להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "ויגש"

"פרשת  ויגש"/נמסר מאת רשב"י  לרבי גל טופז לבית איפרג"ן {הרגלא"ט}נכד במקובל הלאוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני"

רא"ה  "ויגש"   אותיות  -ו"   יג"ש  תפארת ישראל {י"ג}  -[מ]ידות  [ה]רחמי"ם- מ"ה  העולה אד"ם  בגי"מ  ומהווה  "יהודה"  בסוד  הו"{ד}  {י}ה   י"ד   בגי"מ דו"ד  מלך המשי"ח  שהינ"ו "אליו"  בצירו"ף   -ל"י  וא"ו- ל"+י"  בגי"מ  מ"  בצירו"ף "ואו"{בגי"מ י"ג}  מקובל  -א"ם   ו"או-    בינ"ה   "אמא  וו-      ו+ו  בגי"מ   י"ב   י"  כפול ב"  בגי"מ כ" אור הח{"כ"}מה   הנקרא   "ויאמר"  בסוד –מ"אור  י" בצירו"ף   אור-מ"י  בגי"מ נו"ן  המהווה  {אדני} בסוד   די"ן   {א}"  [ס]ודו"ת[ו]רת [ה]קבל[ה]-"הסואה",וי"ש  להבי"ן סוד ההסוא"ה הינ"ו  כנג"ד  {ג}ילוי פ[נ]ים  ל[א ] נאות{י"}ם  בסודות"  ורז"י  התור"ה-  מדרג"ת  דסיטרא אחר"א   "גנאי"  שמ"ה   בסו"ד     -אי"ן  ג"-  קוים עק"ב ק"ו שמא"ל  העומד  בסירוב"ו  להכנ"ע לימי"ן וז"ה תפקיד ההסוא"ה-ק"ו אמצ"ע  אש"ר   הינ"ו   בסו"ד    ה{ס"ו}א"ה הרי  לך"  ש"ם   ס"ו    ס"  כפול ו"  בגי"מ  ש"ס   {ש}ש  {ס}דרים    תפארת ישרא"ל אות   ו"או"  בגי"מ   "אחד" ו"אהבה"  מאח-ד  {הצדדים}-

ובכך מהוה  "צד מדידה"  מודד בסוד שוקל  התיב"ה וצירופה הנכון עד אשר חותם איזו"ן  בסוד   -י"  אוז"ן- עשר ספירות   בלימ"ה  חותמים שפע במלכות הקדוש"ה  , וידעת  זה שנאמ"ר   הסוא"ה  בנוג"ע להמנ"ע  עד מסירת נפש   מן עו"ן   "מגלה  פנים  בתורה  שלא  כהלכה"  ורא"ה  זה העניין  ועומקו"תו -  מגל"ה לשו"ן  מוגל"ה  הרי לך החכ"ם המשכיל  והשיג ידיע"ה  בנסתרות ה" ומבי"א לגילויים ללא ראויים  והב"ן  זה הענין מדבר במסירת סתר"י  תור"ה א"ף  לבנ"י  משפח"תו  ובודאי על כמה  שמדובר על חיצוניות  החבר"ה  ,  וידעת   פנים   מלשון  -פנימיות -   בסוד משפח"ה   בצירו"ף-פ"ה מיניות- 

והרי לך חט"א גילוי עריו"ת   הינו עק"ב  גילוי סתרי תור"ה  ללא ראויים  המעורר קיטרוג הנחש,ומסיתו  את   המשכי"ל  הלא ראוי המעיין  בתורת הקבל"ה –למוחין- דסיטרא אחר"א בצירו"ף- חול"ה מי"ן-גילוי עריות-בודאי  גיל"וי  תורה ללא ראויים ם נקראים  בשמ"ם  עריות"  בסוד עת   רי"ו  בגי"מ גבור"הדטומא"ה  חות"ם עליתגירוי"  ייצר הר"ע  אשר מקום משכנ"ו  ב"פנימיות"  נוטריקו"ן  -פ"ין   מות"-   ספירת הייסו"ד    פי"ן    נוטריקו"ן  פ"ה   יי"ן  סודות התורה המעוררים   "מות"  ע"ץ הדעת טוב ור"ע הרוצים לינוק מן הקדוש"ה  והרי  ידעת גודל זה החטא גילוי עריו"ת  אשר באופן  דרך  "הטבע" –בגי"מ אלהים"   -מידת הדי"ן  האדם/נברא  מרגי"ש קרב"ת ייתר  א"ל  ת"א  המשפח"ה  דב"ר אשר בנק"ל יש   להעניק לנחש הכלים  להסית הנבראים  חס ושלום לקיום יחסי אישות {מיניים}  בסוד  יין- מומי"ם חכמ"ה  ז"רה    כ"ח  הממ"זר  בין אח"  לאחו"ת   המשולים לספירת  -

תפארת מלכות אמ"א וב"ן  שהינם כמשל לבינ"ה ותפארת  סב"א ונכדי"ו  נוטריקו"ן  נו"ן-כ"ד-י"ו   המובאים לתיאור עולם החכמ"ה  ועולם המלכות והבנת בודאי התמונה הכוללת וראה ריבוי הללו מעשים  הרוחשים בקרב העם  קיום שזה חטא   קיום אישות בפנימיות התא המשפחתי כ"ה   התפשט   באופן מקביל ללימוד זה החכמ"ה  ואומר לך זה הדבר עקב אי שמירה על חוק ה"הסואה" –צניעו"ת  הן במחשבה הן בדיבור הן במעשה וכאשר מקויים  עניין אשר כל הרוצה לטעום מן זאת החכ"מה אין  עומדים בפניו  מגבלות העב"ר  אז לא לך הפליאה איך ומדוע האדם אשר לא רכש כלי ההפשטה השיכלית  פונה לכלי ההפשט"ה הגישמ"י וה"  ירחם וייצילנו  אשר כבר נאמר שכל עניין ספר הזוהר הקדוש ותורת הקבלה מלא מן התיאורים     המעוררים הייצר לנברא אשר משליךהנאמר על שכלו הג"ס והבילתי מוכשר   לרדת לעומקם של סודיות וזה  המקובלים האחרוני"ם  של הדור בטרם הגאולה והינם שקריים  ולא אמת בהב"ל פיהם  נוצ"ר  וכבר נאמר  "אם דומה  הרב למלאך ה" צבאות  יבקשו תורה מפיהו" כלומר  -אם  דומ"ה-  בצירו"ף -  אד"ם  מ"ו  ה"-  והבט   מ"  כפול  ו"  בגי"מ  ר"ם  צרף אדם מקובל "אדם רם"  שהשיג     אות  ה" המלמדת על כת"ר מלכות  ובלשון המקובלים ת"ג אות  סוד הצירופים  אשר הינו בעל ידיעה וקבלות  ובחיבורו עושה שימוש ב—ה"  פרצופים: "צירופים" -

"המרת אות באות"   -"חילופי  תיבות"  "נוטריקון" "גימטריות " והנופל  בגישמיותם של הללו   מושגים זה הנחש אותו תפס ברשת  הדימיו"ן  נוטריקו"ן ד"ם-יו"ן  קליפת הסיטרא אחר"א    שורש כל טומא"ה והתבונן"  ורא"ה מה עלה בגורלם-המ"ר- זה שם ייצר הרע של  מקובלי עב"ר   ולא מע"ט  מן משיחי  השק"ר ומרוב  כמותם לא ניתן להזכיר שמותם  א"ך  בכללותם  גילוי עריות מנת חלק"ם  לשו"ן  מנ"ת  זה סוד קליפת הסיטרא אחרא הנקראת "תימן"  והינו   מל"ק  ח"- נטל דע"תם  בסוד  דע"ת- ת"ם והעיד על יצרם  עדו"ת  מ"ת  נחתם בבשר"ם  ונפלו לפגם העריות במשפחתם   וזה סו"ד הסיטרא אחר"א   "משפחה"  בצירו"ף-  מ"  שפח"ה-  יחסי אדו"ן  ושפח"ה בפנימיות המשפח"ה   בסוד  "מחה שפה" של קדושה הנחש הר"ע  וחותם טומאה הן במחשבה הן בדיבור הן במעשה  בן –כל הנפשות- ו-קרבת"ם  בד"ם -  סוד"ם   -ק"רב -  ת"ם  ד"ב  מו"ם-   הייצר הרע נוטל נשמתם    על ידי   -קרב"ת  ב"  דמו"ם-המצביע על מגלה סודות   הקבלה  לבני המשפחה  שלא  שומרי ד"ת  והינ"ם -ש"  מרידו"ת-  בסוד   - ש"ד   רי"ו   מ"ת-   גבורה דסיטרא אחר"א    החותמת מעת ה"  יתבר"ך  על ממתיקי סוד שלא כהלכ"ה  בסוד   כ"ה  כל"ה-

סוד שמירת {כ"ב}וד  אותיות  השכינ"ה כדימוי לכל"ה הנמצאת תח"ת חופ"ה  לשון{חיפוי והסואה} ה"  יתברך את נפש"ו של הבוע"ל    מדרגת  "משפחה" דקדושה בסוד   -פ"  שמח"ה- אור בינ"ה  הנקרא  פ" שמונים בגי"מ   עליו גוז"ר  המאצי"ל "משפחה"  דסיטרא" אחר"א מ"   ש{ינ}   פ"   ח{ית}   ה" בצירו"ף-   שינ"י   נח"ש  מפת"ה-     וה"  יתבר"ך יציל אשר דע לך בעת הגאולה העתיד"ה   זה החט"א  בקרב פנימיות המשפח"ה  א"ב   בב"ת  א"ם  בב"ן   א"ח  באחו"ת  כל מדרגות  הסיטרא אחר"א   "יערבבו"  הסדרים"  והכל עקב משיכת חכמ"ה לא   מתוקנת גילוי סודות"ורת הקבל"ה לא כהלכ"ה  , ומה שנאמ"ר לתנ"א האלק"י  רשב"י  מפ"י  הנבי"א  הגדו"ל  בוצינא קדיש"א    אשר שמו "אליהו"   אשר  "שספר הזוהר יתגליא לתתאי בסוף ימיא ובגיניה  ושבתם איש אל אחוזתו" -

וראה הסוד הנור"א שספ"ר  הזוה"ר   לשו"ן ה{א}   ז"   ו"   ה"   ר"  בצירו"ף-  אזהר"ה  ו"-  הרי  י"ש לנקוט  ב"שש" אזהרות אשר  הינם כהתיינה בטרם לומדים תוכנ"ו  המפולא של הספ"ר  וזה  "יתגליא"   לשון  יתגל"ה -ת"ג  אלי"-  מדרגת כת"ר אור משי"ח  הנקרא  "לתתאי בסוף"  בצירו"ף-  תיב"ת  אלסו"ף- זה המשיח  מדרגת א"ל  -חס"ד  בתורת הקבלה אשר שורה במלכות    ים סו"ף   והינו בעל ידיעה בכל  "שש"  אזהרות  שהינם כשורש אלקי  המכרית הסיטרא אחרא  הנקראים "ימיא ובגיניה" בצירו"ף-מי"ן  אפ"ל  ביגמיה -גילוי עריות בפנימיות תא המשפחה  זה  הסיטרא אחרא יגזרו בעת הגאולה  על ישראל בכדי למנוע הגאולה -

על ידי הבאתם של ישראל לשער נ"ון{חמישים} דטומאה אשר ישראל בעת הגעתם לזה השע"ר  אותיות"הרשע"  לא ייזכו לעולם להגאל  וזה ה"  ישמרנו בע"ת ז"ו  רוחש והחכם יבין את הנאמר וכל זה עקב הפצת התורה לא על  יד מקובליםאשר קיבלו מסור"ה  מן הנביאים הקדומים אלא על ידי   מקובלים שקר נקרא פיהם  ופר"י דמיונ"ם-   חותם  בצירוף-פירו"ד  מיני"ם  -אותיות-"רודפי  מי"ן-  הללו המלמדים תור"ה לאומות העולם י"מח ש"מם  ו"זכרם  ע"ולם  עתידי"ם הם בגאולה העתידה  להענש  כפי שקור"ה בזמנינ"ו  בעונ"ש  "גילוי עריות" בפנימיות  משפחת"ם- בצירו"ף- שפ"ת  מחמ"ם-

זה הנחש הייצר  הרע המחמ"ם  יצר"ם  כנג"ד בניה"ם  בנותיה"ם זה עונשם של המגלים סתר"י תור"ה  -לע"ם  האר"ץ-הגמורי"ם  אוי לה"ם מן יום הדי"ן  נח"ש   מטי"ל  בהם ובמשפחותיהם  "סוד הכשפים"  בצירו"ף-  ש"ם  כיסופים"  להתנות אהב"ה דסיטרא אחר"א בתו"ך  המשפח"ה , ה" יתברך ייג"ן  וייצי"ל בכ"ח הקדושה  הנקרא חוק ההסוא"ה   על ישראל עם קדושי"ם  ויזכ"ה  בני"ו בגאול"ה של"מה  ואז יקויים "ושבתם איש אל אחוזתו" בסו"ד מדרגת  "אוחזה"  בצירו"ף-  "אחוז  ה"-  כ"ח האמונה באלקי ישראל   הנקרא   "זה  ו" א"ח  - א"לף  ח"ת   בצירו"ף-  "אל  פתח" שערי החכמה  האלקית ובכ"ך משיח מבי"א גאולה  בקדושה ,ולא  ושבתם איש אל  {א}{ח}{ו}ז{ת}ו  בסוד אי"ש   אוח"ז  אחות"ו  "גילוי עריות"  עקב גילוי סודו"ת   ,הסיטרא אחר"א  עתידים בגאולה העתיד"ה להכות  בזה החט"א את בנ"י ישראל כפי החוזים עיננ[ו]  ב{ע}ת   ה{זו} –"זועות" , ה"  יתבר"ךויצילנ{ו}   מ{כל}   {רע}  הנקרא   "כולריע"  נטריקו"ן   -כל"י  רו"ע-{אכ"יר}

ב"

"ויאמר  יוסף  אל אחיו גשו נא אלי ויגשו"

הב"ט  "ויאמר"  א"ם   רי"ו בגי"מ  -גבור"ה-  שהינ"ה  ג"  בא"ר  ו"ה   בסוד  "יוסף"   -  "אורג  ב"ה-   בוודאי  ב"  כפול  ה"  בגי"מ י"  מאור החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגי"מ -אד"ם  יוס"ף  -  בצירוף -"יוד  א"ם  ס"ף-  יוסף  חותם במלכות  "ים  סוף"   או"ר הבינ"ה   הנקרא "באר"  בצירו"ף  ב"ית  א"לף  ר"יש מקובל  -י"ב  א"ת  שפ"ר  ל"י-בוודאי  י"ב  מוחי"ן קדושים הנקראים אבני"ם  נוטריקון א"  בני"ם   סוד"ות "  ת"ו [נ]{י}[ג][ו]"ן וטעמי"[ם] התפילה  בסוד  "גונים" נקרא משפי"ע   א"ת  השכינ"ה אור האמונ"ה  שהינ"ה שפ"ר  בסוד ש"  פ"ר    אור    ל"י בגי"מ {ם"}  ב"ינה  ע"ליונה  ע"ב  בגי"מ חס"ד  עול"ה  בפנימיות  המלכו"ת  הנקראת  "אחיו"  בצירו"ף-  "חי ואו"  עקב  מקבלת חיו"ת מן  "ואו"  צדיק ח"י  עולמי"ם  וזה "ויגשו"  בסוד   "יגשו"ו  לקבל  ו+ו בגי"מ  י"{ב מ}וחי"ן  שם   מ"ב{רר} הקליפות דסיטרא  אחרא מן המלכות  וחות"ם   בסוד "תוחם"   ת"ו  מ"ח  הנקרא  "נא "   בסוד {פ}ל"א נ[ו]"ן  במלכות מידת אלהים  פ"ו  בגי"מ ו{ב"כ}ך  בסוד כ"ב צירופ"ים   אותיות  "אוצר פ"ה מים"  {מ}גלים [ח]סד[י]ם [ו]ממת{י}קים ה[ד]יני"ם  וז"ה סוד  "יחודים" .

ג"

"ויפל  על צוארי  בנימין אחיו ויבך   ובנימין  בכ"ה  על  צואריו "

ד"ע   "ויפל"   נוטריקו"ן  "יופי-אל"  שהינ"ו  ע"ל  חס"ד  בתורת הקבל"ה ומהווה  "צוארי" בצירו"ף –"י  אוצר" בסוד-פ"לא   רי"ו  צדי"ק-  רי"ו בגי"מ גבור"ה  המהווה [ה]צדי"ק  {ה}מבי"[א] ל[ג]י[ל][ו]"י- הג"א"ולה –  סודו"תורת הקבל"ה   "בנימין" בסוד  מ"ב-יי"ן  שמ"ה  [מ"ב]ררת הקליפה דסי"טרא אחר"א באמצעו"ת   "אחיו" ואו  ח"י  ספירת תפאר"ת  ו" מאור התור"ה   ח"י   בסוד  ח"ת  י"וד   בצירוף   -יחו"ד  אות-  סוד היחודי"ם  ח" ידי"ם {מ}ז"ל  ע[ל][י][ו]["ן]  הנקרא "מליון"  נוטריקו"ן  מ"ל- יו"ן בוודאי תפארת  מ"ל  ושוח"ט קליפת יו"ן דסיטר"א אחר"א תורת החיצוני"ם   בסוד-  חומ"ץ יונים-  ובאמצעות "מצח" דקדוש"ה נוטריקו"ן  ם"-  צ"ח בסוד צחצחו"ת   או"ר  {בוק"ע}  קל[י]פות   סוד"   -

השם  "יעקוב" בסוד -"ו"   עי"ן   יבק"-   חכמ"ה החותמת  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בממלכ"ה  מדרג"ת "ויבך"  נוטריקו"ן   כ"ב  י"ו בסוד   כ"ו  י"ב  השם המפורש שופר מש"ה  ש"ם  ה"  העולה בגי"מ  כ"ו  כ"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"כ   מכח"יד"  הקליפה  בממלכה הקדושה י"ד  בגי"מ דו"ד שמ"ה וזה בוודאי  "ובנימין"   בצירו"ף -  ב"ו"  מ"ן  יין-   הגוז"ר   י"ב   נו"ן {מ}וחי"ן  [ח]מישים [ש]ער[י]"ם –

"משיח"  נקראים קר"ן  פל"א  מי"ם  {ש}פ"ע  חסדי"[ם]-  ש"ם  ש"+ם"  בגי"מ   ע"{ש" במספר קטן}  שמות ה" יתברך ויתהלל נקראי"ם  {ב}כה  {ע}ל  {צ}וארו   מקוב"ל   "צבע"  נוטריקו"ן   צ"  ע"ב  בוודאי הצדי"ק  {ב"ע}ל  ידיעה במדרגת  חס"ד בגי"מ ע"ב  ה{מ"ב}ררת  הקליפה בסוד מ"  כפול ב" בגי"מ  פ"ה  גילוי חכמ"ה צרף  פ"+ע"  בגי"מ   ק"ן  חכמה עליונה עוקרת הקליפה דסיטרא אחר"א והינ"ה מה{וו}ה   ו"+ו" בגי"מ  י"ב  ש{ב}ט{י}ם  סוד הגאול"ה  השלמ"ה העתיד"ה בסוד ד"-  ע"ת  -  י"ה{אכי"ר}.

ד"

"והקל  נשמע בית פרעה" 

ד"ע  "והקל"  אותיות  ק"ול     ה"  הנקרא  "נשמע" נוטריקון נ"ון- שמ"ע בסוד בינ"ה הינ"ה "אור שמיעה"  בצירו"ף – "שער  י"ו  מאה"-  {ג}דלות [מ]וחי"[ן ]  מהווה מג"ן   נוטריקו"ן  מ" -  ג"ן  מפני  הקליפו"ת  באמצעות  "קול פ"ה או"ת-  גילוי החכמה" דתפאר"ת  קו"ל  נוטריק"ון ק"ו-  א"ל   שהינ"ו  "אות"  {פ}ל"א  ת"[ו]  הנחתם במידת אלהים פ"ו  בגי"מ ומבט"ל  בסוד מ"ב  ט"ל     ל"ב מ"ט   הדינ"ים  ובכ"ך משפי"ע  ע" שפ"ע   מ"י  בגי"מ  נו"ן  {ש}ערים   [נ]קראי"[ם]-שמ"ן נוטריקו"ן  ש"ם-  נו"ן  המהווה "בית"  -

וראה   ב"  כפול    י" בגי"מ  כ"  צרפ"ה  ל"בית"  מקובל – "כתב  י"  -  אור החכמה [ת][ו]ר"[ה] [ש][ב]כת"ב  - "תשובה"    במכחיד"ה הקליפה דסיטר"א אחר"א  הנקראת  פר"עה   באמצעות   פ"ה   עש"ר    שפ"ר   ע"   ה"   מעש"ה ע"  מש"ה  המהווה  מר{כ"ב}ה לשכ{י}נ"ה הק[ד]וש"ה  י"ד בג"{י}מ  דו"ד  מלכ"א [ד]מש[י][ח]"א  שמ"[ה] -  מדרג"ת    "יחידה".

ה"

"ויתן  להם  יוסף  עגלות  על פי פרעה "

רא"ה   "ויתן"   נת"ן   י"ו  מאו"ר התור"ה   המהוו"ה  -אמ"ת   ה"ר   ו" -  בסוד ה" כפול  ר" בגי"מ  תת"ר  בסוד  אל"ף  חכמ"ה פל"א פ"ה  א"ל  המהווה  לה"ם   בסוד מל"ה  האמונה השלמה וראה מ"ל  ה"  יתהלל הקליפה דסיטרא אחר"א   באמצעות  "יוסף"  אור החכמ"ה כ"ח מ"ה העולה סגי"מ אד"ם  וכור"ת בסוד {כ}ת"ר  [ו]"- כ"ו  העולה בגי"מ השם המפורש שופר מש"ה   כ"  כפול ו"  בגי"מ  ק"כ  מדרגות הקליפה הטמא"ה הנקרא" ת  "עגלות"   נוטריקו"ן  ע"  גלות שבעים שמות דסיטרא אחר"א  ויוס"ף  באמצעות "גילוי עת"  -

אור השכי"נה    ראש   י"   כונ"ה   חותם  "על  פי"    שהינו פל"א  עי"ן   ע"  יי"ן שבעים שמות ה" יתבר"ך בתו"ך  הממלכ"ה  הנקראת  כ"ו-  ב"ת   כת"ב  ו"  תפארת ישראל   השוחט"ת  "פרעה" נוטריקו"ן  פ"ה  ר"ע      אשר  בגאולה העתיד"ה יהווה  עפ"ר ה"   וזה סוד הרשעים עפ"ר   נוטריקו"ן  ע"  פ"ר  גבורה דטומא"ה אשר נאמר בענינה  "ואת רוח הטומאה אעביר  {אבער} מן הארץ"{אכי"ר}.

ו"

"ותחי  רוח יעקב אביהם"

הב"ט   "ותחי"  אותיות  חי"ות  נוטריקו"ן  ח"י  או"ת זה"ו"   צדיק ח"י עולמים הנקרא או"ת   הנקראת   רו"ח והינ"ה  "יעקב"  ע" יב"ק {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה מאחד"ת  בן נפ"ש  לנשמ"ה  כ"ך   נפש  {רוח}  נשמ"ה  וחותמ"ת  עי"ן{חכמה} בסו"ד ע"  יי"ן  סת"ר{י}  ת[ו][ר]"ה –רי"ו  בגי"מ  גבור"ה עליונ"[ה] [ב]פנימיות [ה]נב"ר{א} בסוד היכ"ל  שהינו  כל"י  ה"  ומהוה "אהבה"  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל    "אביהם"  בצירוף א"ב   י"  מ"ה בגי"מ  אדם  משפי"ע  למלכות  {א}לפא  {ב}יתא  סוד {צ}ירופי [מ]י[ל]"ה  -  צל"ם  בסוד צדי"ק-מיל"ה  כ"ח האמונ"ה  שהינ"ה  "אביהם"{פירוש אחר}  - י"ב  מ[א]"ה-  גד{ל}ות  מ[ו]חי"ן  וההש{ג}{"ה}-גאולה.

ז"

"ויאמר  אלהים  לישראל   במראת  הלילה "

הב"ט  ולמ"ד  "ויאמר"  אותיות  "יו"  אמ"ר   בסוד י"  כפול  ו"  בגי"מ  סמ"ך  אור בינ"ה שחזרה להיות  חכמ"ה – אמ"ר בתורת הקבלה אותיות  א" ר"ם  סודות"ורת הקבלה  שהינ"ם  יי"ן-מש"ה  יי"-  נשמ"ה הממתק"ת   "אלהים"{יתברך} ומפהפכת"יבה    לכד"י   -"מילה  א"-  הארת חסדי"ם  ס"ד חי"ים   בסוד  "דוחה    סם"   משמיד ומכחיד הקליפה דסיטרא אחר"א  באמצעות  "לישראל"  נוטריקו"ן  "לי"-ש"ר-א"ל    ל"+י"    בגי"מ  {ם"}  אור בינ"ה  הנקרא  ש"ר   ש"ין  ר"יש בצירוף "יש נשר" -שר"ש יין-

סודו"תורת הקבלה  ה{כ"ו}רתים בסוד השם המפורש שופר מש"ה העולה בגי"מ כ"ו  כ"  כפול  ו"  בגי"מ ק"כ   את הקליפה הטמא"ה וזה בוודא"י   "במראת"  בסוד מ"ב  אורות  {מ"ב}ררים הקליפות  מן המלכות הקדושה ישראל שמ"ה ש"ם  ה"  מהווה "הלילה"   הוס"ף  ו" התורה וצרפ"ה למילה "הלילה"  מקובל "הללויה"  סוד היחוד"-שורש הג{אול"ה}-  אלו"ה  חסדים שלמים נחתמים בישראל צדיקים קדושים י"ש להם  מל"ה היא האמונה-חל"ק לשון חלק"ה בעולם הבא"{אכי"ר}.

ח"

"ויאמר  אנכי האל אלהי אביך"

רא"ה  "ויאמר"   אותיות ם"-  יאו"ר    סוד היאו"ר בצירו"ף    רי"ו  -  א"   גבורה בגימ"  רי"ו  המהווה   {ש}בי"ל [ג]ילוי [נ]סתרות  [ה]תורה  בסוד  - ג"  שנ"ה  אור  החכמ"ה  "אנכי"  בצירו"ף  -   כ"א  יי"ן-   שם אהיה העולה כ"א בגי"מ ומהווה אור פני"ם  נוטריקו"ן א{ו}"ר-פ"ה-[י]י"ן-מי"[ם] {ח}כמה [ד]חסד[י]"ם  -"יחודים"  שהינ"ם   {ה}אל  {א}ל{ה}{י}   אבי"ך-  סוד "אהיה"    כ"ב  פל"א  י"  מעשה מרכ"בה  קבלת הצירופים פרצופי"ם   בצירוף –   פ"ה שי"ר  ו"  צד"ק  ם"-   בסוד  מלכות  "קם"{נפרד}  מן    הקל{יפ"ה}  באמצעות  מדרגת  "יפה" נוטריקון  י"פה   אור החכמה בשפת הקבל"ה{אכי"ר}. 

ט"

"ויוסף  ישית  ידו על עיניך"

ד"ע   "ויוסף"   נוטריקון  -ויו-  סמ"ך  פ"ה-   וי"ו  בגי"מ י"ג   העולה  -אחד-  -אהבה- גמר תיקו"ן   סמ"ך{בגי"מ ק"כ} מדרגות המהוות  פ"ה  פ"  כפול  ה"  בגי"מ  ת"  צרפ"ה  ל"פה"  מקובל  -תפ"ה-  בגי"מ  -תהלים"  הנקראים   "ישית"   נוטריקון -ת"ו-  יש"י-    מלך המשי"ח ב"ן  דו"ד  בגי"מ  י"ד המהווה  יד"ו"  תפארת ישרא"ל בסוד די"ו  ד" כפול  י"ו בגי"מ ס"ד התור"ה  הנקרא  ע"ל  בצירוף ע"ין  ל"מד   מקובל-{ד}י"ן {ע}לם-שהינ"ו  אור החכמ"ה  - ע"ד    ע"  כפול  ד" בגי"מ ר"פ  בסוד  {פ}"ר  גבו[ר]ה עליונ"[ה]-

סוד  פר"ה נוטריקון פ"הר"  אור האב{א}ות   הרי"ם  בסוד שי"ר  מ"ה    מהווים רשי{מ"ה}  אד"ם עולה בגי"מ  והינ"ו  "עינ{יך}" וראה  כ"+י" בגי"מ  ל"  צרפה ל"עיניך" מקובל  -  יי"ן  כ"ל   ע"   חכמה דחסדים   כ"+ל"  בגי"מ נו"ן שערי"ם המהווים    ע"  שי"ר  ם"  שבעים שמות ה" יתבר"ך  י"ב {כ}ת"ר  [ח]סדים [ש]ל[מי"ם]- כ"{ח  שמי"}ם -  "משיח"  מהווי"ם  ש"ם  ח"י   י"ש מ"ח {א}ור הגא[ו][ל]"[ה]-"אלוה" {יתברך ויתהלל}.

י"

"וישאו בני ישראל את יעקב אביהם  {וג"ו} בעגלות  אשר שלח פרעה לשאת אתו"

ד"ע  "וישאו"   א"ש  וי"ו כח הנשמ"ה א"ש המהווה  {וי"ו}  בגי"מ  י"ג  מידות הרחמי"ם  נוטריקו"ן  רי"ח  מי"ם  חכמה דחסדי"ם  הנקראת "בני ישראל"   בצירו"ף- "בנין שיר  אל"  וזה השיר שנאמר  - א"ז  ישיר מש"ה בסוד  אות ח"{א"ז בגי"מ}{כ}ח [ה]דע"ת [ה]עליו"ן  -בסוד  כת"ה  {כ}ל          {ה}נשמה   {ת}הלל    יה   את"  {א}ו"ר  [ש]י"ר  יש"[ר] רא"ש  חכמה בינה דע"ת  בשפת הקבלה {ס}וד ה[ג]א[ו][ל"][ה] -ע"ם  סגול"ה – נוטריקון  ס"מך גאולה  אור בינ"ה    בסו"ד-ב"אר  יין  ו"ה-  החותם "א"ת  כח האמונה השכינה   הנקראת  "יעקב"  ע" יב"ק {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בפנימיות הממלכ"ה    הנקראת  "אביהם"   אותיות   -מ"ב פליאה"  מ"ב{ררת}  בכך הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א הנקראת   "בעגלות"  בסוד  בי"ת-עלגו"ת-  

כנאמר   "כסיל לא יבין זאת"   ובאמצעות   ע"ב-גילוי-אות  משי"ח   מבי"א  מ"ב פל"אי {מ"ב}רר  ה"ו"א הקליפה דסיטרא אחרא ומ{כ"ח}יד"ה בסוד    "רשא"  "{א}שר"   [ב]ינ"ה עליונ[ה]  בתורת הקבל[ה]-  "אהבה"  משי"ח חותם   מדרגת  "שלח"   נוטריקו"ן   ש"-חל"ה אור האבות ש" בפנימיות הממלכ"ה ח"לה שמה בסוד אות  ח" דעת דקדושה   לממ{ל}כ{ה}  בוודאי "לשאת  אתו"  בצירו"ף-  א"ש  א"ל   ת"ו -  התפילה  {כ"ו}רת  בגי"מ השם המפורש שופר משה שם ה"  ש" פאר  ו" את  הקליפה דסיטרא אחר"א   "פרעה" פ"ה  רש"ע{אכי"ר}.

י"א

"ויאמר  יוסף   מרכבתו ויעל  לקראת  ישראל אביו  גשנה"

רא"ה   "ויאמר"   מאו"ר  י" בסוד  רי"ו  א"ם  גבורה דבינ"ה רי"ו{בגי"מ}   שהינו  "יוסף" ייסו"ד   הנקרא  -"מרכבתו"  בצירו"ף-  כ"ב ת"ו  ר"ם- בסוד החכמה אמר זה המאמר  ומ"ה  בגי"מ אד"ם  זהו יוסף  אמ"ר  פל"א  ר"ם   שהינו  "ויעל"  נוטריקו"ן  י"ו-ע"ל רז"ים   בסוד זרי"ם   אותיות זי"ן-ר"ם   ז"ה -  יי"ן  חכמ"ה בסוד  ר"יש  מ"ם    בצירוף "שיר מם"  אור בינ"ה המכחיד הקליפה דסיטרא אחר"א    ובכך חותם "לקראת " נוטריקון ל"-יק"ר  -או"ת-  י" חכמה י"בינה י" דע"ת   הרי  -ל"  כלים-  בצירו"ף  -כללים-   כ"ל מיל"ה- 

ייסוד החכמה בפנימיות ישרא"ל   וזה סוד ל"י רא"ש    ל"+י"  בגי"מ {ם}  צרפנ   ל"ראש"  מקובל -ש"ם  א"ר-   הממלכה הקדושה  ש"ם  ש"+מ" בגי"מ ע" שמות ה" יתבר"ך  מתוקנ"ת בזכות{זכות}  א"ר   א"לף  ר"יש בצירו"ף    "שפר  אי"ל- ל"י   א"   אור משי"ח   {י}"  א"ל  [ח]כמ[ה] [ד]חסד[י]"ם  - "יחידה"  נקראים   "אביו" נוטריקו"ן   {א}לפא  {ב}יתא י"ו   {ס}[ו]ד [ה][א]ותיו[ת]- "הסו"אות   הנקרא "גשנה" נוטריקו"ן   ג"-שנ"ה אור {ה}אבו"ת  [א]ברה"ם [י]צחק יעקוב  קדוש"{ה} שם  -"אהיה"  כ"א  בגי"מ המכירית ומכיד כל קליפה טמאה דסיטרא אחרא{אכי"ר} .

י"ב

"ואמרתם  אנשי מקנה היו עבדיך  "

הב"ט   "ואמרתם"  בסוד רו"ם  אמ"ת   שהינ"ו  "אנשי" אותיות   "יש  פלא נו"ן-  אור בינ"ה    -י"ש  פנוא"ל –  נקר"א  קר"ן  פל"א  אל"ף אור החכמ"ה    פ"ה-נו"ן-א"ל גיל"וי  החכמ"ה כ"ח מ"ה   אד"ם בגי"מ  המהווה   "מקנה" אותיות ק"ן-  מ"ה   בוודאי הי"ו  בסוד  שם  המפורש –יהו-{יתברך ותהלל} שהינו  משפיע "עבדך"  אותיות  כ"ד  ע"ב  עבור{עיבור} מלך המשי"ח  כ"ד בתי {ד}י"ן [ר]צ[ו]"ן ה[מ]צח נצח"  בשפת הקבלה- דרו"ם  נוטריקו"ן  ד"  רו"ם חס"דים מלאי"ם   נוטריקו"ן ם"-לא"ה-מי"ם   נקראי"ם  {ש}י"[ר]  ק"ן  [פ]ל"א  [י"ם ] -"שרפים".

י"ג

"וישב   ישראל  בארץ  מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד"

ד"ע   "וישב"   אותיות   י"ש  ב"ו"    ב" כפול  ו"  בגי"מ   [ י]"ב  מ[ו]חי"{ן} [ק][ד]וש[י]{ם}-  "ניקודים" אותיות  יי"ן-  קו"ד  מ"ם  {ח}כמ[ה] [ד]ב[י]נ[ה ]-"יחידה" שהינה  ישראל   י"  ראש"   ל"  בצירופם ל"י  בגי"מ  {ם}  צר"ף   ל"ראש"  מקובל  "אש  רם"  כח הנשמ"ה שהי"נה   רש"ם  א"   סודו"תורת הקבלה  "בארץ"   בסוד "בית  צ"יר א" אותיות  צדי"ק-בראשי"ת   וראה  אות  ר"יש במילה "צי{ר}  מלאה ובהיפוכה שי"ר נוטריקו"ן  י"ש א"ר  שהינו רא"ש  י"    בסוד ש"י  עולמות{סודות} לצדיקים לעולם הב"א   הנקרא  "גשן"  אותיות ש"   ג"ן  אור האבות   שי"ן נוטריקו"ן  י"ש-נו"ן   אור בינ"ה  הנחתם במלכות  ג"ן   ג"ימל  נ"ון   מקובל  ג"  מליו"ן  בוודאי   ל"י-אמו"ן ל"+י"  בגי"מ  {ם"}  והאות  ו"  במילה  מלי{ו}ן  מלאה כגון כך  וא"ו   וזה   בינה אמו"ן בסוד  ו"  {א}ל  {מ}לא {נ}אמן {ש}מ"ה  [מ]שה  [ש]"ם  ה"   בצירו"ף  -  שמ"ש  מ"ה  אדם עולה גי"מ תפארת [י]שרא"ל [א]ור [ה]תור"{ה}-

אהי"ה  נקרא   קר"ן  א"   א"ר   ק"ן חכמה עליונ"ה   "ויאחזו"  בסוד זי"ו   א"ח  י"ו  תפארת ישראל כ"ך  בסוד ק"כ מדרגות נקרא  "אח"  בתורת הקבלה  ומכרי"ת   בסוד    מ"י כתר ו"  את הקליפה דסיטר"א אחר"א ובוודאי ישראל  ב"ה  ב" כפול ה"  בגי"מ  י"  אור השכל הנעלם מגולה  {ב}ה{ם}  ובכך {מ"ב}ררים הקליפה  וא"ז  בסוד  ח"{בגי"מ  א"ז} דעת דקדוש"ה החתומה בפנימיות"ם"   "ויפרו"  בסוד שופ"ר  י"ו  סוד הייחודים  "וירבו"   בסוד ידיעת תורת  "רשבי  וו"   ו"+ו" בגי"מ י"ב מוחין הש{ב}ט{י}ם הנחתם בפנימיות מן המרומים   וי{ר}בו אות -רי"ש  מלא"ה – בצירוף -"שר אלהים"-  רש"בי"{משה}  מהווים משי"ח ישראל  "מאד" בסוד "אדם" בגי"מ  מ"ה  גואל ישראל מן הקליפה הטמאה דסיטרא אחר"א בגאולה העתידה בסוד ד"-ע"ת-י"ה{סוד השכינה ע"ת }שמה  מ[ש]"ה  [ ב]{ת}[ו]רת [ה]קבלה

-"תשובה".

תם ונשלם  עולם הקבלה-"פרשת ויגש"/נמסר מאת רשב"י לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי הענו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל השב"ח לבורא עולם  בעל כל הכוחות כולם.  

OnLineTech