להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י-פרשת "בא"

"פרשת  "בא" -מאת רשב"י נמסר  לרבי  גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם הענו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.

א"

"ויאמר  ה"  אל משה  בא אל פרעה"

הב"ט    "ויאמר"  בסו"ד י"  [ר][ו]"ם   [פ]ל"[א]- פא"ר  ו"   א"ר  פ"ו  בגי"מ אלהים    א"ל  מש"ה  בסוד א"  ממשל"ה  אמ"ר  ל"ו" ל"  כפול  ו"  בגי"מ ק"ו  בצירוף  ק"  ו"  ל"   ו"  מקובל -ק{ו"}ל   {ו"}   בגי"מ י"ב  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים מוח{י}["ן]  [ק][ד][ו]ש[י]["ם]- "ניקודים"  חתם  בפנימיו"ת "משה"   מדרגת  {ב"א}  הי"נה {א}"ב – אור  "אבא"  חכמ"ה ה{מ}[כ]חיד [ה]סיטרא אחר"א   "מכה"  ב"הם"  בסוד מ"ב ש"ם  מבש"ם    דיני"ם מן מלכות הקדוש"ה    בסוד  מ" כ"ה  אור בינ"ה המושפע  לשכ"ינה"   בצירו"ף-כונ"ה שיל"ה-  מלך המשי"ח {אור} ה[ג]אול"ה-"אורג"  או"ר  ג" האבו"ת  ב"פנימ"יות הנבראים ישראל  ש"מ"ות  -

"ב"ני ישראל כ"ך  {מ"ב}ררים אומות העולם {ט}[ו]{מ}א"ה א[ט]ו[מ]"ה- "טמט{ו}[ם]"  ה[ל]["ב]-"מבול"  זהו השט"ן   י"ימח  ש"מו  ו"זכרו  ע"ולמים מלך ה-משי"ח-  בגי"מ  נ{ח}"ש דק[ד][ו][ש]"ה   -חדו"ש תורה כ"ך  משי"ח בן דוד בסתרי תור"ה  משמיד"ו בסוד יו"ד שמ"ש  תפארת ישרא"ל עוקר סמא"ל הרשע בזכות{זכות} שם  מ"  סא"ל    נוטריקו"ן  סמ"ך-א"ל    סמ"ך  בגי"מ ק"כ {צ}יר[ו]פי [א][ל]קים אור בינ"ה    -אצל"ו   נוטריקו"ן א"  {צ"ל}   ו"  נקראי"[ם ]- צל"ם  קדושי"ם  נשמות צדיקי"ם  כ"ורתים    כ"ת  רומ"[י]  הרשע"ה   סמא"ל הרש"{ע} {נ}ופ"ל  [ש]אול["ה] ה"  יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם גוזר בו-"ענישה"  בסוד יי"ן  שע"ה  {ש}תים {ע}שר {ה}שבטים   -

מוחי"ן משי"ח  ש"ם  ח"י  י"ש מ"ח העוקר הקליפה  ה"גס"ה  בסוד שם ס"ג  דקדוש"ה הטומא"ה {מ}{ו}{כ}חד{ת}  בסוד "[מ]וכת" קשו"ת  בגא[ו]לה ה[ע]ת[י]דה {פ}[ג]ר[י]"[ם] בסוד- "פיגועים"   מלך המשי"ח  חותם במלכות אדום  גז"עמלק"   מ"ה  בגי"מ אד"ם תפארת ישרא"ל חותם ב"ך בסוד כ"ב אותיות תורת ישראל הקדוש"ה  "השמדה"  החלף אות  ה" באות  א"  מקובל  -{א}"ש  מ{ד"ה}   וראה ה"+ד" בגי"מ   ט" צרף אות   מ"  א"  מקובל טמ"א   צרף אותיות ש" מ"  ד"  מקובל "שמד טמא"  בודאי מלך המשי"ח   דו"ד  בגי"מ משמ{י"ד}   את  אומות העולם הגויים פ{ג}ר[י]"ם  מטו[נ][פ][י]["ם]-  "נגיפים" מלך המשי"ח  כ"ך מפיל"ם  וראה  סוד  -{מ}פ{י}לם-   מ"+י" -

בגי"מ   נ"  צרפה לאותיות   פ"  ל"  ם"  מקובל "נפלם"  צרף אות  א"  מאור משי"ח  מקובל  -"נאפלם" בסוד פנא"ל  ם"   מלאך  ה"  מ"ן  אל"ף   אמונה מעל הדע"ת מכחידה הסיטרא אחר"א כנאמר "עני ורוכב על חמור"  בסוד "חמור"  מצבם של אומות העולם בגאולה העתידה כ"אשר ש"ר  כ"א בגי"מ שם אהיה מלך המשיח מוחי"ן בינ"ה   "עני"בסוד  "עינוי"  חותם בגוי"ם  יי{ס}ב[ל]"[ו]  כו["{ם} בסוד   ס"  מ"  ו{או}    ל" בצירו"ף-   ו"  סמא"ל-  מלך המשיח אות ו" קדוש"ה מכחיד סמ{א}"ל הרשע [נ]ו[פ]ל ו[ל]א ק["ם]-בסוד השם  "נאפלם" נוטריקו"ן  "נאף  נעלם"  מלכות  רומ"י –נאיפ"ה  מושמדת ונעלמ"ה בגאולה העתיד"ה בסוד ד  ע"ת י"ה  ד"  אותיות  י-ה-ו-ה-  מוחצי"ם בסוד   מצ"ח  ו"  י"ם   רצו"ן הרצונו"ת  -

צנורו"ת קדושי"ם חו"תכ"ים בשם כ"ו בגי"מ בהשם המפורש אוי"בי  ישרא"ל    {מ}[ת]אי[י]די"[ם]- "מתים"  כולם{כלים} בסוד פר"עה   מלך המשי"ח נפר"ע "מקיומם"  בסוד מו"ם-קי"ם בגולה ובגאולה  "נעלם" ול"א קוים א"ף פע"ם בודאי א"ף הארת חוט"ם מו"ט ח" {כ}"ח [ה]דע"[ת]- שם תכ"ה  מש"ה {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל י"ה ניצחו"ן בסוד  נצ"ח  נו"ן ספירת מש"ה  חותמת  תב{ו"ס}ה  אדירה לאומות הע{ו}לם [ש]ם רש[ע]ים [י]רק"ב  -"ישוע"  "עשיו" {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים    וראה  "אדירה" בצירו"ף- 

הד"ר  פל"אי  סוד המלך השמינ"י  החותם   "מה"יטבאל  נוטריקו"ן  -מ"ה  י"  ט"ב  א"ל   אד"ם בגי"מ  מ"ה בע"ל  י" ספירות בלי מ"ה סוד התור"ה ט"ב שמ"ה   ט"  כפול  ב"  בגי"מ  {ח"י}   או[רו"ת]-  פל"א   ו" חירו"ת  שמ"ה   א"ל בסוד "עולם בחסד יבנה"  מידת אל  בתורת הקבלה מלך המשי"ח  "הדר"   ה"  ד"  ר{יש} בצירוף -ד"  שיר"ה-   אותיות  י-ה-וה חותם במלכות הקדוש"ה וכ"ך מביא הגאולה{א"כ-יר}.

ב"

"החדש הזה לכם  ראש חדשים  ראשון הוא לכם"

רא"ה   "החדש"   בסוד ח"  שד"ה   תפ{י}לה  [ד]ע"ת דק[ד][ו]ש"ה- שם  יד-ו-ד יתבר"ך  שמ"ה  ה-ז"ה-  בגי"מ י"ב   י"  כפול  ב"  בגי"מ  כ"  צרף  י"ב  מקובל  י"  כ"ב אור החכמ"ה בפנימיות  מרכ"בה    בסוד  ם"  ברכ"ה אור בינ"ה  תפארת ישרא"ל הגוז"ר  "השמדה"  בסוד שד"ה  מ"ה  בגי"מ אד"ם  מלך {ה}מש[י]"ח [ה]גוא"ל   [י]שראל בכ"ח שם- יהיה-   י"ה +י"ה  בגי"מ   ל"  מוחי"ן י" חכמה  י"  בינה  י" דע"ת ל"  כלי"ם בצירו"ף-"כללים" למ"ד  בגי"מ    -ע"ד-    מלך המש"יח   ע"ד  ע" כפול  ד"  בגי"מ { ר"פ}  בסוד [פ"ר]  גבורה עליונ"ה –פרפ"ר-  נקרא מלך המשיח  פ  ר{יש}  פ" ר"  בצירו"ף-  "שפר  פר-  צרף אות  ו"   שופ"ר   פ"ר- מו"שך"  כ"ו  כ" כפול  ו" בגי"מ  ק"כ  צירופי אלקים המכחידים הסיטרא"חרא לעולמי"ם    -

שופ"ר  שור"ף קליפת  [ש]ו"ר-פ{ה}  {ד}טו[מ]"א{ה}-"השמדה" בסוד  ה"ה  בגי"מ  י"  צרפה לאותיות    ש  מ   ד"  מקובל -שמ"יד"  בגי"מ  דו"ד מלך המשיח  {ש}מע-א"ל  {מ}טטרון  {י}הוא"ל    ב"אמצע"ותם חותם  ע"ב  גי"מ חסד בישראל ומכח"יד"   בכ"ח  י"  כפול ד" אור בינ"ה אות  {ם"}  את הסיטרא אחר"א הנקראים   ח" ד" ש{ינ}   י" ם בצירו"ף-  ד"  נחשי"ם- בסוד ד"  אותיות  ס"  מ"  א" ל"  ומלך המש"יח   מ"   ס"אל נוטריקו"ן  ס"מ{ך-  א}"ל בצירו"ף- סמ"ל  כ"א-   בגי"מ שם-אהיה-  אור בינ"ה [י][ע]ר[ו]"ף ה{ש}ט"ן-"ישוע"  "עשיו"  {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים ובכ"ך  מדרגת  "ראשון "  בסוד א"ר שינו"ן  מלך המש"יח   מ"  ש"  י"  ח{ת} בצירו"ף-  י"  משחי"ת-  אומות העולם זרע"-"מלק"  זכ"ר בסוד המשיח זכ"ר משפי"ע למלכ{ו}ת ל[א] י[ש]אי"ר   מ[ה]"ם-  "שואה"   -

בסוד  א"ש  ו"ה   גוז"ר  בגופ"ם הטמ"א   החלף  אות  ט" באות ת"  מקובל   -אפל  מ"ת-   ו"אז" בג[י]["מ]  ח"  ד{ע}ת [ק][ד][ו]ש"ה-אור "עקודים" נוטריקו"ן   ע"  קודי"ם   {ש}בעים [פ]נים של הת[ו][ר]"ה- "שופר"  הגאול"ה  ק{ו}"ל  תר[ו]ע"ה- ו"ו  בגי"מ  י"ב   ש"תים  ע"שר  ה"שבטים {מ}ו[ח]י"ן [ש]למ[י]"ם –"משיח" מגלי"ם מדרגת  {ל"}כ{ם"}    כ" אור הח"כ"מה   מ"ל  וחתך הייצר הר"ע  על יד"י   מ" +ל"  בגי"מ  ע"  שמות המרכ"בה   {ר"}{ם}  {כ} - "{ב}[  ה"]    ב"  כפול  ה" בגי"מ  י"  אור החכמה המכחיד הסיטרא אחרא    כ"-ר"ם   נקרא   ק"ן   א"ר    ק"ו  נ"רא הארת אי"ן  סוף יתבר"ך   ק"ו בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש לה"ם  חלק לעולם הב"א{א"כ-יר}.  

ג"

"דברו אל כל עדת בני ישראל  לאמר"

רא"ה   {ד}בר{ו}  בסוד   ו"  בר"ד  [ס]וד [א]ורות [ב]רודי"ם-  "סבא"   נוטריקו"ן סמ"ך- א"ב     סמ"ך  בגי"מ {ק}"כ  צ[י]ר[ו]פי אל[ק]ים- שם י-ק-ו-ק-  יתה"לל  המהוה בר"ד    ב"ית  ר"יש  ד"לת בצירוף- "לידת  רשבי"   המהוה   מ"אור  ה"סוד   מ"ה בגי"מ אד"ם   תפארת ישרא"ל {כ}"ל  [א]"ל  הנקרא-  כ"א בגי"מ שם  -אהיה-  ב-ינ"ה ע-ליונ"ה -  ע"ב  בגי"מ חס"ד נוטריקו"ן   ס"ד- ח"  אורו"ת "ברודים"   נוטריקו"ן  -ב"  ורידים"   בסוד "אבא"   הוא "ורידים"    בצירו"ף   ו"   ר{יש}   י"  ד"  י" ם"  מקוב"ל  -

ו"  שי"ר   ידי"ם- בודא"י   תפארת  הינ"ו  י"שר נוטריקו"ן  י"ש  א"ור  בגי"מ ר"ז   ר"יש  ז"ין  בצירו"ף- שז"ר  יי"ן-  חכמה עליונ"ה  "ידים"  בצירוף אות ו"-"יודים"    אות  יו"ד   ד"  כפול י"ו  בגי"מ  ס"ד   וז"ה  שנאמר "לידת"  נוטריקו"ן   ל"י   ד"ת ל"י בגי"מ   {ם}  אור בינ"ה  {ד}ע{ת}פארת  הנקרא  "רשבי" בסו"ד    ש"רב"י"  ובודאי רואה רב"י"  נוטריקו"ן  ר"ב-י"   אור החכמה עשר ספירות בלי"מה   בצירו"ף- ב"  מיל"ה ב"  כפול  מ"י   בגי"מ  מא"ה המהוה  -

ל"ה   ל"  כפול  ה"   בגי"מ  ק"ן   חכמ"ה  הנקראת "עדת"  בסוד  "דעת "  נוטריקון  ד"   ע"ת  -יהוה- המהוה  בנ"י"   י"ש"ראל  סוד  -י"ש   עולמות" – בצירו"ף-  ש"ע   מילות-   בסו"ד-  שמ"ע   ל"י   או"ת- המהוה שמ"י  פל"א    ת"ו  {ש}מע-א"ל    {מ}טטרון  {י}הוא"ל    {פ}ל"א  [א]ל"ף  החכמ"ה   א"ף   נוטריקו"ן  א"ל"פה"    שמ"ה "לאמר" נוטריקו"ן   א"ל  ר"ם     החותם  ל"  אמ"ר     י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת  ל" כלי"ם בסודכללי"ם  במלכות   א"ר מ" סודו"תורת הקבלה מכחידי"ם הקליפה דסיטרא אחר"א{אכ"יר}.

ד"

"ועברתי  בארץ מצרים בלילה  הזה והכיתי  על בכור {וג"ו} אני ה" 

הב"ט    "ועברתי"  אותיות "ו  עיברתי"    בסוד "ארץ" נוטריקו"ן  א"ר-צדי"ק  הנקרא "מצרים"   בסוד  צ"יר  מ"ם אור בינ"ה  צדי"ק  ר"ם   המכחיד  הסיטרא אחר"א  {ה}נקראת  "{ב}{ל}יל{ה} {ב"כ}ח   כ"ב-  "להבה"  סודו"תורת הקבלה  מכל"ה  הצדיק שהינו  כ"ל  מ"ה  ייסוד אד"ם בגי"מ  מ"ה תפארת ישראל  מ"  כפול  ה,  בגי"מ  פ"  {ה}מגלה [ה]שכ"ל [ה]נעל"ם-   ה" ה"  ה"  בגי"מ י"ה   {ח}כמה  {ב}ינה  ח" כפול  ב"  בגי"מ  י"ו   י"  כפול ו"  בגי"מ  ס"   במילוי סמ"ך בגי"מ ק"כ צירופי אלקים אור בינ"ה משמיד סיטרא אחרא וחותם במלכות הקדוש"ה  ה"זה"   בגי"מ  י"ב  י" כפול ב"  בגי"מ   כ"  צרפה  ל"זה" מקובל   -כ"ה  ז"- 

השכ"ינה" המקבלת  ז"  מוחי"ן   בצירו"ף -"מוח  ז"יון"   בסוד ינו"ן   אור משי"ח   ז"  מידו"ת  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות   הנקרא  "והכיתי"  בסוד  "יוי  תכה"    יו"י  בגי"מ כ"ו    השם המפורש  שופר מש"ה    {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל    י"ה  באמצעות  כ"ל בגי"מ {נ}ו"ן [ש]-ע-[ר][י][ם]  בסוד -  ע"  נשרי"ם-  שבעים פנים של התורה הקדושה ישראל שמ"ה  "בכור"  נוטריקו"ן  כ"ב-או"ר    בא"ר  כ"ו    בסוד   כרו"בא"  בהיפוך  "אב" הארת חכמה המכחידה הסיטרא אחרא {א}ומות [ה]עולם [ה]ארור[י]ם – שם  אהיה יתברך ויתהלל מכרי"ת   בסוד כת"ר מ"י הענפים -הטמאי"ם –  -מ"ט  אימ"ה-  מלך המשי"ח   גוז"ר   בגו"{ף}  הנח[ש] ה"ר[ע]-

"פשע"  נוטריקו"ן  פ"ה  ש"ע   אורות  של עשי"ו  ישו"ע  הרשעים  י"ימח  ש"מם ו"זכרם   ע"ולמים    "נקמה" בסוד ק"ן  מ"ה  בגי"מ אד"ם תפארת ישראל בגאולה העתיד"ה  מל המשי"ח שור"ף  בסוד שופ"ר נוטריקו"ן  ש"  ו" -{פ}"ר   [ד]יני"ם שם  פ"ד בגי"מ     מ"ב   כפול  ב"   {מ"ב}ררים מלכות מ"ן  טומאת מתי"ם  -הסיטרא אחרא כ"ך קרואים  "   ק" ר{יש}   ו"  א{לף}    י"   מ{ם}"  בצירו"ף -"{ש}ק[ר]ים  א[פ]ל[י][ם]"  וב"ן    דוד   ב" כפול  נ"  בגי"מ  מא"ה  א"ם  ה"  אור בינ"ה  ב"אמצע"ות "שרפים" חותם  ע"ב  בגי"מ חס"ד  {ב}[מ][ל][כ]ות [ ה]" בסוד -ל"ב   מכ"ה  -  עבור    -מ"ב  כל"ה-     שהינ"ם  -כ"ב   מל"ה-   מלך המשי"ח  מ{מ}ו{טט}  בסוד  מ"ו   מ"טט מ"  כפול  ו"  בגי"מ  ר"ם    הרי  מ"טט  מל{א"ך}   ר"ם ר"יש  מ"ם   בצירו"ף- "שיר מ"ם    -אור בינ"ה   כ"א   שם -אהיה- עולה בגי"מ  מבצ"ע לחימה  בסוד  י"  חמל"ה  ופו"דה ישר{א}ל מן ה[גול"ה] וחותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים"גאולה" {א"כיר}.

ה"

"שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר  מבתיכם  כי כל  אכל חמץ ונכרתה{וג"ו}

ראה   "שבעת"  בסוד   ע"  שב"ת   שבעים  פנים של  התורה  הנקראת  "ימים" בגי"מ   "מאה"  {ג}דלות [מ]וחי"[ן]  - "מגן"   בסוד  מ"  ג"ן  המצביע על   ג"  כפול נ"  בגי"מ    ק"ן   חכמה  עליונה     צרף   מ"  ק"  ן"  מקובל   "נקמ"ה   בודאי מלך המשי"ח   מב"צע"   ע"ב  בגי"מ חסד עבור{עיבור} ישראל  ע"{ל}   {י"}די    עשיית נקמות בסוד ק"ן  מו"ת   באומות העולם הסיטרא אחר"א  וזה נעשה בסוד    נ"  שע"ה   אותיות "ענישה"  אור בינ"ה  ל" + י"  בגי"מ  {ם}   מעני"ש בסוד  ע"  שני"ם   שבעים שמות    קדושים את הסיטרא אחרא ארורים לעולמי"ם  וזה "תאכלו"   בסוד  "תכלו אפל "   השמות הקדושים "מכלים"   בסוד  כ"ל  מי"ם  שהינם  כל"י   מ"ם   {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל  מ"ם  בגי"מ פ"  גילוי ח{כמ"ה}   -

"מכה" אומות העולם ע"ד  "חורמה" בסוד  עני ורוכב על ח"מור   רו{ד"ף}   בסוד  פ"ד  ב"  פעמים שם מ"ב   המשי"ח  את הסיטרא אחרא ו{מ"ב}רר הקליפות דטומא"ה מפנימיות {ה}[מ][ו]חי"ן  ישר[א]ל [נ]קראי"ם –"אמונה"  בסוד נ"ון-מא"ה   כ"א  בגי"מ שם-אהיה -  בינ"ה  המכחי"ד  בגי"מ ד{ו}ד מלך [ה]משי"ח  את [ע]מ[ל]"[ק] –סוד  "[ע]ל[ו]קה"  זהו סמא"ל הנח"{ש} י[י]צר ר"ע-"עשיו" "ישוע"   {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  מלך המשיח באמצעות מדרגת  "ביום"   י"   כפול  ב"  בגי"מ  כ"  צרפה לאותיות   "ו"   "ם" מקובל   כ"ו   ם"   השם המפורש העולה בגי"מ  כ"ו  כ" כפול ו" בגי"מ  ק"כ צירופי אלקי"ם"  [ה]עושים שפטי"ם במל{כ}[ו]ת {ר}ו{מ}"י  -

סוד  "כמורה" ומלך המשי"ח על ידי  "כרם  ו"ה   בסוד כ"ו  ר"ם   ה"  סודו"תורת הקבל[ה] משמיד"ם  ללא רח"ם בכ"ח {ר}[מ]"ח  מ[ו]חי"[ן ]- סוד "מנורה"   מ"ו   נה"ר  מ"  כפול  ו"  בגי"מ   ר"ם  ורא"ה   נה"ר  ר"ם   צרף אות  י" החכמ"ה  מקובל   נ"ון –הרי"ם  האבות הקדושים ה"ם   מ"ה  בגי"מ אד"ם  מוחי"ן משי"ח מהוים {כ}ל"י מלח[מ]"[ה] – "מכה"  הסיטרא אחרא  ונקראים האבות "ראשון"   נוטריקו"ן  "ראש  נון"   חכמה בינה דעת  "תשביתו"  בסוד  "תיו שבת" שהינו "שאר" אותיות "ראש" {ג}" ספ[י][ר]ות רא[ש][ו]נות -"גירוש"  יגזרו על הסיטרא אחרא בגאולה העתיד"ה    בסוד י"ד  ע"ת  י"ד בגי"מ דוד כח השכינ"ה המגלה הפעול"ה בודאי פ"  עול"ה   אור בינ"ה "שמונים" בסוד מ"ו  שני"ם מ"  כפול ו" בגי"מ   -

ר"ם צרף  "שנים"  מקובל – י"  שמ"ן  ר"ם-  חכמה על{יונ"ה}  בסוד  "יונה"  שם  "ינון  ה"  אור משי"ח  מאו"ר י"ש   ח"  דעת" קדוש"ה   {ש}"[ת]  [מ][י][ד][ו]ת  -  "משמידות"  אומות העול"ם  טומא"ה  יורדת לגיהנם בסוד  "טומאה" החף אות  ט"  באות  ת"   מקובל   "תהום  אפל"  בודאי אפל זהו סמא"ל {י}ורד [ת][ה]ו"[ם]   "מיתה"  מלך המשיח  אות  ו"  גוז"ר  על הסיטרא אחר"א הנקראים חמ"ץ באמצעות   "מבתיכם" אותיות מ"ב  כ"תם   {כ}תר  {ת}פארת {מ}לכות  מלך המשיח  {מ"ב}רר חמ"ץ מן  ה"חלה" זה שם המלכות הקדוש"ה  ובכך חותם בממלכה מדרגת "נכרתה" אותיות  "כתר נו"ן  ה"  -  אור בינ"ה    {ב}א"ר  [י]נו"ן  בצירו"ף-  ארנו"ן   י"ב-   {ש}תים {ע}שר {ה}שבטים א"ר  נ"ון   משי"ח נקראי"ם קר"ן פל"אים  {א"כ-יר}.

ו"

"בראשן   בארבעה עשר יום לחדש  בערב תאכלו מצת"

ד"ע   "בראשן"   בסוד   ב{ית}  ר"  א"   ש"  ן"  בצירו"ף- "בראשית נון"- אור החכ"מה  כ"ח מ"ה  בגי"מ אד"ם  הנקר"א  "בארבעה" ב"+ב"   בגי"מ   ד"  צרפה לאותיות   א"  ר"  ע"  ה"   מקוב"ל  -  הד"ר  עי"ן  פל"א- בודאי המלך -השמינ"י-  בסוד יי"ן  מש"ה  הד"ר נקרא בסוד  ה"  ד"  ר{יש} בצירו"ף ד"  שיר"ה   אותיות  יהוה  יתבר"ך  המהוים  "לחדש"  בודאי לחדש תורה   ב"עזרתם בסוד ע"ב  בגי"מ חס"ד  החידוש   בסו"ד  ו"  שד"ה ח"י  סו[ד] {ה}[ת][פ][י][ל]י"ן – ליד"תפ"ה     תפ"ה  בגי"מ -תהלים-  ש"ם  קדו"ש  בסוד ת"   פ"ה  א"רבע מאו"ת  המהוה   ו"  אמ"ת  א"ר  ע"ב חסד בגי"מ  {מ}ו[ח]י"ן [ש]למ[י]ם- אור  "משיח"  {מ"ה}וים  בגי"מ  אד"ם   תפארת ישרא"ל  בסוד "בערב" ב+ב"  בגי"מ  ד"  צרף ע"  ר{יש}     ד"  מקוב"ל -ע"  שי"ר   ד"- 

אותיות  י-ה-וה-   ורא"ה    ע"  כפול  ד"  בגי"מ    ר"פ  בהיפו"ך  פ"ר גבורה {ע}ליו[נ]"ה  "[ש]יר"- עש"ן    {ע}ולם  {ש}עה  {נ}פש חותם  במלכות  -ת"אכ"לו   בסוד  שם  אהיה  כ"א בגי"מ אור בינ"ה המכחיד הקליפה דסיטרא אחר"א   "מצת"   מ"ם  צ"דיק  ת"יו   בצירו"ף -י"ד  ק"ץ  ממי"ת-  זהו סמא"ל הרשע אשר מלך המש"יח  -  צדי"ק   תי"ו   מ"ם-  אור החכמ"ה  מ"+ם"  בגי"מ  פ"  במילוי  פ"ה   פ" כפול  ה" בגי"מ    ת"  צרף   פ  ה  ת"  מקובל  תפ"ה  בגי"מ  -תהלים- הרי ל"ך  מלך המשי"ח משמיד סמא"ל  הרשע באמצעות –תהלים-  מידת אלהים מלכות קדושה גב"ורה  ע"ליונה החותמת שם ע"ב בגי"מ חס"ד  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים י"ש לה"ם חלק לעולם הב"א{א"כ-יר}. 

ז"

"כל מחמצת  לא תאכלו"

ד"ע   כ"ל  בגי"מ  נו"ן  אור בינ"ה  הנקרא  "מחמצת" נוטריקו"ן   -חת"ם  צדי"ק  ם"- בודאי הצדי"קם"  לזי{ו"ו}ג השכינ"ה   ו"ו   בגי"מ  י"ב י"  כפול  ב  בגי"מ  כ"  צרף י"ב  מקובל   י"   כ"ב     צרף  י" +כ"  בגי"מ   ל"   צרף אות  ב"  מקובל  ל"ב סוד תפארת ישראל   הכפל  ל"  כפול  ב"  מקובל אות ס"   מלא האות כ"ך   "ס{מ}ך"  בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים חבר אותיות    מ"   ל"   מקובל   מ"ל  הרי בינ"ה מ"ל וכור"ת בסו"ד   "וו"   כתר  בג"ימ   י"ב  הייצר הר"ע  סמא"ל הרשע  -

"חמצ-מת"  כ"ך  נקר"א   וזה ל"{א}  תא{כ}לו  אומות העולם הסיטרא אחרא   לא יכולים על ישראל  בזכות  שם  כ"א  בגי"מ  אהיה אור בי"נה   בא"ר  יו"נה   כ"ח הנשמ"ה     ר"יו  בג"ימ גבור"ה בסוד  ר"יש  י"וד ו"או בצירו"ף- ראש   י"וד -  הארת חכמה  ד"  כפול י"ו  בגי"מ ס"ד    ס" כפול  ד"  בגי"מ  ר"ם  מקובל  {ס}ד   ר{ם} מכל"ה ומשמיד  ס"מ  בסוד סמ"אל     הנעקר בכ"ח  השם ש"  מ"ה  בגי"מ אד"ם  מ"  ס"אל   שם קדוש  ס"מך –א"ל סמ"ך  בגי"מ ק"כ  צירופי אלקים   בצירו"ף – ל"י  א" ק"ם- 

בודאי  אות  א"  {ש}כ"ל [ה]נעל"[ם]- "משה"  ק"ם   וזה שמ"ו    "קיום"   "קוים" ל"י  בגי"מ  {ם}  בינ"ה חותם באמצעותם בפנימיות הנבראים ישר"אל    ל"י  רא"ש    יר"אשל"    בסו"ד  {א}וכל {ש}תיה   {א}כיל"ה    ור"אה סו"ד כ"ל  עני"ן   "אוכל "כ"ל   ו"  א"  ת{ו}ר[ה] [ש][ב]{כ}[ת]["ב]-  בצירו"ף -כ"{ב}  תשו[ב]"ה   ב" +ב" בגי"מ  ד"  צרפה לאות  כ"  מקובל  כ"{ד}  תש{ו}ב"ה   ו" +ד"  בגי"מ  י"  צרפה  ל"תשובה"  מקוב"ל  -י"ש [ת]ב"ה-  בס[ו]ד  ש"  בת"יה   סוד מ"[צח]    בודאי  [צ"ח ] מ"  סוד "צחצחות"   נוטריקו"ן צ"  חוצ"ה  אות"  סוד האותיות "שתיה"    ש"  ת"  י"  ה{א} בצירו"ף-  "יש  אתה"  כ"ח השכינ"ה  א"ת   ה"  תורה ש{ב}ע"ל  [פ]"ה    ב"  כפול פ"  בגי"מ    ק"ס   צרף   א" שם קס"א  אור בי"נה   בא"ר ינו"ן   ה"  מלך המשי"ח   -לינ"ה-    נוטריקו"ן  ל"י  נ"ון ל"י  בגי"מ    ם"  -

צרף  נ"  ו{או}   ן"   לאות  מ"  מקובל   ו"  א"מ   נו"ן  ש"ם המשי"ח    {י"  ש}מ"חה  {י"ש} מ"ח    ה"   וראה י"ש  +י"ש  בגי"מ   ש"כ  דיני"ם  מבוררים   באמצעות מ"שי"ח      י"  בגי"מ – ד"ג   א"ב -  זהו מלך המשיח ד"ג   ג"ומל  ד"לים  באמצעות א"ב  {א}לפא  {ב}יתא  צירופי אותיות   הארת חכמ"ה  בסוד ח"   מכ"ה  הקליפה הטמאה דסיטר"א  אחר"א ,  ור"אה  {כ}ל   {מ}חמצת   {ל}א {ת}אכלו    בסוד  אותיות קודש "מכלות"  אומות העולם הסיטרא אחר"[א]  [י]"ימח  [ש]"מם ו"זכרם  [ע]"ו[ל]מים קליפת  "ישמעאל"  יורד"ת לשאו"ל   בגאולה העתיד"ה  המשי"ח     ש"מי    ע"  א"ל {ש}מע-א"ל    {מ}טטרון  {י}הואל    באמצע"ות  שבע{י}ם  {ל}שונות [ש]ל [ה]תור"ה   -"שילה"  נוטריקו"ן   י"ש  ל"ה    ל" כפול  ה"  בגי"מ ק"ן  חכמה עליונה מכחיד  מלך המשיח הסיטרא אחר"א{אכ"יר}.

ח"

"משכו  וקחו לכם  צאן  למשפחותיכם  ושחטו  הפסח"

הב"ט   "משכו"  נוטריקו"ן ש"ם   כ"ו     בסוד השם המפורש כ"ך עולה בגי"מ, פירו"ש  אח"ר   "שם  כ"ו  {ש}ם  {כ}בוד  {מ}לכ{ו"}ת{ו"} בסוד  ו"+ו"  בגי"מ   י"ב  צרף  ל אותיות  ש"  כ"  מ" סוד "שכם"   מקובל   ש"{מ}[כ]ב[י][ם]"     ש+ם"  בגי"מ ע"  צרף אות  ב"  מקובל ע"ב בגי"מ  חס"ד    וראה - ע"ב   מכים"-  הסיטרא אחרא {א}ומות [ה]עולם  הארור[י"ם] "אימה"  בסוד פל"א  י" מ"ה בגי"מ אד"ם  תפארת ישרא"ל  גוז"ר  בקליפה הטמ"אה בכ"ח ט"  מא"ה   מ"ט   פל"א  ה" א"ל   פ"ה   מ"טט  מלאך גדול ונור"א  {מ}וחי"ן  [מ]שה [מ]שי"ח   בסוד  מ"  מ"  מ" בגי"מ  ק"כ  צירופי  אלקים {א}ומות [ה]עול"ם  "[מ]ושמדים" – מלך המש"יח ב"ן  דוד  ב" כפול נ" בגי"מ "מ{א}ה"  גד[ל][ו]ת הש[ג]["ה] –חותם "גאולה"  חיו"תם"גלה  {פ}ל"א [ ו]" על יד"י  פ"ו בגי"מ   אלהים פו"דה בשם  פ"ו  ד"ה  ד" כפול  ה"   בגי"מ  כ"  צרף  פ"ו מקוב"ל    כ"ו   פ"ה   -

החלף אות  כ"  באות  ק"  מקובל -ו"  קפ"ה-  שם קדו"ש ונור"א המכחיד הסיטרא אחר"א בגאולה העתיד"ה  הנקראת  "וקחו"   בסוד  ח[ו]"ק [ ו]"   בגי"מ  {י"ב   "לכם"} משמידים –"כלבים"   הינם הסיטרא אחר"א   על ידי  ב"  כלי"ם   חמה בינה מלך המשי"ח  "דעת "  מ{ב"}ררם את הכלבי"ם   בסוד   י"ב  מכלה {ס}[מ][א]["ל]  [ה][ר][ש][ע]"  בצירו"ף-  "שמאל סערה" גוזר על אומות העולם הסיטרא אחר"א  והינ"ו משמיד את זר"עו  נוטריקו"ן  ז"ה  רו"ע ה{מ}[ו]פנ"ה  כלפ"י  ע[מ]"ו  מכיו"ן שהינו בעל "מום"  ו"טיפש"   בסוד י"ו  שפ"ט  השט"ן  למיתה והור"גו  י" כפול ו"  בגי"מ  -

{ס"}  מ[ל]ך [ה][מ][ש][י]["ח]-"שם סליחה"  נקרא  {מ}וציא [י]שראל {ל}גאול"[ה]  על ידי "מילה"   י"   מ"לה   עשר {ס}פירות ב[ל]["י][מ][ה] – בסוד  "מסילה"  המשי"ח  מחס"ל בסוד  ס"  לח"ם   וחותם  ס"  מיל"ה  סמ"ך בגי"מ  ק"כ צירופי  מיל"ה  ל"י   מ"ה  בגי"מ אד"ם  ל"י בגי"מ {ם}  צרף    ם" לאותיות  אד"ם  בסוד  א"ד  מ"ם   א"ד  ראשי תיבו"ת  {א"ד}ון  נוטריקו"ן  א"ד-נו"ן שם קדו"ש   רא"ש  י"  תיב"ת י"ו     י"  כפול ו" בגי"מ ס" אור בינ"ה   {ם}    וכאשר   {ס}{מ}ך   מחוברי"ם   "סמ" בסוד  סמא"ל  הרש"ע  נשח"ט בסוד    ט"  ח"  שנ"ה    בינ"ה דחכ"מה  ספירה שמונה תש"ע  בצירו"ף-  ו"  נשמ"ה   ע"  ש"ת     הרש"ע  אב"{ד  כ}ל"א הי"ה    כ"ד  בתי די"ן  עליוני"ם  חותמים גז"ר די"ן מיתה על הסיט"רא  אח"רא.

ט"

"משכו  וקחו לכם צאן למשפחותיכם  ושחטו  הפסח"

רא"ה   "משכו"  נוטריקו"ן ו"  שכ"ם    {ש}ם  {כ}בוד {מ}לכות    {ו}"  תפארת ישראל המהווה "וקחו"   בסו"ד ק"ו-חיו"ת   נוטריקו"ן  -ח"י אות-   בגי"מ  "שמונה עשר" בצירו"ף-  ו"  נשמ"ה   ע"  ש"ר-   שבעים {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה –"שפה"   בגי"מ "שכינה"    בסוד   ש"  פ"ה  [ג]י[ל]וי [א]ור [ה]אב[ו]"ת- "גאולה" שהינ"ה  "לכם"  בצירו"ף  אות  י"  מקובל "כל{י}ם"  דק[ד][ו]ש"ה  - "י{וד}"  ספי[ר]ות   בסוד "רדו"   ר{יש}   ד"ו  בצירו"ף- "שיר  ד"ו"  המהוה  "שר –יו"ד-  אור החכמ"ה מל"ך המשי"ח   ש"ם   ח"יה  החותם צא"ן   הוטריקו"ן  צ"דיק  א"לף  נו"ן    בצירו"ף-פנוא"ל- נוטריקו"ן  פ"ה-נו"ן-א"ל  ב"ינה   ע"ליונה-

ע"ב בגי"מ ח{ס"ד}  [ס"ד ] ח"   והב"ט "סד"+"סד" בגי"מ  קכ"ח  נוטריקו"ן  ק"כח"   ק"כ צירופי אלקי"ם  כ"{ח } מ[ח]שב"ה    ח"+ח"  בגי"מ י"ו    ו"  כפול  י"  בגי"מ  ס" במילוי סמ"ך  גי"מ  ק"כ   "למשפחותיכם"  בצירו"ף- משי-חו"תך"  בסוד כ"ו  בגי"מ השם המפורש שופר מש"ה   המש"בר   בסוד מ"ב  ש"ר   ה"   הסיטרא אחר"א   המהו{י}"ם  "[ו][ש]חטו"- יש"ו  י"מח ש"מו  ו"זכרו   עולמים ועל יד"י    י{ד"י}  מלך המשי"ח י"ד בגי"מ דו"ד החותם פס"ח נוטריקו"ן  פ"ה  סמ"כח"    בגי"מ סמ"ך  ק"כ  צירופי אלקים    כ"ח  דיבו"ר  משי"ח מ"  ש"  י"  ח{ת}  בצירו"ף -"משחית"-  הסיטרא אחרא אומות העולם והורג"ם ללא רחמי"ם בסוד רי"ח מי"ם  חכמה  ד"ח"ס"ד"ים    ד"  כפול  ח"  בגי"מ  -

ל"ב  נתיבות החכ"מה  המשמידים כל קליפה טמא"ה  וזה בגאולה הע{תיד}ה בסוד  דת"י    י"ד   ת"   בגי"מ  ארב"ע מאו"ת  בצירו"ף     -אמ"ר  ע"ב  אות- מדרגת החכמה  אמ"ר   בסוד ר"ם  א"  סודו"תורת הקבלה המכחידים הסיטרא אחרא  על ידי ע"ב שמו"ת    בסוד ב"  שמ"ע  או"ת     אבו"ת   ש"חרית   מ"נחה  ע"רבית אברהם יצחק יעקב  כ"ך משי"ח בסוד מוחי"ן  שלם מכ"לה  בסוד  ל"  מ"כה   י"  חכמה  י" בינה  י" דעת  ל"  כלי"ם בצירו"ף  "כללים"  הולמי"ם בסוד שמות קדושי"ם  "יהלומים"  בסמא"ל הרש"ע יימח שמו וזכרו  עולמי"ם  יור"ד לגיהנ"ם   ולא עול"ה  "אף פעם"  בסוד  הארת חוט"ם מו"ט  ח"   הנקרא   פע"ם  נוטריקו"ן  פ"ה  ע"ם  סוד "משיח"  משיח ומשוחח  עבור{עיבור} ישראל משמידו [ו]{ס}מא"ל [ה][ר]שע נעל"ם -הר"וס"-  

והרי לך ק"ץ הגאולה    {ש}נ{ת}   תשס"ו מלך המשי"ח  מחרי"ב  העולם וחותם עיד"ן  ח"דש  ח"ן {ח}כמת  {נ}סתר  בונ"ה העולם בסוד "עול{ם ב}חסד {יב}נה"  מ"ב  +י"ב   בגי"מ  נ"ד  בסוד  משי"ח  ד"ן  אומות העולם באמצעות  ד" כפול  נ"  בגי"מ   ר"  צרף  נ"  ד"  ר"  מקובל נד"ר   נוטריקו"ן נ"ון-ד"ר  עולם בינה הנקרא "נדרים"    בסוד  נ"ר מיד"ה נ"ון  ר"יש  בצירו"ף – "שיריון"  נוטריקו"ן  שי"ר-ינו"ן   המשמיד ומכלה הסיטרא אחרא"   על ידי    {מי-ד"ה}  ד"+ה"   בגי"מ  ט"  צרף  מ"י  מקובל  מ"ט  י"  בסוד י"  מ"טט"     י"+"טט  בגי"מ כ"ח    ם"  אור בינ"ה  החותם ממ[ל]כ{ת} י[ה]וד"ה [ה]וד[י]"ה- סוד  "תהילה"  מלכות כ"ך  שמ"ה  ש"ם  ה"  בתורת [ה]ק[ב][ל]"{ה]-"להבה"   השור"פת הייצ"ר ה"רע"  {א"כ-יר}.    

 י"

"ועבר   ה" לנגף  את מצרים  וראה  את הדם "

הב"ט   "ועבר"  בסוד –או"ר  ע"ב-  בג"ימ  "חסד"  ה"  ח"  כפול  ד"  בגי"מ  ל"ב נתיבות החכ"מה   ל"  כפול ב" בגי"מ  ס"    במילו"י סמ"ך ק"כ בגי"מ   צירופ"י  אלקי"ם ה"  בגי"מ   - ג"  א"ב -   סו"ד   הצירופים ציפורי"ם ג "  קוי"ם   ימין שמאל אמצע {א}"לף  [ב]"ית   בגי"מ  ג"  סו"ד  הנסיעה חולם שורק חירי"ק    נועד"ו   "לנגף"  בסוד   גפ"ן    א"ל    מלכות הקדוש"ה   גפ"ן  נוטריקו"ן ג"{ימ}ל   [פ"נ ]   בצירו"ף "גילוי פנים"   מידות  א"שר מכחידות הסיטרא אחר"א   "גמלים"   נקראים   ובכ"ח  או"ר  פני"ם  בצירו"ף-  ינו"ן  פא"רם"    מלך המש"יח א"מר  פ"ה מגלה החכ"מה{פה} הנקראת "אמר"  א"לף   ר"ם אומות העול"ם  "מצרים"   דסיטרא אחר"א   -

באמצעות  מדרגת "מצרים"  דקדוש"ה בסוד "ציר  מ"ם-  אור בינ"ה מכחי"ד  ב-כ"ח   מ"יד"ה   בסוד י"ד מ"ה  ד"וד בג"ימ י"ד   י"  כפול  ד"  בגי"מ {ם} המהוה אד"ם בגי"מ מ"ה  עוקר הסיטרא אחר"א וב"כך  בסוד כ"ב  כ"ו  בסוד   כ"+כ"  בגי"מ   {ם}   צרפה לאותיות  ב"  ו"    ב"  כפול   י"ב   מקובל    -מ"ב  י"   משי"ח {מ"ב}רר  באמצעות ש"םב" הקליפה דטומא"ה וחותם במלכות     מ"  כפול  ב"  בגי"מ פ"   הוס"ף  אות  י"  מקובל צ"   אור  צדי"ק זהו מלך המשי"ח   נחתם בפנימיות הנבראי"ם  ישרא"ל המהוים   "וראה"   בסוד  ו"+א"  -

בגי"מ ז"  בצירוף אות  ז"  מקובל  ר"ז  ה"  בצירוף"-  ה"ר  ז"  וזה סוד  -מ"י    יעלה  ב"הר  ה"    ב"  כפול  ה"ר  בגי"מ ת"י   בגי"מ   -ה"  קש"ה- אור בי"נה   ק"וף  ש"ינ  ה"א בצירו"ף-   פ"ו  נשיק"ה  א"- בודאי   מלך המשי"ח  בעל  "נשיקה"  סוד קשר"וח  ברו"ח וראה  ב"  ר{יש}  ו"   ח{ית} בצירו"ף-"חיות רשב"י- הרי לך המשיג נשמת  רשב"י  מדרגת  ח"י  או"ת   צדיק חי עולמים בצירו"ף-  יצח"ק  ע"  מילים-   {ק}בל"ה נ[ב]ואי"ת  -ק"ב  בגי"מ  -אלהינו"  הוא בע"ל   -פל"א  ל"ה  ינו"ן- ל"  כפול   ה"  בגי"מ  ק"ן אור החכמ"ה   כ"ח  מאו"ר  ה"ה    בגי"מ  י"  במילוי י"וד  בהיפו"ך  די"ו   נוטריקו"ן  ד"  י"ו  בסוד  ד" כפול  י"ו  בגי"מ  ס"ד  הוא  רשב"י  כו"תב  ספר הזוה"ר  יעל"ה  ב"הר   ה"  והינ"ו  סוד "קריעת ים סוף" והב"ט   רשב"י הינו מש"ה אשר    ביצע קריעת י"ם סו"ף והרי  "מי יעלה   -בה"ר-  ה" "בהר"  אותיות  "רהב"  מלאך הי"ם   אש"ר  רש"בי  באמצעות   "השבעה" הכניע -

ז"ה  המלא"ך  ושינ"ה ייעוד"ו מ"רהב"  לכד"י   ר{יש}  ה"  ב"   בצירו"ף-   ה"  רשב"י- ורואה הינ"ך  אש"ר רשב"י שולט בכ"ח המלכות -מטע"ם- -מ"טט  ע"ם-  ה"מלאך מ"טט   וזה סו"ד   ה"  יתבר"ך  חת"ם ברשב"י    דרג"ת  מל"אך"  כלומר שם  אהי"ה העולה כ"א נחתם בפנימיות ר{ש}ב{י}  והרי ש"י  עולם הבינ"ה  שם אהי"ה העולה  כ"א   וה"  יתבר"ך "הורה"   בסוד  ה{א}  ו"  ר{יש}  ה"  בצירו"ף- "שיר אהוה-  {כ}"ח [ה]דע"[ת], ציווה המאציל  אין סוף  יתהלל ויתברך  בעל כל הכוחות כולם    על  משה/רשב"י{גילגול משה} "תכה"  וקר"ע  הי"ם  בשם מ"יה  שם   קדוש"ה   ובכך {כ}ל   {ה}נשמה    {ת}הלל  י"ה   בגי"מ  -  א"   י"ד- י"ד  בגי"מ  ד"וד ,  סודות"ורת הקבלה    א"  נקר"אים,צר"ף -

"רשבי משה"  מקובל -שר"ש  מ"ב  י"ה -  נשמת דו"ד מלך המשי"ח   מורכבת מן נשמת מש"ה ונשמת רשב"י    והינ"ם   "שרש" הארת  י"ה   מש"ה {י"}  רשבי {ה}   עבור{עיבור} דוד שם מ"ב  {מלכות} ה"מב"רר הקליפות דסיטרא אחר"א  סוד הג{א"}ולה  בסוד "את  הדם" בצירו"ף-  מד"ה  א"ת-  אור  השכי"נה   -{מ}"שה {ר}"שבי  [ד]"וד – "מרד" מבצע{י}ם   במלכ[ו]ת הר[ש][ע"]ה –"עשיו" "ישוע"  י"מח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים  ובכ"ך  מכריתי"ם   בסוד מ"י  כתרי"ם  הקליפה דסיטרא אחרא מושמדת לעולמי"ם  וז"ה סוד   א" ד"ם   דוד-  ד"ם  בסוד   ד"   כפול  ם" בגי"מ   ר"  צרף  משה ורשבי המהוים  אות - א"  סודות"ורת הקבלה  מקוב"ל    "אר"  א"לף   ר"יש  בצירו"ף-  ש"ר  פל"אי- 

מלך המשי"ח בסוד – שפ"ר  אל"י-  אומר המשיח דב"ר  ה"  יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם  ובאמצעות מדרגת  -י"ש  רפא"ל-   מלכות הקדוש"ה  פ"ר   א"ל  בסוד גבור"ה חותם  חס"ד  א"ל   בסוד מלאך "חסדאל"  נוטריקו"ן ס"ד   ח"  א"ל   ד"{ע}{ת} [ד][ק]ד[ו]ש"ה –"עוקדת" בסוד ק"וד ע"ת –כח השכינה- המכחידה סמא"ל הרש"ע הוא היי{צר ה}ר"ע   "צרה" מלך המשי"ח ב"ן  דו"ד  גוזר באומות העולם בגאולה העתיד"ה   "צרה"  נוטריקו"ן צ"דיק  שיר"ה   אשר תמו"טט  בסוד  מ"טט  חותם מו"ת  בסיטרא אחר"א  ובש"ר  גופ{"ם}    [ל]א  [י]שר["ו]ד   -מלו"י-  בג"ימ  -אלהים- מידת הדי"ן הקשה א"ש ה" יתהלל  העוקר  "עמלק"  לעולם{א"כ-יר}.

י"א

"ויהי  בחצי הלילה וה"  הכה כל בכור "

רא"ה   "ויהי"   אותיות  י-ה-ו-י  השם  המפור"ש  שופר מש"ה    שהינ"ו   "בחצי"   בסו"ד-    י" כפול  ב"  בגי"מ  כ"  צרף כ"  לאות  ח"  מקובל כ"ח  חבר צ"  מקובל  כ"ח צדי"ק זהו מלך   המשי"ח דוד   המכח{י"ד}    "הלילה"  סוד הגלו"ת   באמצעות   ל"י   ל"ה   עושה זאת  וראה ל"י בגי"מ  {ם}  אור בינ"ה  המהוה  ל"ה   ל  כפול  ה" בגי"מ  ק"ן   צר"ף  אותיות ק"נ"ם"    בהיפו"ך  "נקם" בודאי מלך המשי"ח  "נקמה" מבצע באומות העולם הסיטרא אחרא   ולכן נאמר   "הכה"  בודאי   ה"ה -

בגי"מ  י"  צרף לאות  כ"  מקובל  ל" סוד   ל" כלי"ם-"כללים" י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  על"  יד"ם     ל"   עדי"ם-"מוחין"   מכי"ם  הסיטרא אחר"א   סמא"ל  הרש"{ע} נכח"[ד]   ב[ג]אולה העת[י]ד"ה – מלך המשי"ח "יגדע"   את  הייצר הר"ע  השט"ן   השפ"ל   הלהב"ה זה סודו"תורת  הקבלה  "שורפים"   בסוד  "שופר מים"   ה[ש]פע"ת [ח]סד[י]"{ם}- "משיח"  נקראים   לשט"{ן}  [מ]כלים   {ק}יומ["ו]  [ י]יעל"[ם ] ויושמ"ד –שמות  הקוד"ש  "נוקמים"  בסיטרא אחר"א -או"י  לה"ם   - 

בסוד  - ו" אלהים"-   סוד משיח העוקר הרש"ע   נוטריקו"ן   ה"ר  ש"ע   סוד עשי"ו   ישו"ע  {י}מח  {ש}מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים    מדרגת  כ"ל  בגי"מ  נו"ן  שערי"ם  בצירו"ף- ש"  נערים"  -מידת הד{י}["ן]  ה[ק][ש]["ה ]- "נשיקה"   בסוד  יי"ן  קש"ה   י"+י" בגי"מ  כ"  צרפה לאותיות  נ"    ק"  ש"   ה"  י"  מקובל -ק"ן  שכינה"-    המהוה  -ק"כ   שנה    י"-  בודאי  ק"כ  בגי"מ  ס"מך  מצביע על הארת חכמ"ה  ק"ן  אור י"  בסוד  "יאור"   י"   א"  ו ר{יש}   בצירו"ף- רא"ש  יוי- י"+י"+ו"  בגי"מ  כ"ו  בגי"מ השם המפור"ש  המכחיד הטומאה סיטרא אחר"א   אשר מלך המשי"ח   הור"ג   "בכורם"    בכ"ח     כ"ב  או"ר   ם"   שהינ"ו   -א"ב  כ"ו  ר"ם-    {א}לפא  {ב}יתא צירופי אותיות -

הארת חכמ"ה כ"ח מה" כ"ה מ"ח     מלך המשיח יהרוג אומות העולם וזה מכ"ת  בכורות זכ"ר לא יישאר" מזרע"ם  נוטריקו"ן ז"ה-ר"עם"  מלכות רומ"י  ישמעא"ל   י"ימ  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים,   ה" יתברך ויתהלל  בעל כל הכוחות כולם פו"דה   בסוד  ו"+ד"  בגי"מ י"   בצירוף   פ"  ה"  מקובל -יפ"ה-   באור החכמה הנקרא יפ"ה   המאציל אין סוף יתברך חותם  {פ}"ד  [א][ו]רו[ת] – בסוד  "דור  פאות"-  נוטריקו"ן   פ"ה  או"ת  בצירו"ף-  את"ה  פ"ו-  בגי"מ אלהים מידת הגבורה א"ש שורפת א"ש המכל"ה בסוד  כ"ל  מ"ה  בגי"מ אדם תפארת ישראל את סמא"ל הרש"ע זהו השטן זהו הממית ובגאולה העתידה יקויים דב"ר הנבואה הקדושה כנאמר"ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן האר"ץ  אמן ואמן.

י"ב

"ויקם  פרעה  לילה  הוא וכל  עבדיו" 

הב"ט   "ויקם"   בצירו"ף - מ"י  ק"ו    אור בינ"ה   המשמיד  פר"עה   באמצעות פ"  ר"  ע{ין}   ה"   בצירוף -"נער   יפה"  זהו מלך המשי"ח  בן דו"ד  נע"ר בסוד נו"ן  שע"ר בעל מוחין דחכמה  הנקרא יפ"ה  נוטריקו"ן  י"  פ"ה  {מ}ג{ל}ה ה[ח]כמ"[ה]- "חמלה"  בסוד  מ"ח   ל"ה  ל"  כפול  ה"  בגי"מ ק"ן   חבר  ק"ן  מ"ח  מקובל   -ח" נקמ"ה-  בודאי   אור משי"ח" בצירו"ף-[ר]ושם  {ח}"  {פ}לא"י-  נקרא הוא  "פרח" ה{מ"ב}רר   הקליפות הטמאות בסוד  רפ"ח   ניצוצות על ידי  ח"   פ"ר    גבורה עליונה -

המהווה   ח"   פ"  ר{יש}   בצירו"ף-   ח"י  שר"ף-  הייצר הר"ע  סמא"ל הרש"ע  נמ"חה    בסוד {צ}ד{י}[ק]   [ח]"י עולמי"ם –"יצחק"   אותיות  -ח"י  ק"ץ-   והרי ל"ך  סוד חכמה יצח"ק מי[ד]ת הגבורה עבור{עיבו{ר} מלך [ה]משי"ח – "הדר"  נקרא מלך  "השמיני" בסוד   -יי"ן   מש"ה-  סודו"תורת הקבל המבערים הקליפה דטומא"ה     ורא"ה   י"+י"+נ בגי"מ    ע"  צרפה לאותיות "משה"  מקובל  -מ"  שע"ה- סוד"שמע-ה"   אור ב[י]נ"ה    "שמיעה"   העוק"ר  [ה]סיטרא {א}חר"א   {מ}ן {ש}ור"שה    על ידי  -

א"  מש"ה -     בצירו"ף-  מ"ה  א"ש-    אדם בגי"מ  מ"ה תפארת ישראל באמצעות  א"ש  התורה הנקראת  "להבה"   בסוד  ל"ב  ה"ה  בגי"מ  י"  צרף לאותיות  ל"ב מקובל    ל"יב"    בודאי ל"  כלים –"כללים"    י" חכמה  י" בינה  י"  דעת   המהוים    י"ב  צירופי  אלכסוניי"ם  בסוד  כ"א  ניסיים-   שם-אהיה- בגי"מ כ"א   משמ{י}די"ם  [ש][ו]רש הר"[ע]- "ישוע"  "עשיו"  י"מח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים  וחותמים גאולה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א  וזה ישראל  "עבדיו" בסוד  י"וד  ע"ב  בגי"מ חס"ד ז"וכ"ים  באמצעות  "שם כו" {ש}ם  {כ}בוד   {מ}לכות{"ו"} ד"   כפול  י"ו  בגי"מ ס"ד  הרי בלימו"ד  תור"ת הקבל{ה} ישרא"[ל]  בפנימ[י]{ו}תם  גאו{ל}"{ה}-"הללויה".

י"ג

"ליל שמרים  הוא לה" להוציאם  מארץ מצרים הוא הלילה הזה לה" שמורים"

רא"ה   "ליל"  בסו"ד   ל" + י"  בגי"מ  {ם}   צרף אות  ל"   מקובל  מ"ל  הרי אור בינ"ה  מ"ל הסיטרא אחר"א   באמצעות  מדרגת  "שמרים"  בצירו"ף -י"  ש"ם   ר"ם-  אור החכ"מה     "רשמים"   בסוד  שי"ר  מ"ם   בגי"מ פ" במילוי  פ"ה  פ"  כפול  ה"  בגי"מ  ת"  צרף  ת"  פ"  ה"  מקובל שם "תפה"  בגי"מ  -תהלים-  או"ר מלכות   בסוד {מ}א"ור  {כ}"ל  א[ו]["ת]- "מכות"  מלך המשי"ח גוז"ר במלכות רומ"י הרשע"ה באמצעות שמות"  קדוש"ה  מ"כו"ת   בסוד  כ"ו  בגי"מ השם המפורש סוד  כ" כפול ו" בגי"מ {ק}"כ {צ}ירופי אלקים "קץ"  ח{ו}תם בסיט{ר}א אח{ר}"{א}- "ארור"  נקרא סמא"{ל} ה{ר}ש["ע ] – הינו "ערל"   ומלך המשי"ח  ב"ן דוד  ב" כפול  נ"  בגי"מ מא"ה  א"ם  ה"  אור בינ"ה הנקר"א   ר{יש}  ע"   ל"  בצירו"ף-  שי"ר   ע"ל-   

בסוד  "יש   רעל"  הממית היצר הר"ע  וזה"ו סודו"תורת הקבל"ה   וראה  ער"ל  זהו {י}צר הר[ע] {ו}כנגדו  -רע"ל-   העוק"ר   {ש}ור"שו  של – "ישוע"   עשי"ו   י"מח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים והב"ט   לכן נאמ"ר   "הוא" בסוד  ו"+א"  בגי"מ ז"  צרף אות  ה"  מקובל ז"ה  בגי"מ י"ב   מלך המשי"ח    י"  כפול ב"  בגי"מ  כ"  צרף  כ" ב"  י"   מקובל  י"  כ"ב  אור החכמ"ה     כ"  כפול ב" בגי"מ  {ם}    צרף  אות י" מקובל   מ"י  אור בינ"ה בגי"מ  {נ}ו"ן [ש]{ע}[ר][י]["ם]-  ע"  נשרים"   בסו"ד-  נו"ן-עשרים נוטריקו"ן   ע"  שרי"ם   מלך המשי"ח   "משלחם"  בסו"ד   ש"ם-לח"ם   כ"ח המלכות  לח"ם  נוטריקו"ן ל"-מ"ח    י" חכמה י" בינה י"דעת   ל"  כלי"ם בצירו"ף "כללים"  -

החותמים מלאכים  המשמידים אומות העולם הסיטרא אחר"א    בגאולה העתיד"ה מלך המשי"ח  [י][י][מ]"[ח]ה {ז}כ{ר}"ם- "חזירי"ם   שמ"ם  "שממה" בודאי  ש"ם  מ"ה בגי"מאדם תפארת ישרא"ל  מבט"ל בכ"ח מ"ב ט"ל   ט"ב  מ"ל  הקליפה הטמאה סמא"ל  השט"ן הרשע {נ}שרף {ב}{א}"ש הלהב"[ה]  עש"ר  ספ[י]רות –נבי"א  ה" מלך המשי"ח  נקר"א    - א"ב יי"ן  ה"-  {א}לפא  {ב}יתא צי{ר}ו[פ]ים  צי[פ]ו{ר}{י}["ם]-  סוד משי"ח  מוחי"ן   "פרפרים" בסו"ד   פ"ר  פ"ר  בגי"מ  -ש"ר     ס"-    בסוד   משי"ח ש"ר  ש"ין  ר"יש  בצירו"ף- "שרש  יין"- אור החכמ"ה חותם סמ"ך  בגי"מ ק"כ צירופי אלקים המחריבים הסיטרא אחרא אומות העולם יורדי"ם השאול"ה בגאול"ה העתידה" -

דעת י"ה    ד"  ע"ת  י"ה  שם  יהיה  ד" אותיות {אותות}     בסו"ד שם  א"ד תו"  יו"ד  או"ת  מאור החכמ"ה  ש"ם  א"ד  קדוש ונור"א     א"ד בסוד  ד" פל"א נוטריקו"ן  פ"ד  א"ל  פ"ד בסוד פ" כפול ד"   בגי"מ ש"כ  צרף  א"ל  מקובל  נוטריקו"ן  {ש}ם  {כ}בוד א"ל {מ"ב}רר  ש"כ  ניצוצי"ן  נוטריקו"ן  ניצוצ"-יי"ן   והכ"ל בסוד ו" כל"ה נוטריקו"ן כ"ל  -ו"ה-  בגי"מ    י"  צרף כ" ל"  מקובל כ"לי   {כ}הן {ל}וי  {י}שראל   גדלות מוחי"ן  חותמי"ם  הר"ס והשמדה בסמא"ל הרש"ע -או"י ל"ו -   בסוד משיח -ל"י וא"ו -   אור הדעת שם אהוה  מחרי"ב  סוד חר"ב י"ה   סוד "בחירה"  רי"ח  ב"ה  הארת חכמה ב" כפול ה" י"  עולה    את מלכות רומ"י הרשע"ה  ע{ו}קר"ת {צ}אצ{א}"י הרשע"[ה]-בודאי "צואה" הם הסיטרא אחר"א  .

י"ד

"והיה כי יאמרו אליכם  בניכם מ"ה  העבדה  הזאת לכם  ואמרתם   זבח פסח  הוא לה"

ד"ע   "והיה"   ו" ה" י" ה{א}   בצירו"ף-   ו"  אהי"ה ורא"ה  אהי"ה  בגי"מ   כ"א כפול  ו"  בגי"מ   -קכ"ו   בסוד  ק"כ צירופי אלקים   אור בינ"ה  החותם  בתפארת כ"ו  השם המפורש עולה בגי"מ והינו  כ" כפול ו"  ק"[כ] וזה סוד דע"{ת}  דקדוש"[ה] שם  תכ"ה   {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל   י"ה  ומכחידה זא"ת בסוד שכימ"ה  נוטריקו"ן ז"ה  א"ת  לעשות מלחמה בסיטרא אחר"א  אומות העולם מל"ך המשי"ח שורפ"ם  בסוד שופ"ר  ם"   בצירו"ף-ו" שפ"ה  ר"ם-  שפה בגי"מ שכינ"ה  בסוד  כ"+י"  בגי"מ ל"  צרף  ש"  נ"  ה"  מקובל -ל"  שנ"ה-  

י"  חכמה י" בינה  י" דעת  ל"  כלי"ם  בצירו"ף-כללי"ם-  גדלות בסוד  ג"ד ל"ו"  או"ת בודאי ג"ד  המב"וע"  העליון  שם ע"ב בגי"מ חס"ד   ס"ד  ח" מלך שמינ"י  בסוד ש"ם יי"ן סודות"ורת הקבל"ה  ל"ו בסוד ל"  כפול  ו"  בגי"מ  ק"ף צרף ל"ו  מקובל  קו"ל   פ" ק"  ו{או}   ל"  פ"  בצירו"ף- ק"ו  פל"א-  אור החכמה כ"ח מ"ה    כ"ה  מ"ח  בגי"מ אד"ם  מ"ה  מ" כפול  ה"  בגי" מ   פ"  מלא  אות   פ"ה פ" כפול  ה"  בגי"מ  ת"  צרף ת"  פ"  ה"  שם  תפ"ה  בגי"מ תהלים מלך המשי"ח מלכו"ת ה"  בסוד  - ל"ו"   מכות-

מכה מלך המשיח בסיטרא אחרא אומות העולם הארורי"ם פח"ד   בסוד  ח"  פ"ד  ב" פעמים שם מ"ב גוזר מלך המשי"ח על סמא"ל הרש"ע מן המ{רומי}ים  מלכות הרשעה  רומ"י  נחרב"ת  בסוד ברי"ת  ח"ן  {ח}כמת {נ}סתר  לעולמים   ו"אז"  בגי"מ  ח"  מלך המשיח ב"ן דו"ד   בגי"מ י"ד  חותם  במלכות   "בניכם"  כ"  +י" בגי"מ ל"  צרפה לאותיות   ב"  נ"  ם"   מקוב"ל    -ל"ב  מ"ן-  בודאי  מ"יין  נ"וקבין אש"ר רא"ש  ל"ב תפארת ישרל מעל"ה בסוד ע"ל מ"ה בגי"מ אד"ם מ"אור ה"תורה- מ"ה    חותם גאו{ל"}[ה] בסוד {ו}"  ג[י][ל]["ה]  פל"א  -"הללויה"    וזה סוד "העבדה"   ע"ב   ד"הה בגי"מ   י"ד  בגי"מ דוד שם ע"ב חסד עולה בגי"מ לכ"ם  כ"ל  ם"   מ"ל השטן הרשע ומכרית בסוד כ"תר מ"י בגי"מ נו"ן שערי בינ"ה את הטומא"ה   {כ}ל ישראל צדיקים {י}"ש   [ל]ה"[ם] –

"כלים"  -חל"ק  בסוד ל" ח"ק י"  חכמה י"  בינה  י" דעת  ל" כלי"ם "כללים"  ל"-עולם הב"א   בסו"ד  "ואמרתם"  ר"ום-  אמ"ת   ק"ו אמצ"ע  המהוה זב"ח     ח"  כפול ב" בגי"מ  י"ו  בצירוף אות ז" מקובל  -זי"ו -  ש"ם השכינ"ה שהינ"ה  פ"סח   בודאי בינ"ה   אות  פ"  בגי"מ שמונים    בסוד שמ"ן י"ו  ם בסוד  שמ"י   נו"ן   ם"   {ש}מע-א"ל   {מ}טטרון  {י}הואל  חותמים   יו"ם   {ב}גוא"ל   [י]שרא"ל- י"ב  צירופי  א"לכ"סונים שם כ"א בגי"מ –אהיה-  המכחיד ה[ק]ליפה הטמאה זה מעלה מוח{י}"ן [ק]ד[ו]ש"ה-שם  י-קו-ק    יתבר"ך   כת"ר י"ב נ{ק}רא [ק]ר"ן פל"א – בסוד ק"  ק"  בגי"מ   ר"  במילוי רי"ש   נוטריקו"ן  י"ש  א"ר בינ"ה    שי"ר   א"   סודו"תורת הקבלה המכריתים הסיטרא אחרא מעל פני האדמ"ה{א"כ-יר}.

ט"ו

"ויאמר  ה"  אל מש"ה  ואהרן  זאת חקת הפסח"

הב"ט   "ויאמר"  י"  אמ"ר ו"  הארת החכמ"ה חותמת"פארת   אות  ו" בפנימיות מלכות   אות ה"  בסוד  א"ת  ו"ה    ייחו"ד  ולכן נאמ"ר   "א"ל  "מ"שה בוד  הצירו"ף- אמ"ש   ל"ה- בודאי   חכמה  א"  בינה  מ" דעת  ש"  המהוים  ל"ה  ל" כפול  ה"   בגי"מ ק"ן  נחתם בפנימיות  הנבראים ישראל צד{י}[ק]"ים  [ק]ד[ו]שי"ם- שם   י-ק-ו-ק-  יתבר"ך   כת"ר י"ב  צירופי אלכסוני"ם  שם כ"א   יוני"ם   בגי"מ  כ"א שם אהיה אור בינ"ה יונ"ה כ"ח הנשמ"ה  מהוה כ"ך מכחידי{ם} [ה]ס[י]טר[א] אחרא אומות העולם –

"אימה" מלך המש"ח   פל"א  י"  מ"ה בגי"מ אדם  תפארת ישראל גוז"ר  ב"ם  שם  מ"ב{רר}  הקליפות הטמאו"ת  על ידי ט"   אמ"ת  ו"  בסוד  ט"ו  ט"  כפול  ו"  בגי"מ  נ"ד בהיפו"ך  ד"ן  מלך המשי"ח  ד"ן  בסוד  ד" כפול  נ"  בגי"מ ר" צרף  נ"  ד"  ר"  מקובל {נ}ד"ר  [ע]ול[ם] ה[ב][י]"נה- "ענבים" נוטריקו"ן  ע"  בני"ם    בסוד   ב"  עיני"ם  -ימי"ן  שמא"ל-   צרף אות ה"   מקובל  "יש  אלהים  נון" שערי בינ"ה  החותמים  "ואהרן  " בסוד  נה"ר פל"א  ו"  כנאמר נה"ר נוטריקו"ן {נ}[ו]"ן  [ה]"ר  יוצ"[א] [מ]ע"דן –

"אמונה"  שהינ"ה  מכחידה הסיטרא אחר"א  על יד"י  חק"ת    נוטריק"ון ח"ק   או"ת    הפס"ח  בודא"י ס"  כפול   ח" בגי"מ  ת"פ  במילוי אות  פ"ה  מקובל  שם  תפ"ה בגי"מ –תהלים- או"ר  פ"ה   בסוד פ"אר  ו"ה {ה}עוקר ה[ס]יטר"א אח[ר]"א  -"הרס"  בסוד  ה"ר  ס"  במילוי סמ"ך  בגי"מ ק"כ  צירופי אלקים מל"ך  המשי"ח גוז"ר ב"ם שם מ"ב   מבש"ם המלכות וחותם ע"ב בג"ימ ח"סד    ח"  כפול  ד"  בגי"מ ל"ב נתיבות החכמ"ה  ל" כפול ב" בגי"מ  ס"  +ס"  בגי"מ ק"ס   צרף אות  א"  מלך המשיח מקובל שם קס"א  הארת בינ"ה בפנימיות ישר"אל   א"ל   שי"ר בסוד ל"י   אש"ר    ל"י בגי"מ {ם} צרפ"ה  ל"אשר"  מקובל א"ם- 

ש"ר   בינה המשפיע למלך המש"יח   "שר"  ש"ינ ר"יש בצירו"ף-  שרש יי"ן- החכמה העל"יונה"  כ"ח הנשמה חותם בישרא"ל  י"ב  רא"ש   ל"    בסוד  ל"בש   א"ר  י" {מ}ג"[ן]  ישר[א]"ל-אמ"ן {א}ל   {מ}לא  {נ}אמן  כ"ל משי"ח  ב"ן  דו"ד  ב" כפול נ"  בגי"מ    מא"ה   א" מ"[ה] בגי"מ אד"ם  תפארת ישרא"ל משמ{י}ד [ה]סיטר[א] אחר"א    על יד"י  שם אהי"ה בגי"מ כ"א   חותם שלו"ם  בסוד  מוש"ל  מלכות בן דו"ד בבריא"ה   ב"+ב"  בגי"מ ד" צרפה לאותיות  ר"  י"  א"  ה"    מקובל -  הד"ר   פל"אי-המלך השמינ"י   י"+י" בגי"  כ"  צרפה לאותיות  ה" ש"  מ,  נ"  מקובל  -  ם"  שכינ"ה-  הנקרא "הדר"  ה" ד" ר{יש} בצירו"ף-  דריש"ה-  לגאולה ד" שיר"ה   בסוד אותיות   י-ה-ו-ה  הכורתי"ם   בסוד ה"דר  רד"ה  בקליפה  דטומא"ה  ועוקר סמא"ל ש{ו}רש [כ"ל  ר"ע]-"כולירע"  נקרא{אכ"יר}.

ט"ז

"בבית    אחד יאכל ועצם לא תשברו בו "

הב"ט    {ב"ב}ית  בגי"מ ד" צרף אותיות י"  ת"  מקובל דת"י  {ד}ע{ת}פארת  {י}סוד שהינ"ם  יי"ן  מש"ה הנקרא "אחד"  נוטריקו"ן  א"  ח"ד ח"  כפול ד" בגי"מ ל"ב [נ]תיבות ה[ח]כ[מ]["ה]-"נחמה"  נוטריקו"ן-נו"ן-חמ"ה    מ"ח   אמנו"ן-  ה"  ש"ם המשי"ח בודאי א"ם  נ"ון  אור בי"נה  {א}ח{ד} בסוד  א"ד   ח"  א"דון  ח" הוסף אות י" חכמ"ה  בסוד בינ"ה   חותם משי"ח  בסוד י"  מש"ח  גואל  באור  ו" בא"ר החכמ"ה   מקובל   כך  י"  א"  ד"  ו"  ן"  ח"  בצירו"ף-   "יחוד פל"א נו"ן- בסוד "פנוא"ל חונ"ן  י"ד-י"ד בגי"מ דו"ד מלך המשיח שהינ"ו  פ"ה  נ"ון  א"ל  מו[ח][י]"ן [ד]ב{י}נ"[ה]-מדרג"ת  "יחידה"  י"+י" בגי"מ כ"  צרף לאות ח" מקובל כ"ח   ד"ה   בגי"מ ט" והרי כ"ח  ט"  נקודו"ת  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  חותם  תוח"ם  מש"י"ח  בפנימיות המלכ"ות   בסוד "כה  מלו"ת השכ"ינה"  מ"  ל"ה  או"ת ל"  כפול ה" בגי"מ ק"ן  -

הארת החכ"מה מה"וה מוחי"ן ע"בורה{עיבורה}  שם ע"ב בגי"מ חס"ד  מכחיד הקליפה דסיטרא אחר"א  וזה סוד "יאכל"   לשו"ן כלי"ה  ושריפ"ה  בסוד פ"ו  שיר"ה אלהים בגי"מ פ"ו  השור"ף בסוד שופ"ר  ה"  הטומא"ה אטומ"ה  כ{ס}יל{ו}ת  שמה וראה  סוד הק"ץ   גאולה  {ש}נ{ת}   "תשסו"  תח"ל להראו"ת  בסוד ל" אורו"ת י"  חכמ"ה י"  בינ"ה י" דעת ל"  כלי"ם  כללי"ם מפל"ת אומו"ת  העולם הסטר"א אחרא  ו"אז"  בגי"מ  ח" קולו"תיו  נוטריקו"ן  קו"ל תי"ו   ת"  י"ו   בסוד ארב"ע מאו"ת   ו"  אמ"ת  א"ר ע"ב בגי"מ חס"ד  מלך המשי"ח עק"ב  משיכת אות י"  בצירו"ף  ע"קב  י" סוד "יעקב"  המושך חכ"מה ב"סו"ד    ס"ו  כפול   ד"  בגי"מ  רס"ד   בצירו"ף "דרס"   -

מלך המשי"ח את הקליפה הטמא"ה ורא"ה "דרס"  נוטריקו"ן  ד"ר-ס" במילוי סמ"ך  בגי"מ ק"כ צירופי אלקים משמידים הסיטרא אחר"א סמא"ל הרש"ע רא{ש}"  הט[ו]מא"ה  ייכר"ת  על יד"י    אש"ר  נוטריקו"ן   א"שר   ש"  א"ר הטבות המהוים מוחי"ן משי"ח וז"ה   ועצ"ם   בסוד  ע"ץ  מ"ו   מ"  כפול  ו"  בגי"מ  ר"ם   ר"יש   מ"ם  בצירו"ף "שיר מ"ם-  בינ"ה   כנאמר "האדם" זהו מלך המשיח תפארת ישראל הנקרא ע"ץ  נוטריקו"ן  ע"ין  צ"דיק  החותם חכמה "בשדה" והרי ל"ך "אדם  ע"ץ  השדה"  ל"א  שהינ"ו אין סוף יתבר"ך חותם בפנימיותו  "תשברו" בסוד   ת"   ש"ר   ב"ו"   והרי ת"  בגי"מ ארב"ע מאו"ת  בצירו"ף-עבו"ר  א"מת-    ב"  כפול  ו"  בגי"מ י"ב  א"לכ"סוניים   כ"א בגי"מ שם-אהיה-  מכחידים הסיטרא אחרא הארורי"ם  י"ימח ש"מח ו"זכרם  ע"ולמים{אכ"יר}.

י"ז

"והיה לאות  על ידכ"ה ולטוטפת   בין עיניך "

הב"ט   ו"הי"ה  בסוד ו"י  {ה"ה}  בגי"מ  י" צרפה לאותיות  י"ו  מקובל "יוי" י"+י"+ו"  בגי"מ כ"ו בגי,מ השם המפורש כ"  כפול  ו" בגי"מ ק"כ צירופי אלקי"ם אור בי"נה  "ל"  או"ת   י" חכמה  י"  בינה י" דעת  ל" כלים צירו"ף-"כללים"  המכחידים הסיטרא אחר"א  סמ"אל הרש"ע   מוחי"ם  מעל פני האדמ"ה  בסו"ד  א"  מד"ה סודו"תורת הקבל"ה  העוקרים רו"ח הטומא"ה   בוודאי  ט"ו מא"ה   ט"  כפול  ו"  בגי"מ נ"ד  ד"ן  באמצעות  מא"ה א"ם  ה"  ב"ינה  ע"ליונה שם ע"ב בגי"מ חס"ד  ח"  כפול ד"   בגי"מ ל"ב נתיבות החכמה צרף   אות  ס"  מקובל -ס"  ל"ב-   סמילו"י  סמ"ך  בגי"מ ק"כ צירופים הגוזרים באמצעות ל"ב  תפארת ישראל מית"ה  באומות העולם הכופרי"ם   וראה בסוד כ"ו    פרי"ם    השם המפור"ש  פ"ר  י"ם    מוח"ה זכר"ם  של בהמ"ה  -

{ב}יעור  {ה}קדושה  {מ}ן {ה}בית הסיטרא אחר"א   וזה סוד ע"ל י"דכ"  בסוד כ"ד  בתי די"ן מלך המשי"ח  "מורח וודאי"ן מריח וד"ן    מור"ח  בסוד רומ"ח  רמ"ח  ו"  חרב הגאולה הנקראת   ו"ו  די"ן  א"  הרי  "וו"  בגי"מ   י"ב  צרף אות  א"  מקובל  י"  א"ב הארת החכמה המכחידה הסיטרא אחר"א   וזה סוד ד"ין"   י"+נ" בגי"מ ס"  צרפה לאות  ד" מקובל  ס"ד בז"כות"  כ"ו  השם המפורש שופר משה ש"ם ה" בגי"מ מלך המשי"ח עור"ף  ראש סמא"ל השטן הר"ע יורד לשאול"ה ולא עולה וז"ה  בע"ת הגאול"ה העתיד"ה  דע"ת  י"ה   בסוד   ע"  ד"תי שבעים פנים של התורה מלך המש"יח   י" שמח"ה  עשר ספירות  בסוד ס"  פירו"ת  -

חותם ממלכ"ת  "יהודה  "  "הודיה"   בסוד  י"וד  "הה" י"וד+ה"ה   בגי"מ   ל"  כלי"ם  י" חכמה י" בינה י" דעת   ו-כ"ל  בגי"מ נו"ן שערי השב"ח"  בסוד מלך שמינ"י  נוטריקו"ן "שמן יין"   למ{רומי}ם  וכ"ך ישראל  ל"י ראש מוח"ה זכר רו"מי   מלכות הרש"עה לעולמי"ם   וראה "ה"רשע"ה"    ה"ה  בגי"מ  י"  צרף אותיות   ר" ש"  ע"  מקובל "שעיר" זהו עשי"ו ישו"ע   י"מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולמים מלך המשי"ח  כורת בשר"ם  ומשליכם"  בסוד משכ"יל  ם"  בעל אור בי"נה "לכלבים"  ו"אז"  בגי"מ  ח"  מלך השמינ"י  הנקרא בי"ן  בסוד  ב"ן  י"  בעל אות החכמה ב" כפול נ" בגי"מ מא"ה   י" ספירות שלמות כ"ל אחד   י"  והרי לך מא"ה הנקרא  מדרגת   "ולטוטפת" בסוד    ט"  כפול  ו"  בגי"מ נ"ד  צרף אותיות   ו" ל"  ט" פ"   ת"  מקובל –

ט"לית פדיון"   בודא"י   פ"דיון נוטריקו"ן   פ"ד  ינו"ן  מלך המשיח סוד פ"ד  ב"  פעמים ש"ם  מ"ב   פו"דה   באמצעות  ט"ל אתישראל  מן הסיטרא אחרא הנקראים ט"  כפול  ל" בגי"מ  ר"ע  והמשיח  עוקר שורש הרע בזכות סוד  טל"ית   ל"+י"  בגי"מ  {ם}  צרף אות ט" ת מקובל מ"ט   ת" בסוד  מ"טט   ת"  וראה ט"ט  בגי"מ   ח"י  צרף   אותיות   ת"  ם"  מקובל ח{ת"ם}-  י"  בודאי מלך המשיח ת"ם בסוד שלם באמונ"ה  והינו בעל אות  ח"  דעת דקדושה כ"ך משמיד ה"ו"א מלך המשי"ח סמא"ל הרש"עהנשרף מקו"ל השופ"ר  בגאולה העתידה כ"ל הע"ם  ישמ"ע   שמ"י   ע"  {ש}מעאל   {מ}טטרון  {י}הואל   חותמים  ע" פנים של התורה בפנימיות גוא"ל ישרא"ל   הנרא  "עינ{י"ך}בסוד  כ"+י"  בגי"מ ל" צרף  אות  עי"ן   מקובל ל"   עי"ן   סוד  ל"  כלי"ם -כללי"ם-  חכמה י" בינה י" דעת  י"  המוחי"ם הסיטרא אחר"א{א"כ-יר}.

תם ונשלם  "פרשת  "בא" -מאת רשב"י נמסר  לרבי  גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם הענו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.

OnLineTech