להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "וארא"

"פרשת  וארא" /מאת רשב"י נמסר לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו בצינור הנבואה.

א"

"וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו  אני ה "

ראה   "וידבר"    נוטריקו"ן  דב"ר –י"ו   תפארת ישרא"ל הינו מידת אלהים  הנקרא"ת  "דיב{ו}ר   בסו"ד  מידת הגבור"ה    {מ}ל{כ}ו{ת}  אשר   אורו"ת   {כ"תם}   {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות כ"ונסים   בפנימיות"ה   וראה ל"  כפול  ו"  בגי"מ אות  ק"ף  עליהנאמר רגלי"ה יורדות מו"ת ע"ץ  הדעת טו"ב ורע   ובע"ת מקבלת  האר"ה  "כתם"  צר"ף  באותיות   ק"ף מקובל-  ק"כ   מופ"ת-   בודאי אור  בינ"ה ק"כ  צירופי אלקים מבצעי"ם    מ"ב  עצי"ם  עבודת {מ"ב}ררי"ם    וזה "מופת"   מ"  "ואו"  פ"    ת"  בצירוף -פ"ו  אמ"ת-  בודאי  פ"ו  בגי"מ אלהים  מקב"ל בישו"ם בסוד ש"ם  יו"ם  חסדי"ם   מן אמ"תפארת ישרא"ל  ספירת הרחמי"ם   הנקראת  "אל משה" בסו"ד  -א"מש    ל"ה-  בודאי {חכמה}-א"   {בינה}-מ"  - {דעת}- ש"   חותם במלכות  ל"  כפול  ה"  בגי"מ  -

{ק}"[ן]  חכ[מ]["ה] עליונ"ה- ובכ"ך   מלך המשי"ח  מבצע "כח נקמה" באומות העול"ם  הסיטר"א  אחר"א    ק"ן  חכמ"ה  בסוד  ק"כ  ח"ן  מ"ה  בגי"מ אד"ם  תפארת ישרא"ל  גוז"ר  ב"ם באומות העולם ב"שם"  מ"ב  מית"ה  {ו}מ{ש}מ[י]ד"ם    [ע]"  פנים של התורה תורת ישראל   הקדושה  ראש  "ישוע"   {י}ימח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים  "כורתים"  בסוד כ"ו שי"ר תמי"ם  השם המפורש שופר משה  ש"ם  ה"  העולה כ"ו בסוד כ"  כפול  ו"  בגי"מ ק"כ  צירופים ציפורי"ם   שהינ"ם  יי"ן  מש"ה "שיר" בסוד י"שר  נוטריק"ון י"ש  א"ר  רא"ש  י"  הארת החכ"מה   {ה}{מ}{כ}חיד{ה}   בסוד משי"ח  "המכה"  הסיטרא אחר"א   כ"ה  מ"ה  בגימאדם תפארת ישראל  בכ"ח  {ה}ש{כ}ינה   משב"ר  ש"ר  מ"ב    מ"ם  ב"ית   בצירו"ף -ם"  בתי"ם-  {ב}על מוח[י]"ן דבי[נ"]{ה } – יב"נה    בסוד "עולם בחסד  יבנה"  בודאי  -

{ב"ח}סד     ב" כפול  ח"  בגי"מ  י"ו  מאור התורה ס"ד הקבל"ה  עול"ם  נוטריקו"ן עול"ה- מ"ם מלכות השכינה עולה ומקבלת הארת מן מ"ם בינ"ה  ועושה מלחמה בסיטרא אחרא באמצעות מדרג"ת "יבנה" נוטריקו"ן  ינו"ן-ב"ה   בודאי אור מש"יח   {י}נ{ו}ן   י"ו  י" כפול  ו" בגי"מ  ס"  במילוי סמ"ך בגי"מ ק"כ בצירופים   מכח"יד"   על ידי  ח"   כפול ד" בגי"מ ל"ב נתיבות החכמה דקדושה את החכמה הז"רה זהו {ס}מ"אל  {ה}ר[ש]"ע  המהוה "שסה" מצוות לא תעש"ה ומשיח  צד"ק   "ישמידו"  באמצעות ש"ין ס"מך  ה"א  בצירו"ף- שנ"ה סמ"ך  פל"א  י"-    בודאי שנ"ה בסוד ספירה דבינ"ה אות סמ"ך בגי"מ ק"כ צירופים  שהינ"ם  פל"א אל"ף אור החכמ"ה אות יו"ד  ד"  כפול י"ו   בגי"מ ס"ד  המעביר ועוקר כל קליפה רע"ה וזה שנאמר  "ו{י}א{מ}ר א[ל]י{ו} אני [ה]"-  מקובל  "יהלום"  בודאי ה" יתברך ויתהלל בגאול"ה  העתיד"ה  יהלו"ם ויחרי"ב  הו"א ולא מלאך הו"א ולא שלי"ח  את ר{ו}מ"[י] הר[ש][ע]"ה-  "עשי"ו  ישו"ע זה גילגול  של ז"ה   י"מח ש"מם ו"זכרם   ע"ולמים{אכ"יר}.

ב"

"וארא  אל  אברהם אל יצחק ואל יעקב  באל   שדי"

רא"ה   "ואר"א   בסוד   או"ר   פל"א  שהינ"ו   פא"רא"ל   ו"    תפארת דחסדי"ם  מדרג"ת   "אברהם"   בסו"ד "בר מאה"   המהווה ר"ם  הב"א בודאי   א"  ב"  ר{יש}  ה" ם" בצירו"ף-   רשב"י   מא"ה-  מהווה חס"ד    שהינ"ו  ס"ד ח" ד{ע}ת דקדו[ש]["ה]-"שעה" {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטי"ם  {ג}[ב]ור"ה  [ע][ל]י[ו]נ"ה- "גבעול"  בסוד  ע"ב  גוא"ל  חסד ע"ב בגי"מ חותמי"ם ביצח"ק    בצירו"ף   י"ב ח"ק  צדיק   והב"ט  זה   עניי"ן  "ע{ק}דת [י]צח[ק]"   צר"ף אות  ו"  משי"ח  מקובל – יק-וק- השם המפו"ר"ש – וא"ל  - בצירו"ף  -  פל"א  ל"ו"-

בודאי אור אל"ף ספירת החכמ"ה כ"ח  מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישרא"ל ל"ו   ל"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"ף צר"ף   ק"  ו"  ל"  פ"  מקובל קו"ל  פ"ה   הינ"ו  "יעקב"   בסוד  עי"ן  ק"ב   בגי"מ   -אלהינו-   בצירו"ף  -פ[ל]"א  ינ[ו]"ן  {ל}"{ה}-  סוד "הללו" "באל"   בסוד   ב"  כפול  א"ל בגי"מ   ס"ב    שהינו  הארת ס{ב}"א [ק]ד[י]ש"א-  יב"ק {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה  ס"  כפול  ב"  בגי"מ   ק"כ  צירופי אלקים אור בינ"ה נקראים ש{ד"י}  וראה    ד"  ש"י  אור בינה השם המפורש ד" אותיות י-ה-ו-ה-  יתבר"ך, פירושי אחר"  "שדי"  בצירו"ף -ש"   ד"י   בגי"מ  דו"ד    צר"ף אות  ש" מקובל שו"דד בוודאי {דו"ד}  המ{ש}י"ח-

"שודד" ניצוצות קדושה מן הסיטרא אחר"א   וזה  שו"דד" בגי"מ    ח"  דעת דקדוש"ה המכחידה דעת דסיטרא אחר"א, עניין אח"ר שו"דד"  ד"  כפול   ד"  בגי"מ   י"ו   מאור התור"ה י"ו  בגי"מ  -  א"ח  ד"ג-   תפארת ישרא"ל  {א"ח} בגי"מ ט"  אורו"ת   חכמה בינה דעת חסד גבורה  תפארת נצח הוד ייסו"דג" החתומים בפנימיות     הצדי"ק{שם משי"ח}  בצירו"ף -י"  שמ"ש  מ"ח  - והו"א  מ{ש}פ"יע    ש{פ}"ע   {מ}"י- {ש}כ"ל  {מ}ור"ם   {פ}ועל בפנימיות הנברא"ים  ישרא"ל צד{י}[ק]י"ם [ק]ד[ו]שי"ם- שם י-ק-ו-ק  יתבר"ך  כ"ך  {מ}גלי"ם  [ר]זי"ם  [ו]סתר"י   [ת]ור"ה -  ת"ו  ר"ם    נוטריקו"ן    ם"  תור"ה   אור בינ"ה   שי"ר  מאו"ת  ה"  {ר}ש[י]מו"ת  ו"[ה]   [פ]"ה  א"ל –

"פריה"  נוטריקו"ן  פ"ר-  י"ה  גב"ורה  ע"ליונה שם ע"ב בגי"מ  חס"ד  שפ"ר יה"   המהוה  י"ש  פא"ר  ה"  רא"ש  יפ"ה     שהינ"ו  -א"ר  י"   שפ"ה-  בגי"מ שכינ"ה המכחידה כל קליפ"ה בודא"י כ"ל בגי"מ נו"ן שערים  כור"ת ראש הייצר הר"ע  "ס{מ}אל" ה[ר]ש"ע  - מ"ר  בגול"ה  בעת הגאול"ה יהווה מ"ח  ר"ם    כידוע  אות  מ"  מן  סמא"ל מלך המשי"ח  ישב"ר בסוד רשב"י  וייקח"ה  וז"ה  מ"  סא"ל בסוד המלאכי"ם    {א}סתריאל  אדריא{ל}    {ס}נדלפון  וה"ם" מנהיגים העולמות מכ"ח  ה" יתברך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל בעל כ"ל הכוחות כול"ם  הוא ראשו"ן והוא אחרו"ן ומבלעדי"ו אין אלהים ולך בזה הדר"ך ולא תטע"ה חס ושלו"ם בזאת הנקוד"ה  י"ש  בורא אח"ד יתברך ויתהלל וכל הענינים בטלים ולא נחשבי"ם לפני"ו  והוא המאציל המוחל"ט  ללא גבו"ל   ואינו מוגבל וחס ושלום לא תחו"ם  ובזה הנקודה אחוז חז"ק אשר חס ושלום סמא"ל  הרש"ע לא ייט"ה אותך  וראה אחריתם של  ארב"ע  הכנס"ו לפרד"ס העליון  ורב"י  עקיב"א גילגו"ל    יעקב  א"    נכנס בשלום ויצ"א בשלו"ם ורא"ה זה   -הפרד"ס-  ספ"ר   ד"  אותיות  י-ה-ו-ה- 

בסוד  א"ל  {ה" יתברך} אשר אמ"ר  שד"י  בסו"ד החכמה אמ"ר י"ה בצירו"ף-מאמ"ר י"ה ומצביע  על - "{ש}תי [ד]מעות ל[י]ם הגדול" והם הדמעות"   בסוד  ד"ם- עות  והד"ם צבע אדום  מידת הדי"ן  המעותת את תמונ"ת המציאות, והמציאות  מלובשת   בתוך תמונה כנאמר "לא קם בישראל כמשה  עוד. נביא ומביט את תמונתו" הרי  התמונה הינה המציאות בסוד מצא –אות הנבי"א  את המציאות רוא"ה בסוד האותיות וז"ה  התמונ"ה  הינה   "לא קם"  לשון  ל"א   שהינו אין סוף יתברך לא מושג הוא קיומ"ה  ומקימה  בסו"ד  הי"ם  והי"ם   הגדול בסוד  דגלי"ם  שהינם  נשמות  ראשי  י"ב  השבטים החתומי"ם   ב"י  כינויי  לנ{ב"י}אים  הקדושים, ומידת  הדי"ן  דרכ"ה התמונה נחז"ת בסוד שת"י  מידות  די"ן קשה ,עולם עליון-בינה,  דין רפה  מלכות  תחתונ"ה,  וכאש"ר  ה" יתברך משלי"ך בסוד השפעת די"ן  את המידה העליו"נה בינה   וממזג"ה  במלכות  אז התחתונה מהפכת עצמ"ה לחתונ"ה וזה ביטו"ש  דין בדי"ן המולי"ד  התבשמות  רחמים ,

והתבשמו"ת  לשון בושם שרי"חו נעי"ם  ורי"ח  אור החכמה כך לשון הקבלה נקר"א  ונעי"ם לשון תנועה , והרי החכמה באמצעות תנוע"ת הדי"ן מושפע"ת לי"ם  לשון איו"ם הדין הגדו"ל   ומתקרא כך מכיון שחותם באד"ם גדלות מוחי"ן ודרך המכאובים נולדי"ם הארו"ת  וזי"ו השכינ"ה  מגולת במהל"ך התפילה, הרי המהלך לשון התקדמות במעלות הקדוש"ה מידת הדי"ן העליו"ן בינ"ה  מעביר"ה עבורו הקדוש"ה, ומידת הדין  הרפ"ה-  מלכות לשו"ן  רפוא"ה ואין רפואה אלא ההשכל"ה  והידיע"ה  כנאמ"ר   "דע אלוקי אביך ועבדהו" והרי כידוע לחכמי הקבלה   ו"עבדהו" לשון עבדות ועב"ד דין בתורת הקבלה  ועל יד"י  הניסיו"ן  האות  ו"   -

במידה ועמד"ת  בסוד הידיע"ה  תצורף  למילה  "עבדהו" ותהפך ל "ועבדהו"  ואות  ו" רחמים  ממתקת הדי"ן  שהינו עבדות  ואז יש לך ללמוד  -אלקי"ך  לשון ש-קולך הפנימ"י-  הינו -האלקים-  בתוכ"ך   והגדו"לה  -חסד בתורת הקבלה" מגיעה באמצעות  יגיע"ה{די"ן}    והב"ן הנאמר ואז ה" יהיה עימ"ך  כנאמ"ר  "גם אם אלך בגיא צלמות לא-אירע רע" כלומר  אל"ך  לשון הליכ"ה- התקדשות וטהר"ה שבמהלכה  "גיא"  לשון גאו"ה   וצלמו"ת  לשו"ן אצילות יתר"ה  זה פחד"י  הר"ע שהינו ר"צון- ע"צמי  אגואיסטיות הטבוע"ה בנפשי ,א"ך שבהיפו"ך  הינו  כ"א  ועולה  השלו"ם  בגימטריה  ,  והינו ק"ו- אמצע המשכי"ן לשון חותם  שלו"ם  בי"ן הניצני"ם  לשון ניצי"ם –

יריבי"ם  הקרואים  קו ימין {חסדים} וקו שמאל{דינים},  "אז"  שהינ"ו    ח" בגימטריה  לשו"ן חיו"ת  האלוקית המחייה אנוכ"י בעת  שמפעמ"ת בקרב"י לשון קרביי"ם שבפנימיות  גופי בודא"י לא   איר"ע   והרי    א"י-ר"ע ההפך מין הרע שהינו  טו"ב יהיה מנ"ת חלקי  כמשל לחל"וק ומלבו"ש המכסה האד"ם מפני הערו"ם לשון ערמומיות הנח"ש, כך  ה" יתברך אהו"ב נפשי יכס"ה נפשי וילביש"ם  במגיני"ם  והמג"ן   {מ}כאל-{ג}בריאל-{נ}וריאל עליה"ם  נאמר"  "ברכוני לשלום מלאכי השלו"ם הרי השלו"ם  הינך הוא ה" יתברך והללו   "מלאכיך" לשון המלאכה שהינך מבצע בעולמ"ך  דרכ"ם נעשי"ת העבוד"ה לשון הדי"ן בממלכה וה"ם -

בסוד כ"לי העבודה  המכלים להוראותיך , אך האומ"ן שהינך הוא   ככתוב  "הוא מקומו של העולם ולא העולם מקומו" חס ושלום, הרי הו"א  מקומ"ו   לשו"ן קיו"ם  כל העולמו"ת ואין מלבד"ו  הרי אי"ן שהינו אי"ן סוף יתברך לא מושג הכל אח"ד  ואין מלב"דו   והברכ"ה לשון ברכונ"י-  ברכיי"ם שנקראים  נצ"ח והוד ובאמצעותם  נצחו"ן על הדיני"ם הענק לי   והו"ד לשון הודי"ה ותפילה  חתו"ם בפי"  וזה סוד  " תהילתי אחטם לך" הרי  ל"ך –הבורא יתברך ויתהלל  תהילתי לשון תפילתי   וכידוע תפילה  תהילה משמעותה  ואחט"ם בסד"  חט"ם  -הרחה  - חכמ"ה לשו"ן הקבלה , כלומר בחכמ"ה שחתמת בתפיל"ה ב"ה קש"ר  כל  הספירו"ת – ל "ספר" שהינה  המלכו"ת- ספר הנשמו"ת שכל הנשמות מהווים  שם  אותיו"ת   -והאות  אותו"ת   וב"ך  בהיפו"ך   כ"ב אותיות שחתמ"ת ברוח"י  משורר אנוכ"י  עבור"ך –לשון  תפילותי עוברו"ת  עיבו"ר   ומקובלות על ידך  כמש"ל לעובר{תפילה} הנולד{מקובל בעולמך }. 

ג"

"וגם הקמותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען"

רא"ה    ו"גם"   ג"ימל  מ"ם בצירו"ף-   ם"  גמלי"ם-  חכמה בינה   תפארת מלכות  שם  ה-ו-י-ה-  יתבר"ך  או"ר בינ"ה  ם"   בסוד מבנ"ה י"ה  "הקמותי"  נקרא"    "קיום" ת" בודאי אור בינ"ה ת" בגי"מ  -ארב"ע  מאו"ת- בצירו"ף  א"ם  ת"ו   שע"ר  א"ב-  נראה מבעד לתפארת קיו"ם  בסוד קוי"ם  ג"ימל  בסוד גמלי"ם  נוטריקו"ן  ג"  מילי"ם  י-ה-ו- הנחתמים בפנימיות  הממלכ"ה" ובכ"ך מקובל  י-ה-ו-ה  יתהלל בודא"י  "את"   בסוד השכינ"ה הזוכ"ה ל  -"ת"ו  "א"לף-   אור החכמה"    מאו"ר  ח"   בסוד {פ}ל"א  [ר]מ"ח  [ו]"- פ"רו   נוטריקו"ן   פ"ר   ו"  תפארת דגבור"ה   נוטריקו"ן ד"ג-בא"ר-ו"ה  הצדי"ק   רמ"ח  המנק"ה בסוד "נקמה" בסיטרא אחרא את מלכות הקדוש"ה  מן הקליפה הטמא"ה  -

וזה הצדיק "אמת"  נקרא  ק"ו אמצ"ע    "אמת"   מ"  א"ת  בודאי אור בינ"{ה} [מ]וחי"ן [ש]למים  - "משה"  נקראי"ם קר"ן פל"א מי"ם "זורחים"  בסוד   זוה"ר  חיי"ם  תורת הקבלה בפנימיות נשמ"ת  הצדיקי"ם  ענבי"ם בסוד ע" בני"ם  לאלקים חיים יתבר"ך  "נחשבים"  ב"ן-משי"ח  בסוד ש"ם ב"ן  מלכות המקבל הארה מ"ן ש"ם מ"ה  בגי"מ אד"ם  משי"ח ישרא"ל בסוד  שמ"י   ח"  {ש}מע-א"ל  {מ}טטרו"ן   {י}הו-א"ל  המהוים ח"י"ת   נוטריקו"ן  ח"י-או"ת יס{ו}"ד החכמ"ה  עת[י][ק]  {ק}דיש"א  ש"ם –יקוק- יתה"לל נקר"א   "אתם"  בודאי  א"  ת"ם אור החכמה  א"  חתום באי"ש  הת"ם אי"ש שם הצדיק השלם בא{מ}ונ{ת}ו  -ת"ם   וזה סוד ל"תת"  בצירו"ף  -ת"לת-   

מוחי"ן  חכמה בינה דעת המהוים הגואל צדק  צ"  חכמה  ד"  בינה ק" תפארת   וזה סוד  צל"ם   צ"  חכמה  ל" בינה  ם"  תפארת ועל זה הסד"ר  ת"ל בסוד בני"ן הקדוש"ה  נבנה ונחתם במלכות "מב"  כ"ל  או"ת  בודאי ש"ם מ"ב    מבש"ם  דיני"ם וחותם חסדי"ם  לה"ם בסוד מל"ה  ל"  מ"ה  בגי"מ אד"ם תפארת ישראל   י" חכמה י" בינה י"דעת והרי  ל"  כלי"ם בצירו"ף –כללי"ם-  בה"ם    בסוד  ב"  כפול מ"ה  בגי"מ  צ"דיק חותם חכמה המכחידה הסיטרא אחר"א   ובכ"ך ישראל זוכי"ם ל"ארץ" נוטריקו"ן  א"ר-צדי"ק     בצירו"ף   א"ר   ק"ץ  י"ד  בגי"מ דו"ד  מלך המשיח חותם ק"ץ  על -[ש]ל{ט}"ו[ן]  רומ"י – הנקרא  "שטן  רומיא"ל-   י"מח ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים    באמצעות   מדרג"ת הקדוש"ה י"  ר"ום  א"ל   מלך ה[מ]שי"ח  גו[א][ל] צד"ק  {י}עקו"ר הר[ש]"[ע] -  ממלכת  "ישמעאל- על ידי"   -עי"ן   שמא"ל-   סתרי תורת ישראל המושכים די"ן  ק"ו  שמ[א]"ל   מעש"ה מרכ"בה ע"ין  בסוד  ע"  [י]י"ן  שבעים [ל]שונות [ש]מות [ק]וד"ש {נ}ור"א  זהו סו"ד "נשקיאל"   סוד נשיקה קשר נשמה לנשמ"ה מדרגת משי"ח כ"ך  מכחיד הקליפה הטמא"ה דסיטרא אחר"א   בסוד "כנען" ייכנע"ו כול"ם  לישראל"  בגאולה העתיד"ה מלך המשי"ח י"{ש}  [מ]"ח  [כ]לי"ם –  שמ"כ   {ש}ם   {כ}בוד  {מ}לכותו מול"ך  על כ"ל הבריא"ה  ברשו"ת    ה" יתב{ר}"ך ויתהלל  {ב}על [כ]"ל  [ה]כוחו"ת כול"[ם] –

"מרכבה"  בצירו"ף {כ}"ב  [ר]"[ם]  ה" –כר"ם"  ב"ה  בודאי  ב" כפול  ה"  בגי"מ י" אור החכמה במלכ{ו}ת [ה]נקראת {כר"ם}  והיא המלכות הקדושה תשמיד ותכלה  ה"כמורה "     ה-נצרו"ת  שמ"ה-  "צרות נשמה" נשמ"ה דסיטרא אחר"א רו"ח הטומא"ה יורדת לגיהנ"ם מצפצפ"ת ולא  עול"ה  אש"  השופ"ר ש"ל מלך המשי"ח שורפת ראש השט"ן  הנחש הר"ע יימח שמו וזכר"ו   זכ"ר לא יישא"ר   מזרע"ו   זר"ע   ע{מ"ל}ק   משי"ח בן דו"ד    מ"ל ומכרית הטומא"ה באמצעו"ת   מ"וט פל"א    שהינ"ו  אל"ף  מ"טט ו" המלא"ך מ"{טט}"  בגי"מ  ח"י   בצירו"ף  אות   מ"   מ"חי"  {צ}די[ק] [ח]"[י] עולמי"ם- יצח"ק  מזמ"ר  הקוצי"ם   בסוד שושנ"ה ב"ן החוחי"ם  בודא"י  ש"ש    נו"ן   בסוד ש"  {ש}נו"ן  [ד]י"ן [ה]אבו"ת "שדה"  התפילות  ייחודי"ם קורעים   רקיע"י"ם דטומא"ה ואור האלקים  נר"אה  בפנימיות הכיפ"ה   וראה סוד הכיפ"ה  כ"פ   י"וד  פהה"    פ"+פ"  בגי"מ  ק"ס  -

צרף   י"  פ"  ה" מקובל - כ"ד    פסיק"ה-  בודא"י   {כ}"ד [ב]תי [ד]י"ן – כב"ד  נוטריקו"ן   כ"ב  ד"   מעשה מרכ"בה  המהוה ד"  אותיות  ה-ו-י-ה  יתברך   פסי"קה עונ"ש  מו"ת   בצירו"ף-"שמע נון אות"  פוס"ק  אור החכמה המכחיד כ"ל    קליפ"ה דסיטרא אחר"א    בוודא"י  פ"ו- ס"ק  מידת אלהים   העולה פ"ו  בגי"מ בסוד  פ"  כפול  ו"  בגי"מ  ת"פ  מלא אות  פ"ה וצרף  ת"  מקובל   תפ"ה  בגי"מ תהלים  {א}ור [ד]ו"ד {מ}שי"ח –"אדם"  בגי"מ מ"ה תפארת ישרא"ל    ת"  פ"ה  ארב"ע  מאו"ת    בסוד  אמ"ר  ע"ב  או"ת    אור החכמ"ה   אמ"ר  ר"ם   א"  שהינו א"ר  מ"   חס"ד  בגי"מ ע"ב  החותם במלכות מוחי"ן  באמצעות    ייסו"ד  או"ת   שהינה תו"  פל"א  בצירו"ף פלא"ות   נוטריקו"ן פ"ה לאה אות עול"ם עליו"ן המשפי"ע  לרחל"רי"ח-א"ל  סוד החכמה  המשמיד הסיטרא אחרא ארורים הם  לעולמי ע"ד  זה משיח ע"ד  בסוד ע"  כפול  ד" בגי"מ  ר"פ בסוד פ"ר  [ד]{י}ני"ם  [ד]גב[ו]ר"ה- 

שם  ידו"ד יתברך מעי"ד אומות העולם לא יקומו לתחיי"ה  נוטריקו"ן  ת"  חי"ה וראה סוד נפל"א נוטריקו"ן נ{ו"ן-פל"א}   בסוד פנוא"ל  נוטר{י}קו"ן  [פ]"ה נו"ן  [א]"ל   סוד"ו  ש"ם  פא"י  פ"ותח א"ת  י"דך  בודאי פנוא"ל   פות"ח  בסוד  ו"  פת"ח  ניקו"ד פת"ח    את השכינ"ה   א"ת אותיות  התור"ה לקבלת האר"ה  הנקראת י"דך"   י"ד בגי"מ דוד כ"ד  ספרי תורת משי"ח גואל אמ"ת    בסוד  א"ת  ם"   ישראל תחז"ו   באות  ז"  כפול   ו"  בגי"מ   מ"ב  שם קדוש ונורא מ"ברר ומכחיד מעביר ומכלה הסיטרא אחרא ראש השט"ן נכרת  בכ"ח הצדיקי"ם  ואי"ן  לשע"ר בסוד ל"  שע"ר   חכמה י"  בינה י"  דעת  י"  {ש}ע"{ר}  ע[ש]"ר "שרש"  הארה אשר משי"ח הול"ך  בודאי בסוד  כ"ל  ו"ה חותם  ו"  כל"ה  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  בסוד  ל"  ח"ק   [ה]נקר{א} עולם [ה][ב]"א – "אהבה".{אכי"ר.}   

ד"

"לכן אמר לבני ישראל את ה" והוצאתי אתכם"

רא"ה   לכ"ן    בסוד  כ"ל  נו"ן {י}{י}ס[ו]ד [ד]בי[נ]"ה- י"ד ינו"ן    י"ד בגי"מ  דו"ד  שהינו ינו"ן   י"וד  נו"ן    ד"  כפול  י"ו בגי"מ  ס"ד  צר"ף  נו"ן   ס"ד  נו"ן     פת"ח  אות  ד"  כ"ך  ד"לת   וצר"ף   ס" נ" ד" ל" ו" ן"   מקובל  "סנדלון"  צר"ף אות  פ"   בינ"ה  על פי הקבלה  וראה "סנדלפון"  בצירו"ף   במילוי אותיות  ו" ס"   במילה  כ"ך   ס{מך}   נ"  ד"  ל"  פ"  ו{או}    ן" מקוב"ל  - פנוא"ל   ד"ן  ס"מ-בוודאי  - פ"ה  נו"ן  א"ל אור בינ"ה  הנקרא"   אל"ף  נו"ן  המקבל שפע מ"ן  חכמ"ה א"לף {ד}"ן  ס[מ][א]"ל הרשע   הנקרא "מאד"  ובגאולה העתיד"ה מלך המשי"ח   אד"ם  בגי"מ  מ"ה תפארת ישרא"ל ישב"ר בסוד רש"בי   ר"בי  ש"   נוטריקון י"ש  ר"ב    ר"יש  ב"ית   אוס"ף אות  א" אות משי"ח  מקובל-  י"  בראשי"ת-  בודאי אור ברי"ת  א"ש  כ"ח הנשמ"ה יכחיד סמאל הרש"ע   ולעתיד לבוא הייצר הר"ע  יהו"ה  מ"   ס"אל  שם קדוש   והרי  {א}ין  {ס}וף  יתברך באמצעות אורו מלך המשי"ח  {מ"ל}   -

הייצר הר[ע] {י}ימח [ש]מ"ו  וזכר["ו]  - "ישוע"  עשי"ו  כח הטומאה דסיטרא אחר"א לגביו  נאמ"ר  "ואת רוח הטומאה אעביר מן   הארץ"  ולכן נאמר "לבני "  בסוד  י"  לב"ן  אור {א}ריך  {א}נפי"ן  רחמי"ם בסוד רמ"ח   מ"י    י"  מ"ח  ר"ם  יימחה זר"ע  נוטריקו"ן ז"ה ר"ע עמל"ק  בסוד  ע"  מל"ק הקליפה הטמא"ה דסיטרא  אחר"א  והמול"ך   בסוד כ"ו מל"ה   השם המפורש שופר מש"ה ש"ם  ה"  שהינ"ו  "ישראל"  בסוד ל"י  ראש"  ל"י  בגי"מ  מ"   אור בינ"ה   רא"ש   ש"  א"ר האבו"ת   הנקראים  אנ"י    בסוד פל"א יי"ן    מהוים המלא"ך  פנ"אל   נוטריקו"ן פ"ה נו"ן  א"ל  מגלים הארת חכמה במדרגת מלכות "אני"  וז"ה בגי"מ  י"ב  צירופי אלקים "אלכסוניים"  בסוד כ"א  ניסים שם אהיה יתברך העולה בגי"מ כ"א    -

וחותם "ניסים"  בסוד יי"ן  {סמ"ך}  בגי"מ ק"כ   צירופים -ציפורי"ם-   נוטריקו"ן -פ"{ה}  צדיקי"[ם]  [ש]י"ר-  "משה"  חותמי"ם וכ"ך  מכריתים  בסוד כת"ר  מי"ם  הסיטרא אחר"א  הנקראת "והוצאתי"  בסוד  "תיו  צואה" בוודאי  סירחו"ן  חיסרו"ן  זה שם הסיטרא אחר"א  אומות העולם וה" יתבר"ך ויתהלל בע"ל  כ"ל הכוחות כול"ם{כלים}  מכלה הקליפה  הגס"ה   וחותם בבנ"י ישרא"ל    מדרגת הגאולה  הנקראת  "אתכם"  נוטריק"ון א"  כת"ם   {כ}תר  {ת}פארת {מ}לכות   פל"א  אל"ף  ,פירוש אחר   "אתכם" בסוד כ"א  ת"ם האמונה   השלמה כ"א שם אהיה בגי"מ  עולה עולם דחרות"א" אות  [א]  שורש ה{ג}{א}ו{ל}"ה שם  -"אגלא"   תחית המתים  בש"ם זה  קמי"ם הצדיקי"ם "{א}גל{א}   א" +א"  בג[י]"מ ב"  צרפה לאות  {ג}"{ל}  מקובל [ל]"ב    {ג}"  אב[ו]"ת- "גילגול"  הנשמות ה"ם  האבות מהוים מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל נשמת גואל  ישרא"ל{אכי"ר}.   

ה"

"ולקחתי  אתכם  לי  לעם והייתי לכם  לאלהים וידעתם  כי אני  ה" אלהיכם  "

ראה  "ולקחתי"  בסוד  -ל"י  חוק  תי"ו -  בודאי  -אור מקי"ף-  בצירו"ף- ק"ו  אמ"ר  יפ"ה- אור החכמ"ה  חות"ם   חיו"תם" האמונה  השלמה תפארת חו"ק בסוד ח"  ק"ו   {כ}"ח הדע[ת ] דקדוש"{ה}- תכ"ה  {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה   בפנימיות  המלכ{ו"ת}  ת"ו מלכ"ה שמ"ה    כ"ה  שלמ"ה {ס}וד השכי[נ]["ה]- "סנה"  ועל ידי "אתכם"   נוטריקו"ן א"  ת"ך   ם"   מאור בינ"ה  בצירו"ף- {א}מונ"{ה} [ב]רי"ת [ ה" ]-  "אהבה"   המלכות מתבשמ"ת  מן הדיני"ם    ונהפכי"ם  ל-יי"ן  מדה"-   סודות"ורת ה{קב}לה-  ק"ב   בגי"מ  אלהינו   בצירו"ף  - ינו"ן  א"ל  ה"-  אור משי"ח מגולה  ב"אמצע"ות  הדיני"ם הממותקים כ"ך  חס"ד  בגי"מ ע"ב נחתם בפנימיות הנבראי"ם וזה סוד  "לעם" בסוד  ע"  מ"ל  שבעים פנים   לשונות של התורה {מ}"ל   [ה]נחש ה{ר}"[ע ]   -

וזה סוד  "מערה" של רשב"י  הקדו"ש  מדרג"ת    מ  ע"  ר{יש}  ה"  בצירו"ף-  שע"ר  מ"ה   בגי"מ אדם תפארת ישראל מלך המשי"ח   עש"ר  מ"ה   בסוד   שמ"ע  ה"ר    -בסוד אבו"ת   נוטריקו"ן  א"ב-אות  סוד האותיות  וג{א}"ל בסוד [ג]ו[א]["ל]-  ש"ם   "אגלא" את עמ"ך ישרא"ל   וראה   א  "ג"   "ל"  א      בסוד ל"ג     ל"  כפול   ג"  בגי"מ   צ"   סוד    {צ}ל"ם  משי"ח המג"ן עלי"ו  מן קליפות הטומא"ה  דסיטרא אחרא ובז"ה  ו"  זה"ב [ד]{י}"ן ק[ד]{ו}ש"ה  שם ידוד יתברך  כור"ת  בסוד ו" כת"ר    כ"ו   א"ר  תי"ו  סוד המ"נ גינה     העלאת ניצוצות קדושה מ"ן  {מ}יין  {נ}וקבין מן המלכות  "גינה"  בתורת הקבל"ה זה מכחיד ומשמיד  את הנחש  השט"ן י"ימח   ש"מו   ו"זכרו  ע"ולמים  וכ"ל השב"ח  "לאלהים" בצירו"ף-  

א"ל   מיל"ה-   צר"ף  אות  ו"  משי"ח  מקובל-אליה"ו  מ"ל-  ומשמיד אומות העולם   על יד"י  ל"י  ע"ד  י" או"ר  עד"י    בצירו"ף-  פל"א  ע"ד  רי"ו-  בגי"מ  גבור"ה   וזה  ע"  כפול  ד"  בג"מ    {ר"פ } בסוד פ"ר פ"ר  שהינ"ו   פ"ה  ר"יש   בצירו"ף פ"ה שי"ר   שפ"ר  י"ה  סודו"ת תורת הקבלה המכחידות ומבערות סמא"ל הרש"ע   ו"אז"  בגי"מ ח"  {כ}"ח  {ה}דע"[ת ] מש"ה רבינ"ו -  "תכה"  בסוד  {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  יה בסיטרא אחרא  וישראל   "וידעתם"  עי"ן  מדו"ת  שבעים לשונות של תורת ישרא"ל  "כי אני"   בסוד  כ"א  יי"ן  שם אהיה בגי"מ אהיה   מגל"ה -

 בצירו"ף אות  י"  "מגילה"  רז"{י} ה[ק]{ב}ל"ה-  יב"ק  {י}חוד {ב}רכה{ק}דושה חותמים בפנימיו{תכ"ם}   כ"תם    {כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות   ה"  -אלהיכ"ם  -   בצירו"ף- כ"{א}   מ"{ה}   {י}["ה]-   כ"א  בגי"מ  "אהיה"  בסוד   י"ה  חכמה ובינה המושפע{י}ם  [ל]מלכות  [ה]"א  {ש}מ"ה- וזה סוד  "שילה"  נוטריקו"ן י"ש  ל"ה  ש"י   ל"ה   ל" כפול ה"  בגי"מ ק"ן  חכמה עליונה המכחידה סמא"ל הרש"ע נשרף השט"ן בגיהנ"ם  ומלך המשי"ח לא מרח"ם  בסוד יבוא על חמו"ר ויכרות ראש השט"ן לפני כ"ל העול"ם  {אכי"ר}.    

ו"

"וידבר משה לפני ה" לאמר הן בני  ישראל לא שמעו  אלי {וג"ו}  ואני  ערל שפתים"

הב"ט   "וידבר"   בסו"ד  "ברית  ו"ד   בגי"מ  י"  אור החכמ"ה   הנקר"א   "בית דור"  בסוד  דו"ר ב"א ודור"ך  הו"לך והרי ל"ך  ב"  מ{ד}{ר}ג{ו}ת   בסוד דו"ר   נוטריקו"ן  ד"  או"ר   א"ב   צירופים  {א}לבא  בי"תא  ודו"ר כ"ו   ל"ה-    ל"  כפול   ה"  בגי"מ ק"ן  חבר  ק"ן   א"ב  מקוב"ל   -נו"ן  פל"א  ק"ב-  ק"ב   בגי"מ אלהינו   בסוד ק"  כפול  ב"  בגי"מ  ר"   מלא האות  כ"ך   רי"ש  בהיפוך "שיר  "  שהינו אור יש"ר    בצירו"ף-  רא"ש  רי"ו-  גבורה בגי"מ  רי"ו  ר"יש  י"וד  ו"או בצירו"ף-  "ישי  דור  ואו "  בוודאי אור משי"ח בן יש"י   י"   ש"י   {ב}ינ"ה  דחכ[מ]"ה ש"ם  מ"ב קדוש ונור"א מכחי"ד הסיטרא אחר"א    באמצעות   ד"ו"ר   "ו"א"ו"   ראה    ו"+ו"+ו"   בגי"מ  ח"י  עולמות נוטריקו"ן  ע"  מלו"ת  לשונות  מעשה המר"כב"ה   החותכי"ם בסוד  כ"ו  חת"ם   י"ה  כ"  כפול ו"  בגי"מ {ק}"כ צ{י}רופי {ב}י"נה-  יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה  הגוזרי"ם   השמד"ה על או"מות"  העול"ם   ולכ"ן נאמר   -

וידבר  {ה"}  {א}ל  {מ}שה  בסוד "מאה" {ג}דלות {מ}וחי"[ן ]- מג"ן   בסוד ג"  מ"ן   {מ}יין   {נ}וקבי"ן אור האבו"ת   המהווה  אהר"ן    בסוד  נה"ר   א"    כנאמר "נה{ר} י{ו}צ{א} מעד["ן  ]- א"ר  נו"ן  {ב}ינ"ה {ע}ליונ"ה ע"ב  בגי"מ  חס"ד  הכור"ת  בסו{ד  כ}"  תור"ה  כ"ד   בת{י} {ד}{י}{"ן}   {מ}צ"ח  נצ"ח  -ד{י}ני"ם {ד}ק[ד]{ו]ש"ה –שם  "ידוד" מבע"ר  "נגע רע"   קללה ומהפ"ך  זאת לברכה עבור ישר"אל   בסוד   נ" ג"  ע"  ר{יש}   ע"  בצירו"ף- י"שער  ענ"ג-  בודאי מעשה המרכ"בה שול"ט  בסוד  ט"ל  ש"  ו"   מב"וע"  עליו"ן  ע"ב חסד בגי"מ  המבט"ל בסוד מ"ב ט"ל את  ל"ט  סיטרא אחר"א  לכדי ט"ל  ט"  כפול   ל"  בגי"מ  ר"ע  בסוד   מכחיד ר"ע  על ידי ר"יש  ע"ין  בצירו"ף-  "שער יין"  סודו"תורת הקבלה  "ויצום"   בסוד  "ויו"  צדי"ק מ"ם   אור משי"ח  "ויו" בגי"מ "אחד"  ו"אהבה"  המהוהה צ"די{ק}  {ב}[י]נ"ה –

יב"ק {י}חוד {ב}רכה  {ק}דוש"ה  א"ל  חס"ד בסוד   ס"ד  ח"  תפארת ישראל  ח"ד  ח" כפול ד"  בגי"מ ל"ב נתיבות החכמ"ה חותם בפנימיות  מלכות "בני" לשו"ן  "בנין"  מוחי"ן שלם {י}שרא"ל   {ש}{מ}"ם  {ש}"{ם}  מ"-  "שמשים" לה" יתבר"ך  בע"ל כ"ל הכוחות כול"ם  אי"ן מלבדו כלל וכלל  וכך  זוכי"ם   {ל}הכחיד היצר ה[רע]"-"ערל"  אותיות"רעל" נוטריקו"ן   "רעאל"  זהו סמא"ל הרשע י"מח  ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים     בש"ם  הקדוש  סא"ל  ם"   בצירו"ף – {א}"ל סמ"{ך}-  ישרא"ל  בסוד שם -אהיה- כ"א  בגי"מ הייצר הר"ע מושמ"ד   בסוד  מו"ם  ש"ד    המוכח"ד  על ידי מדרגת  "שפתים"   נוטריקו"ן  -י" שפ"ה  ת"ם-   ה"שכינה"  בגי"מ   שפ"ה  נוטריקו"ן  ש"  פ"ה  -

אור האבו"ת המגלה{פ"ה} החכמה  כ"ך   עוקרים הקליפה  "בכ"ח    כ"  כפול  ב"  בגי"מ  מ"  צרף אות  ח"  מקובל  מ"ח ה{א}מונה השלמ"ה   [ת"ם]- בסו"ד  "אמת"  מא"ה  תי"ו המהווה  את"ה-מ"י  ו"  השכינה שם א"ת{ה}  המקבלת אור מ"י בסוד מאו"ר  י"   שהינו  רי"ו   א"ם   באמצעות  ו"  תפארת ישראל  בכך נקרא  קר"ן  א" שהינו  ק"ן  אר בסוד ק"ן צי{פ}ו{ר} צי[ר]ו"{ף}-  פרפ"ר דיני"ם  החותמים קדושה במלכות  מ"ב כל"ת אות  {ו}"  שמ"ה מש"ה  [נ]ב[י]"א  נאמ["ן] –ינו"ן  אש"ר בסוד בינה  שם א"  ש"ר  גואל ישרא"ל  צדיקים קדושים י"ש  לה"ם  חלק לעולם הב"א{אכי"ר}.

ז"

"ויקח  אהרן  את אלישבע בת  עמינדב  אחות נחשון לו לאשה"

רא"ה  "ויקח  " חו"ק  י"   הארת החכ"מה    בסו"ד   כ"ה  חמ"ה    תפארת  ישר"אל  הנקראת אהר"ן   בסו"ד   נה"ר  א"   בודא"י   נו"ן  ה"ר  פל"א נוטריקו"ן  פ"ה   א"ל    המכחיד הקליפה  דסיטרא אחר"א   את "אלישבע"  בצירו"ף-  י"ש  ע"ב  א"ל-    חס"ד  בגי"מ ע"ב החות"ם   א"ל   א"לף  ל"מד   בצירו"ף  - ד"  פל"א  מ"ל-  הקליפה  דטומא"ה  בסוד שם  הויה יתברך  ד" אותיו"ת {מ}"[ל]   [ו]מכר[י]"ת- בסוד "מלוי"  בגי"מ  -אלהים-    בצירו"ף   -  י"  א"ל  מ"ה- אד"ם{מ"ה}  בגי"מ  הסיטרא אחרא  ובכ"ך  חות"ם  נוטריקו"ן  חיו"תם"  האמונה השלמ"ה  בסוד "ממשלה" קדוש"ה בפנ{י}מיות   הב"ת   צרף אות י"  הארת חכמה מקובל  "תיבה" כתו"ב  בסוד  ו"  כת"ב  שהינ"ו "למפרע"  בסוד  -מ"ל  פ"ה  ר"ע-  קליפת  פר"עה   ד[י]ני"ם  דאו{מ}ו[ת ] {ה}עול"ם- "מיתה" אהר"ן    בסוד  נ"ר  פל"אה   נ"פש  ר"וח  בצירו"ף-שופ"ר ח"ן-  {ח}כמת {נ}סתר כ"ך  גוז"ר וממית"ם  את הנח"ש  הרשע סמא"ל יימח שו וזכ"רו -

"מום-תמים"  וערמומי"  שק"ט מבחו"ץ וסוע"ר בסוד רו"ח  סער"ה  מבפני"ם  מסית הנבר"א למרוד בעשיי"ת  מצוו"ה    וזה באמצעות מדרגת "עמינדב"  בצירו"ף  -מ"ב עי"ן  ד"ן-  זהו מלך המשי"ח  {מ"ב}רר הקליפה הטמא"ה  ע"ל י"די   ל"-   ע"די    י"  חכמה י" בינ"ה י" דע"ת  כ"ח העי"ן כנאמר "ח{כ}מה  ת{ח}יה בעל{י}["ה]- "כח  י"ה  בסו[ד]  כ"ה  ח"י   המהוו"[ה]  ע{י}"ן  [ח][י]"ה   - ס{ו"ד}   "י]חי[ד]ה"   ש"ם  ידוד  יתבר"ך  נוטריק"ון   י"  דו"ד מלך המשי"ח   נקרא י"ד  ו"ד   י"ד   בגי"מ דו"ד  ו"ד  בגי"מ  י"  חב"ר  י"ד  באות  י"  מקוב"ל  י"די"    בגי"מ  כ"ד  סוד הרצו"ן   כ"  כפול  ד"  בגי"מ  פ"   אור בינ"ה   בצירו"ף-  פא"ר  ב"ו"   יי"ן   ה"- 

בודאי פ"ה א"ר   ב"  כפול  ו"  בגי"מ י"ב {ש}{מ}ו"ת קדו[ש][י]["ם]- "שמשים"  או"ר סתר"י תורה  בפנימיות {מל"ך}  המש[י"ח  סוד "{כ}לים {ש}[מ]חה"  כ"ך בסוד  {ש}ם  {כ}בוד {מ}לכותו   חות"ם  גאול"ה   אחו"ת  נוטריקו"ן  חיו"ת  א" מאור החכמה המכחי"ד  בגי"מ דו"ד מלך ישרא"ל   הסיטרא  אחר"א   "נחשון"  נוטריקו"ן  נח"ש  נו"ן  חכ{מ}ה  [ז][ר]"ה – "ממזרה"  שמ"ה נוטריקו"ן  מ"ם   ז"ר   ה"    אור בינ"ה {ד}סיטר"א  [ש]קר"א –ש"ד   ש"ין  ד"לת    בצירו"ף – "תני"ן  שיד"ל-   לדב"ר  עביר"ה    י"ב  ר"ע   ה"  {כ}"ך ה{נ}ח"[ש] ש[ל]י"ח-

"נכשל"  נקרא"  בסוד אומות העולם הסיטרא אחר"א  "נכשל" נוטריקו"ן  נו"{נ}  [שכ]"ל   "נשך"  האמונ"ה דקדוש"ה    ל"ו  בסוד  ל" כפול  ו"   ק"ף  בצירו"ף  -  פ"  קו"ל   אור בינה דקדושה המשמי"ד   "קל-  פ"ה- זהו השט"ן    בסו"ד  ש"  טינ"ה חותם קנא"ה   בסוד ק"ן  אפל"ה חכמ"ה זר"ה  בל"ב ישרא"ל צדיקי"ם קדושי"ם   ובכ"ך מונ"ע  מה"ם   קש"ר  "לאשה" בסוד א"{ל-שנ"ה}  חסדי"ם   המונעים כ"ח הנח"ש- "הלשנה" -כ"ח הנח"{ש}-  המהווה מכשו"ל   הדע"ת  בפני" – ח"  שכי"נה  -   {א}מונ"ה  [מ]ע"ל [ה]דע"ת   -סו{"ד}  {מא}"ה – אד"ם   בגי"מ מ"ה תפארת ישרא"ל [א]ור תור"[ה ] ב{ג}י{ל}[ו]י"ה  -"גאולה".

ח"

"ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות  פוטיא"ל  לו לאש"ה ותלד לו את פנחס"  אלה ראשי אבות הלוים"

הב"ט   "ואלעז"ר   בסו"ד  ו"  זר"ע  א"ל  בודא"י  תפארת אות  ו"  ז"רע   ז" ין  ר"יש ע"ין  בצירו"ף- עשר"י  זר"יין" זה סוד עש"ר  ספירות "בלימה" בסוד  -מ"ב י" ל"ה -  אור בינ"ה  ינו"ן  בא"ר  ה"  משי"ח    בסוד  - ב"  מיל"ה -  {ב}ראשית מ"י  ל"ה    אור  ל"י   מ"ה  בגי"מ  אד"ם  תפארת ישרא"ל  חות"ם  ש"ם   "בן"  ב"  כפול נו"ן בגי"מ  מ{א}"{ה} גדלו"ת "{ר}מ"וחי"{ן }-  "אהרן"    נקרא"  קר"ן  א"     א"ר  ק"ן החכמ"ה    "לקח ל"ו   בסוד    חל"וק-   המהווה  "קו חלל" {חכמה}   {בינה}  {דעת}  "חלוק"    בסוד  קו"ל   ח"  {כ}"ח [ה]דע"{ת}  תכ"ה  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  י"ה   ת"  כ"ה   אור  בינ"ה "ארבע  מאו"ת"   אמ"ת  ו" {ע}"ב  א"ר  טעמ[י]["ם] – א"ר  -ע"ים-    {ע}יבו"ר    {י}ניקה  {מ}וחי"ן  המהווי"ם      "מבנות"  נוטריקו"ן  מ"ב-נו"ן אות  {מ"ב}ררים הקליפות דסיטרא אח{ר}"א שו{ר}ש [ה]{ש}ט"ן – "שררה"   בזמ"ן אמירה נשמ"ע  "שר-רע" ובאמצעות   מדרגת  "פוטיא"ל  בצירו"ף    {פ"ו} ט"ל  פל"אי מידת אלהי"ם  בגי"מ  פ"ו  בער"ך  מספר  שמוני"ם  ו"שש בצירו"ף  -  נו"ן   שמשים"-

אור בינ"ה מלך  המשי"ח  מכל"ה בסוד  כ"ל מ"ה בגי"מ אד"ם  שהינ"ו {י}יסו"ד [ה]רצו"ן-י"ה מכחי"ד  בסוד כ"ח מיד"ה     שהינו  כ"ד מ"ח  י"ה    את מלכות הרש"ע   וזה  - לו לאש"ה ותלד לו את פנחס  -   ל"  כפול ו"  בגי"מ  ק"ף   נוטריקו"ן  ק"ו  פ"ה  {ג}י{ל}וי {א}ור אי"ן ס{ו}ף  ית{ה}לל- "גאולה"  לאש"ה   בסוד  א"  של"ה   נוטריקו"ן   א"ש   ל"ה  בודאי -כ"ח נשמ"ה -  בצירו"ף   אות ו"  מלך המשי"ח- ש"ם  חנוכה" בסוד  "משיח כונה"  משחית הקליפה הטמא"ה וחות"ם   "ותלד"   בסוד  "לידות"   נוטריקו"ן  ל"י  ו"  ד"ת    בפני{מ}י{ו}{ת} [ה]{נ}ברא"-

סוד  "תמונה"   נוטריק"ון- ת"ו אמונ"ה  -ט{ע}מי [נ][י]גו[נ]י"[ם]-  "עננים"   בסוד   ינו"ן   ע"ם    ישר"אל {ג}דלות מ[ו][ח][י][ן]   סוד   נח"ל  נוטריקו"ן  ח"ן  א"ל  מדרגת בינ"ה   שהינה "גיחון" בצירו"ף-  ח"ג  ינו"ן  - המהוה   ח"י  גנ"ון   צדיק {ח}י ע[ו]{ל}[מ]י"ם  -ניקו"ד "חולם"  החות"ם   שלו"ם  בסוד "מושל"   נוטריקו"ן  -מ"   ו"  שיל"ה-   מכחיד ומכלה-  "ישו מילה"-   י"ימח ש"מו  ו"זכרו  ע"ולמים  ובכ"ך פנח"ס    נוטריקו"ן  פ"ה-נו"ן-ח"ס   על מלכות  ו"מנקה" בסוד עשיית  "נקמה" בגו{י}י"ם בסוד [ק]"ן  מ"ה  חכמה ד[ק]ד[ו]ש"ה -  י-ק-ו-ק- שמ"ה את  הקליפ"ה  ה"גס"ה בסוד ש"ם  ס"ג   שם אהיה בגי"מ כ"א אור בינ"ה המלכות ז"וכ"ה ל  -כ"  כפול  ו" בגי"מ ק"כ  צירופי אלקים הנקראי"ם קר"ן פלאי"ם  ונאמ"ר  בסוד מדרג"ת החכמה נו"ן אמ"ר    ר"ם   פל"א  {א}לה {ר}אשי   [א]בות [ה]לוים"-  א"ר  ה"א     מלכות הקדוש"ה" {א"כיר}.

ט"

"ואמרת אל אהרן קח  את מטך והשלך לפני פרעה "

ד"ע  ואמר"ת   בסו"ד   ר"ו{ם}-  {א}"ת  {ה}שכינ"ה  הקדושה –מא"ה  אור בינ"ה גדלות {מ}וחי"ן  {א}"ל  {א}הר"ן – "אמא"  חותמ"ת  בפנימ{יו}ת{ו}   שם  "יוי" בגי"מ  כ"ו  השם  המפורש שופר משה כ"  כפול  ו" בגי"מ {ק}"כ ציר{ו}פי אל{ק}[י]"ם- שמ{ן}  י{ק}-ו-ק-  יתבר"ך  כת"ר  י"ב   {ציפור}י"ם  בסו"ד  -ק"ן ציפו"ר-  בצירו"ף -ניקו"ר   פ"ה   צדי"ק-  ורא"ה "ניקור" בסוד  נו"ן   יק"ר  אור  בי[נ]"ה   {פ}"ר  ד[י][נ][י]["ם ]-  "פנינים"  מתעוררים  ממהות"ה  בודאי מ"ה  או"ת  ה"     {א}מ"ת  {הו"ה}-  שם  א-ה-ו-ה-  {כ}"ח [ה]דע["ת]-   {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה   בסוד דיני"ם הנקראת   {צ}יפ{ור}  -

"צור" וזה סוד הכא"ת הצור השכינ"ה המעוררת הזכ"ר  תפארת לזיוו"ג    "צור"  נוטריקו"ן צ"  או"ר  השכינה  "אוצר" רוצ"ה   צו"ר   ה"   נשמות  הצדיקי"ם המעלים מ"ן  מ"יין נ"ו{קבי}"ן  למע"ן-יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה ב"מרחב"  הממלכה  בסוד ר"יח   מ"ב{רר}  הקליפות דסיטרא אחר"א ומכחיד"ם  בצירו"ף-  ח"י  מכ"ה  ד"ם- בודאי צדיק ח"י עולמי"ם  מ{כ}"ה    [ד]"ם    באמצעות כ"ד  בתי  מש"פט     בצירו"ף פ"ה  ש"ט   מ"    בסו"ד  בינ"ה  מפשיט"ה   הזכר"  בסו"ד   -מ"ט  י"  שפ"ה –

שכינה בגי"מ שפ"ה  על יד"י מוחי"ן  -הפשט"ה -  ט"  שפ"ה חכמה בינה  דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד   תפארת מכ"ה  הקליפ"ה בכ"ח אור בינ"ה   אשר הינה נקב"ה  ומקבלת השפע מן  הזכ"ר אור חכמ"ה   המעביר{מעבר}  באמצעותה  את  תפאר"ת  "בן  יה  והוא חותם האור במלכות  "אחות"   בסוד   פל"א  חיו"ת המקבלת מן כ"ל  בגי"מ נו"ן  {ש}ערים [מ]קו"ר [ה]ספירו"ת- "משה"   ש"ם   ה"   וזה ק"{ח}  א[ת ] [מ]ט"ך  -"חתם" {ש}[מ]ות קדו[ש]"ה-"שמש" תפארת  מאו"ר התור"ה  "מטך" בסוד   מ"  "טט" ך" ט"+ט"  בגי"מ  ח"י צרף   מ"   ך"  מקובל    "כח  מי"  אור בינ"ה    {כ"}ח  מ{י}  כ"+י"  בגי"מ   ל"  צרפ"ה לאותיות   מ"ח   מקובל  "לחם" בסוד  בצ"ע   לחימ"ה   בס{ו}ד לח"ם  [י]"[ה]  פ[ד]["ה] בסוד "הודיה"   נוטריקו"ן  "הו{ד}   {י}ה  י"ד  בגי"מ  דו"ד  את {מ}לכות ה[ש]כי[נ]"[ה]-

"נשמה"  הנקראת  "ונטה  ידך" בצירוף- "ט  י"ד   כונ"ה  -  וראה  ט"  כפול  י"  בגי"מ  צ"דיק   המהוה מלך המשי"ח {י"ד} בגי"מ   [דו]"ד  -שם   י"דוד  יתברך -"כונה" שלמ"ה- בצירו"ף-  {ו}" כ"[ל]   נשמ"{ה}-   שם   "לוה"   נוטריקו"ן   -ל"   {ו"ה} – בסוד ו"+ה"  בגי"מ  - י"א    +ל"- בגי"מ    כ"א    עולה שם –אהיה-  יתברך  {א}[ו]ר   [ב]י"[נ][ה]- "נבואה"  הנקראת על  "מימי"  בגי"מ  מא"ה  ומהוה  "מצרים"  צי"ר מ"ם בסוד  צדי"ק  ר"ם   זהו מלך המשי"ח המכחיד הסיטרא אחר"א   בכ"{ח}     כ"ב [ ח"]  ח"+ח"  בגי"מ   י"ו   י"  כפול ו"  בגי"מ  {ס}"  [א]ור   [ב]ינ"ה-  "סבא "  נוטריקו"ן סמ"ך-  א"ב   סמ"ך  בגי"מ ק"כ צירופי אלקים המשמידים  או{מו"ת}   העולם  ו"אז" בג{י}"[מ]  [ח]"  דעת מש"[ה ] "ימחה"  הסיטרא אחרא  ומשפיע מדרגת  "נהרותם"  נוטריקו"ן-נה"ר  ו"  ת"ם-

אור בינ"ה  נ"ון  ה"ר   האמונה השלמ"ה   "תם" ולכ"ן  נאמר בגאולה העתיד"ה ישראל ז"וכ"ים  בשם  כ"ו  בגי"מ השם המפורש שופר מש"ה ש"ם ה" הנקרא  "יאוריהם"  בצירו"ף-  " יהי   מאור"  י"+י"+ה"  בגי"מ   כ"ה   סוד הש{כ}ינ{ה}   מאו"ר  בסוד  ו"  אמ"ר   ר"ם  "ואו" בגי"מ  "אחד"  ו"אהבה"  הנקראת  "אגמיהם"   אותיות "מאה מגילה"  אור בינ"ה   המכחי"ד    "אגימהם"  דסיטרא אחרא בסו"ד-  "םו"מאגיה" – כישופי"ם דפרע"ה  בצירו"ף  {פ}"ר [ע]ד"ה [ג]ויי"[ם ] טמא{י"}ם  -"פגעים"   אשר מש"ה מהפך עבור ישראל "הכישופים" לכדי –{כ}"ו  [ש]"[ם]  יופ"י- {ש}ם   {כ}בוד  {מ}לכותו  המבט"ל בסוד מ"ב  ט"ל  שהינו  ט"ב   מ"ל  הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א  ט"  כפול  ב"  בגי"מ   י"ח בסוד  צדיק ח"י  עולמי"ם  {מ}"ל   בכ"[ח]  - מ"ח  את הסיטרא אחר"א  י"ימח  ש"מם ו"זכרם   ע"ולמים{אכי"ר}. 

ט"

"והנה לא שמעת עד כה "

רא"ה   "והנה"    ו"ה בגי"מ י"א  צרפ"ה   לאותיות-ונ"ה- מקובל   -יונ"ה  פל"א-  זה הנשמ"ה   י{נ}{ו}"ן   [פ]"ה  [א"ל] מלך המשי"ח  -  פנוא"ל  -   פ"ה  נו"ן  א"ל  אור בינ"ה ה{מ}{כ}חי"ד [ה]סיטר"א אחר"א-  "מכה"   בסוד כ"הם" בגי"מ  {א}ד"ם  תפא[ר]ת י[ש]רא"ל-"רא{ש}"  א[ש]"[ר] –"שרש"  החכמ"ה ש"ר   ש"  אור האבו"ת  משמי"ד   בסוד  י"ד  שמ"ש י"ד בגי"מ  דו"ד   ש"ש   ם" יי{ס}{ו}{"ד} החכ[מ]"ה-  את  "סדום"  עי"ר הסיטר"א אחר"א  ממלכת  ר{ו}מ["י ] הר{ש}{ע}"ה – "ישוע" {י}ימח  {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמ[י]ם   מוכח"ד  בכ"ח  כ"{ח}  ו"  מ[י][ד]"[ה]-"יחידה"  -

דרגת משי"ח  ב"ן ד{ו}"ד מל"[ך]  ישרא"ל-כ"ו העולה בגי"מ השם המפורש שופר מש"ה ש"ם  ה"  נקרא מ"ה בגי"מ אד"ם   א" מיד"ה א"ם   י"ד   בגי"מ דו"ד   ה"  בסוד  הו"דד"  בגי"מ   ח" {כ"}ח  [ה]דע["ת] –תכ"ה  אומות העולם דסיטרא אחר"א בכ"ח הש"ם  {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  -י"ה-   בגי"מ  -ד"ג  אב"א  ד"-    אותיות "יהוה " הארת חכמ"ה  "אבא" בסוד פל"{א  א"ב}      א"+ב"+א"  בגי"מ  ד" צרפה  לאותיות  פ"  ל"   א"  מקוב"ל  בצירוף ו"  אור משי"ח  -

"פדואל"  זהו מלא"ך   המצביע על  א"ל  פו"דה  עמו ישרא"ל   ה" יתבר"ך  ויתהלל באמצעות מל{א"כ}יו   כ"א  בגי"מ שם אהיה אור בינה מודיע עבור{עיבור} ישראל הוא ולא מלאך הוא ולא שליח פ"וד"ה ישראל בשם פ"ד  בגי"מ   מ"ב  כפול  ב"   {מ"ב}ררים הקליפות  דסיטרא אחר"א ו{מ}שמידים [א]ומות [ה]עולם   בסוד  "מאה"  {ג}דלות [מ]וחי["ן  ]-  "מגן"  משי"ח {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל  ישרא"ל   יש"ר  א"ל  זוכ{י}"ם לגא[ו][ל][ה] ש[ל]מ"[ה]-בסוד הש"ם   "הללויה"  בסוד "שמעת"   נוטריקו"ן  "שם  ע"ת   ש"+מ"  בגי"מ  ע"  פנים בצירו"ף-ענפי"ם- שמות {ק}דושי"ם [ש]ל  [ת]ורת ישרא"ל-  "קשת"  נקראים מ{י}{ד}"ת  [ד][י]"ן  -י"די"ד בגי"מ  כ"ח    כ"  כפול  ח" בגי"מ ק"ס  צרף אות  א" סודות תורת הקבלה מקובל שם קס"א אור בינ"ה   {א}ין  {ס}וף  {ק}ו הארה למלכות הקדוש"ה  "יד כה"   בסוד  כ"ד  י"ה  שמ"ה מ"שה  {א"ב}  [ה]נבוא"[ה]- "אהבה"{א"כיר}.     

י"

"ויאמר ה" אל משה  אמור אל אהרן   ק"ח   מט"ך  ונט"ה  יד"ך   על מימי  מצרים  על נהרותם על  יאוריהם  ועל אגמיהם  "

הב"ט   "ויאמר"   מאו"ר  י" בסוד א"ם  רי"ו   [ג]בור"ה {ד}בינ"ה  אמר"ה  בסו"ד אמ"ר  ה"  אור החכמ"ה אל  ה"דג"  זה מש"ה  הינו ג"{ומל}  ד"ל[י]ם   בכ"ח   "מלוי"  בגי"מ  אלהים  מידת הדי"ן הגואל"ת [י]שרא"ל מ"ן או{מ}[ו]ת העול"[ם] –"מומים" ולכ"ן  נאמר   {מ}שה   {א}מור בסו{ד   א"ם}    אור בינ"ה  המולב"ש בפנימיות אד"ם  בגי"מ   מ"ה    אל  אהר"ן   ק"ח   נה"ר  פל"א   הארת החכמה בסוד [נ]הר י[ו]צ{א} מעד"[ן]  -סוד  "אדון"   וראה ו"  +ד"  בגי"מ  י"  צרף אותיות   א"   ן"  מקובל  "אין" סוף הרי ק"ח בסוד ח"ק תפארת החותם הארת אי"ן סו"ף יתהלל בפנימיות המלכות ובכ"ך  בסוד ק"כ  צירופי אלקים חיי"ם {מ}שמי"ד [ה]קליפות [ד]ט[ו]מא"ה-  "דומה"  מלאך הקבור"ה  ומלך המשי"ח מהפך דומ"ה מקטיגו"ר לסניגו"ר  בסוד שם  ד"ו   מ"ה   מ"ה  כפול  ד"ו{ב"}  בגי"מ  צ"   בסוד צדי"ק שם המשי"ח   ה"מודה"   בסוד  ו"  מד"ה  עבור{עיבור} המלכות  -

ב"זכ"ות כ"ב {צ}ירופי [מ]יל"ה האמ[ו]נ"[ה]  השל"מה-"מצוה"   נוטריקו"ן   מ"  צדי"ק   ו"ה    ק"ץ   י"ד  בגי"מ דו"ד מלך המשי"ח גוזר גזיר"ה  בסוד  ר"ז מגיל"ה  המהוה  -זיו"ג  ר"םילה"  "מטך"  בסוד  מ"טט" כ"  ט"+ט"  בגי"מ  ח"י  בצירו"ף אותיות  מ"  כ"   - כ"ח   מ"י- אור בינ"ה   כ" +י"  בגי"מ  ל" בצירוף  מ"  ח"  מקובל  "חמל"ה  קו אמצע המשמיד הסיטרא אחר"א   "מצרים"  נוטריקו"ן   -צ"ר  מי"ם-  ג{ב}ור[ה] דטו[מ]א"[ה ]-"בהמה"    {ב}יעור  {ה}קדושה {מ}ן   {ה}בית   ועל יד"י   "נהרותם"   אותיות  נ"ר  מה"  אות   נ"ון  ר"יש   בצירו"ף  - נש"ר ינו"ן- אור משי"ח  מ"ה בגי"מ אד"ם    {ב}רי"[ת] [ה][י]יסו"ד  סוד "בתיה"  שהינה "תיבה"  כ"ך  מלך המשי"ח  מכחיד מלכות דסיטרא אחר"א   וחותם  "אגמיהם"  בצירו"ף -  מגיל"ה  פל"א"- סודו"תורת הקבלה {א"כ-יר}.

י"א

"ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע"

ראה  "ויט"   בסוד  י"ו  ט"  בגי"מ  קמ"ד  בסוד חכמת  קד"ם    נוטריקו"ן  קו"ד ם" אור בינ"ה המכחיד הקליפה גויי"ם   המושמדים על יד"י ג"  - ווי"ם     ו"יו  בגי"מ "אחד"  ו"אהבה" סוד הייחו"ד העוק"ר הקליפ"ה  ורא"ה  ו"  כפול   ג"  בגי"מ  ח"י   ז"ה  [צ]די[ק] {חי} עולמים – "{י}צח[ק]" גב[ו]רה ד[ק]דוש"ה -  יקוק-  יתבר"ך כת"ר  {י}"ב {אלכסוני"ם} בסוד  כ"א  ניסי"ם   השם אהיה בגי"מ אהיה {פ}{ו}"{ד}ה ישר[א]["ל]- בסוד  "פדואל" ד"+ו"  בגי"מ   י"  צרפה לאותיות    א"  ל"  פ"  מקובל יפ"אל   נוטריקו"ן  יפ"ה-א"ל אור החכמ"ה המבע"ר  הקליפה בסוד    מ"ב   ע"  שי"רה  ההור"ג   -מ"ב  ר"ע-   וחותם מל"ך המש"יח  סו"ד – ב"  רע"ם-  

באומות העולם דסיטרא אחרא  י"ימח ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים  ורא"ה  ב" רע"ם ע"ב ר"ם   חסד בגי"מ ע"ב  עבור ישרא"ל    רע"ם   נוטריקון ר"ע  ע"ם  אומות העולם  {ת}ולעי"ם  [מ]חבלים  [נ]חש[י]"ם-  די"ן  "תימן"  מלך המשי"ח גוז"ר בפנימיותם ומכחיד"ם   "תימן"  יי"ן מית"ה  חכמה דקדוש"ה ק"ו שמאל המלווה בדיני"ם קשי"ם על ראש אומות העולם מתי"ם לעולמים יורדים לגיהנם {מ}צפצפים [ו]לא עו[ל][י]"ם  - סוד המשיח  "מלוי"   בגי"מ -אלהים-  יתבר"ך מידת הגבור"ה  שופר  שור"ף  {ס}מא"ל [ה]רש"ע {ר}אשו ייכר"ת בגאולה העתיד"ה-

"הרס"  מלך המשי"ח גוז"ר במלכות סיטרא אחר"א  מ"י בגי"מ  נו"ן –שערים- קדוש"ה  חותם  מיתה  ב" מ{ו}"ם   [ש][ע][י]ר"  - עשי"ו  ישו"ע י"ימח ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים הגאול"ה העתיד"ה סו"ף לגלות הנורא"ה   או"ר נו"ן בסוד ארנו"ן   נוטריקו"ן   א"ר ינו"ן מלך המשי"ח  יבק"ע  בסוד יעק"ב  את הקליפה וד"רכ"ה כ"ד ספרי תורת משי"ח  מגולי"ם   גואלי"ם  האבות הקדושי"ם קמי"ם לתחייה בסוד מערת  לשון ערי"ם  ו"מכפלה" נוטריקו"ן   מ"   פ"ה כל"ה  אור בינ"ה  נראה בפנימיות הממ{ל}{כ}{ה}  והרי ל"ך  בצירו"ף   -מ"ם   כל"ה   וז"ה ו"יך   בסוד  י"  כ"ו   השם המפורש עולה בגי"מ   וראה  י"  כפול  ו" בגי"מ  ס"  צרף אות  כ"  מקובל  כ"ס  מלא אות  ה"א  במילה   ממלכ"הא" והרי   א"  צרף  כ"  ס"  א"  מקובל "כסא"  {ס}וד השכי[נ"ה]-

"סנה" בסוד נ"ס ה"  שורף בסוד שופ"ר  הנח"ש  הר"ע  באמצעות שע"ר  ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר "עפר"  נוטריקו"ן   עי"ן  פ"ר  גבורה דחכמ"ה  {ש}פ"ר   [ע]"  יי["ן]  -"שען"   {נ}פש  {ע}ולם   {ש}נה   החותם חכמה  במלכות  "ארצ"  בצירו"ף  אות ו"  מלך המשיח"  -"אוצר"  בסוד או"ר  צ"  סוד {צ}לם {מ}י[ל]"ה צדי"ק  -אמונ"ת  חכמ{י"ם}  - מ"לי"ם-  הקליפה דסיטר"א אחר"א  וכ"ך   "הכנס"    המהווה  נ"ס  כ"ה כ"{ח} ה[ש]כ{י}[נ]"ה-י"ש  ח"ן    "באדם"   בסוד   ד"   א"ב    ם"   והב"ט  א"+ב"  בגי"מ     ג"   הכפל באות  ד"  בגי"מ י"ב צירופים ציפורים  אור בינ"ה   ם"  נקראים קר"ן פל"א מי"ם  מ{ש}פעי"[ם]  [ח]סד{י}"ם –

אור "משיח"  הנקרא "וב"בהמה  נקרא  וראה  ב" כפול ו"  בגי"מ י"ב  מוחי"ן  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים המשמידים "בהמה"  אומות העולם הגויים הסיטרא אחרא ארורים    {ב}יעור  {ה}קדושה {מ}ן {ה}בית מ"לך המש"יח  ח"   מש"  י"   בסוד  ח"י  {ש}"ם  [צ]דיק [י]יסוד [ע]ול"ם -י"{ש  ע"}ץ  בסוד  -ש"ע צדיק-ש"ע   נהורי"ן  אותיות  נה"ר יי"ן  סודו"ת[ו]רת הקבלה מחריבי"ם –"נוקמים"  באומות העולם טמאי"ם  "נמחקים"  הם בסוד  {ק}"[ן]   [מ]"ח   [י]"[ם]  ק"ן  צי{פ}ו[ר]  צי[ר]ו[ף]-פרפ"ר  דינים/מילים מע"ל פני האדמה מושמדים הגויים לעולמי"ם ואומות העולם בסוד "צפרדע"   בסוד  פר"ד  ע"ץ הרי הגויי"ם    פ"ה   ר"ד  בסוד קליפת פר"ד    הנוצרת מן שור וחמו"ר    בצירו"ף- "שר חומר"   החותם  פר"ד  ירידה  באמונ"ה   פ"ה   ר"ד  ר"יש   ד"לת  בצירו"ף –

של"דת"  בודאי הייצר הר"ע של"ד    ש"    ד"ל   גוזר דלות ועניות במלכות   ד"לות" בצירו"ף  -ל"א  ד"ת-  כל מטר"ת  אומות העולם לבט"ל  תורה מישרא"ל   וקליפת  פר"ד רד"ף  אחר ישראל במצרים   א"ך  בסוד כ"א  העולה בגי"מ שם אהיה ה"  יתבר"ך ויתהלל הטבי"ע   המצרי"ם   אותיות י"צר  מו"ם   זה ה[נ]חש הרע ב{י}"ם  ס[ו]"[ף]  [ט]ב"ע הינו "טינוף" צוא"{ה  ממ"ש}   ומלך המשי"ח  "שממה"  חותם בסיטרא אחרא  מע"תה  בסוד ע"ת  מ"ה בגי"מ  אד"ם תפארת ישראל  הנקרא  ו"  ע"ד  עול"ם בודאי  ו"  ע"   מיל"ה  שבעים פנים של התורה  תורת ישראל בגאולה העתיד"ה   ד"  ע"ת  י"ה  ז"הו"  בסוד  ז" כפול ו"  בגי"מ  מ"ב  שם  משי"ח מבש"ם  דיני"ם  וכור"ת בסוד כת"ר  {ו}"   את  [ה]{ש}[ט]"ן  סמא"ל-

"שוטה"  החוש"ב  שיש לו חלק בנשמ"ה א"ך  בסוד  כ"א  בגימ  שם אהי"ה בסוד  פל"א  י"  "הה"  בגי"מ י"  צרף  י"  י"  בגי"מ  כ"  צרף  פ"  ל"  א"  כ"  צר"ף מקובל  כ"ל  א"ף   זה חרו"ן א"ף   ה{א}רת [ח]ו[ט]"[ם]  מוט  "ח המש[י]"ח אשר יעקו"ר  -"חטאים"  כנאמר {י}יתמו [ח]טאים  [מ]ן [ה]אר"ץ  - ב"ן  דו"ד   ב"  כפול נ"  בגי"מ   מא"ה  "ימחה"  אומות העולם מעל פנ[י] האדמ"ה באמצעות  א"  מד"ה {ס}ודו"תו[ר]ת ה[ק]בל"[ה]  -"קריסה"  גוזרים על ה{י}כל[ו]ת הר[ש][ע] והטומא"ה  -"ישוע"  עשי"ו י"מח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים {א"כיר}.    

י"ב

"ויט  אהרן  את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנס באדם ובבהמה"

הב"ט   ו"יט   ו"  כפול  י"ט בגי"מ  ק"יד"   ק"וף  י"וד  ד"לת  בצירו"ף – ל"וי  פוק"ד ד"ת-  וזה סוד מש"ה ל"וי   נוטריקו"ן   ל"  ו"י  וראה  ו"  כפול  י"  בגי"מ  ס"  צרף אות  ל"מד    מקוב"ל  -ס"ד  מ"ל-  הקליפה דסיטרא אחר"א באמצעות  פ"וק"ד  בצירו"ף דופ"ק  בסוד אחורי"ם   נוטריקו"ן   א" חירות  ם"  עולם הבינ"ה  "חירות"  נוטריקון  ח"י  אורו"ת  וכ"בר ב"ר  כ"ו  בגי"מ  השם המפורש שופר הש"ם   ידע"ת  בסוד י"  דע"ת  שם א-הי-ה  אש"ר בינ"ה  א"  ש"ר   הינה רחמי"ם א"ך  שם כ"א  העולה בגי"מ אהיה יתבר"ך  {ד}יני"ם מתע[ו]ר[ר]ים מפנימי[ו][ת]ו- "דורות" נוטריקו"ן  ד"  אורו"ת     שם  י-ה-ו-ה-   אשר גוז"ר    מית"ה  בסוד  מ"י  {א}ת"ה  [ש]ם [ה]שכינ"ה- אש"ה   "זועמת"  נוטריקו"ן עו"ז-

אמ"ת  כ"ח התור"ה  היכחי"ד    בסוד  י"ד  בגי"מ ד"וד  הסטרא אחר"א  על יד"י ל"י  ע"ד  י"  אור החכמ"ה  כ"ח מ"ה  כ"ה   מ"ח  הממית הסיטרא אחר"א    ורא"ה   ד" כפול  ו"ד  בגי"מ  {ם"}  אור בינ"ה  הנקר"א  "במטהו"  בסוד  מ"ב  או"ת   ט"  אורות חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייס"וד   {מ"ב}ררים  הקליפות הטמא"ות ב"אמצע"ות  ע"ב בגי"מ  ח"סד המהו"ה  מ"ה  -אהוה   מ"ה בגי"מ אד"ם   ט"   מאו"ת  מו"ט   או"ת  שהינ"ו   אמ"ת ט"ו    ט"  כפול  ו"  בגי"מ  נ"ד  בהיפו"ך  ד"ן   מלך {ה}משי"ח  [ב]גאול{ה } העתיד"ה  בסוד עולם "הבא" שהינ"ו  א"ב  ה"  {א}לפא {ב}יתא צירופי" אותיו"ת{אותות}  ד"ן  הסיטר"א  אחר"א  ד"לת  נ"ון בצירו"ף  "נותן דל"  בודאי תפארת נות"ן  אורות למלכות ד"לה   על מנת שיהיה -באפשרות"ה-  

{ש}ופ"ר  [ת]"[י]ו   [ה]"בא   סוד ש"תיה  נוטריקו"ן  ש"ת  י"ה חרב הגאולה חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד  {פ}{ר}צו["ף ]צרו"[ף]-"פרפר"  דיני"ם  המכי"ם  לל{א} {ר}חמי"ם  [מ]לכ[ו]ת {ר}ומ[י]"-"ארורים" וזה  "ו{ב"ב}המה   בגי"מ  ד"  צרפ  למילה מקובל  "דומה" מלאך בת{י} ה[ק]בר[ו]ת [ק]וב"ר גויו"ת {גויות} [א][ו]מו[ת] העולם {ט]יפ[ו]"ת  סרו[ח]ו"ת-"חוטאו"ת-    ובכ"ך ישרא"ל מוחי"ן- יקו"ק  {י}ת{ב}ר"ך  כת"ר [י]["ב ]- י"ב  +י"ב  בגי"מ כ"ד  {ס}וד {מ}צח [נ]צ"ח-סמ"ן נוטריקו"ן  "סמך"-מ"ן   סמ"ך  בג[י]["מ]  ק"כ ציר{ו}פי {א}לקים [ב]תי [ד]י"ן  מאירים ישראל וזה  הסיטרא אחרא  אומות העולם "אבודים"  בסוד   א"+ב"  בגי"מ  ג" צרפה לאותיות   "ודים"  כך  ו"  ד"  י{וד}   ם"  ג" מקוב"ל     "גדודים"  צב"א נוטריקו"ן  צ"דיק  א"ב   מלך המשי"ח  ושייר"ה בסוד י"  שי"רה  מלאכ"י  שר"ת  עוקרים ממל{א"כ}ת  הרשע"ה בסוד כ"א בגי"מ שם אהיה  הורגים  הסיטרא אחרא טומאה נורא"ה {אכ"יר}.  

י"ג

"ויעש ה"  כ"ן  ויבא  ערב  כבד  ביתה  פרעה "

רא"ה   "ויעש"  בצירו"ף  -י"ש  עי"ן  ו"-  אור החכמ"ה  המכחי"ד   "עשי"ו-   הרש"ע הנקרא  "ערב" בסוד   ב"ית  ר"ע   החותמים  כב"ד  נוטריקו"ן   כ"ב  ד"ב  זהו הייצר הרע בפמימיות הנבראי"ם ומי גורם לכ"ך  "ערב ר"ב   וה"  יתבר"ך ויתהלל   "עיבר" {נ}שמת [מ]שי"ח  [א][ו]ר בינ"[ה] – "אמונה"   להר[ו]"ג ע{ר}"ב  [ר]"[ב ] על יד"י  "ברור"  הקליפה הטמא"ה דסיטרא אחר"א  "עשיו"   "ישוע"   י"מח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים ויש להבי"ן   "עולמים"   החלף   ע" באות  ה"   מקובל   "הולמים"   בודאי ב צדיקים קדושי"ם  "הולמים" בסוד  ו"ה  מילים"  בסיטרא אחרא  האר{ורי}ם  באמצעות רי"ו   בגי"מ   ג{בור}ה  הורגים ישראל מדרגת  "בור"  כנאמר והבור מל"א   נחשים ועקרבים" וראה  זה אומות העולם   הנצרות "נחשים"   ישראל הורג"ם   על יד"י   י"  ש"ם   ח"ן   {ח}כמת   {נ}סתר   סודו"תורת הקבלה   ו"{ע}ק[רבים]" – בסוד  ערבי"ם  -

ישמעא"ל   וישרא"ל  בכ"ח   י"ש  ע"ם  א"ל   -אחדות בסוד ע"ם  מכחידים זה התיבה "ערבים" ומשברים המבנה בצירוף לכדי  ע"   ר{יש}"    ב"    י"   ם"  מקובל-   ע"ב   שי"ר  י"ם- סוד  "רשבי עם"-  הרי לך  ע"ב בגי"מ חס"ד  זהו סוד "אז ישיר משה"  שיר  א"ז בג[י]"מ  ח"  [ד]עת דק[ד][ו]ש"ה –ש"ם  ידו"ד יתברך ויתהלל   י"  שי"ר  אור חכמה  מש"ה  המהוה ש"ם  ה" בודאי  ש"+ם"  בגי"מ  ע"  {פ}נים [ש]ל  [ה]תור"ה-"שפה"  בגי"מ "שכינה" עוקרת הללו הקליפות  ישמא"ל ועשי"ו   רשעי"ם  {ל}א [ק]מים [ל]תחי["ה]-  "קללה"  מלך המשיח בן דוד חותם  בזרע"ם בסוד זר"ע  מ"ב{רר} הטומאה מן המל{כ}ות  ומעלה [ק]ר"ן  ישראל   -ק"כ  צירופי אלקים אור בינ"ה  אור בגי"מ  ר"ז   {ח}ות[מ]ים גאו{ל}{ה}- "חמלה"   בסוד   מ"ח   ל"ה  נוטריקו"ן   ם"  בינה עבור{עיבור} החל"ה  {מלכות} וזה מושפע עבורה על יד"י  -לחי"מה"   בגי"מ אדם תפארת {י}שראל [מ]לך [ה]משי"ח בסוד שם הקדוש  "ימה"  י"וד  מ"ם   ה"א   בגי"מ  -אד"ם    יהו"  -  

סוד  תפארת שם  מ"ה  אד"ם בגי"מ  - אחדו"ת  נוטריקו"ן   א"  חיות ד"   בודאי   -חכמ"ה  א"-  בצירו"ף-   כ"א   חמ"ה- שם אהיה בגי"מ  כ"א   מ"ח  ה"  בסוד – כ"ח  מאה"-  ג{ד}ל[ו]ת מו[ח][י]"ן  -סוד  "יחוד"   י"+ו"+ד"  בגי"מ  כ"   צרף אות  ח"  מקובל  כ"ח  הרי לך כ"ח  הינו יחוד במחשב"ה   נוטריקו"ן  מ"ב    ח"  שב"ה  בודאי דעת דקדושה אות ח"  שב"ה  למלכות  מ"ב{רר} הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א ו"בכ"ך  בסוד כ"ו  העולה השם המפורש שופר משה שם ה" בגי"מ   וראה  כ"  כפול   ו"  בגי"מ  ק"כ  {צ}ירופי א[ל]קי[ם]  סוד  "צלם"  {מ}שמידים [א]ומות [ה]עולם זה סו"ד  "מאה"  א"םה"  בגי"מ אד"ם  תפארת ישראל מבצ"ע    ע"ב  מצו"ה  חס"ד בגי"מ ע"ב  נקמה בסוד ק"ן מ"ה  חכמה עליונה בגויי"ם אומות העולם  א"ב-וי  לה"ם בסוד  -   ו"  מיל"ה  א"ב-  

{א}לפא  {ב}יתא  צירופי מר{כ"ב}ה  בצירו"ף  כ"ב  ר"ם   ה"  סוד  כר"ם  ב"ה    ב"  כפול  ה"  בגי"מ {י"  אור} החכמ"ה  -יאו"ר  בצירו"ף-  ו"  שי"ר  פל"א י"- המוח"ץ  בסוד  ו"  מצ"ח  ה"חמץ"  אומות העולם הסיטרא אחרא המטמאים נפש ישראל {צ}די[ק]ים קד[ו]ש{י}[ם] וזה סוד  ישראל נקראים  "צוקים" צר"ף  אות  ע"  פנים של התורה מקובל  "צועקים"  והרי לך הגאול"ה  העתידה תבו"א בסוד אבו"ת  ב"צעקה"{תפילה}  גדול"ה    בסוד  ד"  גול"ה  מלכות    מקבל אור החכמה הנקרא  "גולה"  בצירו"ף -ו"  מגילה"-  ובכ"ך זוכה לכדי  ג"   ו{או}   ל"   ה"  בצירו"ף-  ו"  גאולה"-  זה -ו"  גאו"ה   ל"ה-    {ג}או"ה {ד}ק{ד}[ו]ש"ה-"גדוד" נוטריקון  ג"  דו"ד  אור האבו"ת  נוטריקו"ן א"ב  אות [ה]{מ}שמיד [ג][א]ו"ה  דס[י]טרא אחר"א- "מאגיה"  והופך התיבה עבור ישראל לכדי מ"  א"  ג{ימל}  י"  ה"  בצירו"ף  -  א"  מגיל"ה-  

סודות"ורת הקבלה מגולי"ם בסוד   מ" ג"  ו{או}  ל" י"  ם" בצירו"ף -   מ"  גואלי"ם- האבות   מתו"ך  הקליפה הטמא"ה   המתוקנת לכדי  ט"   מא"ה    חכמה בינה  דעת חסד גבורה תפארת נצח הו{ד} ייס{ו}[ד]  זהו סוד ד"וד  היצא מן קליפת  "מואב"  ובכך יחריב הסיטרא אחרא באמצעות   מ"  ו"   א"  ב{ית}  בצירו"ף -אב"י   מות"-   צרף אות  ה" מלכות מקובל – "הביא  מות" בודאי מלך המשיח בן דוד [י]גזור {מ}ות  על [ה]סיטרא [א]חר"א   בסוד-"אימה"   יי{ט}ו"ל  [נ][ש]{מ}[ת]"ם  ובכך בגאולה העתידה  -"שטן מת"  זהו  פרע"ה  מלך המשי"ח    {פ}{ר}"ע   [כ][ו]ח"ו-

סוד  "כ{ופ}ר " באמונה מלך המשיח על ידי  פ"ו בגי"מ  אלהים מידת דין {ד}קדושה {י}עוקרו {מ}ן [ה]עולם – "מידה" קש"ה  ק"  ש{ין}  ה"  בצירו"ף  -"נשיקה"  לישראל  ו-נש"ק  י"ה-  השמדה לאומות העולם יומתו כולם  זכ"ר לא יישאר מע"ם  "עמלק"  שמ"ם  ש"ם  מו"ם  וכך נגזר עליהם מומי"ם  קשי"ם  נחתמים בפנימיות "בשרם"  -הנמ"ק- זה סוד "נקמה"  בן דוד גוזר על הסיטרא אחר"א  {ד}[י]"ן  דק[ד][ו]שה  -שם  ידוד הגדול [ב]על הקדוש[ה] הנור{א}[ה]- "אהבה"  בגי"מ   "ואו"  עולה  והינו  "ערב"  בסוד שי"ר  ע"ב    ע"  רשב"י  {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי המבטי"ח   בסוד מ"ב  חיט"ה נוטריקו"ן    ט"   ח"יה מדרגת חי"ה  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד לגאול ישראל צדיקים קדושים ולחתום עבורם{עיבורם} גאולה של"מה  וזא"ת   הבטח"ה   {א"כ-יר}.

י"ד

"הנה יד ה"  הויה  במקנך  אשר בשדה "

{רא"}ה    "הנה"    בצירו"ף -נ"ר   אה"ה   הוסף  אות  י"  מן  {י}ד  מקובל  "אהיה" בגי"{מ} [כ]"א  או[ר] [ב]י"נ[ה]  סוד  "מרכבה"  בצירו"ף  -  רכ"ב  מ"ה  בגי"מ אד"ם  תפארת ישראל   מ"ברכה בודאי שם מ"ב{רר} הקליפות הטמאות דסיטרא אחר"א ומכ"חידם בסוד  כ"ח   כ"  כפול  ח"   בגי"מ  ק"ס    צרף אות  "א"לף   חכמה  מקובל שם {ק}ס"א   [ב]ינ"ה על[י]ונ"ה  - חותמת  יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה בפנימיות ישרא"ל ל"י  רא"ש   בסוד  ל"+י"  בגי"מ  {ם"}  צרפה לאותיות ר" א"    מקובל  ש"ם  א"ר נוטר{י}קו"ן   [ש]"  א[מ]"ר  [ח]כמ"ה –"משיח"  גוא"ל ישרא"ל   באמצעות  י"ד  ה" בצירו"ף  - 

 ד"  י"ה     ד"  כפול   י"ה  בגי"מ  {ס}"  [א]ו[ר] [ב]י[נ]["ה] –בצירו"ף -י"[ו]   [נ]ה"ר  [ס]ב"{א}- גוזר  "אסון"  על אומות העולם הסיטרא אחרא     על ידי  {א}ין {ס}וף   {ו}-או    {נ}-ון   מלך המשי"ח בן דוד מכרי"ת  קליפת "אונן"   י"ימח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים  הסיטרא אחרא גז"ע  בסוד  ג"  ע"ז   דינים קשים {ש}ור [ח]מור [פ]ר"ד-שח"ף נקראים   לשו"ן   יחפי"ם  מן כל קדוש"ה ומטמאים ישרא"ל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שי"ם –שם י-ק-ו-ק   יתבר"ך  כ"תר   י"ב {ח}ותם [מ]יתה   [ב][ג]וי[י]ם -

"חגבים"    ועל כ"ך נאמר  "במקנך"    בסוד  כ"ב   נק"ם סוד אותיות התורה הנוקמים בסיטרא אחרא על "ביזיון"  תורה בוודאי באמצעות י"ב  זי"ון    כלי מלחמ"ה   י" כפול ב"  בגי"מ כ" צרפה  לאותיות ז"  י"  "ו"  ן"  מקובל כ"ו- זי"ן  השם המפורש שופר מש"ה העולה כ"ו   בגי"מ   כ"  כפול  ו"  בגי"מ ק"כ צירופי אלקים אור בינה"  המכחיד הקליפה זה סוד בינ"ה  "זין" נוטריקו"ן  ז"ה   יי"ן  מאור ה[ח]כ{מ}ה העוקר"  ק"{ו}  ר"ע  {ס}מא"[ל] הרש"ע- "מחוסל"  י"מח  ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים   אש"ר - ז"ה-  רא"ש  חכמה בינה דעת   עולה  ז"ה   י"ב  בגי"מ  ש"תים  ע"שר  ה"שבטי"ם  "בשדה"    בסוד   ד"  שב"ה  אותיות  י-ה-ו-ה  חותמות מיתה על הסיטרא אחר"א  וזה  ז"ה ו" ו"+ו"  בגי"מ  י"ב  סוד ושורש הגאולה העתיד"ה מלך [ה]משי"ח {מ}[ו]חי"[ן]  נק[ר]"א-  "מנורה"  בסוד נה"ר  מ"ו   מ"  כפול  ו" בג"ימ     ר"ם{אכ"יר}.

ט"ו

"ויחזק  ה"  את לב פרע"ה ולא שמ"ע  אליהם"

רא"ה   ויח"זק    בסוד י"ו   חז"ק  י"  כפול  ו"  בגי"מ  ס"  אור בינ"ה הנקרא חז"ק   בצירו"ף   ח"ק  ז"  בודאי בינה שור עבור {עיבור} חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד  מלכות  -ובאו"ר -  בינ"ה  בצירו"ף –ו"ו  בא"ר- ו"+ו"  בגי"מ  י"{ב  מ}וחי"ן מ"ב{ררים}  הסיטרא אחר"א ומשמידים  פר"עה    גבורה דטומא"ה  פ"ה  ר"ע  ומלך המשי"ח בן דו"ד   ער"ף   זה הקליפה   בעבר"ו ובגאלה העתיד"ה  ע"ב  ו"  בא"ר  חס"ד בגי"מ  ע"ב כ"ך בסוד ק"כ צירופי אלקים מלך המש"יח {י}כ{ר}{ו}ת  בסוד רי"ו  דקדוש"{ה  כ"ת} סמא"ל  הרש"ע וזה סוד תכ"ה  מלך המשיח  בן דוד באומות העולם י"ימח ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים וישראל   {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה בגאול"ה ה{אחרון}ה  בסוד  פל"א חרו"ן בצירו"ף  -ל"[ו]"   [נ]"ר  [א]"[ף]- בודאי אור החוט"ם  מו"ט  ח"{נ}פש  {ר}וח  צירו"ף  שופ"ר ח"ן   {ח}כמת  {נ}סתר  יכחיד  "נואף"  זה עשי"ו   {י}שו"ע  [רשעי"ם] בסו"ד "שעיר{י}ם"  חכ[מ]ה [ז]ר"[ה ]   "זימה" -

ומלך המשי"ח    ז"ה  י"  מ"ה  בגי"מ  אד"ם תפארת ישראל יהרו"ג     ז"ימה  בסוד   ז"  כפול  י"  בגי"מ  ע"  צרפה  לאותיות  י"  מ"ה  מקובל לזה הדבר  ב"  פירושים א"    ע"   יי"ן  שבעים  {פ}נים [ש]ל  [ה]תור"ה-"שפה"  בגי"מ  "שכינה"  תהרו"ג  הנחש הר"ע   ,  פירוש  ב"  ע"  י"   מ"ה   נוטריקו"ן  ע"  -  י"מה  ש"ם קדו"ש מ"יה   נוטריקו"ן  מ"י  - ה" ה"  כפול  מ"י  בגי"מ  ר"נ  ר"יש  נ"ון  בצירו"ף-"שיר נון"-  בסו"ד   -שר  ינו"ן-המהווה  -  נש"ר  י"  נ"ון- מלך המשי"ח ק"ו אמצע נ"  ש"ר    נוטריקו"ן  שינו"ן  או"ר  {י}כחיד [ה]סיטרא [א]חר"א  - בסוד השם הקדוש   "איה"   נוטריקו"ן  א"  י"ה המהווה פל"א  י"ה  בסוד א"ל-  יפ"ה  [א]ור  [ה]חכמ"ה ו{ג}י[ל][ו]י"ה-

"גאולה"  -  ל"י  פא"ה   אור האבו"ת הנקראים  פאו"ת  נוטריקו"ן פ"ה-או"ת  את"ה  פ"ו  בגי"מ אלהים מידת  הדי"ן עוקרת אומות העולם  ל"י  בגי"מ  {ם} אור בינ"ה   [ה]נש"[ר]  מג"ן  [ע]ל יל{ד}י"ו –"רעדה" גוזר באומות העולם הסיטרא אחר"א בגאולה העתיד"ה לא -יישרד"ו- -"ישי  שי"ר  ד"ו-   ד"ו בגי"מ י"  אור החכמה   {ע}יבור [מ]ש[י]ח בן דו"ד   בסוד עי"מ {ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין ישמיד"ם    בסוד  "ישי מידה  ם"  בודאי {א}[ו][ר] בי[נ]"ה גוזר מו"ת   "נורא" בסוד "ארנון"  מלך המשי"ח  או"ר-נו"ן   בסיטרא אחר"א  ולכן נאמר  "לא"  שהינו אין סוף יתבר"ך  באמצעות שמ"ע  נוטריקו"ן  [ש"ם]   {ע}"  וראה ש"+ם" בגי"מ  ע"{אות ש" במספר קטן} , ע" +ע"  בגי"מ ק"ם   מלך המשי"ח בעל מ{ו}חי["ן]  [ק"ם]- "נוקם" באויבי ישרא"ל וחותם  "אליהם"    בצירו"ף   א"  מיל"ה האמונה  שם-"אלהים" יתברך בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א{אכ"יר}. 

ט"ז

"הירא את דבר ה" מעבדי פרע"ה  הניס" 

הב"ט     "הירא"  בסוד ירא"ה    א"ר  י"ה    א"  ר{יש}   י   ה"    בצירו"ף שיר"ה  א"     שהינ"ה  אש"ר י"ה   סודות"ורת הקבלה הנקראים  א"ת  צירופי מיל"ה נוטריקו"ן  מ"י   ל"ה   ל"  כפול  ה"  בגי"מ {ק"ן} החכ[מ"ה] מ"י  בגי"מ נו"ן  שערי בינ"ה  "נקמה" גוזרים בסיטרא אחר"א  אומות העולם הגויים כול"ם  למית"ה כ"רא"וי   לנבל"ה  בסוד  כ"א  רי"ו  שם אהיה כ"א בגי"מ   ו"גבורה"  בגי,מ רי"ו כך מקובל {ג}בורה [ד]בינ"ה סוד  ד"ג    ג"ומל  ד"לים  מלך המשי"ח נקרא  קר"ן  א" א"ר  ק"ן    החלף  א"  באות ה"   וצרף אות  ו"  מלך המשי"ח  מקובל-  "הוריקן" מלך המשיח גוזר  על מלכות רומ"י  בגאולה העתיד"ה   "הוריקן"   בסוד  -

קנ"ה  רי"ו גבורה עליונה קנ"ה  אורות  המשמידות הסיטרא אחר"א בסוד מנור"ת   אותיות  נ"ר  מו"ת     נ"ר  מלך המשיח חותם מו"ת  הללו אומות העולם באמצעות קני"ם   אותיות  י" נק"ם   אור החכמה   י"  "נקם" נוטריקו"ן  נו"ן-  ק"ם  לבצע מלחמה במצירי"ם  לישראל   והו"א    "וו  הא"    ו"+ו" בגי"מ י"ב  צירופי אלכסוניי"ם בצירו"ף  - כ"א  ניסים-  שם אהיה העולה כ"א בגי"מ חותם ניסי"ם    ס"+י"+י" בגי"מ ע"  צרף  נ"ס  מקובל  נ"ס  ע" שבעים פנים של התורה הורגי"ם  ה{נ}{ב}ל{ו}{ת}  בסוד רוח   "נבות"   {ר}[ו]ח [ר]ע"[ה]    ר"  ו{או}  ר" ה" בצירו"ף- 

"ארורה"  ומלך המשיח  ע{ל   י}די   ל"י בגי"מ ם"  אור בינ"ה   בצירו"ף- מ"אור  ב"ן   י"ה-  יהורג"ה- בסוד  -   ג"שר   י-ה-ו-ה-  ג"  קוי"ם   ימין שמאל  אמצע אברהם יצחק {י}ע[ק]ב  האבות ה[ק]ד[ו]{ש}י"[ם]-   ש"ם  י-ק-ו-ק     יתבר"ך  נקראים כ"תר  י"ב  צי[ר]ו{פ}ים צי[פ]ו{ר}ים פרצופ[י][ם ]-ס{ו}ד "פרפר"  [י]"ם   [ד]י[נ]י"ם  [ק]ש[י][ם]- אור "ניקודים"   בצירו"ף – ק"ן  ו"  ידי"ם   משמידם אומות העולם  מלך המשי"ח {ק}"ן  [צ]יפו"ר   חותם  ק"ץ על אומות העולם  י"ימח  ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים  הנקראים הם "מעבדי"  בצירו"ף-  [י]"דב"  עם-חכמה  זר"[ה]  {ד"ב }-

"בדיה"  ייצר הרע [ה]נחש ס[מ]א"ל  {נ}[ק]רא"  ומלך המשי"ח בן דוד  "נקמה" יעשה  ב"ו"  בודאי  ב" כפול  ו" בגי"מ י"ב  צירופים כ"ך {מ}לך [ה]משי"ח [י]הורג"ו-שם מ"יה שם קדוש ונורא יכרו"ת בסוד כת"ר  י"ו   י"  כפול  ו"  בגי"מ {ס}" אור בי[נ]["ה]-  סנ"ה בוע"ר יבע"ר ה"נגע רע"  ויהפוך לישרא"ל  - ענ"ג עשר" י"  ספירות בלי"מה   י" ל"ב  מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישר"אל   ממלכת יהו"דה  הודי"ה  למלך מלכי המלכים [ה]קדוש [ב]רו"ך  [ה]ו"{א }- "אהבה"  הורג ומשמיד קליפת "פרעה"  נוטריקו"ן  פ"ה ר"ע המקטרג השטן הנחש הממית כל טוב בבריאה בגאולה העתידה ראשו יער"ף ממש כשמו בחוק דומה מושך דומ"ה  "יערף"  פ"רעה"  לעיני הצדיקים ישראל  קדושים {י"ש} [לה]"ם –"שילה"  מלך המשי"ח   המהווה  חל"ק{סוד הרחמים ללא דינים}  לעולם הב"א  כ"ל כולו טו"ב ללא ר"ע אציל"ות  נוטריקו"ן  א"  צ"ל-  תי"ו ס[ו]ד הנגינה  מעלה [ה]תפילה [ל]שער[י] מע[ל]"{ה} –

"הללויה" וזה מדרגת "הניס" בס[ו][ד]  נ"ס  י"ה   מלך המש[י]ח {נ}קרא [ק]ר"ן [פ]ל"א –"פיקדון" נוטריקו"ן  י"  פ"ה  קו"ד  נו"ן   גוזר וחותם די"ן   קו"ף  מית[ה] על הסיטרא אחרא אות ק"וף  {שמ"ם}-"שממה" וזה עתיד"ם על אות קו"ף נאמר "רגליה יורדות מות" בודאי זה חלק"ם של אומות העולם במלחמה אשר מלך המשיח יהלו"ם נקרא ג"ם וזה סוד  הול"ם  י"  בפנימיותם בשר"ם נמ"ק מאור השמ"ש תפארת ישרא"ל  יכחיד זכר"ם מקט"ן ועד גדו"ל זכר לא {י}[י]שאר מעצ[מ]ו[ת]["ם]-מלך המשיח  "{ימי}תם"    י"+י"+מ"  בגי"מ  ס"   צרפה לאותיות  מ"  ת"  מקובל   ס"מת"  בודאי   סמא"ל הרשע  מת לעולם  {א"כיר}.

תם ונשלם  "פרשת  וארא" /מאת רשב"י נמסר לרבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו בצינור הנבואה.

         

       

OnLineTech