב"אה ב"עלילה" להלביש" רוחה הטמא" על הייש"ן ומהפך עבור" הייש"ן  לחרב שינו"ן סוד הנטיל"ה   ט"ל   יי"ן    שפ"ע המי"ם  {חסד} הזורמים על כ{פו}"ת היי{ד}[י]["ם]- "פו"דים   בסוד אלהים העולה בגי"מ  פ"ו את נפ"ש  ישראל צדיקים קדושים מהללו מזיקי"ם ומלך המשי"ח יחריב"ם  בסוד רוח"ב-

{מי}"ם  {ש}פ"ע {ח}סדי"ם- "משיח"  "ממוטט" בסוד  ו"  מט"ט  רוחו"ת משוטטת  באמצעות  "נטילות" ט"ל-  יי"ן-  או"ת  ס"ד הקבלה ל{י}טו"ל  י{ד}י"ם   י"ד    פעמי"ם העולים  דו"ד וראה אר"בע  פע"ם   בתוספת  י"ד מקובל   י"ח  בודאי  צדיק ח"י  עולמים  נוט"ל ידי"ו   י"ח  פע"ם בטרם  ייש"ן שינת"ו  ולכ"ן  ח"י  לעולמי"ם  וזה סוד {מ}חיי"ה מת{י}["ם]- מי"ם    זורמי"ם  בצירו"ף-  ו" ר"ז  {מ}י"ם  {ע}ל  ה{י}{ד}[י]["ם]- "מעידים" הידי"ם על טהר"ת הנפ"ש הישנ"ה שינ"ה  ערב"ה בסוד  היכ"ל  "ערבות" נוטריקון "עיבור-אות"-  {נ}שמ"ה {ח}דשה    - 

ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר   ה" יתבר"ך ויתהלל  מטבי"ע בפנימיו"תו  המגינ"ה עבורו{עיבורו} מן מזיק"י  העולם ולכ"ן נאמ"ר  "יהודה" בסוד "הודיה"  על סוד" כה {גדו"ל} ונפל"{א} –סוד "אגודל"   בצירו"ף-  ו" ג"ד  א"ל-   נטיל"ה  מושכ"ת   ברכ"ה ג"ד   ג"ימל  ד"לת  ישראל גומלי"ם{לשון גמילה} את הידים מן  ה"דלים"{רוחות הטומאה סמא"ל וב"ת זוגתו לילית  תיפח רוח"ם  לא ישרד"ו  ה"ם בסוד מ"ה העולה אד"ם בגי"מ  תפארת ישרא"ל מאור החכמה  יכחי-ד"ם{תאוות הגוף} בגאולה העתיד"ה{אכי"ר}.

י"ט 

"לא יסור שבט מיהודה "

ד"ע    -ל"א  יסור"-  בצירו"ף -רי"ו  סא"ל-    גבור"ה בגי"מ רי"ו   החותמ"ת    ש"ם  סא"ל נוטריקו"ן   סמ"ך-א"ל     אור בינ"ה    בפנימיות  "שבט" בסוד  ש"  ט"ב   ואין ט"ב   אלא  ט"  כפול  ב" בג"ימ  ח"י   בס"וד  צדי"ק  ח"י  עולמי"ם   המהוו"ה  "מיהודה" אותיו"ת   -יהו   מ"ה-  בוודאי י-ה-ו-   ארי"ך   אנפי"ן  המשפיע מ"ה  בגי"מ  אד"ם   תפארת התור"ה  עבו"ר  {עיבור}  המלכות הנקראת  "ריבוע"  בסוד אחורים" כמשל לפ"ר ארבע"ה   פ"ר  דיני"ם  אש"ר מולי"ד  א"ר  ע"ב  בגי"מ  חסד וז"ה סוד המס"ך החוקקים כנג"ד משיכ"ת  {או"ר}  -פ"[ר ]- "ארור"   הנקרא סמא"ל   לשו"ן  מסמ"א- א"ל  אי"ן  הנברא" מבי"ן נפ"ל הוא לחטא התאו"ה וב"אמצע"ות  המס"ך ע"ב  בגי"מ חס"ד מגול"ה  וזה סוד  "יתרון האור מן החושך"  הרי מן החוש"ך  האור מגול"ה  בסוד "יתרון" אותיות "יין תורה"  סודות"ורת הקבלה באי"ם  לגילו"י  על יד"י  רו"ח החו{ש"ך}   בוודאי  ש"ך   שורשי דינים כאשר {מ"ב}וררים ה"ם  בסוד מ"ה בגי"מ אד"ם מלך המשי"ח מקב"ל חות"ם  המוחי"ן  הנבני"ם  בס"וד   בני"ם  סוד  -שילו"ח  הק"ן-

בצירו"ף-  ו"  חל"ה  נשיק"ה-  בוודא"י  משי"ח   מהווה  קש"ר  נשיק"ה  -יי"ן  קש"ה- אור התור"ה  {ר}ו"[ח]  [ב]רו"ח הנקרא  "חרב"  הגאול"ה   בסוד  ברי"ת   ח"  דע"ת דקדושה   שהינ"ה  "חלה"  בודא"י  ח"   ל"ה   וראה  ל" כפול  ה"  בגי"מ  ק"ן –חכ"מה בתורת הקבל"ה  צר"ף אות  ח" ל"קן" מקוב"ל   ח"ק-נו"ן   תפארת{ח"ק} הז[ו"כ]ה  לנו"ן כ"  כפול  ו" בגי"מ ק"כ צירופי אלקי"ם  בינ"ה שם א-הי-ה-  נקב"ה   בסוד  ק"ו-בנ"ה בסוד    -ב"ו" קנ"ה - בסוד מ{נ}ור"ה  ה{ק}{נ}{י}"ם -  קני"ן נוטריקון ק"ן-יי"ן   הקבל"ה האמיתית  ק"ן ציפו"ר  בצירו"ף   -{פ}א"ר  {צ}די"ק   {נ}ו"ן-  המהוה   פ"ה-  נ"ץ   בודא"י נ"ון  צ"דיק   בסוד – צ"  ניקוד" {ע}ולם  {נ}[י]קוד{י}"{ם } – "עינים"  הנקראו"ת  "ש{יל}וח" ורא"ה  ל"+י" בגי"מ  {מ"}  צר"ף  ש"  י"  ל"  ו"  ח"   לאות  מ"  מקוב"ל-  משי"ח  ל"ו"- 

אות  ו" תפארת ישרא"ל  בסוד  ל"  כפול  ו"  בגי"מ  קו"ף צר"ף -  ק"  ו"  ל"   פ"ו-   מקובל  קו"ל  פ"ו  בגי"מ אלהים {יתברך} המהווה  ק"ו-א"ל  גילוי הק"ו{חכמה} באמצעות א"ל{חסד המשיח} לפנימיות המלכות-אלהי"ם  הספירה "היחידה"{מדרגת משיח} המקבלת חכ"מה  בוודא"י  ק"ן   ק"וף  נו"ן  בצירו"ף- ק"ן-  נו"ן-  פ"ו-    והב"ט פ" כפול  ו"  בגי"מ  ת"פ   מלא אות  פ"ה  וצרף  ת"  קבל שם  -תפ"ה- בגי"מ –תהלים- מל{כ}ות הק{ד}וש"ה  זוכ"ה ב-כ"ד  בת"{י}  {ד}[י]"ן  {ד}מצ"ח –שם "ידיד" בגי"מ כ"ח  בסו"ד  כ"  כפול  ח" בגי"מ ק"ס     ק"ו  פ"ה  סמ"ך  שם  {א}הי"{ה}   {ב}ינ"[ה]- סו"ד  "אהבה"  -היכ"ל משי"ח- בצירו"ף-  ל"י   שמ"י  כ"ח  ה"- והר"י  ל"י  בגי"מ  ם" בינ"ה בסוד מ"י  בנ"ה  -שמ"י-   {ש}מע-אל  {מ}טטרון  {י}הוא"ל והינ"ם  כ"ח   עבור{עיבור}  ה"מלכות{אכי"ר}.   

כ"

"אסרי לגפן  עירה "    

ד"ע   "אסרי"   בסו"ד   ס"+י"    בגי"מ  ע"  צרפ"ה ל- א"  ר"    מקובל    א"ר    ע"שמו"ת  ה"  יתבר"ך   המהווה  שע"ר   א"    סודו"תורת הקבל"ה   הנקראי"ם  "לגפן" ורא"ה   ל"מד   ג"ימל  פ"ה  נ"ון   בצירו"ף- פ"ה  דגלי"ם  מל"ה-   הרי   פ"ה גילוי החכמ"ה בסוד  פ"  כפול  ה"  בגי"מ   ת" צרף  האות ל"דגלים"  מקובל" דגל"-תמי"ם    שהינ"ו  המשי"ח הנקרא   {מ}ל{ה}  -מ"ה  בגי"מ אד"ם   תפארת ישרא"ל המשפיע "עירה"   בסוד    ע"  שיר"ה שבעים  פנים{לשונות}  של  ה" יתבר"ך  וזה בוודא"י   "עירה" מלא אות  ע"ין  במילה  וצרפ"ה מקוב"ל  -  נע"ריי"   ה"  זהו שם   ר"יי   מורה  כ"ב אותיות התורה מכח שם אהיה  בגי"מ כ"א  שהם למעלה משבת אחרון והם {ס}וד {ש}בת [ה]שלישית- שס"ה  מצוות לא"  תעש"ה   שורש"ם  הייצ"ר  הר"ע אש"ר בש"ם   ר"יי   ר"יש י"וד  י"וד בצירו"ף-   שי"ר   ידוד-  יתברך ויתהלל מש{י}"ח ב"ן דו"{ד }- י"ד   בג"מ  דו"ד  ישח"ט    הייצ"ר  הר"ע  -

ויחתו"ם    שב"ת   באמצעות   אחר"ון נוטריקו"ן   א"  חרו"ן  דינים המתעוררים   {ב"ע}קבות  גילוי סודות"ורת{סתרי}  ובכ"ך  חס"ד העולה ע"ב  בגי"מ גוא"ל  ישרא"ל  ומוציא"ה מן הקליפה אומות העולם הסיטרא אחר"א הארורים{מערערים} על האמונה הקדוש"ה  כ"ח השכינ"ה הקדוש"ה  {ז"ה}  בגי"מ   {י"ב }     אבני"ם   בסוד   מ"ב  פל"א  יי"ן  מ{ו}ש{פ}ע למענ"ה בסוד  פ"ו    פ" כפול  ו"  בגי"מ    ת"פ   מלא  פ"ה  וצרף  ת"  מקובל  ש"ם –תפ"ה- בגי"מ  -תהלים"-  סוד משי"ח מעל{ה} הש{כ}י{נ}"ה {ה}קדוש"ה -  ע"ל  {י"די ] כו"נה ורא"ה   י"+ד"+י" בגי"מ  כ"ד  סו"ד המצח"  נצ"ח   כ"ד בתי די"ן השופטים הסיטרא אחר"א  לעולמי" עולמים מחריבי"ם הטומא"ה מבפני"ם  נוטריקו"ן-  מ"ב  פנים{זיווגים} הגוזרי"ם  ר"ז גילויים   {ב"כ}ך  ישרא"ל נגאלים   ומשיגי"ם   ק"כ    צירופי אלקים{בינה עליונה} [מ]{ו}{ח}י"ן {ט}הר"ה –הארת "חוטם"  מו"ט   ח"  תפארת ישראל שמ"ה  מש"ה ש"ם  ה" {אכי"ר}.

כ"א

"זבולן  לחוף  ימים  ישכן"

הב"ט   "זבולן"  אותיות   ל"ב- זי"ו  נו"ן-   תפארת אור ה{ש}כינה א[מ]ו{נ}["ה]-  "נשמה"  הנקראת  "לחוף" נוטריקו"ן   ל"מד"-חיות  -פ"ה  בוודא"י   ל" –בינ"ה משפי"ע מ"ד   מיי"ן  ד"זכורי"ן   עבור{עיבור} המלכות{פ"ה}  שהינ"ה מעלה מ"ן  מ"יין נ"וקבין{תפילה} וב"כך  מלכות זו{כ"ה}  ל כ" כפול  ה"  בגי"מ {מ}[א]"ה  {א}"ם  ה"   -הארת אמ"{א}  {ג}{ד}[ל]ות מ{ו}חי"ן ונשג"ה -  סו"ד   "אגודל"  בצירו"ף-   ו"  ג"דא"ל  -  זהו מלא"ך  השפ"ע   "גדאל" וסוד"ו    ד"+א"  בגי"מ  ה" צרף    ג"    ל"   א   מקובל - ה"  גא"ל-

זה המלא"ך  מהווה    מדרגת  מ"ה  בגי"מ  אד"ם   ורא"ה   א" +ד"  בגי"מ  ה" צר"ף  מ"  מקובל  "אדם"- ואי"ן לך לטעו"ת חס ושלום לא  מדוב"ר בגישמיות חס ושלום מלך לטעות אלא זה עניין כמש"ל  לרוחניות "צרופה"  ק"ן   צפו"ר ה"  שמ"ה  מש"ה  מלך המשי"ח נקר"א   "ימים"   נוטריקו"ן י"   מי"ם  עשר ספירו"ת  זכ"ה {לזיכוכם}-הכרת"ם" בוודאי   "ישכן"   נוטריקו"ן   י"ש-כונה סוד המחשבה{נבואה} עבור{עיבור} המלכות בגאולה העתיד"ה{אכי"ר}.

כ"ב

"יששכר חמור גרם  רובץ בן  המשפתים "

רא"ה   "יששכר"   בצירו"ף -י"וד  ש"ין  שי"ן   כ"ף  ר"יש מקובל  "שופ"ר  ש"{יש  י}נו"ן- בסו"ד  ב{י}נ"{ה}  שו[פ]"ר- "יפה"  אור  ה"חכמה בתורת הקבלה   המשפי"ע   לספירת הייסו"ד  "שש"  בתורת הקבלה א"ת   מאו"ר  "ישי"  נוטריק"ון י"ש-  י"    עשר ספירות  בל"ימה במלכות  מל"ך  המשי"ח דוד ב"ן יש"י    המהוו"ה   "שיש" כמשל לדב"ר  דומ"ם שאי"ן  לו משלו כלו"ם{כלים} כנאמר על מלכות {ד"וד}   "לת לה מגרמא כלו"ם- בוודא"י זה שופ"ר  שפו"ר    המצ"ב   בסוד  מ"ב  צדק"ה  הגומלים א"ל  המלכות  מ"בררים הקליפות ופנ"י  הצדק"ה{רחמים} שהינ"ם  שי"ר  מ"ח  -מי"ם  ה{א}רה ש{ל}מ"ה  מ[ג][ו]ל["ה]-  "גאולה"  נחתמתבפנימיות הנבראי"ם וז"ה  חמו"ר  נוטריקו"ן -  ח"   מור"א דעת  ח"  הנחתמת  במלכות  "מורא"  שמ"ה וזו"כה ל"מאור"  הנקרא   "גרם"  נוטריקון   ג"   ר"ם   בודא"י אור   ג"  האבו"ת  אברהם יצחק ויעקוב  ר"ם  ר"יש  מ"ם  בצירוף  "שיר מ"ם-  אור בינ"ה  המכחי"ד הקליפות הטמאות דסיטרא אחר"א אומות העול"ם   שהינ"ם   "רובץ"  ר"יש   ו"או ב"ית   צ"דיק  בציר"וף-  

"אוב  שק"ר   צ"ד  תי"ו-  הרי  "אוב"{כישו"ף}הסיטרא אחר"א  כ"ח התאו"ה   צ"ד הנפש ישרא"ל צדיקי"ם  ובכ"ך ה"תיו"  ובזמן אמירה   החלף  ת"  באות  ט"    ואות  ו"  באות  ב"  נשמ"ע  ה"טוב"  אב"ד  על יד"י   ד"ב  אפ"ל  הייצר הר"ע   הפוג"ם  -מפי"ג  כ"ח האמונ"ה הנקרא  י"שראל"   בוודאי החכמ"ה   כ"ח מ"ה בגי"מ אד"ם  ישרא"ל בגאולה העתיד"ה  ובראש"ם  נוטריקון באר"   ש"ם   ש"+ם"  בגי"מ ע"  שמות המר{כ"ב}ה  ב"אמצע"ותם   מלך המשי"ח  יחתום חסד  ע"ב בגי"מ  ויחריב {א}ומות העו[ל][ם]" המהווים "אלם"   קטנות מוחי"ן  בתורת הקבלה  וישב"ר בסוד  רשב"י תיב"ת   אל"ם ויהפכ"ה לכד"י פל"א  ם" אור בינ"ה{התבוננות}  בא"ר-יהו  ו"  [ב]רי{א}"ה   אור [ה]תור["ה]    -אהב"ה  {אכי"ר}.     

כ"ג

"דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל"

רא"ה    ד"ן    נו"ן   כפול   ד" בגי"מ  ר"  צר"ף   נ"  ד"  מקובל   "נדר"  עול"ם  בינ"ה בתור"ת   הקבל"ה  המהוו"ה י"-די"ן  והר"י  בינ"ה רחמי"ם א"ך בסוד כ"א העולה בגי"מ שם  אהיה  דיני"ם מתעוררי"ם משורש"ה   בסוד  שור"ש  מ"ה בגי"מ אד"ם  תפארת ישר"אל  מדרגת  {ז}עיר  אנפ{י}["ן]בסוד זי"ן  {כ}ל"י  ל[ח]ימ"ה  -כ"ח וד"ע אש"ר זהו ש"ם   תפארת הינ"ו  בע"ל   מידת הדי"ן   ז"  יי"ן  חר"ב  -צורת  רמ"ח  אות  ז"   אש"ר  ב"ה יבצע מלך המשי"ח  מלחמ"ה בסיטרא אחר"א   "חמר"    נוטריקו"ן ח"-  מ"ר  כ"ח  הדע"ת  {ד}טו{מ}{א}ה  בסוד "מאד"   מלא"ך  המית"ה  ע"ץ  הד"עת ט"ו{ב  ור"ע}  מסית הנבר"א ל"עבור"   על חוק"י  תור"ת ישרא"ל  הקדוש"ה ובגאולה העתיד"ה  מלך המשי"ח   באמצעות  "עמו"     בסוד  ע" שמות  ה" יתבר"ך  יחרי"ב  מ"ום- הסיטרא אחר"א  וזה ע"  מ"ו{ם}    ובכ"ך  ישרא"ל יז{כ"ו}   ל-זי"ן  כ"ו-  ידיעת ש"ם  המפור"ש שופ"ר מש"ה העולה בגי"מ כ"ו  כ"  כפול  ו" בגי"מ  ק"כ   צירופי אלקים {בינה}  מעשה המרכב"ה ש"ם "אהי{ה} א{ש}[ר] אה[י]ה" -

סו"ד  שיר"ה  כנאמר  "אז {ישיר}  מש{ה} -  מקובל "שירה"  סו"ד    "ישרה"   נוטריקו"ן  יש"ר-   ה"  או"ר יש"ר{חמים}"   התעורר"ות עליו"נה   נוטריק"ון  ע"ל-יונ"ה כ"ח הנשמ"ה   "כאחד"  נוטריקון   כ"א-  ח"ד  העולה אהיה  {כ"א}  תפארת  -ח"ד  בסוד  ח"  כפול  ד"  בגי"מ ל"ב נתיבו"ת  החכמ"ה כ"ח  מ"ה  אד"ם  עולה  בגי"מ ומהו"ה  "שבטי"  אותיות  י"ש  ט"ב  זה התור"ה  שהינ"ה  "ישראל" בסוד ש"יר   א"ל    י"  ש"ר  א"ל  אור החכמה  י"  ש"ר   ש"ין  ר"יש   ל- "נשר  ישי"  משיח בן דו"ד  שהינ"ו   א"ל{חסד}  ומהווה {ש}ורש {נ}שמות {י}שראל   -תולע"ת ש"ני   בוודא"י    ש"י   נו"ן  אור בינ"ה  "ת{ול}עת"  בצירוף -ל"ו  ע"ת -   נשמות  הצדיקים כ"ח השכינ"ה הקדוש"ה  ע"ת שמ"ה  ש"ם  ה"   דו"ד  מלך המשי"ח  "{א}ו[ת]ה  ירי[ם]"- ב"אמצע"ות  אמ"ת    ע"ב בגי"מ  חס"ד  חות"ם  חיו"תם" כ"ח התשוב"ה  בישרא"ל  צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]ש"ם   ש"ם -י-ק-ו-ק-  מהווי"ם   השם המפורש    בסוד   ר"ום- שפ"ה  בגי"מ  "שכינה"{אכי"ר}.  

כ"ד

"גד גדוד יגודנו  והוא יגד עקב "

רא"ה   "גד"  בסוד  ד"ג  הנקרא"   ג"דוד" בסו"ד  מלך המשי"ח  אשר שמ"ו  צד{י}"[ק]  [ו]ד"ג  צדי["ק]- בסוד הש"ם  -יק-ו-ק-  יתבר"ך המהוו"ה  "יגודנו"  אותיות {ג}"ד-  [י]נו"ן   [ג][ו]א"[ל]  ישרא"[ל ]-  "גילגול"-  סוד   ע"ימ    ע"י{ב}ור  י"ני[ק]ה  מ"וח[י]ן -  יב"ק   {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה    נר"ן   {נ}שמה  {ר}וח    {נ}פש  החתומים   -במשי"ח- בצירו"ף -ש"ם  -  חיו"ת  -י"ב-  בודאי ש"+ם"  בגי"מ   -ע"  פני"ם- "ענפים"  של התור"ה{י"ב}  ב{או"ר} [ה][פ]ני"ם  בסוד "רפואה "   פאר"   ו"ה  של המשי"ח  ספירת תפאר"ת  וז"ה {ד}ר{ך}  הגאול"ה  -חר"ב  כ"ד – בצירו"ף- כ"ב   חד"ר-   המשי"ח מהוה {ח}סד   {ד}ין  {ר}חמי"ם   ומעשה  המר{כ"ב}ה  כ"ך בסוד ק"כ צירופי אלקים מרכי"ב כ"ב  י"  ר"ם   אור  החכמ"ה  חות"ם משיח בפנימיות אותיות   כ"ב   כ"  כפול  ב"  בג"ימ  {ם"}  אור בינ"ה שורש"ם הרוחני"  של הכלי{"ם"}  וזה סוד  האותו"ת{אותיות}  וסוד הע"ט{מהוה המט"ה}  ורא"ה   ע"  כפול  ט"  מקוב"ל בגי"מ  -של"ש-   חב"ר  אות ו"  משי"ח   קבל- "שלוש"- מלמדך על אור האבו"ת    אשר מהווי"ם  ע"ט{עי"ט}- ד{ע}"ת  מ[ש]"[ה]-  "מדת  שעה" -  {ש}תיים  {ע}שר  {ה}שבטים עבור{עיבור} הגוא"ל -של"ש-   י-ה-ו-   

הוס"ף  ה" מלכות  י-ה-ו-ה-  בסוד  "ריבוע"{ארבע}  "עיבור"   {אחורים}   ר"יו-ע"ב    אחורי"ם {דין}המביאים לגילו"י  פני"ם{חסד}  בסוד   יריד"ה  ל{ש"ם}   [ע]ל[י"ה ]  מקובל "שמיעה"-אור בינ"ה  הינ"ו {מ}[ו]חי"[ן]  [מ][ש][י]"{ח}- הנקרא   "חשמונים"  נוטריקו"ן ח"שמונ"ה- י"ם   שמונ"ה    בסוד  ו"  נשמ"ה  {א}מונ"ה  [מ]על [ה]דע"ת-  מא"ה  א"[ם]   ה"  {ב}ינ"ה  גדלו"ת  ה[ש][ג]"ה- "בשגם"  בגי"מ "משה"   בוודא"י    "ו"-הו"א בסוד  ו"ו-  ה"א   ו"+ו"  בגי"מ י"ב   צר"ף ל-ה"א-   מקובל "אב-י"ה-     {א}לפא   {ב}יתא חכמה{י"}  בינ{ה"}   [ס]וד"  ה{נ}בוא"ה-  נ"ס   נ"ון  ס"מך  בצירו"ף-    כ"ו-ס"ימו"ן   וראה סוד ק"ץ  הגאול"ה   {ס"}ימ{ו"}ן  -

לשו"ן  סימנ"ך {ש}נ"[ת]   [ס"ו]   בסוד-"תשסו"   הח"ל   גאולת  "חלה" מלכות ישרא"ל  ש"םה"  בתורת הקבל"ה   בוודאי   ס"{י"מ}ון הב"ט   י"+מ"  בגי"מ    נ" צרף  - "סימון"-  מקובל-  ס"ו   ינו"ן-   מלך המשי"ח  ינו"ן גוא"ל בשנת  ס"ו בסוד ס"  כפול  ו"  בגי"מ   -שמ"י    י"-   אור החכמ"ה  {ש}מע"אל  {מ}טטרון  {י}הוא"ל את ישרא"ל , ורא"ה  בנוס"ף "סימון"   בצירו"ף- יו"ם  ניס"ן- כנאמ"ר  "בניסן נגאלו ובניסן  -עתידין- להגאל" בסוד -  ד"עת יין -  סודו"תורת הקבל"ה הנקראים  "ניסן" אותיות    סמ"ך- ינו"ן  בסו"ד   ק"כ{בגי"מ   סמ"ך} צירופי אלקים  אור בינ"ה   י"נון"   נקראי"ם    כ"ו-נ"ס-יי"ן    -השם המפורש"-    בגי"מ  -שופ"ר  מ"ה   ש"ם   ה"  - שהינ"ו    נ"ס  בגי"מ   צדי"ק

מלך [ה]{מ}{ש}{י}"ח   ז{ה}"ו שמ"ו   [א]י"ש  צדי"ק-  מקובל "שם  אהיה"  בצירו"ף-  "איה  משה"  וזה שם הגאולה ו"בו"  בסוד  ו" כפול ב" בגי"מ י"ב  המהוייה  שם  "איה"   א"לף  י"וד  ה"א  בצירו"ף- פל"א   ד"-י"ו   ה"א-  בסוד י"ו  כפול  ד"  בגי"מ  ס"ד התור"ה  פל"א אל"ף  מאור החכמה המכחיד הסיטרא אחר"א מלכות הקדוש"{ה"א}  עול"ה "ב"שערי  "מ"עלה בכ"ח  ש"ם ש"+  ם"  בגי"מ  ע"  פני"ם{אות ש" במסר קטן},{מ"ב}וררת  מן הקליפ"ה זה"ו סו"ד    -מ"ם  בי"ת - בגי"מ  [במילוי]  - צ"   ב"ת-   בוודאי מלך המשי"ח  סו"ד אות  צ"די"ק   י"ד  בגי"מ  דו"ד  מל{כ"א}  דמשיחא  כ"א העולה בגי"מ שם אהיה  גוא"ל   ב"ת "היא" בסוד שם "איה"  המלכות {ה}קדוש"ה [ה]יוצא"ת  לג[א][ו]ל"ה- בסוד דע"ת טהורה ש"ם  אהי"ה  בתורת הקבלה  {כ}"ח   [ה]דע"[ת] – ש"ם   -תכ"ה-   {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  י"ה  {אכי"ר}.

כ"ה

"מאשר  שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"

ד"ע   "מאשר"   בסוד  א"ש ר"ם   כ"ח  הנשמ"ה    משנ"ה נוטריקו"ן  מ"-  שנ"ה  [א][ו]"ר {ב}י[נ]"ה -  "נבואה" בצירו"ף -א"ב  נו"ן   ה"-     {א}לפא  {ב}יתא  צי{ר}ו[פ]ים  צי[פ]ו[ר]י"ם  סוד"ם"  -פר"פר" בדר"ך  {ד}י[נ]י"ם [ק]ש[י]"ם מק[ו]בל[י][ם]- אור "ניקודים" בצירו"ף-  "קו-דינים"  בסוד "קוד  ם"-  ינו"ן-  מלך המשי"ח המהווה  "לחמו" בסוד חומ"ל לוח"ם  חומ"ל  עבור{עיבור} ישראל   לוח"ם  באומות העולם הסיטרא אחר"א  ו"מחרי"בם" בכ"ח  -ש"ם  מ"ב-  משבר הקליפות  ו"מבשם"  הדינים {ו}ממת{י}{ק}{ם}  בשורשם ולכ"ן ש"משיח    "קיום" – "קוים"  מקיים כ"ל  העולמות  במוחי"ן    כ"+ל"  בגי"מ  נ"ון שער"{י"}   {ב"}ינה  י"ב   מרגליו"ת   נוטריקו"ן-  "גואל רם אות- בוודאי גוא"ל צד"ק בקי"א  בחכמת הצירו"ף ולכ"ן ק"ן ציפו"ר זהו מקומ"ו  "צירוף  פרצוף על ידי ה"ציפור"  החוקק א"  יב"ק   {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה וראה  "בקיא"  בגי"מ -  א"  יב"ק-    "ו"ה"ו"א  בסוד ו"+  ו"  בגי"מ  י"ב  -אבני"ם-

בגי"מ  -נבי"א  ם"-   ג{ו"א}ל ישראל  בזכות  ו"+א"  בגי"מ  זי"ן   נוטריקו"ן  ז"ה  יי"ן  "{ס}"ודות"[ו]"רת הקבלה ב{ש}נ"[ת]  -  "תשסו"  משי"ח מבי"א  לגילויי"ם  "אדירים"  בסוד  "אר-ידים"  ב"תחום"  "חות{ם}"  הקב[ל]["ה]-  "מלה" הי"א  האמונה השל"מה  פל"א  י"ה  חכמה ו"בינ"ה המ{כ"ח}י"דים  בסוד  כ"ח –י"ד מקובל   ח"י   והינ"ו  משי"ח צדיק  ח"י  עולמי"ם  את הסיטרא אחר"א  או"מות"  העולם  מבער לעולמ"י עולמי"ם  יורדי"ם   בסוד  רי"ו  ידי"ם  גבורה  רי"ו בגי"מ  עליונ"ה לגיהנ"ם ול"א עולי"ם  ונשברי"ם -

והנח"ש הרע זהו הייצ"ר הר"ע א"ז  בגי"מ ח"  דעת דקדוש"ה מלך המשי{ח}  [י]בי"א  [ל]קיו"ם הנבוא"ה  בסוד  "חיל"   נוטריקון   ח"י-  א"ל  כ"ח האמונה בגאולה העתידה יקוים הפסוק  "ואת רוח הטומאה "א"עביר  מן הארץ"- ב"אמצע"ות   אות  "א"  סודו"ת הקבל"ה  חות"ם  ע"ב בגי"מ  חס"ד   בפנימיות ישראל  צדיקים {י}"[ש]   [ל][ה]"ם  בזכות  "שיל[ה]" –מלך המש[י]"ח חל"ק {ל}ע[ו][ל]ם  [ה]ב"א- "הללויה"  המהווה  "מעדני"  בסוד  מ"י  עד"ן   חכמה עליונה הנקראת   "מלך"  בסוד  כ"ל   ם" {א}ור  [ב]ינ"[ה] לתפאר"{ה} -"אהבה"-{אכי"ר}.     

כ"ו

"נפתלי  אילה  שלוחה  הנותן  אמרי שפר"

ד"ע  נפתל"י   מהוה  פנ"י  ת"ל בני"ן  - "א{י"ל}ה -   בסוד ל"+ י"  בגי"מ  {מ"}  צרפ"ה ל-א"   ה"   מקובל  מ"אה   א"ם  ה"  ב"ינה  ע"ליונה  שם  ע"ב  חס"ד  בגי"מ שהינ"ו פ"וק"ד  המלכות  בסו"ד  פ"ו בגי"מ  אלהים  ובזה"  ו" זה"ב תפארת הגבור"ה ישראל ז"וכ"ים  לגאולה  כ"ו  כ"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ  צירופי אלקים בי"נה המשבר"ת  בסוד שר"ת  מ"ב{ררת}  הקליפה הטמאה דסיטרא אחרא  -אומות העול"ם -נשחטי"ם -  בכ"ח –"מ"ט  משי"ח  יי"ן-   סודו"תורת הקבלה   "משיח"   שהינ"ם   י"ש מ"ח    מ"  כפול  ח"  בגי"מ  -

ש"כ   {ש}{ו}[ר]ש [ד][י]"[ן] -  בצירו"ף -  {י"}ו{ד"}  נשר-   {י}"ד בגי"מ [דו"ד]- סוד  ידו"ד  שם קדוש  מהווים   והינ"ם   פרצו"ף  צרו"ף  משור"ש  צפו"ר   בסוד  ו"  צדי"ק  פא"ר נוטריקון פ"ה-  {א}"ר   [ג]י[ל][ו]י ה[ח][כ]מ"[ה ]-  {כ}"ח  גאו[ל"ה] כ"ך   צור"ת אותיות ק"כ    {כ}[ל]"ה  גוא[ל][י]"[ם] בסוד  "כללים"  בצירו"ף – ל"   כלי"ם -  חכמ"ה י"  בינה י" דעת  י"  והר"י   ל" כלי"[ם]   כ"ל מי[ל]"[ה]   יי{ס}ו"ד האמ[ו]נ"ה – ז"ה   "הסולם" אש"ר  פל"א  ש"ר   יעקו"ב המהווה שפ"ר- 

א"ל  רא"ה  בוודא"י  רא"ה  צר"ף  אות  י" חכמ"ה  מקבל  "אריה"  חס"ד יעק"ו"ב בתורת הקבל[ה]  {ג}וא"ל [י]שרא"ל  [נ]קר"א- "גינה" בצירו"ף  -  ג"ן-  י"ה  {א}[ו]צ"ר הנש[מ]ו"[ת]-"מאות"  אור בינ"ה  מ"-  אות המהווה  ו"  אמ"ת  כ"ך מ"בררים ניצוצות קדוש"ה ומעלים   מפנימיות הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א את ישרא"ל  קדושי"ם ט"הורים" בוודא"י   ט"  הרי"ם   י"ו  האבו"ת  ג"  כפול  ג"    ט"  {מורכבים} {א}ח"ד [מ]ן {ר}עה"ו  -סו"ד   "אמר"  מדרגת החכמה כ"ך קרוי"ה  בתורת הקבל"ה  -

והינ"ם  ט"ט בגי"מ  ח"י  צדיק"  ח"י  עולמים משי"ח ישראל "נשמתו"  {מ}-ר{כ"}י{ב"}-ים   בסוד  "מים" השפע"ת  ט"יפת  מ"וחין   מ"ט  בסוד  -מט"ט-   בגי"מ  נ"ח  בסוד  ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר {ש}ורש [ה]חכמה [א]בותינ"[ו]  [ה]קדושים- צור"ת   "השואה" רצו"ן  השפע"ה השיג"ו  ב"מידות    הבור"א השב"ח  לא"ל  הגומ"ל  מחכמ"תו  לאבו"ת   בסוד  ל"ב-  א"ב   ו" תפארת ישרא"ל ישראל הגאולה זה האבות והאבו"ת  או"ת   ב"  כפול   ה"  בגי"מ   י"   {ה}ינ{ם} א{ח"ד}   הנקרא  [מ]"[ה]  בג{י}"מ  {א}ד"ם   [מ]שי"ח ישרא"[ל ]-  "אלהים" שלח"ו לגאו"ל  עמ"ו {אכי"ר}.

כ"ז

"בן פרת  יוס"ף  בן  פרת  על"י  עין"

רא"ה   "בן"  בסוד  ב"  כפול נו"ן  בגי"מ  מא"ה  א"ם  ה" בינ"ה שהינ"ה  פר"ת  נוטריקון {פ"}ה  או{ר"}ו{ת"}  מוליד"ה נשמו"ת   בסו"ד   ל"ו  מיד"ה ל"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"ף   צר"ף  ק"  ף"  ו"  ל"   מקובל ק{ו}"ל   [פ]"ה  המוליד"   פ"ו  בגי"מ  אלהים-מלכות   {ש}ורש [נ]שמות [י]שראל-"שני"   ש"ין   נ"ון  י"וד  בצירו"ף-   י"ש   די"נון    בוודא"י   י"ד  נו"ן  אור משי"ח דו"ד  בגי"מ  י"ד   י" כפול  ד" בגי"מ    {מ}  אור בינ"ה המהוה ד{י"ן}    וראה  נ"+י"  בגי"מ  ס"  צרף  ד"  מקובל  ס"ד  הרי ל"ך   כ"ל  ד"ין  ס"ד הו"א  ולכ"ן נקרא  סתו"ם   -"אמת   ס"ו-  להראותך ב{ש}נ{ת}   {ס"ו}  בחיבור-  "תשסו"   ה"אמת" תח"ל   [ב]גיל[ו]"{י}  [ש]ל"[ם ]- "בישום"  בסוד  י"ש  מ"ב  ו" תפארת ישרא"ל  ה"מבטל"  נוטריקו"ן  מ"ב  ט"ל מהוה  הוא" וממתיק הדיני"ם בשורשם בוודא"י  בשור"שם"[המלכות] הנקראת ש"ם בע"ת  הגאולה העתיד"ה  תהוה  ש"+ם"  בגי"מ ע"  {פ}ני"ם  [ש]ל [ה]תור"ה –

"שפה"  בגי"מ שכינ"ה תבו"א בסוד "אבות"  ל"תודעה"  בצירו"ף- "דעת  ו"ה-   והב"ט ו"  כפול  ה"  בגי"מ   ל"   י"  חכמה   י" בינה  י"  דעת  -ל"  כלי"ם-  "כללים"  אש"ר  {ב"}-ה"ם  בסוד   מ"ה  כפול   ב"     בגי"מ  צדי"ק  ב"ו" הגאו[ל]"{ה}  ת"[לויה]" וז"ה סוד  הגוא"ל  מדרג"ת  -הללויה" שהינ"ה   {ע}"ל  [ע]י"ן   בסוד  ע"+ע"  בגימ"   ק"ם   צרף  ק"  ם"  ל"  י"  ן"  מקובל -ל"י   נק"ם-   בוודאי מלך המשיח  יב"צע"  נק"מה"   בסוד ק"ן  מ"ה  העולה אד"ם  בגי"מ באומות העולם הסיטרט אחר"א ויימח"ה {המשיח} זכרם מעל  פנ"י האדמ"ה בוודא"י "נקם"  נוטריקו"ן  נו"ן-ק"ם אור בינ"ה בסוד זיו"ג  פני"ם בפני"ם ק"ם "  לאיחו"ד    בסוד  פל"א י"וד  ח"ד  לשו"ן חדו"ת  נוטריקו"ן  ח"ד-או"ת חרב הגאולה סו"ד צירופי המרכ"בה    הנקראים  ל"י   בגי"מ    ם"  בגי"מ - ג" יחידה- מדרג"ת  מלך המשי"ח  י"ח{י"ד}ה  בוודאי  דו"ד  בגי"מ י"ד    הינו צדיק ח"י  עולמים  ומכי"ל   ג"ימ"ל   ורא"ה  ג"  כפול   ל"  בגי"מ  צ"  צרפה  ל"-ם"   מקובל  צדי"קם". {אכי"ר}. 

כ"ח

"ותשב  באיתן  קשתו"

ד"ע   "ותש"ב   בסוד   ו"  שב"ת   זה"ו הצדי"ק   הנקרא   "באיתן"  אותיות א"ב-נתינ"ה  בסוד  השפע"ה של חכמ"ה   {א}לפא  [ב]יתא צירופים  פרצופים  הצדיקים בזכו"ת חכמת"ם  כ"ח  מ"  ת"ם מביאי"ם  לעיבו"ר  מוחי"ן   קדושי"ם בפנימיות הנבראי"ם  ישרא"ל צדיקי"ם קדושי"ם  וז"ה בודא"י   "באיתן " אותיות י"ב   א"ת   נו"ן  ורא"ה   השכי"נה   "את"  ב"אמצע"ות בינ"ה   ע"ב   העולה חס"ד בגי"מ   זו"כה  ל"יב"  אבני"ם י" כפול  ב"  בגי"מ  כ" צרף ל"באיתן"  מקובל   כ"ב-  אית"ן הרי ל"ך  הצדי"ק  כ"ב  אותיות רוחניו"ת   נוטריקו"ן- רי"ח-נו"ן-או"ת  מוחי"ן  חכמה דחסדים"   ה{מ}בי"א [נ]בי"א בסוד  העלאת  מ"ן  מ"יין  נ"וקבין  לידי"  התעברו"ת  היכל  "ערבות"  במלכות ו{ב"כ}ך  מקוב"ל   ע"-שי"ר  -ו"  ב"ת  בודא"י ע"  לשו{נ}ו"ת  [ש]ל התו[ר]"ה -

בסוד  "נשר"  נוטריקו"ן  נו"ן-{ש}"ר   [ש]י"ר  י[ש]"ר הנקרא ש"  ש"   ש"   בגי"מ   תש"ע מאו"ת- בצירו"ף   -שע"ת  אמת ו" - בסוד  ק"כ  צירופי אלקים    אות  ו"  מלך המשי"ח נקראי"ם הארת בינ"ה מצ"ח נצ"ח  המשברת הסיטרא אחר"א אומות העול"ם  ו-ז"ה-  בגי"מ י"ב   גוא"ל  ישרא"ל  הו"א "הנשר"   נ"ון  ש"ין  ר"יש  בצירו"ף-  שור"ש  ינו"ן-  המ"ה{ו"ו}ה   אד"ם  בגי"מ מ"ה   מ"  כפול   ה"  בגי"מ  ר"   צר"ף   ל"מה"  מקובל  -ר"ם   ה"-  בצירו"ף   ר"יש  מ"ם  ה"א  - רש"ם  י"{מ]אה- גדלות מוחי"ן  בי"ם  בסוד י"  מ"ב{ררים}  הקליפות הטמאות מפנימיות המלכות י"ם שהינ"ה  ר"שם"  בודא"י   שר"ש-ם"  ולכ"ן  נאמ"ר  "קשתו"  ק"וף  ש"ינ  ת"יו  וא"ו  בצירו"ף-  "ואו"  נשיקות  פ"ו-  הרי  "ואו" בגי"מ אח"ד ו"אהבה"  משפי"ע  "נשיקות" {ק}שר [ר]וח ברו"[ח]-  "קרח" בצירו"ף-  "שיר  חק"-  מדרגת"פארת עבור{עיבור}אלהים  פ"ו  בגימ" מלכות  ה"  - אמ"ת  ו"  כ"לה-{אכי"ר}.   

כ"ט

"בנימין זאב  יטרף "

רא"ה  "בנימין"   אותיות מ"ב  י"נו"ן   מלך המשי"ח המ"ב –צ"ע     פעול"ת  ע"ץ ע"ין   צ"דיק    בצירו"ף- נ"ץ-  עק"ד   הייצר הר"ע   בודא"י  הצדי"ק   נ"ץ    נ"ון   צ"דיק  ב"על  אור בינ"ה  ע"ב  חס"ד  עולה בגי"מ ומכחי"ד הקליפה דסיטרא אחר"א שהינ"ה   "זאב "  באמצעות  ז"  א"ב   הצדיק מכחיד"ה ומגלה  ל"ך  בסוד  כ"+ל"   בג"ימ  בינ"ה זה הסוד  א"+ב" בגי"מ   ג"   הכפל  באות  ז"  מקוב"ל    כ"א  בגי"מ  אהיה  שם  הגאול"ה המשמ"יד הטמאים או[מ]ות ה{ע}ולם {נ}ק[ר]א[י]ם- "נערים"  בסוד  ר"עינים"    ו-ז"ה    בגי"מ  י"ב   משי"ח  בסוד  י"  כפול  ב"  בגי"מ  כ" צרפ"ה  למשי"ח    מקובל   כ"ח-  שמ"י    -

{ש}מע-אל  {מ}טטרון  {י}הוא"ל   "יטרף" בסוד  {ש}י"ר  [ט][י]פ"ה  -  {מ}וחי"ן  -עלא"[ה]    הנקרא "שמיטה"   בסו"ד    ט"י  מש"ה ט"  כפו"ל   י"  בגי"מ  צדי"ק צרף   למש"ה-  צדי"ק  מש"ה הינו מלך המשי"ח יכרי"ת ויישח"ט  הייצר הרע הוא השט"ן  הוא מלאך המוות הממית  ובגאולה העתיד"ה    הגוא"ל יבע"ר{בסוד די"ן משי"ח} הקליפ"ה  הארור"ה המציר"ה לישרא"ל ובניקו"ד  "צירה"  המשי"ח  שהינו  צ"דיק  שיר"ה -יעקו"ר-   בס"וד   ע"ק – רי"ו {ע}ינים  {ק}דומות   גבור"ה בגי"מ  רי"ו  המהוה  חכמ"ה על{יו"נ]ה  -  ינו"ן  שמ"ה   הי"א    -י"ו   נשמה"  ז"ה  הצר"ה   ייצר הרע -ד"ם  ניד"ה-  בציר"וף -"דין  דממה"  משי"ח יהפוך  כ"ך התיב"ה  עבו"ר  עמל"ק ז"רע"  נוטריקו"ן-  ז"ה-ר"ע{אכי"ר}.

 ל"

"כל אלה  שבטי ישראל שנים עשר  וזאת אשר דבר להם"

הב"ט  כ"ל   כ"+ל"  בג"ימ נו"ן  שערי"ם   הנקראים   א" -  ל"ה    בסו"ד או"ת א"  הארת בינ"ה   המשפי"ע מדרגת  "שבטי" – י"ש  ט"ב- מ"אור  ה"תורה  מ"ה העולה בגי"מ  אד"ם – ישרא"ל –  והינ"ו  "שנים"  בסוד  י" שמ"ן נוטריקו"ן   י"ש-   מ"ן  ב"אמצע"ות   עשר ספירות בלי{מ"ה}ות    האד"ם  תפארת ישראל   מעלה מ"ן  מיי"ן  נ"וקבין  ו"מושך"  שם  כ"ו  העולה בגי"מ  השם המפורש שופר מש"ה  שהינ"ו   י"ש  י"וד  ש"ין  בצירו"ף- ינו"ן  שד"י-  מלך המ{ש"י}ח   י"ש עבור"ו"{עיבורו}   {ש}מו"[ת] [ק]ד[ו]ש"[ה] בסוד-"תשוקה"-בצירו"ף-  "קשת  ו"ה-  מידת האבו"ת   ק"{אברהם} ש"{יצחק } ת"{יעקוב}  ובז"ה זה"ב  ו"   בסוד"  זי"ו-  ב"ה  מלך המשי"ח  ז"  כפול  י"ו  בגי"מ  ק"יב  בסוד  יב"ק  {י}חוד {ב}רכה  {ק}דושה  ישב"ר  בזכות  רשב"י   -  {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי- בצירו"ף-  ש"ר   י"ב-   בסוד האותיות-  "ברית  ש"-  צר"ף אות  א" של משי"ח   מקובל- "בראשית"- 

והרי לך במדרגת בראשית  מלך המשי"ח יחריב אומות העולם הסיטרא אחר"א וז"ה סו"ד   מדרגת  אד"ו"ם "ישו-ע  הנוצרי"  שהינ"ו   בצירו"ף- ע יי"ן  {ש}ו{ר}{צ}- חכמה זר"ה  י"ימח  ש"מו  ו"זכרו ע"ולמים   בעת הגאול"ה משי"ח ב"ן דו"ד   יכרי"ת ז"ה הש"ם וזה  מדרג"ת  "ישוע הנוצרי" עתידה בגאולה להיות   בצירו"ף-"ציו"ר  ענישה"-  בוודאי  מלך המשי"ח  עניש"ה מוות וכיליו"ן  גוז"ר באומות העולם   י"ימח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים   מהווה  צי"ר   ו" תפארת ישרא"ל  בסוד -

ציו"ר אד"ם  קדמו"ן  שמות קוד"ש ע"ב  נקראים והם גוזרי"ם  ה{כ"ח}דה  בסוד  כ"  כפול ח" בגי"מ  ק"ס  בצירו"ף  א"  אות משי"ח ש"ם  קס"א   אור בינ"ה  יזמ"ר  ויכרית עמל"ק  בסוד  גואל האמ"ת הנקרא   מל"ק-  ע"  בוודאי מל"ק    שבעים   אומות עולם  המצירים בסוד צירי"ם לישראל ובגאול"ה   "ציר ענישה" בסוד צ"דיק  י"וד   ר"יש  - ע"ין   נ"ון   י"וד  ש"ין  ה"א    בצירו"ף  -  די"ן  אפל  צעק"ה  י"ד  קש"ה   שרי"ד- זה מה שנותר מאומות העולם   משי"ח  י"ד  בגי"מ  דוד  תכ"ה בסוד   {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה   באומות העולם המורדים בבורא עול"ם  ה" יתברך ויתהלל אין מלבדו והינ"ו בעל כ"ל הכוחות כול"ם{אכיר}.

ל"א

"ויכל   יעקב  לצות  את בני"ו

הב"ט  "ויכל"  בסוד  -כ"לי"   ו"    {כ}הן  {ל}וי   {י}שראל המהוי"ם    ל"י  בגי"מ   {מ"} בסוד מ"ם  בגי"מ  פ"ה   גילוי החכמ"ה  פ"   כפול  ה" מקוב"ל  ת"  חב"ר   פ"  ה" והרי ל"ך  שם  -תפ"ה-  בגי"מ -תהלים-  מלכות הקדוש"ה  הינ"ה  "כלי"  נוטריקו"ן כ"  -  ל"י   בוודא"י   כ"פ   ל"מד  י"וד  בצירו"ף -ידו"ד   מל"ך  פ"ה-  עבורי{עיבורי}   ו-ז"ה-  ידוד יתברך ויתהלל   מנהיג האותיות בסוד {מ}-ג"ן   י"[ה]   מבט"ל ה-גיהנ"ם-  דינים   באמצעות מ"ב-  ט"ל   מוחי"ן  מ"ה  בגי"מ  אד"ם  {תפ}אר"ת  ישרא"ל   -

"תפה"  בגי"מ  -תהלים-  מלך  המשי"ח  יעק"ב  בסוד  ע"   יב"ק {י}חוד {ב}רכה  {ק}דושה מהוים ע" פנים{לשונות} {ש}ל הת{ו}{ר}ה הקדו{ש}ה –"שורש"   מוחי"ן  נוטריקו"ן מ"וח-  יי"ן  טהר"ה  בסוד ט"  שי"ר   ה"ה  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד הנחתמי"ם  בממלכ"ה  שהינ"ה  מ"ב-  כל"ה    בסוד כ"ב-מל"ה  כ"ח האמונ"ה   "לצות"  נוטריקו"ן-  א"ל-ציו"י-  או"ת  עולם המצות המעשיו"ת  בסוד  -שמיע"ה-

אות    אור בינ"ה "שמע  יה" שורה בפנימיות הנברא  כ"אשר מקיים המצוות   המעשיות    ו{בכ"}ך   כ"ב   כ"ו  השם המפורש שופר מש"ה  העולה כ"ו    כ"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ   צירופי פרצופי אלקים אור בינ"ה  שם   "אהיה" בגי"מ   כ"א    מכחיד הקליפה דסיטרא אחר"א   ומעל"ה בסוד  ו"  מ"ה  על"ה    אד"ם מ"ה בגי"מ   מ"  כפול   ה"  בגי"מ   פ"ה  גילוי החכמ"ה השכי"נה  הנקראת א"ת  ב"שערי  מע"לה  וחותם תוחם ע"ב  בגי"מ  חס"ד   ס"ד  ח" דעת דקדושה ש"ם  אהי"ה  "במהותה"-מ"ב  מ"ה  א"ת ה"-  המהווה  -  אמ"ת  מ"ה  ב"ה- 

 בודאי  ב" כפול  ה" בגי"מ י" אור החכמה כ"ח   מ"ה  בגי"מ  א"דם  מד"ה  פל"א    ב"ממלכה" שנקראת  "בניו"  אותיות  י"ב  נו"ן   "אלכסונים"  בצירו"ף- כ"א  נ"ס  מ"י-ל"ה-   בסוד אהיה כ"א בגי"מ המשפיע נ"ס   נ"ון  ס"מך   בצירו"ף -כ"ו  סימון"-  השם המפור"ש "מילה"{סוד האמונה}בשפת הקבלה  המשב"ר  בסוד  מ"ב-שיר"ה  הסיטרא אחר"א  ומעבירים{מבעירם} מע"תה ועד עול"ם  אבודי"ם כולם {אכי"ר}. 

ל"ב

"ויצו  יוסף  את עבדיו  את הרפאים   לחנט  את אביו"

ד"ע   "ויצו" בסוד  "צדיק  ו"ו ורא"ה  ו"+ו"  בגי"מ  י"ב שהינ"ו  הצדי"ק  וזה סוד  י" כפול  ב"  בגי"מ  כ"  צרף האות למילה "צדיק"  מקובל   -  כ"ד  קו"ץ  י"-  המצביע על {ר}צו"ן  [מ]צ"[ח]- בסוד  רמ"ח  נוטריקו"ן  ר"ם-ח" -כ"ד  בתי די"ן-  בצירו"ף- כת"ב   די"ן   י"ד-  בודאי   י"ד בגי"מ  דו"ד  כ"ו"תב  די"ן   ד" כפול  י"ו  בגי"מ  ס"ד שהינו  ס"  כפול  ד"  בג"ימ  ר"ם   בסוד  ר"יש  מ"ם   וראה מ"ם  בגי"מ  פ" צרפ"ה  ל"שיר"  מקוב"ל  -   י"  שפ"ר- אור החכחמה בסוד  י"ש -  פ"ר גבורה עליונ"ה  -פ"  שיר"ה  - אור בינ"ה - 

פ"  בסוד "שמונים"  נקר"א  ש"ם-ינו"ן אור מש{י}"ח    מאו"ר  {י}"ש  [ח"]  דעת [ד]קדוש"[ה]- "יחידה  "  שמ"ה   מש"ה ש"ם  ה"    בגי"מ   אד"ם   מ"  כפול  ה"  בגי"מ   {פ}"ה  [גילו]"י  בסו"ד    י" – גילו"ף עשר ספירות החתומות במלכות ב"אמצע"ות  יוס"ף   ע"ב בגי"מ {ח}ס{ד}   ח"  כפול  ד"  בג"ימ ל"{ב} {נ}תיב[ו][ת] החכמ"[ה]- "תבונ"ה   ב"ן-ב"ת-ו"ה ייסו"ד מול{י}"[ד] [מ][ו][ח][י]"ן – "יחודים"   הנקרא"    "עבדיו" בצירו"ף   ע"ב  י"וד    י"ב  י"ד ו"  בוודאי -

י"ב השב"טי"ם ע"ד  בסוד ע"ין  ד"לת  בצירו"ף -י"  ת"ל  עד"ן-  בני"ן קדוש"ה עבור{עיבור}   -משי"ח-   מש"ה  בסוד  מ"+ש"  בגי"מ   ע"   צר"ף    י"  ח"  מקוב"ל  עי"ן  ח"י  בוודא"י  ח"ן {ח}כמת   {נ}סתר ש"םשיח"  שמ"ש  ח"י   ע"  יי"ן  שבעים פנים של התור"ה תורת ישראל הקדושה   "הרפאים" בסוד הצירוף -י"  שפ"ר   א"ם  ה"-   "שפה    י"  אמ"ר-  מדרגת החכמ"ה שורש הגאול"ה   א"   ר"ם   בסוד  רא"ש  "ם" החותם   א"ר  ש"ם {בגי"מ  ע"} במלכות  הנקראת   "לחנט"   אותיות  ט"ל-ח"ן  הרי רואה עיניך בזכות  "ח"כמת  "נ"סתר נחת"ם    מדרגת  ח"ן-  ת"ם -

{ש}למות הא[מ]ונ"[ה]  מור[י]ד   [ט]"ל-  "שמיטה"  בסוד  ט"י- מש"ה   ט"  כפול  י" בגי"מ צ"דיק  שהינו מש"ה  בודאי מהוה  "אביו"  בצירו"ף- {י}"ב  [פ]ל"א  { ו}"  בסו"ד -ו"  יפ"ה-   נוטריקו"ן  י"ו  פ"ה {ג}י[ל][ו]י"  [א]"   -"גואל"  השור"ה  בא"ת  השכינ"ה הקדושה  ומ{ע"ב}רה   בחסד"  ע"ב בגי"מ ובכ"ך עושה מעשה נקמה באומות העולם הסיטרא {ה}אחרא ו[י]שראל יוצ[א]י"ם לגאול"[ה]-בסוד הש"ם     "אהיה"  {אכי"ר}.

ל"ג

"ויבאו  עד  גרן  האטד"

רא"ה   "ו"יבא"ו"  הרי א"{ב}-"י  בסו"ד   פל"א  י"ב ו"ו   בגי"מ   {ה"מ}הווה אד"ם בגי"מ   ומשמ"ש  מ"   שמש" ע"ד  תפארת ישרא"ל   ע" כפול ד"  בגי"מ  ר"פ   בסוד פ"ר [ד]{י}"ן  ק[ד][ו]ש"ה-ש"ם   ידו"ד יתבר"ך  החותם"   ג"-נ"ר {נ}פש  {ר}ו"ח  בצירו"ף  - שופ"ר  ח"ן-   {ח}כמת  {נ}סתר אות "ג{י"מ}ל  בסוד  ג"  כפול ל" בגי"מ   צ"דיק  צר"ף   י"ם מקובל  צדיק"ים   הרי רו{א}ה  [ב]ינ"[ה] עולם [ה]צדיקי"ם-"אהבה"   בסוד  א"ב   ה"ה  {א}לפ א    {ב}יתא  צירופים ציפור"י"ם  וז"ה  סוד ק"ן  ציפור    בצירו"ף- צדי"ק  פ"ר  ניקו"ד-  בודא"י  צדי"ק  פ"ר נוטריקו"ן  פ"ה  א"ר   מבי"א לגילוי -אור ניקודי"ם -  בצירו"ף -קו"ד  מי"ם  נור"א- 

מדרגת תפארת  נור"א   ק"ו אמצ"ע  אור"נו"ן   המהווה    ק"-"וד" ו"+ד"  בגי"מ  י"  אור החכמה צר"ף  ק"  ל-חכמה-  מקובל   ק"כ  מ"ח  ה"   בסוד  ק"כ {צ}ירופי א[ל]קי"[ם] –צל"ם {מ}הוי"ם   [א]ור בינ"[ה]-"מ{א}ה"   {ג}ד[ל]ות מ[ו]חי"ן והשג"[ה ]-"גאולה"  הנקראת  "ה{א"ט}ד  והבט  א"+ט"  בגי"מ   י"  צר"ף  לאות  ד"  מקובל  י"ד בגי"מ  דו"ד   ה"  בודאי מלך המשי"ח   ב"ן דוד ה{י}נ"ו  ש[ו]רש [ה]גאול"[ה]-ש"ם   י-ה-ו-ה-  יתברך ויתהלל  {אכי"ר}.

ל"ד 

וישא"ו  אתו  בניו ארצה  כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה"

הב"ט   "וישאו"  אותיות  א"ש  "ויו"  בגי"מ  י"ג   בסוד  י"  כפול  ג"  בגי"מ  ל"  צר"ף    ל"אש" מקובל מדרגת  "אשל"  -א"לף   ש"ין ל"מד בצירו"ף-  די"ן   אלפי"ם   ש"-  מאור החכמ"ה   שי"ן נוטריקו"ן  ש"- י"ן  במילוי אות נו"ן    מקובל  ש"  ינו"ן  מלך  המשי"ח  הנקרא  "שינון"   בסוד י"ש-  נו"ן  אור בינ"ה ספירת מאו"ת  נוטריקו"ן   מ"-או"ת  המקבלת השפע מן ספירת החכמ"ה  "אלפים"  ומעבירה{מעברת}  תפארת  ו"אמת  באור החכמ"ה ו"הוא חותמ"ה  בסוד  חיו"ת-  מ"ה  בגי"מ  אד"ם  בפנימיות המלכות די"ן   י"+נ"  בגי"מ  ס"  צרף אות  ד"  מקוב"ל  ס"ד   ס"  כפול  ד"   בגי"מ  ר"ם  הרי רואה  ס"ד{מלכות} ב"אמצע"ות ספירת"פארת  ר"ם   ר"יש מ"ם בצירו"ף   שי"ר  מ"ם  {בינה} בסוד  ב"ן-  י"ה  זוכ"ה  לחס"ד ע"ב   בגי"מ  -

בוודאי  "אתו"  בסוד  או"ת   נחק"ק  במהו"תה אותיות  מ"ב-  ו"ה   המ"בררים הקליפה דסיטרא אחר"א מפנימיותה  ו{ב"כ}ך  כ"ב  אותיות   "בניו"  נוטריקו"ן ב"ן-  י"ו   בסוד מלכות שם  ב"ן ב"  כפול  נ"   בגי"מ  מא"ה להראותך המלכות  על ידי  י"ו י"  כפול  ו"  בגי"מ  סמ"ך  ס"+מ"+ך"  בגי"מ   ק"כ   צירופי אלקים  מעברי"ם    בסוד  ע"ב ר"ם   י"ם  את  הממלכה במו{ח}י"ן  [ש]ל[מ][י"]ם -  "מ{ש"י}ח  בסוד  ש"+י"  בגי"מ   {ת"} צרף   מ"  ח"  ת"   מקובל  "חתם"  תפארת  {מ}[ו]ח[י]"ן [ק]דושה- מהווה "קיום"  ק"וים מלכות אשר שמ"ה   "ארצה"  נוטריקו"ן   א"ר-צדק"ה  בודאי או"ר המוחי"ן מן תפארת צדק"ה נוטריק"ון   צ"  קד"ה   המעבר"ת    מל"כות    חב"ר  וצר"ף    -צ"  מלכות-  ורא"ה צ"  מול"ך  או"ת  הרי הצדי"ק מ{ו}ל{ך}  בסו"ד  כ"ו  העולה  בגי"מ  הש"ם  המפורש על "האותיות"   וזה סוד צדיק גו{ז"ר}    ר"ז   {א}ור [ה]ק[ב]ל"[ה]-  "אהבה" בפנימיות הנבראים  ישראל קדושים -י"ש לה"ם-  

בצירו"ף -י"ה של"ם- בסוד [י]" שמל"[ה]  שהינ"ם  שמ"י-  ל"ה   {ש}מע- א"ל   {מ}טטרון  {י}הוא"ל  מהוי"ם   חל"ק   בסוד ח"ק  ל" י"  חכמ"ה   "שמע-אל"    י" בינה    {מ}טטרון   י"  דע"ת {י}הוא"ל   עו{ל"ם  ה}ב"א בסוד  "מלה"   האמונ"ה  נחקקת בנבר"א    א"ר  ב"ן   ש"ם  מלכות בשפת הקבלה הקדוש"ה וז"ה המלכ{ו}ת  [לכ"ן]  [שמ"ה]בצירו"ף -  "כונה  שלמה"  הנקראת   "כנען"  בסוד"  כונ"ה-  ע{י}"ן  אור  החכמ"ה  מק{ו}בל  [ר"ק]  [ב]"ה  וזה סוד "ויקברו"  אותיות  "יקרב"וו"   נוטריקו"ן  יקר"ב  -ו"ו   {י"ב}  בגי"מ   סוד  שי"ר יק"ב  {י}חוד ב{ר}כה  {ק}דושה הנקרא   "במערת  " בצירו"ף-ע"ב  ר"ם    או"ת-   חס"ד העולה ע"ב  בגי"מ וחותם  "{ש}[ד][ה]   ה{מ}[כ][פ][ל][ה]" בצירו"ף-  כ"ד  מל"ה  שפ"ה- בסוד  "כל  מש"ה  פדה"  סוד הגאול"ה   של ישראל  בזכות  ייסו"ד  כ"ל  בגי"מ נו"ן {ש}ע[ר]י [ב][י]נ"ה-  רשב"י {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי כ"ותב  כת"ב  ו"  השם המפורש -

העולה כ"ו  בגי"מ  כ"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים וסודי הסודות"  רשב"י הקדוש" בסוד י"ש  ברי"ת  צרף  אות  א"  ספר הזוה"ר אשר רשב"י כתב"ו מקוב"ל   "בראשית"  אור החכמ"ה ושמות הקוד"ש שבה"ם"  ישראל משברים הסיטרא אחרא אומות העולם הגויים זהו ספר הזוה"ר  הקדו"ש {מ}פת"ח  [ה]גאול"ה-  מ"ה  בגי"מ אד"ם  וזה הסוד על רשב"י  נאמר  "נעשה אדם"  בצירו"ף-  נו"ן  שע"ה פל"א  מיד"ה-  אור בינ"ה מוחי"ן רשב"י  זצוק"ל  נקרא"  קר"ן פל"א  זכותו  תג"ן על גוא"ל  ישרא"ל וספר"ו ספר הזוה"ר נוטריקו"ן   ז"ו  ה"  או"ר  מלכות שמ"ה בזכות קדושתו נגאלת מן טומאת הנחש"  ועתיד המשי"ח  מש"ה  בגאולה העתיד"ה   לגלו"ת רזי"ן דרזי"ן {סודי הסודות} הידועי"ם רק למחב"ר ספ"ר  הזוה"ר הקדו"ש רשב"י ובגאול"ה {מ}וחי"ן [ר]שב"י מדרג"ת   -ר"ם-  יבוא" לגילוי בגוא"ל  ישרא"ל   וזה סוד  רשב"{י}  [ה]וא [ה]ג[ו]א"ל-ש"ם הקדוש  י-ה-וה- אור בינה   מהוו"ה {מ}[ו]חי"ן [ר]שב"י  [נ]שמ"{ה} לנשמ"[ה] – סו"ד  "המנורה" הקדוש"ה {אכי"ר}.

ל"ה 

"וישבע   יוסף  את בני ישראל {וג"ו} והעלתם  את עצמתי מזה"

הב"ט   "וישבע"   בסו"ד   י"ו   שב"ע   והרי  י"  כפול ו"  בגי"מ  ס"  אור בינ"ה  שהינ"ו   "שמונה"  בסוד ו"  נשמ"ה המשפי"ע מוחי"ן למלכו"ת   "שבע"  באמצעות תפאר"ת   ש"-  ע"ב  בגי"מ חס"ד החות"ם  אור האבו"ת שי"ן  בסוד  "שינון"  י"ש נו"ן בפנימיות הנבראים ישראל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שי"ם  - אותיות השם הקדוש  י-ק-ו-ק- מוחין  טהו"ר  מע"טר  נשמתם בסוד  מ"ט-  עש"ר   ספירות בל"ימה בצירו"ף   י"  ל"ב  מ"ה אד"ם  בגי"מ  וזה  {י}ו{ס}ף  בסוד   ס"+י"  בגי"מ  ע"  צר"ף  לאותיות  פ"ו  ומלא אותע"ין  מקובל  - ענ"ף  י"ו     בסוד  -יופ"י   ע"-   יוסף  {ח}כמ"ה [ד]קדוש"ה  ח"ד  ח"  כפול  ד"  בגי"מ  ל"ב  נתיבו"ת החכמ"ה מעבר הממלכה "את"  שמ"ה  ומעני"ק  ל"ה ל"  כפול   ה"   בגי"מ  ק"ן  חכמה הנקראת  "{ב}-ני [י][ש][ר]אל" - 

וראה  י"+נ" בגי"מ  {ס"}  אור בינ"ה   צרפ"ו  ומקובל-  פל"א  ס"  רשב"י-  המהוה   ר"יש  ש"ין ב"ית  י"וד  בצירו"ף-   שור"ש  יי"ן   יו"ד תיב"ה-  אור החכמ"ה יו"ד  בסוד  די"ו  ד" כפול  י"ו בגי"מ   ס"ד  -המשמיד ומכחי"ד הסיטר"א אחר"א  אומות העולם הייצר הר"ע  אשר -רשב"י-  בסוד -י"ב שר"ש-   אור השב"טי"ם  יישח"ט   הסיטרא אחר"א  ונאבד"ת  כל"א הית"ה  וזה {ח}ותם  [ב]מ[ל]כו"ת-חל"ב נוטריקו"ן  חיו"ת  ל"ב  הממתק "דם"{שורשי דינים}  בסוד "והעלתם"   אותיות  מ"ה-עולה  או"ת   בודא"י אד"ם מ"ה בגי"מ מלך המשי"ח  מעל"ה התפילות{אותיות}   ומחז"ק כ"ח א"ת –שם השכינ"ה  שהינ"ה בשל כ"ך  נקראת "עצמתי"  בסוד  ע"ת-צדי"קים  טהור"ה  היא {המלכות}מן הקליפה דטומאה"{אכי"ר}.

ל"ו

"וימת  יוסף  בן מאה ועשר שנים ויחנטו אותו ויישם בארון במצרים" 

ד"ע  "וימת"  בסוד   י"ו  אמ"ת יוס"ף  הינ"ו   י"  כפול  ו"  בגי"מ  {ס}"  אור ב[ינ"ה]  בצירוף -  [י]"ב  סנ"ה-  [ד]{י}"ן  [ח]כמ"[ה]-  "יחידה"  {מ}שי"ח [ב]"ן י{ו}ס"ף    -מ"ב-ו"  בסוד מ"ברר  הקליפה ב"אמצע"ות ע"ב העולה חס"ד בגי"מ   בסוד ס"  ח"ד   ח"  כפול  ד" בגי"מ ל"ב נתיבות החכמ"ה   המכחידטת הסיטרא אחר"א וחותמות  "מאה " גדלות מוחי"ן וידיע"ה בד"רכ"י  הבורא יתבר"ך   כ"ד  בת"י  משפ"ט בסוד מ"ט  שפ"ה השכינ"ה בגי"מ שהינ"ה  "ו"עשר"  בצירו"ף-  "שער  ו"  באמצעותה רוכשי"ם   ש"ם  רי"ו    כ"ו  העולה   תפארת הגבור"ה {רי"ו} בגי"מ   שהינו" כל"י  להשגת  כ"  כפול  ו" בגי"מ ק"כ צירפוי אלקים{אור בינה} שורש הנשמ"ה הנקראת  "שנים" בסוד י" שמ"ן נוטריקו"ן   נו"ן-  שמי"ם   המשפיעי"ם  מדרג"ת "ויחנטו" בצירו"ף   ח"ן  {ט"ו}  י"ו   ורא"ה  ט"+ו"  בגי"מ  י"ה ח"כמה  בינ"ה  סוד"   ח"ן  {ח}כמת   {נ}סתר  המהו"ה  י"ו   בגי"מ  -

"אבא  ג"ד  ה"- הארת חכ"מה אב"א - מז"ל{ג"ד}הנחת"ם  בממלכ"ה"  ובכ"ך משיג"ה  "ו{יי}שם"  בסוד   י"+י"  בגי"מ  כ"  צרפה  לאות   ו"  מקובל  כ"ו  והרי לך ש"ם  כ"ו  כנאמר     {ש}ם  {כ}בוד   {מ}לכות{ו} הנקרא   "בארון" בסוד  א"ור  בינ"ה   או"ר בגי"מ ר"ז המהווה   "במצרים"  נוטריקו"ן מ"ב-צי"ר  מ"ם   מ"ברר הקליפה הטמאה מן המלכות  צ"יר   וחותם ב"ה  ב"  כפול   ה"  בגי"מ  י"  זהו סוד   מ"ם{בינה}  שעול"ה לחכ"מה  י"  צר"ף   י"  מ"ם  מקובל מי"ם {ש}פע חסדי"[ם]-  ש"ם  בגי"מ ע"  פנים{לשונות} של התורה הקדושה שורים  בפנימיות הנבראים כ"ל ישראל צדיקים יש להם חלק לעולם ה-ב"א-  בסוד א"ב    {א}לפא  {ב}יתא  צירופים פרצופים המהויים  ציפורי"ם {נשמות צדיקים}המעלים התפילות  בסוד מ"ן מיי"ן נ"וקבי"ן  ל-מרומי"ם-  וז"ה מאו"ר   י"ם    ם"  זוכ"ה לאור התפארת{שמש} המאיר היר"ח{מלכות} {אכי"ר}.

תם ונשלם - "פרשת  ויחי" /מאת רשב"י גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}{מאמר מגידים} השב"ח לבור"א עול"ם.

 

OnLineTech