להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "בראשית"

פרשת השבוע זוהר צירופים{רשב"י}-"בראשית"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

בראשית ברא  אלהים את  השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת גם רא"ש בי"ת,סוד חכמה בינה דעת {רא"ש} המעברים {ב}ית המלכות  במוחין תי בגמטריא קוד"ש,המשיח סודו שוק"ד על התור"ה   ומגלה רזי"ם על ידי המלאך {בר"א}  {א"ל}הים,זה המלאך   אברא"ל  החותם בפנימיות המשי"ח  גם  ח"ש מ.י.ה וזה סוד מ.י.ה ו{אברא"ל}  גם אלהי"ם ברא  -את נשמת המשי"ח מן מלאכ"י מעל"ה,בעלי   העל"ם{סודות תורת הקבלה} המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד בגאולה השלמ"ה,

וביום ההו"א שם אהו"ה  בגמטריא טו"ב מגלה א"ת צירופי מיל"ה גם ציפור"י מיל"ה  גם ציפו"י יהלו"ם,וזה שם י-הלום הינו הולם המשיח  ב{י} ספירות בלימ"ה,סוד  השמי"ם  וא"ת גם או"ת הנחתמת באר"ץ  המלכות, ה{צ}-זה המשיח  צ" בגמטריא מל"ך חוק"ק בגמטריא רו"ח א"ב  אותיות הממתקים ומבשמים  המלכות{אות ר" } בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות},

וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה בגמטריא  י-של"ם  לישראל עם טהר"ה,הרים{מעוברים} מן ט" בגמטריא אמ"ת אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, והרי  {ל"ך  י"}ספירות  גם כל"י {כ}הן {ל}וי {ש}ראל תורה חדש"ה מאתי תצ"א, {מא"ת}  בגמטריא  ט"  ספירות  גם ספירות אמ"ת,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ב"

"והארץ היתה תהו ובהו"

הבט,-אות ו"{תפארת} חותם בפנימיות אר"ץ{המלכות} מוחין ה"ית"ה  בגמטריא  קוד"ש עשר ספירות הינם מגלים תה"ו ובה"ו ומשמידים ועוקרים מלכות רומי הרשע"ה סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונכחד מאש להבות המדור"ה,ובכך עתידה ב"ת{המלכות}לזכות-

בכת"ר  ווו-הה בגמטריא החי"ה בגמטריא כ"ח הנבוא"ה מן  ב"ן אהו"ה בגמטריא טו"ב אלוה"י הינו אליה"ו טו"ב  וזכו"ר גם חותם בפנימיות ו"{תפארת} כרו"ז סוד כ"ו ר"ז בגמטריא אור יהוה המוחה אומות העולם הגוים הארורים נאבדים בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ג"

"ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור "

הבט,-ו{יאמ}ר   א"לף   מ"י זה  המלאך  מ"יפאל  הינו חותם בפנימיות המשיח  מוחין מפ"ל {מ}ח {פ}ה {ל}ב סוד הארת א"י{כתר} הממתק אלהים{המלכות}-בכח שם  יהי או"ר בגמטריא ר"ז י"ה  גם  ה"ר   י"ז  בגמטריא ה"ר טו"ב הינו ה"ר אהו"ה  בגמטריא י"-אור"ה סוד  ו"  יהי  או"ר   התור"ה בסוד  אורי"ה התור"ה חדשה מאתי תצא",

מן המלאך אורי"ה מלאך ג"ן עד"ן עליו"ן  ס"ת   ן"ן"ן  בגמטריא ק"ן החכמ"ה סוד צירוף גם ק"ן ציפו"ר נשמת המשי"ח לה  אור-יה  בגמטריא וגבור"ה  גם דיבו"ר  המשמיד  ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד  בע"ת המשי"ח חותם  שימח"ה   גם שם חי"ה   הינו  מי"   ש.ח.ה.,

וזה השם המפורש המור"ה ע"ל {החש},מדות שד"י בגמטריא  מטטרון  נמצאות  גם נ-מצא-אות, מגלים בגואל נ-צ"ח גם  ח"ץ-ן  בגמטריא   צ-"חן   גם  מלך  ח"ן  בגמטריא חותם {  ע"  לח"ם}  בגמטריא   ע"  יהוה  יהוה  יהוה  זה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה לישראל ע"ם קדוש"ה   י"ש {ל}ה{ם}  {ח}לק בעולם הב"א עולם לח"ם בגמטריא יהוה יהוה יהוה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות חותם  מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

ד"

"וירא אלהים את האור  כי טוב ויבדל"

הבט,-ויר"א  גם אוי"ר ג{נ}ו{ז}  סוד שם  ז"ן בגמטריא  ויו  הי יוד הה וזאת  חכמ"ה עליונ"ה  ל"י עונ"ה בצינור הנבוא"ה בסוד האו"ר גם אור"ה  האו"ר בגמטירא הר"ז טו"ב דם ר"ז   האהו"ה  בגמטריא אור הוו"ה  רוא"ה  וו"ה  גם וה"ו  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר"ע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  {ויבד"ל} גם  יל"ד  ב"ו  מאור יל"ו {י}מלוך {ל}עולם {ו}עד הבור"א  חותם  או"ר  בגמטריא ר"ז ב"ממלכה, גם מ"ב ר"ז מלכ"ה  גם המל"ך{המשיח} אור מ"ב  במאו"ר הינו מכחיד אומות העולם הגוים הארורים נשרפים  מן להבות המדור"ה א"ש אוכלה א"ש, אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש   {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ה"

"ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים"

הבט,-ויאמר בסוד  או"ר  י"ם  בגמטריא נור"א{תפארת} מעבר  י"ם{המלכות}במדרגת או"ר  אלהי"ם  בגמטריא ר"ז אלהי"ם   בגמטריא נז"ר לא"ה  שהינו הז"ן רל"א,הרי לך המשיח בכל  רל"א צירופים מושך  שם ז"ן  בגמטריא  ויו הי יוד הה,ובזה השם המלכ{ה}  מעוברת מן יה"י בגמטריא כ"ה  אורות, 

גם  וכ"א  תור"ה  בגמטריא ואהיה  תורה חדש"ה מאתי תצ"א מן הבורא יתבר"ך  ויתה"לל שהינו מגלה בתו"ך גם וכת"ב  הצירופים לגואל ישראל הנקרא מי"ם בגמטריא מל"ך בעל פ"י  הנבוא"ה  גם   יפ"ה ב"ו נא"ה,השכינה{נא"ה} המשיח{בעל יפ"ה,חכמה דקדוש"ה} מעברה באו"ר ב"ו בגמטריא חר"ב ז" אורות חס"ד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות המשמידים ומוחים אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות הגחלי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם .

ו"

"ויעש אלהים את הרקיע "

ראה,י"ו קרנות על חד"ו,משה רבינו הנקרא ש"ע בגמטריא צר"ף  עתיד לשחוט  את ישו"ע {י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים מלכות רומי הטמ"א נשרפת מן להבות הגחלים,וביום ההו"א  המלכות הקדו"שה{אלהי"ם} זוכה בכח א"ת{צירופים} למאור  ה"ר  עק"י, {י}סוד  {ע}ליון {ק}דוש  {ר}ינ{ה}  זה סוד המשי"ח משה ח"י,

גם ש"ם ח"יה עתיד לגלות תורה חדש"ה מאתי תצ"א מן מדרג"ת  חי"ה  גם הח"י  בגמטריא שע"ר אהב"ה  סוד עש"ר אהב"ה ספירות עליונות המעטרים ישראל ברז"י תור"ה הינם ה-רקיע  גם רק"ע  י"ה  חכמ"ה ובינ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ז"

"את ה" האמרת היום"

הבט,-השכינה נקר{א"ת}  קר"ן והינה עתידה בגאולה השלמה לזכות במוחין בינ{ה} סוד אמרת הש"ם מש"ה צרופה מג"ן הו"א בכח שם הו"א{סוד אהיה } לכל החוסי"ם ב"ו,בסוד לכל החוסים בפנימיות נשמתו,נשמה כללית על שם כוללת כל הנשמות,וזאת נ-שמ"ה  גם  נ-מש"ה שהינו מהוה השמ"ן{חכמה} אשר תשמיד ותעקור סמא"ל הטמא מלכוטת רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ח"

"ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה"

ראה,-אות  ו"{תפארת ישראל} חותם בפנימיות  כת"ל{המלכות}מוחין   כ"ף-ת"ל,סוד בינה אות  כ"ף בגמטריא הא"ם חותמת מא"ה ברכות בפנימיות השכינה בכך זוכה למאור ת"ל  בגמטריא נפ"ש קדוש"ה ועליונ"ה גם ע"ל-יונה  בגמטריא יונה מא"ה ברכות מקבלת,סוד הנשמות{נשמות}ישראל עתידות להתעט במ"-אה ברכות,

שם מ"ב הגדול והנורא המעבר השכינ{ה"א} המשמידה כל הגוים אומות העולם הארורים בשרם בשר סוסים וחמורים,סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,וביום ההוא אש"ר{בינה} חותם בפנימיות עשה{עולם העשיה} מוחין הש"ע בגמטריא הצר"ף{משה} בעל יחידה סוד ק"ן צירוף{חכמת הצירופים}סוד הגאולה השל"מה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם . 

ט"

"וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה" אלהיך"

ראה,-אות ו"{תפארת ישראל}  בכח שם ח.ב.ו. חותם בפנימיות ב"ת{המלכות}מוחין שלמי"ם  בסוד ש"ל-מים{חסדים},ש"ל נעליך מעל רגליך,ברי ש"ל{השל}את הדינםי והגבורות מלך המשיח ותשפיע לישראל צדיקים חסדי"ם בגמטריא יחכ"ם ד"ם בגמטריא  יכח"ם י"וד ה"א ו"וה"א,

עתידה השכינ"ה גם י"ש הכה"ן משה ר"עיא מ"הימנא  לחתום בפנימיות ישראל מאור ו{א"כ}לת סוד שם כ"א בגמטריא אהיה  בסוד א"לף הי"ה גם  ה"ה   פלא"י  בגמטריא  י"  פלאי עשר ספירות בלימ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,

זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  ישראל זוכים למוחין ש"ם{צירופי אותיות}-סוד ושמח"ת בגמטריא חות"ם שמו"ת א"ש ל"ו{למשיח} בכך הינו מוש"ל אשת"ו{השכינה} וחותם שלו"ם{תפארת התורה} בפנימיות רח-{מ"ה}  שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א הממתק ומבשם ר"ח  בגמטריא יצח"ק{סוד  הגבורות הקדושות},

ובכך לפנ"י  ה"{א}  גם המלאך פניא"ל חותם במשיח  אות ה"  בגמטריא חמ"ש חבר  ה" ומקובל שמח"ה{בינה} שהינה אלהי"ך{יתברך}  הינו עתיד לעקור מלכות רומי זר"ע עמלק נכחד ונאב"ד כלא היה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

י"

"הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה" אלהיך"

ראה,-{ה"ס}-כת בגמטריא  כ"ת  אדני, בסוד {כ}תר {ת}ורה {א}ור  {די"ן}  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאבד בעת משיח נגל"ה,וביום ההוא שם אה{ו}ה  חותם ש"ם-{ע"}  פנים של התור"ה  סודם ישראל לי רא"ש היו"ם,משה רב{י}נ{ו}  י"ו  קרנות על חד"ו  משפיע באמצעות שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  מוחין הז"ה  בגמטריא י"ז גם טו"ב אהו"ה,

דעת י-שראל,עשר ספירות בלימ"ה  לע"ם  ה"  החוקקי"ם אלהי"ך,-כח האמונה בפנימיות הנברא" זוכה בכך ל{א"ר}-בנ"ה  גם הב"ן  בגמטריא האלוה"י הינו אליהו הוא יהוא"ל מודי"ע על הגאול"ה השלמ"ה לשמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

י"א

"ארור משנה עור בדרך"

הבט,-ארו"ר,זה אומות העולם הגוים עתידים להשרף מן להבות הגחלים,וביום ההוא ישראל צדיקים זוגים לכח נשמ"ה בסוד משנ"ה חדשה מאתי תצ"א תור"ה,סוד כ"י קרן עור פני"ו   ש"ל  מש"ה,{עו"ר  פני"ו}-גם  פר"ו  עני"ו,והאיש מש"ה עניו מא"ד גם אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  המשפיע {ב}-דרך סוד כ"ב  ר"ד חנו"ך ב"ן בגמטריא אליה"ו   ח"ן כ"ו  בגמטריא יהואל  ח"ן יהוה   להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

י"ב

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה"  נקרא עליך ויראו ממך"

הבט,-אות ו"{תפארת} ישראל  סוד ורא"ו בגמטריא ור"ז,הינו חותם בפנימיות  המלכות{אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות} מוחין ז"ו בגמטריא אהב"ה  ובכך ממתק ומבשם כ"ל עמ"י{ישראל} זוכים בכך  למדרגת  האר"ץ  בגמטריא צו"ר,חכמת המשי"ח  גם כת"ם ח"ה משי"ח  בגמטריא משי"ח אהב"ה  כת"ם-{כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  הגוזר מיתה והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא  כ"י  ש"ם  בגמטריא  של"ם,זה משה רבינו  ש"ל{ם},ש"ל נעליך מע"ל רגליך,ובכח שם ם{בינה} חתום אור חס"ד בפנימיות ישראל  הינם  בכח קר"א{תפילתם}מושכים שער  ן"   גם   ע-{נש"ר}  סוד פנימיות תורה חדש"ה מא"ת-י  מן   י{אמ"ת}ספירות בלימ"ה ה"ם –

עלי"ך בגמטריא   י-צ"ל  מגלים ממ"ך  בגמטריא פ"ך גם כ"ף  סוד מא"ה ברכו"ת  וירא"ו  י"ו או"ר בגמטריא י"ו ר"ז  בגמטריא   ז"-גבור"ה   סוד ז"ה גבו"ר{המלא"ך גבריא"ל}-הינ"ו   ע-כל"י  מהוה ל"ך   פ"  גם כפ"ל  מחשב"ה רוח הנבואה העוקרת זר"ע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה  ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

י"ג

"ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד"

הבט,-הבט,-י"ו{תפארת ישראל} חותם בפנימיות ישראל מדרגת  א-ר"ם{חכמה} סוד המלאך {מ}יכאל  {ר}פאל {א}וריאל שהינם חותמים בפנימיות המשיח אור א-מיל"ה  גם ל"י מא"ה ברכות בכ"ל   יו"ם   מגלים  כלי"ו  מ"ב  אותיות התור"ה באמצעותם הגוא"ל  חוק"ק בגמטריא המי"ם,בסוד רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם  גם פנים  י.מ.ה.,סוד התורה הגנוז"ה שהינה חת"מת  האמונה השלמה{ת"ם} בפנימיות ישראל,

בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נשרפת מן להבות המדור"ה,וביום ההו"א  השמי"ם סוד משה –ים,יחוד תפארת ומלכות מגלים א"ל אח"ד,סוד היחוד,מקו"ם גם ק"ו   מ"ם בסוד  מ-קו"ם  לבצע נקמה באומות העולם הגוים עתידים לאמחה מעל פני האדמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון הש"ם.

י"ד

"ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא"

הבט,-ו"י-אמר   א"י רו"ם{הכתר} למלכות{אלהים}-עתידה את לזכות במוחין ת-דש"א  סוד  אש"ת  ד"  מלאכי"ם גמר"א  {ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל,ובכך האר"ץ זוכה למדרגת צו"ר  נוטריקון  צ-או"ר  גם אוצ"ר  החכמ"ה בגמטריא  כ"ח   המ"ה בסוד ח"ה מכ"ה ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחין  אהב"ה גם י"ג מידות הרחמי"ם{בגמטריא ח"ה},

סוד המלכ{ה} מעוברת מן  ח"  בגמטריא קש,ר נשמ"ה גם נש"ר משק"ה המלכות ב{ג"נ-ז"י}  התור"ה,סוד שכינה{ג"ן}  נחתם ברחמה  י"ז בגמטריא טו"ב גם אהו"ה  בצירו"ף    וא"ה טו"בה,אוה"  סוד עשר ספירות  בלימ"ה,

א-חכמה באמצעות ו"{תפארת} מעבר מלכ{ה},א{חב"ד}-ו"{חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד}ושכינ{ה},והרי לך  כ"ל  י"  ספירות מגלים  שם  כ.ל.י.  גם שכלי"ם,מלאכי אלקי"ם העוקרים זר"ע עמלק רשעי"ם,אומות העולם הגוים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות הגחלי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ט"ו

"ויאמר  אלהים יהי מארת ברקיע השמים"

הבט,-ו"{תפארת ישראל}  יאמ"ר למלכות{אלהים} בגאולה השלמ"ה  לגלות אור של"ה-מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א {ש}תי  {ל}וחות {ה}ברית שהינם יה"י בגמטריא חמ"ש שערי"ם  גם שער"ם  משי"ח אותיות שמ"י שע"ח ר"ם בגמטריא שמ"י חשמ"ל ר"ם,בסוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל חותמים בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מוחין ש"ע-ח בגמטריא צרו"ף נשמ"ה גם שמ"ן הצרו"ף{חכמת הצירופי"ם,שמות הנבואה}-

סוד מ"ארת מוחין אמ"ת בגמטריא ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הממתקים ומבשמים המלכות{אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות} והרי ל"ך  {י} ספירות בלימ"ה ברקי"ע גם יעק"ב{קו אמצע}מגלים במלכה{אות ר"}-בכך השמי"ם בגמטריא השמ"ן גם נשמ"ה סוד תורת  נ-מש"ה תורה חדש"ה {נשמה חדש"ה}מא"תי  בגמטריא שם {ט"י}  תצ"א,

בסוד י{וד} ה{א} ו{או} ה{א}   בגמטריא י"ט השמי"ם גם י"ם שמיט"ה גם שמ"י   י"-  מט"ה עשר ספירות המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר"ע עמלק נכרת ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא משה רבינו סודו שמ"יט"ה  גם  י"ט מש"ה מגלה לישראל הש"ם  המפור"ש שופ"ר ש"ם ה"  סוד שמ"ש פור"ה{תפארת ישראל} אור הגאול"ה  גם אור"ה הגוא"ל בגמטריא אור"י גוא"ל  ב"א לפנימיות שכינ"ה בכח א"ב צירופים מרומ"ם אותך לעולם השמיט"ה גם י"ש מט"ה אלקי"ם יתבר"ך סוד החירו"ת תור"ה חי"ה אמן ואמן כן יהי רצון השם  משה לחתום מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ט"ז

"להאיר על הארץ"

ראה,-אות  ל"{בינה}חותמת ירא"ה בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה,בכך זוכים למאור ע"ל בגמטריא מא"ה ברכות בכ,ל יו"ם,כנאמר ראשית חכמ"ה  גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאולה ירא,ת הש"ם גם ראי"ת מש"ה,אור הנבוא"ה גם אור"ה ב"ן או"ה  בגמטריא ז"ה ב"ן  האו"ר בגמטריא  ז"ה  אליה"ו  או"ר   ה"  הינו יהוא"ל א"  זוה"ר גם  או"ה זוהריא"ל חותם בפנימיות ישראל ז"ו-ה.ר.י –א"ל,

חותם במלכות שם ז"ו בגמטריא אה"בה  גם י"ג מידות הרחמי"ם המגלים שם   ה.ר.י. המור"ה המשי"ח משה ח"י הינו אח"ד {ב"ע}ליונים,בכח שם ע"ב בגמטריא חס"ד  מגלה שם  ל"{בינה}  ספנימיות יונ"ה{השכינה}-כ"ח הנשמ"ה  בגמטריא    כ"ח עש"ר שמ"ן בגמטריא חשמ"ל  כש"ר  מ"ן,הרי לך עתידים ישראל בכח העלאת  מ"ן  מ"יין נ"וקבין {תפילה}למשוך לפנימיותם  מוחין חשמ"ל בגמטריא   יהוה יהוה יהוה שמו,ת א"ש ל"ו בכך משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר"ע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה,

וביום ההוה שם אהוה יתבר"ך  חותם  א-{חכמה} סוד מדרגת  {או"ה}-בגמטריא ו"ו  גם  י"ב  צירופי יהו"ה  בסוד י"ו ב"ו קרנות על חד"ו,י"ו  ב"ו  ב-וי"ו בגמטריא בכ"ב בגמטריא כ"ד התור"ה משה רבינו הינו רושם בינ"ה גם שו"ר מ"ב נ.ה.י  {נ}צח {ה}וד {י}סוד חותם בפנימיות ישראל עם ט-הרה{הרים ומעוברים}מן חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסו"ד,והרי לך  {י} ספירות בלימ"ה ע"ל האר"ץ בגמטריא מא"ה האר"ץ  בגמטריא צו"ר הא"ם גם א"ם צור"ה{בינה} המשמידה ושורפת אומות העולם הגוים הארורים עתידים להשרף  מן מדורות הגחלים,

אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם,  נ-צו"ר  מש"ה  נוטריקון נ"ץ-או"ר  בגמטריא ר"ז נ"ץ  הינו    בגמטריא  נז"ר  מל"ך גם שם  ז"ן   ר"ם  ל"ך  מלכות,ז"ן בגמטריא  ויו הי יוד הה,חכמה עליונה נ-ר"ז  אלוקיו[על רא]ש"ו  של משה בכך מושמד המלאך רעא"ל,זה סמא"ל הטמא שהינו  א"ל-ר"ע,ומלך המשיח משה רבינו באמצעות  ע" פנים של התור"ה סוד רל"א צירופים מוחה סמא"ל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ן יהי רצון הש"ם. 

י"ז

"ויעש אלהים את שני המארת הגדולים"

ראה,-ו"י-עש משה הינו ש"ע בגמטריא  צר"ך חבר אותיות י"ו ומקובל צירו"ף,חכ"ם הציפו"ר גם ק"ן ציפו"ר משה נקרא הינו ש"ם ה" מגלה  מ"ה בגמטריא גאול"ה גם י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ישראל ע"ם טהר"ה גם  מט"ה ר.ע.ה.,וזה השם מורה כי כח עליון  כנגד התחתון המגלה ב{ע"}אומות העולם  הארורים  סטר"א אחר"א השמד"ה ומיתה   עתידים לחוות בעת המשי"ח בנ{ג"ל}ה,גם בנ"ה ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,

תורת ישראל תורה חדש"ה מאת"י תצ"א  בסוד ת"י-צ"א בגמטריא צ"א קוד"ש גואל ישראל ומח"ה זכר עמלק הרש"ע יורד השאולה ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,וביום ההוא  המלכות הקדו"שה  {אלהים יתברך"} באמצעות  חכמת א"ת אותיות התור"ה זוכה למוחין  {המ"ארת} גם ת"ם  ר.א.ה,סוד שם ר.א.ה המלמדך על הנבי"א  בגמטריא  ובנ"י  מש"ה גם ב"י שמונ"ה ספירות  י"ב  ספ"ר י"ו נשמו"ת,

אור הגאולה   {ב}ר{ע}יא  מהימנא סוד ע"ב בגמטריא  חס"ד  גם   בחס"ד   ע"  פנים עתיד גואל ישראל לגלות לנבראי"ם בסוד המלאך  מ"בריא"ל,על ידי ירא"ת א"ל מעבר ישראל בשם מ"ב הגדו"ל-{י"ם},החותם במלכות מ"י{בינה}-בגמטריא נ-שערים גם ע-נשרים שבעי"ם שמות חקוקי"ם המוחים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות הסט"רא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

י"ח

"ויתן  אותם אלהים ברקיע השמים"

ראה,-י"ו{תפארת} בכח שם ת"ן בגמטריא  עשר פעם גאול"ה חותם מוחין מאו"ת בפנימיות ישראל,סוד בינה ואמ"ת מגלה למלכות{אלהים}-בכך  ברקי"ע  גם יעק"ב ממתק ומבשם אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות},וזה עניין השמי"ם גם י"ש ממ"ה בגמטריא י"ש  פ"ה,

יחוד י ספירות בלימ"ה  בפנימיות רח"ם שכינ"ה בגמטריא שפ"ה  גם י"ש כה"ן הגוזר שממ"ה והשמ"ד על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר,ע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{}לה השלמ"ה,וביום ההו"א,ו"  תפארת המשיח חותם י"{ספירות}סודם  ת"ן בגמטריא  עש"ר פעם י"וד ה"א ו"או ה"א גם שע"ר שמוני"ם  ע"ם    בגמטריא שומעי"ם נמ"ר  ו" ש"ע בגמטריא נמ"ר  צרו"ף שומ"ע  מ"י  הוא המשיח צפו"ר שמ"ו-{ע} פנים של התור"ה מגלה  {ב}י{ם}  שם מ"ב  גם י.ב.ם,

סוד הגאולה  ח"ן  גם נ"ח מצ"א אמ"ץ בעיני אלקים,{א}ור {מ}וחין {צ}לם,וזה ח"ן  ישראל  גם ש"ר נחניא"ל  גם נש"ר ח"ן אל"י גם נחי"ר א"ל נש"ר גם נחי"ר נשרא"ל,סוד הכרובי"ם{נחיריים}-חותמים  נ-ש"ר בגמטריא ש"ר חמישי"ם{אור הגואל} בפנימיות המלכה זוכה לאור הא"ל  גם לא"ה{בינה} המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן הש"ם מש"ה לחתום שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

י"ט

"ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה"

הבט,- {ו}י{א}{מ}ר  המשיח שם  או"ם צדיק יסוד עולם חתום בפנימיותו,אשר עתידים {י}ש{ר}אל לזכות לכתר  ר"י   בסוד ר"יש י"וד  אותיות דו"ר יש"י  בגמטריא שד"י רי"ו  בגמטריא מטטרו"ן גבור"ה של מלאך קדו"ש ונור"א המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"ע זר"ע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם {ז"וכ}ים למוחין כ"זו בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,-

וזאת התור"ה אלהי"ם גם א-מיל"ה  בסוד ל"י{גבורה} מא"ה ברכות משפי"עה  גם שמ"ע  יפ"ה  בגמטריא שמ"ן יו"ם  שמ"ע י"ה  בגמטריא פנ"י מש"ה מ"ו  ש"ם,גם שמ"ו פני"ם מש"ה זה המלאך מטטרו"ן  {מ}שה {ש}ר  {ה}פנים סוד"ו  יש צו"ר אלקי"ם  גם י"ש אוצ"ר ק"ל  י"ם-

המגלה במלכות{נפש} מוחין חי"ה  בגמטריא קש"ר נש"מה י"ה  גם שמ"ן י-הו-ה גם מ"י שנ"ה ו"ה סוד י-הו-ה משנ"ה העוקר ומוח"ה זר"ע עמלק סמא"ל נשרף מן להבות המדור"ה א"ש מכלה כל רוח דסטר"א אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  מש"ה לחתום שם מה"ש {מ}עולם  {ה}וא  {ש}מך.

כ"

"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"

הבט,-ויאמ"ר בגמטריא יזמ"ר  גם זמי"ר,זה המשי"ח החותם בפנימיות מלכ{ה}   מוחין זמיר"ה,הגואל נקרא זמי"ר ,בסוד אז ישיר  גם יזמ"ר מש"ה  הינו זמ"יר ובני ישראל את השירה הזאת ליהו"ה, סוד י"ז ר"ם  בגמטריא נז"ר אלוקי"ו על ראש"ו גם אוש"ר חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א שם אהו"ה בגמטריא י"ז גם ט"וב,חבר י"ז  הרי לך  בגמטריא   ב"ו  אמ"ת  טו"ב גם וא"ב ת"ם טו"ב חותם בפנימיות המשיח{ו} מוחין א"ב אותיות התורה המגלים  {ט"ו}-ב  בגמטריא  י"ה-ב   י"ה כפול  ב"  בגמטריא  ל"  חב"ר  י.ה.ב ומקובל  י-להב עשר ספירות בלימ"ה  המוחים ממשלת הסטרא אחר"א נכחדת כלא  הית"ה,ובכך  כל"ת אהי"ה{סוד השכינ"ה} - 

בכח אלי"ה  תכ"ה  ותשמיד אומות העולם הגוים הארורים  נכחדים,וביום ההוא ישראל זוכים לשם אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה,סוד בצלמנ"ו גם בנ"ו  צל"ם  של  ב"ן{-ו"}  בגמטריא ואחוה"י הינו ואליה"ו הוא ויהוא"ל  חותם  י.ה.ו.  א.ל.ו.,

השם המפור"ש  סוד  כ"ד-מו{תנ}ו  מגלה שם ת"ן בגמטריא עשר פעם גאולה גם י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ישראל בכ"ך סמא"ל הטמא נשרף  מן להבות המדור"ה  א"ש המכלה ממשל תהסטר"א אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לחתום שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"א

"ויברא אלהים את האדם בצלמו"

ראה,-ויבר"א גם ביאו,ר, עתיד מלך המשי"ח משה רבינו לבאר התור"ה,בסוד תור"ה חדש"ה מאתי תצ"א,התור"ה הינו  ח-דש"ה בסוד חותמת  יחוד  ח{תפארת} ומלכות{שד"ה},ובכך אלהים{השכינה} זוכה למוחין י"ש הכה"ן המרומ"ם א"ת {ישראל} באמצעות חכמת הצירופי"ם  סוד ה-{אד"ם}  בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא {ג}או{ל}ה גם –

ג"ל או"ה  בגמטריא לא"ה אמ"ת אורות  חכמה בינה דעת חס"ד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  חותמת בפנימיות המלכה,הרי לך י" ספירות בלי"מה  סוד {ב"צ}-למו, גם צ"ב בגמטריא פח"ד חב"ר וראה  פ"ד חצ"ב בגמטריא מ"ב מ"ב חצ"ב  בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין   ח-צ"ב בגמטריא פח"ד קש"ר נשמ"ה גם נש"ר מ"ה   פר"ח שק"ד,

סוד המשיח  הינו  פר"ח בגמטריא שמ"ן יו"ם יצח"ק מברר  רפ"ח ניצוצות  קדושי"ם ומרומם ישראל צדיקים שוקדי"ם על התור"ה בכך משמידים ומכלים סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה גם לשמ"ה,

בסוד מ"י ל"א לשמ"ה   גם  י-  מל"א   למש"ה עשר ספירות בלימ"ה יבו"א בכך  לשמ"ה{מלכות}לחתום בפנימיותה  ל   בגמטריא   י" חכמ"ה י"  בינ"ה   י" דעת השורפים אומות העולם הגוים הארורים יורדים שאולה ונשרפים מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ב

"ויאמר להם אלהים פרו ורבו"

הבט,-{ויא}מר   בגמטריא י"ז ר"ם  גם ר"ז  מ"י,-בינה עליונה{מ"י} בגמטריא נ-שערים גם ע-נשרי"ם החותם  בפנימיות המשיח   נ-שר עי"ם  {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין  סוד ש"ר  חמישי"ם גם שמ,י ש"ר ח.מ.י,וזה השם המפור"ש שופר משה המקדש ה{ג}וא{ל} על י"די   ע"ד  י.ל.י.,כ{י} גמ{ל} על{י}  חסד"ו בגמטריא  יחכ"ם,

סוד כ"ח מ"י בגמטריא כח חמישי"ם  חותם להם גם מלה סוד האמונה  בפנימיות המלכה{אלהים} בכך  ישראל פר"ו ו"רבו  בכח שם ו"ו  בגמטריא י"ב צירופים המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמח"ה ונשרף ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

כ"ג

"וירא אלהים את כל אשר עשה"

הבט,-ויר"א גם אוי"ר קדמו"ן  גם  י-נור"א קוד"ם גם נר,ו א"י קדו"ם,הארת כתר{א"י} הנחתמת בפנימיות המשי"ח הינו בעל קו"ד-ם  גם ק"ו  ד"ם בגמטריא ק"ו   י"וד ה"א ו"ו  ה"א,בסוד  ד"ו-{ק"ם} בגמטריא י-ק"ם  עשר ספירות בלימ"ה להשמיד ולמחות סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים  א"ת{השכינה} חותמת בפנימיות כ"ל בגמטריא נ-שערים גם ע-נשר"ים  בגמטריא   שמ"י נע"ר,סוד מטטרון הקדוש נ-ער {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  חותם אלוה"י שמ"ע  א"ל { מט"ר טו"ן }- בגמטריא  נ-מטר"יה סוד נר"י מט"ה גם מט"ר נה"י  {נ}צח {ה}וד {י}סוד גלוי סודות תור"ה העוקרים זר"ע עמלק סמאל שר שטנ"ה נשרף מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ד

"ויהי ערב ויהי בקר יום הששי"

ראה,-ויהי גם יהוי,סוד הש המפור"ש שופר מש"ה שהינו  {ערב וי}הי עיבו"ר  בק"ר,אור החסדים בפנימיות ישראל ע"ם קדושי"ם, עתיד מלך המשי"ח  גם מלך שימח"ה בסוד י"ש חמ"ה בגמטריא שב"ח חמ"ה בגמטריא במש"ה  י"ו  קרהות על חד"ו-  

המשמידות ועוקרות סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהו"ה{דעת ישראל} חותמת בפנימיות הנבראים מדרגת יו"ם השש"י  גם שמ"ש י-הו-י המכחידה   יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים  סמא"ל הטמ"א נשרף מן א"ש הגחלי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ה

"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"

ראה,-ויכל"ו  בגמטריא ע"ב  גם חס"ד,וזה סוד {השמ}ים ,משה רבינו החותם בפנימיות י"ם{המלכות}מוחין מ"י{בגמטריא}  נ" שערי"ם  סוד  שבעי"ם נשרי"ם גם שמ"י  ע"ב נשרי"ם בגמטריא שמ"י חס"ד ש"ר   {ן}   י"ם,הרי לך ש"ם חסי"ד  נ-שרי"ם,סוד המשיח הינו ח"ס-יד בגמטריא י"ד חכ"ם-

גם יחכ"ם  ד"{באמצעות} גמר"א {ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל בחכמ,ה עליונ"ה החותמת במלכות{אר"ת} מוחין  ו"{תפארת} בכך וכ"ל בגמטריא ליהו"ה  בגמטריא מ"ה ו"ה,סוד שם  ה"וה  באמצעותו משיח ישראל משה עתיד לגלות  בינ"ה{אות ם"}  סוד צב"א-{ם} בגמטריא פח"ד א"ם גם  מא"ף.   ח"ד סוד הגואל הינו בעל מורח ודאי"ן,

מרי"ח גם  י-רמ"ח הינו ר"ם ח"י  תבו"א מדרגת אב"ות  הקדושי"ם השוקדי"ם על התור"ה בגמטריא התור"ה מא"ה  גם מתור"ה הא"ה  בגמטריא   י- ת"ם   אור"ה,סוד עשר ספירות  בלימ"ה המשמידים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה, זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצון הש"ם ש"ל מ"שה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

כ"ו

"ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו  אשר עשה"

ראה,-אות  ו"{תפארת}הינו כל"י {כ}הן {ל}וי {י}שראל וחותם בפנימיות המלכות{אלהים}מוחין  י.ב.ו.ם,סוד ו  הינו בכח שם י.ב.ם. מגלה ח"ן  גם ג"ל מ"ה ח"ן בגמטריא ג"ל י"וד ה"א ו"או ה"א ח"ן סודו השביע"י גם יש"י  הע"ב  בגמטריא החס"ד יש"י שמו"ר גם רשו"ם ל"ך הינך מל"ך שו"ר  גם ש"ר מל-כ"ו  בגמטריא ש"ר יהוה מ"ל  בסוד חותם  ע{בגמטריא מ"ל}פנים של התור"ה הינך מלך המשי"ח עמ"ל בגמטריא ק"ם להשמיד ולעקור סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא מלאכת,ו גם מלא"ך ת"ו בסוד כ,א מלת"ו בגמטריא מלת"ו אהי"ה אות המיל"ה לחקו"ק  בעולם עש"ה{העשיה} מוחין הש"ע בגמטריא הצר"ף בגמטריא מל"ך פר"ה,-יחוד תפארת{מל"ך} ומלכות{פר"ה}השורף ומשמיד אומות העולם הגוים הארורים יורדים השאולה ונשרפים מן להבות המדור"ה  א"ש אוכלת רוחות הסטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  הש"ם.

כ"ז

"ויברך אלהים את יום השביעי{וג"ו}אשר ברא אלהים לעשות"

ראה,-{ו"י}-ברך משה שהינו   י-כרו"ב  בגמטריא ברל"ו   בגמטריא  ב"גודל אדונינו ור"ב כ"ח ,סוד כ"ב רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם,רוח המשי"ח את ישראל צדיקים קדושי"ם הינם  מעברים אלהים{המלכות}במוחין  א"ת{הצירופים}-סוד י"ום{אור החסדים} המגלה  ה{ש}ב{י}ע{י},

אור משיח בן י"שי סוד מדרגת ע"ב בגמטריא חס"ד אשר ברא אלהים יתברך לעשות{בעולם העשיה} מלחמ"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ח

אלה תולדות השמים והארץ"

ראה,-אל"ה גם לא"ה,עולם הבינ"ה שהינה חותמת  ת"ו-לדות,סוד ודל"ת  בגמטריא   י-ת"ל{עשר ספירות} בפנימיות השמי"ם{תפארת} סוד מש"ה המעבר י"ם{מל"כות"}במוחין והאר"ץ גם  אוצ"ר ו"ה  בגמטריא  ז"  צור"ה  חס"ד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,בכ"ך מלכות רומ"י הטמאה סמא"ל ש"ר שטנ"ה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

כ"ט

בהברא"ם  ביום עשות ה" אלהים ארץ ושמים"

ראה,-בהברא"ם גם בר"א  ב-ה"ם בישראל שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א המגלה חכמה {ב}ראשית,וידעת בה"ם  סוד המ"ב{שם גדול ונור"א} שהינו  חותם בפנימיות המשי"ח  מוחין  י{ב"ו}ם,גם ב"ו  שער מ"י בגמטריא  ח" שערי"ם בגמטריא רמ"ח ציר"ף  תורה חדש"ה מאתי תצ"א המכיחדה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרש"עה זר"ע עמלק נשרף בלהבות המדור"ה,

וביום ההוא תפארת{שמים} ומלכות{אר"ץ}זוכים לאות  ו"  בגמטריא קש"ר  בגמטריא  ש"ר מא"ה גם  ר"ם ש.א.ה,סוד השם המפור"ש  המושך ש"ם כ"ו בגמטריא ש"ם  יהוה לפנימיות ישראל,זה סוד החירו"ת ג"ם  תור"ה חי"ה בגמטריא  י-חירות   עש"ר ספירות בלימ"ה, קומ"ה שלמ,ה למש"ה גם שלמ"ה  של קדוש"ה השוק"ד בתור"ה זוכ"ה למוחי"ן אהב"ה גם מוחי"ן לאהב"ה,סוד ישראל לי רא"ש בגמטריא א"ש ר"ם{רוח הנבוא"ה},אמן ואמן כן יהי רצו"ן  הש"ם.

ל"

"וכל שיח השדה טרם  יהי בארץ"

ראה,-אות ו"{תפארת} ישראל חותם בפנימיות ישראל כ"ל שערי"ם גם ע.ר. שכלי"ם גם שכל"ם ע.ר.י.,וזה מורה המשיח חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שבעים מעלות{שמות}בשבעה רקיעים   גם ע.ר.י  ק"ם להשמיד ולמחות סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשע"ה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא  מט"ר גם  ט-ר"ם  בגמטריא ר"ם אמ"ת חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד  מגלה בישראל  י" ספירות סוד המלכות{שדה} מעוטרת בשם יה"י בגמטריא כ"ה   המגלה שער  ן"  ובכ"ך מקובל כה"ן  {נ}צח {ה}וד {כ}ונה רוח הנבוא"ה  באר"ץ{המלכות הקדוש"ה},זה סוד הגאול"ה גם  ד"  סגול"ה    גאו"ה בגמטריא אדני גדו"ל ג-או"ה  המשמיד ומוחה ממשלת הסטרא אח"רא  שט"ן רש"ע  נשר"ף ונכרת על מזבח הנקמ"ה,אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן מש"ה לגלות שם  מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ל"א

"וייצר ה" אלהים את האדם עפר מן האדמה"

הבט,-{ויי}-צר  בגמטריא כ"ו  צ"ר גם צ"ר יהוה סודו  י"ה צור"ה חתם בפנימיות המשי"ח,הינו משה ח"י  ומפר"ה השכינ"ה{אלהים}-במוחין א"ת{צירופי מיל"ה}סוד שם אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א וחותמים  ע-פ"ר  נוטריקון ע"ף-אור  בגמטריא פא"ר עב"ד{תפארת}-סוד  שם ע"ב בגמטריא חס"ד במלכות{ד}-

בכך זוכה לרפ"א  גם המלאך רפא"ל  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא עתידים ישראל לעלות  מ"ן {מ}יין {נ}וקבין ובכ"ך למשו"ך  שלו"מך,

ספירת התור"ה הנקראת  ה{אדם}ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א{המשיח} המגלה ה"ה  בגמטריא י"  חבר ה"ה ומקובל שם הי"ה,גם מ"ה זה המשיח ש{הי"ה}  הוא שי{ה"יה} ,בסוד {הוא שי}-היה  בסוד אי"ש ו"ה,משה רבינו   י"ו  אש"ה,חותם בפנימיות השכינה י"ו קרנות על חד"ו העוקרים ממשלת הסטרא אחר"א זרע עמלק נשרף מן להבות המדור"ה,

אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם  {ה}וא {ש}מ"ך  גם שכ"ם בגמטריא ש"ס {ש}ש סד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המעברים ישראל צדיקים{מלכות}במוחין חב"ד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת וה"רי לך   {י"}  ספירות בלימ"ה,.

ל"ב

"ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה"

ראה,-ויפ"ח,בסוד אות ח"{מלך המשי-ח}  הינו באמצעות  שם פו"י  {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל, חותם י-צל"ם{עשר ספירות בלימ"ה}  באפי"ו,גם ב"ו פא"י,המלכות {פ}תח {א}ת {י}דך מבקשת בתחינ"ה גם ב"ת  {חי}-נ"ה    גם ת"ן ב"י ח"ה,בסוד ח"ה  בגמטריא אהב"ה  בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם החותמים ש"ם ת"ן עשר פעם גאול"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה,

וזה ב"י י"ב צירופי יהו"ה שהינם סוד  נשמ"ת חיי"ם בגמטריא נשמ"ת חכ"ם גם חכ"ם ת"ן ש"ם בסוד חכמ"ת שמ"ן סוד ויהי יהוי  יתבר"ך המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים לכת"ר  אות א"{חכמה} צרף  {ל"כתר}  ומקובל המלאך כתרא"ל גם רת"ך  א"ל,עתיד הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם לחתום בפנימיות המלכות רת"ך גם כת"ר אורות סוד נפ"ש חי"ה גם  פנ"י  ש.ח.ה.,

השם המפור"ש  המורה שד"י בגמטריא מטטרו"ן הקדו"ש גם השוק"ד בתור"ה עתיד לחתום בפנימיות ב"ת{מלכות}תור"ה עליו"נה אותיות ת"ן ל"י או"ר ענ"וה,סוד בינ"ה מן בנ"י עתידה המלכ{ה} לקבל ח-{י"ה} העוקרים ומשמידים מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק סמא"ל שר שטנ"ה  נשרף ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ל"ג

ויטע ה" אלהים גן בעדן מקדם"

ראה,-ו{י"ט}ע משה רבינו   שם י"ט  בסוד י"וד"  ה"א"  ו"או"  ה"א"  האותיות המסומנות  בגמטריא  י"ט  בגמטריא אמ"ת עש"ר ספירות הינם חותמים אות   בינ{ה}  בפנימיות המלכות{אלהי"ם}-בכך זוכים ישראל במוחי"ן  ג"ן ב"ע-דן  גם ע"ב ד"ן ג"ן בגמטריא ח"סד  ד"ן ג"ן{ישראל} לחירות וגאולה,

והמשיח משה רבינו נקרא מורח וו{ד}אי{ן},-מרי"ח ושופ"ט גם  י-רמ"ח  בסוד שו"ט  פ"ו בגמטריא שו"ט אלהי"ם המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זר"ע עמלק  נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך ישראל עתידים ל{זכ"ו}ת למאור כז"ו בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  תורה חדש"ה מאת"י תצא מקד"ם,

בסוד מ-קד-ם,זאת תורת  מ"ם  מלא"ה  בסוד לא"ה  אות ם"  מגלה  בכך  מ"ה ג"ל  גם ג"ל אד"ם הינו ג"ל י"וד ה"א ו"או ה"א  סודו וי"ע  ה" גם עי"ט ו"ה,משה רבינו ע"-י"ט,בכח שם ט"י חותם  ע" פנים של התור"ה הקדוש"ה בפנימיות ישראל בכך ממשלת הסטרא אחר"א יורד השאולה ועולה בלהבות המדור"ה,א"ש אוכלת כ"ל רוח דטומא"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לגלות שם מה"ש  {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ל"ד

"ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן"

ראה,-אות ו"{תפארת ישראל} חותם מוחין בינה{נ-ה"ר}  היוצ"א{מגולה}מן חכמ"ה{עדן}  בפנימיות הג"ן{ מלכות},ובכך זוכה המלכה למדרגת להשקו"ת גם תק"ו של"ה  {ת}שב-{י}תרץ  {ק}ושיות {ו}בעיות   {ש}תי {ל}וחות {ה}ברית עתיד לגלות למל"ך המשי"ח  מש"ה ח"י  ונשמתו מ-עד"ן בסוד חוקקת ע  פנים של התור"ה בכח שם מ.נ.ד.וזה השם מורה על משה כשעלה למרום,

בסוד המלאך מרום  היה בידו  מפרש  גם  מ-שופר סוד מוחין הבינה אשר  הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין מלבדו כלל וכלל חתם בפנימיותו,וזה ואהב"ת לרע"ך כמו"ך ז"ה  כלל גדול,בודא"י  {ו}יברך  {ד}וד   {א}ת   {י}הוה,בכח שם ז"ה  בגמטריא י"ב צירופים ,תורה חדש"ה מאתי תצ"א{גם י"ו-צא} י"ו קרנות על חד"ו ש"ל מש"ה להכחיד ולהשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן גם  נ-צו"ר מש"ה המגלה שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ל"ה

"ויקח  ה" אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"

ראה,-ויק"ח   י-חו"ק,תפארת ישראל מלך המשיח  עש"ר  בגמטריא ש"ר שבעי"ם שמות  את  אות  ה"  בינ"ה  גם בנ"י  ה"ה  בגמטריא   הי"ה אליה"ו גם אלוה"י הי"ה עתיד  אליה"ו  בכח שם הי"ה  מ"ה שה"יה הו"א  שיה"יה  לחתום בפנימיות המלכות{אלהי"ם}-מוחין א"ת צירופי אותיות ,-

סוד שם ה-{אדם}  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה גם לשמ"ה,וביום ההוא שם אהוה {דעת קוד"ש} מגלה  אות ל"  בגמטריא  י" חכמ"ה י" בינ"ה  י" דעת בפנימיות  ש"ם{מלכות}בכך זוכה לאות  בינ{ה} סוד  מ"ש-ה אתה בג"ן עד"ן גם נג"ן בע"ד,חות בפנימיות המשיח שם ע"ב בגמטריא חס"ד ובכך ל{ע"ב}-ד"ה,

המלכות  מן דל"ה{גלות}זוכה לאות י" {ספירות}המהפכת אותה לכדי ליד"ה  בגמטריא ל"י אמ"ת בגמטריא   {י"-ט"ל} בגמטריא י"יוד  ה"א ו"או וזה הש,ם ל"ו{המשיח} סוד שמר"ה גם ש"ר מ"ה בגמטריא ש"ר גאול"ה הינו ש"ר  אד"ם גם רא"ש ד"ם בגמטריא רא"ש י"וד ה"א   ו"ו  ה"א  בכך ממשלת הסטרא אחר"א יורדת השאולה ונכחדת כלא הית"ה,אומות העולם הגוים הארורים  בשרם בשר סוסי"ם  נטבחי"ם בגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"ו

"ויצו ה" אלהים על האדם לאמר"

ראה,-ויצ"ו  ה"  גם  ו"ציוה תפארת ישרא"ל לחתום אות  ה"{בינה}  בפנימיות המלכות{אלהי"ם} בכך זוכה למוחין  א"  מיל"ה סוד א"אלפך חכמ"ה גם  כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א סוד ע"ל האד"ם בגמטריא על"ה אד"ם ,משה עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות [באד"ם} בסוד א"ב-ד"ם,

{א}לף {ב}ית צירופי אותיות סוד  שם י"וד ה"א ו"ו ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  ישראל לאמ"ר לכ"ם מל"ך מרל"א צירופי אותיות עוקר ומחה רומ"א הטמאה{רומ"י} ש"ר שטנ"ה סמא"ל  יורד השאולה ולהבות המדור"ה שורפות את רוח  הסטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"ז

"ויאמר ה" אלהים לא טוב היות  האדם לבדו"

הבט,-ויאמ"ר ה" גם ואימ"רה בסוד ר"ם אהו"י,עתיד מלך המשי"ח משה ח"י לחתום אותיות אהו"י,סוד  חכמה{א} בפנימיות המלכ{ה}  בכך מגלה  מוחין י"ו{תפארת} וזה יחו"ד המלאך  טובא"ל החותם י-ה-ו  במלכו{ת}  בכך שם ה{אד"ם}  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א משמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא המשיח  לבד"ו בגמטריא   ל"ב עש"ר ספירות מגלה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה בגמטריא הא"ם תור"ה  גם ת"ם אור"ה  בסוד יחוד  חכמה ומלכות   א"  תמור"ה,האמונה השלמ"ה השורפת אומות העולם הגוים הארורים  נכחדים מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן הש"ם מש"ה לחקוק שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ל"ח

"ויבן ה" אלהים את הצלע"

ראה,-ויב"ן גם בינ"ה החותמת בפנימיות המלכות{אלהי"ם} א"ת מוחין  הצ"לע  גם ע"ץ  ל"ה,כי האד"ם{תפארת} ע"ץ השד"ה בגמטריא  צל"ם שד"י גם צדי"  של"ם כונס למלכות{ק}  ובכך מקובל המשיח צדי"ק של"ם על ידי שקלי"ם  צ"ד ומשמיד את סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,וביום ההו"א שם אהו"ה{דעת הקוד"ש}   {א"ת-ה}-צל"ע,

משה רבינו  אות  ה"א  בגמטריא ו" חותם בפנימיות מלכו{ת}  ובכך מקובל ת"ו נגינ"ה סוד צ"ל-ע פנים של התור"ה גם  צ"  ע"ל בגמטריא מל"ך ע"ל גם כ"ל על"ם בגמטריא נעל"ם{מוחין} מגלה לישראל  עם טנר"ה בכך הרי"ם{ מעוברים} מן   ט" אורות חכמה בינה דעת חס"ד גבורה תפארת נצח הו"ד יסו"ד  כונסים למלכות הרי לך  {י"} ספירות בלימ"ה סוד כל חירו"ת ו{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ל"ט

והנחש היה ערום מכל חית השדה"

ראה,-אות ו"{תפארת ישראל}  סוד משי"ח בגמטריא  נ-ח"ש  בגמטריא נ"ח שמו"ת א"ש ל"ו באמצעותם משמי"ד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-וביום ההוא הי"ה בפנימיות ישראל מ"ה שהי"ה, סוד שם מ"ה בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א  ע-רו"ם התור"ה סוד מל"ך גם מכ"ל  הינו בעל מדרגת חי"ה סוד השד"ה,- 

בגמטריא מטטרו"ן גם שד"י {ש}ומר גם רושם {ד}לתות  {י}שראל בכך ישראל זוכים לחירו"ת שלמ"ה גם לשמ"ה סוד שלמ"ה מול"ך על המלכות הקדוש"ה,ש-למ"ה  בגמטריא מל"ה שמו"ת א"ש ל"ו המכחידים ושורפים אומות העולם הגוים יורדים בהשאולה ונשרפים מן להבות ה"מ-דור"ה  שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ה"א גם גאולה הגוא"ל ו"אדם" עולה בהשוואת צור"ה אמן ואמן כן יהי ר-צו"ן גם נצ"ו הש"ם . 

מ"

ויאמר אל האשה א"ף{וג"ו}

הבט,-{ו}י{א}{מ}ר  צדיק יסוד  עולם ,משה רבינו בעל שם או"ם גם שמ"ו א"ם{בינה} חותם מ"ו  אמ"ש  {א}ור {מ}וחין {ש}לם  בפנימיות ישרא"ל  בגמטריא א"ש ר"ם המשמידה  ועוקרת  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישר{א"ל} מגלים א"ל יש"ר{גלוי  האש"ה} גם אש"ה גלו"יה גם י"ש הגאול"ה בסוד י"ה של"ג  אהו"ה חותם א"ף וחימ"ה  גבורות ודינים המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה ,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה גם שמ"ש המ"ה  בגמטריא נ-שמ"ש  בגמטריא שמ,ן שמו"ת א"ש ל"ו בכך עוקר ומוחה אומות העולם הגוים הארורים יורדים השאולה ונשרפים מן להבות המדור"ה,

מ"א

"ותרא  האשה כי טוב העץ למאכל"

הבט,-ותר"א  בגמטריא זר"ת,סוד המשיח  ז" אורות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות חותם בפנימיות האש"ה{שכינה}  מוחין כ"י  ט"וב,סוד שם י"ט   מלוי השם  י{וד}  ה{א} ו{או} ה{א} בגמטריא ט"י בגמטריא שע"ר אמ"ת גם אש"ת רע"ם,השכינה{אש"ת} זוכה למוחין ר"עיא מ"הימנא סוד ה-ע"ץ  בגמטריא הצל"ם שהינו ל-מלא"ך  אור בינ"ה גם בא"ר יונ"ה גם א"ב רי"ו נ"ה  בגמטריא א"ב נ"ה גבור"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך ישראל זוכים   למדרג"ת {כ"זו}-ים  בגמטריא גלי"ם  חבר אות ו"{תפארת} ומקובל גלוים סוד יו"ם ג"ל  גם י"ו  גל"ם  בגמטריא ויחכ"ם  מש"ה מכ"ל אד"ם גם מל"ך י"וד ה"א וא"ו ה"א  המשמיעד ועוקר אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות הנקמ"ה א"ש אוכלת ועוקרת מלכות הסטרא אחרא, ש"ר  שטנ"ה מומת על יד"י מכות א"ש  כלא הי"ה.

מ"ב

"ותקח מפריו ותאכל"

ראה,-ותק"ח גם  ת"ו-ח"ק,סוד המשיח על ידי חוק"{תפארת} חותם בפנימיות המלכו{ת}  מוחין  מ"  {בינה} סוד פ"רי-ו בגמטריא שמ"ן יו"ם גבור"ה גם גיבו"ר מ"ו  נשמ"ה גם מ.ו.ם שנ"ה גיב"ור, הגואל באמצעות שם מ.ו.ם.  {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם  חותם שנ"ה בגמטריא  ספ"ר-י"ה{חכמה ובינ"ה}  בפנימיות המלכ{ו"ת}   ו"ת-אכ"ל  בכח שם כ"א בגמטריא אה"יה  את  מאור  ל" בגמטריא  ר"ז  ע"  פני"ם  של התור"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה,זרע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  {ו}תקח  {מ}פריו  {ו}תאכל   ר"ת בגמטריא שם י.ב.ם.,המשיח חותם ח"ן בפנימיות ישראל זוכים ל{י"ב} צירפי יהוה המגלים בינה{ם},אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם גם שמ"ן צור"ה  חדש"ה  מאת"י תצ"א סוד תור"ה  גם ת"ו-אור"ה  האורו"ת  סודם פר"ו ורב"ו גם פר"ו  ר"ב   ו"ו  בגמטריא פר"ו יר"ד   ,

זה חנו"ך  ב"ן בגמטריא  ח"ן כ"ו אלוה"י בגמטריא יהוא"ל יהוה ח"ן  חתום בפנימיות המשי"ח  י-שמח"ה  גם יש חמ"ה  בסוד  מ"י-ש.ח.ה.,השם המפור"ש  המצביע על שד"י   בגמטריא מטטרו"ן  גם י"ד טט"ר שומ"ר  ן",אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

מ"ג

"ותפקחנה עיני שניהם"

ראה,-ו"  {תפארת ישראל} הינו חת"ן קפ"ה  בגמטריא  ח-ת"ן א"לף ל"מד  אותיות חתן פל"א למ"ד ,הבורא יתברך ויתהלל משפיע באמצעות אות ח"{תפארת} מוחין ת"ן בגמטריא עשר פעם גאול"ה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א סוד ג"ל {עי"ני} ואביטה נפלאות מתורת"ך,-

תורת שניה"ם שם שמ"ן י"ה בסוד י"-נשמ"ה סוד  ש"מי נ"ה  {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל {נ}וריאל {ה}ודיא"ל,סוד תורה חדש"ה  מא{ת"י}  מן ת,י בגמטריא וקד"ש גם קוד"ש תצ"א והינה תשמיד ותעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד  {ב}גאו{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

מ"ד

"ויקרא  ה" אלהים אל האדם ויאמר לו איכה"

הבט,-ויקר"א  בסוד  ק"-אוי"ר  בגמטריא אויר מא"ה,סוד אויר  ק"-דמו"ן  אשר באמצעותו המשיח חותם ק" ברכו"ת גם כ"ת בוקר  {כ}תר {ת}ורה {ב}ינה {ו"ק}ל {ר}ינה  מגלה בפנימיות אלהים{מלכות}-,ובכך א"ל{אור החסדים} נחתם בפנימיות  ה{אד"ם}  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאול"ה שהינה ל"ו איכ"ה בגמטריא,-

ש"ע יהוא"ל  יר"ם בגמטריא צירו"ף לא"ה יר"ם המלכות הקדו"שה ומשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונשרף בעת תורת הגאולה ב"נ-{ג"ל}ה  בסוד ג"ל ב"ה   חתם  ן" שערי"ם גם  ע-נשרי"ם{שבעים שמות קדוש"ה} העוקרים ומוחי"ם אומות העולם הגוים נשרפים מא"ש להבו"ת  המדור"ה,אמן ואמן כ"ן יהי רצון הש"ם.

מ"ה

"ויאמר  ה" אלהים  אל הנחש כי עשית  זאת ארור אתה"{וג"ו}

הבט,-או"ר י"ם בגמטריא רזי"ם  בגמטריא נז"ר אלוקי"ו על ראש"ו של ה{ג}וא{ל} גם או"שר ,הגוא"ל  ש"ר  בגמטריא ש"ר אמ"ת לא"ה גם רא"ש ת"ם לא"ה הינו ת"ם א"שר הא"ל באמצעותו  משמיד ועוקר הנחש"ה,-זה סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא מוחין כי בגמטריא אות ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י  {כ}הן {ל}וי {י}שראל סוד גדלו"ת גם ת"ו גדו"ל  חותם בעולם עש"ית{עשיה} מאור ש"ע ת"י  בגמטריא  צר"ף קוד"ש גם צרו"ף קד"ש בסוד צפו"ר שק"ד המכחיד ועוקרת אומות העולם הגוים הארורים ממשל תהסטרא אחר"א נשרפת ונמחית לעולמי עולמים,

כי סמא"ל ארו"ר את"ה  מוכח"ד בכח הגבור"ות זכ"ר לא  ישא"ר מרו"חך,כנאמר וביו"ם  ההוא אעביר{אבער} את רוח הטומאה{מלכות רומי} מן האר"ץ{המלכות הקדוש"ה},אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן הש"ם גם נ-צו"ר מש"ה מגלה שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך בפנימיות  ישראל צדיקים קדושים יש להם מלה גם חלק{חלוק}  לעולם הב"א גם אה"ב   ל"  עול"ם התור"ה בסוד לעול"ם התור"ה  משי"ח ישראל לנג"ד עיניך, שיוויתי  יהוה לנגד"י תמי"ד,.

מ"ו

"ויקרא  האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי"

הבט,-י"ו{משה רבינו}  קר"א  בסוד חותם  {א}ור {ק}דמון בפנימיות המלכות{אות ק"}ובכך מגולה בפנימיות ישראל שם אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"Tו ה"א בגמטריא גאול"ה גם ג"ל או"ה בגמטריא ז"ה  ג"ל   י"ב צירופי יה"ו חותם בפנימיות המלכה,ובכך שם  גל"ב שם קדוש ונורא סודו   {א}תה {ג}בור {ל}עולם {א}דני  ר"ת  בגמטריא גל"ב בסוד בג"ל   ל"ב    ג"  אבו"ת  אברה"ם  יצח"ק ויעקו"ב,ג" אבו"ת גם ג"ב או"ת,הרי לך המשיח באמצעות אותיות גביו"ת בסוד   ב"ו-{י}-ת"ג,

כתר ש"ל התור"ה  גם של"ה  תור"ה {ש}תי {ל}וחות {ה}ברית משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא אשת"ו{השכינ}ה זוכה למוחין חי"ה  גם הח"י  בגמטריא  {י}-אהב"ה  בגמטריא  כ"ג   בסוד {כ}לם {ג}בורים גם מל"ך  גבו"ר  י"ם בסוד המשיח גבו"ר מלכי"ם{האותיות}-

בכך עוקר ומוחה אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות המדור"ה אש מכלה רוחות  ממשלת הסטרא אחר"א,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים  {היא   ה}יתה  בעל שם אהי"ה  בגמטריא כ"א  {בינה}-סוד  כ"ף פל"א  המלאך כפא"ל  החותם  מא"ה ברכו"ת בפנימיות יש"ר-אל סוד א"ם כ"ל ח"י גם אח"י מל"ך  גם  ל"ך  א"-ח.צ.י,

השם המפורש שופר מש"ה המק"דש המשי"ח בקדוש"ה עליונ"ה גם   ע"ל-יונ"ה בגמטריא יונ"ה הא"ם{יחידה ליחיד"ה}-סוד הגאול"ה השלמ"ה לשמ"ה תבו"א לגלות אור אבו"ת  גם א"ב ת"ו  באו"ת השמות{צירופי אותיות}סמא"ל נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

מ"ז

"וישלחהו ה" אלהים מגן עדן"

ראה,-וישלחה"ו  בגמטריא ומשחה"ו את המשי"ח במוחין  והחומ"ש גם ו"ו  שמח"ה  בגמטריא  י.ב.ם.  ש.ח.ה.,סוד השמות המפורש"ים גם שופר המי"ם  בגמטריא שופר המל"ך המעבר מלכ"ה  במוחין  מג"ן עד"ן גם מע"ד נג"ן,רוח הנבואה העוקרת ומשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ג"ל עינ"י  גם  י.ל.י. ענ"ג חתום בפנימיותי אומרת האש"ה{שכינ}ה  כ"י גמ"ל   על"י  חסד"ו  בגמטריא י-חכ"ם,

עשר ספירות בלימ"ה עתידה לגלות השכינ"ה בעת תורת הגוא"ל גם הגאולה  בנמצ"א  בסוד  ב"ן אמ"ץ בגמטריא אמ"ץ אלוה"י גם  אמ"ץ  אליהו הינו יהוא"ל  א"ם-צ  {א}ור {מ}וחין {צ}דיק  חותם   ל"י-או"ה בסוד י"א  ל.ו.ה.,  גם  ו.א.ל   י"ה ,בסוד ל.א.ו.  המרא"ה הקדושו"ת  של מעל"ה בסוד {מ}-עלה  למשו"ך אור החכמ"ה גם  כ"ח מה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א  ו"או ה"א  גם כ"ח גאול"ה  המכרית ומחה אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן להבות המדור"ה א"ש מכלה ממשלת הסטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

מ"ח

ויגרש  את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים"

ראה,-ו"י-גרש  בסוד י"ג שו"ר,המשיח הנקרא שו"ר חותם בפנימיות ישראל י"ג מידות הרחמי"ם,ובכך  א"ת{המלכות}-מרומם בכח שם אד"ם בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א,וזה  השם גם והש,ם ז"ה  בגמטריא י"ב צירופי יהוה ישכו"ן בפנימיות ג"ן{המלכות}בכך זוכה לעד"ן{החכמה} גם  ד"ן ע"ל בגמטריא ד"ן מא"ה ברכות למלכות הקדוש"ה,וזה סוד המשי"ח מור"ח ודאי"ן מרי"ח וד"ן גם יחו"ד נמ"ר,

בסוד נ-ר"ם חותם בפנימיות ישרא"ל,בכך את הכרובי"ם  גם  הברוכי"ם ,סוד נשמות הצדיקים  מגלה בא"ת  אותיות התור"ה,סוד ב"ת{המלכות} אות א"אלפך חכמ"ה עיבר"ה רחמ"ה  בגמטריא אד"ם יצח"ק  משמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

מ"ט

"והאדם ידע את חוה אשתו"

ראה,-אות  ו"{תפארת ישראל}  נקראת האד"ם גם  ד"  מא"ה בסוד  ד"  כפול מא"ה בגמטריא אות ת",חבר  ד" ומקובל ד"ת  {ד}עת {ת}פארת חותם  בפנימיות ישראל ע,ם קדוש"ה,בכך  י-ד"ע   בסוד   עד"י{זה המשיח} מגלה  למלכות{י"ד}  מוחין  ע" פנים של התור"ה,סוד תורת חדש"ה מא"תי תצ"א תורת  ח"ו-ה בגמטריא  " חכמה בינה הדעת"  השלמ"ה   המשמידה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"ע נאבדי"ת ונשרפת מלהבות המדור"ה, וביום ההוא   א"ש-ת"ו,

סוד המנגינו"ת חותם מג"ן י"ה  {מ}יכאל {ג}בריאל  {נ}וריאל  {י}הואל  {ה}ודיאל  בפנימיות ישראל,סוד הגאול"ה  בגמטריא א"ר ע"ב   או"ה סגול"ה  סגו"ל אהו"ה בגמטריא סגו"ל   טו"ב  גם  ו"  ב"ו ט"ל ס"ג,בגמטריא  י"וד ה"י ו"או ה"י{בינה} העוקרת ומחה אומות העולם הגוים הארורים בשרם בשר סוסים וחמורים יורדים השאולה ונכחדים,אמן ואמן כן יהי רצו,ן הש"ם.

נ"

"ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי  האדמה מנחה לה"

ראה,-ויה"י גם יהוי,השם המפור"ש  הנקרא  מק"ץ  גם ניקוד קמ"ץ  סוד י-מי"ם עשר ספירות בלימ"ה, החותם בפנימיות  מל"ך בגמטריא מי"ם,{מ}שיח {י}שלח {מ}הרה בכח השבעת שם מי"ם וא"ז ביו"ם ההו"א יבו"א שם אהו"ה  בגמטריא טו"ב{מש"ה} ב,ו ט"  אורות חכמה בינה דעת חס"ד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד ומגלה במלכות  י" ספירות,סוד מפר"י האדמ"ה גם מהאד"ם פרי"ה,

הרי שם אד"ם בגמטריא גאול"ה גם ג"ל או"ה  בגמטריא ז"ה ג"ל  בגמטריא חז"ל  {ח}כמים {ז}כרונם {ל}ברכה משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום הגאולה ל"ממלכה" שם  מ{נ"ח}ה  גם ח"ן   מ"ה בגמטריא אד"ם  ח"ן גם א"ח מ.נ.ד  בגמטריא  מ.נ.ד אמ"ת  סוד חיבור האותיות חותם בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה מש"ה עוק"ד אורות{נשמות}לפנימיות הכלים{סוד האותיות},אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

נ"א

"הלא א"ם תטיב שאת"

הבט,-  הלא  א"ם  בגמטריא ל"ב  מ"ה בגמטריא ל"ב י"וד ה"א ו"או ה"א גם יל"ד ב"ו    ה"א ו"או ה"א,וזה המשי"ח  {י}לד  החותם בפנימיות השכינה{אות  ד"}מוחין ל" בגמטריא  י" חכמה י" בינה י" דעת סוד ת"י ט"ב בגמטריא טו"ב קד"ש ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדים על התור"ה ובכך א"ש ש"ת  {ש}ומע {ת}פילת  {א}יש {ש}ילה  בגמטריא איש מש"ה גם שמ"י  הא"ש {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם. 

נ"ב

"ויהי בהיותם בשדה{וג"ו}

ראה, ויהוי גם יהוי יתברך ויתהלל  החותם ב"המוחין  י"ו-ת"ם{האמונה  השלמה} סוד שיר יתו"ם  בגמטריא יוש"ר מקוד"ש,זה גואל ישראל  החותם {ב}שדה סוד המלכות חכמה ב"ראשית גם ברי"ת א"ש כ"ח מ"ה בגמטריא  כ"ח גאולה סוד כ"ח י"וד ה"א ו"Tו ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נמח"ה  ונא"בד {ב}גאו{ל}ה   השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש,ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

נ"ג

"ויאמר קין הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה "

הבט,-{ו}י{א}{מ}ר  בסוד   ר"י או"ם   גם י"ו רא"ם,זה המלאך ר.א.ם.  {ר}פאל  {א}וריאל {מ}טטרו"ן המהוים מוחין ק"י  בגמטריא שע"ר הא"ם   גם רא"ם שע"ה בסוד אמ"ש ר.ע.ה,וזה השם  מורה משה כח עליון חתום בפנימיותו כח הנבואה  המגלה   שבעי"ם מעלות  גם שמ"י ע"ב  בגמטריא שמ"י חס"ד בגמטריא חסיד שמו"ת א"ש ל"ו בכך הינו משמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,

זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא   גרש"ת זה המשיח ש"ר ת"ג  כתרה של תורה גם הכת"ר  ש"ל  התור"ה ש"ל נע"ל-יך  ,בסוד משה עלית למרו"ם ,בסוד נ-עלי"ך  משכ"ת שם כ"ת {כ}תר {ת}ור"ה  סוד על"ם  תורה חדש"ה מאתי תצ"א מן פנ,י ה{אדמ}ה  שם אד"ם בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א המגלה ה"ה  בגמטריא  י" ספירות בלימ"ה  המוחים ועוקרים אומות העולם הגוים הארורים נשרפים בא"ש להבות המדור"ה א"ש אוכלה א"ש  מכלה כ"ל ממשל ת הסטרא אחר"א,אמ"ן ואמ"ן כ"ן יהי רצון הש"ם  מש"ה לגלות  ש"ם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

נ"ד

"וישם  ה" לקין אות"

ראה,-י"ו זה המשיח חותם בפנימיות המלכות{ש"ם}  מאור  בינ"ה גם מ"ב או"ר נה"י בגמטריא מ"ב ר"ז נה"י אותיות נז"ר י"ה  מ"ב שמות קדוש"ה נ-ר"ז אלוקי"ו על ראש"ו של המשי"ח בכך  משמיד קי"ן,-זה סמא"ל הטמא כח הרציחה יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזב"ח  הנקמה, מלכות רומ"י עולה בלהבות  התורה,

תורת ישראל אמ"ת  יחיד"ה בגמטריא כ"ח אמ"ת  ט" בגמטריא אמ"ת כ"ח אמ"ת   גם כת"ם א"ח אמ"ת,{כ}תר {ת}פארת {מ}לכות סוד או"ת  ת"ו  א"אלפך חכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כח גאולה לישראל צדיקים קדושים יש להם חל"ק לעולם הב"א,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

נ"ה

ויצ"א קי"ן מלפני ה"

הבט,-י"ו{משה} צ"א{גלה} תורה חדש"ה מאתי {ת}-צא מן אות  ת" בגמטריא  או"ר ע"ב אמ"ת גם ר"ז חס"ד אמ"ת  החותם במלכות{אות ק"} מוחין  י"ן  בגמטריא ס" חבר  י"ן ומקובל    י"-נ"ס  עשר ספירות בלימ"ה מלפנ"י ה" גם  לפני"ם  ה",הבורא חתם בפנימיות המשיח  ל"  פני"ם בגמטריא  י"  חכמ"ה  י"  בינה   י"  דעת המשמידי"ם סמא"ל הטמא מלכות הסטרא אחר"א יורד"ת השאולה  ונשרפת מן חידושי התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

נ"ו

"ואחות  תובל  קין נעמה"

הבט,-ו" {תפארת ישראל} חותם בפנימיות אחו"ת  מוחין ת"ו א"ח  בגמטריא  ת"ו  ט" בגמטריא ת"ו אמ"ת,בסוד חותם מוחין מ-אות{בינ}ה בפנימיות מלכו{ת} הקדושה, בכך זוכה למדרגת ת"ו-בל  בסוד ל"ב ת"ו בגמטריא ת"ו כבו"ד בגמטריא ת"ו בכ"י {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד {תו}רה  המשמידים ועוקרים   קי"ן נעמ"ה,סמא"ל ולילית  רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח  הגאול"ה,

ובכך  נ-{בינה}  חותמת בפנימיות הע"ם{ישראל} מוחין  נע"ם{חכמ"ה}-כ"ח מ"ה  זה כ"ה מ"ח  בגמטריא חמ"ה ש"ע-יר"ם  בגמטריא מ"ח  ה"צר"ף  יר"ם גם צר"ף  י"ה ר"ם מ"ח  עוקר ומוחה אומות העולם הגוים הארורים  נשרפים מאש להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן הש"ם.

נ"ז

"זה ספר תולדות אדם"

ראה,-ז"ה בגמטריא י"ב  צירופי יהו"ה גם ציפור"י יהו"ה  המהווים  ספ"ר תולדות,גם  תול"ד ת"ו,הרי בכח  ספ"ר השמו"ת  בגמטריא  שופ"ר  אדנ"י ת"ם,גם  שופר די"ן אמ"ת  סוד אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ה"א  בגמטריא  הגוא"ל גם גאול"ה,

בכך סמאל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נשרף ונכחד מן להבות המדור"ה  הגחלי"ם  מכלים רוחות ממשלת הסטרא אחר"א, נפלה לא תקו"ם  ימח שמ"ה וזכר"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין מלבד"ו כלל וכ"לל,.

נ"ח

"זכר ונקבה בראם ויברך אותם"

ראה,-זכ"ר{סוד תפארת ישראל} המעבר  נקבה{המלכות}-באמצעות   ו" קצוות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד שעימ"ם עתיד המשיח  בר"א-ם", בסוד הינו ב"ר  מוחין א"ם{בינה}  וחותם י"ו קרנות על חד"ו סוד ברו"ך הכרו"ב  גם כ"ו  ר"ב  בגמטריא ר"ב יהו"ה  שהינו מגלה מאו"ת  ואמ"ת  בינה לישראל צדיקים קדושים  יש להם חלק בעולם הב"א, בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  מושמדת ונכחדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

נ"ט

"ויחי אדם שלשים ומאת שנ"ה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו ש"ת

ראה,-ו"יחי  בגמטריא כ"ח   ו"  בגמטריא קש"ר  כ"ח  גם ש"ר  ק"  כ"ח בגמטריא ש"ר הא"ם כ"ח  אד"ם בגמטריא ש"ר הא"ם כ"ח גאול"ה  חותם  שלשי"ם ומא"ת שנ"ה,זה משה רבינו הינו אד"ם וסוד  {שלשי"ם  ו}מאת  גם ש"ם שילו אמ"ת   והינו חותם בפנימיות המלכות{שנ"ה}  בגמטריא ספר-י"ה  חכמ"ה בינ"ה אות  ס"  פר"יה בגמטריא י"י  שמ"ש פר"י-{ה}  מגלה הנשמ"ה גם השמ"ן העליון בפנימיות ישראל עם טהר"ה  גם  מט"ה ע.ר.ה.

-סוד מט"ה   ר{ו}עה הנאמן,  מ{ט}ה  בגמטריא אד"ם אמ"ת{משה} וגם  אמ"ת י"וד ה"א ו"או ה"א בכך  ו"{משיח} יול"ד בדמותו {כצלמ}ו  שם  צל"ם   כ"ו בגמטריא צל"ם י-הו-ה  בגמטריא ע"ץ  יהו"ה  גם עיצ"ה ו"ה,המשיח הינו פל"א יוע"ץ  גם ע"ץ  י"ופאל   המגלה למשיח יופ"י-א"ל גם  פו"י-א"לי  {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא עתיד המשיח  ו"י-קרא  יו קרנות על חד"ו  סודם  א"ת{צירופי מילה} –

גם שמ"ו ש"ת  בסוד ת"ו שמ"ש  בגמטריא או"ר ע"ב  שמ"וש  אמ"ת   המכחיד ועוקר אומות העולם הגוים הארורים ממשלת הסטרא אחרא נשרפת ונמחית לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם מש"ה לחתום שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

ס"

"ויהיו כל ימי אנוש"

ראה,-ויהיו גם יהוי יתברך ויתהלל השם המפור"ש החותם בפנימיות ישראל{זה המשי"ח} מוחין  {כ"ל י"מ}י,גם   ימ"ליך  הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם את המשי"ח משה ח"י מ"ו-לך  בסוד מ{ל"כ}ות ל,ך חותם  מ"ו אותיות  גם מאו"ת תויו"ת,אור בינה סוד בא"ר יונ"ה  בגמטריא בגבור"ה   נא"ה משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרים במוחין אנו"ש גם נו"ן-אש בגמטריא ק"ו א"ש  בסוד {ש}יל{ו}   {א}ור {ק}דו"ש  אותיות פנימיות  שד"י  ורל"ו  בגמטריא מטטרו"ן  וגוד"ל אדונינו ור"ב כ"ח  גם כ"ב רו"ח חותמים בפנימיות המשי"ח משה חי   כ"ו חר"ב בגמטריא חר"ב יהו"ה יתבר"ך ויתה"לל משמיד ושורף אומות העולם הגוים הארורים יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י מזב"ח הייגו"ן,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ס"א

"ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו"

ראה,-ויתהלך גם ת"י הל"ך בגמטריא קדו"ש הל"ך לחתום בפנימיות כל"ה{שכינה}  מוחין ח"ן-כ"ו בגמטריא ח"ן יהוה יתה"לל  אשר מגלה באמצעות הגואל א"ת{צירופי התור"ה}-המעטרים המלכות  במידת האלהי"ם  גם לא"ה מ.י.ה.,התורה  הגנוז"ה,שם מ.י.ה בגמטריא  נ"ה  {נ}צח {ה}וד רוח הנבוא"ה גם רו"ח ב"ן אהו"ה  בגמטריא רו"ח אהו"ה אלוה"י גם רוח טו"ב אליה"ו אליהו זכו"ר גם כרו"ז  לטו"ב  ב"ו ט"ל בגמטריא ב"ו  י"וד ה"א ו"או ה"א החותם בפנימיות הגואל  בכך מגולה במלכ{ה"א} שם י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא מ"ה אד"ם גאול"ה ,-

הכל עולה בשוו"ה  ובוש"ה בסוד בוש"ת פני"ם לג"ן עד"ן לנג"ן  ע"ד  התור"ה  גם עדו"ת הר"ה  סוד וא{יננ"ו}  בגמטריא  ז"  ינו"ן  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המגלים המלכות שם ז"ן  בגמטריא ויו הי יוד הה  סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת והרי ל"ך י" ספירות  כל"י  {כ}הן {ל}וי {י}שראל המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש,ם מש"ה לגלות שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך. 

ס"ב

"ויקרא את שמו  נח לאמר זה ינחמנו"

הבט,-י"ו תפארת ישראל חותם מוחין  קר"א  בגמטריא  מוא"ר בפנימיות המלכות{א,ת} זוכה בכך  למדרגת  מ-או"ר  בגמטריא  ז"מר,זה המשיח  ז"-ר"ם  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  שמ"ו"  ש"ם-{ו}  בגמטריא   מ"ו שמו"ת  א"ש ל"ו גם  מ.ו.ם ש"ת     וא"ש  ל"ו השורפת ומשפמידה את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא  המלכות מעוטרת במוחין נ"ח בגמטריא   ה{ג}וא{ל}  נמש"ח  בשמ"ן   האות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  גם נש"ר משק"ה  בסוד שר"ש נקמ"ה  גוזר  ומכרית אומות העולם הגוים הארורים יורדים הדאולה ועולים בלהבות המדור"ה,וביום ההוא ה{ג}וא{ל}  בכח  ז"ה בגמטריא י"ב צירופי יהוה מגלה בפנימיות ישראל  מאור   {י}נ{חמ}נו  סוד  שם  ח.מ.י   נו"ן,זה הש"ם  מקש מש"ה רבינ"ו  גם רוש"ם בינ"ה  בכך  ה" מבשרינ"ו הגיע ישרא"ל ז-מ"ן  הגאולה השלמ"ה  לשמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ס"ג

"ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה"

הבט,-ויראו  גם אוי"ר קדמו"ן  בסוד אור נקודי"ם  בגמטריא {ר"ז}  נקו"ד  {ן}  גם  נקו"ד  נז"ר   אלוקי"ו על ראש"ו אוש"ר ע"ל בגמטריא רא"ש  ומא"ה  ברכות ה{ג}וא{ל} חותם  בפנימיות המלכה{אלהי"ם} זוכה למוחין  ב"ן-{י} בגמטריא   י-אלוה"י גם י-אליה"ו  שהינו  שע"ר יהוא"ל  בסוד י-ה-ו  שערא"ל גם עש"ר א"ל המשמידים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא המלכ{ה} זוכה ל"בנות"  בסוד הבנו"ת  גם ת"ו בנ"ה ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה,

בכך מגלים שם אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד ת"ו טו"ב  בגמטריא  ת"ו  אהו"ה  בסוד אות  הו"ה   גם אתה  וה"ו,וזה השם מורה אשר השפע יורד במקדש  יהוה ומשם יורד לכל העולם,בסוד הנ"ה בגמטריא נ"י {י}סוד  נ-צ"ח  לישראל נחק"ק בפנימיותם רוח אלקי"ם  גם רומ"ח א"ל-קי"ם  המשמיד ושורף אומות העולם הגוים  יורדים לגיהנם ונכחדים מן להבות  הגחלים המכלות כל רוחות דטומא"ה עולות בעש"ן  המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ס"ד

"הנפילים  היו בארץ"

ראה,-הנפילים  גם פנ"י מיל"ה בגמטריא פ"נס     ל"ה,וידעת  פנ"ס  בגמטריא  שמ"ן יו"ם  נ"ס ה מגלה  אות ח"  סוד משי"ח שמ"י {ח},חבר פנ"ס  ואות  ח"  ומקובל פנח"ס גם פ"ח נ"ס  שהינו חותם חן  בפנימיות  ס"ף,חבר אות ו"{תפארת} וראה סו"ף בגמטריא שמ,ן יו"ם ב"ן דו"ד חותם י-הו-ה  באר"ץ,מלכות{בא"ר} זוכה לאות  צ" בגמטריא מל"ך  חבר צ" ומקובל צלמ"ך  בגמטריא  צל"ם שע יר"ם ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,

צל"ם  ש"ע יר"ם בגמטריא   ע"ץ ציר"ף  ר"ם  גם צי"ץ   עפ"ר  ר"ם  בגמטריא  מפ"ת  עצי"ץ  נוטריקון  ע"-צי"ץ,חבר  ו" למפ"ת ומקובל  מ"ו-פת  גם  פ"ו  ת"ם בגמטריא ת,ם אלהי"ם הינו המשיח  ת"ם  א"  מילה חותם בפנימיות המלכה בכ"ך  משמיד ועוקר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ס"ה

"וירא  ה" כי רבה רעת האדם בארץ"

הב"ט,-ויר"א  ה" גם אור"י   ה"  בפנימיותך שכינ"ה קדוש"ה  קומ"י כ"י ב"א גם כ,א  י"ב בגמטריא  ז"ה אהי"ה ש"ם גדול ונור"א חותם בפנימיות  הר"ב{משיח} מוחין ר"ב חמ"ש מלאכי"ם  ארגמ"ן {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל שהינם משמידים ועוקרים  רע"ת,-זה סמא,ל הטמא מלכות רומי הרשע"הזר"ע עמלק נשרף  בלהבות המדור"ה ,

וביום ההוא שם אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  חותם גאול"ה באר"ץ ישר"אל גם אר"ץ בישרא"ל יב צירופי יהוה סוד ש"ר א"ל  גם א"ר ש"ל נעל"יך  ל"ך עי"ן מע"ל{על"ם} רגלי"ך,ל"ך  משיח י"ד מידות הרחמי"ם הממתקות ומבשמות אות ר"  בגמטריא  א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות קדושות} אשר עתידות למחות ולכלות אומות העולם הגוים הארורים נשחטים ומועלים כקורבן לאלקים חיים,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ס"ו

"וינחם ה"  כי עשה את האדם בארץ  ויתעצב אל לבו"

ראה,-וינח"ם בגמטריא   ש"ם יש"י מו"ח גם שמ"י י"ש מו"ח   גם ש"ם יי"ו משי"ח,בגמטריא ש"ם  כ"ו משי"ח,בסוד  משי"ח ש"ם יהוה  חותם  כ"י בגמטריא אות ל" בגמטריא  י"  חכמ"ה  י" בינה   י"  דעת בפנימיות עולם עש"ה{עשיה} בכ"ך א"ת{השכינ}ה  זוכה לשם אד"ם בגמטריא גאול"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה לשמ"ה,

וביום ההוא באר"ץ  ע"ב ציו,ת בגמטריא ציו"ת חס"ד בגמטריא  ת"ו מא"ה חסד  גם  אמ"ת ו"ה חס"ד  סוד א"ל לב"ו  גם לבוא"ל המלאך  מתמתקים דיניו,ובכך אומות העולם הגוים  נשרפים ונכחדי"ם,וידעת   לבוא"ל  המלאך הקדוש  יש  א"  לול"ב  סוד החכמה ל"ו-ל"ב  בסוד    א"  לול"ב בגמטריא א"ל  כבוד"ו חותם בפנימיות משיח ישראל שם ו.א.ל  וז,ה הש"ם תורה חדש"ה מא"תי תצ"א מן הא"ל סוד לא,ה עולם בינ"ה חירו"ת עליונ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון השם,.

ס"ז

"ויאמר  ה" אמחה  את האדם"

הבט,-ויאמ"ר גם  א"י רו"ם, זה סוד אור כת"ר{א"י} החותם בפנימיות  ו"{תפארת} מוחין ר"ם{חכמ"ה} סוד כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאולה גם כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א,בכך מגולה  א-חמ"ה יחוד א"ח מ"ה    בגמטריא אד"ם אמ"ת  בגמטריא  אד"ם  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד חותם בפנימיות המלכה,והרי לך  י" ספירות בלימ"ה ,

מגלים  ח-מ"ה  בגמטריא קשר נש"מה אד"ם  ג"ם נש"ר אד"ם משק"ה ישראל צדיקים קדושי"ם באורו"ת גם בארו"ת{מוחין האבו"ת הקדושי"ם} והאלוקי"ם גם קו"ל מא"ה י"ו קרנות על חדו ש"ל מש"ה חותמים בפנימיות הנשמ"ה- נ"-משה"  סוד משנ"ה  ם"{בינה}  סוד  ספ"ר-מ.י.ה  תבוא ה{ג}או{ל}ה   בכך הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אומר אמח"ה את סמא"ל  הרשע מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נאבד ונכח"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

ס"ח

"ונח מצא חן בעיני ה"

ראה,-ו"  תפארת ישראל {המשיח} חותם ש"ם נ"ח  גם נמש"ח בחכמ"ה עליונה בסוד ע"ל יונ"ה בגמטריא  מא"ה יונ"ה  סוד י"ה אמונ"ה   המשמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא הגואל חותם מצ"א גם אמ"ץ {מ}לך {א}והב  {צ}דקה בפנימיות ישראל, ג"ל {עינ"י} ואביטה נפלאות מתורת"ך,

תורת ח"ן   ה"  גם תור"ת  חנ"ה בסוד תחינ"ה  נ-תחי"ה  ,מדרגת חי"ה סוד הגואל אשר בכח שם ת"ן בגמטריא עשר פעם גאולה גם שם  י"וד ה"א ו,או ה"א  משמיד ושורף אומות  העולם הגוים הארורים  יורדים לגיהנם  ונכחדי"ם  כלא הי"ו,אמן ואמן כ"ן יהי רצון הש"ם מש"ה  לחתום שם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר צירופים{רשב"י}-"בראשית"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech