להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "האזינו"

פרשת השבוע זוהר צירופים-"האזינו"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"האזינו השמים ואדברה"

ראה,-האזינ"ו  גם ז"ן   אהו"י, מלך המשיח משה רבינו חותם בפנימיות ישרא"ל מוחין ז"ן  בגמטריא  ויו הי יוד הה,וזה המחשבה הקדוש"ה סוד  אותיות אהו"י חותמים א-יה-ו  בפנימיות רח"ם המלכ"ה  בכך זוכה למאור השמי"ם  בגמטריא השמ"ן גם נשמ"ה הנקראת ואדבר"ה   גם  דבו"ר  ה"א,

הרי לך המשיח בכח דב"ור  בגמטריא חד"ר  {ח}סד {ד}ין {ר}חמים הינו  מושך אות ה"א  בגמטריא  ו" ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד   סודם {ה}אזינו  {ה}שמים   {ו}אדבר{ה}  ר"ת   ה-ה-ו-ה  סוד השם המפור"ש המשמיד ועוקר מלכות רומי הרשע"ה סמא"ל הטמא  שר רומ"י יורד" לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן  כן יהי רצון הש"ם.

ב"

"כי שם ה" אקרא הבו גדל לאלהינו"

ראה,-כ"י בגמטריא אות  ל" חבר כ"י ומקובל כל"י  {כ}הן {ל}וי {י}שראל זה המשיח כונס למלכ{ה} הקדושה ובכך גוזר "כליה"  והשמדה על מלכות רומי הרשעה,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה, זרע עמלק נאבד ונכחד בגאולה השלמ"ה,וביום ההו"א שם אהו"ה הקדוש  ש"ם  ה" גם מש"ה  הינו מגלה מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,

בסוד שם מעול"ם בגמטריא פוע"ל באמצעותו משה רבינו בכדי  לחתום בפנימיות ע"ם{ישראל}  לזעו"ק  הב"ו גד"ל לאלהינ"ו  הינו נ-אלוה"י בכך עתידים בהי ישראל למשוך לפנימיות הב"ו בגמטריא  אהב"ה גם אח"ד{סוד היחוד}  שהינו גדל-ו"ת גם ת"ו  גד"ל,סוד המנגינות  העוקרים ומוחים מלכות הסטרא  אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"כל אשר תמצא  ידך לעשות בכך עשה"

ראה,-כ"ל הגמטריא נ-  חבר אש"ר ומקובל נאש"ר  ,סוד המשיח הינו  א-נשר בסוד משה רבינו הינו  נ-ש"ר ובפנימיותו א"אלפך חכמ"ה  גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא כ"ח גאולה גם כ"ח הגוא"ל שהינו כ"ח אד"ם  הוסף  י"ו קרנות על חד"ו ומקובל  כ"א יחודי"ם,ובאמצעות כ"א בגמטריא שם אהי"ה  בגמטריא י"ו מש"ה  בכך  הגואל   מושך   מוחין   יחודי"ם  בגמטריא חב"ד  ידי"ם,

סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת אשר מעברים  אות ל"  י" חכמה י" בינה י" דעת  בגמטריא ל"  בפנימיות עולם עשות{עשיה},בכ"ך בגמטריא שם מ"ב  הגדול והנור"א  עוקר ומחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם גם נצו"ר מש"ה.

ד"

"ימחו מספר חיים  ועם צדיקים אל יכתבו "

ראה,-המשיח בפנימיות  י-מוח"  בגמטריא נו"ח  מצא ח"ן בעיני אלקי"ם,ועתיד מלך המשי"ח למשוך הארות מספ"ר   חיי"ם  בגמטריא מספר חכ"ם  גם מחכ"ם ספ"ר,זה מטטרו"ן הקדו"ש  השוק"ד   באמצעות  המלאך   א"ל יכתבו זה המלאך כתביא"ל למשוך נשמות  גם  נ-שמו"ת  "צ"דיקים "ע"ליוני"ם  הינם סוד ע"ץ  בגמטריא צל"ם המשי"ח ,כנאמר כ"י האדם ע"ץ השד"ה בגמטריא צל"ם שד"י גם צל-ם  מטטרו"ן הקדוש והנור"א הינו משמיד ועוקר מלכות רומי הרשע"ה,סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא עתיד שם א"ל  לחתום שם מ.י.ה.  התורה  הקדושה מ.י.ה בגמטריא נ"ה {נ}צח {ה}וד תורת הנבוא"ה  החותמת שם אלהים הקדו"ש והגדו"ל גם גדול"ה סוד מוחין עליוני"ם מגלה בפנימיות  ישראל צדיקים קדושים יש להם חל"ק ב"ע-ולם הב"א  סוד ש"ם  ע"ב  בגמטריא ח"ס ש"ם מאיר לה"ם מילה מאיר בפנימיות הנשמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם .

ה"

"ישרצו המים שרץ נפש חיה"

ראה,- ישרצ"ו שם י"ש  צו"ר,מלך המש"יח  גם י"ש חמ"ה  חותם בפנימיות ישראל מאו"ר המשמיד ועוקר מלכות "רומא"{רומי}סמא"ל הטמא  אומות העולם הגוים הארורים יורדי לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,וביום ההוא ש"ר-ץ  בגמטריא מל"ך ש"ר  זה המשי"ח  גם  ש"ם חי"ה  חותם נפש בגמטריא פ,ן שמו"ת א"ש ל"ו גם פן מושל אשת"ו  בפנימיות המלכ"ה,-

פ"ה   ן"  בגמטריא שמ"ן יו"ם  נ"ה גם יומ"ן נשמ"ה,עתידים ישראל  בזכות העלאת מ"ן מ"יין נ"וקבין למשוך י"ו קרנות על חד"ן{מוחין חדות}אור הנבוא"ה  גם נו"ה  הב"א סוד   נ"  ואהב"ה שערי חמישים  גם שמ"י ח.מ.י  וזה השם מקש הגואל   באמצעות  ב" כתות  גם ת"ו כת"ב  סוד התורה הג"נ-ו{ז"ה}  על ידי  י"ב  בגמטריא ז"ה  צירופי יהוה העוקרים ומוחים ממשלת הסטרא  אחרא,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה" בגמטריא כ""ה נצו"ר   ה".

ו"

"כי שם  ה" אקרא"

ראה,-כ"י  בגמטריא  אות  ל"  חבר שם  ומקובל   מש"ל  של"ם גם מש"ם של"ל,עתיד מלך המשיח לגלות של"ל  יק"ר  מן קי"ר השכינה, סודות תור"ה   מן מדרגת   אקר"א  בגמטריא קר"ב,סודות הגואל  עתידים לקר"ב  השכינ"ה בסוד לחתום בפנימות רחמ"ה  מוחין ר"ב ק"ל  גם ק"ב ר"ל ,-

חבר  ו"{משי}ח ומקובל ק"ב רל"ו  בגמטריא אלוהינו גדול  אדונינו ורב כ"ח גם כ"ב  רו"ח החותם בפנימיות ישראל חר"ב כ"ו בגמטריא חר,ב יהוה יתברך השוחטת ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה יורדת לגיהנם ונשרפת מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ז"

"הצור תמים פעלו"

ראה,-הצו"ר גם צור"ה  סוד נשמת המשי"ח  ש"ם ת"ן  בגמטרקיא עשר פעם שם גאול"ה ,המשיח משה רבינ"ו גם ה" מבשרינ"ו על היותו תמי"ם{בעל אמונה}שלמ"ה גם שלמ"ה באמצעותו  פוע"ל לומר דבר"ו    אנ"י פר"ג  בסוד המשיח נקרא  פר"ג בסוד פ"ה  ר"יש  ג"ימל    אותיות גיל"ף  רשימ"ה,הרי המשי"ח   פ"י  ג"ל רשימ"ה  הינו  ג"ל יפ"ה  י"ש ר"ם מוחין ,

בזכות חידושי תורתו בפנימיות המלכה,כנאמר ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  המשמידות ועוקרות פג"ר  זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה טנאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה יתבר"ך בגמטריא טו"ב גם י"ז בסוד י"וד  ז"ין  בגמטריא יי"ן  טו"ב  בגמטריא סו"ד טו"ב,-  

זה תורת   פר"י  אל"ף  ג"ן    גם   ג"ן פל"א פר"י    בסוד רפא"ל  פ"י  ג"ן   גם י"ג פ"ן רפא"ל  הינו חותם בפנימיות ישראל י"ג  מידות הרחמי"ם גם רמחי"ם העוקרים ומשמידים אומות העולם הגויםפ הארורים אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ח"

"כי כל דרכיו משפט"

ראה,-כ"י  וגם כ"ל  בגמטריא כ"לל,וזה סוד ואהבת לרעך כמו"ך זה "כלל"  גדול בתור"ה  גם תור"ה  ב"ראשית  סוד  כדרי"ו  בגמטריא כ"ד גבור"ה זה המשי"ח כ"ו דר"י ג"ן עדן בפנימיות מוח"ו  ר"ם המעל"ה, כ"ו דר"י בגמטריא דר"י  יהוה גם יהוה יר"ד להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"הזוכים למאור מ"ש-פט גם ש"ם ט"ף   עולמות{העלמות}סודות תור"ה  עי"ן  {לא}  {ר}אתה  שם רל"א  גם  משרא"ל  המלאך  הינו ש"ם רל"א  תבו"א   אבו"ת  לגאולה ישראל  בגמטריא א"ש ר"ם על  ראשי הגוים הארורים אומות העולם נכחדי"ם ונאבדי"ם אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"

"אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא"

ראה,-א"ל  זה המשיח בעל  אמונ"ה  גם אמ"ן ו"ה,הינו על ידי  מ"ן מושך  מוחין א"אלפך חכמ"ה הגורם ליחוד ו"ה  תפארת{ו}  ומלכות{ה} בכך  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א שם  ואי"ן עו"ל גם המלאך עוניא"ל בסוד המשיח יבוא ענ"י  ורוכ"ב על   חמו"ר  גם רומ"ח עי"ן  גם מוח"י  נע"ר,

סוד מטטרו"ן הינו נע"ר חותם י-מו"ח   עשר ספירות גם שע"ר ספר  אותיות  בפנימיות ה{ג}וא{ל} גם גאול"ה חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעול"ם הב"א  גם  בע"ל מ"ב או"ה  גם מבע"ל אהו"ב השכינה מעוברת בתיקו"ן גם תינו"ק נשמת המשיח העוקרת הסטרא אחר"א נאבדים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה  מ"עולם ה"וא ש"מך יהוה יתבר"ך ויתהלל בעל כל  הכוחות כול"ם ,-

גם מול"ך  בסוד חותם  מ"ו אותיות גם מ"י אותיות  ל"ך המלכה באמצעות כ"ל{יסוד} בכך הסטרא אחרא מושמדי"ם   כלא הי"ו  והכל בזכות  כ-  אליה"ו   זכו"ר לטו"ב  הינו  כרו"ז  ל-טו"ב החותם בפנימיות המשי"ח בשור"ת הגאולה הרי ל"כם ישראל משיח בנגל"ה גם  ג"ל בנ"ה  המלכ"ה גל עינו ואביטה נפלאות מתורת"ך  דוד מלכא משיח"א,אמן ואמן.

י"

"שחת לו לא בניו  מומם"

ראה,-שח"ת ל"ו  בסוד ת"ו לח"ש,הרי לך המשיח משה רבינו על ידי תוי"ם  בגמטריא ת"ו חמישים שמי ח.מ.י.   ת"ו  בכך  הגואל מקבל קדוש"ה סוד שם ח.מ.י. בגמטריא ח"ן  הוא נ"ח מצ"א אמ"ץ  {א}ור {מ}וחין {צ}לם בכך בעיני אלקים{רוח הנבואה}  בסוד אי"זה חכ"ם הרואה את הנולד  זכה,

הגואל רואה רוח הנבוא"ה הנקראת ליד"ה  גם היל"ד  זה משיח ישראל  אשר עתי"ד  באמצעות המלאך   "לא בניו"  זה המלאך בני"ואל  גם בנ"י-י"ו א"ל  סוד   ב"ן אלי"ו  כונס  למלכ{ה} ובכך חותם   ב"ן אליה"ו  הינו  ב"ן אלוה"י בגמטריא אליהו  אליה"ו  שהינו יהוא"ל יהוא"ל  הוא אלוהי אליהו גם אליהו יהוא"ל  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים,מלכות רומי הרשע"ה יורדת לגיהנם  ונשחטת על גבי מזב"ח הייג"ן,

זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בעת ה{ג}וא{ל}  מגלה מוחין  גלג"ל בגמטריא   ס"ו גם ב"ן דו"ד בשנת תש{ס"ו} זכה לעיבו"ר נשמ"ה  סוד נ-מש"ה   משנ"ה   שנ"ה  ם"{בינה} תבו"א  אבו"ת החירו"ת גם תור"ה   חי"ה  לעקור הסטרא אחר"א שהינו מומי"ם{חסרונות} בפנימיות  ליב"ם של ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה ומייחלים לגאול"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

י"א

ה-לה" תגמלו זאת עם נבל ולא חכם"

ראה,-הל"ה  בגמטריא ל"י  זה סוד בינ"ה שהינה חותמת בפנימיות המשי"ח ת-גול"ם נוטריקון ת"ג  גול"ם,אור החכמ"ה הגנוז"ה המעברת א"ת{המלכות}במוחין ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,בכך עם ישראל עתיד לזכות בנב"ל בגמטריא נד"ל   חבר    אות א"  מן  {א}ת  ואות ל" מן תגמ{ל}ו  ומקובל  א"ל צרף ל"נדל" ומקובל  המלאך דנא"ל  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד,-

בזכות תור"ת ה{ג}או{ל}ה  הנקראת ול"א חכ"ם  סוד מוחין חכמ"ואל  גם מו"ח כל"א   {א}ור {ל}ב {כ}ונה בפנימיות ישראל מו"ח{סוד} חב"ד {ח}כמה{ב}ינה {ד}עת המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא אומות העולם הגוים מושמדים ונשרפים מן גלוי הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם גם נצו"ר מש"ה הוא מגלה מה"ש מ{ע}ולם {ה}וא {ש}מך כח האמונה בפנימיות הנבר"אים ישראל עתידים להיות נביאי"ם בכח חכמת הצירופים,.

י"ב

"הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך"

ראה,-הלו"א גם   ולא"ה  סוד יחוד בינה{לאה} ותפארת{ו}  שהינו באמצעות אמ"ו{בינה} מושך מוחין  א"בי-ך בגמטריא אב"י שערי"ם בסוד {ב}רוך {א}תה {י}הוה  ש"ע יר"ם  בכח שם עי"ר  גם י"ש רע"ם ר"עיא מ"הימנא את המלכ"ה סוד השכינ"ה   י"ש הכה"ן משה הינו קנ"ך חותם בפנימיות ק"כ צירופי  אלקי"ם{דינים וגבורות}המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע"ה,

זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההוא ש"ע-ך,המשיח ש"ע בגמטריא צר"ף  באמצעות אות  כ" בגמטריא  עשרי"ם  הינו עוקרים ע-שרי"ם של אומות העולם ממשלת הסיטרא אחרא יורדת לגיהנם  ועולה בלהבות חידושי התור"ה,

גם תור"ה ישי" חד"ו,הרי לך כ"ל הסודות  יש"י ומש"ה י"ו קרנות על חד"ו עתידים לכתוב תור"ה חדש"ה מאת"י תצא,מאת"י{משה,תפארת} תצ"א{מגולה}באמצעות דו"ד{מלכות}ולכן דוד סוד תמונ"ה גם ת"ם-נו"ה  {נ}צח {ו"ה}ד רוח הנבואה מגולה באמצעותו לישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם ע"ל התור"ה שהינה תור"ה ע"ל  בגמטריא הא"ם תור"ה משפיעה מא"ה ברכו"ת כם ב"ו כתר הגאולה המשמידה ומוחה מלכות הסטרא אחר"א אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ג

זכו"ר ימות עולם בינו שנות דר ודר,

ראה,-זכו"ר  גם כרו"ז  הינו  כ"ו ר"ז בגמטריא אור יהו"ה גם אורי"ה  ו"ה,זה מלאך ג"ן עד"ן גם ע"ד נג,ן מלאך הנביאים{אמת} החותם א-ת"ם בפנימיות נביאי ישרא"ל גם בנ"י א"י ישראל ,עתידים ישראל להיות בעלי הארת כת"ר  סוד רת"ך  אורות גם {כ}ר {ת}ורה {ר}ינ"ה ,

בכך  עול"ם{מלכות}זוכה בשיר יתו"ם   סוד  מ"ו  ת"י בגמטריא ומקוד"ש זה המשיח עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהו"ה  גם מש"ה או"ה   בגמטריא ש"ם  ה"  ו"ו  בגמטריא י"ב מש"ה  הינו   י.ב.ם.  ש"ה  עוקר ומוחה סמא"ל הטמ"א,

בכך ישראל גם שי"ר א"ל זוכים למדרגת  דו"ר חבר אות  מלכ{ה} ומקובל המל{א}ך השמינ"י   הד"רו  סוד דו"ר ב"א גם א"ב הולך,על ידי {א}לפא {ב}יתות  אותיות התור"ה עתיד המשיח להורו"ת הלכ"ה  גם הכל"ה בגמטריא זוכה ל"כלי"  {כ}הן {ל}וי {י}שראל  סוד השלמות גם תו של"ם של מנגינ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  נצו"ר מש"ה   מה"ש  {מ}עולם {ה}וא {ש}מ"ך.

י"ד

"כי חלק  ה" עמו יעקב חבל  נחלתו"

ראה,-כ"י בגמטריא  אות ל" סוד מוחין בינ"ה שהינו חל"ק גם ק"ל-ח  נוטריקון {ק"ל}  {ח}כמה בגמטריא  חל"ק אדנ"י את המלאך  יח"דנא"ל  מלאך היחודים עם ישרא"ל אשר עתיד להשפיע למלך המשי"ח עמ"ו יעק"ב,-

גם     ע-יב"ק  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה  ע"  פנים  של התור"ה סוד חל"ב  נח"ל-ת"ו {נ}ביא {ל}בב {ח}כמה {נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים זה המשיח על ידי  נו"ח-א"ל  זה המלאך חותם בפנימיות רח"ם המלכ"ה  מאו"ר   יוד הי ואו הה סוד  אומ"ץ  {מ}לך {א}והב  {צ}דק  {ו}משפט משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ו

"כנשר יאיר קנו על גוזליו ירחף"

ראה,-המשיח  כ"ף  נש"ר גם  פ"  כנש"ר,הינו הגואל  נ-ש"ר  בגמטריא ש"ר חמישי"ם  ובפנימיותו  מוחין כ"ף  בגמטריא מא"ה חבר  חמישים ומקובל  בגמטריא ק"ן  וזה סוד חכמת ק"ן ציפור גם ק"ן צירו"ף  בכך בגמטריא שם מ"ב יאי"ר קנ"ו בגמטריא הא"ם כ"א נר"ו גם הא"ם אהיה נר"ו של משה {ר}בי{נ}{ו}   י"ב צירופי יהו כ"ח דעת"ו גם עד"ות כ"ח המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזב"ח הנקמה, מלכות רומי הטמא זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא שם אהוה שם ע"ל  גם  ע-של"ם שבעים פנים של התורה זה הגוא"ל  הינו ירח"ף בסוד פרח"י  ב"ר גם פרח"י ב"ר  חותם בפנימיות ישראל רי"ח החכמ"ה סוד  פ"  בגמטריא ש"ם-ן  יו"ם גם יומ"ן ש"ם,וזה י"ו-מ"ן הנשמות מ"יין נ"וקבין המעלה תפילה ומוש"ך  ש"ם  כ"וו בגמטריא ש"ם  בכ"י  {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד בפנימיות רח"ם המלכה הקדוש"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ז

ירכבה"ו  על במת"י ארץ"

ראה,-ירכבה"ו גם כרו"ב י"ה,זה מלאכ"י הכרובי"ם  הרוכבי"ם בפנימיות ל"ב  המשי"ח  גם שמ"י ח"ה ל"ב  חותמים  ל"ב  שימח"ה גם ל"ב י"ש חמ"ה  בפנימיות ישראל עם קדושה בכך זוכים למאור ח"ה בגמטריא אהב"ה גם האה"ב אלקי ישראל את משיח  ולכן גואל"ם במ"-הר"ה ,

עתידה המלכות להיות הר"ה{מעוברת} מן  שם מ"ב בגמטריא   א"ם אח"ד  גם אמ"א   ח"ד בגמטריא י"ב  אמ"א בגמטריא   מ.י.ד,זה נשמת המשיח {מ}שה {י}וסף  {ד}וד  על ידי אמ"א י"ב בגמטריא   ב"י.ב.ם  שם המפור"ש שופר מש"ה משמיד ועוקר מלכות הסטרא אחרא,זרע עמלק הרשע יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,

סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ועולה בלהבות הייגו"ן,וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחין   אר"ץ"  בגמטריא  א"ר מל"ך זה המלאך כרמא"ל  הינו מלאך המחשבה הנקראת כר"ם  גם כ"ף-רם בתורת הקבלה ועתידה למחות כמר"אל  זה ממשלת הסטרא אחר"א כמרי"ם נקראים   נכחדים בגאולה השלמ"ה.

י"ז

"צור ילדך תשי"

המשיח משה רבינו נקרא צו"ר  חבר אות  {י}  מן  י"לדך והינו  יצו"ר גם ציו"ר{האותיות} החותם באמצעות כ"ד ספרי תור"ה אות ל" סוד הבינ"ה  גם לה"ב  נה"י   {ל}שנה {ה}באה {ב}ירושלים  {נ}צח {ה}וד {י}סוד רוח הנבוא"ה מגלה מוחין תי"ש בפנימיות ישראל עם אהב"ה,

תיש סוד בר"א-שית גם ברי"ת א"ש סוד ש"ת איב"ר   {ש}ומע {ת}פילה  {א}ור {ב}ינה  {י}סוד {ר}ינה בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ח

"וירא  ה" וינא"ץ  מכעס בניו ובנותיו"

ראה,-ויר"א  גם אור"י  קומי השכינ"ה על ידי מוחין י-או"ר עשר ספירות בלימ"ה יקו"ם המשיח ויבצע נקמה והשמד"ה באומות העולם הגוים האורוים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה,זרע עמלק נכחד ונאבד בעת משיח בנגל"ה ,בסוד ג"ל בנה  סוד עיני ואביטה נפלאות מתורתך,

וזה סוד המשיח עתיד לבנות את העיני"ם{סוד החכמ}ה העליונ"ה   הנקראת    {וינ}א"ץ  סוד נ"וי  בגמטריא ס"ו גם גלג"ל בן דו"ד אשר בשנת תש{ס"ו} זכה  למוחין   בנ"יו בסוד ב"ן  י"ו  ו"ב-נותיו גם ת"ן  וי"ו  ב"ו,שם ת"ן בגמטריא עשר פעם גאול"ה  הגוא"ל בכך מחריב ועוקר מלכות הסטרא אחרא,ממשלת  הסטרא אחרא יורדת השאולה  ועלה בלהבות המדור"ה א"ש אוכלת א"ש מכלה  רוח הטומא"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה"  גם נצ"ור  ה".

י"ט

כ"י  א"ש  קדח"ה באפ"י

ראה,-כ"י בגמטריא   ל" חבר כ"י  ומקובל כל"י  {כ}הן {ל}וי {י}שראל זה המשי"ח שהינו א"ש  הנחתם בפנימיות   המלכ{ה} בכך  אש"ה{שכינה} זוכה למאו"ר ב-אפ"י  סוד  בפא"י,{ב}ינה {י}סדה {א}ור  {פ}לא בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה  אשר עתידה לעקור ולהשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונכחדים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"

"לו  חכמו ישכילו זאת"

ראה,-המשיח  ל"ו   כ"ח  מ"ו   בגמטריא  מו"ח שערי"ם  גם  מ"ו-ח  ש"ע  יר"ם את המלכות באמצעות מ"ו אותיות  גם מ"י אותו"ת שהינם ישכיל"ו  כ"י שיל"ו זה המשי"ח  חותם ב{ז}את  המלכות ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק  נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  מש"ה נצו"ר  מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"א

א"ם לא  כי צורם  מכרם וה" הסגירם"

ראה,- א"ם בינ"ה חותמת  י.ב.ם. נא"ה סוד השם המפורש בפנימיות המשי"ח מש"ה ח"י והינו  מגלה  כ"י  צור"ם גם ציו"רך  ם" אור הבינה   בתו"ך  השכינ"ה  בכך כת"בו  בסוד {כ}תר {ת}ורה {ב}ינה  {ו"}  "חוקק"  בגמטריא רו"ח  מכר"ם סוד המחשב"ה גם חמ"ה ש"ב למלכ{ה},ובכך שם {ה"ס}-גירם סוד ס"ה בגמטריא אדני גם שם לל"ה חותם ה"לל –{וי"ה}  שם י-הו  בישראל המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח היגון,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה". 

כ"ב

"אשר חלב זבחימו  יאכלו ישתו יין נסיכם"

ראה,-עולם הבינה נקראת אש"ר והינה מגלה אות א"אלפך חכמה בפנימיות המשיח הינו ש"ר  חל"ב  גם ש"ר חיו"ת ל"ב  בגמטריא שיר"ת חב"ד ל"ב,הינו  עתיד לחתום בפנימיות ל"ב ישראל בכח שירתו{יחודיו} מוחין  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת סוד {י"א}-כלו  מן הארת א"י{כתר}ויגלו  כ"א  יל"ו  בגמטריא אהי"ה יל"ו,י"מלוך ל"עולם ו"עד וישמיד ויעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}הב השלמ"ה,עתידים בכך ישראל להיות מעוטרים במוחין  יי"ן נסיכ"ם בגמטריא  שע"ר   שבעי"ם  ניסי"ם,

וזה השע"ר גם ש"ר ע"ה חבר אות ו"{משה} ומקובל   בגמטריא רוע"ה שמו"ת א"ש ל"ו גם רוע"ה מוש"ל אשת"ו  ובכח צירופי יהוה{חכמת הצירופים}משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות הסטרא אחר"א נאבד בזכות מאור היחיד"ה בגמטריא כ"ח אמ"ת בגמטריא כת"ם אמ"ת  {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  המגלה  א-{חכמה} בפנימיות ת"ם{משיח ישראל} נקר"א  קר"ן  פליא"ה  מלא אות ר"יש ומקובל קשר"י הפניא"ל  גם שיר"ה קניא"ל,המשיח הינו א"ל חותם ק"ן-{י}  ספירות בלימ"ה  סוד י"ש ה"ר הוא המלאך שיר"ה  החותם אור היש"ר{רחמים} גם רמחי"ם  העוקרים מלכות הסטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ג

"ראו עתה כי אני  אני הוא ואין אלהים עמדי"

הבט,-רא"ו  גם או"ר בגמטריא ר"ז שהינו עת"ה  עומ"ד להתגלות בפנימיות המלכות{ע"ת} מעוברת מן בינ{ה}  עליונה סוד כ"י אנ"י   כ"א יי"ן  בגמטריא סו"ד אהי"ה   גם  אי"ה סו"דה מקום כבודו  להעריצ"ו ב{ס"ו}-ד"ה  בגמטריא  בב"ן  דו"ד אמ"ת בגמטריא  דו"ד ד"ן אמ"ת  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה,

זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהוה בגמטריא טו"ב גם י"ז    בסוד י"וד ז"  בגמטריא  ש"ע  יר"ם  שב"ע אורות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות למע"ן ישראל צדיקים קדושים  יר"ם שב"ע  גם   משי"ר ע"ב   בגמטריא  משי"ר חס"ד  גם מס"ד חיר"ש  תבו"א הגאולה השלמ"ה-ב"ן דו"ד ד"ן דו"ב-זה סמא"ל הטמא מושמ"ד ונכח"ד שמה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"ד

"אני אמית ואחיה",

ראה,-המלכות נקראת אנ"י  והינה באמצעות ת"ם{תפארת} מעוטרת במאור  א"י{כתר} שהינו נקרא ואחי"ה בגמטריא ז"ה   ח"י  גם  י-חז"ה,המשיח משה רבינו הינו חוז"ה בגמטריא ז"ה חב"ד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת חותם בפנימיות ישרא"ל באמצעות ז"ה בגמטריא י"ב צירופים המשמידים ועוקרים  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ה

אשי"ב  נקם לצרי ולמשנאי אשלם"

ראה,-אשי"ב  גם  א-יש"ב  בפנימיות ישראל{זה המשיח}  א"אלפך חכמ"ה אור א"אלפך גם  כ"א  פל"א בגמטריא אהיה פל"א  אשר נק"ם  חבר אות ו"{משיח} גם נוק"ם ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  לצר"י,

זה המשיח{צי"ר} מגלה  גל מ"ה בגמטריא ג"ל  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ג"ל אד"ם  גם מג"דאל  המלא"ך  מ"גן ד"וד  א"ל זה סוד נשמת המשי"ח ג"ן מדו"ד א"ל  וזה המלאך  מדוד א"ל הינו מוד"ד א"ל{הארות}לשכינ"ה באמצעות אות ם"{בינ}ה מזווג למלכות{דוד} כח  אשל"ם בגמטריא  ע" א"ש פנים של התו"רה,

גם ש"ע   א"  בגמטריא אצר"ף את התורה כך משיח אומ"ר והבורא אוהב"ו הינו בנ"ו  ומלך מלכי המלכים מורה למשיח ישראל אשמד ועקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה לעולמי עולמים  באמצעות חכמת הצירופים,אמן ואמן כן  יהי רצון הש"ם.

כ"ו

"וכפר אדמתו עמו"

ראה,-וכפ"ר  זה המשיח הינו שם כ"ו בגמטריא יהוה  חבר פ"ר ומקובל י"ה פור"ה,הרי לך  חכמה ובינה פ"ורה גם ה"ר פ"ו  בגמטריא ה"ר אלהי"ם גם ה"ר  א  מיל"ה  בכך מילה ר.א.ה  סוד  השם המפור"ש   של היל"ד   גם  ל"ד שיל"ה  בגמטריא ל"ד מש"ה חותם ע" פנים  חבר ומקובל  לע"ד  מש"ה    מגלה עש"ל מד"ה  גם הד"ם  {ע}ושה {ש}לום {ל}עולם הבורא יתברך בפנימיות המלכות הינה שם  ד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"ו  ה"א וזה הש"ם מוחה סמא"ל הטמא  מלכות הסטרא אחרא זרע עמלק יורדת לגיהנם ולא עולה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ז

"כי לא דבר רק הוא מכם"

ראה,-כ,י בגמטריא אות ל"{בינה}  אשר חותם בפנימיות המשי"ח המלאך  ל"א דב"ר גם המלאך דברא"ל החותם בפנימיות ד"ל{המלכות}מוחין  בא"ר   ב"ידך א"פקיד ר"וחי  בגמטריא קש"ר נשמ"ה גבור"ה  העוקרת ומחה סמא"ל הטמא זרע עמלק הרש"ע נשרף בלהבות המדור"ה,

וביום ההוא שם אהו"ה בגמטריא טו"ב הו"א  בגמטריא  ז" טוב"ה מלא אות ז"ין    מקובל  טובי"ה ז"ן  את  המלכות באמצעות שם ז"ן בגמטריא   ויו הי יוד הה,וזאת החכמה  העליונ"ה גם יונ"ה על"ה  בגמטריא האמ"א יונ"ה  כח הנשמ"ה  בגמטריא ש"ם נ"י  {י}סוד {נ}צח   מעבר המלכות{ש"ם} באור מכ"ם בגמטריא שע"ר  מ"ם   יר"ם המלכה וישמיד  ס"מ{אל}  הטמא מלכות  רומי הרשעה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ח

"וידבר  ה" אל משה"

ראה,-ויד"בר    בגמטריא וגבור"ה סוד גבו"ר  ו"ה,זה המשיח הינו גבו"ר בכח פי"ו הינו פו"י {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל  וחותם בפנימיותם  א"ל מש"ה  גם א"ם של"ה  {ש}תי {ל}וחות {ה}ברית,"הברית"  בגמטריא  ר"ב  קדוש"ה  גם רקו"ד שב"ה  חבר  {י} ספירות בלימ"ה ומקובל ירק"ד שו"ב בגמטריא מטטרו"ן בוש"ה  פנים לג"ן עד"ן שוב"ה פני"ם  ע"ד נג"ן  על ידי אות ל"  בגמטריא י" חכמה י" בינה י" דעת מלכות הסטרא אחרא  מושמד"ת  לעולמי  עולמים נשרפת מן א"ש הגחלי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר צירופים-"האזינו"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech